Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

74/12 z dn.24.01.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 74/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 24 stycznia 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej  i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2012 r. oraz ustalenia  regulaminu oceny ofert konkursowych .
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania z realizacji  Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2011 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020”.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.
13. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


ad.4
Izabela Rogowska Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej  i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2012 r. oraz ustalenia  regulaminu oceny ofert konkursowych . Powołanie Komisji konkursowej,  oraz uchwalenie  regulaminu dokonywania oceny ofert jest niezbędne celem prawidłowego przeprowadzenia otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). W skład komisji powołano następujące osoby Tadeusz Szymański, Tomasz Barczak, Magdalena Łukomska, Agnieszka Nowicka.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 177/12.

ad.5
Izabela Rogowska Referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania z realizacji  Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2011 rok. Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Powiatu w Mogilnie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 178/12.

ad.6
Kierownik WTZ Bielice Justyna Maciejewska przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2011.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Przedstawienie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019. Zmiana związana jest z doprecyzowaniem upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego do zaciągania zobowiązań.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania. Jedną z form zarządzania mieniem jest udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego. Dotychczas obowiązywała bonifikata do 50%. Opłaty roczne stanowią znaczne obciążenie budżetowe dla jednostek organizacyjnych powiatu, które wykonują zadania określone w statutach, m.in. działalność opiekuńczą, która nie jest związana z działalnością zarobkową. Zarząd po analizie powyższej uchwały zaproponował 90% bonifikatę.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to działka gruntu położona w Strzelnie, o pow. 0,2856 ha, zabudowana budynkiem, w którym mieściła się kotłownia SP ZOZ w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego na lata 2012 – 2020” wraz ze strategią.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jeziora Wielkie o utworzeniu zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.11
Skarbnik Karina Kostyra poinformowała, że Dyrektor DPS Siemionki został zobowiązany do uszczegółowienia planu wydatków budżetowych, co uczynił. Jeżeli będą konieczne wydatki ponad podany katalog wówczas Dyrektor będzie musiał poinformować o tym Zarząd, będziemy również prosili o przedstawienie kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków. W ślad z tym, będziemy zobowiązywali również innych dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych do takich działań.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:23:30
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:24:31
Ostatnia zmiana:2012-02-24 08:25:31
Ilość wyświetleń:358

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij