Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

79/12 z dn.15.02.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 79/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15 lutego 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
5. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r.
6. Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. 
7. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelenie oraz liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszą uchwała dokonano zmian w planie wydatków w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach oraz Zespole Szkół w Bielicach, zmiany w planach dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przeniesienie z rozdziału 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie na rozdział 85204 rodziny zastępcze dotyczy nowo nałożonych zadań związanych z pieczą zastępcza , gdzie zgodnie z interpretacjami wydatki na w/w zadanie należy klasyfikować w rozdziale 85204.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 182/12.

ad.5
Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ przedstawiła informację o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w roku 2011 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła informację o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2011r. 
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.7
Agata Matyjasik Pełnomocnik ds. Unii Europejskiej przedstawiła informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.8
Joanna Caspari –Filipiak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.9
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią o kompetencji Rady Powiatu do określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Koszty bieżące ponoszone przez Powiat w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej znacznie przewyższają możliwości finansowe osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności. Są to z reguły osoby o ciężkiej sytuacji materialnej, bytowej lub rodzinnej, często dotknięte bezrobociem, chorobą bądź nieporadnością życiową. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie ustalonych zasad do przepisów nowej ustawy.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.10
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, m.in. zamiany. W przypadku zamiany nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego może być ona dokonywana bez obowiązku dopłat w sytuacji różnej wartości zamienianych nieruchomości. Zarząd Powiatu w Mogilnie wystąpił do Burmistrza Gminy Mogilno z wnioskiem w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1887/2 o pow. 0,0154 ha na nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mogilno, stanowiącą działkę nr 191/13 o pow. 0,0330 ha.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.11
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Mogileńskiego hipoteką.
Zgodnie z ustawą roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być m.in. obciążane prawami rzeczowymi. Ograniczonym prawem rzeczowym, którego zadaniem jest danie wierzycielowi zabezpieczenia na nieruchomości jest hipoteka. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących obciążania nieruchomości. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie podjął decyzję o zaciągnięciu na bieżącą działalność kredytu odnawialnego na okres 2 lat. Zabezpieczeniem kredytu będzie obciążenie nieruchomości wymienionej w uchwale hipoteką umowną na rzecz banku, który udzieli SP ZOZ w Mogilnie kredytu.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.12
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelenie oraz liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.14
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:27:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:349

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij