Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XIX/12 z dnia 03 lutego 2012r.

Protokół Nr XIX/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 3 lutego 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9:00 do 12:12

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdania z wysokości i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński, który stanowi załącznik do protokołu oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011”.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne głosy i sprawy różne.
24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu XVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Witold Pochylski – zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć laureatki nobla z 1956 roku Wisławy Szymborskiej, która odeszła 1 lutego 2012r. Niezwykłą osobę znaną i poważaną przez wszystkich.

Rada uczciła pamięć zmarłej minutą ciszy.

Radny Przemysław Zowczak – mam kilka pytań do Pana Starosty. Z doniesień prasowych wiemy, że jest reorganizacja sądownictwa, sądów rejonowych. Stanowisko Związku Powiatów Polskich jest takie dla mnie trochę dziwne – „Związek Powiatów Polskich nie będzie przeciwny reorganizacji sadów rejonowych, jeśli zmiany nie utrudnią mieszkańcom dostępu do wymiaru sprawiedliwości” tj. rzecz najistotniejsza, ale nie jedyna. Chciałem uzyskać informacje od Pana Starosty dotyczące tego problemu. Chciałem zapytać czy Pan Starosta kontaktował się i przekazywał informacje Związku Powiatów Polskich szefowi właściwej odpowiedniej merytorycznie komisji Rady Powiatu? Czy coś wiadomo na temat reorganizacji prokuratur, bo te rzeczy, są ze sobą trochę związane? Jakie jest stanowisko ZPP, co słychać w kwestii obowiązku zawierania ubezpieczeń od zdarzeń medycznych przez podmioty świadczące działalność medyczną przez SPZOZ? Z doniesień medialnych wiadomo, że są planowane pewne zmiany w funkcjonowaniu inspekcji sanitarnej, również proszę o informację dotyczącą tego obszaru.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – Radny poruszył sprawy bardzo istotne dla funkcjonowania powiatu, myślę również powiatu mogileńskiego. Chciałbym odnieść się do pierwszej sprawy a sprawy związane z ubezpieczeniem poproszę Dyrektora SPZOZ-u, jeśli chodzi o inspekcję sanitarną Panią Dyrektor Sanepidu. Jeśli chodzi o zmiany związane z sądownictwem Zarząd Powiatu wystosował swoje stanowisko, które zostało przekazane do posłów ziemi kujawsko –pomorskiej, do tych którzy mają wpływ na decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi, również do Prokuratora, do Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów itd. Otrzymaliśmy odpowiedzi od posłów którzy bardzo mocno zaangażowali się w te sprawy, informując nas o tym, że przedłożyli odpowiednie zapytania do Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości itd. Natomiast Pan Starosta uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Ministrem Gowinem i na tym spotkaniu przekazał wszystkie wątpliwości związane z reorganizacją. Wszelkie sprawy, które mogą wpłynąć w jakiś sposób na uszczuplenie działalności mogileńskiego sądu. Minister Gowin poinformował wszystkich samorządowców, że struktura sądów zostaje jak gdyby taka sama.  Sąd w Mogilnie pozostaje natomiast zmienia się jego nazwa, będą oddziały zamiejscowe sądu inowrocławskiego. Problem jest nie w kwestii ograniczenia działalności, nawet nie w kwestii ograniczenia wydatków na sądownictwo w Polsce, chodzi zupełnie o inną sprawę. Chodzi o to, aby prace związane z funkcjonowaniem sądów były równomiernie rozłożone na poszczególne instancje. Przykład, który jest nam najbliższy tj. Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i w Mogilnie. Obłożenie sprawami sądowniczymi w Inowrocławiu jest znacznie wyższe niż w Mogilnie. W związku z tym jest taki pomysł, aby stworzyć jeden sąd, chciałem zaznaczyć, że sędzia, który funkcjonuje w Sądzie Rejonowym w Mogilnie nie może być oddelegowany do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, ponieważ on dostał nominację od Prezydenta do Sądu Rejonowego w Mogilnie i tutaj tylko może prowadzić swoje sprawy i podobnie jest z sędzią w Inowrocławiu. Chodzi o to, aby sędziowie, którzy mają mniej pracy zostali włączeni w większą strukturę, jeżeli w Mogilnie nie będą mieli pracy, aby mogli obsługiwać czy wykonywać zadania w sądzie inowrocławskim. Zostaje ta sama struktura, te same wydziały, będzie prawdopodobnie Wiceprezes ds. Sądu Mogileńskiego, czy zamiejscowych oddziałów sądu w Mogilnie. Tak przedstawiał sprawę Minister Gowin, że tutaj absolutnie nie chodzi o ograniczenie wydatków, ograniczenie działalności sądu, ale o usprawnienie, większe wykorzystanie sędziów, którzy nie zawsze są obciążeni pracą i tyle na dzień dzisiejszy wiemy. Pan Starosta mówił również, że decyzje, które zapadły raczej są nieodwracalne, tak powiedział Minister na spotkaniu. Tyle na dzień dzisiejszy wiemy, tyle możemy przekazać.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Urszula Brejecka – chętnie odpowiem na to pytanie, chociaż niestety odpowiedź nie będzie precyzyjna, ponieważ od 27 lat jak tylko pracuję w inspekcji sanitarnej, jest to spory kawałek czasu, zawsze były zakusy na majstrowanie i w zasadzie dzisiejsze umiejscowienie inspekcji sanitarnej też nie jest takie jednoznaczne. Na dzień dzisiejszy zgodnie z tendencją unijną zmniejsza się ilość placówek laboratoryjnych. Widomo, że w tym roku w naszym województwie będzie zlikwidowane laboratorium badające tylko, jakość wody w Świeciu i w Aleksandrowie. Tyle wiem na temat pewnych zmian w inspekcji w naszym województwie. Ogólnie jednym z kierunków zmian jest powstanie nowej inspekcji, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie, jakością żywności też na ile to jest mocny kierunek i jest możliwy do przezwyciężenia innych koncepcji, trudno powiedzieć. Natomiast jednym z wariantów jest również konsolidacja stacji małych, my jesteśmy pod tym względem siódmą stacją w kierunku wzrastającej liczebności obsługiwanej ludności, stacji jest 19. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku te zmiany pójdą, być może, ale to są domysły samych pracowników inspekcji, że może to pójść w kierunku takim jak poszły sądy. Na dzień dzisiejszy żadnej krystalicznej koncepcji nie ma. Z informacji przesłanych ze strony Głównego Inspektoratu wiemy, że to ZPP optuje za koncepcją całkowitego przejęcia przez Powiat. Na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Myślę, że więcej będzie wiadomo starostwu po spotkaniu na forum powiatów.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – weszło coś takiego jak ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, było spotkanie w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy i rozmawiano na ten temat. Jeden ubezpieczyciel chce się tego podjąć w przypadku SPZOZ, jest to kwota między 300 a 350tys.zł rocznie. Został złożony protest w tej sprawie, czekamy na jego losy. Jesteśmy w trakcie organizowania przetargu, bo ubezpieczenie ogólne mamy do 8 marca i w tym czasie będą podjęte decyzje, co do ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, polega to  na tym, że na szczeblu wojewódzkim będzie komisja składająca się w prawników, lekarzy która ma w szybkim tempie rozstrzygnąć wszystkie spory między pacjentem a daną jednostką służby zdrowia. Jeśli tam nie nastąpi porozumienie to pacjent może dalej iść droga sądową. Z tym, że dla szpitali to jest nóż w plecy, to kwota olbrzymia. W dyskusjach dominuje to, że nikt inny nie chce się podjąć tego ubezpieczenie jedynie PZU. Jest to kwota nie tylko dla nas, ale dla wszystkich SPZOZ-ów porażającą, bo im większy ośrodek tym ta kwota ubezpieczenia jest większa. Patrząc na ilość skarg, które mamy to są pieniądze –lepiej żeby one były i nie trzeba by było wypłacać, ale w przypadku takim, jeżeli by nie było żadnych skarg i zdarzeń medycznych to jest to ponad 300 tys.zł. wyrzucone w błoto.

Radny Przemysław Zowczak – dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi szefów jednostek. Moje pytanie dotyczyło również kwestii jak te sprawy widzi ZPP i ponieważ Starosta jest przedstawicielem naszego powiatu w ZPP chciałbym uzyskać szczegółową informację zwłaszcza w odniesieniu do spraw związanych z Państwową Inspekcją Sanitarną, bo tutaj Pani Dyrektor powiedziała o koncepcji, która jest wypracowywana na forum ZPP i sądzę, że Starosta będzie mógł o tym więcej powiedzieć. Jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Sprawa pierwsza. Nie bardzo wierzę w to, że sędziowie Sądu Rejonowego są w jakiś znaczący sposób mniej obłożeni sprawami niż sędziowie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Kilka razy przypatrywałem się pracy tego sądu i naprawdę ci sędziowie ciężko pracują. Okres orzekania jest stosunkowo krótki, ale on wynika również i z tego, że sędziowie, którzy orzekają w naszym sądzie doskonale znają specyfikę. W związku z tym postępowanie może być wyraźnie krótsze. Jeśli jest deklaracja, że nie utrudni to dostępu do sądu społeczeństwa to czymże jest wydłużenie postępowania sądowego, jak właśnie nie tego typu utrudnieniem. Z doniesień medialnych wiemy, że są powiaty, które ostro wyraziły swój sprzeciw wobec takiej reformy sądownictwa. My ograniczyliśmy się jedynie do wysłania pewnych stanowisk a właściwie stanowiska Zarządu Powiatu wyłącznie do Posłów, Parlamentarzystów. Powiem tak: po stanowiskach innych powiatów słychać, o stanowisku naszego powiatu można tylko przeczytać. Proszę o odpowiedź czy informacje dotyczące spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości w szerszym tego słowa znaczeniu, Pan Starosta, Zarząd od razu na bieżąco przekazujecie Państwo szefowi a poprzez szefa właściwej problemowej komisji Rady Powiatu również i Radzie Powiatu, która jest organem stanowiącym.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – ja nie powiedziałem, że nasi sędziowie są mało obciążeni w Sądzie w Mogilnie. Nie powiedziałem tego, ponieważ nie jestem osobą, która ma możliwości i jak gdyby prawo do tego czy są oni mocno obciążeni, czy nie. Jeśli chodzi, o ZPP, to konsultowałem ze Starostą, że 6 lutego jest spotkanie ZPP z Panem Ministrem Gowinem i myślę, że tam dopiero będzie wypracowane stanowisko ZPP. Myślę, że również sprawy związane z inspekcją sanitarną tam będą poruszane. Do nas na początku tygodnia wpłynęło stanowisko Ministra Sprawiedliwości, mam je i mogę przekazać, jest ono do wglądu dla Pana Przewodniczącego Komisji, Radnych jeśli jest taka potrzeba, możemy je powielić i przekazać. Chciałem zapewnić Państwa, że z tego pisma wynika, że absolutnie, żadna uciążliwość w dostępie obywateli do sądów nie powinna wystąpić – to stanowisko Ministra Gowina. Również droga załatwiania spraw, które były w kompetencji Sądu Rejonowego w Mogilnie ma pozostać na tym samym poziomie. To są zapewnienie Ministra Gowina, ponieważ jest to Minister Sprawiedliwości należy wierzyć w jego słowa zarówno te mówione jak i te pisane.

Radny Przemysław Zowczak – czyli w tym momencie nie poznamy dokładnego, aktualnego stanowiska ZPP?

Radny Witold Pochylski – odnośnie ubezpieczeń w służbie zdrowia. Jak do tej pory wyglądały odszkodowanie na naszym terenie czy zostały wypłacane, bo to wpływa na myślenie o ubezpieczeniu?
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – czy były wypłacane jakiekolwiek ubezpieczenia? Nie, nie było takich, odszkodowań nie było. Dlatego mówię, to kwota porażająca i nawet w przypadku gdyby było coś takiego to jest jeszcze odpowiedzialność ubezpieczyciela, która wchodzi w grę, który nas ubezpiecza. Wszystkie decyzje do 8 marca musza być w tym zakresie podjęte, ale nie było wypłaty żadnych odszkodowań.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – chciałem się odnieś do wypowiedzi odnośnie doniesień prasowych, ponieważ właśnie w Gazecie Pomorskiej był artykuł na temat szpitali szczególnie bydgoskich, gdzie wskazywano na ogromne sumy, które jedyny monopolista zaproponował, może nie monopolista, ale jedyny ubezpieczyciel, który zaproponował ubezpieczenia zafundował takie składki, że wypłata nawet w ciągu dwóch lat nie sięgała połowy zasądzonych przez Sąd odszkodowań. Nie sięgała połowy kwoty, którą żąda sobie PZU, dlatego proponuję, bo to mają być przetargi, ale sadzę, że PZU mając dziś przewagę na rynku nie będzie chciała negocjować zbyt niskich cen. W Gazecie Pomorskiej było też stanowisko dyrektorów, że nie będą chcieli podchodzić, bo nie wiem jak jest ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu, ale nie będą chcieli podchodzić w ogóle do tych ubezpieczeń, bo może to pogrążyć ich w długach. Dlatego jest to poważna sytuacja w tym zakresie. Nie wiem czy dokładniejszą wiedze ma Dyrektor, czy musi być to ubezpieczenie podjęte czy nie.

Ad.6
Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2011.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny W.Baran)

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011”.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny W.Baran)

Ad.8
Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Justyna Maciejewska – jest to mój pierwszy rok pracy z osobami niepełnosprawnymi, jako kierownika warsztatów. Chciałam dodać, że to pełen 6 rok pracy z osobami niepełnosprawnymi w warsztacie. Jesteśmy bardzo dumni z tej pracy, ponieważ jest większe zainteresowanie WTZ-tami. Możemy występować w różnych konkursach, kiermaszach, przeglądach co przekłada się na pozyskanie środków za wyroby uczestników podczas rehabilitacji zawodowej. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie lepszym rokiem pracy z osobami niepełnosprawnymi i będzie większe zaangażowanie także ze strony społeczeństwa, darczyńców i współpracy z innymi placówkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że jak Pani to powiedziała, że był to rok bardzo dobry, to myślmy że ten będzie jeszcze lepszy i tego życzymy.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny W.Baran)


Ad.9
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Radni na posiedzeniu wspólnym komisji zadawali pytania, na które otrzymali odpowiedzi od Starosty, Radnego Barana i Radnego Siwka. Otwieram dyskusję.

Radny Przemysław Zowczak - w sprawozdaniu czytamy „Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu i poprawie stanu technicznego dróg na terenie Powiatu w oparciu o zrealizowane inwestycje drogowe, przebudowę skrzyżowania dróg; krajowej nr 15 z wojewódzką i powiatową na nowoczesne rondo, przebudowę drogi powiatowej Mogilno – Chabsko, Mogilno – Strzelce na odcinku ul. Niezłomnych, wyremontowaniu drogi Ostrowo – Orchowo i realizowanej budowie obwodnicy Mogilna.”   Czy również poświęcono jakąś szczególną uwagę i czy komisja omówiła sprawy, czy może ma jakąś wiedzę dotyczącą kwestii fatalnego stanu niektórych dróg na terenie naszego powiatu? Zwłaszcza kwestii związanej z budową obwodnicy Strzelna, budową obwodnicy Inowrocławia, która by obejmowała Markowice i z modernizacją drogi krajowej ze Strzelna w Kierunku Kruszwicy? Sprawa druga – „Zapoznano się z decyzją Powiatu i Gminy Strzelno w sprawie wybudowania przyszpitalnego lądowiska w Strzelnie dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.” Proszę o informację, jaka jest decyzja powiatu i gminy Strzelno w tym zakresie?

Radny Mirosław Leszczyński –  nie w formie pytania  a w formie wniosku. Czytamy „Przedmiotem prac Komisji była m.in.: ocena stanu bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zadań Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie oraz ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego”. Prosiłbym też, ponieważ jest szerokie zainteresowanie, aby w tym roku i następnym komisja podjęła temat kursów udzielania pierwszej pomocy gdyż jest to w tej chwili na czasie i jest to jak najbardziej potrzebne. Stan dróg jest stanem dróg, ale na tych drogach, jeśli są gorsze- są kolizje i czasami ta pierwsza pomoc ratuje życie ludzkie. Jeśli komisja mogłaby się tym zająć, bo chciałem zauważyć, że na festynach na jakichkolwiek imprezach wiejskich, czy to przy pomocy PSP czy ochotników, takie kursy się prowadzi, ale należałoby to rozszerzyć, aby komisja bezpieczeństwa się tym trochę zajęła w sensie propagowania i rozszerzenia tego tematu.

Starosta Tomasz Barczak – jeśli chodzi o stan dróg, to wszystkie gminne, krajowe i wojewódzkie były omawiane i każdy przedstawiał swój problem jeśli chodzi o finanse i inne rzeczy. Podsumowaliśmy to, że udało się, bo Komisja wnioskowała o przebudowę tego najgorszego skrzyżowania, najbardziej śmiertelnego w Powiecie Mogileńskim tj. na drodze krajowej nr 15. Jeśli chodzi o pozostałe drogi to zwracamy uwagę na to aby w miarę możliwości i potrzeb te bardzo niebezpieczne miejsca, chodzi o takiej miejsca które każdy zarządca drogi powinien wyznaczyć i wszystko robić, aby w przyszłości w myśl przepisów likwidować. Jeśli chodzi o lądowisko to jest to wspólnie z gminą Strzelno. Prace ziemne ma wykonać gmina Strzelno a kostkę brukowa ma położyć Powiat. Sprawy geodezyjne, to mapy z geodezji zostały odczytane i chodziło o drzewa w pewnej odległości, czy może helikopter lądować czy nie, bez zgody i wizji lokalnej lotników, więcej informacji na ten temat ma Dyrektor SPZOZ. Jeśli chodzi o kursy, to słuszna uwaga. Wielu młodych ludzi szkoli się min. też w szkołach i idzie to w dobrym kierunku.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – oczekujemy na odpowiedź z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak Starosta powiedział chodziło o drzewa, które są od strony cmentarza, muszą określić czy dadzą radę podejść do lądowania czy nie, chociaż jeśli jest wypadek na drodze – helikopter ląduje na szosie, na łące, polu, ale jeśli chodzi o lądowanie koło szpitala niestety musza być spełnione wymogi dotyczące lądowiska i to takie, które muszą być dostępne w porze dziennej i takie, które są dostępne w porze nocnej. My tylko będziemy robili porę dzienną z uwagi na to, że ilość pacjentów, która jest transportowana jest mała.

Radny Wojciech Baran – Klub PO szczegółowo podszedł do tematu sprawozdania. Chciałbym uwagę zwrócić na dwie kwestie. Pierwsza to sprawa prokuratury, na kilku posiedzeniach komisja debatowała, co się dzieje z planami reorganizacyjnymi i zostało wystosowane wspólne pismo komisji do organów współodpowiedzialnych za tą reformę. Nie wiemy na ile likwidacje zostały oddalone. Kolejna sprawa do sprawa drogi nr 15, gdzie komisja poruszała też ten temat na swoim posiedzeniu i spotkała się z przedstawicielami służb odpowiadających za stan drogi i chciałbym powiedzieć, że występowałem o oznakowanie drogi, które poprawi bezpieczeństwo, ponieważ samo oznakowanie nie ciągnie za sobą jakiś znacznych środków finansowych a może sprawić, że w przyszłości liczba niebezpiecznych zdarzeń na tej drodze zostanie ograniczona, ponieważ jest to droga bardzo ruchliwa szczególnie w mojej miejscowości w Kwieciszewie, wynika to też z faktu krzyżowania jej się z drogą powiatową a także niebezpieczeństwo tej drogi wynika z faktu, że w wielu odcinkach jest bardzo wąska i zawiera wiele niebezpiecznych łuków drogowych. Prosiłem GDDKiA, aby te niebezpieczne miejsca oznakować. Starosta powiedział, że niebezpieczne skrzyżowanie zostało przebudowane w taki sposób, że na dzień dzisiejszy praktycznie takie niebezpieczne zdarzenia nie występują, ale będę występować o kolejne modernizacje tej drogi, które poprawią bezpieczeństwo. 

Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.


Ad.10
Przedstawienie sprawozdania z wysokości i średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, co roku organ wykonawczy ma przedstawić organowi stanowiącemu jak i związkom zawodowym, dyrektorom szkół itd sprawozdanie z wykonanych średnich. To sprawozdanie, które maja Państwo przed sobą pokazuje w kolumnie 10 ile nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zarobili więcej niż wynikałoby z tej minimalnej kwoty, którą musza osiągnąć. Nauczyciele stażyści zarobili o 41tys.zł więcej, kontraktowi – 424tys., mianowani – 764tys. i dyplomowani – 639tys. pond to co wynikałoby z minimalnej płacy jaką nauczyciele muszą osiągnąć i struktury zatrudnienia. W uzupełnieniu dla Państwa chciałby dodać, że nauczyciel średnio w powiecie mogileńskim nauczyciel stażysta zarabiał 2.734 zł to jest w stosunku do roku ubiegłego o 300zł więcej, nauczyciel kontraktowy średnio 3.408zł tj w stosunku do roku ubiegłego 194zł więcej, nauczyciel mianowany 4.260zł tj wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 220zł i dyplomowany 5.232zł wzrost o 314zł w stosunku do poprzedniego roku. Gdybyśmy nie patrzyli na poszczególne stopnie awansu zawodowego i zbili to średnia płaca nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński to kwota 4.311zł w stosunku do roku ubiegłego to 312zł więcej. Czyli tak jak w zapowiedziach rządowych było, że nauczyciele mniej więcej będą o 300zł zarabiali więcej w stosunku do roku ubiegłego tak w Powiecie Mogileńskim się stało.  Zmienia się trochę struktura nauczycieli. Nauczycieli stażystów w stosunku do roku ubiegłego przybyło prawie o 4 etaty, kontraktowych o 6,5 etatu ubyło, mianowanych o 9 ubyło przybyło dyplomowanych o 18,6 etatów. Wszystkie przeliczenia widać na sprawozdaniu. Inna kwota bazowa jest w okresie od stycznia do końca sierpnia danego roku i od września do grudnia jest inna kwota bazowa, jeśli się to wypośrodkuje to takie są kwoty o których mowa. W szkołach prowadzonych przez Powiat w tym roku jak i w latach poprzednich nie płaciliśmy tzw. 14-styki dla nauczycieli, tak to prasa określiła dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli. Nauczyciele wyrabiają swoją średnia.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Radni otrzymali skorygowany plan pracy Rady, gdzie w miesiącu marcu jest dodany pkt. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r, Radny Nowacki wnioskował również, aby we wrześniu znalazło się również punkt dot, Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – zgodnie z uchwałą, jaką podjęły komisje wspólne na posiedzeniu 1 lutego, we wrześniu powinien również ukazać się „ Sprawozdanie z planu działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 i informacja z realizacji rocznego planu finansowego za I półrocze 2012r.” Myślę, że to powinniśmy wprowadzić, bo nie moglibyśmy obradować nad planem pracy Rady Powiatu na 2012. Powinniśmy to automatycznie ująć w planie pracy komisji, które też było przedstawione na komisjach.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie poddaję tego pod głosowanie, ponieważ na komisjach było to podjęte, proszę o poprawienie planu pracy.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał poprawiony projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jak wcześniej powiedział kolega Nowacki, jest prośba, aby również komisje w planie pracy ujęły taki punkt.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał poprawiony projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – radni na komisjach zostali poinformowani o  technicznej  stronie podjęcia uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: A.Ziółkowska, P.Zowczak)

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – radni są zorientowani, że chodzi o budynek po byłej kotłowni SPZOZ w Strzelnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: A.Ziółkowska, P.Zowczak)


Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020”.

Radny Wojciech Baran – jak będzie wyglądało to w przypadku osób starszych, niedołężnych. Na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony PCPR.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz – osoby starsze, aby uzyskać u nas pomoc, Radny powiedział starsze i niedołężne – pod tym pojęciem rozumiem, że również niepełnosprawne. Osoby starsze, które przekraczają swoją niedołężnością proporcjonalnie do swojego wieku stan zdrowia, mogą się ubiegać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czyli w momencie, kiedy ten stopień niepełnosprawności mają podlegają takiej samej opiece, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Osoby starsze stricte, o których też można by było mówić, ja już wyjaśniałam na komisjach, że w strategii ujęty jest Środowiskowy Dom Samopomocy i mógłby być dla osób starszych, które z różnych powodów chciałby by wyjść z domu, spotkać się i spędzić czas w takiej instytucji dziennego pobytu.  Tego typu zadania ustawowo należą do zadań własnych gmin, czyli zapewnienie pomocy środowiskowej tak zwanej, czyli opieki, napalenia w piecu, zrobienia zakupów, ugotowanie obiadu dla osób, które powiedzmy są w znacznym stopniu niepełnosprawne to jest zadanie własne gminy i my nie możemy wkraczać w te kompetencje. Natomiast gmina może objąć takim wsparciem a my możemy poprzez oprzyrządowanie, likwidację barier, czyli taka rola zespołów interdyscyplinarnych, które są również zadaniami własnymi gminy. Zgłaszanie jest inicjatywą i wspólnie opracowujemy z gmina pomoc konkretnie danej osobie. Od strony pomocy środowiskowej jak i pomocy w zakresie naszego działania.

Radny Wojciech Baran – czyli  na funkcjonowanie takich osób środki są przekazywane?

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz –tak, to są środki przeznaczane z PFRON i w tym roku, może w tym miesiącu już podział tych środków będzie przesłany przez PRFON z Warszawy  jakim algorytmem mamy środki na ten rok i jeśli Rada Powiatu będzie w lutym, w marcu podzieli te środki na zadania.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.

Radny Wojciech Baran – korzystając z tego, że są obecni Dyrektorzy szkół którzy mają być objęci tym aktem, chciałem zapytać o opinie tych jednostek.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jest Wójt Jezior Wielkich, Burmistrz  Strzelna i rzeczywiście jeśli chodzi o Dyrektorów możemy dyskutować ale proponowałbym o ile mogę skorygować, aby w pierwszej kolejności zabrał głos Wójt.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – reforma oświaty dotyka wszystkich. Gmina Jeziora Wielkie gdzie demografia naprawdę jest, jaka jest, że dzieci z każdym rocznikiem nie przybywa. Ubywające dopłaty z tytułu prowadzenia oświaty bardzo obciążają budżet gminy który na pewno tego nie wytrzyma. To nie jest wymysł Wójta czy Rady, po prostu jest to konieczność, myśmy przymierzali się do różnych wariantów reorganizacji oświaty w gminie i powiem wprost. Z rozwiązaniem tego problemu przyszedł Powiat, który nam naprawdę w sposób właściwy, prawidłowy, funkcjonalny, pomógł rozwiązać ten problem. Celem moim było to żeby poprawić warunki nauki dzieciom, aby mogły korzystać ze wszystkiego, co można im udostępnić, my jako gmina nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tego i dlatego pomoc ze strony Powiatu jest dla nas bardzo potrzebna, nie chciałbym użyć słowa, że zbawienna ale mniej więcej coś w tym rodzaju. Uniknęliśmy zwolnień nauczycieli, dzieciom stwarzamy normalne warunki do edukacji, nauczycielom też lepsze warunki pracy, bo porównywanie bazy, jeśli chodzi o bazę oświatową w Strzelnie w LO, nie możemy żadnej strony porównywać do bazy, jaką mamy w Włostowie. Poza tym widzicie Państwo nie tylko gimnazjum, na które uchwała jest podjęta 30 w poniedziałek o przeniesieniu ale musimy pójść dalej z reformą gdzie szkołą w Rzeszynku, klasy 4,5 i 6 ze względu na liczbę uczniów, dzieci też przenosimy do Jezior Wielkich, jest już uchwała intencyjna gdzie ja mogę już podjąć zgodnie z ustawa kroki zmierzające do podjęcia tej uchwały. Zrobiliśmy rzecz taką, aby w Rzeszynku dzieci te małe –przedszkole, zerówka, klasy 1, 2, 3 zostawić jak najbliżej domu, ale jest to podyktowane, że nauczyciel pracujący w tym wieku z dziećmi przy tej ilości, nie byłoby to dobre dla nauczyciela i tych dzieci, dlatego jest takie stanowisko, że pozostawiamy te klasy. Mam prośbę do Rady o podjęcie uchwały wspólnie abyśmy rozwiązywali. Nie ukrywam, że głosy, które były w Jeziorach Wielkich, aby może poczekać, żeby odczekać to nic nie daje. Ja wyraziłem się w ten sposób, że nie zrobimy tego w tym roku to już nie zrobimy, a jeżeli nie zrobimy to po prostu będą cięcia bardzo duże, bo musiałby nastąpić żeby komasować szkoły, nastąpiłyby zwolnienia nauczycielskie, niestety na pewno byłyby duże. Wspólne podjęcie stanowiska, uchwały na pewno będzie ze wszech miar społecznych na pewno słuszne. Jeśli nie będziemy na naszym podwórku pomagać sobie, nikt nam inny nie pomoże.

Dyrektor ZSZ Strzelno Piotr Cieślik – mówimy o połączeniu placówek. Oprócz tego, że jestem zawsze optymistą, każda zmiana może wzbudzać jakieś emocje, niepokój, jakąś obawę. Ja, jako dyrektor byłem nauczony, aby szkołę swoją promować, reklamować i żeby robić jak najlepszy nabór, ja byłem nauczony od samego początku, że o uczni trzeba się starać. Każdy uczeń, za tym idzie subwencja, dlatego nasza szkoła, co roku robi nabory i jeździ coraz dalej, teraz jeździmy w kierunku Janikowa, stamtąd już też kilku uczniów udało nam się pozyskać, dlatego mówię o tym, bo chcę powiedzieć, że w dużym zespole łatwiej będzie nam przetrwać. Dlatego, że cykl 6 letni pozwoli to, że można zawsze straty gimnazjalne niwelować tym, że jeszcze jest nadwyżka ucznia jeszcze w szkole średniej i odwrotnie. Na pewno emocje są różne, czy to w mojej placówce, czy w placówce kolegi, trzeba podjąć wyzwanie i myślę, że zakończy się to naszym sukcesem.

Dyrektor LO Strzelno Marian Mikołajczak – podobnie jak Wójt Jezior Wielkich chciałem poprosić Państwa o przegłosowanie tej uchwały. Ja myślę, że jest ona korzystna dla bardzo wielu podmiotów i to, co mówił Dyrektor Cieślik. Łatwiej będzie pewne sprawy zorganizować, łatwiej będzie tymi sprawami kierować mając doczynienia z takim organizmem bardziej szerszym. Ten projekt, który został wypracowany to jest pewne rozwiązanie nowatorskie. Ja usłyszałem opinię Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Pana Kowalika, który uznał to wręcz za modelowe. Patrząc w perspektywie nie konkretnego środowiska, paru nauczycieli, ale patrząc w sposób szerszy bez emocji, uznał to za modelową próbę rozwiązania w oświacie i nawet powiedział, że tym tropem powinny iść inne samorządy. Jest w tym pewne nowatorstwo, także chwała pomysłodawcom za to, mam nadzieję, że Państwo przegłosujecie to. Wiem, że są pewne głosy sprzeciwu, że pewne środowiska są temu niechętne, ale ja mam nadzieję, że Państwo, jako Radni Powiatowi potraficie wznieść się ponad partyjne czy powiedzmy próby nacisku i popatrzycie na to w sposób bardziej kompleksowy w sposób dalekosiężny.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – oczywiście wznosimy się ponad podziały, będziemy starali się poprzeć tą uchwałę, ale myślę, że w momencie, kiedy mamy tutaj taką znacząca chwilę łączenia powinniśmy pomyśleć też nad gminą Strzelno, Panie Burmistrzu czy gimnazjum w Strzelnie nie powinno być również włączone do tego jednego wspólnego organizmu, abyśmy mieli nie dwóch prowadzących gimnazja, czyli gminę Strzelno i Powiat Mogileński, ale żebyśmy wspólnie pod patronatem Powiatu Mogileńskiego uczyli tą młodzież, byłby to silny organizm. To, co powiedział Dyrektor i Wójt, że powinno się konsolidować w tej chwili dlatego, że jest niż demograficzny myślę, że jednostka w Strzelnie prowadzona przez Gminę Strzelno, powinna się zastanowić czy się nie przyłączyć do tego dużego planu i nie stworzyć jednej takiej super jednostki, która by nauczała w gimnazjum a później nasi absolwenci w gimnazjum przechodziliby do liceum, technikum, szkół zawodowych właśnie pod skrzydłami Powiatu Mogileńskiego. Wiemy, że wtedy są większe i lepsze szanse dla młodzieży, gdy jest to organizm zdrowy, kiedy są możliwości pozyskania środków finansowych na sprzęt, a to trzeba przyznać, że Powiat Mogileński bardzo stara się, aby jednostki prowadzone były doposażone w odpowiedni sposób i młodzież, która się uczy miała szanse skorzystać ze stypendiów, to co zaproponował Naczelnik poprzez Zarząd i przyjęliśmy możliwość otrzymania stypendiów przez uczniów i właśnie przyciągania ich do jednostek Powiatu Mogileńskiego. Dlatego proponuje również Panie Burmistrzu rozważyć ta kwestię przyłączenia gimnazjum strzeleńskiego do wspólnej jednostki, jakim byłby Zespół Szkół na terenie gminy Strzelno.

Radny Wojciech Baran – czy jest przeprowadzona analiza w poszczególnych jednostkach, oraz terminy, jakie by wchodziły w grę. 

Radny Mirosław Leszczyński – chciałem pogratulować Radzie Gminy Jeziora Wielkie i Panu Wójtowi tak odważnych decyzji w tych ciężkich czasach gdzie są decyzje trudno odbierane przez społeczeństwo, bo są malkontenci i zadowoleni. Tyle, co się orientuje jest więcej zadowolonych z tej podjętej uchwały w Jeziorach Wielkich. Pewności nigdy nie mamy gdzie te dzieci pójdą do gimnazjum, w tej chwili mamy informacje, że ze szkoły z Wójcina podstawowej klasa 6 – która kończy, 50% tylko idzie do gimnazjum do Włostowa druga 50% rozbija się na Wilczyn, Strzelno i Bielice. Nie wiem, co do pozostałych szkół w Jeziorach Wielkich, dlatego taka uchwała, która tu pozwoli połączyć gimnazjum i nasze liceum na pewno pomoże i nam, jako Powiatowi i Dyrektorowi w zarządzaniu i zwiększeniu dzieci a za uczniami przede wszystkim idzie subwencja, idą pieniądze, które są jak najbardziej potrzebne. Przyszły takie czasy, że żyjemy w dobie globalizacji, musimy wszystko łączyć, zwiększać i żeby tych pieniędzy było coraz więcej i utrzymywać to wszystko. Uważam, że jak kolega Nowacki powiedział, że myślmy o połączeniu gimnazjum strzeleńskiego. Na dzień dzisiejszy mamy projekt uchwały o połączeniu i utworzeniu filii gimnazjum z Włostowa w Strzelnie i to jest dobry pomysł zobaczymy jak będzie działać. Nikomu niczego nie wyrywamy i nie możemy mieć pretensji do siebie nawzajem, tym bardziej, że Dyrektor Piotr Cieślik powiedział, że też wychodzicie, jako Dyrektorzy poza teren naszego Powiatu i wyrywacie z innych powiatów dzieci i tam też by musieli mieć pretensje, bo wiem, że wychodzimy na teren Trzemeszna, dużo dzieci z gminy Wilczyn, Skulsk dojeżdża do Bielic i tam też wyrywamy dzieci a też wyrywamy stypendium. To też jest marketing oświatowy, będę głosował za przyjęciem tego projektu uchwały gdyż rozumiem, że na dzień dzisiejszy tak musimy działać, abyśmy nie stanęli kiedyś przed ścianą gdzie nie da się nawet wylać łez.

Radny Krzysztof Szarzyński – ja mam pytanie do Naczelnika Oświaty, ponieważ mam wątpliwości do samego procesu procedowania przedmiotowej uchwały. W jednej uchwale tej przedmiotowej zawarto dwie kwestie. Pierwsza kwestia, samo porozumienie z Gminą Jeziora Wielkie i druga kwestia scalenie szkół powiatowych, czyli Zespołu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. W moim odczuciu w przedmiotowej uchwale brakuje stanowisk Rad Pedagogicznych ZSL i ZSZ, jak i również brakuje analizy kilkuletniej w postaci tabeli – ile oddziałów jest w ZSL, ile jest młodzieży. Takiej analizy ja, jako Radny nie otrzymałem. Zgłaszałem swoje wątpliwości na komisji, niestety nie zostały rozwiane, uważam że samo przeświadczenie o celowości takiego działania w dobie nadchodzącego niżu demograficznego nie jest wystarczające. Nie mamy deklaracji rodziców, ile dzieci przyjdzie do gimnazjum, nie mamy również kosztów takiego działania. Nie wiem na dziś, jakie są koszty przeniesienia gimnazjum z Włostowa do Strzelna do Liceum, również jakie są koszty oraz korzyści scalenia jednostek powiatowych, tego zabrakło. Niestety nie mogę głosować za przedmiotową uwagą, bo są to bardzo duże wątpliwości, które nie zostały ani na komisjach ani wcześniej rozwiązane. Uważam, że dobro dziecka jest najważniejsze. Rozumiem decyzje Radnych Gminy Jeziora Wielkie, ale my jako Rada Powiatu powinniśmy decydować mając argumenty i znając stan faktyczny. Skoro jest tak dobrze to, dlaczego tych danych nie mamy. Dlaczego nie przedstawiono nam takich analiz? Powtórzę jeszcze raz dobro dziecka jest najważniejsze, czy to się będzie nazywało marketingiem czy inaczej, dziecko jest najważniejsze a w tym wszystkim to dziecko gdzieś zostało zatracone. Proszę Pana Naczelnika o przedstawienie samego procesu procedowania przedmiotowej uchwały, bo uważam, że to procedowanie było bardzo szybkie, nieprzemyślane z wszystkimi uczestnikami przestrzeni społecznej.

Radny Witold Pochylski – ja myślę Panie Radny, że te problemy były rozstrzygane na komisjach i mam wrażenie, że teraz rozdrabniamy się. Przyjemnie posłuchamy szefa oświaty. Chciałbym zwrócić uwagę, że być może to problem komunikacji w Klubie gdzie te rzeczy powinny być wyjaśnione tym bardziej, że i członkowie Zarządu i władze samorządowe Gminy Strzelno są społecznie i politycznie uwarunkowane. Apeluję do kolegi abyście Panowie takie rzeczy rozstrzygali wewnątrz siebie i nie zawracali głowy teraz takimi prozaicznymi problemami. Po to są komisje, na których wydawało się, że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – tak troszeczkę jestem zaskoczony, że tak się skumulowała pewna ilość problemów, które Państwo przedstawiacie odnośnie tej uchwały. Musze powiedzieć, że Zarząd Powiatu dłużej chyba nad żadną uchwała w historii powiatu nie rozmawiał z wszystkimi zainteresowanymi. Sprawa zaczęła się 3 lata temu, kiedy jeszcze poprzedni Zarząd proponował takie rozwiązania gminie Strzelno. Tam się wydawało, że to jest naturalne – dwa budynki w jednym miejscu, prawie w jednym i wspólnie organizujmy proces dydaktyczny. Najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest proces dydaktyczny. To co 3 lata temu się stało, to od nowa podstawa programowa wchodząca do gimnazjum i tam już było wiadomo, że gimnazjaliści będą uczeni inaczej niż ich poprzednicy, mianowicie ta zmiana procesu dydaktycznego polegała na tym że 3 lata gimnazjum i rok szkoły średniej będzie zamykało pewien cykl który pozwoli uczniowi zdawać maturę na poziomie podstawowym, dwa lata następne szkoły średniej będą pozwalały uczniowi przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym i już wtedy było wiadomo, że takie wspólne połączenie gimnazjum i szkoły średniej najlepiej z liceum daje najlepsze efekty. Nie potrafię teraz przytoczyć danych ilościowych, ale w dużych miastach typu Inowrocław czy Bydgoszcz i większe każde szanujące się liceum zabiega o to, aby przy nim było gimnazjum ze względu na to, że daje lepsza ofertę edukacyjna i to leży u podstaw całego pomysłu. Jeśli chodzi konkretnie o ta uchwałę, to w połowie stycznia zeszłego roku Zarząd Powiatu z Burmistrzami i Wójtami z naszego terenie odbył pierwsze spotykanie gdzie zostało przedstawione, zdefiniowany problem. Niż demograficzny, jak wyglądają koszty i dalej odbył się cykl spotkań z Burmistrzami i Wójtami, które odbywały się regularnie, gdzie są tabelki i jeżeli Państwo sobie życzą niestety musiałbym otworzyć komputer i pokazujemy sobie dane, czyste dane ilościowe. Zebrane były one przy okazji strategii, którą w październiku a na wrzesień była gotowa i tam firma zewnętrzna zebrała nam dane twarde dotyczące szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich i z nich wynika, że mniej więcej 600 dzieci ubędzie w szkołach podstawowych ok.600 w gimnazjach i 600 w szkołach średnich. Szkół podstawowych na terenie powiatu mogileńskiego jest 19, gimnazjów jest 5, szkół średnich 4 duże zespoły i z tego konkluzja jedna, że nie uda się nic innego zrobić jak ograniczyć pewna ilość kosztów stałych. To, co robił Powiat Mogileński przez 10 lat to też było wiadomo, że niż demograficzny idzie to zrobił wydaje mi się, wszystko, co jest możliwe, aby budynki zabezpieczyć pod względem energetycznym i to daje efekty, teraz jakbyście weszli do szkoły to macie temperaturę w szkole taką, że dzieciak przyjeżdżając do szkoły to prawie w krótkim rękawie na terenie szkoły może chodzić. Tak to ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. Teraz cele strategiczne, które ma Powiat zostały zdefiniowane. Próbujemy nie zamykać żadnej szkoły średniej, czytaj Liceum Ogólnokształcące, które dzisiaj ma 240 dzieciaków, funkcjonowanie tego budynku przy takiej ilości uczniów to tłumaczyłem niejednokrotnie, pod względem wykorzystania budynku zatrudnienia kadry pedagogicznej i dania im możliwości zarobienia, graniczy z cudem. Jakie propozycje Zarząd Powiatu złożył w stosunku do gmin, ograniczajmy ilość budynków i to, co się stało wspólnie z Gminą Jeziora wielkie, proszę sobie wyobrazić, że nieważne, który samorząd na tym zarobi w tym wypadku akurat Jeziora Wielkie, że jeden budynek na utrzymaniu mniej. Co by się nie działo już ta okoliczność jest spełniona, czy komuś się to podoba czy nie musi być mniejsza ilość budynków muszą być nauczyciele lepiej wykorzystywani, nie mogą uczyć w klasach zbyt małych, bo z subwencji oświatowej żaden z samorządów nie jest w stanie ich utrzymać. Ta propozycja, którą my składamy w stosunku do Gminy Jeziora wielkie to w powiązaniu z tą informacją, która była przed chwila o średnich pokazujemy, że my mamy pewne rezerwy.  Te średnie, które uzyskujemy ponad to, co ustawa przewiduje pokazują, że nasi nauczyciele mają pewna ilość nadgodzin, bo inaczej nie da się tych średnich uzyskać. Tak żeśmy przedstawiali gminom. Ten rok i rok przyszły możemy wspólnie zagospodarować nauczycieli, dajcie tak jak w przypadku Jezior Wielkich, dajcie uczniów, nauczycieli ale warunek do dużego zespołu i wtedy spróbujemy ich zagospodarować i to jest ta szansa. Jeśli ktoś się pyta o dane twarde dotyczące tego, co się ma zdarzyć w Powiecie Mogileńskim w strukturach szkół. Proszę Państwa to wszystko jest patykiem na wodzie pisane. 15 lipca 2012 wiemy, co my mamy, musimy zrobić nabór do szkół średnich, my nie dostaniem deklaracji od żadnego rodzica czy on przyjdzie do szkoły naszej średniej czy nie przyjdzie. Nie ma takiej możliwości. Radzic ma prawo wyboru a wierzcie Państwo z doświadczenia wiem, że do 10 września rozmaite są deklaracje, rodzic przychodzi kładzie świadectwo w szkole średniej za dwa dni przychodzi i mówi a jednak nie, bo z koleżanką tam się umówiły i chce chodzić tam i takie zmiany są w nieskończoność. Dlatego system stypendialny, który był przedstawiony. Który Państwo przyjęli w poprzednim roku zakładał jedna ważną rzecz do 10 września masz się zapisać do szkoły albo nie, jeśli nie zrobisz to do 15 września stypendium już nie. Chodzi o to by dyscyplinować ludzi, co do swoich wyborów i to jest to całe jakby założenie. Dlaczego rozmowa z Jeziorami Wielkim dla Powiatu jest tak istotna? Pierwsza rzecz to problemy budynku LO w Strzelnie aż żal, aby budynek w takiej kondycji z taką bazą dydaktyczną był wykorzystywany w połowie i to prosto mówimy. Druga rzecz moim zdaniem najistotniejsza, zależy nam na ty, aby skomunikować gminę Jeziora Wielkie ze Strzelnem, aby uczeń ucząc się jeździć do gimnazjum do Strzelna tak prawdę mówiąc siłą rozpędu wybrał którąś ze szkół naszych w Strzelnie. Czy liceum czy szkoła zawodowa, Państwo też przygotowują szkołę zawodową do nowych wyzwań, bo to nie jest tak, że plany ideafix. My pokazujemy, że jeden budynek jest już gotowy, drugi wrzesień tego roku, jeżeli się nic nieoczekiwanego nie wydarzy oddają Państwo warsztat. Szkoła zawodowa jest gotowa do przyjęcia nowego wyzwania dotyczącego kształcenia zawodowego po nowemu. Ta nowa podstawa programowa od września 2012 wejdzie czy się komuś podoba czy nie to już jest fakt. To jest ta istota rzeczy, skomunikowanie Gminy Jeziora Wielkie ze Strzelnem. To, to strategiczne działanie. Przedstawianie wszelakich analiz liczbowych, można się w to bawić tylko zmniejszanie kosztów w większym organizmie, my to od iluś lat ćwiczymy i wychodzi prawie, że udaje się nam doprowadzić do takiej sytuacji, że Zespoły Szkół są w stanie utrzymać się z subwencji, która wpływa z ich tytułu do Powiatu Mogileńskiego. To nie jest tak powiedziane, że subwencja wpływa na szkołę, subwencja wpływa do Powiatu a to Państwo decydujecie jak wydać na poszczególne szkoły, zadania jak to rozdysponować, nie mniej takie analizy studyjne prowadzimy czy każda ze szkół jest w stanie się utrzymać i jesteśmy bliscy takiego rozwiązania, najtrudniej mamy w liceum w Strzelnie ze względu na to, że mamy za mało uczniów w szkole. Tam musi być większy organizm. Tak prawdę mówiąc gdyby przyjąć takie rozumowanie, że dyskusja przeprowadzona ze wszystkimi, ja byłem wysłany przez Zarząd do każdej z gmin i z każdymi, z Radnymi była przedstawiona prezentacja, o której Pan mówi, że nie mamy danych. Z każdą gminą było to przedstawione, przedyskutowane i musze powiedzieć, że Radni w Gminie Jeziora Wielkie dwa razy taka dyskusję przeprowadzili w mojej obecności właśnie dopytując się o te szczegóły. To, co ci Radni podjęli to chylić głowy, determinacja, odwaga podjęcia tej decyzji przy tych wszystkich niezręcznościach, które mogą inni pokazywać, że pozbyli się gimnazjum i inne historyjki. A mądrość moim zdaniem polega na tym, że mają zabezpieczyć dydaktykę dla ucznia, to jest istota rzeczy i to robią. Myślę, że to rozwiązanie, które jest tutaj w tej chwili proponowane jest dla ucznia najlepszym rozwiązaniem a finanse powinny się zgadzać, szczegóły 15 lipca jak będziemy mieli dane dotyczące naboru, jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć.

Radny Wojciech Baran – nie odpowiedział Pan na jedno z pytań odnośnie analizy redukcji etetów.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – redukcja to jest też ten 15 lipca. Proszę sobie wyobrazić dwa światy. Jeden świat – nie robimy nic i nie ma naboru, to i tak redukujemy. Robimy to, co jest tutaj zaproponowane, ale nie ma naboru to i tak będziemy redukowali. Ryzyko, że w dużym zespole będziemy to robili jest daleko mniejsze, bo to dobro, które jest, że w jednym ręku jest umowa o pracę pozwala nauczyciela zatrudnić zarówno w Zasadniczej Szkole Zawodowej jak w technikum, liceum i jak i w gimnazjum. Jeśli mu brakuje godzina czy dwie można etat uzupełnić, natomiast, jeśli to jest w mniejszym organizmie to umowa o prace mówi, że w danym zakładzie pracy musi mieć etat nawet, jeżeli idzie do innego zakładu pracy to wtedy druga umowa i to jest to dobrodziejstwo ile osób ze szkół trzeba będzie zwolnić nie wiem. Gdyby się przyjrzeć my nie mamy danych ilościowych ile uczniów jest w poszczególnych szkołach podstawowych, gimnazjach ilu nauczycieli przy tym pracuje, ale z danych które ja mam, otrzymałem z Gminy Jeziora Wielkie a dotyczące gimnazjum we Włostowie to dla nich bez zrobienia tego przeniesienia 3-4 etaty Pan Wójt musiałby zlikwidować albo dokładać pieniądze proporcjonalnie, gdzie 1 etat nauczyciela dyplomowanego to proszę sobie wyobrazić to są pieniądze ok.85tys biorąc pod uwagę podwyżki które mają być od września. W dużym zespole jest szansa, że to zdołamy przyjąć i tak jest z poszczególnymi gminami i w zależności od tego jak gminy podejdą do problemu, jak radykalnie zechcą naprawiać finanse oświaty tyle będzie zwolnień. Jeżeli gminy się zdecydują, że nie robią nic, zostawiają szkoły z klasami 10 osobowymi itd. to świadomy wybór Radnych – dokładamy pieniądze, każdemu wolno, także tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Chyba, że ktoś miałby taka moc sprawczą, że siadają wszyscy i próbujemy w jednym dużym organizmie próbować to naprawiać. Tego się nie da. To co udało się zapoczątkować Powiat – Jeziora Wielkie. Myślę, że tak jak powiedziano, jako wzorcowe rozwiązanie na pewno modelowe rozwiązanie dla MEN ograniczać koszty na danym terenie. Na zakończenie mogę podać, że w Powiecie Mogileńskim na rok 2012 u nas i w gminach jest 62mln. na oświatę, licząc to na dzieci, nie na budynki i nauczycieli nie są to małe pieniądze. To się da poukładać, aby była dydaktyka, warunek to dydaktyka a nie utrzymywanie budynków, nie utrzymywanie etatów. Myślę, że robimy dobry krok w taki sposób konsolidacji oświaty w Powiecie Mogileńskim. Uda się super, tym bardziej, że zależy nam na tym i to też nie jest bez znaczenia, że od kilku lat te nasze notowania w szkołach średnich, co do wyników nauczania zarówno na poziomie maturalnym jak i kształcenia zawodowego nie są złe w związku z tym chciałoby się, aby się nie zaprzepaściło tego dorobku. To dorobek wszystkich zarówno gmin na poziomie gimnazjalnym jak i nauczycieli w szkołach średnich. Wydaje się, że ta logika, którą Zarząd się wykazuje od jakiegoś czasu, właściwie od zawsze, żeby większe organizmy utrzymywać i w ten sposób utrzymywać szkoły dając im pewną samodzielność itd. to wszystko daje, to nie jest ręczne sterowanie, tylko stwarzanie pewnych ram, dawanie pewnych warunków reszta jest w rękach szkoły, Radnych, dyrektora idt. Tyle, jeśli chodzi o analizy zwolnień tego się nie da tak od razu powiedzieć.

Radny Krzysztof Szarzyński – Panie Naczelniku Pan się nie przygotował do dzisiejszego tematu, skoro były takie szerokie konsultacje w gminach rok temu, skoro Pan jeździł i z każdymi organami się Pan spotykał to, dlaczego nie ma protokołów z tych spotkań, dlaczego nie ma krótkich opinii do przedmiotowej uchwały, Pan się zaplątał w swoich wyjaśnieniach Panie Naczelniku. Powiedział Pan, że przy okazji tworzenia strategii oświatowej zebrano dane ze wszystkich szkół z terenu Powiatu Mogileńskiego a za chwile mówi Pan, że tych danych nie ma, aby takie analizy przygotować, więc niech Pan się zdecyduje, w jakim kierunku idziemy. 

Starosta Tomasz Barczak – naprawdę to miesiące pracy i to pracy u podstaw. To nie, że ktoś sobie wymyślił w ciągu miesiąca i stworzył coś. To akurat propozycja samorządu powiatowego dla samorządów gminnych, opracowania. My w tej chwili mówimy, że tu za chwilę możemy zaprezentować wszystko, tylko czy jest akurat czas i miejsce na prezentowanie, ale nie można mówić, że do tego nie było przeprowadzonych analiz, danych GUS. Na konwencie Powiatów Kujawsko –Pomorskich GUS przedstawiał wszystko do trzydziestego któregoś roku jak będzie wyglądała demografia, jeśli chodzi o młodzież i szkolnictwo. Patrząc na demografię, to co zrobiliśmy i to co przewidywaliśmy że przyjdą ciężkie czasy do oświaty i że budynki mamy od dachu prawie do piwnic zrobione czekamy, to teraz chodzi nam tylko o uczniów, aby w budynkach odbywało się życie. Te koszty stałe, które niestety jak wiemy energia i inne ciągle rosną, ale my jesteśmy na to przygotowani, dlatego nam teraz chodzi tylko o młodzież. Jak było mówione najważniejsza jest młodzież a młodzież trzeba dobrze kształcić. Taki gimnazjalista, który jest kształcony we Włostowie jemu się nic nie stanie jak on przyjdzie do większego miasta i on naprawdę będzie przygotowany, jeśli chodzi o pracownie, dostęp do tej bazy łącznie z astro bazą, którą stworzyliśmy, ta młodzież będzie odpowiednio przygotowana, aby dobrze zdać maturę i potem dopiero iść w świat i trzeba patrzeć. Szkolnictwo zawodowe, o którym w pewnym momencie zupełnie zapomniano, już wtedy myśleliśmy co zrobić, ponieważ mówiliśmy, że nikt nie kształci fachowców. To już parę lat temu, nie to, że ktoś to dziś wymyślił i robi takie rzeczy. Analiza i jeszcze raz analiza. Chodzi o to by młodzież w Powiecie Mogileńskim kształcić w dobrych warunkach, przez dobrych nauczycieli żeby mogła iść w świat i tam zdobywać tą wyższą wiedzę i to jest główna rzecz. My wszyscy mówimy, że nauczyciele bardzo ważna rzecz, bo miejsca pracy, nikt w tej chwili nie zagwarantuje, że będą mieli wszyscy nauczyciele pracę. Pod tym się nikt z Zarządu nie podpisze, dlatego że nie wiemy, jaki będzie nabór, ile będziemy mieli młodzieży, ile będzie pieniędzy z subwencji oświatowej, ale tymi ruchami śmiem twierdzić, że te etaty, które posiadamy, postaramy się, aby nauczyciele mieli pracę. W pierwszej mojej kadencji było tak, że zostawiamy nauczycieli i mają nadgodziny i dokładnie Państwo pamiętacie, jaka była propozycja. Idziesz na emeryturę, możesz pracować na pół etatu, ale idź na emeryturę, ci emeryci pracują u nas i w każdej chwili możemy powiedzieć, że przyszła ta chwili, w której muszą odejść i nie będą mieli godzin u nas w szkołach i to jest też pewien bufor, że to co się robiło dawniej że rzeczywiście poszli emeryturę mają a dorabiają w naszych szkołach to jest też to, że odejdą i nikt nie będzie miał krzywdy a nauczyciele, którzy pracują i mają jeszcze do emerytury to na pewno będą mieli godziny. To też taka strategia od dawna robiona w Powiecie Mogileńskim. Również trzeba się ukłonić, bo taką pracę jaką wykonał Naczelnik, jeśli chodzi o cyfry, przeliczenia to naprawdę duża praca, to dokładana analiza. Tak długo Zarząd nie pracował, nie analizował, nie spotykał się Naczelnik ze Starostą w lewo, prawo to są godziny pracy. SPZOZ  i oświata to rzeczy którym poświęca się najwięcej czasu jako członkowie Zarządu, nad tym głównie siedzimy. Jak nic nie zrobimy będziemy mieli do siebie pretensje, próbować trzeba. Po drugie trzeba chwalić, że jeśli chodzi o zdawalność, to wszędzie nas chwalą w całym województwie. Pani Kurator chce przyjechać koniecznie do naszych szkół, bo tyle dobrego słyszy o oświacie w Powiecie Mogileńskim, nie tylko, jeśli chodzi o wyniki w nauce, ale jeśli chodzi o bazę, która stworzyliśmy i o jakość szkół, którą mamy. To też o czymś świadczy to są lata pracy i dlatego w ten sposób trzeba patrzeć.

Radny Przemysław Zowczak  - po tej dyskusji której jesteśmy świadkami, trudno nie zabrać głosu. Panie Radny Szarzyński, dobrze że ma Pan wątpliwości ale o nich mógł Pan przecież mówić jako Przewodniczący Komisji nie problemowej ale Rewizyjnej, mógł Pan bardzo szeroką dyskusje poprowadzić na komisji, mógł Pan również o tym problemie rozmawiać na Klubie koalicyjnym i sadze, że to jest to gremium, które tak naprawdę ma decydujący wpływ o tym w sprawie kierunków w którym będzie podążała nasza oświata. Zostało tutaj rzucone bardzo ostre sformułowanie, padł zarzut, że zostało zatracone dobro dziecko, to jeden z najcięższych zarzutów w kierunku Starosty, Zarządu, całej koalicji. Apeluję, abyście Państwo uzgodnili to w ramach PSL proszę o mediację Prezesa Furtaka, bo w związku z tym, że padły takie zarzuty, Pan Starosta jest widzę tutaj również stroną w tym konflikcie. I pomimo tego, że nie ze wszystkim się zgadzam, czy nie do końca się zgadzam z koncepcją wypracowaną przez Zarząd i Naczelnika o tym będę mówił później, ale odbieram ja jako Radny te zarzuty, które padły w kierunku Pana Naczelnika i Zarządu Powiatu, jako krzywdzące.

Radny Wojciech Baran – chciałem zapytać  o kwestie dowozu dzieci do gimnazjum.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jeśli chodzi o dowóz dzieci leży to w gestii gminy i tak to będzie.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – jeżeli chodzi o porozumienie które ma być spisane, dowóz dzieci to obowiązek gminy, zadanie własne i Gmina Jeziora Wielkie na własny koszt będzie dowozić dzieci do gimnazjum w Strzelnie. Ja nie mogę przemilczeć wystąpienia Radnego Szarzyńskiego. W moim odczuciu Pan zabiera mi możliwość, aby dzieci mogły kształcić się w lepszych warunkach i korzystać z tego wszystkiego, co zostało stworzone, aby mogła edukacja przebiegać. Ja muszę powiedzieć, że odbyłem spotkanie z Zarządem Nauczycielstwa Polskiego. Opinia związku jest bardzo pozytywna. Powiedziano w ten sposób, że pierwszy Powiat w kraju, który wie, o co chodzi w oświacie i w jakim kierunku trzeba pójść. Zdają sobie sprawę odnośnie nauczyli, zwolnień, innych rzeczy. U nas to się odbywa w ten sposób, że wszyscy zyskują i Panie Radny tak jak my w Gminie przeprowadziliśmy analizę kosztów, korzyści wynikających. Nie wyobrażam sobie żeby Pan miał wątpliwości w stosunku do Powiatu, że takiej analizy Zarząd nie zrobił. Nie wyobrażam sobie tego, bo też zdaje sobie sprawę, że Zarząd Powiatu nie wyciągnął ręki i nie powiedział dajcie nam dzieci my was z długów wyciągniemy, tylko też ma z tego jakieś korzyści i korzyści są obopólne.

Radny Krzysztof Szarzyński – Panie Wójcie ja też nie wyobrażałem sobie, żeby podejmując tak ważne złożone decyzje żeby było jasne jestem za rozwojem, za jakością i za właściwa dydaktyką i nikt Panu nie odbiera, bo ja ani jedno słowo, które się nagrało nie mówiłem o sprzeciwie tej decyzji, jeśli chodzi o porozumienie. Natomiast mówiłem, jako finansista, że zabrakło mi tych analiz, które dzisiaj mamy, koszty za rok ubiegły 2011, jakie to są koszty i jakie koszty po połączeniu naszych powiatowych jednostek. Jeśli chodzi o koszty stałe budynków to z całym szacunkiem, ale pozostaną kosztami stałymi. Tu rzeczywiście najważniejsza jest dydaktyka i co do tego nie ma sporu. Natomiast chodzi o te analizy, których nie wykonano.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dodał, że jedna strona będzie mówiła, że to były długie godziny rozmów i szczegółowych analiz, co przyniesie przyszłość. Każdy z Radnych ma również prawo prezentowania stanowiska. W tym momencie chce powiedzieć, że najważniejsze w całej dyskusji i chce podziękować zarówno Wójtowi jak i Dyrektorom, Radnym, że widzimy przede wszystkim dobro dziecka i jego rozwój. Na tym dyskusje zakończymy i przejdziemy do odczytania projektu uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki- chce pogratulować Staroście, Wójtowi, Zarządowi za odważna decyzje i ze swej strony życzę sukcesów. Oby dzieci, uczniowie kształciły się w naszych szkołach, tu zdobywały wiedze i zdawały egzaminy i żeby dobrze przygotowane wyruszały w dalsza naukę i życie zawodowe.

Radny Wiesław Gałązka – chciałem wspomnieć wymianę dyskusji przed głosowaniem zabranie przeze mnie głosu na ten temat było by bez sensu.  Natomiast powiem teraz tak. Dostałem dziś dwa razy w gębę, raz od swojego kolegi z koalicji, drugi od kolegów z PO.  Od kolegów z PO było to łaskotanie, było to przyjemne, jeśli mogę tak porównać. Kolego Witku miałeś 100% racji za zwrócenie uwagi, za krytykę. Jednakowoż postawa naszych kolegów ze Strzelna ona nie bierze się bez przyczyny. Dzisiaj się dowiedziałem z relacji kolegów, taką trochę postawę przyjmowali, trochę anty, że idą jakieś szykany polegające na tym, aby doprowadzić do upadku, lub małej frekwencji gimnazjum prowadzonego przez gminę strzeleńską. Usłyszałem to z wielkim niesmakiem, bo w momencie, kiedy procedujemy, mamy na uwadze pewną część oświaty w Powiecie bez wkraczania w wewnętrzne sprawy gminy Strzelno, ale w tym co mi przekazano jest tez kontekst, żeby gminie Strzelno ktoś nadgorliwy wprowadza taka atmosferę, która ma doprowadzić do tego aby gimnazjum strzeleńskie było coraz mniej liczne. A ja powiem tak, że takie ułożenie spraw spowoduje, bo musi spowodować pewną mobilizację w tymże gimnazjum i jest na pewno wyzwaniem do Dyrekcji tego gimnazjum, do nauczycieli, pewnie też dla rozkochanych w tej szkole rodziców do tego, aby tak stanowić i funkcjonować żeby niekorzystne opinie, które od czasu do czasu się na ten temat pojawiały, były coraz mniej liczne. Natomiast działanie w sposób nadgorliwy, być może chcieli się przysłużyć w jakiś sposób naszej decyzji albo podgrzać atmosferę, albo wręcz się sprzeciwić uważam za bardzo naganne i myślę, że jeśli to są osoby podlegające Powiatowi należy bardzo skrytykować, jeśli to są osoby podlegające Burmistrzowi taka krytykę należy zastosować. Mówię to z całą stanowczością, będę to trochę monitorował jak to dalej się potoczy, ale takie postawy i zachowania w takich trudnych momentach są wielce naganne. Ten policzek, który wymierzył mi Krzysiu odrobinę z tego powodu mniej boli aczkolwiek szczypie sporo.

 

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki- w związku z tym, że musi być to Statut ujednolicony, aby w przyszłości spełniał oczekiwania, aby można było łatwiej się poruszać, zaszła taka potrzeba, aby go zmodernizować i przyjąć go, jako całość. Dlatego otrzymaliście na komisjach, mailem statut i uchwałę. 

Radny Wojciech Baran – czy w związku z przyjęciem statutu czy dla właścicieli gruntów nieruchomości, budynków, gruntów będą obciążenia finansowe? W statucie jest zapisane tworzenie map numerycznych itd. w jakim celu to będzie tworzone i jakie korzyści z tego będą wynikały dla właścicieli nieruchomości?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – szczegółowych odpowiedzi udzielałem już tutaj na poprzednich sesjach Rady Powiatu i temat był wielokrotnie omawiany. Odpowiadając na pytanie pierwsze, czy będą jakieś obciążenia dla właścicieli nieruchomości – nie. Nie jest to związane z jakimiś dodatkowymi opłatami. Statut i stworzenie związku celowego ma za zadanie tylko i wyłącznie ułatwić pozyskanie środków na realizację zadań, które wynikają z ustawy prawo geodezyjne i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ta druga weszła w życie w 2010 roku i ona narzuca do 2014 wykonanie zadań min. założenie mapy numerycznej, GESUD –u, założenie ewidencji budynków i informatyzacje zasobu geodezyjnego i kartograficznego. To są zadania, które narzucają te ustawy i stworzenie tego związku ma nam ułatwić i ma działać w kierunku pozyskania środków na realizacje tych zadań. Nieoficjalnie wiem, mimo, że związek jeszcze nie powstał, że już są pewne działania podjęte, nie chce przekazywać nierzetelnych informacji, ale bodajże Główny Urząd Geodezyjny próbuje już województwo kujawsko –pomorskie wciągnąć do programu innowacyjna gospodarka, którego zadaniem będzie przekazanie środków na jeden z tych celów, jaki jest założenie ewidencji budynków i lokali. Mimo, że związek na tą chwilę nie istnieje, ale już powiaty z województwa kujawsko –pomorskiego działają razem, aby pozyskać środki w programach i spełniać wymogi ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Radny Wojciech Baran – a obowiązki, jakie wynikają dla właścicieli?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – obowiązek od strony właścicieli nieruchomości, jaki jest?

Radny Wojciech Baran – czy będą z tego jakieś obowiązki wynikały?
 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – nie, obowiązku żadnego nie ma. Jedynym obowiązkiem jest tutaj jeden z artykułów ustawy prawo geodezyjne, że każdy z właścicieli ma obowiązek w przeciągu 30 dni wszystkie zmiany, które dotyczą jego nieruchomości przekazać do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, czyli do Starosty. Ustawa prawo geodezyjne i prawo budowlane narzucają pewne obowiązki dla właścicieli nieruchomości, ale to w żaden sposób nie jest związane z prowadzeniem mapy numerycznej i nie jest to związane z informatyzacja zasobu, to przepisy, które funkcjonują od kilku lat i nałożone są na właścicieli nieruchomości i dotyczy to inwentaryzacji obiektu, sieci i zmiany, które dotyczą ewidencji gruntu.

Radny Wojciech Baran – czy w związku z tworzeniem tych map i ewidencji będzie aktualizacja chociażby tego naszego powiatowego zasobu, bo jest nieaktualny?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – ale ja już przekazałem, że o aktualizację mają zabiegać właściciele, każdy z właścicieli powinien w przeciągu 30 dniu wszystkie zmiany odnośnie jego nieruchomości przekazać do organu prowadzącego. To zadaniem właścicieli jest dbanie o to żeby te informacje były aktualne. Ewidencja gruntów i budynków jest tylko rejestrem. Który ma za zadanie rejestrować a nie dbać o to by było aktualne. My również poprzez modernizację gruntów i budynków oraz uzupełnienie danych przez założenie ewidencji budynków i lokali w jakiś sposób aktualność tego zasobu poprawiamy, przed 2008 było założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Dabrowa w ubiegłym roku skończyliśmy ewidencję budynków i lokali na gminie Mogilno, obecnie prace trwają w gminie Strzelno. Te informacje, ten stan jest cały czas aktualizowany.

Radny Wojciech Baran – czy zmiany wynikające z urzędu np. o zmianie nazwy ulicy, nymeru należą też do właścicieli nieruchomości?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – organem, który prowadzi ewidencję i numerację porządkową nieruchomości są gminy i tam jest w pewien sposób ewidencjonowane to. Natomiast gminy również mają obowiązek przesyłać do ewidencji gruntów i budynków informacje dotyczące numeracji porządkowej, czy też zmiany i my jesteśmy organem, który rejestruje te zmiany i wtedy informacja jest aktualna. Jeśli takiej informacji z gminy nie otrzymamy i też od właściciela nieruchomości to takich zmian nie wprowadzimy chyba, że na żądanie np. na wniosek właściciela załóżmy przychodzi z dowodem osobistym i mówi, że zmienił się adres jego zamieszkania czy też otrzymujemy informację z gminy, że nastąpiła zmiana numeracji porządkowej nieruchomości to wtedy takie zmiany adresowe są wprowadzane albo w procesach modernizacji ewidencji gruntów również zbieramy dany odnośnie numeracji porządkowej budynków. Jeśli spotkamy się z taką sytuacją, że ktoś ma nieaktualne czy też adres czy numer nieruchomości, to właściciel jest za to odpowiedzialny albo urząd gminy nie przekazał nam stosownej informacji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: A.Ziółkowska, W.Gałązka, K.Szarzyński, B.Nowacki)

Ad.19
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak – posiedzenie zarządu z 19 stycznia br. ad.10 Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Ford Transit Van będącego na wyposażeniu ZPS w Szerzawach na rzecz ZS w Bielicach, proszę o szerszą informację.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – samochód w Szerzawach, który jest przedmiotem przekazania, był zakupiony ze środków PFRON i to było 5 lat temu i w tym roku ponownie mogliśmy się ubiegać o taki samochód i dla Szerzaw został zakupiony nowy samochód a ten zgodnie z koncepcją Zarządu Został przekazany do Bielic, bo tam wcześniej wyeksploatowany samochód był zbyty i powstał problem przewozu kilkunastu osób a bez autobusu jest kłopotliwy. Szkoła ze względu na oddalenie od ośrodka miejskiego potrzebuje przywiezienia drużyny piłkarskiej na przykład i te dwa samochody załatwiają nam sprawę i o tyle jest to korzystniejsze, że utrzymywanie autobusu w pełnej gotowości, przeglądy itd. plus kierowca, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje, przy małym zapotrzebowaniu na usługę stało się drogie. Ta koncepcja gdzie dwa samochody, gdzie kierowca z kategorią B może jechać i teraz możemy przewieź w taki sposób dzieci. Samochód może posłużyć kilka dobrych lat, takie wydaje się wykorzystanie właściwe.

Ad. 20
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem wrócić do kwestii związanych z siecią szkół. Chciałem powiedzieć, że poparłem koncepcję Zarządu ze względu na to, że uznaję za priorytet włączenie w nasza oświatę szkolnictwa gimnazjalnego, natomiast chciałem już teraz po głosowaniu, aby to w najmniejszym stopniu nie zaszkodziło podjęciu tamtej uchwały, że byłem, jestem zwolennikiem uszanowania autonomii obydwu zespołów szkół ZSZ i ZSL i uważam, że źle się stało, że ta autonomia została naruszona. Zdaję sobie sprawę, że to trochę kosztowało, ale tak samo ponosimy koszty przyznając stypendia, żeby ściągnąć młodych ludzi uważam, że gdybyśmy szanowali tą autonomię to mielibyśmy też więcej uczniów. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jeszcze przed swoim wystąpieniem na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie, wystąpieniem, jako mieszkańca a nie Radnego, gdzie pewien Radny odniósł się do mnie, później była już dyskusja podczas mojej obecności i proszę Państwa osoby, które pełnia role w PSL zarzuciły mi dwie rzeczy – fatalny stan nawierzchni i nie wywiązanie się przeze mnie z moich zobowiązań, jako Radny i jako Wicestarosty a chodziło o drogę powiatową w Stodólnie i o chodniki wzdłuż tej drogi. Mam informację, że sprawa będzie poruszona na zebraniu sołeckim w Stodólnie, że organizuje się jakaś grupa osób bardzo niezadowolona z braku moich działań i Pan Burmistrz Matczak obarczył mnie winą za wygląd elewacji szpitala powiatowego w Strzelnie. Panie Starosto, ponieważ obiecałem Radnemu Trawińskiemu, że nie uchylę się i będę na zebraniu wiejskim w Stodołach i chciałby, aby Pan się odniósł do tego i ze względu na zarzut skierowany w moja stronę, prosiłby aby pan się odniósł do kwestii związanych z elewacją szpitala Powiatowego w Strzelnie. Od siebie tylko powiem, że ważniejsze jest to, co jest w środku, od elewacji i że w moim przekonaniu rzeczą bardzo nieracjonalną byłby remont elewacji przed podniesieniem dachu. Wtedy przy podnoszeniu dachu elewacja mogłaby ulec zniszczeniu a dysponujemy tak małą ilością środków, że szkoda by było je marnować. Jeszcze na kanwie tego chciałem się odnieść do jednej kwestii i proszę tego nie odebrać i ty Wiesiu i żebyście nie odebrali tego, jako atak na PSL, z którego listy w poprzednich wyborach startowałem, jako Radny bezpartyjny. Wbrew temu, co na klubie dobrego rolnika było mówione w Strzelnie, ponieważ nikt z Państwa nie było powiem krótko, że wypowiadał się w pewnym momencie i Burmistrz Matczak i Starosta Barczak i razem deklarowali brak jakiegokolwiek konfliktu, sugerując, że za wykreowanie rzekomego konfliktu odpowiadają „Pałuki”. Ja widzę, ze swojej strony głęboki konflikt między grupami w PSL –u i nie chciałbym być atakowany przez część osób ze Strzelna za pewne rzeczy, na które absolutnie nie miałem wpływu i wbrew temu, co niektóre osoby rozpowiadają na terenie gminy Strzelno miałem na uwadze nie tylko pozostałą część Powiatu Mogileńskiego, ale miałem na uwadze również i tą część Powiatu Mogileńskiego, jaką jest gmina Strzelno. Pewnego razu usłyszałem takie stwierdzenie z ust Pana Starosty, że mnie jako Wicestarostę interesowało wyłącznie to co się działo na terenie gminy Strzelno. Jeśli mam odmienną wizję, jako mieszkaniec, dalszego rozwoju Strzelna niż pewna grupa osób, która dzisiaj rządzi Strzelnem, prosiłbym żeby ta grupa nie obarczała mnie za pewne rzeczy w tym zakresie, w jaki nie miałem na te sprawy żadnego wpływu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – prosiłbym, aby zostawić nazewnictwo gdzie indziej, jeżeli kolega występuje, jako obywatel a nie Radny to ja się dziwię, bo ja występuję wszędzie, jako Radny, nawet jak śpię jestem Radny, bo jestem wybrany przez społeczeństwo. Z drugiej strony trochę mi dziwi, bo ja się nie wypowiadałem w kwestii uchwały o powstaniu zespołu, aby niepotrzebnie nie przedłużać sprawy. Kolego Przemku miałeś pretensje do Komisji, czyli do mnie przede wszystkim, że za mało jest spotkań w temacie zespołu szkół w temacie nie było rozmów czy dodatkowych nadzwyczajnych posiedzeń też. Ja doceniam pracę kolegi Naczelnika, nie umniejszam jego roli w powstaniu zespołu, lecz nie mogę się zgodzić z taką sytuacją gdzie w ciągu dwóch tygodni od ostatniego wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Strzelnie, gdzie kolega Naczelnik był zaproszony oczywiście był przypadkiem kolega Przemek na tym spotkaniu, omawiano sprawy związane też z funkcjonowaniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nie dziwię się, że nie był tam zaproszony kolega Starosta, ja nie muszę być zapraszany, jako Przewodniczący Komisji Oświaty, bo jestem tylko pionkiem w grze, ale wydaje mi się, że też powinienem być uczestnikiem tego, przykro mi, że nie byłem uczestnikiem tego spotkania na szczeblu gminy min. w temacie szkół ponadgimnazjalnych, które bym mógł przełożyć, na które z posiedzeń teraz ostatnich komisji oświaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – trochę zboczyliśmy z tematu, bo to były wnioski i oświadczenia radnych a tu zaczynamy się wypowiadać luźno i prezentować swoje stanowiska. Myślę, że jest od tego punkt wolne głosy i sprawy różne i tam można rozmawiać, nie mniej jednak, jeśli Państwo składali to, jako oświadczenia, to może straciłem ostrość, za co przepraszam. Chcę powiedzieć jedno - Panowie dogadajcie się w Strzelnie, bez względu czy to opcja taka, czy taka to będzie coś najbardziej kapitalnego, co może zdarzyć się w Strzelnie, aby złączyć siły i nie atakujcie się na sesji, bo to jest niepotrzebne, tam porozmawiajcie i na pewno wam wszystkim wyjdzie to na dobre i będzie się to przekładało na dobre i prawidłowe działanie w Strzelnie. To tak w formie oświadczenia.

Ad. 21
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – chciałem się odnieść do słusznej uwagi Pana Przewodniczącego Rady abyśmy sprawy rozwiązywali w Strzelnie w cztery oczy czy na spotkaniu partyjnym, ale są sprawy poruszane na sesji, są to sprawy publiczne i ja musze też do nich podnieść. A sesja, która była w Strzelnie to jest końcowa wypowiedz Pana Zowczaka, padła najpierw sprawa taka, że Burmistrz jest populistą i wszystko po to robi aby podnieść sobie autorytet, żeby wygrać następne wybory. Ja nikomu nie zabraniałem, aby postępował tak samo jak ja. Zawsze w swoich poglądach byłem nastawiony prospołecznie i pro-socjalnie i ten pogląd na razie w Strzelnie wygrywa, dla mnie każdy człowiek jest najważniejszy i staram się każdemu pomóc o ile mnie na to stać, o ile będzie inna opcja też może to wygra, ale swoich poglądów nie ukrywałem, taki jestem i taki pozostanę wg. słów Pana Radnego to: zrobię drogi – populista, wyremontuje cokolwiek – populista, bo wszystko robię by wygrać kolejne wybory. Chyba nie tędy droga, najlepiej gdybym nic nie robił? I czekał, co będzie dalej.
Dyrektor LO Strzelno Marian Mikołajczak – w imieniu obecnego tu Dyrektora Cieślika oraz nieobecnej Dyrektor z Włostowa Dyrektor Marciniak, z którą dziś rozmawiałem a której obowiązki służbowe nie pozwoliły uczestniczyć w sesji chciałbym Państwu podziękować za podjęcie tej uchwały, szanujemy również wątpliwości i odrębne zdania. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że to była bardzo mądra decyzja, zresztą jak wiele innych, które Państwo podejmowaliście w sferze oświaty. Kiedy przed dwoma tygodniami dyskutowaliśmy u nas w gminie, jestem też Radnym Rady Miejskiej na temat oświaty pozwoliłem sobie tam sformułować moja diagnozę sukcesów powiatowej oświaty. Otóż nie ulega wątpliwości, że te sukcesy są tutaj, może Naczelnik jest zbyt skromny, ale od lat utrzymujemy się w czołówce, jeśli chodzi o zdawalność, było 2, 3, 4 miejsce w województwie. My, jako Dyrektorzy jeździmy po różnych szkołach średnich i w Bydgoszczy i w Inowrocławiu i są różnego rodzaju narady, konferencje, olimpiady. Jeśli chodzi o nasze szkoły nie mamy, czego się wstydzić to renomowane szkoły Inowrocławskie, Bydgoskie, Toruńskie mogłyby nam pozazdrościć bazy, która jest nowoczesna, świetna itd. To jest efekt tego, co Państwo oraz Państwa poprzednicy Radni, poprzednie Zarządy robiły oraz Pana Naczelnik, który od początku powstania Powiatu jest osobą odpowiedzialną i ma pewna wizje, która jest powielana przez Powiat, Radnych. Mamy nadzieję, że ta dzisiejszą decyzją, uchwałą dołożyliście kolejna cegiełkę do tego, aby powiatowa oświata rozwijała się w sposób należyty. Chciałem odnieść się do słów radnego Gałązki. To, co Pan mówił jest powodem pewnego podejścia, które w pewnych środowiskach Strzelna jest a które pojawiło się w momencie, kiedy sam zamysł został przedstawiony. Myślę, że błędnie zostało to odczytane, jako nie działanie mające służyć czemuś tylko działanie skierowane przeciwko komuś i teraz stąd wynika to i tutaj możemy funkcjonować w sposób prawidłowy i powinniśmy. Oświata gminna i powiatowa powinny dopełniać się jakby być komplementarne i nie rozpalajmy namiętności i nie próbujmy doszukiwać się w pewnych decyzjach drugiego dna, bo zawsze można powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna albo od połowy pusta. Postarajmy się patrzeć na to bez emocji, czas pokaże, że to były działania, które przysłużą się całej oświacie nie tylko tej ponadgimnazjalnej, nie tylko powiatowej, ale i gminnej, bo też jestem Radnym i jestem współodpowiedzialny za szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne. Jestem Dyrektorem szkoły ponadgimnazjalnej, ale tutaj musi być zdrowy rozsądek wypracowany i musi być umiar. Nie może być tak, że nagle chcemy wszystko zawłaszczać i nie patrzymy na to, co się dzieje w innych szkołach. Musi to być zrobione w sposób mądry przemyślany i powinniśmy uzupełniać się a nie szukać powiedzmy jakiś podtekstów jakiś zamysłów, których być może nie było. Z naszej strony takich działań nie będzie i mam nadzieję, że się one nie pojawią a to, o czym mówił Radny to tylko plotka.
Radny Przemysław Zowczak – zadałem pewne pytanie, rozumiem apel Pan Przewodniczącego, nie wracajmy do historii, nie wracajmy do przeszłości, tym nie mniej będę na spotkaniu w Stodołach i chciałbym wiedzieć, co odpowiedzieć mieszkańcom tej miejscowości i jakie są plany, zamierzenia Zarządu, jeśli chodzi o poprawę stanu tamtej drogi powiatowej i chodników.
Dyrektor ZDP Piotr Ficer – w budżecie na rok 2012 jest zaprojektowane opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na wybudowanie chodnika w Stodolach od drogi krajowej 62 do centrum, do kościoła i również wspólna inwestycja realizacji tegoż zadania z gminą Strzelno i na to zadanie jest 450 tys. zaprogramowane w budżecie na 2012r. Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy gminą a powiatem będzie to realizowane.
Radny Przemysław Zowczak – a jeśli chodzi o nawierzchnię drogi?
Dyrektor ZDP Piotr Ficer – nawierzchnia drogi będzie utrzymywana tylko w standardzie tzw. podstawowym, czyli remont bieżący.
Ad. 22
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny Wiesław Gałązka – ad vocem Dyrektora Mikołajczaka, czuję się trochę źle oceniony, tak to odebrałem w podtekście. Dwie kadencje pełniłem funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu i sporo innych jeszcze przedtem doświadczeń wskazuje na to, iż nigdy nie kieruje się plotką, niejednokrotnie na tej sali i w różnych innych miejscach dawałem dowody. To, co mówię jest wyważone nie miałem celu w żaden sposób kierować akurat do Pana pewnych esów i bardzo proszę, aby dobrze interpretować, co powiedziałem. To, co powiedziałem jest prawdą tak się tam dzieje i Pan o tym dobrze wie i w związku z tym bardzo proszę, aby mnie Pan we właściwy sposób odebrał. A ta troska, którą Pan przekazał to nie jest inna tylko taka sama jak u mnie to też dałem wyraz w swojej wypowiedzi.

Ad. 23
Wolne głosy i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z podjęciem dzisiejszej uchwały, jeśli chodzi o szkolnictwo w lutym musimy odbyć następną sesję, żeby dalej, jeśli chodzi o sprawy oświatowe, aby od września placówka mogła rozpocząć swoje działanie, dlatego też z Panem Starostą uzgodniliśmy, że sesja odbędzie się w ostatni piątek miesiąca lutego.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję minutą ciszy upamiętniającą Polską poetkę, ja chciałem przekazać, że wczoraj zmarł Zbyszek Nurski, adwokat, człowiek który w pierwszej kadencji prowadził obsługę prawną Powiatu Mogileńskiego, pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 13.30. proponuję chwilą ciszy uczcić jego pamięć.
Rada uczciła pamięć zmarłego minutą ciszy.


Ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12:12.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:31:38
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 07:42:22
Ostatnia zmiana:2012-06-18 07:42:22
Ilość wyświetleń:425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij