Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXI/12 z dnia 30 marca 2012r.

       Protokół  Nr  XXI/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 marca 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 14:35

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Protokół spisała Małgorzata Wilk

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Otwieram XXI Sesję Rady Powiatu w Mogilnie, na której serdecznie chcę powitać wysoką radę, pana starostę, pana wicestarostę. Chcę również powitać panią Brejecką, szefa Sanepidu, pana Gałczyńskiego, Państwowa Straż Pożarna, pana Lukstaetda, komendanta Powiatowej Policji, pana Jana Szarka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelnie, pana Olejnika, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogilnie, pana Trzoska, szefa OPZZ mogileńskiego, pana Furtaka, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Majcherkiewicza i pana Karola, radnych Rady Miejskiej w Mogilnie. Przepraszam, pana Karola Nawrota, bo akurat zamieniłem imię, bo uszło mi nazwisko. Chcę również powitać wszystkich naczelników, dyrektorów wydziałów uczestniczących w dzisiejszej sesji. Chcę powitać prasę i chcę powitać mieszkańców, których tu serdecznie witamy na naszej Sali obrad. Witam wszystkich na dzisiejszej sesji. Chciałbym, abyście Państwo powstali i żebyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć pani Stanisławy Łagowskiej, która niedawno odeszła z naszego grona.
Dziękuję bardzo.
Chcę również w imieniu wszystkich złożyć wyrazy serdecznego współczucia koledze Darkowi Chudzińskiemu z powodu śmierci mamy. Dziękuję.
Wysoka Rado przechodzimy do proponowanego porządku obrad. Proszę o stwierdzenie kworum przez wiceprzewodniczącego Rady pana Krzysztofa Mleczkę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko panie Przewodniczący, szanowni Radni, na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu na siedemnastu radnych obecnych jest szesnastu, co stanowi  94% obecności.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o przychodach i kosztach SPZOZ za rok 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za 2011r. oraz  informacji  o stanie  bezpieczeństwa i porządku  publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2011r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  2011r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za   2011r.
10. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2012.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2011r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania  dwóch radnych  do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. o  Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
16. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  zadań  na których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.
27. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
30. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
31. Wolne głosy i sprawy różne.
32. Zakończenie.

Ad.3
Do protokołu XXI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.

Ad.4
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki
 
Chcę również w imieniu wszystkich złożyć wyrazy serdecznego współczucia koledze Darkowi Chudzińskiemu z powodu śmierci mamy. Dziękuję.
Ad.2
Wysoka Rado przechodzimy do proponowanego porządku obrad. Proszę o stwierdzenie kworum przez wiceprzewodniczącego Rady pana Krzysztofa Mleczkę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko: Panie przewodniczący, szanowni radni, na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu na siedemnastu radnych obecnych jest szesnastu, co stanowi94% obecności.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki dziękuję bardzo, Rada jest władna do podejmowania uchwał. Wysoka Rado, przeczytam proponowany porządek obrad. W związku z tym, że wpłynęły dwa wnioski Zarządu Powiatu. I to pierwszy wniosek z dnia 22 marca na moje ręce Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XXI Sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 30 marca 2012 roku projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest pierwszy wniosek. I drugi wniosek z posiedzenia Zarządu w dniu dzisiejszym. Państwo Radni na posiedzeniu komisji stałych  Rady zostaliście zapoznani z tymi projektami, które dzisiaj wnioskuje, o które wnioskuje Zarząd. To jest z dnia dzisiejszego. Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XXI Sesji Rady Powiatu z Mogilnie w dniu 30 marca 2012 roku następujących projektów uchwał: Pierwsze, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. I drugie w sprawie zmiany uchwały nr 18/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 roku o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019. Przeczytam teraz proponowany porządek obrad po uwzględnieniu tych trzech projektów uchwał. I poproszę Wysoką Radę o przesunięcie trzech punktów w porządku obrad wycofanie. Myśmy już, z panem Przewodniczącym, myśmy już rozmawiali właśnie na komisjach stałych Rady, że ten punkt „Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011 rok” przesuwamy na następną sesję. W związku z tym dzisiaj już go nie ujmujemy w porządku obrad.

Punkt 1 to jest „Otwarcie, stwierdzenie kworum”, co nastąpiło. Punkt drugi „Przedstawienie porządku obrad”. Punkt trzeci „Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Powiatu”. Punkt 4 „Interpelacje i zapytania Radnych”. Punkt 5 „Odpowiedzi na interpelacje”. Punkt 6 „Przedstawienie informacji o przychodach i kosztach z SP ZOZ za rok 2011”. Punkt 7 „Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za 2011 rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2011 roku”. Punkt 8 „Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2011 rok”. Punkt 9 „ Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2011 rok”. Punkt 10 „Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2012”. Punkt 11 „Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności za 2011 rok”. Punkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radych do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego” Punkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok.” Punkt 14 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 18/94/11Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 roku o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2019”. Punkt 15 „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”. Punkt 16 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Punkt 17 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012”. Punkt 18 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Punkt 19 „Podjęcie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach”. Punkt 20 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 60/289/10 Rady Powiatu z Mogilnie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński”. Punkt 22 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego programu wyrównywania szans uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Szansa<< , programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Zdolni<< oraz programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Talent<<.” Punkt 22 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Szansa<<, programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Zdolni<< oraz nagród w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński >>Talent<<.” Punkt 23 „Podjecie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu gimnazjum w Bielicach”. Punkt 24 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie”. Punkt 25 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie”. Punkt 26 „Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny”. Punkt 27 „Wnioski, oświadczenia radnych”. Punkt 28 „Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców”. Punkt 29 „Odpowiedzi na wnioski, zapytania”. Punkt 30 „Wolne głosy i sprawy różne”. I punkt 31 „Zakończenie”.
Jak Państwo Radni widzicie, program sesji jest dosyć obszerny. W związku z tym  prośba jest o to, żeby wypowiadać się merytorycznie i żebyśmy wspólnie sprawnie tą sesję przeprowadzili. Chcę również wnioskować do wysokiej Rady w związku z tym, że dyrekcja SP ZOZ -u chce w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 ogłosić przetarg na niezbędne prace remontowe przy naszym tu SP ZOZ- ie, przy szpitalu. Na pewno pan dyrektor w informacjach o przychodach i kosztach SP ZOZ-u dokładniej to powie, żeby punkty związane z budżetem, i wtedy w całym bloku, tym budżetowym, punkt 13 „Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego”, punkt 14 „Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Powiatu o wieloletniej prognozie finansowej” i punkt 15 „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej” przesunąć na punkt 6,7 i 8. Żeby Państwo, żeby dyrekcja mogła spokojnie wyjść w określonym momencie ze sesji i dalej już działać w kierunku przetargów na niezbędne wykonanie prac remontowych. Czy Państwo radni zgadzacie się za tym? Proszę, kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że 16 radnych zgodziło się na zmianę porządku obrad. A teraz proszę wszystkich o przegłosowanie całego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. 16 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty 16 głosami.
Ad.3
Przechodzimy do punktu 3, kto jest za przyjęciem protokółu XX Sesji Rady Powiatu w Mogilnie. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie protokółu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokółu, proszę o podniesienie ręki  w górę. 16 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Przechodzimy do punktu 4, to są „Interpelacje i zapytania radnych”. Proszę bardzo pan wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko, następnie pa radny Wojciech Baran.
Do protokołu XX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.

Ad.4
Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Krzysztof Mleczko Panie Przewodniczący, Starostowie, szanowni Radni, szanowni goście. Mam prośbę do dyrektora Ficera. Chodzi o stan dróg i możliwość ich naprawy. I tak, na prośbę mieszkańców Ciechrza. Wybija się tam duża dziura w okolicach pana Pławińskiego. Przejazd jest coraz bardziej trudny, zwłaszcza, że ciężarowe szybko jeżdżą przez tą miejscowość i nie tylko, że niesamowity hałas wykonują, to jeszcze w dodatku wybijają ją jeszcze bardziej. Także prośba, nasza droga Młyny, tam  do bruku, w stronę, dyrektor wie, bo sołtyska tam nieraz interweniowała. Chodzi o to, czy będzie do Świąt naprawiony ten odcinek w postaci zalepienia dziur? Bo tam jest problem dla mieszkańców. Także droga w Ciechrzu do lasu, tam jest problem z dziurami. Kiedy byłaby możliwość wejścia tam, na ten teren? Teraz mam pytanie do Pana Starosty. Na komisjach była mowa o zdjęciu budowy chodnika, współfinansowanego z  Gminą Strzelno, z tego co zrozumiałem drogi Stodoły – Książ. Mam pytanie, czy w przyszłym roku jest to przewidywane, że będzie ta budowa kontynuowana? Tak się dowiadywałem i słyszałem, że jest to przewidywane. Chciałbym potwierdzenia tego, że to nie jest zdjęte już ostatecznie, że w tym roku mają być przygotowywane plany, a w przyszłym roku ruszenie, wspólnie z Gminą Strzelno. Chociaż to jest zadanie własne powiatu, ale rozumiem, że są jakieś rozmowy prowadzone. Chciałbym potwierdzenia tego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran, Szanowni państwo, chciałbym zgłosić interpelację, nad którą głosowaliśmy na dwóch ostatnich sesjach Rady Powiatu, to jest powołania Zespołu Szkół  w Strzelnie i przeniesienie tam Gimnazjum z Włostowa. W międzyczasie potwierdziły się moje obawy, że tak duża poszkodowana część rodziców uczniów, którzy mają uczęszczać do tego gimnazjum, jest niestety przeciwna temu rozwiązaniu. A niestety opinia rodziców jest, że tak powiem, moim zdaniem kluczowa dla funkcjonowania całego Zespołu Szkół. Bo zapoznałem się z porozumieniem, które Powiat Mogileński zawarł z Gminą Jeziora Wielkie. Należy zwrócić uwagę, że Powiat Mogileński zobowiązuje się do zatrudnienia minimum 17 nauczycieli z gminy w Zespole. Właśnie tak, to chyba jest 17 nauczycieli. I w związku z tym, że powstają pewne, że tak powiem, obawy rodziców z Gminy Jeziora Wielkie, może się okazać, że nie będzie możliwe zapewnienie etatów  dla tych wszystkich nauczycieli. Tym bardziej, że tutaj zapowiadał  Pan Starosta Tadeusz Szymański zapowiadał, że właściwie tylko dzieci z Jezior Wielkich będą mogły z tego gimnazjum korzystać, a będą, że tak powiem, pewne obostrzenia, jeśli chodzi o uczniów z miasta Strzelna, czy z Gminy Strzelno. Takie tutaj, że tak powiem, sugestie padały. Zgodnie, jak wspomniałem, z protokołami z poprzednich sesji, tak je tutaj odczytuję. Biorąc pod uwagę treść tego porozumienia i obawy wszystkich rodziców, chciałbym zapytać jaki jest pomysł na to w sytuacji, gdy, że tak powiem, zabraknie uczniów, rodzice poślą ich do innych szkół swoje dzieci nie znając oferty gimnazjum tego, tak zwanego, powiatowego w Strzelnie. Bo to będzie pewnie rodziło jakieś konsekwencje finansowe, nie tylko dla tego Zespołu Szkół, ale myślę, że dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My pytaliśmy na komisjach w lutym, które się odbywały, jakie jest stanowisko rodziców uczniów, którzy mają z Jezior Wielkich dojeżdżać do tej szkoły. Tutaj, takich opinii, że stanowisk przeciwnych, czy jakieś opory nie słyszeliśmy. A okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bo jak wiemy, przynajmniej minimum, 40-50 ludzi wyrażało swój sprzeciw. Na spotkaniu z panem naczelnikiem Konieczką jakoś my tych sprzeciwów nie usłyszeliśmy w przekazie.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki, proszę nie przerywać.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, odbyło się spotkanie z rodzicami z Jezior Wielkich, i że tak powiem, nie było żadnych informacji ze strony Zarządu, czy odpowiednich komórek Starostwa, o tym że, pewne głosy sprzeciwu się pojawiają, wręcz przeciwnie zapewniano, że wszyscy są z tego zadowoleni. Więc ja wyrażam swoją obawę, co do funkcjonowania tego gimnazjum, bo wójt Jezior Wielkich z jednej strony mówił, że ja rozumiem, że jest niż demograficzny i pewne rozwiązania trzeba przyjmować – to jest bezsprzeczne. Gmina Jeziora Wielkie, jak rozumiem, pewien problem ma z głowy, ale co z Powiatem Mogileńskim, jako jednostką, która wzięła na siebie pewne ryzyko? Pewne ryzyko, i ja pytam, czy po prostu te środki finansowe, które zostaną zaangażowane są w jakiś sposób zabezpieczone? Czy Powiat ma pomysł na to, co się stanie, jeżeli faktycznie dzieci z Jezior Wielkich pójdą do innej szkoły, np. do Kruszwicy czy w Powiecie Inowrocławskim, czy w innych ościennych powiatach? Bo takie niestety głosy docierają do mnie, jako do radnego i takie mieszkańcy Jezior Wielkich i takie, że takie powiem, informacje przekazują. I jeszcze takie pytanie mam formalne, czy rada rodziców tego gimnazjum w Jeziorach Wielkich, z siedzibą we Włostowie, bo tak brzmiała nazwa, czy wyrażała jakąś opinię formalną czy nieformalną? Bo mam taką informację, że pan naczelnik Konieczka był na spotkaniu z rodzicami z Jezior Wielkich, i że tak powiem, reakcja rodziców była taka po prostu budząca wątpliwości, czy te dzieci, że tak powiem, zostaną posłane do tego gimnazjum, które ma powstać w Strzelnie. Tylko bym prosił o szczegółową odpowiedź od Zarządu Powiatu na te kwestie, które tu przedstawiłem. Druga sprawa, to jest sprawa, nad którą tutaj jako radny klubu Platformy Obywatelskiej, mogę to powiedzieć, podnosiliśmy wielokrotnie i koledzy i koleżanki z klubu wielokrotnie w tej sprawie zajmowali głos. Chodzi o kwestię bezrobocia w Powiecie. Oczywiście nie będę tutaj, ustosunkowując się do prośby Pana Przewodniczącego i nie będę tutaj, że tak powiem, wypowiedzi kierował, co niesie za sobą bezrobocie dla skutków społecznych i tak dalej. Chciałbym tylko uzyskać informacje od Zarządu Powiatu na pytanie, jaki jest poziom bezrobocia na dzień dzisiejszy po pierwszym kwartale 2012 roku? Jakie Zarząd Powiatu podejmuje działania, żeby pozyskiwać, czy zachęcać inwestorów do tworzenia miejsc pracy na terenie Powiatu Mogileńskiego? Chodzi mi o  nowe miejsca pracy, ile tak naprawdę i czy coś w tym kierunku jest robione? Jeżeli tak, co? Chciałbym tutaj też zaproponować, ja tą interpelację będę też składać na piśmie, ale tutaj chciałbym już dzisiaj mieć pewne rzeczy, że tak powiem, wyjaśnione odnośnie wyznaczania ziem czy gruntów pod miejsca dla takich zakładów, które mogłyby zatrudnić osoby z naszego powiatu  i tym samym zmniejszyć bezrobocie. Czy takie rozważania Powiat lub jednostki samorządu terytorialnego obejmowały w swoich rozważaniach czy dotychczas takiego tematu nie było? Czyli generalnie, co Powiat robi, aby pozyskiwać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie Powiatu Mogileńskiego? I czy możliwe byłoby wyznaczenie, czy może już było wyznaczone tereny na inwestycje na terenie naszego Powiatu w ramach tych nieruchomości, które Powiat posiada? Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, bardzo proszę pan radny Bartosz Nowacki, wiceprzewodniczący.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, panowie, Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, drogi Zarządzie, zaproszeni Goście. Ja mam tak naprawdę trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2426C. Jest to droga z Mogilna do Strzelec. Chciałbym zapytać na jakim etapie jest w tej chwili przebudowa tej drogi? W związku z tym, że zadanie jest wpisane w budżet. W tej chwili już zaczyna się miesiąc marzec, nieduży odcinek 220 metrów, aczkolwiek jest to odcinek, który będzie dalej prowadzony od skrzyżowania z obwodnicą. Przypomnę, że stan tej drogi jest na tyle fatalny, że w tej zimie mieliśmy ogromne problemy jako mieszkańcy nie tylko Powiatu Mogileńskiego, ale przypomnę, że jest to trasa taka troszeczkę tranzytowa, z odśnieżaniem. I w tej chwili ta droga jest na tyle wybita, że ciężarówki zjeżdżają praktycznie przy rowie. W związku z tym mam pytanie, kiedy rozpoczniemy prace? Przy tej samej drodze już apelowałem do Zarządu o wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej, bądź nawet pieszej. W związku z tym, że w tej chwili ruch pojazdów zwiększył się, są patrole policji i te patrole policji wyłapują piratów, aczkolwiek jest również wzmożony w związku z wybudowaniem chodnika, ruch mieszkańców z Dąbrówki i ze Świerkówca w stronę Mogilna. Też bardzo dużo mieszkańców zaczęło spacerować w tamtym kierunku, dlatego tutaj jest też bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa. I moje pytanie, czy Zarząd, właśnie w związku z przebudową dalszej części tej drogi i ewentualnymi oszczędnościami, planuje zlecenie zaprojektowania w dalszym odcinku tej ścieżki ? Prośbę tą motywują sami mieszkańcy bezpieczeństwem o własne życie. Jak Państwo się przejedziecie tą droga, zobaczycie, że wyremontowany odcinek tej drogi jest w miarę w  dobrym stanie, aczkolwiek już zaczynają się problemy w tej dalszej części, która jest nie wyremontowana. Myślę, że Zarząd powinien zwrócić na to baczną uwagę. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Również, tu kolega podjął akurat tą część związaną ze strefą gospodarczą. Ja zadałem pytanie, kilka sesji wstecz, czy Zarząd podjął rozmowy w Ministerstwie Gospodarki na temat ewentualnej lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej. I moje pytanie, w związku z tym, że nie znamy uwarunkowań prawnych jako radni wszyscy. Czy można wydzielić z Fundacji, czyli z tej części, która jest przekazana do Fundacji grunty pod ewentualną specjalną strefę ekonomiczną? Jakie potrzebne są procedury, do tego, aby część ewentualnie można było wydzielić? Dziękuję serdecznie.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan Radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak  panowie Przewodniczący, Zarządzie, Wysoka Rado, szanowni Państwo, zacznę może od spraw związanych z drogami. Proszę Państwa, wszystkie decyzje, które mają wpływ na stan naszych dróg, to decyzje na  które mają wyłączny wpływ członkowie klubu koalicyjnego PSL-SLD. Przyznam się, Krzysiu, że trochę dziwię się, jak składasz interpelacje dotyczące stanu technicznego dróg na sesji. Sądzę, że znacznie większą skuteczność by była, gdybyś tę interpelację złożył w klubie. Wyobraź sobie, jak się musi czuć pan dyrektor Ficer, jak członkowie klubu koalicyjnego zadają jemu takie interpelacje na sesji. Ja pomimo tego, że jestem w opozycji najczęściej składam pisemnie moje interpelacje albo dzwonię, proszę i uzgadniam pewne rzeczy. Przecież nic by nie stało na przeszkodzie, żebym porobił zdjęcia i co sesję robił tu prezentację multimedialną. Z tym, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jakim budżetem dysponujemy, wiemy jaka jest długość naszych dróg i w związku z tym możliwości mamy ograniczone. Dlaczego tak bardzo emocjonalnie zareagowałem na Twoje interpelacje? Bo przyznam się, że uderzyła mnie zwłaszcza kwestia związana z drogą, która prowadzi przez miejscowość Stodoły. Twoi koledzy zaatakowali mnie o tą drogę na sesji rady miejskiej w Strzelnie. Ja pytałem już w tym roku, na sesji Rady Powiatu, odpowiedź była bardzo jednoznaczna. Nie wiem, czemu ma służyć wałkowanie po raz kolejny tego problemu. Proszę Państwa, ja złożę później, na początku przyszłego tygodnia, pisemną interpelację do Zarządu, do pana dyrektora Ficera też mam interpelację pisemną dotyczącą stanu technicznego drogi Bronisław – Jeziorki – Młynice – Łąkie – Bławaty. Także jest rzeczywiście problem z naszymi drogami i bez zmiany finansowania kwestii związanych z utrzymaniem dróg w skali makro, nie poradzimy sobie z tym. To tyle, jeśli chodzi o drogi. Proszę Państwa, chciałem tutaj w tym punkcie porządku obrad poinformować Państwa o pewnej bardzo ważnej rzeczy, chciałem po raz kolejny zaapelować do Pana Starosty i do Pana Prezesa Furtaka o zajęcie się tym problemem, problem zaczyna być coraz bardziej poważny, na spotkaniu sołeckim w miejscowości Młyny wywiązała się dyskusja dotycząca oświaty. I na tym że spotkaniu pan burmistrz Matczak zasygnalizował swój zamiar nawiązania przez Gminę Strzelno  z Gimnazjum w Strzelnie współpracy z jakimś renomowanym liceum znajdującym się w pobliżu Strzelna. Chodzi o przyciągnięcie uczni i młodzieży do jego liceum. Z tym że, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że naturalną koleją rzeczy jest, później większa tendencja do podejmowania  decyzji  w szkole ponadgimnazjalnej  do kontynuowania nauki  poza terenem naszej gminy, nie w naszym Zespole Szkół Licealnych. Później się wywiązała  właściwie i po spotkaniu i podczas spotkania moja dyskusja z jednym z radnych gminnych, członkiem PSL-u  i postawił on mnie mniej więcej taki zarzut, że ja powinienem dbać o interesy nasze, strzeleńskie, a interes strzeleński to jest szkoła podstawowa i gimnazjum, dlatego bo to jest nasze. Natomiast liceum, szkoły ponadgimnazjalne nie są nasze, bo są powiatowe. To może wyjaśnia wiele rzeczy. Powiem, że ja się z takim podejściem absolutnie nie mogę zgodzić. W moim głębokim przekonaniu, dla mieszkańców Strzelna, czy też innych gmin nie jest ważne, czy coś jest gminne, powiatowe, czy wojewódzkie. To ma być dostępne, to ma być dobre i to ma po prostu dobrze funkcjonować. To jest tak, jak mieszkańców absolutnie nie interesuje, czy droga jest drogą gminną, powiatową, czy wojewódzką. Nie interesuje ich, czy samorządy przekazują sobie wzajemnie umów, porozumień. Ich interesuje, żeby ta droga była publiczna, i żeby ta droga była dobra. Tak samo jest z oświatą. Tak naprawdę rodziców dzieci, młodzieży, która uczęszcza do szkół na terenie naszego powiatu, do szkół publicznych, interesuje, żeby to były szkoły publiczne, bo to ma znaczenie. Interesuje ich poziom nauczania w tych szkołach. Natomiast, czy organem prowadzącym jest gmina czy powiat, sądzę że tutaj nie ma większego znaczenia. Mieszkańcy Strzelna muszą sobie również z tego doskonale zdawać sprawę, że szkoły podstawowe w Gminie Strzelno zawsze będą, że gimnazjum w Gminie Strzelno zawsze będzie. Natomiast liceum już może nie być. W sytuacji takiej, kiedy liceum byłoby skazane tylko na nabór do jednaj klasy to byśmy mieli 3- 4- oddziałową szkołę, no nie da się po prostu prowadzić takiej szkoły. Oczywiście Gmina Strzelno i pan burmistrz Matczak mogą podejmować jakąś współpracę, nie jestem przeciwnikiem takiej współpracy. Tylko, proszę Państwa, miejmy na uwadze dobro mieszkańców Gminy Strzelno. I racjonalnym rozwiązaniem, które Powiat Mogileński proponował kilka lat temu było połączenie w jeden Zespół Szkół Gimnazjum ze Strzelna i Liceum Ogólnokształcącego. Wtedy nie byłaby naruszona autonomia Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych, które zostały połączone teraz w jeden organizm, czy będą połączone. I wtedy nie byłoby kolizji interesów. Natomiast przez takie, a nie inne działania włodarza Strzelna ten konflikt jest coraz większy i jest coraz poważniejszy. Apeluje do Państwa, żebyście Państwo usiedli razem i wypracowali rozwiązanie, które pomogą patrzeć z większym optymizmem w przyszłość, jeśli chodzi o dostępność mieszkańców Gminy Strzelno do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Strzelno, żeby młodzież nie musiała wyjeżdżać chcąc iść do liceum ogólnokształcącego poza teren Gminy Strzelno. Naprawdę bardzo gorąco o to apeluję. Sądzę, że taki jakiś wzajemny dysonans przeszkadza w funkcjonowaniu oświaty zarówno szczebla powiatowego, jak i gminnego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Gałązka, a później pan radny Woźniak. Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu Wiesław Gałązka, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Myślę, że interpelacja ma swoja definicję. Bardzo bym prosił, zwłaszcza doświadczonych radnych, aby zwrócili na to uwagę, przypomnieli sobie i w ten sposób postępowali. Prośba Pana Przewodniczącego była wyraźna, mi się wydaje, ze chyba nie trzeba jej tutaj tłumaczyć. Powiem teraz tak, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych jest szefem jednostki, jest zarządcą, krótko mówiąc naszych dróg powiatowych. Ja sobie nie uzurpuję prawa do tego, żeby w ramach klubu koalicyjnego rozpatrywać remonty dróg. Jestem samorządowcem, radnym i reprezentuję interes nie tylko tych, którym po drodze z określoną formacją polityczną, ale każdego z mieszkańców. I tak te swoje obowiązki rozumiem. I tak trzy czwarte życia tak funkcjonuję. Dlatego protestuję przed takim organizowaniem się samorządu, przede wszystkim radnych, aby to na klubach rozstrzygać kwestię remontu, czy panu dyrektorowi jest bardziej miłe, czy nie. Chcę powiedzieć jasno, również w imieniu mieszkańców Gminy Dąbrowa, również oczekujemy remontu dróg. Wczoraj odbyła się tram również sesja Rady Gminy. Uczestniczył w niej również kolega Heniu Różycki. Wiemy jakie problemy tam zostały poruszone, zdiagnozowane przez tamtejszą komisję gospodarki komunalnej, aczkolwiek brakło naszego udziału, jak również i przedstawiciela Zarządu Dróg przy lustracji dokonanej przez tą komisję również na drogach powiatowych. Jest to po prostu pewien margines, nie ma co do tego w ogóle powracać. Ale chodzi o zasady, że to Rada Powiatu, komisje Rady Powiatu to są te właściwe miejsca, te właściwe gremia, gdzie te problemy powinny być poruszone, omówione. I w związku z tym moja gorąca prośba, żebyśmy się takiego stylu jednakowoż trzymali. Myślę, że pan Prezes Furtak, którego bardzo szanuję i uznaję za mojego prezesa, w sytuacji, o której mówił Pan Radny Zowczak, w zasadzie niepotrzebnie był wywołany. Mi się wydaje, że są to zupełnie inne kwestie, gdzie indziej powinny być poruszane. I Przemek, jeszcze jedna uwaga do Ciebie, też już zgubiłem wątek interpelacji, to za to przepraszam. Ale robie to w taki sposób, w jaki został zaprezentowany. Mi się wydaje, że Twoje przemyślenia, które tu przedstawiłeś mogą znaleźć ujście w zupełnie inny sposób, aniżeli w interpelacji. Ty masz bardzo zręczną rękę do pisania, krótko mówiąc, możesz w różny, inny sposób swoje spostrzeżenia publikować. Akurat nie w punkcie „Interpelacje”, bo to nie ma żadnego związku z absolutnie żadną interpelacją. Są inne punkty tej sesji, również to, co zaprezentowałeś może być w formie twojego oświadczenia, wyrażenia stanowiska. W związku z tym, proszę o takie normalne troszeczkę przemyślenia, dostosowania się jednakowoż, bo my nie robimy tego dobrze. Ja też tego teraz dobrze nie robie, ale po prostu jestem jak gdyby tym poruszony i chciałbym poprosić, żeby jednak mimo wszystko uszanować regulaminy, nasze statuty i to wszystko, co z doświadczenia radnego wynika. A pan Przemek to przecież doświadczony radny. W poprzedniej kadencji skwapliwie niektórym dyskutantom, którzy w taki sposób zajmowali głos, zwracał uwagę, popierał Przewodniczącego Rady i myślę, że warto to sobie przypomnieć. Fajnie by było, gdyby ten styl trochę zmienić. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Radny Woźniak.
Radny Rady Powiatu w Mogilnie Rafał Woźniak, Szanowni Państwo, moja interpelacja niestety również będzie dotyczyła stanu technicznego dróg powiatowych. Wiem, że istnieją problemy globalne. Mimo wszystko prosiłbym tutaj Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o interwencję na drodze, której wspomniał już mój przedmówca, kolega radny Zowczak. Mianowicie miejscowość Bronisław, w kierunku Jeziorek i Bronisław w kierunku Pakości. W mojej ocenie stan techniczny naprawdę jest fatalny. Mino ograniczenia prędkości 30km na godzinę jest tam na pewnych odcinkach naprawdę niebezpiecznie. Moje pytanie brzmi, Panie Dyrektorze, kiedy można spodziewać się naprawy tej nawierzchni i czy po naprawie ograniczenie prędkości, który jest teraz tam po prostu zniknie? Druga sprawa – droga powiatowa Markowice-Bożejewice. Stan nawierzchni – dobry, tam było wykonane utrwalenie powierzchniowe. Chodzi mi o przycięcie gałęzi rosnącej przy tej drodze. Tam rozmawiałem z mieszkańcami, ten problem był poruszany również na zebraniu sołeckim, rozmawiałem z sołtysem. Problem się pogłębia, kiedy maszyny rolnicze wyjeżdżają na drogę, problem z wyminięciem istnieje, był nawet taki przypadek, że jednemu z rolników gałąź wybiła szybę w kombajnie. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Radny Przemysław Zowczak. Prosiłbym, żeby jednak skupić się na punkcie 4 „Interpelacje i zapytania radnych”, w związku z tym, że zaczyna się polemika, którą trudno jest komukolwiek ograniczyć. I myślę, że są punkty programu sesji, w których można się wypowiadać. Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu, Przemysław Zowczak, Panowie Przewodniczący, Zarządzie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, szkoda Panie Przewodniczący, że Pan nie zasygnalizował tego panu radnemu Gałązce, jego wystąpienie już absolutnie nie mieściło się w kanonach i regułach interpelacji , raz, dwa, dziwie się Tobie, Wiesiu, jesteś przynajmniej, można powiedzieć bezspornie, bardziej doświadczonym samorządowcem ode mnie i  sytuację taką, kiedy członek Zarządu Rady, który jest członkiem Zarządu, cenzuruje, ocenia interpelację radnego,  no przepraszam, dla mnie to jest interpelacją i Ty też wypowiadałeś się w tym punkcie obrad. Proszę Państwa, chciałem przypomnieć tylko kilka oczywistych spraw, a  mianowicie,
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, proszę o spokój.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, mianowicie wpływ na to, co się robi na drogach, w jaki sposób te drogi są utrzymane, na to ma wpływ przede wszystkim budżet. Jeśli budżet, to radni, bezpośredni nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych mają członkowie Zarządu, radni, tak? I również na jednym z ostatnich Zarządów był przyjęty np. program ochrony dróg, Nawiasem mówiąc program, który, sądzę, że nie tylko ja, ale też właściwa merytoryczna komisja, chcielibyśmy się z nim zapoznać, chcielibyśmy mieć do tego dostęp. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że merytoryczna komisja tez tego programu nie otrzymała. I w tym sensie należy interpretować moją wypowiedź. Panowie, zwłaszcza Wy macie decydujący wpływ na to, co i w jaki sposób się dzieje na naszych drogach i z naszymi drogami. I jestem głęboko przekonany, że skuteczność interpelacji radnego, gdyby ona zapadała na klubie, czy też na jakichś innych gremiach radnych z Państwa strony, bo to jest taka trochę dziwna sytuacja, że najpierw członkowie klubu decydują, czy podejmują decyzje, które mają wpływ na to, w jaki sposób te nasze drogi wyglądają. A później członkowie tego samego klubu tutaj publicznie walczą o pewne rzeczy, dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko, panowie Przewodniczący, panowie Starostwie, szanowni Radni, szanowni Goście. W związku z tym, że odbiera mi się prawo głosu jako radnego, do którego zwracają się różni ludzie. Wczoraj była sesja gminna, zwrócono się mnie z prośbą o zapytanie. Nie o jakieś tam żądanie. Zapytanie. Miałem się nie pytać dyrektora Krygiera, bo chciałem z nim porozmawiać na osobności. Ale zapytam się, korzystając z prawa demokracji, które jeszcze w tym Polskim państwie nie zostało ograniczone. Panie Dyrektorze, mam prośbę. Niech Pan wyjaśni, jak będzie z ulicą Klonową, z dojazdem, po wyremontowaniu przychodni i przeniesienie przychodni, zaplecza przychodni do budynku na zapleczy szpitala? Jak będzie z dojazdem? To było pytanie zadawane wczoraj przez radnych. Nie miałem się pytać tutaj na sesji, nie chciałem przedłużać. Ale przedłużę o to pytanie. Tak mówi mi serce i demokracja, która, mam nadzieje, jest w Polsce jeszcze długo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, czy w punkcie 4 „Interpelacje i zapytania radnych” ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, proszę Państwa, już tak bardziej króciutko. Proszę Państwa, mnie nie chodzi o to, żeby zabierać komuś prawo do zabierania głosu, ja mówiłem tylko o większej skuteczności i o swoim sumieniu, oczywiście każdy z radnych ma prawo zabrać głos w interpelacjach. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Wobec tego zamykam punkt 4 „Interpelacje i zapytania radnych”. Przechodzimy do punktu 5 „Odpowiedzi na interpelacje”, udzielam głosu  Panu Staroście Tomaszowi Barczakowi.
Ad. 5
„Odpowiedzi na interpelacje”
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, panowie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, szanowni Państwo, pan  radny  Krzysztof Mleczko pytał, jeżeli chodzi o drogi to pan dyrektor, a jeżeli o budowę chodnika, to rzeczywiście wpłynęło na ręce Zarządu pismo burmistrza Strzelna, ażeby dołożyć  150 tysięcy zł  do budowy tego chodnika. W związku z tym Zarząd postanowił, że oczywiście projekt jak zwykle będzie wykonany, natomiast budowę przełożyliśmy na następny rok, oczywiście pod warunkiem znowu, że będzie  to inwestycja 50 na 50, pan Radny  Wojciech Baran pytał, dość dużo, pytał o Gimnazjum w Jeziorach Wielkich, rzeczywiście Powiat zobowiązał się do przejęcia 18 osób, to jest 16,5 etatu,  taka zapisana jest suma, wiadomo, że może  być trochę  więcej, może mniej, tyle osób będzie zatrudnionych w gimnazjum w Powiecie Mogileńskim, tzn. w szkołach Powiatu Mogileńskiego, oczywiście nie była to pochopna decyzja, bardzo długo przemyślana, liczona w jedną i druga stronę, pan się pytał, czy nie ryzykujemy, zawsze się ryzykuje, trzeba takie decyzje ryzykowne podejmować. Świadczy to, że Państwo pamiętacie, powołaliśmy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i teraz  można powiedzieć wyraźnie, że zwiększenie subwencji oświatowej to te 900 kilka tysięcy złotych to jest efekt działania Zarządu przez te lata, także rzeczywiście okaże się  po 15 lipca, czy nasze przypuszczenia się sprawdziły, ponieważ wtedy będziemy wiedzieli, jakie mamy nabory do naszych szkół. Głównym celem, oczywiście nigdy nie robimy tego, jak to wiedzą panowie radni, którzy są od początku, że Zarząd Powiatu, tym bardziej ja nie robię  tego że pochodzę z Gminy Mogilno i będę w Gminie Mogilno, zawsze robimy tak, żeby każda gmina pewne rzeczy miała robione,  tak samo jest tutaj, że myślimy, że tym liceum wielkim będzie to liceum z Powiatu Mogileńskiego, czy przytoczone przez pana Radnego Zowczaka, że  burmistrz szuka kontaktu z liceum. Myślę, że akurat pan burmistrz i Rada Miejska w Strzelnie wybierze nasze liceum, ponieważ oczywiście mamy dosyć renomowane w tej chwili licea i inne szkoły, czy Zespół Szkół. W związku z tym taką mamy nadzieję, że akurat w tym kierunku pan burmistrz czy Rada  nawiąże współpracę z  Powiatem i miejmy nadzieję, że nawiążą tą współpracę po sąsiedzku, przez płot. Jeżeli chodzi o rodziców, my jako Zarząd Powiatu nigdy nie wysyłaliśmy przedstawiciela na spotkanie z rodzicami. Takie spotkania odbywały się z inicjatywy wójta i Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, natomiast my w tym nie braliśmy udziału, również nie mamy opinii rady rodziców, chociaż była taka opinia, że również rada rodziców jest przychylna, ażeby to gimnazjum przenieść do Strzelna.
Oczywiście etaty zapewniamy tym nauczycielom. Także to też jest przemyślana sprawa, oby było oczywiście jak najwięcej oddziałów, wtedy będziemy w pewnym momencie mieli więcej pracy i więcej będą mogli  zarobić.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, bezrobocie w Powiecie Mogileńskim, za chwilę dokładnie powie Pani Dyrektor Urzędu Pracy, bo jest to problem,  rzeczywiście trochę nam wzrosła liczba bezrobotnych, ale to jest  normalne w pierwszym kwartale, co roku to przeżywamy i oczywiście, idąc naprzeciw temu wszystkiemu, Pani Dyrektor powie, jakie programy i co pisaliśmy, ażeby tym bezrobotnym pomóc w przekwalifikowaniu, jak również zapewnieniu środków takich jak program do 30 lat i powyżej 50 lat, to wszystko omówi pani Dyrektor Urzędu Pracy.
Jeżeli chodzi o grunty pod inwestycje. Państwo dokładnie pamiętacie, Rada podjęła takie uchwały. Były to tereny przy drodze 15 na terenie Bielic, do skutku to nie doszło, w tej chwili wiem tylko, że burmistrz Mogilna zapewnia za torami taki teren dla małej strefy ekonomicznej myślę, że burmistrz Mogilna taki  teren  może zapewnić. My w tej chwili, jako Zarząd niestety dalej nie myśleliśmy o tym, również nie odpowiem prawnie, jaka jest możliwość, jeżeli chodzi o komunikacje o przekazanie gruntu,  połączyłem  również interpelację pana Radnego Nowackiego. Rzeczywiście przebudowa drogi ruszyła, jesteśmy po przetargu za 751 tysięcy złotych. Wygrała firma Pol-Dróg Piła  pierwszy etap drogi, od drogi krajowej na Stawiska. To jest ta sama firma,  w miesiącu kwietniu będzie podpisana umowa i prawdopodobnie ruszy z tym remontem. Nie planujemy ścieżki rowerowej, ponieważ nie mieliśmy tyle pieniędzy, ażeby tą ścieżkę robić, również skrzyżowanie będzie  zwykłe, nie będzie to rondo. Będzie zwykłe skrzyżowanie  zaplanowane z obwodnicą Mogilna, w tym miejscu nie będzie ronda,  również nie ma ścieżki przy obwodnicy,  w najbliższym czasie trzeba przyjrzeć się  takiemu rozwiązaniu i  połączyć to ze ścieżką rowerową  do obwodnicę z tym nowym osiedlem, gdzie są nowe domki, może  zrobić wspólnie z Gminą Mogilno ścieżkę rowerową. Takie plany, możemy zacząć o tym myśleć, teraz do pana Radnego Zowczaka, ja myślę, że rzeczywiście, znając mnie i moją osobę, myślę, że nie może być tak, żeby na klubach zapadało komu robimy i co robimy. Żeśmy opracowali projekty przebudowy dróg całego Powiatu Mogileńskiego, jest on tak wstępnie opracowany, kiedy i w którym roku będą jakie remonty dróg, ostatnio podjęliśmy działania, ażeby ograniczyć tonaż na naszych drogach powiatowych, ażeby te drogi nasze wytrzymywały. Bo jak wszyscy wiemy przebudowa dróg jest różnie robiona, w różnych okresach i dlatego te drogi nie wytrzymują, a pojazdy samochodów ciężarowych, również rolnicze są coraz większe, dlatego też nasze drogi niezbyt to wszystko wytrzymują, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby po pierwsze zakleić dziury, które mogą uszkodzić pojazdy, jak i również samo bezpieczeństwo na drodze, skutecznie  obcinamy  gałęzie,  które  rzeczywiście  przeszkadzają w przejeździe kombajnów rolniczych i innych. Na takie rzeczy reagujemy od razu, ponieważ nasza ekipa może pojechać na  drogę  i je usunąć. I teraz, jeżeli chodzi o interesy, że niektórzy nie rozumieją interesu gminy i powiatu. Ja myślę, że każdy radny powiatowy trochę działa inaczej, niż radny gminny. Mianowicie musimy tu patrzeć perspektywicznie. Sprawy, które dotyczą powiatu, ja myślę, że każda gmina powinna być wymowna i wdzięczna, jeżeli na jej terenie powiat przeprowadza jakieś inwestycje. Myślę, że akurat Strzelno i nasze obiekty w Strzelnie świadczą o tym, jak również budowa warsztatów szkolnych, że również Strzelno nie powinno narzekać. Powinno być zadowolone i dumne z tego, że teraz potężne pieniądze również na przychodnię zdrowia będą  realizowane w Strzelnie. I dlatego dziwię się trochę, ze jeżeli radny mówi, że „bo to nie nasze, tylko powiatu”. Ja powiem Państwu jedną rzecz, to co zostanie wybudowane na tamtym terenie, tego nikt nigdy nie zabierze, dlatego  Zarząd stoi na stanowisku, że  tam  gdzie się buduje, to każdy z mieszkańców powinien być zadowolony, ponieważ tego już nikt nigdy nie przeniesie, to zostanie na terenie danej gminy. Mam nadzieję, że na  wszystkie interpelacje starałem się odpowiedzieć, teraz bym prosił panią Dyrektor Urzędy Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki panie Starosto, pan Wiceprzewodniczący Nowacki chciał tu jeszcze dopytać, bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Panie Starosto, mam tutaj taką ogromną prośbę, bo powiem szczerze, nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź dotycząca ewentualnego wyłączenia gruntów, jeżeli mógłbym w formie pisemnej otrzymać takie informacje, będę zobowiązany. Zadałem jeszcze pytanie odnośnie spotkania Państwa, czy odbyło się, bo miałem taką prośbę do Zarządu na poprzednich sesjach, żeby Zarząd  spróbował się spotkać z Ministrem Gospodarki.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie, nie spotkaliśmy się.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Nie? Ok. no to w takim razie tylko mam prośbę związaną z ewentualnym wyłączeniem gruntów, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Dziękuję bardzo Panie Starosto. Bardzo proszę, Panie Przemysławie
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak,  już tak z miejsca, żeby nie przedłużać. Panie Starosto, jeśli chodzi o kwestie związane z drogami, uważam sprawę za zamkniętą. Natomiast ja rozumiem sens Pana wypowiedzi tak, w ten sposób, że członkowie klubu radnych nie mają wpływu na sprawy dotyczące klubu. Ja podkreślę jeszcze tylko tu, chociaż wiem, że Pan powiedział, ujął w inny sposób. Proszę Państwa, Panie Starosto, ja naprawdę Panie Prezesie, ja nie ujmuję Panu, ja po prostu jestem zaniepokojony podejściem pana burmistrza Strzelna i ja już kiedyś pół żartem, pół serio apelowałem do Panów, abyście porozmawiali. I w mojej ocenie no jest jakiś konflikt  konflikt interesów pomiędzy Panem Starostą, a panem Burmistrzem, stąd prośba do Pana Prezesa Furtaka o połączenie się. Chodzi o zmianę podejścia pana Burmistrza Matczaka, chodzi o to, abyśmy razem, wspólnie pewne rzeczy robili. Wtedy uda nam się dużo, dużo więcej. Bo jeżeli będziemy robić sobie na złość, to po prostu nasi mieszkańcy to odczują. Także to jest po prostu w kategoriach apelu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Dziękuję bardzo, panie Radny. Bardzo proszę, udzielam głosu  Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Strzelecka: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W końcu lutego 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie zarejestrowanych było 3825 osób bezrobotnych. Odnosząc się do miesiąca grudnia nastąpił wzrost bezrobocia, ponieważ w miesiącu grudniu było 3514 osób. Jednakże analizując w okresie rocznym nastąpił spadek bezrobocia: luty 2012 do luty 2011 o 329 osób, to jest o 7,9 procenta. Analizy rynku pracy wykazują powolny spadek bezrobocia w niektórych grupach. Jeżeli chodzi o osoby do 25 roku życia, kobiety mamy mały spadek osób bezrobotnych. Na terenie poszczególnych gmin: w 2012 roku zarejestrowanych w mieście Mogilnie było 921 osób bezrobotnych, Gmina Mogilno 956 osób, miasto Strzelno 555 osób, Gmina Strzelno 520, Dąbrowa 397 osób, Jeziora 476 osób. W ogóle osób bezrobotnych 3825, kobiety 2311. Zauważając problem kobiet, Zarząd Powiatu udzielił stosowne pełnomocnictwa Powiatowemu Urzędowi Pracy o występowanie o dodatkowe środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursów otwartych w województwie kujawsko-pomorskim. W grudniu tego roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny o możliwość zorganizowania staży dla kobiet 50+. Na 73 podmioty ubiegające się, Powiat mogileński został oceniony najwyżej. Wczoraj zakończyły się negocjacje dotyczące kwoty na aktywizację zawodową osób właśnie w tej kategorii na kwotę 303 780 złotych. Idąc dalej realizujemy Europejski Fundusz Społeczny. W tym roku będziemy aplikować o kwotę 1 406 200, gdzie w szczególności będzie nastawiony program na inwestycje i rozwój zawodowy dla osób niepełnosprawnych, 50+ i do 24. roku życia. W ubiegłym tygodniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy aplikowaliśmy o dwa programy specjalne do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia na ogólną kwotę 495 150 złotych jeżeli chodzi o program skierowany do osób do 30. roku życia, natomiast do osób powyżej 50. roku życia 229 500 złotych. Przygotowując te programy specjalne wystąpiliśmy z zapytaniem do Burmistrza Mogilna, Burmistrza Strzelna, Wójta Jezior Wielkich i Wójta Dąbrowy o inwestycje generujące zatrudnienie w Powiecie. Żaden z włodarzy gmin nie planuje takich inwestycji w Powiecie. Taką dostaliśmy odpowiedź. Jeszcze jakieś szczegółowe pytania do tego zagadnienia?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Panie Radny, czy jest Pan usatysfakcjonowany odpowiedzią Pani Dyrektor?
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran Szanowni Państwo. Tak, jestem usatysfakcjonowany ze sprawozdania Urzędu Pacy. I tutaj, że tak powiem, nie ma dla mnie żadnych niejasności. Generalnie tutaj …………….. (wypowiedź niewyraźna 1:04:54 min), że tak powiem bezrobotnych rzeczywiście jest, a generalnie …………. (wypowiedź niewyraźna 1:05.04 min) Cały czas podejmujemy działania, żeby przyciągnąć na teren, którym, że tak powiem zarządza, inwestorów, żeby stworzyć miejsca pracy. Bo bez tego Urząd Pracy może najlepszy (?) fundusz, że tak powiem, ………………….. zainwestować (1:05:38) Bo bez tego poziom bezrobocia sięgnie ………..  I moje pytanie jest skierowane do Urzędu Pracy, a ……………. (1:05:49) Powiatu po to, takie działania …………., ażeby ściągać inwestorów do tworzenia, że tak powiem, partnera ……………….. (1:05:58) Ale inna sprawa działalności Powiatu jako samorządu ……………….. (1:06:09 do 1:07:02 wypowiedź bardzo niewyraźnie nagrana, zrozumiałe tylko pojedyncze słowa).
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, myślę, że ten punkt, jeśli chodzi o odpowiedzi na interpelacje zakończymy. W związku z tym, że Starosta częściowo odpowiedział na  pytania pana Radnego Bartosza Nowackiego, że na dzień dzisiejszy, rozmów takich prowadzonych nie było. Jeśli chodzi o tereny, też nie ma. A mimo wszystko udzielam głosu panu Wiesławowi Gałązce, członkowi Zarządu.
Radny Rady Powiatu Wiesław Gałązka No tak, muszę zabrać głos w tym momencie, dlatego że trzeba troszeczkę przypomnieć pewne fakty, które w Polsce miały miejsce. Otóż przed zmianą ustrojową był tzw. Państwowy Fundusz Ziemi. On był we władaniu urzędów gmin. Jacyś radni z tych rad dokonali komunalizacji. Wszystkie tereny podlegają i  są zarządzone przez gminy. Powiat jako takich terenów, poza wyjątkiem – Gospodarstwa Rolnego Bielice, które powstało całkowicie w innym celu, w inny sposób było wykorzystywane. Dlatego o tym mówię, żeby sobie zdać sprawę, że Powiat nie jest tym mecenasem najbardziej właściwym do tego, aby tereny pod inwestycje przeznaczyć. To jest we władaniu gmin, moi Państwo. I nigdy np. Agencja Nieruchomości Rolnych, która jest również pewnym spadkobiercą pewnych terenów, to łatwiej porozumieć się w przypadku braku terenów gminy z tą agencją, żeby przekazała jakiś kawał pola krótko mówiąc. Tak jak to w przypadku Gminy Barcin się stało, gdzie jest już specjalna strefa ekonomiczna, funkcjonująca, ale to musi być sprężysta gminy. Urząd Pracy to jest taka instytucja, która opiekuje i zajmuje się bezrobotnymi. Takie mamy dzisiaj ustawy i takie mamy kompetencje. I proszę bardzo, żebyśmy w taki sposób do tej sprawy podchodzili. Natomiast nic nie stoi na rzeczy, a przede wszystkim nie stało nic na rzeczy, kiedy w poprzedniej kadencji, powtórzę penie to już trzeci raz z kolei na tej sali, że inicjatywa Powiatu szła właśnie w kierunku utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej i to Powiat inicjował, rozpędzał nas zamysł. W czynie społecznym pracowali, żeby doprowadzić dokumentację do jakiegoś porządku, czyli włożyli dużo serca. Państwo Radni byli zwoływani co chwila na jakieś posiedzenia komisji, sesji, dlatego że trzeba było tworzyć szereg dokumentów, które by umożliwiały otwarcie, uruchomienie takiej strefy. Przecież pan wicestarosta Zowczak jak gdyby zajmował się tą sferą i na pewno możecie sobie Panowie porozmawiać również i w taki sposób na czym to się skończyło. Otóż po stronie Gminy Mogilno, na tych powierzchniach, które miały robić strefę, po stronie Gminy Mogilno było doprowadzenie mediów, urządzenie jak gdyby. Gmina Mogilno rozwija się w innym kierunku, wybrała inne rozwiązanie. Nie strefa, a obwodnica i hala widowiskowo-sportowa. Taka to jest prawda i nazwijmy rzeczy po imieniu, bo przecież to jest prawda, na to są fakty, protokóły i pozostały jeszcze dokumenty. Jak również w pamięci przedstawicieli z Poznania, którzy tu przyjeżdżali, albo ze Szczecina, mogę tu pomylić akurat, ale Ty Przemek powinieneś pamiętać. To wszystko jest i było. Natomiast rozpoczęcie teraz od nowa całości, to będzie wymagało całkowicie nowego, czy jest możliwe, nie jestem ekspertem z  prawa. Nie występuję tutaj jako znawca, jeśli ktoś ma większe doświadczenie i bezpośrednio uczestniczy w takich procedurach. Myślę, że chętnie wysłuchamy każdej propozycji. Ale musiałem to po prostu przypomnieć, żeby uzmysłowić sobie, że Powiat Mogileński nie posiada terenów pod inwestycje i że  jest  to bardziej przypisane gminom, bo to gmina ustala podatki. Całe planowanie  w gminie powstaje. Powiat jest inną jednostką, aczkolwiek proszę nie mieć tego jako dowód, że ktoś się od czegoś wymiguje
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki dziękuję bardzo, proszę pan Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, ja mam taką prośbę do wszystkich radnych, skończmy może już z tą przeszłością i zacznijmy się zajmować przyszłością, bo jak tu będziemy wspominali, co się działo przez te parę lat, to na wspomnieniach się skończy. I myślę, że teraz to najlepszy czas, tak jak wcześniej żeśmy z Państwem rozmawiali, jako Zarząd Województwa, żeby przygotować tereny inwestycyjne, porozmawiać między burmistrzami, żeby przygotować pieniądze, ewentualne plany na to, żeby powstały miejsca pracy. Tak w tej chwili skupmy się na tym, a nie na przeszłości, tylko na przyszłości, żebyśmy w końcu zaczęli pracować dla tego Powiatu. Szanowni Państwo, zobaczcie jakie mamy wyniki. Szanuję tutaj Urząd Pracy, bo naprawdę bardzo dużo robi, bardzo stara się o środki finansowe, tylko zapytuję potem, ile ludzi znajduje pracę? Bardzo się cieszę, że mamy tak prężny Urząd Pracy i chwała Pani Dyrektor za to, że naprawdę ciężko pracuje i stara się, żeby ci mieszkańcy mieli zapewnione przekwalifikowania i żeby znajdowali tą pracę. Tylko mówię, większość tych, którzy chcą pracować, ja nie mówię o tych, którzy nie skalają się pracą, ale którzy chcą pracować, chcą pracować za troszeczkę większe pieniądze, żeby mogli utrzymywać swoje rodziny. A my powinniśmy patrzeć na to przyszłościowo i przyszłościowo powinniśmy starać się o to, żeby ściągać inwestorów. Ja tutaj mam do pana przewodniczącego i pana członka Zarządu również ogromną prośbę – odetnijmy się od przeszłości! Mamy w tej chwili włodarzy, którzy są odpowiedzialni jako zarządy, jako burmistrzowie, wójtowie. Zacznijmy z nimi rozmawiać, żeby wspólnie zacząć to budować, tak? Wspólnie budować ten motor napędowy. Jeżeli mają to być Bielice, niech będą Bielice, jeżeli ma być to w Strzelnie, to może być to Strzelno, obojętnie. Byleby powstały nowe miejsca pracy. Zobaczcie państwo na te statystyki. Mogilno – 1000 bezrobotnych, którzy nie mają szans, żeby tą pracę otrzymać. Strzelno – 500 osób. Niech powstanie zakład, który przyjmie chociażby 500 osób i pomnóżcie Państwo razy 4, bo średnia w rodzinie taka jest. Zobaczcie ile osób ma nakarmione żołądki, ma opłacone wszystkie media i ile nie przychodzi do opieki społecznej do poszczególnych gmin. Przecież o to tylko tu chodzi, o nic więcej. Dlatego myślmy przyszłościowo taka jest moja prośba.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuje bardzo. Wysoka Rado, Panie Wojciechu, ale ja spoglądam na zegarek. Myśmy się umówili co do pewnego bloku uchwał. Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, Panie Przewodniczący ……………… (1:15:40 do 1:18:26 wypowiedź w całości niezrozumiała).
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki   ogłosił 10 minutową przerwę.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran: ……………………(1:18:44 do 1:19:26 wypowiedź w całości mówiona bez mikrofonu, niezrozumiała).
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki, kolego Radny, ale kolega już, przy mównicy już raz to powiedział. Wiemy, znamy temat. Bardzo proszę, żeby Pan już kończył i wtedy przechodzimy do następnego punktu. Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran: ……………………… (1:19:43 do 1:19:57 niezrozumiałe)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki, dziękuję bardzo. bardzo proszę, pan Starosta.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, panowie Przewodniczący, panie i panowie Radni, szanowni Państwo. Ja myślę, że do przeszłości trzeba wracać, bo znikąd się nie bierze, to co się robi. Ja jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, żeby zakończyć tą jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Powiat i tamtą kadencję. To już było tak daleko, że podpisaliśmy z Spółką Gazową  intencyjny list, pismo, że jeżeli rzeczywiście pójdzie nowy gazociąg tu przez nowe osiedle na Świerkówcu w kierunku Gębic, to szkoła cała w Bielicach przechodzi na ogrzewanie  gazowe, pismo podpisane przeze mnie jako przewodniczącego Zarządu, jest w dokumentach i można sobie sprawdzić. To już było tak daleko, a wy ciągle drążycie to samo, żeśmy  nic  nie robili. Obecnie  teraz  konsultowałem z panem mecenasem,  że w Bielicach, jeżeli chodzi o ten zapis statutu  Fundacji, to nie można im teraz tego zmienić, ale grunty są inne. Ja Państwu powiem z 11 na 13% wzrosło bezrobocie w Polsce, nas z ok. 20 na 21%. jeżeli chodzi o efektywność, konkurs na rozpoczęcie działalności  gospodarczej, to około 70% efektywności, czyli na 100 firm, które powstały 70 działa, dłużej niż rok czy dwa.

To nie jest tak, że my tworzymy coś i to nie zostanie na naszym runku. Jeżeli takich rzeczy się nie wie, to trzeba przyjść i się spytać, jak to wygląda. Efektywność musi być 33% minimum,  ale to już jest taka efektywność, które robi Urząd Pracy. I Panowie, naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje, to się porównuje teraz w Strzelnie. Na wjeździe jedna firma, druga firma, w Powiecie Mogileńskim firmy inwestują i będą również tworzyć miejsca pracy. W tej chwili musimy robić jedną rzecz, musimy bombardować Rząd, że nie może być tak, żeby pracodawca był coraz bardziej obciążany, ponieważ nie zatrudnia nowych ludzi. To jest największy problem. To nie jest tak, mamy miejsca pracy i firmy mogłyby zatrudnić, ale nie zatrudnią, ponieważ koszty ich zżerają, stałe opłaty, które nie są w stanie  pokryć. Ja zawsze mówię  2% składki, która została podniesiona, to w skali  Powiatu  to prawie 460 tysięcy złotych, to ile to jest pensji dla ludzi?, to trzeba tymi kategoriami myśleć, to najlepiej samorządy zrobią pracę, one sobie dadzą radę, to nie do końca prawda, bo samorządy w tej chwili naprawdę, jeśli tak będzie to też przestaną inwestować. Ja powiem Państwu jedną rzecz skończą się inwestycje na Euro i  wtedy będziemy mieli problem. Na Zarządzie i na Radzie Zatrudnienia o tym już myślimy. Bo na razie jakoś to się kręci pod to wszystko, gorzej się stanie po Euro będzie  spadek gwałtowny bezrobocia, co wtedy zrobimy? A w kasie coraz mniej i to będzie problem. Ja Państwu powiem tak, dlaczego na przykład 18 osób z Jezior Wielkich przyjdzie do pracy i będzie pracowało, to  się nie wzięło znikąd. Ja też muszę to przemyśleć, przeliczyć, przemnożyć, żeby nauczyciele też za chwilę nie byli bezrobotni. Tu trzeba pomyśleć również polityka, jeżeli chodzi o szkolnictwo w Powiecie Mogileńskim od lat  zrobiliśmy tyle po to, że jak przyjdzie moment, że jak nie będziemy mieli uczniów, żeby nauczyciele odeszli na zasłużoną emeryturę, a w to miejsce ci, którzy mogą pracować, żeby mogli pracować. To było przemyślane już kilka lat temu, i dokładniej, ci co byli zaznajomieni, to wiedzą, że wtedy były naciski, dlaczego zatrudniamy emerytów, po to zatrudnialiśmy, że jak przyjdzie ten moment, co nas czeka i nadchodzi, to te osoby odejdą na emeryturę i prawdopodobnie nie będziemy na razie zwalniać nauczycieli. To nie jest tak hop, że ktoś sobie myśli, że nie myślimy w ogóle, co robić, żeby było jak najmniej bezrobotnych. Proszę, żebyśmy wyjaśnili sobie jeszcze jedną rzecz,  Wojewódzki Urząd Pracy wydaje taki biuletyn i  można wejść na stronę i zobaczyć, jak wzrosło bezrobocie w innych powiatach. Żnin, Inowrocław, Lipno  porównać tamte powiaty do naszego, bo my ciągle porównujemy  Powiat Mogileński. Moi drodzy, to nie tak, proszę wziąć również  pod  uwagę subwencję, które zabrano powiatom, z  PIT -ów i innych, i porównać z innymi powiatami. Ile zabrano innym powiatom, a ile dołożono Powiatowi Mogileńskiemu, to też się znikąd  nie wzięło, to jest praca taka niewidoczna do nikogo, te dane są opublikowane przez Ministerstwo Finansów, za chwilę się ukażą, ja już je mam, tam proszę prześledzić to 970tys. dostaliśmy więcej mimo tego, że zabrano nam 212 tysięcy z tych innych subwencji, które dostaliśmy. To się nie wzięło tak znikąd. Jak byśmy tego nie otrzymali, porównując na przykład do Powiatu Tucholskiego to im  zabrano  2,5 mln. zł. I tu się trzeba martwić, ile ludzi straci pracę,  myślmy i patrzmy w ten sposób. Czasy strefy ekonomicznej  i ściągania inwestorów minęły,  dbajmy o nasze firmy, które tu pracują,  róbmy tak,  aby koszty pracy nie były tak duże, bo  firmy nasze zaczynają szukać pracowników z innych państw. I to jest problem dla nas bardzo wielki,  już na terenie Mogilna pracują z Ukrainy, z innych krajów, to jest zagrożenie dla naszego pracownika i nie mamy na to wpływu jako samorząd. Pracodawca przecież przeliczy sobie, ile musi zapłacić obcokrajowcowi, to podejmie decyzję, że zatrudni obcokrajowca niż Polaka. Moi drodzy, tutaj, dbajmy o te firmy, które działają na terenie Powiatu Mogileńskiego, pielęgnujmy je, obniżajmy podatki, róbmy wszystko, żeby przetrzymali ten trudny okres dla pracodawcy i wyszli na wierzch. I bardzo proszę w tym kierunku myśleć. Ja rozumiem, jakby to powiedzieć,  że  Zarząd nic  nie robi, ja mogę długo mówić, co Zarząd jeszcze robi, tylko akurat nie czas i miejsce na to w tej chwili, ale każdego radnego zapraszam, są statystyki, jak wyglądamy w stosunku do innych powiatów. Wszystkie powiaty w Polsce mają problem, proszę sobie zrobić zadłużenie z Regionalnej Izby jak zadłużone są powiaty w Polsce i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Tu trzeba powiedzieć Zarządowi  robiliście dobrze, bo jeszcze jesteśmy efektywni finansowo. I to jest bardzo ważny problem. o tym się w ogóle nie myśli. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, dobrze, ponieważ zostałem wywołany do tablicy przez szanownego pana Wiesława Gałązkę, więc jeśli chodzi o powstanie specjalnej strefy ekonomicznej, uwzględniając jednak apel pana Przewodniczącego chciałem zasygnalizować tylko, że zajmę głos w tej sprawie w późniejszej części sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo dziękuję panie Radny, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Naczelnik Konieczka.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka, panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproszeni Goście. Jeśli chodzi o to Gimnazjum we Włostowie, proszę Państwa, to było wyjaśniane wielokrotnie. Ja tylko tak w telegraficznym skrócie tylko tak uporządkuję tą dyskusję. Wykorzystując Państwa, jak  domniemuję, Państwa rodziców, którzy są zaniepokojeni tą sytuacją w Gimnazjum, w Gimnazjum we Włostowie. Proszę Państwa, jeszcze wcześniej jak się przysłuchuję dyskusji o bezrobociu, jednym z ważnych elementów, o którym mówił już pan Starosta, jest to aby utrzymywać stanowiska pracy. I to jest właśnie działanie. I teraz, sytuacja była taka, że jeden samorząd, drugi samorząd, Państwo walczą o to, aby się dogadywać, konsolidować. Na gruncie oświaty to akurat się udało. I to jest jak jaskółka, że można to przenosić dalej. Samorząd jeden i drugi zaakceptował sytuację taką, że połączenie da wynik ekonomiczny dodatni. W Gminie Jeziora Wielkie… (wypowiedź urwana, głosy z sali). Niech Pan posłucha… (urwane)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, udzielę Panu głosu, w odpowiednim momencie.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury fizycznej i Sportu, Andrzej Konieczka, samorządy się zgodziły na to, że warto podjąć taki trud i teraz, porządek prawny jest taki, że na terenie Gminy Jeziora Wielkie samorząd gminny jest tak, jakby tym, który ma doprowadzić do podjęcia uchwały w warunkach prawnych. I tam po stronie wójta leży, czy rady gminy, leży konsultacja społeczna tak dalej, i tak dalej. I na takim spotkaniu, żebym ja mógł uczestniczyć w imieniu Zarządu, to raz Zarząd musiałby mnie delegować, a dwa musiałoby być zaproszenie. I zapewniam pana Radnego, zapewniam Państwa rodziców, że w żadnym spotkaniu z rodzicami nie uczestniczyłem, mimo tego, że ktoś tam 71 podpisów zebrał, że ja tam byłem. Ja nie byłem na żadnym spotkaniu z rodzicami. I to jest fakt. Następna rzecz, bardzo ubolewam, że na takim spotkaniu nie byłem, bo można by było rodzicom, i tak ufam, że dzisiejsze to spotkanie chociaż dla przedstawicieli, można by było chociaż zasygnalizować pewne istotne rzeczy związane z połączeniem tego, czy przyłączeniem Gimnazjum do liceum. Pierwsza rzecz, proszę Państwa, to warunek. Możemy z Państwem dyskutować, ile Państwo chcą, warunki dla dzieciaków w liceum w Strzelnie będą zdecydowanie lepsze niż w Gimnazjum we Włostowie. I z tym się zgodzili zarówno jedni radni, jak i drudzy radni. Dalej  problem dowożenia, z punktu widzenia Gminy Jeziora Wielkie i wszystkich dzieciaków z Gimnazjum, i tak dojeżdżają. Jest problem tego rodzaju, czy 10 minut, czy 15 minut dłużej dojazdu w niektórych przypadkach. Bo jak byśmy rozpatrzyli wszystkie, to nie tak, że wszyscy dojeżdżają dłużej. Jedni będą mieli bliżej do Strzelna, inni będą mieli dalej w tym układzie, ale suma sumarum, radni zważyli, że ten dojazd nie jest problemem, bo tak czy inaczej dzieciak będzie musiał dojeżdżać. I teraz, jeśli Państwo podnosicie sytuację taką, że na złość mamie my pojedziemy do Kruszwicy czy Inowrocławia, problemu dowożenia Państwo nie rozwiązują, bo nadal trzeba będzie dowozu. cokolwiek by się nie działo, Gimnazjum we Włostowie na tą chwilę, przynajmniej po tych wszystkich uchwałach, które podjęła jedna i druga rada, no już nie będzie. Czyli problem dowożenia nie jest problemem, bo tak czy inaczej trzeba było dowozić, i trzeba będzie dowozić. I teraz to co my proponujemy, dobre warunki, sprzyjająca atmosfera, no i przechodzą Państwo, żeby nie było tego skoku, to jest ten argument, że Rada Powiatu zdecydowała, czy przyjąć wszystkich nauczycieli hurtem, czy są potrzebni, czy są niepotrzebni. Gdyby patrzeć warunkami Gimnazjum, to we wrześniu tego roku byłyby zwolnienia w Gimnazjum we Włostowie, bo nie byłoby miejsc pracy na pewno.  Nie, sztuczne etaty, nie mówię Panu, że świadomie Zarząd Powiatu dla dobrej atmosfery, dla przejścia tego ładu nowego uczniów do nowych warunków przenosimy całą rzeczywistość. Praktycznie rzecz biorąc, bierzemy uczniów, nauczycieli, kładziemy tylko w innym pomieszczeniu, w lepszym, lepiej wyposażonym,  no ale zakładamy, że rodzice są rozsądni, dlaczego mieliby działać na rzecz swojej społeczności tak jakby wbrew swojej społeczności? Ufaliśmy, że Państwo Radni, wszyscy będą ponosili i tłumaczyli wszystkim w koło, że jeżeli nie ma ucznia w naszej szkole, to nie ma pracy dla naszego nauczyciela, słupki w biurze pracy wzrosną, w tą stronę niedobrą. Z jednej strony Państwo by chcieli konsolidacji i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej, to niech jeżdżą do Inowrocławia, tam się ucieszą. No trudno, już rady na to nie ma. Mówimy, no ta demokracja ma to do siebie, mówimy  proszę bardzo, są takie warunki, w takich możliwościach. Jaki jest interes dla mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie? Proszę Państwa, mniejsze koszty prowadzenia gimnazjum, to większe pieniądze na podstawówki, no bo taka jest kolej, jeżeli Państwo myślą, że utrzymywać gimnazjum, to znaczy podnosić koszty, to nie tak powinniśmy to tłumaczyć, z tego co ja wiem, to mniej więcej 200 – 300 tysięcy dokładane do Gimnazjum, czyli branie pieniędzy z jakiejś drogi czy z jakiejś innej szkoły podstawowej nie  będzie  miało miejsca. A my mówimy  dopóki będzie nas stać, będzie taniej, od razu mamy mniejsze  koszty utrzymania budynku, od razu lepsze warunki, były rozmowy w Jeziorach Wielkich, a budujmy salę gimnastyczną, i tak dalej, i jakieś  są pieniądze rzędu 5 -6 mln i do tego jeszcze  ze 3 lata, czyli dla dzieciaków, dla rodziców tych dzieciaków, które są obecnie w gimnazjum, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo oni nigdy by z tego nie skorzystali. My mówimy w ciągu jednego miesiąca, praktycznie rzecz biorąc, z jednej rzeczywistości przechodzi się w drugą rzeczywistość, w taką, jaką się chciało budować. Mało tego. Po co budować w Gminie Jeziora Wielkie, skoro demokracja pokazuje, że nie ma żadnych szans, żeby tam zapełnić tę szkołę. I takie było myślenie, teraz, jeżeli rodzice mówią, że się nie zgadzają, to ja mówię, argument, nie wiem, czy jakiś argument ktoś przedstawiał, czy te rozmowy były,  nie uczestniczyłem, nikt nie zapraszał,  nikogo, z tego co ja wiem, ani do Zarządu nie wpływały żadne zaproszenia, żeby w takim spotkaniu uczestniczyć, ani żeśmy w takim spotkaniu nie uczestniczyli. I proszę Państwa, to co mówiłem, warunki o tych programowych historiach, my żeśmy już dyskusje prowadzili. Gimnazjum, liceum  prawie że jedno. To jest rzeczywistość, która od 1 września będzie wchodziła i  jeżeli ktoś myśli o dzieciaku, o nauce jego w gimnazjum, to takie połączenie jest najlepsze. Jeżeli śledzili Państwo rankingi szkół, które w tym roku, co roku są, ale w tym roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, no nie przypomnę teraz sobie dokładnie, ale przynajmniej ze 6 pierwszych to były licea, przy których są gimnazja. To nie jest wyjątek, taka jest prawidłowość. My teraz chcemy to wszystko tak jakby u nas też sprawdzić. Argumenty za połączeniem, za tym aby liceum było w Strzelnie i tak dalej, pan Zowczak elegancko je przedstawił. One wchodzą tu do dyskusji od dobrych 4 lat. Jeżeli ktoś nie widzi tych zależności demograficznych, że dzieciaków ubywa, bo ubywa i nic nie zrobimy. I teraz, jeżeli będzie my wszyscy w koło wprowadzali element nerwowy i tak dalej, rodziców utwierdzali w przekonaniu, że ojejku bo z waszej strony coś tam zrobili na złość, nie! Nasza rola jest tak jakby uspokajać, pokazywać to, co dobre, tak jakby dobro tego połączenia, a rodzic  z całym szacunkiem  ma prawo wyboru. I to jest następna rzecz, którą trzeba przyjąć jako pewną normę. Jeżeli zdecyduje się, że idzie do gimnazjum, z tego we Włostowie, do tego w Strzelnie to dobrze, jeżeli do Janikowa  proszę bardzo, taką ma możliwość, taka jest kolej rzeczy. Ja myślę, że te argumenty są tak u podłoża, a resztę, mówię, ta dyskusja po stronie Gminy Jeziora Wielkie była prowadzona, czy konsultacja społeczna, żeby skutecznie podjąć swoją uchwałę. I to, my niestety nie możemy za to odpowiadać jak to było robione. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję, zamykam dyskusję w tym punkcie.
Ad.6
Przewodniczący  Rady Powiatu Jan  Bartecki  w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok, Państwo Radni dostaliście dzisiaj nowy projekt uchwały budżetowej, który zawiera te poprawki z wniosku Zarządu. Tak, tak, ja wiem, że to, że pani Skarbnik omówiła te zmiany, dotyczące budżetu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie dotyczącym budżetu? Bardzo proszę, Pan Starosta.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni Państwo, po konwencie powiatów, gdzie byłem, zmieniliśmy jedną rzecz w tym, co Państwo otrzymaliście. 1000 zł na sztandar, na policje, na rodziny zastępcze, dlatego też doszliśmy do wniosku, nie wszystkie powiaty oczywiście, ale nasze, że jeżeli tam marszałek daje pieniądze, a sztandar kosztuje 7-8 tysięcy już taki dobry. W związku z tym te 1000 zł zostawiamy, przekazujemy na rodziny zastępcze tutaj u nas, a nie przelewany na konto tego sztandaru policji. Bo to chodziło o Wojewódzką Komendę Policji, nowy sztandar, który ufunduje sobie w tej chwili. Czyli to zostanie wykreślone, to zostanie 1000 zł będzie zwiększona rodzina zastępcza. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dziękuje bardzo. Czy są inne pytania do projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przystępuję do czytania projektu uchwały. Podstawa prawna: Rada Powiatu w Mogilnie. Uchwała, co następuje: w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok przyjętą uchwalą nr 18/93/2011 z dn. 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany zwiększające dochody o 871 063 złote i wydatki o kwot 674 454 złote. W związku z tym w paragrafie 1. określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 54 553 160 zł zgodnie załącznikiem nr 1. W tym w ust.1 dochody majątkowe 769 689 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3  635 550 zł. Dochody ze sprzedaży majątku 107 500 zł. W ust. 2 dochody bieżące 53 783 471 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3  509 632 zł. Paragraf 2, ust. 1 określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 58 813 001 zgodnie z załącznikiem nr 2. w tym w pkt. 1 wydatki bieżące 53 464 231 zł, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych 32 886 846 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 833 534 zł, dotacji 1 353 557 zł. Wydatki na obsługę długu 358 103 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 468 331 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 w części związany z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 563 860 zł.
W punkcie 2 wydatki majątkowe 5 348 770 zł, w tym na programy finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 277 600 zł.
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie  5 348 770 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
Paragraf  3 ust. 1 deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 259 841 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
ppkt. a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000 zł
b) wolne środki 800 091 zł
c) kredytem bankowym w wysokości 379 500 zł
d) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 80 250 zł
Ust. 2 Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5 009 946 zł, a rozchody w wysokości 750 105 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
Paragraf 5 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: w ust. 1 dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  Paragraf 5 w paragrafie 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: w ust. 1 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
Paragraf 6 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. W paragrafie 7 paragraf 11 otrzymuje brzmienie: limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pkt. 1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego 1 500 000 zł. Pkt 2 sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 459 750 zł.
Paragraf 8 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. W paragrafie 9 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Czy są uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Ja muszę wiedzieć, czy……………………. (wypowiedź niewyraźna 1:44:59 do 1:45:13)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, to znaczy projekty uchwał, Panie Radny, były omawiane, ja nie wiem, czy Pan do końca akurat był na komisjach, ale były omawiane przez panią Skarbnik.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran Ale ten………………..(1:45:20 do 1:45:23 niewyraźne)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: To dostaliśmy, jeśli chodzi o zmiany, dzisiaj.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Ja bym prosił, żeby takie poważne zmiany budżetu uchwały Państwo ………………. (1:45:33 do 12:45:42 niewyraźne)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dobrze. Bardzo proszę, bo tu jeszcze…Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran i ... Dobrze, bardzo proszę.
Starosta Mogileński, Tomasz Barczak: Szanowni Państwo, czekaliśmy cały czas, jeszcze nie otrzymaliśmy na piśmie z Ministerstwa Finansów o zmianie budżetu. Ja to…Minister odciął to 1,5 %, więc nam również obciął. Oczywiście ze strony …. (1:45:59) zrobiliśmy to, żeby już nie zwoływać Państwa, bo jakbyśmy tego nie mieli do dzisiejszego dnia. Zaraz by to przyszło odbiór dokumentów i byśmy musieli zwoływać sesję nadzwyczajną. Żeby tego Państwu ograniczyć zrobiliśmy to teraz na szybko. To co się ukazało na stronie Ministerstwa, miejmy nadzieje, że już tak będzie. To ma być na stronie ….. (1:46:18) jako dokument. Dlatego bardzo przepraszam, że tak to się odbyło, ale czekaliśmy cały czas od stycznia i nie mogliśmy ogłosić ani przetargu na Mogilno, bo czekaliśmy co się stanie z naszym budżetem. Co powie Minister Finansów, ile będziemy musieli i jakie inwestycje znieść z tego budżetu. Bo to tylko chodziło o to. Czekaliśmy cały czas, bo prezydent podpisał do 2 tygodniach, nim z senatu. Teraz czekaliśmy na Ministra Finansów, i tak jeszcze nie otrzymaliśmy w formie papierowej, ale robimy to, żeby już państwa nie zwoływać na sesje nadzwyczajne, bo byśmy musieli ją i tak zwołać. Bo mamy ręce związane, jeżeli chodzi o inwestycje. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Pan Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki. Bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Ja mam tylko krótkie pytanie. Ten dochód ze sprzedaży majątku 170 500, bo tutaj nie mam w uchwale przyjętego, nie ma w opisie. Z czego to jest? Z jakiej sprzedaży majątku?
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra, ………… (wypowiedź niewyraźna 1:47:07) w Strzelnie. Tzn. 100 tysięcy, a te 7 500 to są z takich drobnych ze sprzedaży, ze sprzedaży złomu, drewna, takich drobnych rzeczy.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. Proszę policzyć.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Mleczko: 14 radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?  1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami.
Ad.7
Przechodzimy do następnej uchwały. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 roku o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2018. Państwo Radni chyba sobie zdają sprawę, że każde zmiany budżety pociągają za sobą wywołanie następnej uchwały, jeśli chodzi o sprawę Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego. I myślę, że Państwo Radni zwolnicie mnie z czytania tej uchwały, bo ona tu nie zawiera  żadnych cyfr ani kwot. Jest tylko wynikiem tej uchwały budżetowej. W związku z tym, o ile nie widzę sprzeciwu, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami.
Ad. 8
z tego bloku następna uchwała to jest uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Rada Powiatu uchwala, co następuje: W paragrafie 1 zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80 250 zł słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku związanego z wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjno-mieszkalnego metodą lekko mokrą w systemie ASTEKS w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie”. Panie Radny, po przeczytaniu udzielę Panu głosu.
W paragrafie 2 Wydatki oraz rozchody związane ze spłata pożyczki i wypłatą oprocentowania oraz prowizją pokryte zostaną z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz dochodów własnych Powiatu. W paragrafie 3 spłata pożyczki następować będzie w latach 2013 – 2017. W paragrafie 4 ustala się formę zabezpieczenia jako weksel In blanco. W paragrafie 5 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i w paragrafie 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, Panie Wiceprzewodniczący. Pan tu miał wątpliwości.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bartosz Nowacki: Ja tu miałem uwagę, bo rozumiem, że tutaj jest nazwa całego zadania, tak? Bo tu  no rozumiem.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Ja mam pytanie odnośnie tej decyzji, dlaczego ……………… (1:50:53 do 1:51:00 niezrozumiałe).
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Bardzo proszę, Pan Starosta, czy Pani Skarbnik.
(1:51:06 do 1:51:41 wypowiedzi Starosty i p. Skarbnik niezrozumiałe)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, to znaczy, że nim udzielę głosu, zamawiający może określić, jaką metodą chce, ale  bardzo proszę, pan Dyrektor.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Piotr Ficer, panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na to pytanie, więc to jest proponowana metoda w opracowaniu audytu energetycznego i jest to metoda lekko mokra w tym systemie ASTEKS i jest to jedna z najtańszych metod. Jest to styropian oczywiście na klej w tej firmie. Jest to najtańszy klej, który w tej chwili na polskim rynku jest i biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie środki, jakie się posiada na ten cel,  tak po prostu zaproponowano. Nie ma tu nic wspólnego z jakimkolwiek innym. Bo każda inna metoda jest rzędu 20 - 30 % droższa.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, ja wiem, tu już było ocieplane w tym systemie ………………(1:52:26 niewyraźna wypowiedź) to było oczywiste w tym systemie.(1:52:31 1:52:45 niewyraźne)
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Piotr Ficer, nie, to znaczy tak proszę nie rozumieć, bo to jest określona, tzw. technologia wykonania systemu ocieplenia. Natomiast tutaj nikogo się z konkurencji nie wyrzuca, bo to jest pewna technologia wykonania zadania, natomiast każda firma może przystąpić do przetargu, tu będzie w formie przetargowej ogłoszone wykonanie zadania.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, myślę, że zakończyliśmy dyskusję w tym akurat punkcie nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. 14 radnych za. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami.
Ogłaszam 15 minutową przerwę.
Po przerwie.

Ad. 9
Dyrektor SPZOZ Jerzy Krygier, Szanowni Radni, zaproszeni Goście. Chciałem powiedzieć trochę może, w związku z tymi zmianami, które były w budżecie, co nas czeka, bo kończąc dział o przetargach, proszę Państwa, dzisiaj zamierzamy ogłosić przetarg  na remont przychodni w Strzelnie. To jest takie zadanie priorytetowe, że tak powiem. W terminie zakończenia tej inwestycji do końca lipca. Również dzisiaj będzie ogłoszony przetarg na dotyczący przygotowania pomieszczeń pod oddział wewnętrzny, też z terminem, jak pamiętam, z terminem czerwcowym. I w przyszłym tygodniu będą ogłoszone dwa przetargi na gazy medyczne w Mogilnie i na wybudowanie tej tak zwanej powiem skrótowo kostki w Mogilnie. Proszę Państwa, to jest na kwotę ponad 2 mln złotych. Nie mogę podawać kwot na poszczególne zadania, ale mogę powiedzieć, że 600 tysięcy z tej kwoty wynikające z RPO 3.2 i w granicach 1,5 mln środki,  które gwarantuje Rada Powiatu w każdym razie, także te rzeczy, że tak powiem ruszamy w terminie zakończenia gdzieś w połowie roku. Także to, o czym było mówione, naprawdę wreszcie rusza i będzie możliwe spełnienie tych rzeczy. Pamiętam na poprzedniej sesji, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które są związane z tymi przemianami, które u nas zachodzą. To wszystko obecnie rusza.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, czy są może pytania jeszcze? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie ręki w górę. Tam pani Agnieszka jeszcze. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta 15 głosami.

Ad.10
Przechodzimy do punktu 10 to jest „Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za 2011 rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego”. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos zadać pytanie? Jest obecny pan komendant policji mogileńskiej. Bardzo proszę. Bardzo proszę Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, ja chciałbym tylko z tego miejsca Panu Komendantowi Policji i całej komendzie serdecznie podziękować za częste kontrole na terenie wszystkich osiedli mieszkaniowych w Mogilnie. Naprawdę …………. (1:57:23 do 1:57:27 niewyraźne) nie tylko dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców………. (1:57:30 do 1:57:36) ale też za wszystkie patrole ………….(1:57:37 do 1:57:40) Naprawdę często was widywałem na osiedlach i tez są patrole i ………………….(1:57:46 do 1:57:57)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do pana komendanta? Panie Komendancie, może Pan kilka zdań, może jakieś takie porównania. Bardzo proszę Pana.
Komendant KPP w Mogilnie Waldemar Lukstaedt, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Państwo otrzymali ode mnie dosyć obszerne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowe Policji w Mogilnie oraz informacje o stanie bezpieczeństwa, także nie chcę Państwu zabierać dużo czasu. I tylko tak ogólnie powiem, że 2011 rok to był kolejny rok spadku przestępczości na terenie Powiatu Mogileńskiego, zarówno wszczęć przygotowawczych o przestępstwa, jak i przestępstwa stwierdzone. Wszczęliśmy 735 postępowań przygotowawczych, to jest o blisko 7,7 % mniej niż w 2010 roku. Ilość przestępstw stwierdzonych spadła o 22 %. Nie będę tutaj omawiał tutaj szczegółowo poszczególnych kategorii i nie będę też porównywał 2010 i 2011 roku, dlatego, że te różnice są naprawdę niewielkie kilku, kilkunastoprocentowe w zakresie  wszczętych postępowań w poszczególnych kategoriach. Natomiast to, co już mówię przy takich okazjach od kilku lat. Dla mnie takim kryterium oceny jest to, jak nasz powiat plasuje się w województwie na tle innych powiatów. Tutaj myślę, że możemy się pochwalić, że nasz powiat jest powiatem bezpiecznym. Mam tutaj na myśli współczynnik zagrożenia przestępczością w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi przestępstwa ogółem – wskaźnik 161,89 przestępstwa na 10 tysięcy mieszkańców przy średniej w województwie 285. To jest pierwsze miejsce województwie. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, podobnie jest to pierwsze miejsce w województwie. Bójka i pobicie – 9 miejsce, kradzież cudzej rzeczy to jest 1 miejsce w województwie, kradzież pojazdu – tutaj za 2011 rok nie możemy się pochwalić jakimiś sukcesami, to jest 9 miejsce jeżeli chodzi o ilość przestępstw stwierdzonych na 10 tysięcy mieszkańców. I co tutaj trzeba przyznać, też słaba wykrywalność, bo zaledwie 10 %. Kradzież z włamaniem, wskaźnik przestępstw stwierdzonych na 10 tysięcy mieszkańców, to jest 1 miejsce w województwie, zbrodnicze przestępstwa – 2 miejsce i uszkodzenie mienia to jest 3 miejsce w województwie.
Może powiem jeszcze krótko o wypadkach drogowych, bo szczególnie na początku tego roku 2012 sytuacja jest dość mocno niepokojąca. Tych wypadków, ilość wypadków nam rośnie. Z tym, że porównując 2011 rok, czy oceniając 2011 rok i porównując go do 2010 tutaj mamy spadki. Wszczęliśmy w 2011 roku 19 postępowań o wypadki drogowe. W 2010 było ich aż 35. wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – 58 wypadków w 2011, 8 w 2010. Osób rannych – 2011 rok 18, w 2010 jeszcze raz tyle – 36. Mamy również zanotowany spadek, jeżeli chodzi o kolizje drogowe – 633, w 2010 – 741. Oczywiście głównymi powodami czy przyczynami tych wypadków drogowych to jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W tej kalorii odnotowaliśmy 6 tragicznych wypadków, w których łącznie 3 osoby poniosły śmierć, a 6 osób zostało rannych. Może też taką ciekawostkę dla Państwa Radnych powiem, że wszczęliśmy w 2011 roku ponad 240 postępowań o prowadzenie w stanie nietrzeźwości i to byli zarówno rowerzyści, jak i kierujący pojazdami mechanicznymi. Tylko przypomnę przy 735 postępowaniach wszczętych ogółem to jest 30%, ponad 30% to są  nietrzeźwi kierujący. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo Panie Komendancie. Czy może jeszcze jakieś pytanie? Nie? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, gratuluję wyników i myślę, że tak jak tu podziękował pan radny Baran, wszyscy dziękujemy za to, że żyje się nam tu bezpiecznie w naszej gminie i w naszym powiecie. Przystępujemy do głosowania., Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji proszę o podniesienie ręki w górę. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte 15 głosami.

Ad.11
Przechodzimy do punktu 11 to jest „Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2011 rok”. Państwo Radni są w posiadaniu dokumentów, jest pani Maria. W związku z tym, na komisjach było omawiane to sprawozdanie, niemniej bardzo proszę. Nie ma pytań. Czy Pani Maria Konkiewicz chciała dopowiedzieć dwa zdania? Nie. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania proszę o podniesienie ręki w górę. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Ad.12
Przechodzimy do punktu 12 „Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2011 rok”. Czy ktoś z Państwa ma pytania w tym punkcie? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Ad.13
Przechodzimy do punktu 13 to jest „Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w mogilnie na 2012 rok”. Czy ktoś z Państwa Radnych w tym punkcie? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego sprawozdania bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Ad.14
Przechodzimy do punktu 14 to jest „Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2011 rok”. Pani Konopa, tak, przedstawiała to na komisjach stałych rady, jeśli chodzi o sprawozdanie, jeśli chodzi o orzecznictwo, jak to się ma, ile osób skorzystało z tego orzecznictwa z powiatu Mogileńskiego i z Powiatu Żnińskiego, dla którego prowadzimy to orzecznictwo. Niemniej, czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki w górę. 15 radych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Ad.15
Przechodzimy do punktu 15 to jest „Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego”. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, więc jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to klub radnych, klub radnych Platformy Obywatelskiej przez pana Wojciecha Barana zgłosił swojego kandydata, swojego przedstawiciela pana Przemysława Zowczaka, ale żeby stało się zadość, bardzo proszę o oficjalne przedstawienie.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej proponuje i deleguje do pracy w Radzie Fundacji pana Przemysława Zowczaka.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o drugą kandydaturę do pracy w Radzie Fundacji Powiatu Mogileńskiego to Komisja Edukacji zgłosiła pana Krzysztofa Mleczkę. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do projektu uchwały. Czy Pan Przemysław Zowczak wyraża zgodę na pracę?
Radny Rady Powiatu, Przemysław Zowczak: Tak, tylko chciałem zasygnalizować, że nie wezmę udziału w głosowaniu, bo dotyczy mojej osoby.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo.  Czy Pan Krzysztof Mleczko wyraża zgodę?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko: Tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Bardzo dziękuję. Przystępuję do czytania projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Podstawa prawna: w paragrafie 1, ust. 1 w miejsce radnych Radosława Trepińskiego i Jacka Kraśnego deleguje się do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego następujących radnych Rady Powiatu w Mogilnie. W punkcie 1. pana Przemysława Zowczaka i punkcie 2. pana Krzysztofa Mleczkę. W paragrafie 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami i gratuluję Panom Radnym wyboru do Rady Fundacji Powiaty Mogileńskiego. Nie potrzebuję Państwu nic z tego miejsca przybliżać, bo podejmowaliście w zeszłej kadencji o powstaniu tej Fundacji, dalej  jesteście zapoznani dosyć szczegółowo z rolą i działaniem tej Fundacji. Na pewno myślę, że wasze osoby będą wnosiły do rozwoju Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Pan dyrektor, jako Przewodniczący tej Rady tak troszeczkę mi podpowiada. I cieszę się, że jest zadowolony z tych osób, że będą zasiadały i będą wspomagały, tym bardziej, że Rada Fundacji Powiatu Mogileńskiego to są grunty, które nie są tak małe, bo to jest ponad 300 ha ziemi. I tam głos takich osób, jak rolnicy, gdzie Państwo decydowaliście jako Wysoka Rada, to będzie miał duży wpływ na to, co będzie się działo. I z tego miejsca jeszcze raz dziękuję i chcę życzyć sukcesów w Radzie Fundacji. Bardzo proszę, pan Krzysztof Mleczko.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. W tym miejscy akurat jest czas i miejsce, abym króciutko zabrał głos. Tak się składa, że jestem członkiem Społecznej Rady przy ODR Minikowo, gdzie ostatnio na nasz wniosek zorganizowało ODR, dyrekcja spotkanie dyrektorów szkół rolniczych. Jednym z tematów było właśnie jak prowadzić szkoły rolnicze, jak przetrwać, jak zrobić wszystko, żeby te szkoły swojego charakteru nie utraciły. I co jest ważne, ja zabrałem akurat tam głos, bo tak akurat mi pasowało jako radnemu Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, kiedy tworzyliśmy w bólach Fundację.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, proszę
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko, o tych gruntach, wtedy wyszła sprawa specjalnej strefy ekonomicznej, staraliśmy się uratować, nie sprzedając jak inne powiaty, dla krótkoterminowego zysku gruntów, lecz ratowaliśmy je w formie tworzonej Fundacji, gdzie mieliśmy tutaj kontestatorów w radzie ogromnych. Gdzie kolega, Przemysław Zowczak bronił jak lew tej Fundacji, jej tworzenia. I z tego miejsca chciałem powiedzieć, że odzew tych dyrektorów, z którymi rozmawiałem był taki, że zazdroszczą nam takiej Fundacji, uratowania gruntów, które pozwolą, pozwalają pracować w normalnym trybie szkoły  rolniczej, która może stać się centrum na dużą, na duży okręg terytorialny. Gdzie możemy zbierać młodzież, gdzie możemy…pozwala nam substancja, która tam jest, budowlana, na zamieszkiwanie młodzieży, gdzie nie ma takich innych szkół na terenie. Także ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby moja osoba miała cel rozwoju tej Fundacji, tej szkoły w Bielicach. Zresztą ja z tej szkoły się wywodzę, także jest to niejako kontynuacja tego działania. Dziękuję.
Ad.16
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 16, to jest „Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Czy ktoś chce zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny, Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, ja już swoją opinię tutaj wyrażałem, że finansowanie ……………. (2:14:44 do 2:16:51 wypowiedź niewyraźna, zrozumiałe tylko pojedyncze słowa)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępuję do czytania projektu uchwały. Rada Powiatu uchwała, co następuje: W paragrafie 1 ustala się środki, na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami.
Ad.17
Punkt 17 to jest „Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok.”. Państwo Radni jesteście w posiadaniu materiałów, o ile niemniej , jeśli ktoś chce zabrać głos, bardzo proszę. W tym punkcie nie widzę. Przystępujemy do czytania projektu uchwały. Rada Powiatu uchwala, co następuje: Podstawa prawna: w paragrafie 1. Przyjąć lokalny program pomocy społecznej powiatu Mogileńskiego stanowiący załącznik do uchwały. W paragrafie 2. wykonanie uchwały zleca się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami.
Ad. 18
W punkcie 18 mamy „Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Bardzo proszę, czy ktoś chce zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: …………….. (wypowiedź niewyraźna 2:18:52 do 2:19:09)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę, Pani Magdalena Łukomska
Magdalena Łukomska złożone były 4 wnioski  na konkurs. Wnioski należało składać do 30 stycznia. Na ten konkurs były 4 wnioski, z Parafii Rzymskokatolickiej w Siedlimowie, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła w Mogilnie oraz Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła w Wylatowie. Wnioski Parafii Rzymskokatolickiej w Siedlimowie i Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie zostały odrzucone ze względu na niewypełnienie pełności wniosków, tzn. nie były dostarczone wszystkie dokumenty, nie były załączone wszystkie dokumenty wymagane. A w tym przede wszystkim, w przypadku Siedlimowa nie było dokumentu konserwatora zabytków w kwestii celowości udzielenia dotacji. W przypadku Mogilna, nie było decyzji konserwatora zabytków oraz, właśnie aktualnej decyzji konserwatora zabytków na prowadzenie prac, a także dokumentu w kwestii celowości udzielenia dotacji. Brakowało również dokumentu potwierdzającego osoby do reprezentacji i dekretu biskupa oraz dokumenty nie były stwierdzone za zgodność z oryginałem. Pozostałe parafie, czyli Parafia św. Jana Apostoła Klasztor w Mogilnie oraz Parafia Piotra i Pawła w Wylatowie spełniały powyższe warunki, dlatego zostały tak jakby zakwalifikowane do udzielenia dotacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę, wobec tego przystępuję do czytania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 2012 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Podstawa prawna, w paragrafie 1. udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Apostoła Piotra i Pawła w Wylatowie oraz Parafii św. Jana Apostoła Klasztor w Mogilnie. W ust. 2. W parafii św. Piotra i Pawła w Wylatowie przyznaje się dotację w kwocie 10 000 złotych, słownie, z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytku warstwy malarskiej oraz założenie werniksu ołtarza bocznego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła zabytku wpisanych do rejestru zabytków pod nr D/244/15-17 z dnia 9.11.2009 r. Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Apostoła Klasztor w Mogilnie przyznaje się dotację w kwocie 12 306,05 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję i montaż dwóch witraży w prezbiterium kościoła parafialnego zabytku wpisanych do rejestru zabytków pod nr 454 12.07.1961 r. Paragraf 2 Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała nr 22/128/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesie ręki w górę. 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami.
Ad. 19
Przechodzimy do punktu 19 to jest „Podjęcie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach”. Państwo Radni uczestniczą w komisjach. Na pewno są zapoznani, że są to jak gdyby takie troszeczkę sprawy, które muszą w jakiś sposób porządkować pewną sieć szkół i w związku z tym jest również projekt tej uchwały. Czy ktoś by z Państwa zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do czytania projektu uchwały. Podstawa prawna: Rada Powiatu w Mogilnie uchwala: w paragrafie 1. zakłada się z dniem 1 września 212 roku Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach z siedzibą w Szerzawach 2, 88-300 Mogilno. Paragraf 2 Gimnazjim Specjalnemu nr 2 w Szerzawach nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie 3 ust. 1 z dniem 1 września 2012 roku Gimnazjum Specjalne nr 2 w Szerzawach włącza się w skąd Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach, ust. 2 Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach do dokonania zmian w statucie placówki wynikających z niniejszej uchwały. Paragraf 4 Wykonanie uchwały poleca się Zarządowi Powiatu w Mogilnie i paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O ile nie widzę głosów co do projektu uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa Radnych za przyjęciem uchwały. Prosimy o podniesienie ręki w górę. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała….13, tak? Bardzo przeprasza, 13 przy jednym głosie estymującym uchwała została przyjęta 13 glosami.
Ad.20
Przechodzimy do punktu 20 to jest „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 51/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński”. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do uchwały, do projektu uchwały. Rada Powiatu w Mogilnie uchwala na podstawie prawnej, w paragrafie 1 w uchwale nr 51/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński dziennik urzędowy województwa kujawsko-pomorskiego nr 109 poz. 1695 nr 2011 poz. 1955 wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: punkt 5 Gimnazjum Specjalne nr 2 w Szerzawach. Szkołą wejdzie w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach. Paragraf 2 uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Kto z Państwa Radnych za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami.
Ad.21
Przechodzimy do punktu 21. to jest „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI oraz programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT”. Pan naczelnik Konieczka na komisjach stałych Rady przedstawiał, jak to od strony technicznej się odbywa i ile uczniów z tego korzysta, ile ewentualnie będzie korzystało w roku następnym. Niemniej, jeśli ktoś z Państwa Radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos, bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, Wysoka Rado, Szanowni Państwo…………….. (wypowiedź kierowana do Naczelnika Andrzeja Konieczki, zrozumiałe tylko niektóre słowa 2:28:37 do 2:29:53 niewyraźne).
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Naczelniku.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury fizycznej i Sportu, Andrzej Konieczka, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Na komisji padło takie pytanie i wtedy, zdaje się że pan Radny Nowacki takie pytanie zadawał. I wtedy żeśmy się umówili, że taka analiza jest tak naprawdę możliwa w październiku przyszłego roku, kiedy zbilansujemy ten rok szkolny i porównamy nabór przyszłoroczny. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć tak, że, zresztą to było na komisji poruszane, ze w programie uczestniczyło 401 dzieciaków na starcie. W tej chwili w drugim półroczu jest 273, 128 wypadło z tego programu. Czyli 128 dzieciaków nie spełniło wymogów średniej tam 3,0 w tym programie SZANSA i 4,0 w tym drugim programie. I teraz, jaki to jest skutek? No skutek, to w pierwszej uchwale, tam gdzie była budżetowa Państwo tak jakby troszeczkę widzieli. Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do planu, które miało MEN na podstawie danych z roku ubiegłego. No i tyle. Widzimy, że nam tych uczniów nie ubyło, tak jak by wynikało z demografii. A to porównanie takie właściwe, taką analizę spróbujemy zrobić w październiku. Wtedy będziemy mieli jedną próbkę, to co przeżyjemy teraz i nabór przyszłoroczny. Bo musze państwu powiedzieć, że we wrześniu zeszłego roku była grupa dzieciaków, nie mam tego zbilansowane tak na 100%, ale ponad 30, o których wiem, którzy nie złożyli wniosków. Chociaż byli uprawnieni, z różnych powodów. No nie wiem – z zaniedbania. Dzisiaj akurat miałem kontakt z klasy pierwszej, i się pytają, kiedy będzie wypłacane stypendium, bo akurat święta wypadają 10, kiedy będą…w związku z tym to jest jakiś sygnał, że te stypendia są przez nich w jakiś sposób dostrzegane. I dzisiaj liczymy na to, że są to ambasadorowie, którzy zrobią nam nabór w tym roku. Poprzez ten sygnał w szkole był. Już nie mówi się, że jest to stypendium, tylko on przeżywa to, że dostaje te 5 dych dziesiątego każdego miesiąca. Myślę, że to tyle na ten temat. Na pewno to nie ma skutku ujemnego. Czy to się samo finansuje? Nie wiem tak do końca. Ale spróbujemy to zbadać w tej analizie październikowej. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępuję do czytania projektu uchwały. Rada Powiatowa w Mogilnie, podstawa prawna, uchwala, co następuje: w paragrafie pierwszym Przyjmuje się we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego w punkcie 1. program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W punkcie 2 program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3 program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Paragraf 3 uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012, którzy otrzymali stypendium na podstawie uchwały 6/27/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI oraz programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT mają prawo do kontynuowania stypendium na podstawie niniejszej uchwały. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesie ręki w górę. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad.22
Przechodzimy do projektu następnej uchwały.  To jest punkt 22 „Podjecie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI oraz  nagród w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT”. Czy  w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać glos? Nie widzę, wobec tego przystępuje do czytania projektu uchwały. Rada Powiatowa w Mogilnie uchwala, co następuje: Podstawa prawna: w paragrafie 1. Przyjmuje się zasady przyznawania w punkcie 1. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, stanowiący załącznik nr1 do niniejszej uchwały. W punkcie 2. Stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI, stanowiący załącznik nr2 do niniejszej uchwały. I punkt 3 nagród w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT, stanowiący załącznik nr3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 3 uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012, którzy otrzymali stypendium na podstawie uchwały 6/27/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński SZANSA, programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński ZDOLNI oraz programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński TALENT  mają prawo do kontynuowania stypendium w klasie drugiej na podstawie niniejszej uchwały. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo, 13 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad.23
Punkt 23 to jest „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach”. Państwo Radni są w posiadaniu materiałów. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, znaczy tak, Goryszewo ma być w obwodzie Bielice?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, tak, czy może jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do czytania projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach. Podstawa prawna: w paragrafie 1. Rada Powiatu w Mogilnie wyraża zgodę na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach w ten sposób, że obwód obejmować będzie następujące miejscowości: Bielice, Chabsko, Czerniak, Dzierżażno, Gebice, Goryszewo, Gozdanin, Izdby, Kamionek, Kawka, Kątno, Kopce, Krzyżownica, Kunowo, Kwieciszewo, Łosośniki, Marcinkowo, Płaczków, Procyń, Szydłówko, Targowica, Wasielewko, Wylatowo, Zbytowo, Żabienko, Żabno. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami.
Ad.24
Przechodzimy do punktu 24 to jest „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Pani Maria jest obecna na sali, niemniej na komisjach mówiła, że są to sprawy kosmetyczne, które mają na celu to, ażeby w ramach tego statutu można było się poruszać i sięgać po różne środki z zewnątrz i żeby to funkcjonowało na podstawie wszystkich tych przepisów ustawy. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w temacie, w tym temacie, czy na ten temat głos? Nie widzę. Wobec tego przystępuję do czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podstawa prawna: w paragrafie 1 uchwala się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Paragraf 3 traci moc statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie nr 34/203/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia statutów Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad.25
Przechodzimy do punktu 25, to jest „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie”. W związku z tym, że z Komisji Rewizyjnej w ostatnim czasie ubyły nam dwie osoby, to znaczy śp. Pani Stanisława Łagowska i ostatnio zrezygnowała w tych pracach pani radna Agnieszka Ziółkowska prośba jest o delegowanie przynajmniej jednej osoby do prac w Komisji Rewizyjnej, gdyż ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że od 3 do 5 osób. Nie potrzebujemy to wypełniać 5-osobowym składem, niemniej ustawowe prawo każdy klub ma mieć swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, udzielam w tym momencie głosu Panu Radnemu Wojciechowi Baranowi, szefowi klubu radnych PO.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej proszę o przerwę.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Bardzo proszę, ogłaszam 5-cio minutową przerwę.
Po przerwie:
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dużo zaangażowania, niemniej wierzę, bo Pan jest bardzo aktywny, Pan podoła tym obowiązkom. Dziękuję bardzo.
Ad.26
Przechodzimy do punktu następnego, to jest punkt 26 „Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny”. Kto chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam ten punkt.

Ad. 27
Przechodzimy do punktu 27 „Wnioski i oświadczenia radnych”. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, wracam co kwestii Gimnazjum w Zespole Szkół w Strzelne, naszego powiatowego. Najmniej, że tak powiem, muszę się nie zgodzić z paroma kwestiami, które poruszył pan naczelnik Konieczka. No trudno, powiem tak …(głosy z sali) Fakt, że poszczególne jednostki, organy się ze sobą porozumiały. Pod względem prawnym, nikt tego nie zakwestionuje, będzie wszystko w porządku. Tylko pamiętajmy, co jest przedmiotem tych porozumień, czy uchwał. A właściwie, kto jest podmiotem i jaka jest rola tego pomiotu w tych sprawach. Bo chcę jeszcze raz to powiedzieć, jeszcze raz to podkreślić. Bez społecznej akceptacji rodziców z Jezior Wielkich ta sprawa może upaść. I ja tu nie będę czuł satysfakcji, jeżeli tak się stanie. Ale proszę zwrócić na to uwagę, co się stanie – jeszcze raz to podkreślę, jeżeli rodzice z Jezior będą czuli się pominięci w tej sprawie, nie będą mieli żadnych informacji, bo wszystko się odbywa nad ich głowami, i nie poślą dzieci do szkoły w Strzelnie. Co się wtedy stanie? I tu nie chodzi o to czy przekonywać, czy nie przekonywać. Z tymi rodzicami, z tego co słyszę nie za bardzo ktoś specjalnie rozmawiał, nic nie wytłumaczył. Teraz organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Ja nie mam pretensji do Zarządu, żeby podjęło tę sprawę w ten sposób. Nie wiem, czy tutaj pan naczelnik, czy ktoś z Zarządu z rodzicami porozmawiał i rozwiał tu pewne wątpliwości, obawy rodziców. Bo one są i nie można przejść do porządku dziennego i stwierdzić tylko tyle, że porozumienie jest zawarte, wszystko zgodnie z prawem, i tak dalej. Można tak decydować pewne rzeczy, w niektórych przypadkach jest to wskazane, ale nie w sprawie, gdzie wchodzi tak ogromny czynnik ludzki i dzieci. Bo rodzice wyrażają tu swoje obawy, kierując się ich dobrem, a przecież oni najlepiej wiedzą, co dla ich dzieci będzie lepsze. Nie mogę się zgodzić z takimi stwierdzeniami wyrażonymi przez pana naczelnika, że pełnoprawne jest tłumaczyć rodzicom pewne rzeczy, że będą dla nich lepsze i tak dalej. Czyli co? Przyjąć najpierw coś, a potem przekonywać, że tak będzie lepiej bo ten, czy tamten to wymyślili, porozmawiali. Ja myślę, że powinniśmy najpierw wyjść z rozmowami do rodziców, szukać poparcia społecznego, zyskać akceptację, zrozumienie, a potem….. (głosy zagłuszające wypowiedź radnego). Ja wiem, że tam jest gmina i tak dalej, ale myślę, że każdy powinien znaleźć czas, żeby porozmawiać. Bo mówię  bez wsparcia rodziców, możemy (2:48:13 wypowiedź niewyraźna) Nasz powiatowy Zespół Szkół ………(niewyraźne) decyzje podejmować odnośnie etatów nauczycieli, to się może źle skończyć. To się zrobi, że tak powiem, pan Naczelnik gdzieś ulokuje, ale potem robi problem. Bo jeżeli się taki nawyk w tamtej części gminy zrobi, że będą dzieci posyłane do innych powiatów, czy innych gimnazjów, to może się to utrwalić. I ani gimnazjum, ani liceum nie za funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ja naprawdę gorąco apeluję, jeszcze jest czas, żeby z rodzicami porozmawiać, wysłuchać ich obaw, być może jeszcze niektóre rzeczy skorygować, jeżeli to się da na takim poziomie bardzo roboczym. To znaczy dopasować pewne oczekiwania rodziców do…to znaczy działania jednostki tutaj prowadzącej dopasować do oczekiwań rodziców, którzy naprawdę chcieli by do tej szkoły wysłać swoje dzieci. Ja staram się na prośbę tych rodziców i rozmawiałam z innymi rodzicami i przedstawiali mi listy  kilkadziesiąt osób, które są tu niezadowolone. Z jednej strony moje ubolewanie dotyczy tego, że czynnik społeczny w wypowiedziach pana naczelnika został pominięty na dalszy plan. Druga sprawa, nad którą ubolewam, to porozumienie może nie za funkcjonować. Myślę, że zmiana, podejścia mniej formalnego, bardziej ludzkiego spowoduję, że rodzice będą czuli się bardziej poinformowani. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, udzielam głosu Panu Wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Mleczce.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko, Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja mam pytanie, ponieważ kolega radny Przemek się tak zainteresował, czy PSL się nie może skonsolidować na terenie powiatu i Gminy Strzelno. Ja ma pytanie odwrotne do kolegi radnego Wojtka Barana, jako przewodniczącego klubu. Dzisiaj widziałem i słyszałem rozdźwięk w klubie Platformy Obywatelskiej. No niemożliwe? Jest możliwe. Dotyczący połaci gruntu, będący we władaniu Fundacji w Bielicach. Mam pytanie, bo jeżeli mamy wyłączać grunty pod specjalną strefę ekonomiczną, chociaż w Gminie Mogilno nie brakuje tych gruntów, gdzie można tworzyć specjalne strefy. Czy nie będzie tego rozdźwięku pomiędzy działalnością kolegi Zowczaka Przemka, który był ogromnym orędownikiem, nie wiem czy jest, ale myślę że jest, powstania Fundacji, a resztą klubu, szczególnie sądzę mogileńskiego. Mam duże obawy w tym zakresie i mam nadzieję, że nie dojdzie do rozdźwięku rozsypującego ten klub. Dziękuję.
Ad.28
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie „Wnioski, oświadczenia radnych”. Bardzo proszę, Panie Starosto, udzielam głosu. Wszyscy mogą się oświadczyć tu w tym punkcie.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja myślę tak, że bardzo chętnie się spotkamy w każdej chwili. Takiego zaproszenia nigdy nie było. Ja powiem tak, że z naszego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o starostę, naprawdę nie było. Ja raz uczestniczyłem w takich spotkaniach, jak było, tworzyliśmy 3-4 lata temu w Strzelne i powiedziałem, że jeżeli mnie ktoś nie zaprosi, nie pojadę, bo po co? Wysłuchiwać rzeczy? Jeśli mnie zaproszą, proszę bardzo. I na tym stanowisku stawiam również pana naczelnika, że jeżeli będą nas prosili, to oczywiście jeździmy, wyjaśniamy. Główne korzyści z tego, takie edukacyjne oczywiście otrzymuję, odbiera Gmina Jeziora Wielkie. Ja myślałem, że to jest tak, że jeżeli z propozycją byśmy usiedli i konsultacje się odbywały i z radnymi, i z wójtem, to myślałem, że większość słuchając pana przewodniczącego rady, że jednak większość była za tym, ażeby rzeczywiście tym dzieciom stworzyć lepsze warunki, lepsze postawy, jak również lepsze ogólnie kształcenie. W związku z tym, nie nasza rola było przegadywanie rodziców. Naprawdę Państwu mówię. Bo jak by to wyglądało, jeżeli Starosta…to by wyglądało tak, że ja na siłę chcę przekonać rodziców, ażeby przyszli do mojej szkoły. Ja myślę, że ta druga strona musi wyrazić chęć, że chce rzeczywiście uczyć się u nas. Jeżeli się pojawiają głosy, że nie przyjechaliśmy. My bardzo chętnie przyjdziemy na każde spotkanie z rodzicami i przedstawimy naszą ofertę edukacyjną, którą chcemy dać młodzieży. Bo my z tej strony patrzymy. Bo państwo musicie pojąć jedną rzecz: powiat na tym wielkiego interesu finansowo nie robi. Interes finansowy, taki od razu od września, robi Gmina Jeziora Wielkie. I tutaj było, czy Zarząd dobrze przemyślał. Czy rzeczywiście biorąc sobie 18 nauczycieli, 16,5 etatu na głowę, czy przemyślał? Tak, przemyśleliśmy. Ale liczymy na to, ze przyjdzie do nas młodzież, ażeby się dobrze kształcić i uczyć. Mało tego – przyjdzie młodzież, która będzie dowożona przez Gminę Jeziora Wielkie. Najgorszy jest pierwszy rocznik, później już się rozejdzie to, że to dobrze prowadzone Gimnazjum. I później mają szansę na późniejszą naukę w naszych szkołach. Nie mówimy tu tylko o szkole w Strzelnie, ale też o drugiej szkole w Strzelnie, ale również wszystkie szkoły, które są na terenie Powiatu Mogileńskiego. Miejmy nadzieję, że ta młodzież zrozumie to, że te podstawy, które otrzyma w naszych szkołach będą ją do tego zobowiązywać, że będą również wyżej. Ja Państwu powiem, bo nie wiem, czy to było mówione, jeżeli chodzi o zdawalność matur i egzaminów zawodowych,  egzaminy zawodowe pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. My to budujemy po to, żeby młodzież i Janikowa i Trzemeszna, i gdziekolwiek, o to nam chodzi. A teraz tak, z punktu widzenia Zarządu Powiatu, jeżeli mamy rzeczywiście budynek liceum w Strzelnie, to jak najbardziej nam chodzi o to, żeby ten budynek nie stał pusty, żebyśmy my go utrzymywali. To jest dopiero nasz interes, który, myślę, że wyjdzie dopiero za kilka lat. Powiat Mogileński, czyli Zarząd w tej chwili, że my nie robimy wielkiego interesu, ale patrząc na dobro dziecka i ucznia, po co ma iść do Inowrocławia, po co ma jeździć do Wilczyna i innych, kiedy może przyjść do strzelna, ma tak samo prawie blisko i tam być dobrze kształconym. I to była ta rzecz, a oczywiście przy okazji nasi nauczyciele mają pracę, nasze budynki rzeczywiście wyremontowane, przez lata przystosowywane, że możemy tam kształcić i uczyć. Tą materię, jeżeli chodzi o budynki, ze względu na to, że mamy ciężkie czasy, czyli my zainwestowaliśmy w nie tyle, że w tej chwili możemy nie remontować i spokojnie żyć. Dlaczego? Dlatego, że już osiem lat temu przyjdzie w tym i w tym roku niż demograficzny do szkół średnich. To wiedzieliśmy. Podstawówki to były wcześniej, a teraz w średnich szkołach. A my robimy to wszystko po to, żeby nam młodzież nie uciekła z Powiatu Mogileńskiego. I to jest ten nasz zysk. Bo jak ta młodzież zostanie, to subwencje przyjdą do Powiatu Mogileńskiego. I tą materię, którą posiadamy, czyli bazę dydaktyczną, według mnie dość dobrą, nie powiem że najlepszą, ale dość dobrą, ale przede wszystkim – dobrych nauczycieli. Bo to trzeba też powiedzieć, że przez lata mieliśmy naprawdę dobrych nauczycieli. Bo wyniki matur i innych świadczą o tym, że ta młodzież bardzo dobrze uczona, a poza tym, że się chce uczyć. I warunki, które stworzyliśmy przez te lata, czyli Zespół Szkół, każdy wie, jak wyglądał w Strzelnie, jak wyglądał w Mogilnie, w Bielicach, to widać te efekty pracy, gdzie były pieniądze oświatowe, i nie tylko, by inwestować. A w tej chwili dbamy o to, żeby ta młodzież przyszła, jak to było mówione, również do tych Bielic. Bo to będzie centrum, ja również o tym rodzicom mówię, żeby Bielice było centrum kształcenia rolniczego i nie tylko, również zawodowego, nie tylko dla Powiatu Mogileńskiego, ale również Gniezno, Konin i inne w okolicy, które dawniej były związane z nami. I patrząc na to po wielkich trudach zostawiliśmy to, powstała Fundacja, zostały zwierzęta, są maszyny odpowiednie, w tej chwili jest nowy kombajn kupiony, przyprowadzony Jonh Deere, po to, żeby ta młodzież miała rzeczywiście takie warunki, żeby widziała, że uczą kogoś tylko po to, żeby pługiem konnym się orało, tylko nowoczesny sprzęt. I przyjdzie ta młodzież do nas, ja tak myślę. Naprawdę. A za młodzieżą przyjdą pieniądze i tu o to chodzi. A teraz, jeśli potrzeby są takie, żeby spotkać się z rodzicami w Jeziorach Wielkich, bardzo chętnie tam pojadę również, żeby ich do tego przekonać. Ja wiem, że trochę uciążliwości, że niektórzy będą musieli wcześniej trochę wstać. Chociaż wójt powiedział, że nikt wcześniej wstawać nie będzie, bo będzie ta sama droga do Strzelna, która była z drugiej strony do Włostowa. Nie patrzymy z tego względu. Każdą rację rodziców wysłuchamy i bardzo bym prosił, ażeby nie zarzucać nam, czyli Zarządowi i naszym radnym, bo my nie mogliśmy najpierw sami rozmawiać, bo najpierw musiały rozmawiać władze gminy, a nie my. Naprawdę. Dziękuję bardzo,. Ja już tylko tyle mam do powiedzenia, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Udzielę panu głosu w następnym punkcie, udzielę głosu, naprawdę. Czy jest ktoś jeszcze, jeżeli chodzi o oświadczenia radnych? Bardzo proszę, pan Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: ……………………..(2:59:33 do 3:01:49 wypowiedź niewyraźna, zrozumiałe tylko pojedyncze słowa)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję, Panie Radny. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, Panowie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jestem zbudowany Twoją troską, Krzysiu, o klub radnych Platformy Obywatelskiej. Chciałem zauważyć, że dzisiaj nie zajmowałem stanowiska, jeżeli chodzi o kwestie związane z podstrefą specjalnej strefy ekonomicznej. Nie wiem w związku z tym, no nie wiem, może Twoja ogromna intuicja to podpowiedziała. Natomiast, proszę Państwa, nawet gdyby były jakieś różnice, no to one mogą być. Chciałem zauważyć, że w poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy były prowadzone bardzo intensywne prace nad stworzeniem podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej, również i ramach klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego też były różne koncepcje, też spieraliśmy się między sobą, w ramach klubu i trudno uznać, że to jest zarzutem. Po prostu tak można mieć różne zdania. Proszę Państwa, chciałem się odnieść również do tego, o czym mówił pan radny Wiesław Gałązka wcześniej. Proszę Państwa, nie wiem, może jestem w błędzie, jeśli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź z tego błędu, ale odebrałem, tak między wierszami, w tym co mówiłeś, tak jakbyś sugerował jakąś winę po stronie gminy, że jakichś rzeczy nie doszło. Mam na myśli stworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Proszę Państwa tak naprawdę ja jestem głęboko przekonany, że tamta inicjatywa zakończyłaby się sukcesem tylko w jednym przypadku. Wtedy, gdyby zgłosiłby się poważny inwestor, który by powiedział: proszę państwa, tak, ja chcę tu zainwestować w tym miejscu. Wtedy mielibyśmy sukces dlatego, bo nawet z dzisiejszej perspektywy oceniając to co się wtedy działo, to widziałem dobrą wolę w najlepszej, najszczerszej intencji zarówno po stronie powiatu jak i po stronie gminy. Natomiast, dlaczego się to nie udało? Otóż dlatego proszę Państwa się to nie udało, że, tak jak już powiedziałem, nie było tego inwestora, to jest jedna sprawa. Kwestia druga – no była jednak pewna kolizja interesów. Kwestia kolejna, to są proszę Państwa i możliwości finansowe, mam na myśli tutaj stworzenie pewnej infrastruktury, czyli olbrzymi wysiłek finansowy, wtedy to był zakładany po stronie gminy, i z drugiej strony – olbrzymią odpowiedzialność też, olbrzymią odpowiedzialność po stronie gminy. Dlatego, bo to gmina miała być beneficjentem środków z Urzędu Marszałkowskiego. I bez względu na to, czy ta infrastruktura byłaby stworzona, czy nie, ale gdyby się nie udało znaleźć inwestora, to w takiej sytuacji nie osiągnęłaby gmina odpowiednich wskaźników i pieniądze byłyby do  zwrotu. Była też również pewna rywalizacja na płaszczyźnie politycznej i związane z tąże rywalizacją pewne obawy bardzo mocne zaangażowania się finansowego ze strony gminy i ponoszenie niesamowitego ryzyka. Proszę Państwa, dzisiaj moi przedmówcy z Platformy Obywatelskiej właśnie o tym mówili, żeby wrócić do tamtego pomysłu. I dzisiaj Ty Wiesiu trochę studziłeś i mówiłeś, nie bez racji, że dzisiaj to już formalnie nie po stronie powiatu, tylko po stronie Fundacji jest ten ruch. Wiemy wszyscy, że mimo wszystko Powiat ma, w sposób nie do końca formalny, ale ma dużo do powiedzenia. Natomiast trochę nie rozumiem sugestii Twojej, Krzysiu, jak mówiłeś, że tutaj stanowisko jest odmienne. Chciałbym wierzyć, trochę w to wierzę, że mimo wszystko się tutaj trochę zagalopowałeś, a nie sugerowałeś swoją wypowiedzią, że intencje wasze są inne niż te, które publicznie są deklarowane. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Ad.28 i 29
Wobec tego przechodzimy do punktu następnego, to jest punkt 28 to są „Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców”. Bardzo proszę, udzielam Panu głosu. Bardzo proszę, panu jest tam troszeczkę trudno, to bardzo proszę na siedząco. Prosiłbym bardzo, żeby Pan przybliżył swoją sylwetkę, z kim Pan tu jest.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, jestem mieszkańcem Kościeszek, i chciałem zadać pytanie Staroście takie, Pan mówi, że były rozmowy z rodzicami, dopiero po zawarciu uchwały, kiedy tą uchwałę podjęliście. Pan mówił, że dowóz, jeśli się 6 km jedzie godzinę czasu, a teraz będzie pokonywał 20, to jest dobro ucznia. Pan powiedział, że o nic więcej wam nie chodzi, ino o dobro ucznia, tak? A teraz jest 20 km, 13 km czy 14 więcej i jak długo będzie ten autobus jechał? 6  km jechał przez okres godziny, a teraz?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, czy Pan chce, żeby Panu bezpośrednio odpowiadać na pytania?
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, może być tak.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę, mikrofon panu Staroście. Prosiłbym również, żeby mikrofonem dysponował również pan Naczelnik Konieczka.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni Państwo, ja powiem tak, że będąc na sesji Rady gminy w Jeziorach Wielkich, padło pytanie. Pan wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o czas dojazdu, nic się nie zmieni, a wręcz się polepszy. Ja tego nie liczyłem, tylko słuchałem, tego co mówił wójt, że dla niektórych, bo oczywiście, z drugiej strony jedni będą mieli bliżej, inny będą mieli dalej. Nie unikniemy tego. Ale ogólny czas dowozu się nie wydłuży, a się skróci. To są słowa wójta, więc ja powtórzyłem te słowa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Bardzo proszę.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, teraz względem nauczycieli, Pan mówi o dobru dzieci, a cały czas tu słyszymy, Pan mówi, że nauczycieli bierze Pan 18 i są te etaty. A ja słyszę, że będą, no nie wiadomo, nawet pan Konieczka dzisiaj powiedział, że zatrudnienie będą mieli, ale nie wiadomo, czy pełen etat. I teraz, jakie są sytuacje, bo Wy cały czas mówicie o nauczycielach, a ja o dobru dzieci. Wydłuży się czas dojazdu, w ogóle, dzieci z pierwszej klasy, którzy mają 13 lat będą chodziły z 19-latkami, tak jak dziewczyny na przykład. Jest to dla rodziców utrudnienie, przemyślcie na spokojnie sprawę.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni Państwo, Powiat Mogileński ma bardzo dobre doświadczenie, jeśli chodzi o dobro ucznia. Bo mówimy w kontekście bezrobocia, jeśli chodzi o tych 18 etatów nauczycieli zostało uratowanych, to było w tym kontekście. My nigdy nie mówiliśmy o tym, będziemy wiedzieli ile mamy oddziałów, 15 lipca najwcześniej. Natomiast chodzi nam naprawdę o dobro dziecka, dlatego że Pan sobie weźmie  to pod uwagę. Przejęliśmy całe Gimnazjum z tym dobrem, które było. Żeby nie było tak, że bierzemy sobie tylko uczniów, natomiast nie martwimy się całą resztą. A jeżeli chodzi o ucznia, to naprawdę chodzi nam o dobro ucznia. Naprawdę, nie twierdzimy, że będzie bardzo dobrze uczony, i nie tylko przez trzy lata. Bielice pokazują nam najlepiej, że najmniej problemów wychowawczych, gdzie są gimnazja połączone z liceum. Tam nie trzeba dużej ingerencji nauczycieli tam młodzież jest w hierarchii, jaka była w szkole podstawowej. Przecież kiedyś, jak była 8. klasa szkoły podstawowej, to automatycznie ci młodzi chcieli imponować tym starszym. To już było w szkole. Teraz weźmy sobie to co czytamy i piszą nam różne media, że największy problem jest z młodzieżą w okresie gimnazjalnym. Łącząc je z rocznikami starszymi, unikamy tego. Naprawdę tam jest takie wychowanie, jakie było za naszych czasów. Czyli ta starszyzna wychowuje młodzież, a nauczyciel nad tym czuwa, żeby to było dobrze. I po drugie, uczeń, który przychodzi do gimnazjum i potem jeszcze zostanie jeszcze 3 czy 4 lata, to ten nauczyciel, który go uczył te 3 lata, wie co to jest za uczeń, wie co z nim może robić to jest najważniejsze. Przez trzy lata gimnazjum  nauczyciel pozna ucznia i to jest istotne. Wszyscy wiemy, że to był wielki błąd, jeśli chodzi o tę ustawę, która powołała gimnazja. Wszyscy rodzice to mówili, akurat moje dzieci też były pierwszym rocznikiem gimnazjum, zaczynały w pierwszych rocznikach. Wiemy co się działo. I teraz samo Ministerstwo doszło do tego, że najlepiej byłoby jednak łączyć je i forować, łącząc z liceami, z tymi rocznikami starszymi. I po Bielicach widzimy, że to jest naprawdę bardzo dobry efekt. W związku z tym twierdzimy, że naprawdę robimy dobrze dla dzieci. Gorzej może trochę dla rodziców, bo dalej będą te dzieci jechały. Ale mi się wydaje, że jeżeli dziecko jedzie 5 km dalej czy bliżej, to już mu nie robi różnicy, bo i tak do autobusu wsiądzie. A było jeszcze powiedziane, że ruszać będą  7.00 – 7.15. Na sesji Rady też to było powiedziane, tego nie analizowałem, tylko przyjąłem suche fakty, że dzieciaki wsiądą w autobus 7 – 7.15 i będą na czas, na godzinę 8 w szkole w Strzelnie. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, To tak jak będą chodzić na 9.00 chyba do szkoły, nie będą zaczynać lekcji od 8 tylko od 9. I Pan mówi teraz, względem nauczycieli. Jeżeli nauczyciele będą z nauczycielami z liceum, ale po prostu nie będą uczyć nauczyciele z gimnazjum i z liceum?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, a jakie przeszkody są?
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, nie tego przedmiotu, bo wszystkie nasze nauczyciele przechodzą, by uczyć każdą klasę w swoim gimnazjum. No jak 18-stu, teraz uczy 18-stu, i gdzie te rodzice będą jeszcze uczyły w liceum? Albo z liceum będą uczyły w gimnazjum naszym? Jak to? A Pan mi tu sugeruje, że będzie jak już się zapoznają z tymi nauczycielami w liceum.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Bardzo proszę Panie Naczelniku.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka, Proszę Państwa, tu problem polega na tym, że chyba sobie dzisiaj nie wyjaśnimy. Ten pomysł ze spotkaniem z rodzicami jest lepszy, żeby te wszystkie szczegóły pokazać. Ale musi Pan zrozumieć pewną rzecz, że uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego powołuje Zespół Szkół w Strzelnie, w skład którego wejdzie gimnazjum, liceum, szkołą zawodowa. I z punktu widzenia dziecka, dziecko będzie miało lekcje w budynku licealnym, w warunkach, o których pan mówił. A nauczyciel będzie nauczycielem Zespołu. Dzisiaj przychodzą nauczyciele z gimnazjum i będą mieli lekcje w tych klasach, w których mają. To jest takie normalne. Natomiast w klasie, tak jak to się dzieje w każdym zespole szkół, trafi się taka sytuacja, że klasę pierwszą weźmie nauczyciel języka polskiego, który obecnie uczy w liceum. I zacznie klasę pierwszą i pojedzie z tym do matury. I w tym kontekście, po kilku latach to się tak wymiesza, na przykładzie Bielic. Jeśli chcecie, to możemy nazwiskami patrzeć jak to funkcjonuje. Zaczyna w gimnazjum i jedzie z tym do matury. I ta odpowiedzialność za to, że nauczyciel go nie nauczy, a dzieciaki szybko to wydedukują, ta odpowiedzialność za to, od gimnazjum do matury, tam się nauczyciel rozlicza. A nie tak jak dzisiaj, że kończy się gimnazjum, robią Państwo egzamin. Egzamin jaki tam wyszedł, traki wyszedł, idzie do szkoły średniej i nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje w szkole średniej w kontekście przygotowania do egzaminu zawodowego i do egzaminu maturalnego. Niech mi Pan wierzy, że to jest istotne, żeby nie rozpoznawać tego ucznia od nowa, bo to pół roku schodzi na to. W zespole szkół ten problem mija. Mało tego, uczeń nie musi się przystosowywać do nauczyciela. Niech Pan zrozumie jedną rzecz – jeśli gimnazjalista z klasy drugiej czy trzeciej z Włostowa zacznie w liceum, przyjmijmy takie założenie, będzie się uczył dalej, będzie kontynuował naukę, to on już nie ma traumy na zasadzie nowi nauczyciele, nowe środowisko, i tak dalej. Jest 3 miesiące do przodu. Tak, to normalne. W każdej szkole średniej jest taka sytuacja, że nowa sytuacja, nowy budynek, nowi nauczyciele, nowi koledzy i tak dalej. To jest stres. Tego Pan nie uniknie. I teraz – myślenie w takich kategoriach, że nauczyciel z Włostowa musi się zajmować tylko uczniami z gimnazjum jest błędne. Oni wchodzą do Zespołu Szkól i tam będą funkcjonowali w pewnym większym organizmie. I dla nauczycieli to jest to dobro. I teraz ja Panu nie powiem, że wszyscy nauczyciele z liceum będą uczyli gimnazjalistów od 1. września 2012 uczniów gimnazjum, czy na odwrót. No nie, bo na to trzeba czasu. Po to jest przeniesiona tak jakby cała szkoła, w sensie zespół klasowy i nauczyciel, że oni poza zmianą miejsca odbywania lekcji nic się nie zmieni. Kto będzie uczył klasy pierwsze, no to w ramach tego zespołu, już po naborze  - zobaczymy. I być może, że już się trafi taka sytuacja, przecież ani ja, ani Starosta, ani Zarząd tego nie ustala, kto uczy jakiego przedmiotu. Od tego jest dyrektor szkoły. Wasz dyrektor szkoły przechodzi razem z tymi uczniami, też będzie tam tym dyrektorem od gimnazjum, żeby właśnie tego pilnować i w tym duchu myśleć. I to jest cały tren interes, że nie chcemy ingerować sztucznie na zasadzie – przenosimy i rozwalamy wszystko, żeby zespoły klasowe mieszać i tak dalej, i tak dalej.
Andrzej Grzechowiak  mieszkaniec Kościeszek, czemu żeście nie rozmawiali z rodzicami, tylko władzami gminy? Najpierw powinno się rozmawiać z rodzicami, dopiero później z władzami, bo władze, nie, my zależymy od nich, tylko one od nas, bo są  z naszych jakby subwencji, jakby podatków są utrzymywani jako organ.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzej Konieczka, pan Starosta już to mówił, i ja to mówię, jak żeśmy rozmawiali. Nie da się wejść z poziomu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, a nie daj Boże Naczelnika, który sobie skrzyknie ludzi na terenie jakiegoś innego organu prowadzącego i będzie ich namawiał do jakichś wywrotowych sytuacji. Bo przecież to jest pewnego rodzaju rewolucja, tego nikt nie ukrywa. To jest rozwiązanie, które na naszym terenie nie jest powszechne, w Polce też nie jest powszechne. I nie da się wprowadzić, tak jak to sobie Pan wyobraża, że obcy człowiek nie w swoim interesie…prowadzenie gimnazjum nie jest zadaniem własnym powiatu, to jest zadanie własne gminy. I musi być ta zgoda od samorządu gminnego, inaczej ja sobie tego nie wyobrażam. A do tego, jeszcze muszę Panu powiedzieć, że Zarząd Powiatu ma jeszcze takie doświadczenie, że jak rozmowa ze Strzelnem. Chcieliśmy rozpocząć od rozmowy z poziomu szkoły i nauczycieli, no to skutek był taki, jak mówię – wchodzicie wywrotowcy i tak dalej. Efekt był takli, że żeśmy się nie dogadali. Bo żeby to skutecznie zadziałało, radni Gminy jeziora Wielkie muszą podnieść rękę w większości za takim rozwiązaniem. Czy się to panu podoba, czy nie  - tak musi być. I teraz, jest pewien pomysł, jest pewna sytuacja, jeżeli jest niedoinformowanie, niech już ja nie czuję niewinny, Zarząd też, że żeśmy nie uczestniczyli w tych spotkaniach, bo nie było takiej woli ani ze strony władz Gminy Jeziora Wielkie ani mieszkańców. Nie dochodziły takie sygnały, że Państwo potrzebują takiego spotkania. Gmina Jeziora Wielkie mówiła, że rozmawiała z Wami, że były spotkania. To, że jak Pan mówi, że zebrania były informacyjne, a nie dyskusyjne, no to już sztuka prowadzenia rozmowy z własnymi mieszkańcami przez władze Gminy Jeziora Wielkie i Rady, to jest to sztuka, no trudno. Co ja za to mogę, że oni w ten sposób rozmawiają?
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, to czemu oni mogli głosować za moje dziecko, że moje dziecko ma iść do Strzelna, a nie będzie we Włostowie, albo gdzie indziej. No jak?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Szanowni Państwo, myślę, że w tym momencie udzielę głosu najpierw panu Witoldowi Pochylskiemu, a późnej panu Wojciechowi Baranowi.
Radny Rady Powiatu Witold Pochylski: ………………………….(3:22:40 do 3:29:21 wypowiedź niewyraźna)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu, Wojciech Baran: …………… (3:29:33 do 3:32:34 wypowiedź niewyraźna, głos z sali)
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu Wiesław Gałązka, ta dyskusja jak gdyby próbuje odciągnąć nas…………….(3:32:45 do 3:32:56 niezrozumiałe). I w związku z tym zadaję pytanie, czy kiedykolwiek była potrzeba spotkania się w celu…………… czy taka potrzeba wyszła, czy był taki sygnał, czy ten sygnał został przez kogokolwiek ……………… bo to jest podstawa. Bo trudno sobie wyobrazić inna sytuację, że Starosta, naczelnik, czy ktokolwiek inny …………………… (3:33:28 do 3:33:49) Jeśli jest potrzeba spotkania, a nie została ta potrzeba wyartykułowana, czyli krótko mówiąc, taka grupa nie zażądała takiego spotkania, to proponuję, żeby wreszcie do tego doprowadzić.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, mogę zabrać głos?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, bardzo proszę.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, proszę Pana, czemu Pan wypowiada się na taki temat? Pan Konieczka, że rewolucja w Strzelnie się nie udała, to czemu ma się udać w Jeziorach Wielkich? Niech mi Pan wytłumaczy teraz. Była rewolucja, się nie udała w Strzelnie, w Jeziorach Wielkich oczywiście.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, Szanowni Państwo, Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu, Wiesław Gałązka: …………………….. (3:35:13 do 3:36:33 wypowiedź niezrozumiałą)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wiadoma sprawa, że gdyby nie było inicjatywy uchwałodawczej z Rady Gminy w Jeziorach Wielkich nie nastąpiłyby następne uchwały, które my podjęliśmy, i które myśleliśmy, że będą miały na celu dobro tych dzieci, które przyjdą się uczyć do gimnazjum w Strzelnie. Chcę również zauważyć, że w tym momencie zaczynamy gubić ten podmiot, którym jest to dziecko, które ma się od września kształcić. Zaczynamy tu prowadzić w tej chwili jakieś prezentację swoich stanowisk na to, komu się da więcej ugrać. Prosiłbym, żeby, o ile Starosta jest skłonny i naczelnik wydziału, jest Komisja Edukacji przy Radzie Powiatu w Mogilnie są skłonni, wręcz chcą się spotkać z Wami Państwo w Jeziorach Wielkich, żeby ewentualnie przybliżyć, żeby rozwiać pewne niepokoje, które są wśród rodziców, to dzisiaj nie rozwiążemy tego na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie, czy Powiatu Mogileńskiego. W związku z tym, przyjmijmy tę inicjatywę. Jest prośba proszę Pana i do pań, które są z Panem, żeby tą inicjatywę również przekazać, żeby z Waszej strony nastąpiła i żeby to w miarę bezboleśnie przeprowadzić. Na dzień dzisiejszy jest tylko taka sytuacja, że albo te dzieci przyjdą albo nie przyjdą. O ile nie przyjdą, to wszyscy sobie zdajemy sprawę, tak jak tu siedzimy, że pewne rozwiązania, które mają na celu rozwój szkolnictwa w Powiecie Mogileńskim, ale również w Strzelnie, utrzymanie liceum w Strzelnie, podwyższenie poziomu tego kształcenia; przecież naczelnik Konieczka tutaj zapewniał, że wyniki egzaminów zarówno w szkołach zawodowych, jak i średnich są dobre; to na pewno wszystko się rozmyje. To szkolnictwo zostanie takie, jakie jest, tak jak tu ktoś z radnych powiedział: szkoły będą, uczeń odejdzie, subwencje miną, budynki zamkniemy, tak jak zamykamy teraz na wsiach. I to nie jest nasz wymysł, bo po prostu nie ma dziecka, nie ma ucznia. I w najbliższym czasie to, co wszyscy widzimy i to, co prognozy demograficzne mówią, to będzie nas coraz mniej. W związku z tym próbujmy tworzyć wspólne szkolnictwo. Życzę Państwu, żeby Wam się udało jak najwięcej z tego skorzystać dla Waszych dzieci, żeby rozwiązać w sposób taki dowożenie tych dzieci do gimnazjum, czy do szkół, które leży w obowiązku wójta i gminy, żeby odbywało się w jak najkrótszym czasie z korzyścią. Chcę również powiedzieć, że tak z prywatnego punktu widzenia, bo moja dwójka dzieciaków akurat rozpoczynała w ciągu, w tym pierwszym, jak powstały gimnazja, i również miałem różne odczucie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że miałem również dobre takie te symptomy, tego co się stało. Mimo, że wszyscy mówimy, wszyscy krytykujemy akurat, jeśli chodzi o nauczanie, jeśli chodzi o powstanie tego gimnazjum. Bo tam zapewniano im tę świetlicę, tam odrabiały lekcje, tam nauczyciel, który nie był wykorzystany do końca, jeśli chodzi o te typowe zajęcia edukacyjne, była możliwość żeby pomagał tym dzieciakom, żeby mogły te lekcje odrobić, żeby mogły wrócić do domu i mniej już w domu poświęcać czasu. Chcę powiedzieć, że moje dzieci nie przyjeżdżały głodne, bo tam był zapewniony posiłek, który również, jak to mówią zapewniał rodzicowi spokój, że to dziecko nie jest gdzieś pozostawione na boku. Z jakichś niedogodności, to wiemy wszyscy mamy do czynienia i musimy je znosić. Pewnie i coś będzie, o ile ktoś będzie w lepszej sytuacji, ktoś będzie w gorszej. Prosiłbym, żeby w tym momencie może zakończyć tę dyskusję. Pan  Starosta, oczywiście, Pan starosta w każdym czasie i w każdej chwili. I spróbować przenieść ją na Wasz teren, na tą Waszą oświatę i tam spróbować dojść do porozumienia takiego, gdzie dziecko najwięcej z tego skorzysta. Bardzo proszę, Panie Starosto.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni Państwo. Jeżeli można, chciałbym najpierw powiedzieć tak: pan Pochylski, radny mówił, że nie ma problemu. Bardzo proszę, 11-ego oczywiście na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie zapraszam wszystkich rodziców, którzy chcą przyjść na spotkanie i dowiedzieć się o tych nowych warunkach uczenia się dzieci Państwa w naszym liceum. Jest taki termin, jeżeli będzie dogodny inny, tylko nie wszystkie terminy mam wolne, ale 11-ego po Świętach to jest akurat, myślę, że 10-ego to jest wtorek, środa. O której godzinie Państwo chcecie, proszę bardzo, jest takie spotkanie. Mogę Państwa zaprosić Państwo tylko do liceum do Strzelna, dlatego że nie mogę się rządzić na terenie innej gminy, w nie swoich szkołach. Jeśli chodzi o komunikowanie się, to pan Pochylski bardzo tu szeroko powiedział. Żebym ja wiedział, że dzisiaj coś takiego będzie miało miejsce, takie spotkanie, jakby najważniejszych dwóch osób, wójta i przewodniczącego Rady Gminy z Jezior Wielkich. Ale oczywiście był tutaj i nie możemy skonfrontować jednej i drugiej strony. Z tego powodu jest mi bardzo przykro. Czyli to jest samo komunikowanie w samej gminie, a ktoś zarzuca mi, że ja się źle komunikowałem z kimś. Myślę, że to jest bardzo zły objaw, że przyjechali rodzice nie mając władz gminy, nikogo, ani przewodniczącego rady ani wójta. I teraz my rozmawiamy o rzeczach za ich plecami. Bardzo nie ładnie ze strony samorządowców, bardzo nie ładnie. Bo jeżeli radny, Wojciech Baran wiedział o tym, ze rodzice przyjeżdżają, trzeba było zaprosić również wójta i pana przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki, w takim razie zapraszamy na następną Radę.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, I powiem Państwu tak, Państwa miejsce jako rodziców, rzeczywiście, jak powstawały gimnazja, w czy Gębicach, czy w Strzelnie,  ja byłem za tym, żeby powstało gimnazjum w Gębicach, nie w Bielicach. Byłem naprawdę przeciwnikiem, żeby nie łączyć tych szkół. Po latach naprawdę wiem, że się myliłem. Dlatego, że to dziecko przeżywa tą traumę, przy przejściu do każdej szkoły. A po drugie, powiem Państwu, jeszcze jedną rzecz. Lepiej jak dziecko, które chce się w przyszłości uczyć dalej, że będzie jeździło do większego miasta, będzie miało większą styczność w ogóle z infrastrukturą miejską, jak również przejdzie te rzeczy, że będzie w innym środowisku. Czyli dziecko, które chce się uczyć dalej po liceum, czy po maturze ma o wiele łatwiejszy start. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Czasy są tego typu, i tak szybkie, że nie możemy zalegać w naszych małych środowiskach. I to też trzeba dobro dziecka wziąć pod uwagę. Nie możemy dzieci zamknąć blisko, nauczyć, nie te czasy! Wyścig, wyścig, jeszcze raz wyścig młodzieży. Z mojego punktu widzenia nie jest to zbyt dobre, ale takie są czasy. I ta młodzież musi być przystosowana do również środowiska dużego, gdzie jest konkurencja. Nie gdzie jest mała klasa, mała konkurencja. Tylko gdzie jest duża konkurencja, gdzie wie, że musi się uczyć, żeby kolegów albo przegonić, albo być od nich lepszym, albo również im dorównać. I to jest to dobro dziecka. Naprawdę. I my, jako rodzice, to też musimy wziąć pod uwagę. I bardzo bym o to prosił, przemyśleć. Zapraszam do liceum, jeżeli nie będzie chęci, inny termin – bardzo chętnie. Proszę dzwonić, jeżeli nie do mnie, to do sekretariatu i powiedzieć, dobra, możemy się spotkać, ale w innym dniu, o innej godzinie. Godzina również do Państwa dyspozycji. Teraz jest tak, że było pytanie ze strony pana Pochylskiego, czy Zarząd jest za strefą. Tak, Zarząd zawsze był i jest za strefą. Tylko drugi partner musi powiedzieć, że ma pieniądze, ażeby tę infrastrukturę, którą trzeba w strefie zrobić. Tak, możemy usiąść i zacząć, finansowo jesteśmy do tego zdolni i przygotowani. Potrzeba nam tylko partnerów.
I na koniec  panu Radnemu Baranowi, patrząc na te wyniki wyborcze, to ja muszę powiedzieć, że ja rzeczywiście dobrze rządzę. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jan Szarek.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Jan Szarek, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Nie chcę zabierać głosy w tej sprawie, bo mógłbym być odebrany jako zwolennik którejś ze stron, choć miałby dużo do powiedzenia. Ale w kwestii tego, co Pan powiedział, Panie Starosto, na koniec. Może Państwo zwrócilibyście się do tych, których dziś tutaj nie ma, a często bywają. Do radnych i do pana wójta, bo uważam, że lepiej byłby takie spotkanie zorganizować, Panie Starosto, na terenie Gminy Jezior, bo rodzice, no Wy musicie jechać. I musi Was jechać iluś tak, nast., czy kilkudziesięciu, a może ze Starostą przyjechać dwóch, trzech, pan naczelnik, pan Starosta. Rozumiem, że Starosta tego nie zaproponuje, no bo nie jest gospodarzem w Jeziorach Wielkich. Szkoda, że nie ma tych panów, a z reguły ktoś był. Zaproponujcie radnym, czy wójtowi, żeby zorganizował takie spotkanie w Jeziorach. No nie chcę mówić za dużo, bo mogę być odebrany jako zwolennik którejś ze stron, ale w Strzelnie dyskusja była dosyć szeroka, głęboka. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby gimnazjum w Strzelnie było przyłączone do liceum. Argumentów przeciwnych było wiele i niektóre były mało poważne. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Proszę, pan Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarządzie, Szanowni Państwo. Ta komunikacja społeczna, o której mówili, zaburzona komunikacja społeczna, o której mówili niektórzy moi przedmówcy, dotyczy również i nas. Ja już kiedyś sygnalizowałem, że czuję się po prostu wyłączony z pewnych procedur, poprzez to, że nikt nas nie informował, już nie mówię zapraszał, ale nawet nie informował o spotkaniach władz Powiatu z radnymi Gminy Jeziora Wielkie. Jeśli będą miały miejsce spotkania, zarówno z władzami Gminy Jeziora Wielkie, i w tym z radnymi, jak i z mieszkańcami, bardzo bym prosił o informowanie nas, dlatego bo my również, część z nas, również w tym chciałaby uczestniczyć. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, ……………………wypowiedź niesłyszalna(3:48:45 do 3:49:40)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, Panie Radny, proszę nie odczytywać. Ci Państwo czekali cierpliwie całą sesję, aż człowiekowi przykro, że w takim momencie, że tak ich ustawa obliguje, tak ich porządek obrad obliguje, że musieli czekać do końca, żeby zabrać glos, żeby kilka słów. Tak jak powiedział tu kolega Wiesław Gałązka, my cieszymy się, że tutaj przyjechali, że zasygnalizowali, że tam jednak iskrzy, że trzeba, jak to mówią, chociaż próbować tym ludziom przyjść z pomocą, czy tym osobom, czy tym rodzicom, żeby oni czuli się pewniej, bo to są ich dzieci. A my o dzieci, każdy z nas dba o swoje dzieci, chce dbać, chce otoczyć je jak najlepszym parasolem. A patrząc na to co się dzieje w życiu normalnym, w normalnym świecie, że są takie zagrożenia. I te małe dzieci, gdzie są przewożone, o czym mówił pan naczelnik, wcale im się dziwię. Jestem pełen uznania, że przyjechali, że mieli odwagę, że coś powiedzieli – bardzo dobrze. Może to coś przyniesie w tej chwili ten efekt, o którym wszyscy mówimy, żeby wszyscy z tego wyszli jakąś obronną ręką.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran,…………….  wypowiedź niesłyszalna(3:50:59 do 3:51:36)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, ale jest Pan pamiętliwy.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Czy jesteśmy już przy tym punkcie, żeby zakończyć? Widzę, że pan radny Witold Pochylski chce jeszcze powiedzieć, pan jeszcze dwa zdania powiedzieć. Proszę bardzo, udzielam głosu i przechodzimy do zakończenia.
Radny Rady Powiatu Witold Pochylski, ja chciałem zadać konkretne pytanie Państwu, czego Państwo się spodziewaliście po tym przyjeździe? Czy Państwo będziecie sami organizowali to spotkanie? Czy Państwo odpowiecie na zaproszenie Starosty i przyjedziecie do liceum. Czy będziecie Państwo bazowali na swoich najniższych przedstawicielach, to znaczy sołtysa, samorządu gminnego? Czego oczekujecie Państwo? Bo ja nie chciałbym, Panie Przewodniczący, za tydzień są Święta. To może zróbmy taki prezent i umówmy się z Państwem na konkretną godzinę. Ja mogę się prywatnie umówić. Siedzi przede mną przewodniczący klubu. Nie wiem, czy tutaj bezpośrednio z panem naczelnikiem, ale zostawmy Państwu jakąś…podzielmy się rolami. Kto dysponuje czasem z urzędu czy nie z urzędu, bo teraz Państwo usłyszeli, że my zajmujemy się teraz sobą. Faktycznie wszystkie prawa i zasady, według rozdzielnika i zwyczaju urzędnicy spełnili. I z jednej strony wyjdzie na to, Państwo usłyszą, że nie mamy sobie nic do zarzucenia. Potężny wysiłek, o którym mówił pan Przewodniczący, czas Państwa. No niech Państwo wyjadą i tam będą rozsiewali dobre albo złe informacje. Druga rzecz, ja wspomniałem o komunikacji społecznej, bo ona nam przyniesie dobre żniwa albo złe żniwa. Jeśli Państwo uwierzą, taj jak pan Starosta mówił, że trzy lata i trzy i są efekty szerokie. Nie mówimy o takiej drodze gimnazjum – liceum. Ale może być gimnazjum – szkoła zawodowa, gimnazjum – szkoła zawodowa i technikum, i tak dalej. To są fajne twory. Druga rzecz starsi koledzy, wartość niesamowita i tak dalej. To nie musimy Państwu tłumaczyć, bo akurat w tym czasie się też uczyli i wiedzą na czym to polega. Teraz tylko kwestia przekonania Państwa i ustalenia pewnych faktów, że jak stąd wyjadą, to na Święta będą mieli frajdę, że się spotkają. A jak to się skończy to tylko sygnał dla nas i nauczka. Panie Starosto, a skąd wiemy, czy Państwo nie myślą tak – przyjechaliśmy do powiatu, żeby powiat pogonił gminę, a gmina pogoniła jakiegoś naszego wójta. Ja teraz w bardzo prosty sposób myślę i mają Państwa prawo tak myśleć.
Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Bartecki: Dziękuję. Bardzo proszę.
Andrzej Grzechowiak mieszkaniec Kościeszek, Proszę pana, jest taki problem. Bo my mamy problem jeden, jak Pan tu zaczął, i problem drugi. Boimy się co ze szkołą, bo nam zabierają 4, 5, 6 – przenoszą do Jezior. I to są dwie takie wspólne sprawy. No i zamykając gimnazjum i zabierając je do Strzelna, no to automatycznie zabierają nam 4,5,6 do Jezior Wielkich i szkoła w Rzeszynku będzie cały czas zamknięta. Bo tam będzie 28 czy 29 dzieci uczęszczało do szkoły, wtedy już będzie szkoła zamknięta, bo będzie już nieekonomiczna.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, słuchajcie Państwo, jeśli chodzi o ten problem to organem prowadzącym jest gmina i musicie tam tylko i wyłącznie tam zabiegać. To, co mówił tu pan Radny Witold Pochylski, wydawałoby się z takiego prostego punktu widzenia, że Starosta jest wyżej od wójta. Tak, zarządza powiatem i tak to można powiedzieć. Rzecz wójta, jeśli chodzi o autonomię. Nie mamy wpływu na szkolnictwo podstawowe, które jest w Waszej gminie. Musicie Państwo próbować jako rodzice zawalczyć.
Andrzej Grzechowiak  mieszkaniec Kościeszek, jest podległy Staroście, tak?
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, niepodległy, nie ma podległości żadnej. Organem nadzoru jest Wojewoda.  Szanowni Państwo, w związku z tym, że te dwa punkty żeśmy jakby połączyli, „Zapytania, oświadczenia”, „Odpowiedzi na wnioski i zapytania”
Ad. 30
przechodzimy do punktu „Wolne głosy”. To jest punkt 30 „Wolne głosy i sprawy różne”. Pozwólcie Państwo…bardzo proszę, niech Pan…myślałem, że Pan zostawi już ten punkt mnie i panu Staroście. Bardzo proszę.
(chyba)Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko: Panie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Nie wypada mi nie odnieść się do skwitowania mojej osoby przez pana radnego Pochylskiego Witolda. Jestem człowiekiem prostym, rolnikiem, hodowcą bydła mlecznego. Staram się być samorządowcem, tak wypada, że ja sam siebie nie wybieram, tylko wybierają mnie ludzie, którzy oceniają, czy jestem dwulicowy, trzylicowy czy jednolicowy. Jeżeli poruszałem sprawę, tego tak zwanego pęknięcia, to tylko taki sarkazm w schemacie wystąpienia kolegi Przemka Zowczaka, który przywołał mnie do rozsądku, gdzie ja powinienem być, i gdzie ja powinienem załatwiać sprawy – nie na sali sesyjnej. Ja po prostu wykorzystałem tą sytuację. Jeżeli głosowanie w temacie tworzenia zespołu uważa kolega za dwulicowość, bo innej sobie dwulicowości nie przypominam. Ja się wstrzymałem, z premedytacją się wstrzymałem. Dzisiaj wychodzą różne takie sprawy, ale nie z winy powiatu, ale to było w Strzelnie. Dlatego też moje wstrzymanie się nastąpiło w tym zakresie. To jest dwulicowość? Jeżeli chodzi o Fundację. Jeżeli kolega Bartosz Nowacki mówi o ewentualnej ziemi, jeżeli Starosta mówi o kupnie kombajnu, wypracowanego z tej ziemi. To co, mamy tą Fundację likwidować? To nie jest jakiś dysonans między Przemkiem, który wchodzi do Rady Fundacji, który… (głos z Sali, wypowiedź urwana). Dobrze, ja uprawiam demagogię? A przez chwilą kto uprawiał? Nie nazwę tego, bo nie będę obrażał kolegów. JA mam duży szacunek do kolegów z Platformy Obywatelskiej. Ale proszę o jedno. Jeżeli rozmawiamy, to nie wywołujmy sobie nawzajem jakichś niepotrzebnych słów, które rodzą dylematy. Ja jestem tylko naprawdę prostym człowiekiem. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Myślę, że   bardzo proszę, Panie Przemysławie.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko jedną drobną rzecz chciałem zauważyć, jeśli mogę. Fundacja Powiatu Mogileńskiego ma proszę Państwa, ma kilkaset hektarów. Natomiast, jeśli mówimy o podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej, to mówimy o kilku hektarach. Na początek sądzę że terenie nie większym, niż 1,2,3, maksimum 5  hektarów. To tyle, jeśli chodzi o Fundację. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo w punkcie „Wolne głosy” chcę Państwu przypomnieć, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe. Chcę również poinformować Państwa o tym, że następna sesja, zgodnie z planem pracy Rady, oczywiście w uzgodnieniu z panem Starostą, odbędzie się w miejscowości Bielice w Zespole Szkół, żeby Państwu przybliżyć to, co tam się dzieje. Żebyście Państwo na bieżąco mogli się zapoznać, bo nie wszyscy w tym uczestniczycie. I następna sprawa, pozwólcie, że na stojąco, pożyczę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt, smacznego jajka, dla wszystkich, dla Waszych rodzin, dla wszystkich z terenu i naszej gminy i naszego powiatu, również w imieniu Zarządu Powiatu, pana Starosty, pana Wicestarosty, członków Zarządu. Wszystkim Wam życzę, żeby te Święta były spokojne, zdrowe, abyście Wy Państwo zawieźli dobrą informację dla Waszych rodzin. Dziękuję bardzo.
Ad.31
Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  wobec  wyczerpania  porządku, zakończył  i  zamknął  obrady  XXI sesji  Rady  Powiatu  o  godz. 14.35.


         Przewodniczący  Rady

               Jan  Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 07:45:06
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 12:50:52
Ostatnia zmiana:2012-06-18 12:51:32
Ilość wyświetleń:456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij