Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 21/2012

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 21/2012

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  25 kwietnia  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie sprawozdania  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Mogilnie  na  prowadzenie  biblioteki  powiatowej.

4.       Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego w 2011r.

5.       Przedstawienie informacji Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

6.       Przedstawienie  informacji  o  stanie  rolnictwa w  Powiecie  Mogileńskim.

7.       Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  za  rok 2011.

8.       Przedstawienie  informacji  o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

9.       Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2011rok.

10.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

11.   Podjęcie  uchwały w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

13.   Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.

14.   Sprawy  różne.

15.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  przedstawił   sprawozdanie  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Mogilnie  na  prowadzenie  biblioteki  powiatowej.

Komisje wspólne  nie wniosły uwag.

ad.4

Przewodniczący  Rady  poprosił Urszulę  Piwek  - Brejecką   Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  przedstawienie  informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego w 2011r.

Komisje wspólne  nie wniosły uwag.

 

 

 

ad.5

Z- ca  Komendanta Powiatowej  Państwowej Straży  Pożarnej  Radosław  Gałczyńsk8i  przedstawił   informację Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

Komisje wspólne  nie wniosły uwag.

ad.6

Inspektor  Wydziału  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa  o  przedstawienie  informacji  o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim.

Inspektor  Ewa  Kicińska  poinformowała, że  informacja   przygotowana  została w  oparciu  o  zebrane  dane  z   Powiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolniczego  w  Mogilnie, z  urzędów  miejskich  i 

gminnych, banków  spółdzielczych  oraz  innych  firm  i  instytucji. Została   w niej  przedstawiona  kondycja  finansowa  gospodarstw  rolnych  oraz  aktualny stan  plantacji  i  sytuacji  na  rynku  rolnym.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i Finansów  Mirosław  Leszczyński  poinformował, że  jest  zaniepokojony  propozycją  Ministra  Środowiska  likwidacją  spółek  wodnych, którym  zawdzięczamy  utrzymanie  i  tak  trudnego  stanu  naszych rowów  melioracyjnych, przypuszczam, że  obowiązek  ich  utrzymania  znowu  zostanie  z  cedowany  na  gminy.

Komisje wspólne  nie wniosły uwag.

ad.7

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  Macieja  Matuszkiewicza o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  za  rok 2011.

Komisje wspólne  nie wniosły uwag.

ad.8

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotr  Ficer  przedstawił  informację o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym, dodał, że  największy  udział  w  kosztach  zimowego  utrzymania  dróg  stanowiła  likwidacja  gołoledzi  poprzez  stosowanie  materiałów  takich jak, sól  i  piasek  oraz  zakup  usług  do  jej  likwidacji. Natomiast  jeśli  chodzi  o  ocenę  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym, to pilnego  remontu   wymagać  będzie  75%  długości  całej  sieci.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, co  się  dzieje  z  ul. Witosa  w  stronę  Gębic?

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  wykonawca  położył  warstwę  grysową  późną  jesienią  i  przed  ulewnym  deszczem,  który  wypłukał  grys, dlatego  w  ramach  gwarancji firma  wykonująca  naprawi   i uzupełni  nawierzchnię.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał  dalej, kto poniesie  koszty ?

Dyrektor  Piotr  Ficer, powiedział, że  firma  wykonująca.

 Członek  Komisji  Wojciech  Baran  następnie  pytał  o  drogę Czarnotul – Kwieciszewo, były  wykonywane  doraźne  naprawy, ale    co  jakiś  czas  pojawiają  się  nowe  wyboje?

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  jest  to  40 – letnia  droga  i  doraźne  działanie  jej  nie  poprawi, jeśli  rozjeżdżają     obciążone   samochody  wozidła.

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki  zaproponował, aby  Powiatowy  Zarząd  Dróg  rozważył  zakup  wagi  drogowej,  jest  to  koszt  około  270 tys. zł , ale  jej  zakup  by  się  zwrócił  dość  szybko, a  później   byłby  dochód, który  można   by  przeznaczyć  na  inwestycje.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i Finansów  Mirosław  Leszczyński  powiedział, że  zmorą  naszych  dróg    wozidła  z  wapnem.

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki  dodał, że  w  naszym  powiecie  przydałyby  się  dwie  wagi.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  stwierdził, że  nagminnie  łamany  jest  zakaz , który  określa  dopuszczalny  ciężar  15 t, czy Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  jakiś  sposób  to  kontroluje?

Dyrektor  Piotr Ficer  powiedział, że  ZDP nie  ma  takich  kompetencji.

Przewodniczący  Rady  zapytał  pana  Starostę, czy jest  możliwe   planowanie   takiego  zakupu?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że   do   kontrolowania    samochodów    powołane  służby. Przedsiębiorcy  transportowi    obciążeni  różnymi    opłatami,  rosnącymi  cenami   paliwa,  wagi   to  następne  restrykcje  dla  nich, a  z  tym   wiążą    się miejsca  pracy, wieżę,  że  takich przeciążeń  jest coraz  mniej.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, pytał, czy  gmina  Strzelno  zdjęła  z  inwestycji  położenie  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Stodołach?

Starosta  Tomasz  Barczak  potwierdził    informację.

Komisje   na  tym  zakończyły  pytania  do  informacji.

ad.9

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz  przedstawiła   ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2011rok.

Kierownik Maria  Konkiewicz    ponadto  dodała, że  skala  istniejących  problemów  społecznych  pokazuje  potrzebę  znacznych  nakładów  i  środków  na  realizację  nałożonych  ustawowo  zadań  w  obszarze  pomocy  społecznej. Priorytetem  w  działaniach  Powiatu  Mogileńskiego  z  zakresu  realizacji  zadań  pomocy społecznej  jest  podnoszenie  poziomu  funkcjonowania  ich  mieszkańców, ich  rodzin  oraz  poszczególnych  grup  społecznych, a  przede  wszystkim wspieranie   rodzicielstwa  zastępczego, dane  które   przedstawiamy    w  analizie   zostały   zebrane  z poszczególnych  gmin.

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.10

Przewodniczący  Rady  poprosił Prezesa Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego Andrzeja Chełminiaka    o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

Prezes  Andrzej  Chełminiak  powiedział, że  dochód  z  fundacji  zostaje  przeznaczony na  zakup  nowoczesnego  sprzętu  rolniczego, bydła, na  zakup  materiału  siewnego  oraz  na  wspieranie  szkolnictwa   powiatowego , na stypendia  dla  uzdolnionych  uczniów.

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  Zarząd  Powiatu  ma  na  celu  stworzenia  ponadregionalnego   centrum  informacji  rolniczej   w  Bielicach, ponieważ  widzi  duże  zapotrzebowanie  wśród  rolników  i  szkól  rolniczych,  które  nie  posiadają  takiej  bazy  dydaktycznej,  z  tego  co  się  orientowaliśmy    jesteśmy    w  regionie    północnym  kraju  jedyni,  którzy nie  pozbyli  się  gospodarstwa  i posiadają  zaplecze  dydaktyczne.    

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.11

Przewodniczący Rady Powiatu   poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej, która  zostanie  zaciągnięta  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej  i  przeznaczona  na  realizacje zadania  „Przebudowa  dróg powiatowych”  Mogilno – Strzelce  i  Broniewice – Kołodziejewo.

 Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.12

Następnie   Skarbnik   przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  rok  2012, które  dotyczą  zwiększenia  w  planie  dochodów  i  wydatków, min  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy, w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  oraz z  zabezpieczeniem  środków  na  składkę  rentową  i  z  doprecyzowaniem  zadania  realizowanego  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych.

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 13

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

Przewodniczący  Rady Powiatu  zapytał  członków  Komisji  wspólnych, czy    za  przekazaniem  projektów  uchwał  pod  obrady  sesji?

Za  głosowało  15  radnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad. 14

w  sprawach  różnych  - Członek  Komisji  Wojciech  Baran , powiedział, że  dowiedział  się  ze  sprawozdania  Zarządu , że  została  podjęta  uchwała w  sprawie  powołania  Komisji  konkursowej do  wyboru  dyrektora  w Zespole  Szkół  w  Strzelnie i  jednocześnie  zapytał, jakie były  zasady  typowania  członków  do  tej  komisji?

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  widziałby  przynajmniej  8  radnych,  którzy  mogli   uczestniczyć  w  tej  komisji, na  to  wskazuje,  że  wybór  dyrektora  szkół  jest  ciągiem  działań  starostwa.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  wcześniej  była   przyjęta taka  zasada, że uczestniczy  naczelnik  wydziału  oświaty…, wicestarosta  i  przewodniczący  komisji  oświatowej,  dodał,  odbieram  to  jako  podejrzenie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, niech  pan  nam  czegoś  nie  sugeruje, czego  nie  powiedzieliśmy.

ad. 15

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                          Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-05-23 12:14:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-05-24 10:09:02
Ostatnia zmiana:2012-05-24 10:09:17
Ilość wyświetleń:387
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij