Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXIII/04 z dn.21.07.2004r.

Protokół Nr  XXIII/04
sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 21 lipca 2004 r.
w Mogilnie ul. Narutowicza 1
w godzinach od 14.00 do 15.50

W sesji wzięło udział 17 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała  Małgorzata Wilk.
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
4. Odpowiedzi  na  interpelacje.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przeprowadzenie remontu dachu w Zespole Szkół w Bielicach.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004-2006 oraz kosztów promocji.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez  programy stypendialne", schemat II " Wspieranie rozwoju edukacyjnego  studentów".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , działanie 2.2 " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" , schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
11. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
12. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
13. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
14. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
15. Zakończenie.
Ad. 2
Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.
Ad.3
Radny  R. Trepiński  powrócił  do  jednego  z  tematów  ostatniej  sesji,  gdzie  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Wojewódzkiego  Inspektoratu   Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy  o  rekultywację  Jeziora  Mogileńskiego. Poinformował,  że  otrzymał  odpowiedź   i  wyjaśnienie  na  zadane  pytanie, chciałbym    aby  tą  odpowiedź  otrzymali  wszyscy  radni ,  żeby  wrócić  do  tego  tematu na  następnej   sesji. 
Radna  T. Kujawa  zapytała Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  jak  wygląda  zatrudnianie  absolwentów?
Ad.4
Starosta  T. Barczak  odpowiedział ,  że  pismo  zostanie  z kserowane  i  otrzymają  je  wszyscy  Radni  oraz  do  wiadomości  Burmistrz  Jacek  Kraśny.
Dyrektor S. Lenz  na  interpelację  Radnej  Teresy  Kujawa  odpowiedział,  że  ze  słowniczka  ustawy  zginęło  słowo  absolwent  a  zastąpiono  go  bezrobotnym. Od  początku  roku  do  końca  lipca  z  algorytmu  zostało skierowanych  114 osób , z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  80  osób,  ponadto  przez  PUP został  sporządzony  jeden  z  projektów  pod  nazwą  "Rozwój  kwalifikacji  młodzieży  2004". Następnie  projekt  lokalny  pod  nazwą
"Start  zawodowy  dla  młodzieży  z  Powiatu  Mogileńskiego" do  tej  grupy osób  zostały  zaplanowane  różne  formy (załącznik  do  protokołu ), radni  otrzymali  odpowiedź  pisemną.
Ad.5
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2004r. Z  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie.
W  wyniku  głosowania  17  głosami  za, 0  wstrzymującymi , 0 przeciwnymi  uchwała  została  przyjęta.
Ad.6
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przeprowadzenie remontu dachu w Zespole Szkół w Bielicach.
Skarbnik K. Kostyra  poinformowała ,  że  wyjaśniała  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  dlaczego  kredyt  będzie  mniejszy.
Przewodniczący    poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
W  wyniku  głosowania  17  głosami  za, 0  wstrzymującymi , 0 przeciwnymi  uchwała  została  przyjęta.
Ad.7
Przewodniczący  Rady W. Gałązka odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Programu  Robót  Drogowych dla  Powiatu  Mogileńskiego  na  lata  2004 - 2006 oraz  kosztów  promocji.
Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  krótkie  objaśnienie  zmiany   uchwały  dotyczącej  w/w  Programu.
Dyrektor Z. Łukasik  wyjaśnił ,  że  w  związku  że  zmianą  ustawy  z  dniem  1 maja  br. i  ustawą  z  11 marca  2004 r. o  podatku  od  towaru  i  usług  podwyższeniu  uległy  koszty  zaplanowanych  robót  budowlanych. W  związku  z  powyższym  zaistniała  konieczność  zmiany  przyjętego  Wieloletniego  Programu  Robót  Drogowych  dla  Powiatu  Mogileńskiego  w  w  zakresie  planowanych  kosztów  robót ,  uwzględnienie 22%stawki  podatku  VAT . Wskazana  zmiana  pozwoli   udokumentować  wymagane  zabezpieczenie  środków   finansowych  niezbędnych  do  zrealizowania  projektów   współfinansowanych  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego .
Wiceprzewodniczący  Rady  L. Nowacki  zapytał,  czy  jest  nas  stać  na  wyłożenie  środków  na  ten  wniosek?
Dyrektor Z. Łukasik  odpowiedział   pytaniem  na  pytanie ,  czy  ten  wniosek  będzie  przyjęty? -   nie  ma  projektu  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  trudno  aby   się   nie  podjąć  takiego  zadania   i  nie  skorzystać  ze  środków  Unijnych ,  musimy  zaryzykować, inaczej  nas  nie  stać  na  takie  inwestycje , oczywiście  wiąże  się  to   z  kredytem,  jutro  ogłaszamy  przetarg.
Starosta  T. Barczak   powiedział,  że  wcześniej  od  nas  wymagano  tylko  uchwały  Zarządu,  teraz  wymaga  się  uchwały  Rady  Powiatu
Wiceprzewodniczący  Rady  L. Nowacki  zapytał,  czym  się  skończy  jak  nie  otrzymamy  środków  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego?
Starosta  T. Barczak  odpowiedział,  że  będziemy  spłacać  kredyt, może  to  dziwić  co  powiedziałem,  ale  takie  są  procedury  i  tego  nie  jesteśmy  wstanie  przewidzieć.
Ad. 8
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XX/123/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  30  kwietnia  2004 r. w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Mogileńskiego.
Wicestarosta P. Zowczak  zapytał,  co  będzie  jeżeli  tej  inwestycji  nie  skończymy,  co  z  planem  na  przyszły rok,  może  być  tak  że  braknie  środków.
Dyrektor Z. Łukasik  odpowiedział ,  że   nie  jest  to  inwestycja,  tylko  przebudowa  drogi i  zaplanowana  jest  w  dwóch  etapach,  jeśli  nie  otrzymamy  refundacji  w  tym  roku,  to  powinniśmy  otrzymać  w  przyszłym., a  środki  w  budżecie  na  to  zadanie  są  zarezerwowane. 
Przewodniczący Rady  W. Gałązka  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
W  wyniku  głosowania  17  głosami  za, 0  wstrzymującymi , 0 przeciwnymi  uchwała  została  przyjęta.
Ad. 9
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, działanie 2,2 " Wyrównywanie  szans edukacyjnych poprzez  programy  stypendialne", schemat I " Wspieranie  rozwoju   edukacyjnego młodzieży  wiejskiej".
Przewodniczący  powiedział,  że  temu  zagadnieniu  było  poświęcone  spotkanie  Komisji Edukacji , Kultury  i Zdrowia,  wiemy  czego  to  dotyczy,  ale  prosiłbym  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę  o  kilka  słów  wyjaśnienia.
Naczelnik A. Konieczka  powiedział, że  przeprasza ale  materiał  jest jeszcze  ciepły  jesteśmy  po  posiedzeniu  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia ,są  to  dwa  regulaminy z  uchwałami jeden  dotyczy  uczniów,  drugi  studentów wszystkich  studiów, te  regulaminy  są  potrzebne  po  to żeby  można  było  złożyć  wniosek  do  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Państwo  Radni wiedzą  z  prasy  że  wokół  tego  zrobił  się  duży  szum  medialny, do  350 ,- zł student mógłby  otrzymywać i  ma  to  przyznawać Powiat, żeby  mógł  przyznawać  musi  być  jakiś   regulamin ,  stąd  ta  historia  nadzwyczajności,  nie  wiedzieliśmy  o  tym wcześniej .Żeśmy  nie  zauważyli,  że w  regulaminach    wkradł  się  błąd,  nie  zostały  wykreślone  lata 2004/2005,  powinno  być  na  rok  akademicki,  bez  określenia  roku. Regulamin  mówi  tak,  że  każdy ze  studentów, dziennych , wieczorowych  i zaocznych  może  wystąpić z  wnioskiem  , który  spełnia  kryterium,  ile  otrzymamy  środków , ilu  będzie  studentów ,  nie wiemy, reszta  historii  jest  narzucona  obligatoryjnie,  dochód  ma  być  liczony  tak  jak  do  zasiłku  rodzinnego. Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  rozpatrzy  wszystkie  wnioski.  Zostaną  rozpatrzone pod  względem  formalnym   i  uszeregowane od  najniższej  dochodowości  do  najwyższej, tzn.  do  504,- zł dochód  na  członka  rodziny,  a  stypendium  powinno  wynosić  nie  mniej  niż  200 zł a  nie  więcej  niż  350,- , dla  ilu  starczy nie  wiadomo, w  regulaminie  jest  taki  bezpiecznik  aby  nie  doprowadzić  do  sytuacji  że  studentowi  dajemy 20 czy  30 zł. miesięcznie  i  wtedy  ta  pomoc  jest  nijaka, należy  tak  zrobić  aby  jak  najwięcej  studentów  otrzymało  po  200,- zł. Wstawiony  jest  taki  zapis,  intencja ,  że  preferowani  byliby   ci  którzy dłużej  na  rynku  pracy  funkcjonowali by  po  skończeniu  studiów,  im  młodszy  tym  przy  braku  środków  brany  byłby  wcześniej   pod  uwagę.  W  regulaminie  należy  poprawić  przecinki,  literówki itp.,  jak  się  słyszy  w  telewizji  to  mówi  się  o  dużych  pieniądzach,  a  może  być  tak, że  w  Powiecie  będą  przyznane  4  stypendia.
Radna J. Baranowska , zaznaczyła  że  w  Powiecie  Inowrocławskim  jest  duże  zainteresowanie  i  bardzo  dużo  osób  już  złożyło,  do  mnie  zwracają  się  rodzice  i  pytają  jak  to  wygląda  u  nas.
Naczelnik  A. Konieczka   powiedział,  że  jest  to  nie  prawdą ,  ponieważ  Powiat  Inowrocławski  dla  zorientowania  się  zebrał  przed wnioski, zwrócili  się  do  społeczeństwa,  złóżcie  wnioski    wszyscy   którzy  byście  chcieli  otrzymać  stypendia  a  ludziom  wydaje   się , że  złożyli  ostateczne  wnioski, to  jest  nie  prawda.
Poprosimy   w  naszej  wkładce  samorządowej,  aby  zgłaszali  się potencjalni  chętni, wniosków  możemy  się  spodziewać  dość  sporo, dlatego  tak  ważne jest  aby  te  kryteria  były  czytelne  szumu  z  tego  więcej  niż  pożytku  z  tego  będzie,  ci  co  będą  decydować kto  dostanie  muszą  się  liczyć  z  tym ,  że  na  nich  będą  "psy  wieszane".
Radny  R. Trepiński  powiedział,  że  może  tak  być,  że  będzie  przyznanych  np. 400  stypendiów  na  całe  województwo.
Starosta T. Barczak  powiedział,  że  szum  medialny  jest  bardzo duży,  bardzo  dużo  młodych  ludzi  będzie  zawiedzionych,  sposób  przydzielania  jest  zły  i   jest  to  źle  zrobione,  do  nas  będą  zwracać  się   ci  młodzi  ludzie ,  że  my  jesteśmy  temu  winni i  konsekwencje  poniesiemy   my. Przychodzą  do  mnie  młodzi  ludzie  i  twierdzą,  że  teraz  otrzymają  stypendium  unijne  i  będą  mogli  studiować  zaocznie,  co  mam  im  powiedzieć,  że  nie  dostaną, mówię  aby  składali  wnioski.
Radny R. Trepiński  nadmienił,  że  należy  podać  społeczeństwu  tą  kwotę  jaką  otrzyma  Powiat,  jaką  otrzyma  województwo.
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, działanie 2,2 " Wyrównywanie  szans edukacyjnych poprzez  programy  stypendialne", schemat II " Wspieranie  rozwoju   edukacyjnego  studentów"
Następnie   poddał  pod  głosowanie. projekt uchwały  dotyczący  stypendiów  dla  studentów.
W  wyniku  głosowania  17  głosami  za, 0  wstrzymującymi , 0 przeciwnymi  uchwała  została  przyjęta.
Ad. 10
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, działanie 2,2 " Wyrównywanie  szans edukacyjnych poprzez  programy  stypendialne", schemat I " Wspieranie  rozwoju   edukacyjnego  młodzieży  wiejskiej "
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  poprosił  Naczelnika A. Konieczkę  o  przedstawienie  projektu  uchwały  i  regulaminu  dotyczącego  stypendiów  młodzieży  wiejskiej.
Naczelnik A. Konieczka  powiedział , że  jeśli  chodzi  o  uczniów  sytuacja  jest  podobna , Powiat  występuje  o  środki , przekazuje  do  szkół , komisje  stypendialne  w  szkołach  rozpatrują  wnioski   na  tej  samej  zasadzie  tzn. spełniają  kryterium, dochód nie  przekracza  504 zł na  członka  rodziny Uczeń  otrzymuje  refundacje  dojazdu  do  szkoły, internatu lub  podręczników  po  okazaniu  rachunków   szkoła  wypłaca,  następnie  przekazuje  nam  sprawozdanie,  a  my  przekazujemy  te  sprawozdania  dalej  do  Urzędu  Marszałkowskiego.
Wicestarosta P. Zowczak zauważył,  że  w  regulaminie  dla  studentów  jest  zapis,  że  monitoring  nad  tym  projektem  sprawuje  Zarząd,  natomiast  tu  jest  że  wyznaczeni  pracownicy  Starostwa ,  czy  nie  powinno  być, tak  samo?
Naczelnik A. Konieczka  odpowiedział,  że  nie  koniecznie ponieważ  szkoły  podlegają  pod  Starostwo.
Przewodniczący  Rady W. Gałązka    powiedział,  że  dochodowość  gospodarstw  rolnych  wiemy  jaka  jest,  natomiast  przeliczeniowo  to  wygląda  zupełnie  inaczej,  i  ci  uczniowie  mogą  nie  mieć  szans  ubiegania  się  o  stypendium,  czy  macie  Państwo  na  to  jakąś  receptę?
Naczelnik A. Konieczka   odpowiedział,  że  Państwo  Radni  nie  macie  wpływu,  ponieważ  to  kryterium  jest  narzucone.
Z- ca Przewodniczącego Rady L. Nowacki  skomentował ,  że  po prostu  dzieci  chłopów  nie  dostaną.
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  odczytał  treść  projektu  uchwały,  a  następnie 
poddał  pod  głosowanie.
W  wyniku  głosowania  16  głosami  za, 1  wstrzymującym , 0 przeciwnymi  uchwała  została  przyjęta.
Radny R. Trepiński  powiedział,  że  wstrzymał  się  od  głosowania  nad  tym  projektem  uchwały,  ponieważ  przewiduje  że  przy  ograniczonych  środkach  finansowych,  że  jeżeli  będzie  to  się  prawie  wszystkim  należało   przy  naszej   sytuacji  środowiskowej,  dużym  bezrobociu  wartość  stypendium  może  wynieść  25 - 30 zł,  to  uważam  że  kogoś  kto  przez  los   został  finansowo dotknięty,  czyli  ma  nie wiele  pieniędzy  danie  mu  stypendium  wartości   25 -30 zł  jest  po prostu    jałmużną  i  obraża   tego  ucznia.
W  przypadku  studentów  ta  zmiana  została  dokonana,  zaproponowaliśmy minimalny  pułap  200,- zł , owszem  może  być  taka  sytuacja ,  że  nie  którzy  nie  otrzymają  żadnych  pieniędzy ,  bo  zabraknie  pieniędzy, natomiast  tu,   przy  takim  otwartym  zapisie,  że  wszystkim , dojdzie  do  takiego  paradoksu ,  że  może  to  być  25 -30 zł,  dla  mnie  stypendium   jeżeli  to  ma  się  nazywać  stypendium   to   dla  ucznia  szkoły  średniej  powinno  wynosić   minimum  100,- zł,  np. na  bilet  miesięczny,  czy  jakaś  książkę
Przewodniczący  Rady W. Gałązka  zapytał  Radnego  R. Trepińskiego  przyczyny  takiego  projektu?
Radny  R. Trepiński  odpowiedział ,  że  w  przypadku  studentów  myślę, że  jest  to  dobry  zapis,  dobre  zadekretowanie ,  natomiast  w  przypadku  uczniów  tak  szeroko  pojęty  nie  jest  właściwy   moim  skromnym  zdaniem.
Przewodniczący  Rady  W. Gałązka  odnosząc  się  do  wypowiedzi Radnego R. Trepińskiego,  rozumie,   że  jest  to  pewna   ocena.
Radny  R. Trepiński  odpowiedział ,  że  oczywiście,  dlatego  tak  się  zachowałem  przy  głosowaniu.
Wiceprzewodniczący Rady L. Nowacki , powiedział,  że  są  różnice  między  studentami  a  uczniami  szkół  ponadgimnazjalnymi , jest  wymóg  kosztów  kwalifikowanych,  do  tych  kosztów  możemy  zaliczyć  te  koszty,  które  są  związane  z  zakupem  podręczników,  dojazdem  do  szkoły,  internatem  i  żywieniem ,  jeżeli  byśmy  wzięli  pod  uwagę  dojazdy  do  naszych  szkół  to  kształtują  się  w  granicach  20-30 zł, a  gdyby  były  to  wyższe  kwoty,  to  ci  uczniowie  nie  byli  by  wstanie  przedstawić  rachunków  na  większe  kwoty  i się rozliczyć  Powodowało  to by  przepadek  tych  pieniędzy,  myślę  że  dla  bezrobotnej  rodziny  kwota  10, 20  zł  będzie  pomocna , to  uważam że  powinniśmy  dać  szansę  maksymalnej  ilości  młodzieży,  a  nie  tylko  jakieś  tam  wąskiej  grupce.
Przewodniczący Rady  W. Gałązka podsumowując, myślę   że  te  elementy  i  te  zapisy  określa  instytucja ,  która  daje  pieniądze.. Ta  dyskusja  nie  powoduje  złej  oceny  samej  pracy  Komisji ,  tylko  są  to  nasze  spostrzeżenia, jakby  obok.
Naczelnik A. Konieczka  powiedział,  prawdę  mówiąc  to  ten  element podlega  rozstrzygnięciu  Radnym, możecie  Państwo  zdecydować, czy  myślenie jak Pan Trepiński, czy  jak   Pan Nowacki.
Ad. 11, 12 , 13 i 14 nie  było.
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka  podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 15.50.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:07:59
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:16:57
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:16:57
Ilość wyświetleń:825

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij