Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr18/2012

                                                    PROTOKÓŁ  Nr 18/2012

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  1 lutego   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

 1. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011”.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.
 6. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.
 7. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.
 8. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
 9. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
 10.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
 11. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020”.
 12.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.
 13. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

16.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki poprosił  Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2011.

Przewodniczący Krzysztof  Szarzyński  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011rok, jednocześnie  dodając, że  sprawozdanie  jest  syntetyczne, zawiera  informacje  z  odbytych  kontroli  w 2011 roku.

Następnie Przewodniczący Rady  podał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało 14 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek)

ad. 4

Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski przedstawił  sprawozdanie  z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011”.

Członek Komisji  Agnieszka  Ziółkowska  poinformowała, że  po  spotkaniu  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych i  pożytku  publicznego  padła  propozycja  aby utworzyć  powiatową  radę  organizacji  pozarządowych.

Następnie  Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało 14 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek)

ad. 5

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało 14 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek)

ad. 6

Przewodniczący  Rady  przedstawił  sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011., jednocześnie  zapytał, czy    uwagi  i pytania?

Członek  Komisji  wspólnej  Wojciech Baran pytał, czy  o   likwidacji   prokuratur   rejonowych   jest  już  przesądzone?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  Starosta    był  na  spotkaniu  z  Ministrem  Sprawiedliwości , który  poinformował, że  w  miejsce  Prokuratur  Rejonowych  powstaną  oddziały  zamiejscowe.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  pytał, co  z  budynkiem  przy  ul. Hallera

( były  Wrzos ), który   zagraża  przechodniom.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   powiedział, że  odbyło  się  odrębne  posiedzenie  Komisji   Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  poświęcone  temu  budynkowi,  ale  zarządca  sadowy  nie  przybył, a  komornik  nie  ma  możliwości   zlicytowania  tego budynku, ponieważ   w  dalszym  ciągu  trwają  rozprawy  sądowe, z  tego  co  wiem  będzie  wykonane zabezpieczenie  przed  spadającymi  dachówkami.        

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński  powiedział, że  kilka lat  wcześniej  były zabezpieczone  fundament, które  były  podmyte.

Członek Komisji Przemysław Zowczak,  poinformował, że  trwają  rozmowy, kto  i za  ile  ma  to  wykonać  i  kto  będzie  partycypował  w kosztach.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.   

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym się. (K. Mleczko)(nieobecny A. Siwek)

ad.7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka przedstawił  sprawozdanie z wysokości i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł P. Zowczak.

ad.8

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki przedstawił projekt  uchwały   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012, jednocześnie  dodał, że zostały  wprowadzone  zmiany  ze  względu na   przesunięty  termin najbliższej  sesji. Ponadto  planujemy  w  planie  pracy  rady  dwie  sesje  wyjazdowe  w  Bielicach  i  Strzelnie.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Szarzyński   powiedział, że  inicjatywa  dobra, ale  może  by  tak  odbyć  sesje  w  każdej  gminie.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zapytał, dlaczego  nie  ma  w  planie  pracy  Rady  sprawozdania  z pracy  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego?  - dlatego  zaproponował wprowadzić  poprawkę  do  planu  w  miesiącu  marcu  sprawozdania  z  prac  Fundacji za  2011rok, we  wrześniu  za  I  półrocze  2012roku.

Przewodniczący  poddał poprawkę  pod  głosowanie.    

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł P. Zowczak.

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  planu pracy  Rady  Powiatu  na  2012rok.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł P. Zowczak.

ad. 9

Przewodniczący Rady  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012, jednocześnie  informując, że  te  poprawki  zostaną  także  wprowadzone  do  planów  Komisji.

Następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł P. Zowczak.

ad.10

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł P. Zowczak.

ad. 11

Naczelnik  Wydziału  Geodezji  Kartografii, Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami  Jarosław  Zwiernik przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny A. Siwek), wyszedł J. Dąbek.

ad. 12

Następnie  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodał, że  jest  to  działka  po  byłej  kotłowni  SPZOZ w  Strzelnie.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 13 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym   się.( W. Baran ),(nieobecny A. Siwek)

ad.13

Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  Maria  Konkiewicz   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020”, jednocześnie  poinformowała, że   został  zmieniony  tytuł  załącznika,  aby  był kontabilny  z programem.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof Szarzyński  zapytał, czy  poprzednia  strategia  obowiązuje  do  dziś?

Kierownik  Maria Konkiewicz  odpowiedziała, że  do  czasu  uchylenia  będzie  obowiązywać.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 11 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  3  wstrzymujących   się.  (nieobecny A. Siwek)

ad.14

Naczelnik Andrzej Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  zapytał jak  się  na  to  zapatrują  rodzice  i                  Rada  Pedagogiczna?

Starosta  Tomasz  Barczak powiedział, że  na  spotkaniu  z  rodzicami  i  Radą  Pedagogiczną  był  Naczelnik, który przedstawił  kierunki  działania  i  utworzenia  zespołu  szkół, oczywiście  były  głosy  za  i  przeciw.

Członek  Komisji Wojciech  Baran  pytał, jakie  dla  Powiatu  będą  korzyści?

Starosta  Tomasz  Barczak  będziemy  mogli  powiedzieć  za  3-4  lata  ilu uczniów  będzie  uczęszczać  do  naszych  szkół.

Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał Wożniak pytał, jaka  jest  gwarancja  zatrudnienia  dla  nauczycieli. 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, na  rok na pewno, a  co  będzie  dalej tego  nie  wiemy, wszystko  zależy  od  ilości  uczniów, od  1  września  będzie  jeden  zespół  szkół i  dwa  podzespoły.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pytał, jak  będzie  wyglądała  administracja, nowa, czy  likwidacja?

Członek  Komisji  Wojciech Baran zapytał, czy  gimnazjum  w  Strzelnie  też  będzie  w  to  włączone?

Starosta  Tomasz  Barczak , odpowiedział, że  przewidujemy  jeden  sekretariat, księgowość, dyrektor  i 3 wicedyrektorów, oczywiście  po  ogłoszeniu  konkursu na dyrektora.

Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział, że  nie  było  takich  planów, ani rozmów  z  Gminą  Strzelno.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  powiedział, że  z  tego  co  słyszał, to  większość  rodziców  jest  zadowolona.

Członek  Komisji  Henryk  Różycki  zapytał, czy  przy dwóch  gimnazjach  w  jednym  mieście  nie  poróżnimy  ludzi?

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak, myślę  że    była  jakaś  rozmowa  bo  adres  gimnazjum  jest  z  ul. Kościuszki 16, to będzie  siedziba  główna, to  zdominuje  pozostałe  szkoły i  powoli   możemy  mówić  o  likwidacji  liceum, czy  może  być  głosowany  wniosek  na  sesji  §1  w  zakresie  pkt. 3i 4 ?

Członek  Komisji  Wojciech Baran pytał, czy  Gmina  Mogilno  wystąpiła o  gimnazjum  w  Bielicach?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  takich  sygnałów  nie  mieliśmy.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  musiała  by być  podjęta  uchwała  przez  Gminę  Jeziora  Wielkie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak pytał, czy  to  prawda, że  Gmina  Strzelno nie  wynajmie  Sali  gimnastycznej, a  jak  już  to  za  opłatą? – czy  to  się  robi  dla  dobra  dzieci?

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński   powiedział, że  to    koszty i należy  je  pokryć.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  dopowiedział, że  Zarząd  Powiatu  jest  przygotowany, budżet  oświaty  zakłada, że  jeśli  będzie   trzeba  to  skorzysta  z  rezerwy  budżetowej.

Przewodniczący Rady  po  wyczerpaniu  pytań  i  uwag  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 11 członków  Komisji wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  3  wstrzymujących   się. (K. Mleczko, K. Szarzyński, W. Baran)  (nieobecny A. Siwek)

ad. 15

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednocześnie  dodał, że  zmiany  w  statucie  zostaną  przesłane  radnym  na  skrzynki   e- mailowe, a  głosowanie  odbędzie  się  na  sesji.

ad. 16

Przewodniczący Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                   Przewodniczący

     Rady  Powiatu

 

                                                                                                   Jan  Bartecki 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-05-23 12:04:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-05-23 12:05:03
Ostatnia zmiana:2012-05-23 12:05:19
Ilość wyświetleń:217
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij