Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 20/2012

                                                    PROTOKÓŁ  Nr 20/2012

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  28 marca   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  14  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie informacji o przychodach i kosztach SPZOZ za rok 2011.

4.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za 2011r. oraz  informacji  o stanie  bezpieczeństwa i porządku  publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2011r.

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  2011r.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za   2011r.

7.       Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2012.

8.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2011r.

9.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

10.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie delegowania  dwóch radnych  do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

11.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

12.   Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. o  Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.

13.   Przedstawienie  projektu   uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.

14.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.

15.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie  określenia  zadań  na których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

17.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach.

18.   Przedstawienie  projektu   uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

19.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.

20.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.

21.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach.

22.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

23.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.

24.   Sprawy  różne -  informacja  o  chorobach odzwierzęcych  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii    w Mogilnie.

25.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki poprosił  Dyrektora  Jerzego  Krigera  o  przedstawienie  informacji   o przychodach i kosztach   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  2011rok. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.4                                                

Przewodniczący  Rady  poprosił  Komendanta  Powiatowej  Policji  Waldemara  Lukstaedt  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za 2011r. oraz  informacji  o stanie  bezpieczeństwa i porządku  publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2011r.Komisje  nie wniosły uwag.

ad.5

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie   Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  2011r.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za   2011r.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 7

Kierownik  Maria  Konkiewicz przedstawiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2012.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 22

Kolejno  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, jednocześnie  dodała, że  zgodnie  z  ustawą, która zaczęła  obowiązywać   musieliśmy  dostosować   podstawę  prawną  statutu  PCPR.

ad. 8

Przewodniczący  Rady  poprosił   Magdalenę  Jańczak – Konopę Przewodniczącą  Zespołu  ds.  Orzekania o  Niepełnosprawności  o   przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2011r.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  pytał, ile  zostało  uchylonych  decyzji?

Przewodnicząca  Zespołu  Magdalena  Jańczak – Konopa  odpowiedziała, że Powiat  Żniński   105 orzeczeń  utrzymał  w  mocy, 12  uchylił  i  18   umorzył, natomiast  Powiat  Mogileński   95  orzeczeń  utrzymał   w mocy,  11 decyzji uchylił i 17  umorzył.  

ad. 9  

Przewodniczący  Rady  Jan Bartecki  poprosił   Prezesa  Fundacji  Andrzeja  Chełminiaka  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki    wnioskował  o  przełożenie  sprawozdania  na  następne  posiedzenie,  ponieważ  członkowie  Komisji  nie  zdążyli  się  z  nim  zapoznać.

Przewodniczący  poddał  wniosek  pod  głosowanie.

Za  przeniesieniem  głosowało  13  członków  Komisji  Wspólnych,  przy  0 przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się. (p. M. Leszczyński  ), nieobecny P. Zowczak,

Przewodniczący  stwierdził, że  sprawozdanie  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego  zostało  przeniesione  na  sesję  kwietniową.

ad. 10

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie delegowania  dwóch radnych  do Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  poinformował, że  wygasło członkostwo panu  Radosławowi  Trepińskiemu i panu  Jackowi  Kraśnemu   byłym radnym, dlatego  w  to  miejsce należy  oddelegować  dwóch   radnych  obecnej  kadencji   i  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran zaproponował  pana  Przemysława  Zowczaka.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Krzysztof  Mleczko  poinformował, że  ostatnio  był  członkiem  Przewodniczący  tejże  Komisji, dlatego  należałoby  rozważyć  taką  propozycję lub  jego  zastępcę. Komisje  proponowanych  kandydatów  przegłosują  na  najbliższej  sesji.

ad.11

Przewodniczący Rady  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu    uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., poinformowała, że  środki  zostaną  przeznaczone   min.  na zakup  wyposażenia  dla  Warsztatów  Szkolnych  w  Strzelnie, na  docieplenie  jednego  szczytu, uzupełnienie  tynku  i  wykonanie  elewacji  ZS w Bielicach.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.12

Następnie  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. o  Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.13

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej, która  zostanie  zaciągnięta  w  Wojewódzkim Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  i  przeznaczona  zostanie  na  dofinansowanie zadania  związanego  z  termomodernizacją  budynku  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.14

Przewodniczący  poprosił  Kierownik  PCPR Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 15

Następnie  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie  określenia  zadań  na których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 16

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jednocześnie  dodał, że  na  cztery  złożone,   dwie  oferty  spełniały  wymogi  regulaminu i  dotacje   na  renowacje  zabytków  otrzymują;  kościół  w  Wylatowie  10 000 zł  i klasztor  w  Mogilnie  12 306,05 zł . Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.17

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka      przedstawił   projekt   uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach, dodając, że  z  dniem  1 września  br.  zakłada  się  gimnazjum, które  włącza  się  w  skład  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w  Szerzawach. Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 18

Następnie Naczelnik  przedstawił  projekt   uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński, jednocześnie  dodał, że  powyższy  projekt  jest  odzwierciedleniem  poprzedniego  założenia  gimnazjum.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.19

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił    projekt  uchwały w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.20

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  kolejny projekt   uchwały w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT, Naczelnik  powiedział, że  stypendia    zachętą  i  mobilizacją  dla  uczniów  i  to obserwujemy od  roku.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.21

Sekretarz  Powiatu  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach, jednocześnie  dodał,  że  Gmina  Mogilno   przyłącza  nowe  miejscowości do  obwodu gimnazjum , na który  powinna  mieć  zgodę Rady Powiatu.  Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 23

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie. W  związku  z  rezygnacją    w  pracach  Komisji  pani   radnej  Agnieszki  Ziółkowskiej   i  śmiercią  byłej  radnej  pani  Stanisławy Łagowskiej  należało  uzupełnić  skład  Komisji  Rewizyjnej, dlatego  proszę  o  zgłaszanie  kandydatów.  Komisje  nie  zgłosiły kandydatów, w  związku  z  tym  Przewodniczący   postanowił  propozycje przyjmować  na  posiedzeniu  Rady  Powiatu.  Komisje   zaakceptowały  propozycje.

ad. 24

W  sprawach  różnych  - Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury  zaprosił  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii   Bartosza  Winieckiego , aby  przedstawił  i omówił  choroby  odzwierzęce.

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii powiedział, że  jest  wiele  chorób  odzwierzęcych,  które mogą  stać  się  potencjalnym źródłem   chorób niebezpiecznych  dla  zdrowia człowieka.  Są to  takie  choroby  przenoszone  na  człowieka  jak  pierwotniaki , które  mogą  być  zagrożeniem  dla  kobiet  w  ciąży, włośnica poprzez  konsumpcje  mięsa, zwłaszcza   z  dziczyzny, toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia  grypa, dlatego  należy  przestrzegać  higieny  zwłaszcza   po  kontakcie  ze  zwierzętami, zaleca  się  szczepienia ochronne, a przede wszystkim  nie  spożywać  produktów  nieznanego  pochodzenia  i stosować  się  do  przepisów  weterynaryjnych.

ad. 25

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                          Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-05-23 12:11:58
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-05-23 12:13:06
Ostatnia zmiana:2012-05-23 12:13:16
Ilość wyświetleń:247

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij