Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr21/2012

 

                                                    PROTOKÓŁ  Nr 21/2012

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  20 lutego   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  12  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.    Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r.

4.      Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. 

5.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

6.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.

7.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.

11.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

12.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie oraz Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

13.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Przewodniczący Komisji wspólnych  poprosił  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzego Krigera o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r.

Dyrektor  Jerzy  Kriger poinformował, w 2011 roku  dokonano  zakupu sprzętu medycznego  oraz  przeprowadzono  remonty na kwotę 900 tys. zł.. Na zlecenie  Starostwa Powiatowego wykonano audyt ze  szczególnym naciskiem na analizę  działalności  szpitala. Po analizie  audytu  został  opracowany  harmonogram  działań zaakceptowany przez  Zarząd  Powiatu, który  wprowadziliśmy  do  realizacji  z końcem  roku, min. częściową  redukcję etatów , uległ  likwidacji Wiejski Ośrodek Zdrowia w Józefowie,  lekarz + pielęgniarka z  Ośrodka zostali przeniesieni do Przychodni Nr1 w Mogilnie, przewidziane   dalsze  prace modernizacyjne, planowane     remonty oddziału dziecięcego i ginekologicznego, przeniesienie  Przychodni Nr 2 z rehabilitacją,  do szpitala w Mogilnie. Natomiast  podpisany kontrakt  z NFZ jest zbliżony do kontraktu z ubiegłego roku, poza ZOL– em, który  jest  mniejszy prawie o połowę.

Członek Komisji Jakub Dąbek pytał, czy stan  zatrudnienia  z  dnia  31.12.2011r. jest  taki sam  dziś?

Dyrektor  Jerzy Kriger odpowiedział, że  niektóre osoby są w okresie  wypowiedzenia i  ostatecznie  będziemy  wiedzieli po ich  upływie, ponieważ jest  opór   pielęgniarek  przed  przejściem na bezpośredni kontrakt z NFZ -wia, choć  obecnie  pracują  3 osoby.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 4

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra  przedstawiła informację o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. Zarząd  Powiatu na podstawie  uchwały Nr LI/285/10 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2010r. odroczył  spłaty rat pożyczki SPZOZ i  w jednym  przypadku  umorzył  należność  z  tytułu  czynszu w  kwocie 1599,64 zł.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński    wnioskował   o umorzenie  spłaty  pożyczki dla  SP ZOZ-u.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.5

Przewodniczący Komisji  poprosił   Agatę  Matyjasik Pełnomocnika ds. Unii Europejskiej  o  przedstawienie  informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Przewodniczący Komisji  poprosił  Joannę  Caspari- Filipiak Referenta  Wydziału  Promocji i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r., jednocześnie  dodała, że  projekt zawiera  kalendarz  imprez  w porozumieniu  z gminami. Głównymi  elementami  programu  promocji  będzie  organizacja imprez , targów, festynów, konkursów , wydawanie  i kolportaż  folderów, ulotek  oraz  innych  materiałów  promocyjnych, a także  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi. 

Członek  Komisji  Wojciech Baran pytał, jaki  jest  koszt  wydania   broszur  i  folderów?

Referent  Joanna Caspari – Filipiak  odpowiedziała, że  jeśli teraz  będzie  wydawany  z  gminami,  to   nakład  będzie  większy, a  koszt   rozdzielony  na  wszystkie samorządy.

Członek  Komisji  Wojciech Baran  pytał, czy  będzie  wydawany  dalej  folder  z  inwestycjami  powiatu?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  uważa,  że  to  dobra  forma, pokazująca  co  zostało  zrobione,  nie  tylko  przez  Zarząd, ale   także  przez  gremium  Rady  Powiatu.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  na  sesji   poruszy  program  promocji.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  jeśli  są jakieś  uwagi  to  proszę  je  przedstawić, min.  po  to    posiedzenia  komisji  aby  wnieść  swoje   spostrzeżenia.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak zauważył, że  w  rubryce  3 i  4, nie  powinno być,  „odpowiedzialni i współodpowiedzialni”, należało by zmienić na „organizator  i  współorganizator”. Ponadto  zwrócił  uwagę, że  na  spotkanie  z  przedsiębiorcami, które odbyło się w   Bielicach  nie  byli  zaproszeni  radni  Powiatu.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  się  zgadza  z  takim  zapisem.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański odpowiedział, że  było  to  pierwsze  spotkanie, którego  bezpośrednio  nie  organizowaliśmy   i pokazało  pewne  niedociągnięcia, ale  myślę  że  kolejne  uwzględnią  te  uwagi.

Następnie  Przewodniczący   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.    

Za  głosowało 10 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymujących się.(W. Baran, P. Zowczak).

ad.7

Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  Maria Konkiewicz przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej stanowią  o  kompetencji  Rady  Powiatu do  określenia  szczegółowych  warunków  umorzenia  w  całości  lub  części   łącznie  z odsetkami  , odroczenia  terminu  płatności, rozłożenia  na  raty lub  odstępowania  od  ustalenia  opłaty za  pobyt  dziecka  oraz  osoby  pełnoletniej   w  pieczy  zastępczej. Niniejsza  uchwała  ma  na  celu  dostosowanie  ustalonych  zasad  do przepisów  nowej  ustawy.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.    

Za  głosowało 12 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących się.

ad.8

Przewodniczący  Komisji Mirosław  Leszczyński  poprosił  Inspektor  Wydziału  Geodezji, Kartografii i  Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalenę Schwarckopf   o   przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno.

Inspektor  Magdalena  Schwarckopf  poinformowała, że  działka która   w  wyniku  zamiany  z  Gminą  Mogilno  stanie się    własnością   Powiatu  będzie    przeznaczona  pod  parking, natomiast  Gmina  Mogilno  przeznaczy  działkę  na  poszerzenie  ulicy  Ogrodowej.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.   

Za  głosowało 12 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących się.

ad.9

Inspektor  Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką, jednocześnie  poinformowała, że SPZOZ  podjął  decyzje  o zaciągnięciu  kredytu  na bieżącą  działalność.  Będzie  to kredyt  odnawialny  na okres  2 lat, a  zabezpieczeniem  kredytu  będzie  obciążenie  nieruchomości.

Wicestarosta Tadeusz Szymański dodał, że zabezpieczeniem hipotecznym  będzie  wyceniony przez rzeczoznawcę  budynek Przychodni Nr 1 w  Mogilnie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził, że  Rada  przekazała  SPZOZ-owi   nieruchomości w  nieodpłatne  użytkowanie.

Inspektor  Magdalena  Schwarckopf   odpowiedziała, że nie  ma  tu  przeszkód, ale zgoda  Zarządu  musi  być.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.   

Za  głosowało 12 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących się.

ad.10

Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński  pytał, czy  projekty  były  opiniowane  przez  Związek Nauczycielstwa  Polskiego?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  konsultacje  były  ze  wszystkimi  związkami  i  dziś  otrzymaliśmy   pozytywne  opinie.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.   

Za  głosowało 9 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  3  wstrzymujących się.(W. Baran, K. Szarzyński, K. Mleczko)

ad.11

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej   Krzysztof Szarzyński  zapytał, czy  będzie  wspólna  obsługa?  -  bo z  tego  co  słyszał to dojdzie  administracja z  Włostowa!- jak  te  zmiany  przełożą  się  na  obsługę?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  administracja   na pewno  się  nie  zwiększy, będzie  jeden  główny  księgowy, a większą  wiedzę  będziemy  mieli po  15 lipca, po  naborze   na  2013 rok.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński zwrócił  się  z  prośbą  do  Naczelnika  Andrzeja  Konieczki  o  przygotowanie  zestawienia  kosztów  na  jednostkę, aby   rozeznać efektywność  zarządzania.  

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   zapytał, czy  na pewno  dobrze   zrozumieliśmy, przecież  to budżet  na  oświatę  w  kwocie  27  ml. zł., który  jest rozpisany  w  budżecie  Powiatu.

Członek Komisji  Wiesław  Gałązka dodał, że  to    określone  środki, których   nie  możemy  zabrać  na  inne  cele.

Członek  Komisji  Wojciech Baran  zapytał, jaki  jest  globalny  koszt  na  jednostkę  w  2011 roku?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka odpowiedział, że  koszty  jednostki    zawsze  w  wykonaniu  budżetu  za  dany  rok.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński  zapytał,  ile  powinno być  oddziałów  aby  się  opłacało?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka powiedział, aby  było  tyle  ile  mieliśmy  tzn. 8, jeśli  będzie  trochę  mniej  to nie  będzie  źle, przyszły   rok może  być  biedny,  ale  jesteśmy  na  to  przygotowani.

Za  głosowało 9 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  3  wstrzymujących się.(W. Baran, K. Szarzyński, K. Mleczko)

 

 

ad. 12

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie oraz Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

Za  głosowało 9 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  3  wstrzymujących się.(W. Baran, K. Szarzyński, K. Mleczko)

ad. 13

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  poinformował  Komisje,  że  pani  Agnieszka  Ziółkowska  złożyła  rezygnację   z  członka  Komisji  Rewizyjnej, w  związku  z  tym  na  sesji  marcowej należy  podjąć  uchwałę  uzupełniającą  skład  Komisji.

ad.14

Przewodniczący Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                     Przewodniczący

     Komisji  wspólnych

 

                                                                                                 Mirosław  Leszczyński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-05-23 14:14:32
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-05-23 14:15:16
Ostatnia zmiana:2012-05-23 14:15:20
Ilość wyświetleń:331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij