Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 75/04

Protokół Nr 75/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 16 sierpnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2003r. oraz w I półroczu 2004r.
4. Przedstawienie  informacji ekonomiczno -finansowej SPZOZ za I półrocze 2004r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. (środki specjalne).
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.(Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
11. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
12. Informacja dot. organizacji ruchu na ul.Hallera w Mogilnie.
13. Przedstawienie informacji  o przygotowaniu  placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2004/05 z uwzględnieniem informacji o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy S.Lenz przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2003r. oraz w I półroczu 2004r, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto zaznaczył, że bezrobocie wzrasta, przyczyny są różne min.  wygasanie umów na czas określony, powrót osób uczestniczących w programach aktywnej walki z bezrobociem (min. staże, roboty publiczne, prace interwencyjne). Nie ma obecnie pojęcia absolwent, jest pojęcie program pierwsza praca, który obejmuje wszystkie osoby do 24 roku życia, które nie podjęły pracy.  Uprawnionych do zasiłku jest 17% ogółu. Zakłady pracy nie zgłaszają  wolnych miejsc pracy. Biuro pracy proponuje pracę za granicami kraju, jednak  konieczna jest wówczas znajomość języka obcego. Poprzez ciągłe zmiany w prawie, wznawiane są programy korzystające z funduszy europejskich.
Przewodniczący zarządu  przypomniał dyrektorowi, że w  związku ze zmianą przepisów konieczna będzie aktualizacja regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Zmiany musi zatwierdzić zarząd.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać informację pod obrady rady.
Ad.4
Główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej I.Gaszak przedstawiła informację ekonomiczno -finansową za I półrocze 2004r., która stanowi załącznik do protokołu. Wyjaśniła, że zadłużenie  zakładu rośnie, powodem są min. środki finansowe, które nie wpływają na konto  w określam terminie oraz zadłużenie w stosunku do pracowników. W sądzie rozgrywa się sprawa dot. kwestii podwyżki 203zł, wyznaczane są terminy kolejnych rozpraw. Mówi się, że ta kwota należy się Zakładom Opieki Zdrowotnej, byłby to wyrok na skale krajową, ale nie będzie miał kto zapłacić takiej kwoty wszystkim szpitalom. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej J.Kriger poinformował zebranych o kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która trwała w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dwa  miesiące. Zakład nie wypadł najgorzej a w podsumowaniu kontroler stwierdził, że niedociągnięcia nie wpłynęły niekorzystnie na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  Zostało przedstawionych sześć zaleceń pokontrolnych, które są do wykonania, jednak jedno z nich nakazuje dostosować pomieszczenia do wymogów, co jest zadaniem kosztownym.
Odnośnie 13-tych pensji, dyrektor poinformował, że  listy pracowników są zrobione i wg. podpisanych porozumień są wypłacane części 13-tek z roku 1999. Jednak nie wszyscy pracownicy odbierają pieniądze, udzielili natomiast pełnomocnictwa przewodniczącemu Związków Zawodowych Solidarność, co uniemożliwia negocjacje.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać informację pod obrady rady.
Ad.5
Skarbnik Powiatu przekazała zebranym informację z wykonania budżetu powiatu  za I półrocze 2004r oraz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Wojewoda Kujawsko -Pomorski zwiększył dotację  celowe  z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Zmiana w planie dochodów nastąpiła w Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie w związku z zakupem materiałów, kabin toaletowych. Przeniesień dokonano na rodziny zastępcze z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za kurs dla rodzin zastępczych przygotowujących się do opieki nad dzieckiem.  W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonano przesunięć z uwagi na wykorzystanie środków na paragrafach 4280, 4300 i 4410. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z brakiem środków na pokrycie bieżącej działalności zaistniała konieczność dokonania zmian w poszczególnych paragrafach min. przesunięto środki na zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych). Ponadto zachodzi konieczność pokrycia wydatków zakupu paliwa dla komendy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr159/04.
ad.6
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Zwiększenie w rozdz. 02002 następuje z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. Nadzór nad lasami objęty jest 3% podatkiem VAT, dotychczas był zwolniony. Zwiększenia dokonano w Domu Pomocy Społecznej, środki pochodzą z refundacji za leki mieszkanek, wpłaty za obiady, przejazdy mieszkanek i przeznaczone zostaną na zakup leków. Zaplanowano środki dla Domu Pomocy Społecznej  na rozszerzenie bazy sanitarnej wynikającego z obowiązku zbliżenia warunków technicznych ww. obiektu do standardu.  Dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano środki na zakup paliwa do pojazdów. W rozdziale  drogi publiczne powiatowe ujęto środki na opłaty z tytułu wpisu do księgi wieczystej w związku z powiatyzacją dróg. Zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupionego sprzętu medycznego - analizatora biochemicznego, środki zabezpieczą spłatę jednej raty wartości tego sprzętu. Z subwencji uzupełniającej zaplanowano dla Powiatowego Urzędu Pracy środki na przeprowadzenie prac remontowych. Z uwagi na niskie wykonanie na półrocze wpłat w par. 0690 - wpływy z różnych opłat zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania w całości tego planu, dlatego zmniejszono dochody z tego rozdziału. W związku z tym aby nie zmniejszać planu wydatków kwota ta zostanie zastąpiona  środkami z subwencji uzupełniającej. Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania remontu dachu w Zespole Szkół w Bielicach. Zadanie to miało być finansowane z kredytu.  Jednakże z uwagi na brak ofert ze strony banków zachodzi konieczność sfinansowania kredytu środkami z nadwyżki budżetowej. W efekcie kwota deficytu pozostaje bez zmian, lecz zmienia się źródło jego pokrycia. Deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym i nadwyżką z lat ubiegłych.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.7
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. (środki specjalne). Zmiany w planie środków specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie nastąpiły z tytułu otrzymania  od sponsorów darowizny. Środki pieniężne wykorzystane będą na zakup kubków, talerzy, obrusów, firan, artykułów dekoracyjno - biurowych na potrzeby ośrodka oraz artykuły żywnościowe, środki przeznaczone zostaną również na wyjazd wychowanków na obóz wędrowny. Darowiznę otrzymał również Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, środki przeznaczone będą na zakup materiałów budowlanych do remontu i modernizacji pomieszczeń sali rehabilitacji.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.8
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.(Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Rada Powiatu w Mogilnie uchwaliła środki na uregulowanie stosunków wodnych oraz prac restauracyjnych zabytkowego parku znajdującego się w obrębie  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Z uwagi na to, iż część prac konserwacyjno - restauracyjnych może zostać wykonana we własnym zakresie przy pomocy zakupionego sprzętu do cięcia trawy i wycinania drzew zachodzi potrzeba przeniesienia środków w celu zakupu wspomnianego sprzętu. Ponadto zakupiony sprzęt daje możliwość wielokrotnego powtarzania zabiegów pielęgnacyjnych, a tym samym obniżenia kosztów zakupu usług. Zaplanowano także środki na zakup silnika do łodzi z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej. Zakup ww. silnika pozwoli na prowadzenie działań kontrolnych min. z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, w tym działań minitoringowych.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.9
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwałą Nr XX/119/04  z dnia 30.04.2004r Rada Powiatu w Mogilnie wprowadziła do budżetu Powiatu Mogileńskiego zadanie dotyczące przebudowy drogi, która ma być sfinansowana w części ze środków funduszy strukturalnych. Jako formę zabezpieczenia środków przyjęto kredyt bankowy. Dlatego też zachodzi konieczność uruchomienia procedury dotyczącej zaciągnięcia kredytu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.10
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.  W wyniku mylnie zanumerowanej działki zachodzi konieczność dokonania korekty. Wyodrębniono działkę, która ma być przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Mogilno a drugą cześć działki będzie użytkować Zarząd Dróg Powiatowych  na cele związane ze swoją działalnością.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.11
Przewodniczący Zarządu przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego na działce  o nr ewid.101/4 położonej w miejscowości Olsza, gmina Mogilno,
- rozbudowie budynku gospodarczego w siedlisku rolniczym na działce o nr ewid. 3/2 położonej w miejscowości Twierdziń, gmina Mogilno,
- budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na działce o nr ewid. 47 położonej w miejscowości Wiecanowo, gmina Mogilno,
- budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi na działce o nr ewid. 164 położonej  w miejscowości Wiecanowo, gmina Mogilno,
- budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo -gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na działce o nr ewid. 38/4 położonej w miejscowości Świerkówiec, gmina Mogilno,
- budowie budynku mieszkalnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi w siedlisku rolniczym na działce o nr ewid. 243 położonej w miejscowości Padniewo, gmina Mogilno,
- adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe i jego rozbudowie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce o nr ewid. 9/4 położonej w miejscowości Szczeglin, gmina Mogilno,
- rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 68/3 położonej w miejscowości Gozdanin, gmina Mogilno
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.15
Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych o prawdopodobnym wzroście wydatków w ramach zaplanowanej kwoty na  rodziny zastępcze.
Poinformował również o wyrównaniu wynagrodzenia pracowników starostwa o 3%.
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek o wynajem  pokoju (15m 2 ) złożony przez rodzinę mieszkająca w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Przewodniczący Zarządu uważa, że można by wynająć pokój  na 3 lata.
Wicestarosta Mogileński zaproponował aby sprawą zajął się mecenas ponieważ  na wynajem powinien  odbyć się najprawdopodobniej przetarg.
Zarząd zdecydował przedyskutować wniosek na kolejnym  posiedzeniu, po wydaniu opinii prawnika.
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek  starosty  z Golubia Dobrzynia z prośbą o dofinansowanie dożynek.
Zarząd ze względu na brak środków jednogłośnie nie zgodził się na dofinansowanie.
Ad.12
Przewodniczący Zarządu poinformował i przedstawił zebranym protokół ze spotkania Starosty Mogileńskiego z przedstawicielami gminy Mogilno, starostwa powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie  w sprawie organizacji ruchu na ul.Hallera.
Spotkanie odbyło się ponieważ wraz z wybudowaniem wysepek na ulicy, mieszkańcy piszą protesty i wyjaśniają, że takie rozwiązanie stwarza zagrożenie dla kierowców. Jednak w  myśl ekspertów od ruchu drogowego takie rozwiązanie jest najlepsze.
Ad.13
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił  informację  o przygotowaniu  placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2004/05 z uwzględnieniem informacji o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński, która stanowi załącznik do protokołu.
Członek zarządu J.Gwiazda zauważył, że nauczyciele mają nadgodziny w szkołach, ale jak wygląda z nadgodzinami pracowników administracyjno - obsługowych? Zapytał. Dlaczego ich nadgodziny wyrównywane są dniami wolnymi od pracy, dlaczego tym osobom nie płaci się, jak nauczycielom?
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka stwierdził, że jest tak robione, że nadgodziny wyrównywane są dniami wolnymi, jednak np. palaczom w sezonie  za nadgodziny płaci się. Starosta Mogileński wspominał o 3% podwyżce dla administracji więc naczelnik uważa, że należało by również pomyśleć o podwyżce  pracowników administracyjno - obsługowych w szkołach.
Poinformował również, że  w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych 25 nauczycieli z tego trzech jest już zatrudnionych w szkołach powiatowych, chociaż figurują jeszcze w kartotekach Powiatowego Urzędu Pracy.
Zarząd ustalił delegacje, które będą obecne na rozpoczęciu roku szkolonego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
ad.14
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.16
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący Zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:23:50
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:24:54
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:24:54
Ilość wyświetleń:1194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij