Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

77/12 z dn.08.02.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 77/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 8 lutego 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie w zakresie zaciągnięcia zobowiązań.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie w zakresie zaciągnięcia zobowiązań. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwróciła się z prośbą o udzielenie upoważnienia do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to m.in. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych. Przekazanie ww. upoważnienia odbywa się na podst. art. 228 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 179/12.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
W 2008 roku został uchwalony przez Radę Powiatu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska politykę ekologiczną przyjmuje się na 4 lata z perspektywą na kolejne 4 lata. W 2012 roku przypada termin wykonania nowego opracowania „ Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Mogileńskiego - aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 ". Szacunkowa wartość zamówienia publicznego na wykonanie w/w opracowania nie przekracza kwoty 5 000 euro netto.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 180/12.

ad.
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wnioskiem z dnia 07.02.2012r. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty trzech rat pożyczki przypadającej na dzień 10.02.2012r. do dnia 10.08.2012r. Dwie z wymienionych rat były już wcześniej odraczane tj. z 10.08.2011 r na 10.02.2012r. Uzasadnieniem ww. wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe, jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia, składki ZUS oraz wymagalne zobowiązania za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania, które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów. Wynik finansowy za od początku roku do dnia 31.12.2011 r. wynosi minus 1.382.144,56 zł. Mając na uwadze zapis § 4 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Mogilnie Nr LI/285/10 z dnia 31 maja 2010 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, mówiący o ważnym interesie dłużnika, Zarząd Powiatu uznał iż ww. sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem. Odroczono termin spłaty trzech rat pożyczki przypadającej na dzień 10 luty 2012 r. nadzień 10 sierpnia 2012 r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 181/12.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.8
Zarząd Powiatu wraz z Wójtem Jezior Wielkich przeanalizował projekt porozumienia w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:23:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:26:33
Ostatnia zmiana:2012-02-24 08:27:17
Ilość wyświetleń:291

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij