Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XX/12 z dnia 24 lutego 2012r.

Protokół Nr XX/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 24 lutego 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14:00 do 17:00

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad (dodał, że proponuje się przesunięcie pkt. 15 na pkt.13):
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r.
7. Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. 
8. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie oraz Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty (nieobecny Radny Witold Pochylski).

Ad.3
Do protokołu XIX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty (nieobecny Radny Witold Pochylski).

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Przemysław Zowczak – mam jedną pisemną interpelację dotyczy ona nawierzchni drogi, stanu technicznego w miejscowości Rzadkwin. W ubiegłym roku 4 listopada Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 131/2011 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planowanych działań restrukturyzacyjnych w SPZOZ w Mogilnie, prosiłbym o przedstawienie informacji, sprawozdania z tych działań restrukturyzacyjnych, co sie udało zrealizować a co sie nie udało zrealizować. Czy harmonogram został dotrzymany czy nie? Wszystkie rzeczy oprócz tego, o czym była mowa w pkt.19 czyli redukcję 1 etatu w laboratorium to się miało wydarzyć w I kwartale 2012r. Wszystkie inne rzeczy powinny sie zakończyć z końcem 2011 bądź w styczniu 2012 r więc poprosiłbym o informację. Chciałem zapytać Starostę czy zmieniło sie coś od ostatniej sesji, jeśli chodzi o sądy, prokuratury, ustalenia dotyczące sanepidu. 

Radny Wojciech Baran – chciałem zgłosić interpelację dotycząca dróg powiatowych ich utrzymania w okresie zimowym. Pytam Zarząd Powiatu jak wyglądało to na przestrzeni ostatnich tygodni, przy ostatnich opadach śniegu. Jakie są możliwości użytkowników drogi w sytuacji, kiedy droga jest nieprzejezdna, co ma w takiej sytuacji zrobić ( utknął z powodu nieodśnieżenia takiej drogi). Kolejne pytanie o drogę prowadzącą z Czarnotula do Kunowa. Droga, która łączy obie miejscowości oraz Szczeglin i Mogilno. W zeszłym tygodniu przy dużych opadach śniegu była praktycznie nieprzejezdna, nie był w żaden sposób oznakowana, ze jest nieprzejezdna, mieszkańcy wjeżdżali, zatrzymywali sie na środku drogi w polu, bez pomocy i możliwości interwencji organów, które tym powinny sie zająć.  Kolejna droga biegnąca w kierunku Gębic i pojawiający sie tam grys, który uszkadza przejeżdżające samochody. W żaden sposób też ta droga nie jest oznakowana. Dla niedowiarków, proponuję zobaczyć drogę przy stacji paliw w Mogilnie przy ul.Witosa. Kolejna interpelacja dotyczy środków z PFRON, czy te środki napłynęły, czy znamy wysokość a chodzi mi szczególnie o turnusy rehabilitacyjne. Z tego, co pamiętam w roku ubiegłym były wycofane z uwagi na zbyt małe środki. Czy w tym roku sytuacja sie zmieni, czy będzie taka sama sytuacja jak w zeszłym roku, że z uwagi na niskie możliwości finansowe te turnusy nie będą realizowane a problem jest z punktu widzenia osób, które mogłyby z tego skorzystać bardzo duży, bo wiele osób niestety dotykają rożnego rodzaju schorzenia i one są zainteresowane tym, aby móc na taki turnus poprawiający stan zdrowia wyjechać. W zeszłym roku to sie nie udało, była dyskusja na ten temat. W tym roku chciałbym dowiedzieć się czy jakieś informacje są?

Radny Krzysztof Szarzyński – mam dwie interpelacje drogowe. Jedna dotyczy drogi powiatowej a druga gminnej. Mieszkańcy sołectwa Rzadkwin, zgłosili problem bardzo dużego zniszczenia nawierzchni drogowej w ich miejscowości. ZDP wychodząc na przeciw i w trosce o bezpieczeństwo użytkowników tej drogi powiatowej oznakował tą drogę, ograniczając prędkość jak i tonaż. Niestety samochody ciężarowe pędzą przez tą wieś, mieszkańcy są przerażeni. Ta droga wygląda dziś jak ser szwajcarski. Mój wniosek dotyczy częstszych kontroli policji na tej drodze, jak i w miarę możliwości naprawy tej drogi powiatowej tak, aby w przyszłości nie stała się na niej tragedia. Druga interpelacja dotyczy ulicy Ogrodowej. Dlaczego osoby niepełnosprawne, które musza dotrzeć do instytucji publicznych, jakim jest PCPR i inne instytucje zlokalizowane w tym obiekcie, mają utrudniony dostęp. Dlaczego sie tak dzieje. Proszę wyobrazić sobie osobę na wózku i proszę spróbować dotrzeć do tych instytucji publicznych, aby uzyskać pomoc czy zabezpieczenie społeczne.


Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Tomasz Barczak – jeśli chodzi o restrukturyzację SPZOZ myślę ze Dyrektor na piśmie przygotuje i się wręczy Panu Przemysławowi. Jeśli chodzi o sądy to ostatnio otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, ze prace trwają, wszystkie zgłoszone przez nas uwagi jak i wskazani, będą brane pod uwagę. Dzisiaj wrócił z konwentu Kujawsko – Pomorskiego Pan Wicestarosta i mówi, że jest taka propozycja ZPP żeby nazywały się sądy powiatowe np. oddział w Mogilnie. Prawdopodobnie Rząd to zaakceptował, i tak może być. W piśmie mówi sie też wyraźnie, że nie mamy co liczyć na to że z większych sądów sędziowie będą przenoszeni do mniejszych sądów aby zwiększyć małe sądy. Minister sprawiedliwości twierdzi, żeby nasze sądy nie zubożały będą sądy zamiejscowe sądu rejonowego, ale może w nazwie będzie nosił sąd powiatowy. Jeśli chodzi o sanepid na razie napisaliśmy pismo do Pani Wojewody i nic więcej się nie dzieje. O drogach przedstawi dyrektor ZDP. Zima była krótka i w tym roku chyba nie było aż tak źle. Nie może tak być, co wynika z naszych doświadczeń, że zaczyna wiać śnieg a już wszyscy dzwonią, ze nie można dojechać. Naprawdę jeden dzień wyjazd to jest ok 30-40 tys.zł, nie jesteśmy w stanie odśnieżyć, jeśli nawiewa z powrotem. Nikt nie jest w stanie zgromadzić takiego sprzętu, aby przy wiejącym wietrze i tworzeniu zasp, był każdy zarządca drogi w stanie ją odśnieżyć i utrzymać. To wręcz nie możliwe. Z punktu widzenia gospodarczego powinno się to robić, kiedy wiatr ustanie, wtedy powinny wjechać pługi śnieżne a my robimy inaczej, bo wszyscy nauczyli się, że dzwonią do ZDP. My tylko rządzimy drogami powiatowymi a o innych drogach, my tylko możemy poinformować innych zarządców o takich sytuacjach. W miejscowości Rzadkwin robiony jest wodociąg w pasie drogowym i chodniku i Zarząd zastanawia się w takiej sytuacji czy ok 1 km chodnika, który zostanie rozebrany, czy zakupić nową kostkę to koszt ok. 75tys.zł. w tej chwili Zarząd nie podjął decyzji, co z tym zrobić. W Rzadkwinie nie ma prawidłowego odprowadzenia wody, trzeba by było przebudować drogę. Środki PFRON przedstawi Ani Maria Konkiewicz. Odnośnie ogrodowej nie będę się wypowiadał, ponieważ nie ma przedstawicieli gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa poprosiła o pisemną interpelację i zobowiązała się dopilnować, aby odpowiedź była udzielona.

Starosta Tomasz Barczak – radni pamiętają jak wyglądał parking na Ogrodowej i co udało nam się zrobić. Teraz tylko dookoła ul. Ogrodowa i będzie jedno z ładniejszych miejsc. Gmina jeszcze w budżecie nie przeznaczyła pieniędzy, ale mam nadzieje, że uda się zrobić tą ulicę. Nie chodzi tylko o niepełnosprawnych, ale obsługujemy również zespól ds. orzekania o niepełnosprawności dla Żnin a i przyjeżdżają z całego powiatu Żnińskiego. To świadczy o nas wszystkich i bym apelować, aby to uporządkować. Samochody mamy coraz lepsze i coraz droższe i serce się kroi, aby po tych drogach jeździć. To centrum miasta i naprawdę będzie zrobione.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Starosta już wstępnie powiedział odnośnie zimowego utrzymania. Drogi powiatowe należą do 6 i 7 kategorii odśnieżania, co znaczy że odśnieżamy po 8 godzinie zaprzestania zjawiska. Natomiast pamiętamy, ze 3 dni opadów śniegu z silnymi wiatrami to ZDP był na polu walki natychmiast i niezależnie od tego, żeśmy odśnieżali. Skutkiem było to, że tworzyliśmy koszty i ktoś może nas za to rozliczać, ze Dyrektor niegospodarnie zarządza finansami a po 3-2 godzinach nie było już widać reakcji odśnieżania. Musimy mieć pokorę do przyrody. Jeśli chodzi o odcinek drogi Czarnotul – Kunowo- Kwieciszewo nie do końca zgadzam się z racją Radnego. Droga była odśnieżana i nawet na 1 godzinę nie była nie przejezdna, jeśli mówimy o 1 pasie ruchu. Proszę zrozumieć, że 1 ciąg jest zawsze zrobiony.

Radny Wojciech Baran – mam nagranie filmowe.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – oczywiście może być, tylko mogło być zrobione po godzinie. Była odśnieżana zgodnie z zasadami i nie można zarzucić, że była nieprzejezdna. Jeśli chodzi o stan drogi Mogilno – Bielice. Była ona naprawiana późną jesienią, poprzez metodę powierzchniowego utrwalenia. Jesteśmy świadomi, że był to okres nie sprzyjający do tego typu remontu. Wbrew działań naturze, odcinek w Mogilnie odcinek końcowy, przyszła w trakcie nakładania tejże powierzchniowi ulewna burza i co spowodowało, ze emulsja nie była w stanie wiązać w prawidłowy sposób, stąd tez mamy przedłużony cykl uszkadzania się tej nawierzchni, ale dzisiaj tez nie jest okres naprawy. Będziemy to robili w wykonawca dopiero w miesiącu kwietniu, natomiast jest taki stan i są oznakowania. Nie chcę ujemnie wskazywać na kierowców, ale musimy się bić w piersi, że niewłaściwie korzystamy z naszych dróg. Woda zalała ostatnio pod wiaduktem na naszej drodze połowę jezdni i było stosowane oznakowanie a o godz. 7 rano wyprzedzał mnie samochód z prędkością ponad 90 km/h a oznakowanie było do 40 km/h. Nawierzchnia drogi w Rzadkwinie, temat znany nie od dziś. Stosownie z działaniami, jakie można w tej sytuacji poczynić, zostało w zeszłym roku zastosowane odpowiednie oznakowanie, aby uratować, degradacje tej nawierzchni. W miejscowości Rzadkwin, jest stosowy grunt i podłoże wymagałoby przebudowy z podbudową drogi, ponieważ jest tam wysoka woda gruntowa, do tego wychodzą wody z zakładu z Bronisławia i co dodatkowo nawadnia pas drogowy, stąd też większe ubytki. Jest stosowne oznakowanie, aby nie było ujemnych zjawisk w eksploatacji, aby kierowcy nie mieli powodu uszkadzania sobie samochodu, natomiast w tej chwili czynimy remonty bieżące asa na zimno i większe ubytki w nawierzchni są likwidowane na tyle na ile nadążamy. Musimy pamiętać, że teraz po wielkich mrozach, gdzie zmarzlina jest do metra głębokości, teraz zaczyna warstwa górna puszczać i tu się robi to, ze nawierzchnia tak słaba przy tak dużym tonażu się wyłamuje. Remonty cząstkowe, będą przeprowadzone nieco później, bo musi być odpowiednia temperatura, bo nie wcześniej jak trzecia dekada marca i kwiecień. To w jakiś sposób poprawi stan, tej nawierzchni. Jak powiedział Starosta, jest w tej chwili przebudowywany wodociąg wiejski, dlatego tez trzeba patrzeć, aby później wspólnymi siłami odbudować. Martwi mnie to czy gmina Strzelno, jako główny wykonawca tejże inwestycji czy będzie w stanie odbudować chodnik i częściowo nawierzchnię drogi.

Radny Wojciech Baran – słucham Pana Dyrektora i nie wierzę. Proponuję, aby zejść na drogi i zobaczyć jak wygląda. Odnośnie przejezdności drogi mogę przedstawić, nie chodzi mi, że mają być na bieżąco odśnieżana, ale są sytuacje, że na drogę można wjechać, ale nie można z niej wyjechać i nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Ja najechałem na taką drogę osoby były zakopane i nie można było wyjechać w żadną drogę. Co ma taki kierowca zrobić, jeśli wjedzie na taką drogę, chyba że będzie znak droga nieprzejezdna. Czekać do 8:00 rana, aż 8 godzin minie od ustania opadów? Zima nie była taka ciężka i można srodki uruchomić aby poprawić komfort mieszkańców.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – jeszcze raz powiem Radnemu, ze drogi odśnieżane są wg. 6-7 kategorii odśnieżania i nie wolno mi z Radnym polemizować.

Radny Wojciech Baran –  co ma zrobić taki kierowca jak utknie? Straż pożarna mówi, że nie jest stroną.


Starosta Tomasz Barczak – do zarządcy drogi.

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – w roku bieżącym nie ma jeszcze żadnej oficjalnej informacji z PFRON. Nieoficjalnie wiemy, ze środki będą większe o 300 tys.zl. jak w roku ubiegłym, czyli ok.700tys. do dyspozycji Panów Radnych. Ponieważ m przygotowujemy tylko projekt podziału środków a wysoka Rada uchwala nasza propozycję, bądź ja koryguje. Zdajemy sobie sprawę, że nie było turnusów 2 lata. W związku z powyższym złożymy taka propozycję, aby środki w ty roku były przeznaczone. W chwili obecnej są wnioski na 160tys. i jeśli chcemy zaspokoić wszystkich to ok. 200 tys.zł Rada Powiatu będzie musiała przeznaczyć, aby nie było rozczarowań.

Radny Wojciech Baran – kiedy można się spodziewać oficjalnej informacji?

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – pod koniec lutego, na początku marca. Na kwietniową sesje propozycje wpływały. Jest jeszcze kwestia, że wpływają dzień przed sesją, więc to wtedy my przygotowujemy podział natychmiast jak środki są oficjalnie znane.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeśli chodzi o działania, które zostały podjęte po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji. Nastąpiło połącznie działu kadrowo – płacowego, nastąpiła redukcja estetów w SIM, zredukowano dwóch kierowców nie jednego, jak podawaliśmy. Z dniem 1 stycznia lekarz z poradni Nr 2 przeniesiony do Nr 1, poradnia została zlikwidowana, nastąpiła redukcja położnej środowiskowej. Jeśli chodzi o redukcję położnej na oddziale położniczo – ginekologicznym, to tam jest jedna osoba, która choruje i ona przejdzie na rentę i nastąpi redukcja w terminie późniejszym. Zostało zlikwidowane Józefowo, lekarz został przeniesiony do poradni Nr 1, nastąpiło połączenie z dniem 1 stycznia Izby Przyjęć i oddziału Wewnętrznego w Mogilnie. Zostały zmniejszone łóżka z 30 do 20 na oddziale wewnętrznym. Nastąpiła redukcja etatów pielęgniarskich w związku z tym połączeniem o 5 etatów. ZOL od 1 stycznia ma 25 łóżek, jeżeli chodzi o redukcję etatów na ZOL to jest wręczane właśnie wypowiedzenie 1 osoba jest chora i 1 osoba w ciąży, więc nie można wręczyć. Został pomalowany cały ZOL i są prowadzone prace wstępne nad remontem pomieszczeń, jeśli chodzi o oddział, część pomieszczeń ZOL zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Wiemy już ile mogą kosztować roboty elektryczne, łącznie ze sygnalizacja, o której wcześniej mówiłem i ile kosztować roboty budowlane kwot z wiadomych powodów nie mogę podać. Ten remont powinien się zacząć w miesiącu marcu. Po zakończeniu remontów pomieszczeń na pierwszym piętrze szpitala, będzie można opróżnić parter gdzie jest obecnie oddział wewnętrzny i przystąpić do adaptacji pomieszczeń na potrzeby fizjoterapii ambulatoryjnej. Plan tych pomieszczeń mamy opracowany. Z dalszych prac ujętych w harmonogramie, nastąpiło zmniejszenie ekipy sprzątającej, docelowo jest 6 estetów a na dzień dzisiejszy jest redukcja 5 osób plus 1 osoba, która nabywa prawa emerytalne w III kwartale. Jeśli chodzi o ekipę techniczno – gospodarczą, na razie jest redukcja o 2 etaty a docelowo będzie 4 z uwagi na fakt, że w Strzelnie zostało zrobione udrożnienie korytarzy z poziomu piwnicznego zostało utworzone pomieszczenie pro morte, które spełnia wszystkie wymogi, które powinny być. Jeśli chodzi o redukcję etatów w laboratorium to jest pierwszy kwartał. Nastąpiło przeniesieni pielęgniarki naczelnej do Strzelna, już od grudnia i nastąpiła redukcja etatów przełożonej pielęgniarek szpitala w Strzelnie.

Radny Przemysław Zowczak – czy została zmieniona uchwala 131/11 Zarządu Powiatu, ona określała wyraźnie perspektywę czasowa wprowadzenia tych zmian. Z przyczyn obiektywnych nie udało się tego wprowadzić. W związku z tym pytam czy został zmieniony harmonogram. Sprawa najważniejsza, zostało to zrobione, aby w sposób radykalny poprawić sytuację finansowa SPZOZ, w związku z czy ten efekt został uzyskany. Czy działania restrukturyzacyjne w sposób radykalny poprawiły sytuację finansowa i dzisiaj i w przyszłości SPZOZ w Mogilnie?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – nie może to wpłynąć na dzień dzisiejszy, bo jeżeli są wypowiedzenia, to trzeba dać je ludziom i to są dwu tygodniowe, miesięczne, 3 miesięczne potem trzeba dać odprawę. Te efekty nie są bliskie, ale dalsze. To będzie działało dopiero po czasie jak nie będziemy tym pracownikom wypłacali pensji. Doświadczenie wszystkich restrukturyzacji uczy, ze w 1 roku bardzo często nie udaje się osiągnąć zamierzonych efektów, ze względu na koszty, które są ponoszone przy redukcji załogi. Trzeba pracownikom wypłacić odprawę. Po rozwiązaniu umowy dopiero zejdą z listy płac. Dwie pielęgniarki z tych, które są zwolnione, zdecydowały się na przyjęcie na warunkach kontraktowych, więc je przyjmiemy. Każdy by chciał, żeby SPZOZ miał wynik dodatni, ale czytając prace fachowa na ten temat to będzie coraz trudniejsze. Rok 2012 jak piszą ekonomiści, będzie jednym z najgorszych lat, które pójdzie nam przeżyć. Wyliczyłem ile obciążeń nie zależnych od nas doszło od ubiegłego roku. Nie dotyczy to tylko naszego SPZOZ, ale wszystkich. Ubezpieczenie od zdarzeń zdrowotnych to jest kwota 300tys. wzrost składki emerytalnej o 2% w skali rocznej SPZOZ daje od lutego 172tys.zł dodatek wyrównawczy do najniższego wyposażenia 36tys.zł i wzrost składki OC z 114 na 160-170 tys.zł. To jest kwota 600tys.zł która nas obciąża to rzeczy które są niezależne od Dyrekcji, czy starostwa. To rzeczy postanowione na górze. Ubezpieczenie od zdarzeń to jest nóż w plecy. Robiąc analizę do PZU, będzie ogłoszony na to konkurs, w przeciągu 3 lat SPZOZ miał 1 zasądzone odszkodowanie, które pacjentce musiał wypłacić, kwota 14 tys.zł. a składka roczna tj. 300tys.zł. Niezalenie od tego SPZOZ musi mieć polisę OC. Jeśli jest lekarz na kontrakcie i pielęgniarka na kontrakcie, to jeśli powstanie szkoda, to jest solidarność jeśli chodzi o odszkodowanie, więc pokrywany jest przez SPZOZ i osobę zatrudnioną poza umową o prace.

Radny Przemysław Zowczak – celem tego pomysłu na przyszłość naszej służby zdrowia na restrukturyzację, było jakieś zapewnienie perspektyw dalszego dobrego funkcjonowania SPZOZ w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej i jak powiedział Dyrektor, zdaje sobie sprawę, że na efekty tych działań, które zostały podjęte trzeba jeszcze trochę poczekać. Czy możemy już spać spokojnie i czy zrealizowanie tego państwa pomysłu na przyszłość naszej służby zdrowia, zapewnia nam w miarę stabilne, dalsze funkcjonowanie?  Czy też trzeba myśleć i ciągle szukać nowego pomysłu na dalsze funkcjonowanie SPZOZ. Czy poszukiwanie zostały zakończone czy sytuacja została naprawiona w sposób doraźny, pewne efekty uzyskamy i dalej zastanawiamy się co i w jaki sposób zrobić?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – w myśl zdrowych zasad, planowanie przyszłości szpitala powinno obejmować okres 20 lat. W tej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się Polska, ale inne kraje i niespodziankach takich jak np. wzrost o 600tys.zł zobowiązań niezależnych od nas kładzie wiele rzeczy na łopatki. Oczekiwanie działań doraźnych to nie jest rzecz, która można oszacować, że zaraz będzie. A radzie społecznej lub na komisji powiedziałem, ze w obecnej sytuacji, jaka jest, dotyczy to nie tylko naszego szpitala, będą musiały być wykonywane dalsze ruchy. Wrócę do audytu, gdzie był duży nacisk na chirurgię 1 dnia. Musze powiedzieć, że NFZ nie kontraktował takich usług nowych i pewne rzeczy, o których było mówione, że to musimy zrobić by przeszło, to spadło. Nie ma możliwości i jasne jest stanowisko NFZ w sprawach, w których audyt określał z uwagi na zmianę pewnych rozporządzeń. Ustawa lekowa - w –oku ubiegłym wydaliśmy 852tys.zł w tym roku przygotowujemy się do przetargu i ta suma nie mogę powiedzieć dokładnie, ale będzie większa o 1 z uwagi na to, że ceny leków podrożały. Pytanie jak to wygląda, nie tylko w naszym SPZOZ podejmuje się szereg decyzji doraźnych, bo planowanie na 20 lat to w obecnej sytuacji jest kompletną mrzonką. W prasie czytamy, że w tym szpitalu zwolniono 40 pielęgniarek w innym 60, zwolniono ileś pracowników obsługowych i te rzeczy mogą nas czekać w dalszym ciągu. W Koninie jest strajk pielęgniarek, jest żądanie 600zł podwyżki brutto. To jest położenie swojego zakładu pracy na łopatki. Sytuacja ekonomiczna służby zdrowia jest nie do pozazdroszczenia. Tam daliśmy porównanie kontraktu, który w 2008 roku był większy niż w 2011 roku. Jak piszą ekonomiści, odpłatność za punkt w roku 2008 była 51zł, żeby szpitale pracowały już w systemie non profit i nie generowały zysków to ta wysokość odpłatności za punkt powinna być w granicach 55-56zł. Od 1 stycznia tego roku odpłatność wzrosła o 2 % a inflacja w tym czasie wyniosła 15%. Szereg rzeczy jest niestety niezależny od nas i takie sytuacje mogą nas spotkać.

Radny Przemysław Zowczak – nadal musimy się zastanawiać i to bardzo intensywnie, co robić, aby zapewnić w dłuższej perspektywie czasowej prawidłowe funkcjonowanie naszego SPZOZ i żebyśmy mogli zabezpieczyć potrzeby mieszkańców w tym zakresie i rozumiem, ze zespół powołany przez Zarząd Powiatu, który ma się zajmować zmianami w służbie zdrowia, nadal funkcjonuje i nadal ma, co robić.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger –nie tylko my, to dotyczy szpitali w całej Polsce tj. ponad 90%.

Starosta Tomasz Barczak – jeśli chodzi o uchwałę dotycząca przyjęcia harmonogramu, jeśli chodzi o restrukturyzację SPZOZ to czekamy na rozstrzygnięcie nadzoru wojewody.  Czy możemy spać spokojnie? Taj, jeśli chodzi o pacjentów, mieszkańców powiatu mogileńskiego w tej chwili można spać spokojnie i nikt nie będzie pozbawiony dostępu do lekarza i podstawowej opieki zdrowotnej. Robimy wszystko, aby dostęp do lekarzy był w jeszcze lepszych warunkach. To, co szykują na nasi rządzący na to wpływu niestety nie mamy, o wzrostach kosztów mówił Dyrektor, czyli my zrobiliśmy restrukturyzację i oszczędzimy a tutaj nam dołożyli, więc Państwo nam zabrało to, co oszczędziliśmy. Na to niestety wpływu ni mamy. Zapewniam również, że zrobimy wszystko nawet dokładając pieniędzy z innych działów powiatu żeby mieszkaniec powiatu mogileńskiego czuł się bezpieczny, jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do służby zdrowia na terenie powiatu, to otwarcie w imieniu Zarząd mogę powiedzieć, Pana Radnego zapewnić.

Radny Przemysław Zowczak – to o czym mówiłem nie było zarzutem, tylko pytałem. Zdaje sobie sprawę z tego, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Chciałem zwrócić uwagę na jedno, że moja interpelacja dotyczyła czegoś innego a to, co Pan powiedział ja odbieram, jako nie bardzo związane a w każdym bądź razie nie wprost z moja interpelacja oświadczenie Pana czy Zarządu.

Starosta Tomasz Barczak – wyraźnie napisałem sobie pytanie – czy można spać spokojnie i myślę, że odpowiedziałem konkretnie, dokładnie i dobitnie. Tak można spać spokojnie. To było jedno z pytań do Zarządu. Czy zespól działa, tak działa i ciągle myśli, co zrobić, aby jeszcze spokojniej spać. 


Ad.6
Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r

Radny Przemysław Zowczak – mamy informację o kontraktach z NFZ na rok 2012 i jest informacja o tym, ze jest zakontraktowana opieka POZ nocna. Nigdzie nie mam informacji na temat ewentualnego kontraktu na opiekę POZ dzienną. Czy kontrakt jest czy będzie podpisany? To ma wymierny wpływ na sumę kontraktu.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – celowo nie podaliśmy stawki kontraktowej na POZ dzienny, bo ona wynika z ilości ludzi zapisanych do SPZOZ. Jak podaliśmy stawki za lata ubiegłe, ta kwota jest zbliżona, następują tu miesięczne zmiany. Jak ktoś się od nas odpisze spada, jak się dopisze wzrasta. Rząd wielkości jest taki jak w latach poprzednich. To jest rzecz płynna, płacone kawitacyjnie, mniej więcej na głowę pacjenta. Na rok przychodzi 100zł więc można policzyć ile to na głowę na miesiąc, jaka to kwota na kawitację jaką płaci fundusz zdrowia, na jednego pacjenta. Utrzymujemy POZ nocny w Strzelnie w wymiarze takim jak było poprzednio, pomimo, ze generuje to określona stratę, pokrywa się to z naszymi wyliczeniami, ze miesięcznie ok. 26tys.zł. na to by nie było straty w opiece nocnej. To pogłębia dług SPZOZ i nie powinniśmy tego robić, ale wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi chorych to robimy. W nawiązaniu do słów Starosty, żaden chory, który potrzebuje pomocy, odprawiony nie jest. Dlatego są nadwykonania, za które NFZ nie płaci. Podzielono rezerwę w funduszu i mogę powiedzieć, że 90% tej kwoty otrzymał fundusz mazowiecki i te jest kwota 570mln.zł a bydgoski na nadwykonania nie otrzymał nic. Różnica między finansowaniem na głowę mieszkańca między mazowieckim funduszem a bydgoskim jest w granicach 750zl. Tłumaczą się hurmem jadą do warszawy i się tam leczą. To jedna z rażących niesprawiedliwości, która dotyka nas tutaj. W funduszu mazowieckim są inne stawki odpłatności za punkt niż u nas. Wyższe są tez w funduszu wielkopolskim. Tam płacą więcej za punkt w specjalistce niż płaci oddział bydgoski. Wydawało się, że Polska jest jedna a le niestety podzielona jest na fundusze i każdy otrzymuje inne środki finansowe. To jest przykre dla pacjenta, który mieszka w rejonie działania funduszu mazowieckiego są całkiem inne niż na pacjenta, który mieszka na terenie województwa bydgoskiego.

Radny Przemysław Zowczak – jeśli chodzi o opiekę POZ nocna nie ma zagrożenia jeśli chodzi o gminę Strzelno? Bo pamiętamy, ze były historie z ewentualnym dofinansowaniem przez Zarząd. Z mediów ogólnopolskich wiadomo, że jest zagrożony program e-zdrowie, czy rzeczywiście może to Pan potwierdzić, czy na poziomie naszego województwa nie ma jeszcze takich sygnałów?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeżeli chodzi o POZ nocny to już mówiłem, my go utrzymujemy mimo, że generuje stratę. Nie ma odzewu z żadnych gmin na temat wspomożenia po to by opieka była. E-zdrowie, z informacji, które mamy na terenie województw nie jest zagrożone, ale wiemy ile lat to się ciągnie. Póki to nie jest wykonane to trudno powiedzieć, lepiej żeby to wszystko wyszło w e- zdrowiu z uwagi na to, ze do roku 2014 wszystko powinno być spięte w siec informatyczną.

Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecny Radny B.Nowacki i J.Dąbek)

Ad.7
Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. 

Radny Przemysław Zowczak – w sprawozdaniu widać, ze Zarząd kilka razy odraczał zobowiązania SPZOZ –u. Moja wielka prośba do Zarządu, aby odroczyć mniejsza ilość razy, ale na dłużej. Nie można?

Skarbnik Karina Kostyra – wynika to z uchwały Rady, maksymalny okres odroczenia wynosi 6 miesięcy. Dlatego co miesiąc maksymalnie na 6 miesięcy odpłatność zostaje odroczona. Mija kolejne 6 miesięcy i ta samą kwotę musimy jeszcze raz odroczyć.

Więcej pytań i uwag nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących informacja została  przyjęta. (nieobecny Radny B.Nowacki i J.Dąbek)

 


Ad.8
Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym informacja została przyjęta. (nieobecny Radny B.Nowacki i J.Dąbek)


Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.

Radny Wojciech Baran – po raz kolejny pojawia się problem i kolejny nasz wniosek o większą promocje gospodarczą powiatu, bo ja widzę tylko jeden punkt, w którym można byłoby to czynić, parę realizować mają urzędy miejskie. Dobrą promocja gospodarczą w mojej ocenie są targi w Bielicach. Projekt wymagałby uzupełnienia w przyszłości, aby w ramach powiatu promocję gospodarcza rozwinąć, aby być widocznym na zewnątrz powiatu mogileńskiego, walor turystyczny, agroturystyczny.  

Wicestarosta Tadeusz Szymański – wracając do posiedzenia komisji, kiedy prosiłem, aby właśnie na posiedzeniu roboczym zgłaszać swoje uwagi i propozycje do tego programu, bo nie uważamy, że jesteśmy strasznie mądrzy i robimy wszystko dobrze. Natomiast wszelkie sugestie, które maja pomóc nam w promocji chętnie przyjmujemy, dowodem jest to jak Radny Zowczak zgłosił swoje propozycje i zostały one uwzględnione w zmianach w programie. Nie mogę się tez z Panem zgłosić, ze propozycja nie zawiera właśnie elementów promocji. Chociażby wydawane foldery, wydawane kalendarze. Chociażby tegoroczny gdzie pokazujemy nasze inwestycje, możliwości powiatu, spotkanie przedsiębiorców, które było krytykowane a które było takim jak gdyby początkiem pewnego cyklu spotkań, które już my nie chcielibyśmy się spotykać, ale że są takie możliwości żeby się spotykać. Targi promują niemalże wszystkie dziedziny życia gospodarczego. Był Pan na targach i widać na nich od drobnej wytwórczości, przez duże rzeczy, handel, ogrodnictwo, samochody. To nie tylko jedną dziedzinę życia promujemy. Klub Radnych PO, jeśli ma określone propozycje do programu, to myślę, że nie będziemy burzyć w tym roku, ale chętnie czekamy na takie propozycje, jeśli będą zasadne i będą wspomagały promocję powiatu mogileńskiego bardzo chętnie. Ten program jest żywy i jak widzieliście Państwo w rozliczeniu pieniędzy na promocję powiatu jest rezerwa 7 tys. i jest możliwości wpisania doraźnie pewnych propozycji związanych z taką promocją a to, że powiat mogileński nie ma się, czym pochwalić to musze powiedzieć, że wracam z konwentu starostów i to tak do końca nie jest.

Radny Wojciech Baran – z zewnątrz to inaczej wygląda. Nie będę się rozwodził. Wicestarosta raczył powiedzieć, że padły deklaracje, że będzie wsparcie powiatu czy zarządu w działaniach dla przedsiębiorców. Odzwierciedlenia tych słów nie wiedze w tym a myślę, że to jest istotne. Jedynym istotnym aspektem są targi w Bielicach. Myślę, ze wiele jeszcze można zrobić.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Panie Radny mam to uważać za Pański głos w dyskusji nad tym projektem uchwały, czy Pan chce sformułować wniosek?

Radny Wojciech Baran – to głos w dyskusji. 

Wicestarosta Tadeusz Szymański – wrócę do targów gdzie nasze szkoły się promują, dzieci występują maja możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych. Bielice promują się w ten sposób, że jednak w dużym stopniu biorą udział w przygotowaniu tych targów, jako dość sprawny organizator rożnego rodzaju imprez, zresztą nie tylko tych imprez. Wracając do spotkania przedsiębiorców to ono było po to by rozmawiać i myślę, ze tutaj piłka jest po dwóch stronach. Czekajmy na tych przedsiębiorców, przyszli powiedzieli, jakie są ich oczekiwania, jeżeli chodzi o promocję. Wie Pan jak wyglądają targi w Bielicach, każda firma wystawia swój namiot, swoje produkty i wydaje s mi się, ze lepszej promocji tych firmom nie potrzeba. My możemy wpierać ich w różny sposób natomiast proszę spojrzeć ile pieniędzy mamy na tego rodzaju promocję i tak prawdę powiedziawszy to firmy maja również określone środki na promocje, mogą robić różnego rodzaju odpisy i promować się. My tutaj nie będziemy się za bardzo wtrącać w te ich działania. Jak będą takie oczekiwania od firm a na następne spotkanie organizowane już przez przedsiębiorców będzie zapraszany Starosta czy może Radni, Zarząd. Nie wiem, jaka będzie formuła następnych spotkań przedsiębiorców z terenu powiatu mogileńskiego. Myślę, że wypracujemy jakąś promocję tych, że firm, promocji, która będzie dopuszczalna, bo nie wszystkie firmy możemy tak oficjalnie wspierać.

Radny Wojciech Baran – ja się zgadzam.
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 12 głosami za, 1 przeciw i przy 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny M.Leszczyński)


Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny M.Leszczyński, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu)


Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny W.Gałązka)

 


Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.

Radny Wojciech Baran- otrzymaliśmy projekt uchwały bez opinii związków zawodowych. Czy te opinie wpłynęły czy są gdzieś ?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – tak.

Radny Wojciech Baran- opinia ZNP jakiego jest szczebla?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – to jest opinia wyrażona przez oddział w Mogilnie, który ma upoważnienie do wydawania opinii dla Powiatu w sprawach dotyczących oświaty. Z nimi regulamin zawsze uzgadnialiśmy i inne historie przekształceniowe.

Radny Wojciech Baran- w Strzelnie ZNP też istnieje.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – to niech sobie ustala w statucie, kto odpowiada, kto jest partnerem dla powiatu.

Radny Wojciech Baran- mam takie informacje, że oddział został pominięty przy procedowaniu uchwały.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – tak to tez można by było myśleć, ze z czterema oddziałami w Dąbrowie, Jeziorach Wielkich, w Strzelnie i w Mogilnie byśmy musieli rozmawiać a gdyby Pan sobie wyobraził powiat, który ma 17 gmin, to zgłupieliby. Mamy pismo, które mówi, ze oddział w Mogilnie jest tym właściwy do uzgadniania do wydawania opinii. Zarząd Wojewódzki niech sobie ustali, oni nie mają w statucie ani Solidarność ani ZNP, kto jest odpowiednikiem dla powiatu i dają takie upoważnienie do reprezentowania związku, do dyskusji z Powiatem.

Radny Wojciech Baran – poważne zarzuty padają odnośnie opiniowania tej uchwały, ze istnieje w gminie Strzelno oddział ZNP, który właściwością obejmuje wszystkie placówki oświatowe, wychowawcze na terenie gminy Strzelno i myślę, że najbardziej miarodajna opinią była by właśnie opinia tego oddziału ze Strzelna.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – jak związek rozwiązuje sobie dyskusję w środku, oni maja statutowe historie.

Radny Wojciech Baran – nauczyciele z gminy Stzrelno nie wypowiadają się.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu –  nauczyciele się wypowiadali i wszystkie Rady Pedagogiczne się wypowiadaly i wypowiedziały się pozytywnie.

Radny Wojciech Baran – nauczyciele zrzeszeni w ZNP.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu –  to nawet szerzej, bo nawet ci co nie są zrzeszeni się wypowiadali a zrzeszony nie wiem ile nawet jest. Pan zrozumie, ze to jest pewien problem wewnętrzny związku.

Radny Wojciech Baran – mam rozumieć że oddział w Mogilnie zaopiniował sprawę dotycząca gminy Strzelno.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu –   niech Pan zrozumie, że żywotniejsze interesy dotyczące wszystkich nauczycieli w powiecie mogileńskim oddział w Mogilnie opiniuje i zatwierdza, jeśli chodzi o wynagrodzenia i nikt nigdy nie wnosił pretensji do tego. Maj swoje struktury.

Radny Wojciech Baran – tutaj jest pomijany związek zawodowy, który obejmuje teren właściwy i byłaby miarodajna opinia.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – nie może Pan iść w kierunku takim, że jeżeli szef związku zawodowego jest w gimnazjum Strzeleńskim, które jest przeciwne połączeniu, że ta opinia, tego szefa związku zawodowego, będzie opinią związku. Związki zawodowe opiniują zamiar likwidacji szkoły. Nic im do Zespołu Szkól i nic im do powołania szkoły. Ta opinia nawet gdyby była, bo to związku w Stzrelnie mogły nie zrozumieć dokładnie, co mają zaopiniować. Wnoszą pretensje i pewnie nie wiedza, o co idzie. Nawet gdyby zaopiniowały negatywnie, to dla Radnych nie jest to wiążące i opinią dotyczyłaby tylko likwidacji szkół tych – technikum uzupełniającego, liceum uzupełniającego i trzeciej szkoły. A te szkoły tak czy inaczej musimy zlikwidować, bo wypadają z ustawy o systemie oświaty, tak więc nawet gdyby był jakiś problem to nie dotyczy to przeniesienia gimnazjum, bo nic do tego związkom zawodowym i powołania zespołu szkól, bo tez nic do tego związkom zawodowym.


Radny Wojciech Baran – chodzi o opinię.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – tak, bo w tej uchwale jest również likwidacja i odnośnie likwidacji ZNP wypowiedziało się pozytywnie i Solidarność też.

Radny Wojciech Baran – rozumiem, że oddział w Mogilnie wskazany przez Zarząd województwa.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – tak, ale co ja za to mogę, że ZNP sobie tak wymyśliło, nie mają szczebla powiatowego w swoich strukturach, my im statutu nie możemy zmieniać, uchwalać, podpowiadać.

Radny Wojciech Baran – czy nie formalna opinią ze Strzelna wpłynęła?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – nieformalna nie. Czy do mnie ktoś prywatnie na ucho mi mówił? Nie wiem.

Radny Wojciech Baran – nawet gdyby wpłynęło w formie postulatu, to należy poinformować radę czy inne osoby. Nie do końca tez musze znać strukturę szkół w gminie Strzelno.

Starosta Tomasz Barczak – wiemy, o kogo chodzi, ale Pani Irena Pułkownik, jest w tym bardzo dobrze zorientowana w tym wszystkim i jeśli by rzeczywiście coś miała, to y do mnie dzwoniła i by przyjechała. Nie było żadnego odzewu tego typu, ani żadnej opinii. Nie zgłaszała się do mnie, chociaż mogła, byłem tez na sesji, rozmawialiśmy, ale nikt na ten temat nie rozmawiał. Nie możemy wnikać w struktury związków zawodowych. My ich nie stworzyliśmy, my przyjmujemy to, co nam napiszą i broń Boże, aby stwarzać precedens tego typu aby pytać 1 związku. Byliśmy na Radach pedagogicznych i byli nauczyciele, my się nie pytamy skąd oni pochodzą, czy do jakiego związku należą, też się wypowiedzieli pozytywnie. Oczywiście w Jeziorach wielkich było 5 przeciw ale gremium było za. Ja chciałem się dowiedzieć, dlaczego radny o to pyta? Czy była u Pana Przewodnicząca i wnosiła jakieś pretensje?

Radny Wojciech Baran – taka jest między nami różnica, że ja jestem wybrany przez wyborców, mieszkańców powiatu żeby zadawać pytania. Spotykam się z różnymi osobami. Jeśli mam głosować za to wiem przynajmniej, jaki bagaż problemów się z tym wiąże i to będzie brane pod uwagę a pewne rzeczy są przemilczane i Radny, który ma zagłosować jak w przypadku Jezior Wielkich, gdzie wielu rodziców szuka wsparcia, aby szkołę zostawić w formie społecznej i proszą o pomoc. To bardzo poważna decyzja. Prosiłbym na przyszłość, aby w pełni informować Radnych a co do opinii związków zawodowych to żal, że nie wzięto pod uwagę opinii ze Strzelna.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – na poprzedniej sesji pytałem czy gmina Strzelno nie byłaby zainteresowana żeby to gimnazjum, które jest w ich władaniu, ewentualnie, nie przeszło do tego Zespołu Szkół. Czy zarząd wystosował takie pismo z zapytaniem do Burmistrza, czy chciałby się przyłączyć do tej inicjatywy? Wiemy, że są pewne uwarunkowania, że nie mogą być dwa gimnazja w tym samym czasie wciągnięte itd. ale mogą być pewne odstępstwa, tak? Prosiłem na poprzedniej sesji, aby takie pismo wystosować do Pana Burmistrza i zapytać czy jest zainteresowany tym, żeby powstał 1 duży kompleks, który na odpowiednim poziomie kształciłby i gimnazjalistów i licealistów i absolwentów szkól zawodowych.

Starosta Tomasz Barczak – myślę, że Jeziora Wielkie wyraziły uchwałą Rady Gminy i nie możemy pytać się, zostało załatwione to tak, ze przechodzą do Strzelna. To suwerenna jednostka samorządowa i my daliśmy im tylko propozycję zresztą musze przypomnieć, ze rok temu dawaliśmy wszystkim samorządom propozycje, aby zreformować oświatę w Powiecie Mogileńskim. Dla Burmistrza Strzelna pierwsza propozycja była 3 lata temu dana Strzelnu, Strzelno nie podjęło. Kilka tygodni temu był na spotkaniu Pan Naczelnik, również w gminie i również nie podjęto żadnych starań, aby się połączyć. Jedyne wiem, ze chcieliśmy się połączyć Liceum i gimnazjum to warunek był Burmistrza, ze organem prowadzącym byłaby gmina Strzelno. Takie były warunki i dlatego do tego nie doszło i po 3 latach gmina Jeziora Wielkie, najodważniejsza z gmin postanowiła, ze będziemy się łączyć, gmina Strzelno po rozmowie z Burmistrzem, powiedział wyraźnie, ze nie będzie przeszkadzał w tworzeniu tego typu gimnazjum.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – rozmowy poza kuluarowe, ale czy oficjalnie czy Zarząd wystąpił z pismem do Burmistrza czy jest zainteresowany?

Starosta Tomasz Barczak – to nie były poza kuluarowe rozmowy a Zarząd z pismem nie wystąpił, były rozmowy, lepiej spotkać się na Zarządzie, to prosta sprawa i jeśli chodzi o te rzeczy to nie ma, o czym dyskutować. Zawsze będzie tak, że przy tych trudnych początkach, to część będzie przeciwna dopóki nie przekona się, ze to jest dobrze. Nie liczymy, że osoby które już gdzieś poszły i chodzą do Wilczyna czy do Kruszwicy i są w 2 klasie gimnazjum, to nie przyjdą do Strzelna. Miejmy nadzieję, że nowe roczniki przychodzą. Tak samo jak osoby, które są związane z Bielicami tez może przejdą a niektóre zostaną w Bielicach, bo to już taka więź klasowa. Przechodzenie tez jest ciężkie dla samego ucznia, zmienianie klasy. Tu jest wolna ręka. Myślę, ze Rada Gminy w Jeziorach Wielkich podjęła taka uchwałę i teraz czeka, co zrobimy my.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – jeszcze raz apeluję do Zarządu, aby oficjalnie wystąpić z takim zapytaniem.

Radny Przemysław Zowczak –Panie Przewodniczący ja raz powiem na temat tych trzech uchwal. Chciałem się zwrócić do członków Zarządu. Burmistrzem Strzelna jest osoba, która chcieliście aby była Burmistrzem. Ze zdumieniem przeczytałem, projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Stzrelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Stzrelnie i chodzi mi o statut Zespołu Szkół w Stzrelnie. Otóż, co ze zdumieniem przeczytałem w projekcie uchwały. Cytuję „ siedziba Zespołu Szkół, jest miejscowość Strzelno, gmina Mogilno, Powiat Mogileński Województwo Kujawsko –Pomorskie. Panowie nie zabierajcie nam gminy. Oczywiście to żart, ale mój wniosek, aby w tej uchwale poprawić, bo miejscowość Strzelno jest w Gminie Strzelno.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – być może wkradł się błąd drukarski, tak jest Panie Radny zostanie poprawione.

Radny Wojciech Baran – nie odbieram suwerenności Radzie Gminy Jeziora Wielkie. Polega to na tym, ze mamy wszelkie informacje konieczne do przegłosowania uchwały i jakie mamy podjąć decyzje na podstawie wszelkich dostępnych informacji a nie, że fakty zostaną przemilczane. Prosiłbym na przyszłość o informację.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – Panie Radny Baran chciałem powiedzieć, że jest Pan zupełnie źle poinformowany w tej materii, bo to były dwie uchwały podejmowane w Gminie Jeziora Wielkie. Jedna o przeniesieniu gimnazjum do Strzelna a druga o przeniesieniu klas 1-4 do Jezior Wielkich. O tym, ze ma powstać społeczna szkoła to zupełnie inna uchwała i ta uchwala rzeczywiście budzi kontrowersje, ale ta o przeniesieniu dzieci w gimnazjum najmniejsze kontrowersje. Pewnie, że paru Radnych było, przeciw ale generalnie jakby Pan posłuchał rodziców i poczytałby prasę lokalną to ta akurat uchwala nie budziła specjalnie takich emocji. Rzeczywiście, jeśli by Pan powiedział i stwierdził, poprzez rozmowy z rodzicami to by się pan tez dowiedział, że są tez zadowoleni z tych uchwal. A to, ze chce powstać szkoła społeczna na bazie szkoły w Rzeszynku to zupełnie cos innego coś, czego was nie dotyczy to sprawa Rady w Jeziorach Wielkich.

Radny Wojciech Baran – ja mówię o tym, ze decyzja żeby gimnazjum z Gminy Jeziora wielkie przenieść do Strzelna, jest decyzją, na która narzekają mieszkańcy Gminy Jeziora Wielkie. Mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – Pan mówi mieszkaniec do instytucji. Niech Pan powie, jaki mieszkaniec, nie mówmy o nazwisku, bo jest ustawa o ochronie danych ale niech Pan powie do jakiej instytucji się zgłaszał. Takie mówienie, ktoś komuś powiedział, to nawet nie przystoi na sesji Rady Powiatu opowiadać takich rzeczy. Możemy sobie porozmawiać prywatnie – jedna Pani drugiej Pani powiedziała coś. Pan mówi, że ja jestem niezorientowany. To myślmy prowadzili konsultacje przez pól roku, to myśmy jeździli na zebrania wiejskie, to myśmy byli atakowani przez wszystkich, byliśmy oczerniani w internecie i to nie Pan był. A teraz Pan ma podjąć decyzję i ta decyzja jest naprawdę decyzja niesamowita, którą wszyscy chwalą a Pan tutaj wykazuje, jakąś jakby był pan piąta kolumną. Jestem zdziwiony w tym momencie, bo siedzi nawet koło mnie Przewodniczący Rady w Stzrelnie, który tez uważa, że jest to rewelacyjny pomysł i to rzeczywiście będzie konkurencja dla gimnazjum w Strzelnie i może poziom nauczania wzrośnie. Dla mnie to podstawowa rzecz. Niech Pan patrzy z punktu widzenia nie rodzica, ale dziecka, to jest podstawa, aby dzieci były lepiej uczone a jeśli będzie konkurencja to nie ma dwóch zdań, będą lepsze wyniki. Podejrzewam, ze zobaczymy to po roku czy dwóch latach.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dyskusja trochę zbacza, powinniśmy zająć się procedowaniem w związku z tym, że taka uchwała rady Gminy Jeziora wielkie została podjęta i nic nam nie pozostaje innego jak dalej procedować, aby podjąć następną uchwałę. Po zabraniu głosu przez Radnego przystąpimy do przegłosowania poprawek.

Radny Wojciech Baran – ja tylko mówię tyle, co słyszę. Uchwała Rady Gminy jest przez część mieszkańców gminy Jeziora Wielkie oprotestowana.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – poddał pod glosowanie następujące poprawki zgłoszone na komisjach rady Powiatu, proszę też o poprawkę, która wniósł Radny Zowczak, jesteście Państwo w [osiadaniu tych poprawek, ale odczytam je:

W §2 postanowienia ogólne rozdział pierwszy – zmiana gminy Mogilno na Strzelno
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka  została przyjęta (nieobecny Radny R.Musidłowski).

Statut - W § 61. ust. 1 zmieniono „zespół techniczny" na „zespół przedmiotów zawodowych"
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka  została przyjęta (nieobecny Radny R.Musidłowski)

§ 61. l .Nauczyciele tworzą następujące zespoły przedmiotowe:
1) Zespół Humanistyczny,
2) Zespół Języków Obcych,
3) Zespół Matematyczno-Przyrodniczy,
4) Zespół Przedmiotów Zawodowych,
5) Zespół Obronno-Sportowy,
6) Zespół Ekonomiczny.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym poprawka  została przyjęta (nieobecny Radny R.Musidłowski, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu)

2.   W § 63 ust l dodano: „i pedagog szkolny":
§63.   Wszyscy  wychowawcy  klas   i pedagog  szkolny  wchodzą  w   skład Zespołu Wychowawczego i uczestniczą w jego posiedzeniach, z których sporządza się protokoły.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka  została przyjęta (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

Załącznik nr 2-  W § 7 ust. 5 zmieniono „przysposobienie obronne" na „edukację dla bezpieczeństwa"
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka  została przyjęta (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

§7 Klasyfikowanie uczniów z zajęć edukacyjnych
5.Na pisemną prośbę rodziców dyrektor zwalnia ucznia z tych części Edukacji dla bezpieczeństwa, na które nie może on uczęszczać ze względu na przekonania religijne. W takim przypadku ocenia się wiedzę i umiejętności ucznia z tej części zajęć, z której nie został zwolniony.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka została przyjęta (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – w §2 pkt. 4 jest technikum w Strzeleni, co to za technikum? Czy nie powinna być pełna nazwa?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – nie, tak jest dobrze.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie oraz Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni R.Musidłowski, H.Różycki)

Ad.16
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i pytań nie było.

Ad. 17
Wnioski i oświadczenia radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – głosowałem za ostatnimi trzema uchwałami, pomimo że na poprzedniej sesji się wstrzymałem. Teraz trzeba iść na przód. Trzy lata temu była ciekawa inicjatywa dająca możliwość powstania zespołu szkół gimnazjalno –licealnych z ewentualnym prowadzeniem przez gminę Strzelno w powiecie gdzie między Mogilnem i Strzelnem nie powinno być animozji. Ostatnio czytałem w Gazecie Pomorskiej, która jest rzetelną wykładnią tego, co sie dzieje na naszym terenie i czytam, ze Powiat Inowrocławski wzniósł się ponad podziały polityczne i utworzył Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Kruszwicy dla ratowania liceum, organem prowadzącym jest gmina Kruszwica. Jednak można wznieść sie ponad podziały i można spojrzeć z innej perspektywy. Od trzech lat by to funkcjonowało, sądzę że bardzo dobrze a to że wielu ludzi ma pretensje do Burmistrza Matczaka, cóż takie jest życie jedni mają pretensje a inni walczą o stanowiska. Każdy chce coś ugrać w życiu. Jednak pewne rzeczy można by było zrobić trzy lata temu wyprzedzając Powiat Inowrocławski, który nie uważam, że jest powiatem dzikim czy jakimś nieudacznikiem, że zamiast ratować liceum w inny sposób oddaje gminie budynek na zasadzie użyczenia i to liceum będzie tam dalej funkcjonowało, jako Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu PO złożył gratulacje tygodnikowi „Pałuki” za tytuł najlepszej gazety lokalnej w konkursie Lokal Press.

Radny Przemysław Zowczak – jest chyba jakieś nieporozumienie, dziękuję Krzysztofie, że głosowałeś, za ale wznoszenie sie poza podziałami, Panowie to ta sama koalicja. Ja pamiętam jak na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady zaapelował abyśmy my ze Strzelna uzgodnili pewne rzeczy rozumiem że nie chodziło o to abym głosował jak koledzy. Trochę mnie zabolało to oświadczenie dlatego bo uważam, że właśnie tymi uchwałami pokazaliśmy że jesteśmy wstanie wznieść się ponad podziałami, Chciałem przyłączyć się do głosów które mówią, że nasze uchwały, trudne decyzje, służą i będą służyły dobru dzieci.

 

Ad. 18
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Jan Szarek – faktycznie 3 lata temu ta sprawa wyszła i z tamtego miejsca też ją podnosiłem, choć nie specjalnie byłem o tym przekonany. Wróciłoby to jak bumerang. Co by było w Stzrelnie a mówię to z punktu wiedzenia radnego ze Strzelna, gdyby połączyć gimnazjum w Strzelnie z Liceum w Strzelnie pod egidą Burmistrza Strzelna? W tym roku dołożymy prawdopodobnie ok. 1 mln. zł. W liceum w Strzelnie Powiat dokłada ok. 400tys.zł to byłoby 1400 tys. z budżetu dołożyć z budżetu gminy do tych dwóch szkól a nie chcę przypominać, co był miesiąc temu jakie perturbacje i nie wiadomo jak sie sprawa skończy, budżetu gminy Strzelno, RIO wydało negatywną opinię o deficyt budżetowym, negatywną opinię o sfinansowaniu deficytu i negatywną opinię o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wszystko musiało być wywrócone do góry nogami, polegało to na tym, ze ileś pozycji w wydatkach sie skreśliło, była łagodna zima zaoszczędziło sie opału, gdzieś tam na płacach, ale jeśli ktoś pracuje a zwłaszcza, jeśli chodzi o nauczycieli musi dostać wynagrodzenie za pracę. Czy tego miału zaoszczędzi się za 10 czy 100 tys. to już kiedyś powiedziałem, to jest dla mnie humorystyczne zagadnienie. W gminie Strzelno chodzi o 4,5 mln  a nie o 100tys.zł i gdyby takie połączenie było pod egida Burmistrza Strzelna to ten Titanic który płynie już by w górę trzasnął  a to się stanie później, obym był złym prorokiem. Ja glos zabieram w tej sprawie bardzo często, ale nie wchodzę w sprawy oświatowe merytoryczne, bo ja się na tym nie znam, aj patrzę na to wszystko z punktu widzenia finansów i one dla mnie wyglądają smutno. Więc takie coś, co się stało – połączenie gimnazjum to zawsze będą głosy za i przeciw, będą tacy co sie im nie będzie podobało i będą tacy którzy będą zachwyceni. Uważam osobiście, że gdyby stało się tak w Stzrelnie, że gimnazjum Strzelno było przyłączone do liceum to natychmiast mamy w tym roku 1 mln. zł zaoszczędzone w budżecie gminy. Przy tej mizerii finansowej byłoby to coś dobrego, ale zdaje sobie sprawę, że takich jak ja jest w Radzie za mało i będziemy płynęli dalej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – bardzo cieszę się, że Pan Przewodniczący Szarek popiera moje zdanie. Uważam, że gmina Strzelno powinna oddać gimnazjum do Zespołu Szkól, byłoby to bardzo rozsądne, dlatego wystosowałem apel do Zarządu, Starosty aby oficjalnie wystąpił do Burmistrza z pismem i wtedy można na Radzie podjąć dyskusję, że nie byłoby to uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Jan Szarek – Bartosz masz rację 100% tylko w tym roku zostały nam 3 dni do końca lutego i nic nie da sie w tym roku zrobić.

Radny Wojciech Baran – czy jest taka możliwość, aby uczniowie w sposób naturalny przeszli do gimnazjum powiatowego?

Wicestarosta Tadeusz Szymański – organem prowadzącym dla gimnazjum w Stzrelnie jest gmina Strzelno, jaka jest sytuacja gminy Stzrelno mówił Pan Przewodniczący Rady. Wydaje mi się, że obwód szkolny do którego uczęszczają dzieci w gminie Strzelno jest określony i one powinny trafić do szkoły która przewidziana jest obwodem. Obwód dla gimnazjum, które my przejmujemy to jest Gmina Jeziora Wielkie i tam będą chodzić dzieci z Jezior Wielkich. Do Stzrelna do Gimnazjum już cześć dzieci z Gminy Jeziora Wielkie chodzi, poza rejonem. Rodzić ma prawo dostarczyć dziecko do każdej szkoły, do której zostanie dziecko przyjęte, jeżeli są miejsca wolne i bierze wtedy obowiązek dowozu dziecka, jeśli taki występuje. Jeśli dzieci, które są z gminy Jeziora Wielkich przejdą do naszego gimnazjum to nie będziemy mieli miejsca, bo liczba pomieszczeń, sal w liceum jest ograniczona i my nie będziemy mogli przejąć tych dzieci. Liczymy na to, że dzieci które chodzą o gimnazjum strzeleńskiego a są z obwodu Jezior Wielkich będą wyrażały taka ochotę, to jest to wszystko jest uwarunkowane od naszych możliwości lokalowych. Jeśli byłaby taka możliwość ale myślę, ze w ograniczonej ilości będą takie zjawiska występowały, tutaj by trzeba było określić kto i na jakich zasadach. Przyjęcie dzieci z obwodu szkolnego Strzelno spowoduje jeszcze dalszą degradację sytuacji finansowej gimnazjum a wiadomo jest, ze dzieci przynoszą ze sobą pieniądze. Jeśli będzie taka możliwość dyrektor będzie podejmował decyzję o przyjęciu z powodu myślę, że minimalne będą szanse.

Radny Przemysław Zowczak – musze powiedzieć, że trochę gęsia skórka mi sie pojawiła. Myślałem, ze rzeczywiście tak jak mówił Przewodniczący Rady Gminy z Jezior będzie możliwa jakaś zdrowa konkurencja. Starosta między wierszami bardzo wyraźnie usłyszałem, ze z tym może być różnie. Ponieważ jesteście Państwo z tej samej opcji. Żeby nie było takiej sytuacji chciałbym uzyskać jasną deklarację, że jeżeli będą miejsca to wszystko będzie zrobione, żeby nie blokować mieszkańcom Strzelna korzystanie z naszego gimnazjum w Stzrelnie. Zaczął Pan sygnalizować problemy, które mogą się pojawić. O tym powinni zadecydować rodzice tych dzieci  a nie my.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – wydaje mi się, że ta dyskusja jest taka bezprzedmiotowa, bo jak są dwa gimnazja to każdy rodzić wybierze lepsze gimnazjum. Nie ma dyskusji a jeśli będzie konkurencja to jedno i drugie będzie podwyższało poziom nauczania i dlatego się dziecko wysyła. Obwody są ważne, ale każdy dyrektor powinien zwrócić się do drugiego dyrektora czy wyraża zgodę.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – wprowadzenie gimnazjum powiatowego spowoduje właśnie tą konkurencję. Myślę, ze gimnazjum w Strzelnie będzie się tak starało tak doszlifować swoim poziomem, aby dzieci nie uciekały, bo to jest nie tylko być samorządu gminnego, ale również nauczycieli.

Radny Przemysław Zowczak – chciałbym, aby ta zdrowa konkurencja dotyczyła całych 24 h a nie tylko jakiegoś fragmentu. Wzbudził starosta Szymański moje obawy już od razu mówiąc o problemach lokalowych, zakładając tylko i wyłącznie na jedną zmianę, czy więcej dzieci przyjdzie tam sie uczyć czy nie powinni decydować rodzice i dzieci, my dzisiaj nie powinniśmy mówić o tym, że być może w przyszłości pojawia się jakieś problemy.


Radny Wojciech Baran – w Jeziorach Wielkich może nastąpić np. wzrost demograficzny.

Ad. 19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – z wyżem demograficznym w Jeziorach Wielkich damy radę, bo do 2035 roku jest określony i to nie jest w stanie wpłynąć na perspektywę lat 2020. Chciałbym przypomnieć, ze w pomyśle łączenia gimnazjum z liceum to chodzi o coś innego. Chodzi o to by klasy licealne nam rosły, bo to jest nasz cel i mam nadzieję, że jeśli pojawią się 3 klasy pierwsze w liceum to zacznie brakować miejsc dla gimnazjalistów i wtedy ewentualnie gimnazjaliści spoza obwodu, jak ustawa o systemie oświaty mówi, że dyrektor szkoły, do której rodzić chce posłać dziecko to pośle i będzie przyjmowany w sytuacji, kiedy będzie tych miejsc ograniczona ilość i będzie przyjmował jak najlepszych. To jest istota rzeczy, która ma współpracować w liceum na konto powiększania klas licealnych. Kolejna rzecz, jaka jest nam potrzebna to skomunikowanie miasta z Gminą Jeziora Wielkie i cały czas chodzi o liceum a gimnazjum jest tylko środkiem a nie celem.

Radny Witold Pochylski – to mały błąd w myśleniu. Liczę na roztropność urzędniczą, nie tylko kalkulacja żeby liceum przetrwało, ale możemy powiedzieć tak spełniliśmy swoje marzenia a teraz wy drodzy rodzice możecie nas „pocałować”. Po to stworzyliśmy zespół, aby podołał zatrudnieniu wszystkich nauczycieli, dzieci i by był poziom nauczania, ale on też będzie zależał od pierwszej klasy gimnazjum. W decyzji z chodziło o to, aby podnieść poziom nauczania. Jeśli tak będziemy myśleli to będziemy mieli 10 klas licealnych. Zdecydowaliśmy i powiedzieliśmy samorządowi Jezior Wielkich, że i gimnazjum będzie miało miejsce i solidnie nauka będzie się odbywała, to rozbudowujmy w dużym kontekście, podnosząc też kwalifikacje nauczycieli, aby dzieci się mieściły. 

Radny Wojciech Baran – głosowaliśmy nad poszczególnymi uchwałami, ale w kontekście głosowaliśmy też nad możliwością taką, że w przyszłości poprzez to zostanie zlikwidowane gimnazjum Strzelno.

Przewodniczący Rady Powiatu – myślę, że nie głosowaliśmy w ten sposób. Organem prowadzącym dla gimnazjum w Stzrelnie jest gmina Strzelno i tak długo jak ona będzie chciała i prowadziła to my nie będziemy w tą materię wchodzić chyba, że to co mówił Pan Nowacki, że inicjatywa nastąpi aby powstał następny twór, który będzie tworzył silną oświatę w Powiecie Mogileńskim. My od początku nie myśleliśmy, aby osłabiać gimnazjum w Strzelnie.

Radny Przemysław Zowczak – głosowałem za podjęciem uchwał, bo nie wyobrażam sobie żeby kiedykolwiek w przyszłości zdarzyła sie taka sytuacja, ze ktoś nie będzie przyjęty do którejkolwiek z naszych szkół ze względu na brak miejsca.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – bardzo mnie to cieszy, że mówimy, że będziemy mieli za mało miejsc dla uczniów. To jest moje marzenie. Wygrały tutaj dzieci na pewno. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, jest po sąsiedzku następny budynek i trzeba by było się tak dogadać, to jeden samorząd z drugim się dogada. Wykorzystajmy tą bazę, co mamy. Decyzję którą podjęły Jeziora Wielkie i my to początek, że musimy się wszyscy łączyć bo inaczej nie damy rade finansowa. To nie że są pieniądze powiatu, czy samorządu gminnego, to wszystko nasze pieniądze. Tego który tutaj mieszka, to nasze wspólne pieniądze. Jeśli będziemy mieli dobre warunki do kształcenia to dzieci przyjdą i będziemy też mogli je przyjąć i kształcić.

Ad. 20
Wolnych głosów i spraw różnych nie było.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.17:00
 


Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:32:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 07:44:24
Ostatnia zmiana:2012-06-18 07:45:03
Ilość wyświetleń:455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij