Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

73/12 z dn.19.01.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 73/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 stycznia 2012r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Tadeusz Szymański.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i ustalenia instrukcji wypełniania oferty oraz wzoru zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomości oddanej Zespołowi Szkół w Mogilnie w trwały zarząd.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno- obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne dla pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Ford Transit Van będącego na wyposażeniu Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach na rzecz Zespołu Szkól w Bielicach.
11. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Małgorzata Krygier główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszą uchwalą dokonano zmian polegających na przeniesieniu środków w związku z opłatami sądowymi zgodnie ze złożonymi wnioskami w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mogilnie oraz dokonano przeniesień w związku z realizacją zadań - Kwalifikacja Wojskowa 2012. W Zespole Placówek Specjalnych przeniesiono środki w kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w ubiegłym roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 170/12.

ad.5
Referent Izabela Rogowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i ustalenia instrukcji wypełniania oferty oraz wzoru zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Uchwała ma na celu ujednolicenie procedur związanych ze zlecaniem, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ). Zapisy uchwały wpłyną na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych realizujących zadania w tym zakresie. W odniesieniu do podmiotów uczestniczących w otwartych konkursach ofert zapisy uchwały wpłyną na uproszczenie i większą przejrzystość procedur konkursowych oraz ujednolicenie wymogów formalnych wobec wnioskodawców.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 171/12.


ad.6
Referent Izabela Rogowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Celem ogłoszonych otwartych konkursów ofert jest wyłonienie najkorzystniejszych inicjatyw społecznych w zakresie wskazanym w Uchwale Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.  Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego. Środki na ten cel są zaplanowane w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 172/12.


ad.7
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomości oddanej Zespołowi Szkół w Mogilnie w trwały zarząd. Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie złożył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na najem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego na kolejne 3 lata od dni 01.03.2012 r. do dnia 28.02.2015 r. Zabudowana nieruchomość, na której posadowiony jest budynek szkoły na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Mogilnie nr GN.6844.1.5.1.2011 z dnia 27 października 2011 roku została oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Mogilnie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.) jednostka organizacyjna ma obowiązek uzyskać zgodę właściwego organu w przypadku, gdy oddaje w najem tę samą nieruchomość i jest to kolejna umowa zawierana po umowie zawartej na czas oznaczony.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 173/12.


ad.8
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno- obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Uchwałę podejmuje się w celu ścisłego określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych. Dyrektor placówki oświatowej ustali wysokość pensji zasadniczych i dodatków w ramach środków finansowych określonych w następujący sposób: Ilość etatów kalkulacyjnych dla danej placówki X  ustalona na dany rok kwota przypadająca na jeden etat kalkulacyjny. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek stażowy, premia, nagroda roczna oraz pochodne od wynagrodzeń) będą naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 174/12.


ad.9
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne dla pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 175/12.


ad.10
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Ford Transit Van będącego na wyposażeniu Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach na rzecz Zespołu Szkól w Bielicach.
Przekazuje się samochód osobowy Ford Transit Van o numerze rejestracyjnym CMG 70AM na rzecz Zespolił Szkół w Bielicach. Przekazanie pojazdu nastąpi do dnia 20 stycznia 2012r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 176/12.


ad.11
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.


ad.12
Wicestarosta Tadeusz Szymański poinformował, że w związku z brakiem ofert na zakup środków trwałych w postaci kotłów parowo- gazowych w budynku byłej kotłowni SPZOZ w Strzelnie zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 82/11 w spawie gospodarowania zbędnym mieniem ruchomym Powiatu Mogileńskiego  z dnia 12 lipca 2011r. obniża się cenę wywoławczą przedmiotowych środków trwałych o 50% (tj. ok.30 tys.zł netto z jeden kocioł).

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Radnego Przemysława Zowczaka dotyczącego przedstawienie Radnemu korzyści wynikających z wchłonięcia pozostałych szkół przez ZSZ w Stzrelnie.


ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
  


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:22:37
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:24:31
Ostatnia zmiana:2012-02-24 08:25:31
Ilość wyświetleń:371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij