Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XVIII/11 z dnia 28 grudnia 2011r.

Protokół Nr XVIII/11
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 grudnia 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 12:55

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu – nieobecny Radny Wojciech Baran). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w porządku obrad i wprowadzenie uchwały w spawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, który stanowi załącznik do protokołu oraz poddał go pod głosowanie powyższy wniosek.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XVI i XVII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Uchwalenie budżetu na rok 2012:
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,
d) dyskusja  nad  poprawkami   i  ich przegłosowanie, 
e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady powiatu, wiceprzewodniczących oraz radnych - członków  zarządu  powiatu 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Wolne głosy i sprawy różne.
17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki oddał głos płk. Krzysztofowi Broniewiczowi i majorowi Jackowi Tecław, którzy wręczą medale za zasługi dla obronności kraju.

płk. Krzysztof Broniewicz przedstawił, czym zajmuje się WKU. Jesteśmy z ramienia Ministra Obrony Narodowej administratorem terenu. A teren to ludzie, urzędy, zasoby środków transportowych, zasoby materiałów itd. tym się min. zajmuje Wojskowa Komeda Uzupełnień, która te wszystkie sprawy układa na potrzeby obronności kraju. Przygotowujemy rzeczy, które mogą się dziać, przygotowujemy działania, które będą realizowane w czasie konkretnego stanu zagrożenia Państwa, o tych planach się głośno nie mówi, ale uzupełniamy jednostki wojskowe, które będą na czas wojny uzupełniane ludźmi, jak i środkami transportowymi, przygotowujemy zapasy środków materiałowych, które będą używane w czasie zagrożenia Państwa, czy wojny. Organizujemy akcje kurierskie, które doręczają dokumenty powołania właśnie żołnierzom rezerwy, dostarczają wezwania na dostarczenie środków. Tej pracy jest dużo, WKU w Inowrocławiu administruje na terenie trzech powiatów – Inowrocławski, Mogileński i Żniński. Generalnie w zasobach mamy prawie 60tys.osób, podlegających obowiązkowy służby wojskowej, pracy przy tym jest sporo i sporo zadań do realizacji. Nasza praca polega na współpracy z organami administracji zespolonej, niezespolonej, pracujemy przez cały rok. Wszędzie ta współpraca układa się wzorowo. Jesteśmy przyjmowanie wszędzie w zakresie spraw, które realizujemy, natychmiast, bez konfliktu, problemu i nie zdarzyło się, aby przy zadaniach, które realizujemy ktoś odwoływał się od naszych wniosków, czy skarżył się na nas, czy oceniał nas negatywnie. Jedna z formy współpracy, naszej działalności jest również podziękowanie za współpracę i tradycją się, stało, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu występuje do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o uhonorowanie osób, które w danym roku, czy w danym okresie swej działalności w sposób szczególny zasłużyli się, dla sprawy umacniania obronności Państwa. My te wnioski przekazujemy i efektem finalnym jest dzisiejsza uroczystość wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju, jako formę podziękowania za współpracę, czy w danym roku, czy współpracę wieloletnią. Jako WKU mamy powody do satysfakcji, że tych przyjaciół mamy bardzo wielu na terenie powiatu i te medale w wielu uroczystościach wręczamy, Minister nasze wnioski rozpatruje pozytywnie. Stąd dzisiejszy nasz udział. Naprawdę zakres działań wspólnych jest olbrzymi, wynika on z wielu aktów prawnych jak również z wielu indywidualnych uzgodnień, które dokonujemy między sobą, między Komendą Powiatową Policji w Mogilnie i również Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Proszę o odczytanie decyzji Ministra a Państwa proszę o powstanie.

Major Jacek Tecław – odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011r. Nadano brązowy medal za zasługi dla obronności kraju  - Pan młodszy brygadier Kryszak Marek syn Alfonsa i Pan młodszy inspektor Luksteadt Waldemar syn Stanisława. Proszę wyróżnionych o wystąpienie.
Następnie wyróżnionym wręczono medale.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki pogratulował w imieniu Rady, Zarządu i zebranych, wyróżnionym medalami. Podziękował również Panom z WKU, którzy dostrzegają na naszym terenie osoby, które zasługują na wyróżnienia i współpracę.

Ad.3
Do protokołów XVI i XVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.
Ad.4
Radny Przemysław Zowczak – w środkach masowego przekazu uzyskaliśmy informację jako Radni Powiatowi, że jest zagrożony nasz sąd i uzyskaliśmy informację że powiat protestuje. Nie dalej jak wczoraj pytałem szefa właściwej problemowej komisji Rady Powiatu czy został poinformowany przez Zarząd Powiatu o problemach związanych z sądem z zagrożeniem dalszego funkcjonowania naszego sądu i czy w związku z tym komisja problemowa się tym zajęła. Przypomnę tylko, iż podobna sytuacja miała wtedy, kiedy była zagrożona nasza prokuratura, znajdująca się na terenie naszego powiatu. Sytuacja się powtórzyła w tym sensie, że podobnie jak i wcześniej problemowa komisja została z tego wyłączona, nikt nie poinformował przewodniczego komisji i tak naprawdę mówiąc - Powiat, nie powinniśmy mieć na myśli Rady Powiatu, komisji problemowej a możemy mieć tylko na myśli Zarząd Powiatu. Jest to przykre i jest to kolejnym dowodem na marginalizowanie organu, jakim jest Rada Powiatu. Kolejna sprawa też informacja z mediów. Czytam tytuł – przenieść gimnazjum z Włostowa do budynku LO w Strzelnie. Na zdjęciu, które ukazało się w prasie widać Radnych, no właśnie zabrakło Radnych Powiatowych. Właściwa problemowa komisja Rady Powiatu, która się tym powinna się zajmować, która w tym powinna uczestniczyć wtedy, kiedy wszystko już będzie podogrywane i poukładane o ile będzie na kilka chwil przed sesją, na swoim przed sesyjnym spotkaniu, będzie miała zaopiniować ewentualnie jakiś projekt uchwały Rady Powiatu i na tym nasza rola, jako Radnych Powiatu się skończy. Po raz kolejny będziemy w istocie składać polityczną kontrasygnatę pod czymś, na co nie mieliśmy żadnego wpływu. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zbulwersowała i o tym będę mówił na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie, zacytuję „sekretarz gminy Grażyna Leśniewska powiedziała, że z wizyta w Jeziorach Wielkich był Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak zwracając uwagę, że jeśli Radni jeziorańscy zgodzą się na utworzenie gimnazjum przy LO w Strzelnie to zrobią im krzywdę, bo zabiorą im dzieci”. Ja nie podnoszę tej kadencji w kwestii przeniesienia czy porozumienia się pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i powrotu do pomysłu żeby gimnazjum w Strzelnie poprowadził powiat, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że dzisiaj pierwszych klas LO mamy dwa oddziały, pytanie czy w najbliższym naborze uda nam się uzyskać taki nabór, aby mieć dwa oddziały a w następnym roku, nie bardzo w to wierzę, aby się nam udało utrzymać te dwa oddziały w kolejnym naborze do pierwszej klasy, czyli tak naprawdę LO w Strzelnie, jeśli się nic nie zmieni będzie szkoła, która będzie miała sześć oddziałów, a może w którymś roku 5, czy 4 oddziały. Ja rozumiem, gdyby władze gminy Strzelno wcześniej same próbowały się dogadać z inną jednostką samorządu terytorialnego, żeby być może połączyć te dwa gimnazja, ale jeżeli tak przynajmniej taki jest kontekst tego artykułu, jeśli ktoś próbuje przeszkodzić w utrzymaniu jakiejś perspektywy dalszego funkcjonowania, a już nie mówię rozwoju LO w Strzelnie, które dla mieszkańców gminy, w której mieszkam jest czymś niesłychanie ważnym i istotnym to powiem tylko tak, działa w moim głębokim przekonaniu taka osoba wbrew interesom i młodzieży, która uczęszcza do gimnazjum i później do LO i wbrew interesom całej gminy Strzelno.

Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeśli chodzi o sprawy prokuratury czy sądu to nie tylko sąd ale również prokuratury te małe są zagrożone. Powiem po wizycie prezesa naszego Sądu Rejonowego z takim projektem rozporządzenia ministra sprawiedliwości o tym, aby sądy te rzeczywiście, może nie do końca zlikwidować, ale ograniczyć ich działalność. Od razu został zwołany Zarząd ażeby zareagować szybko, bo to są święta i nowy rok. Zarząd się zebrał, podyskutowaliśmy i powiedzieliśmy, że piszemy pismo do Ministra Sprawiedliwości, oczywiście uwzględniając naszych posłów, marszałka sejmu, wszystkie gremia, aby działać szybko. Wiążące decyzje podejmuje zawsze Rada Powiatu, tu była decyzja szybka chodziło o to, aby Starosta się podpisał pod tym pismem, jako Starosta i żeby swoje uwagi reorganizacji, która ma przynieść oszczędności w skali budżetu państwa, a może przyniesie, chociaż my stoimy na stanowisku, że tych oszczędności wielkich budżet państwa mieć nie będzie. Jeśli chodzi o gimnazjum Włostowo to chciałem powiedzieć tak, że nawet ja się nie włączyłem do tych rozmów, dlatego, że to musza Radni i Wójt Gminy Jeziora Wielkie podjąć decyzję a dopiero później możemy podjąć usiąść i dyskutować o tym, co zrobimy i w jaki sposób, dopóki tego nie będzie nie ma, co spotykać na takim szczeblu, musi Rada i Wójt podjąć decyzje, co z tym zrobić i wtedy, jeśli podejmą decyzje rzeczywiście tak możemy to robić wspólnie z Powiatem to na pewno odpowiednia komisja, Rada jak i Zarząd Powiatu do tego się włączy. W tej chwili jest tylko przedstawiciel Starostwa Powiatowego w osobie Pana Naczelnika, który przedstawia problemy oświaty w ogóle w Powiecie Mogileńskim, to co już Państwo dokładnie wiecie, co zostało opracowane jak i również z tymi demograficznymi wyliczeniami które sporządził nam GUS, jak to za kilka lat będzie wyglądało i przedstawiamy te fakty. Natomiast po faktach tego typu porozumienia, jak to ma wyglądać to rozmowy się nie toczą, jutro będzie następne spotkanie i myślę, że to po stronie Radnych jak i Wójta Jezior Wielkich jest to, że siadamy do konkretnych rozmów. To się wiąże z naszym LO, jak Państwo od dawna wiecie zawsze mówimy to, że jeżeli nie będziemy robić wszystkiego, aby ściągnąć młodzież do LO w Strzelnie to niestety nie będziemy w stanie ich utrzymać, jako LO z tak małą ilością oddziałów. Takie liceum z renomą, robimy wszystko, aby LO w Strzelnie zostało. Czy nam się uda czy nie zobaczymy za chwileczkę. Myślę, że wszystkie samorządy dojrzewają do tego, że patrząc na swoja mizerię budżetową, robią wszystko i szukają oszczędności w różny sposób. Prosiłbym biorąc pod uwagę również to, aby nie szukać oszczędności kosztem edukacji, trzeba zrobić a Powiat przedstawił propozycje wszystkim, jak można to zrobić, aby w tym powiatowym garnku oświaty tak robić, aby przeżyć te najgorsze czasy, bo one nam się nie polepszą. Jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców i ilość urodzeń na terenie Powiatu Mogileńskiego i ściągnięcie młodzieży z zewnątrz to nie jesteśmy w stanie zapełnić wszystkich naszych szkół. W związku z tym rozmowy trwają i jak wszyscy wiemy decyzje trzeba podjąć w styczniu, bo jeśli chcemy coś zrobić od 1 września decyzje musza zapaść w lutym, czyli już w najbliższym czasie. Jeśli efekty będą do rozmów przygotowane to wtedy usiądziemy wszyscy razem i będziemy dyskutowali jak to zrobić najlepiej dla ucznia a również za uczniem stoi nauczyciel, który również może pozbyć się swojej pracy, jeżeli nie zrobimy pewnych ruchów.

Radny Przemysław Zowczak – dzisiaj mamy sesje, przed sesja było posiedzenie komisji. Mam pytanie ja rozumiem, była konieczność rzeczywiście komisje, Rada trochę trwa żeby zorganizować spotkanie, natomiast co stało na przeszkodzie żeby poinformować, chociażby przewodniczącego komisji problemowej rady powiatu o tym, że jest taki problem, poinformować go o działaniach Zarządu. Ja dopiero teraz mam sprawozdanie z prac Zarządu, nie doczytałem w nim, być może jest, jeśli tak to przepraszam, ale nic nie ma, nie jest w szerszy sposób, nie są opisane działania powiatu, może jest ale nie byłem w stanie się z tym zapoznać. Jestem głęboko przekonany, że naprawdę nie było żadnej przeszkody, aby te działania, wtedy kiedy było można to zrobić, włączyć komisje problemową Rady Powiatu włączyć i Radę Powiatu. My wiedze dotycząca tych problemów czerpiemy z mediów. Dla mnie jest to olbrzymim dyskomfortem. Jeśli chodzi o kwestię związaną z oświatą. Panie Starosto, jeśli z jednej strony są Radni i Radni są zainteresowani, nic nie stało na przeszkodzie, aby uczestniczyli w tym Radni z komisji problemowej, merytorycznej Rady Powiatu. Panowie wszystko pouzgadniacie, poustalacie a później będzie mogła się z tym zapoznać komisja merytoryczna. Panie Starosto mówi Pan, że nie uczestniczy w tych rozmowa, żeby zwiększyć szanse ich powodzenia. Ja w ten sposób zrozumiałem, że tutaj wolną rękę ma Pan Naczelnik, jako naczelnik reprezentuje Powiat. Ja uważam, mając na względzie Pańskie olbrzymie zaangażowanie w kampanię wyborczą na burmistrza Strzelna, że tutaj Panowie między sobą przede wszystkim powinniście ustalić pewne rzeczy i bardzo bym prosił Pana Starostę, żeby Pan Starosta wpłynął na Burmistrza Strzelna żeby Pan Burmistrz nie czynił kroków, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji LO w Strzelnie. Nie sądzę żeby Powiat był w stanie utrzymać szkołę gdzie będzie 5, 6 czy 4 oddziały, to jest niewykonalne. W takiej szkole nie będzie można zrobić dobrej dydaktyki, nie przeszkadzajmy rozwijać się tej szkole, pomóżmy jej.

Ad.6
Uchwalenie budżetu na rok 2012:
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – chciałbym kilka słów powiedzieć o przygotowanym budżecie i o tym wszystkim, co nas czeka w nadchodzącym roku, jak również z czego to wynika, że budżet jest skonstruowany w ten sposób. Ponieważ pewne inwestycje robimy już, kontynuujemy w tym roku, to jest kontynuacja a konstrukcja budżetu musi być taka aby zakończyć inwestycje, doprowadzić do końca, szczęśliwie zafiniszować jak również myśleć i robić nowe inwestycje. Jak Państwo wiecie trochę ciężko nam teraz po zmianie ustawy o finansach publicznych, ponieważ jeśli chodzi o dochody Powiatu, każdy z Radnych wie jak wyglądają. W Powiecie Mogileńskim większość to jest subwencje i dotacje. Natomiast, jeśli chodzi o kwotę dochodów własnych to jest ok.12 mln. w tym jest podatek od osób fizycznych, największą procentowa ilość stanowi liczba, która jest zawsze przez Ministra określana tak prowizorium. Minister zakłada, że w tym roku będzie taki i taki wzrost i do przyszłego roku na podstawie oczywiście PKB. Kolejna rzecz, którą trzeba pomyśleć i to wiedzieliśmy po zrobieniu budżetu, że założenia Rządu się trochę nie sprawdzą i nie te 4 % PKB ale o 1,5% mniej czyli tj.2,5 % PKB wzrostu w związku z tym możemy się spodziewać również, że to co dostaliśmy od ministra finansów może ulec (te wskaźniki) zmianie. Konstruując budżet i nie wiedząc o tym Rząd zrobił nam jeszcze jedna niespodziankę, mianowicie wzrosła składka zdrowotna o 2%. To tylko 2% w skali Powiatu, licząc wszystkich naszych pracowników i wszystkie nasze jednostki tj. ok. 460tys.zł będziemy musieli ze składki zdrowotnej odprowadzić, to już taka kwota znaczna. To należy zdawać sobie sprawę, o realizacji tego budżetu, budżet był opracowany do realiów. Był realny, pewne zagrożenia są spoza możliwości Zarządu Powiatu, na które czekamy aż się to wszystko wyjaśni.  Miejmy nadzieję, że wszystkie wskaźniki gospodarcze, które założył Rząd będą wyższe niż on sam zakłada, bo znając założenia Ministra z ubiegłego roku to jednak on delikatnie mniej niż myślał, że będzie i tak rzeczywiście się stało i w związku z tym ten wzrost gospodarczy będzie większy niż 2,5 % czego wszystkim w Polsce życzymy. Patrząc na te realia i na nasze pieniądze i możliwości kredytowe, ponieważ to trzeba również brać pod uwagę możliwości kredytowe i późniejszej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przeznaczyliśmy na inwestycje około 5,5mln.zł Mogę powiedzieć, że to kwota realna, która powinniśmy rzeczywiście wykonać i te inwestycje zrealizować, jest to budżet deficytowy, tak to już jest żeby coś realizować trzeba wziąć kredyty lub czerpać ze środków, które nam zostały z lat ubiegłych. Z lat ubiegłych zostało nam, ponieważ to będzie wiadomo po przeprowadzeniu bilansu, ale liczymy, że będzie to 1.652tys.zł powinno zostać nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tegoroczna nadwyżka jest o wiele mniejsza natomiast 2,8 mln. powinniśmy pokryć kredytem bankowym jest to kredyt na inwestycje, które za chwile przedstawię. Planujemy wziąć, czy go weźmiemy, to jak wiecie Państwo, jak jest w ciągu roku, planujemy a później starcza nam i robimy to bez kredytów lub bierzemy kredyty z BOŚ lub innych, które są korzystne dla nas, czyli są niskooprocentowane i ta praktyka się sprawdza w każdym bądź razie w tym budżecie planowane są te niektóre inwestycje, które będą z kredytów. Wydatki to 58.138.547zł natomiast dochody 53.682.087zł, myślę, że będą to, jeśli chodzi o dochody- realne. Jeśli dochody by nam zmniejszono, czyli subwencje lub dotacje to niestety również musimy wziąć wydatki i taka jest konsekwencja. Liczymy i ufamy, że tego robić nie będziemy potrzebowali. Największe inwestycje, które chcemy w tym roku realizować tj. ok. 2,5 mln, 2.300 na szpital z przeznaczeniem dla SPZOZ, to jest kontynuacja programu z RPO jak i również przebudowa przychodni w Strzelnie, czyli przeniesienie przychodni do przychodni przyszpitalnej tj. kwota 950tys. przeznaczyliśmy na remont tej przychodni. Reszta to programy, które realizujemy jak również przeznaczyliśmy kwotę ok.400 tys. zł na e-zdrowie jest taki program od kilku lat powtarzany, niestety Urząd Marszałkowski i nam się trochę ślimaczyło. W tej chwili, w przyszłym roku ma ten program ruszyć i w związku z tym my już robiliśmy rentgeny pod ten program i w związku z tym wchodzimy w ten program żeby dokończyć, czyli e – zdrowie, czyli każdy lekarz ma komputer i na płytce dostaje pacjent swoje wyniki i miejmy nadzieję, że jeśli nie w tym roku to w najbliższych dwóch latach do roku 2013 te pieniądze powinny być przez Urząd Marszałkowski wydane. Następnie kontynuujemy drogę w kierunku Dąbrówki, jest to kwota 1.300tys.zł z tego 630tys. jest z RPO natomiast reszta  to pieniądze Powiatu Mogileńskiego. W drogach robimy również dokumentację. Przeznaczamy pewne pieniądze tj. 176tys.zł na dokumentacje pod przyszłe programy, czyli to są drogi, które będą chcieli robi, to Państwo już poruszaliście tj. Dąbrowa i Jeziora wielkie, te projekty będziemy robić aby później je zrealizować. Kończymy Warsztaty Szkolne w Strzelnie, została zapłata 780tys.zł i to jest zaplanowane w budżecie i te środki, które przeznaczymy na te niewygasające, aby zmobilizować naszych wykonawców. Również planujemy robić wspólną inwestycję z Gminą Strzelno 50/50 tj. 450tys.zł na położenie chodnika Stodólno- Stodoły, przebudowa kanalizacji drogowej, jest to inwestycja, którą również Zarząd zaplanował w tym budżecie na 2012. Znaczącym procentowo, jeżeli chodzi o budżet Powiatu Mogileńskiego jest to subwencja oświatowa, która planowana jest na 26.497tys.zł jest to 49% całego budżetu Powiatu Mogileńskiego. Trzeba się cieszyć, że ta subwencja jest tak duża, ponieważ jak te wszystkie ruchy, które były czynione z rodzajami szkół, które Państwo uchwalali i w tej chwili daje nam to efekty, że subwencja oświatowa na szczęście nam nie zmalała. Oczywiście w tej subwencji Rząd zapewnił, że jest ujęta podwyżka płac wprowadzona ustawowo. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o zadłużenie powiatu tj. 5,09% natomiast po planowanych kredytach, które chcemy wziąć w 2012 byłoby to ok.9,1% zadłużenia. Jest to zadłużenie bezpieczne, dlatego mówię o zadłużeniu bezpiecznym, że w myśl oczywiście nowych przepisów wchodzących w 2013 roku powinniśmy być w stanie obsłużyć kredyty jak i również wydatki bieżące. Przypomnę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących a to, jeśli chodzi o budżet powiatu to jest ciężko utrzymać w ryzach jak mówiłem na początku. Tyle, jeśli chodzi o przedstawienie najważniejszych założeń do budżetu, te stałe kwoty są zawsze, ponieważ kwoty te się nie zmieniają, jeśli chodzi o pozostałych przewidzieliśmy również podwyżkę 3% w budżecie dla pracowników, ale zobaczymy, co pokaże czas.

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych,

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak – na posiedzeniu naszej komisji, na 6 członków komisji 5 głosowało za przyjęciem projektu budżetu, jedna osoba się wstrzymała, w związku z powyższym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko – na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia na 6 członków komisji 3 głosowało za przyjęciem, 3 wstrzymało się od głosu. Co, wskazuje na pozytywna opinię komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2012 rok. Na przedmiotowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów 3 za i 1 wstrzymujący podjęto przedmiotową opinie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński – Komisja Gospodarki i Finansów na swoim posiedzeniu po zasięgnięciu pozostałych opinii Komisji Stałych i przy głosowaniu 3 głosy za, 1 wstrzymujący się, zaopiniowała projekt budżetu na rok 2012 pozytywnie.

Przewodniczący rady Powiatu Jan Bartecki – mam tu jeszcze opinie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim, gdzie na 8 członków, 8 przyjęło również pozytywną opinię, jeśli chodzi o budżet przy 0 wstrzymujących i 0 przeciwnych.

Pozytywne opinie Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie stanowią załącznik do protokołu.

 


c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy. Uchwała Nr 1/P/2011 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
 Następnie odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy- Uchwała Nr 1/DPR/2011 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok., która stanowi załącznik do protokołu. Odczytał również pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy – uchwała 1/WPF/2011 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mogileńskiego na 2012r., która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczy Rady Jan Bartecki – zanim przejdziemy do ppkt.d, chce powiedzieć że Zarząd Powiatu po złożeniu projektu budżetu do RIO  w dniu 15 listopada 2011, uchwałą nr 158/11 z dnia 12 grudnia  2011, zwrócił się do RIO w Bydgoszczy  w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego, nim przekaże głos pani Skarbnik , chcę tylko z opinii RIO przytoczyć zdanie „jednocześnie informuję, że kierownik jednostki zgodnie z opracowaną przez radę procedurą uchwalania budżetu i wieloletniego planu finansowego jako autor projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu finansowego może wnosić do w/w projektów autopoprawki których adresatem jest Rada. To rada jest właściwa do ich rozpoznania i ustosunkowania się do nich przy uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej i budżetu”.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – istotnie były wprowadzone poprawki polegały ona na tym, że zwiększono dochody i wydatki o 7.200zł w związku z tym, że było podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na wypłatę stypendiów. Te pieniążki otrzymujemy na stypendia i o tą kwotę zostały te dochody podniesione. Ponadto dokonano następujących zmian. Zmniejszono o 18.400zł rezerwę celowa oświatową w związku z tym, że częściowo przeszły z 2011 roku zadania związane ze szczepieniem ochronnym dziewcząt w gimnazjum. To już robimy w 2011, miała być cała partia, okazuje się, że jest to podzielone na etapy i 9.200 jest w 2011 a 18.400 jest na 2012 rok. Następna zmiana związana jest uchwałą związaną z wysokością diet. Będzie przeniesienie 22.200 i dodatkowo będą jeszcze zmiany, które dzisiaj były omówione na komisach. Jest jeszcze zmiana związana z wejściem do programu Infostrada Pomorza i Kujaw 6,5 tys. zł musimy zapłacić, jako wkład własny w 2012. W związku z tym to 6,5 tys. zostało również w tym projekcie zaplanowane. W projekcie tego nie było, autopoprawką Zarząd to wprowadził. To wszystkie zmiany.

d) dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie,

Przewodniczy Rady Jan Bartecki – otwieram dyskusje nad całością i poprawkami.

Radny Przemysław Zowczak – nie będę odnosił się do autopoprawek, postaram się odnieść do całego budżetu. Kilka moich uwag. W moim przekonaniu budżet, który nam przedstawił Zarząd jest w pewnych fragmentach bardzo szczegółowy i dobrze natomiast w pewnych fragmentach jest w moim przekonaniu zbyt ogólny. Trudno jest zorientować się, co wchodzi w zakres pewnych wydatków. Rozmawiałem już o tym na komisjach, jeśli chodzi o drogi. Częściowo rozumiem stanowisko Zarządu, chodzi o większą możliwość manewru, żeby lepiej móc reagować na zmianę sytuacji z drugiej zaś strony wolałbym pewne rzeczy od razu widzieć jak one są poukładane, chciałbym mieć, jako Radny większy wpływ na to, co gdzie będzie robione. Podobna sytuacje jest, jeśli chodzi o budżet w obszarze służby zdrowia. Uważam, że opisówka jest niewystarczająca, zwłaszcza jeśli chodzi o Strzelno. Dzisiaj dopytywałem Dyrektora Krigera czy mieści się w tym dobudowa nowych klatek schodowych czy nie, uzyskałem odpowiedź, że mieści się. Jest to taki zarzut natury ogólnej. Sprawa kolejna. Czekają nas zmiany i o charakterze bardzo zasadniczym zarówno w obszarze służby zdrowia jak i w obszarze oświaty. Oprócz dróg to są dwa najważniejsze obszary, które dotyczą Powiatu i ja o tym mówiłem przy okazji uchwalania strategii rozwoju, oświaty w perspektywie roku, 2020 która w moim przekonaniu jest strategią zbyt ogólną, strategią, w którą można włożyć wszystko, pomimo tego, że sytuacja demograficzna jest nam znana brakuje mi tego przełożenia, określenia tego, co chcemy robić w perspektywie kilku najbliższych lat i przełożenia tego wprost i wyraźnie na budżet Powiatu. Podobna sytuacja dotyczy służby zdrowia. Zgodnie z odpowiednią uchwałą Zarządu restrukturyzacja, działania restrukturyzacyjne w naszym SPZOZ kończą się w pierwszym kwartale przyszłego roku, nie wiem, dlaczego pewne rzeczy, które tutaj zostały wypisane bardzo poważne rzeczy są wyłączone z procesu restrukturyzacji. Apeluję gorąco, aby jednak usiąść i zastanowić się nad restrukturyzacją, nad wizją właściwego funkcjonowania służby zdrowia w przyszłości i to taka wizja w dłuższej perspektywie czasowej, wizją na kilka czy kilkanaście lat. Przełożeniem tego czy przekładaniem tego na kolejne budżety Powiatu. Moja prośba, aby te pieniądze, które Powiat będzie wydawał, aby były wpisane w jakąś wizję rozwoju powiatu, dalszego jego funkcjonowania żeby nie nosiły znamion i charakteru działań doraźnych. Zadaję sobie sprawę, że to w ten sposób funkcjonowało do tej pory, mianowicie wiele wydatków w obszarze oświaty było po prostu wpisane w rezerwę ogólną i rezerwę celową. Nie stawiam zarzutu, że było to źle wykorzystywane, ale prosiłbym, aby przy okazji ustalania następnych budżetów zostawić trochę więcej decyzji po stronie Rady i aby nam po prostu więcej rzeczy pokazywać, aby mniej rzeczy było poza zasięgiem Rady Powiatu i żeby część tych rzeczy zapisać w budżecie powiatu. Na komisjach wstrzymywałem się od poparcia tego budżetu, długo się biłem z myślami, co zrobić i w jaki sposób się dzisiaj zachować. Poprę dzisiaj ten budżet zagłosuje za tym budżetem, ale apeluję do Zarządu Powiatu i do całej koalicji rządzącej naszym Powiatem o zmianę swojego nastawienia do opozycji, o zmianę nastawienia do Rady, Radnych i o znacznie szerszą współprace i współdziałanie dla rozwoju naszego Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – Starosta bardzo ładnie określił ten budżet – zapobiegawczy. Tylko, czemu my zapobiegamy. Okazuje się, że Minister Boni już wczoraj wyraził się jasno, że Powiaty mogą zostać zlikwidowane, zastanawiam się tylko nad jednym, co zostanie w tzw. Powiecie Mogileńskim. W tej chwili nie mamy zakładów pracy. Nasi mieszkańcy uciekają za granicę, szukają możliwości dorobienia sobie a ja dalej nie widzę perspektywy dla tych czterech gmin w najbliższej przyszłości. Przyłączam się do apelu, trochę więcej odwagi, trochę więcej dyskusji, porozumienia, bo nie wiem jak Państwo patrzycie mieszkańcom w oczy, ale zbliża się następny kryzys, jestem ciekawy, co tym mieszkańcom powiecie w momencie, gdy wzrośnie nam bezrobocie, jeszcze więcej. W tej chwili żebyście Państwo mieli pełna świadomość, jesteśmy jednym z powiatów, gdzie jest najwyższe bezrobocie w całym województwie Kujawsko – Pomorskim. Nikt nie patrzy na to, że za chwilę będziemy musieli myśleć o tym gdzie znaleźć pieniądze w Powiatowym Urzędzie Pracy a jest ich coraz mniej. Przypomnę, że były wcześniej prace interwencyjne, gdzie zmniejszało to ilość bezrobotnych. W tej chwili ilość bezrobotnych rośnie lawinowo. Zastanawiam się, dalej co z apelem, który skierowałem do Zarządu Powiatu. Apel dotyczył również wszystkich Burmistrzów i Wójtów na terenie Powiatu Mogileńskiego. Co dalej z przyszłością tych mieszkańców, którzy w tej chwili sięgają po zapomogi. Część z nich chce pracować, część nie. Ci, co chcą pracować, chcą żyć godnie i współczuję tym wszystkim, którzy dalej będą myśleli jak jest wspaniale u nas w Powiecie, niestety jest tragicznie. Zastanawiam się gdzie znajdą pracę, jeśli nastąpi likwidacja Powiatu pracownicy tej instytucji. Myślę, że powinniśmy już zacząć myśleć naprawdę przyszłościowo. Nie po to chciałem żeby w strategii Powiatu były zapisane pewne elementy związane z możliwością rozwoju, pod względem gospodarczym, bo zobaczycie Państwo, że jeżeli sprawdzą się te prognozy, które właśnie mówią o likwidacji Powiatu to będziemy zaściankiem Powiatu Inowrocławskiego. W podobnej sytuacji była gmina Trzemeszno, która została wciągnięta do województwa wielkopolskiego i jest czarna dziurą. Żeby nie te zakłady, które istniały nic tam się nie dzieje. Dlatego apeluje do Państwa, aby zastanowić się. Mamy grunty inwestycyjne w Bielicach, żeby podjąć rozmowy usiąść do stołu z Burmistrzami wszystkich gmin i zastanowić się, co dalej dla dobra tych mieszkańców. Myślę, że Starosta ma rację budżet zapobiegawczy, bo idzie kryzys. Co dalej? Jeśli kryzys faktycznie nastąpi to wzrost bezrobocia w naszym Powiecie będzie tak ogromny, zresztą zobaczcie Państwo na strukturę, dziękuję Panie Starosto, że te materiały otrzymaliśmy z firmy, która wykonywała audyt, bo przynajmniej widać, co się dzieje na terenie Powiatu Mogileńskiego. Ogólnie większość firm, to firmy usługowe, czyli wykonujące na rzecz większych przedsiębiorców a tych dużych u nas nie ma. Wystarczyłyby dwa, trzy zakłady i już sytuacja na terenie całego Powiatu Mogileńskiego ulega poprawie. Mamy grunty w Bielicach zacznijmy myśleć inwestycyjnie, zacznijmy myśleć, że nie jesteśmy wyłącznie powiatem rolniczym, bo chwała rolnikom za to, co się w tej chwili dzieje, bo rolnicy nasi wiemy, że są konkurencyjni i potrafią się utrzymać na rynku. Tylko, jeżeli wejdą podatki to wątpię, część gospodarstw będzie niestety musiała zrezygnować z produkcji, bo niestety nie będzie ich na to stać. I znowu podnosi się rzesza bezrobotnych, tak że myślę, że to co zaczyna się dziać u nas w Powiecie Mogileńskim, po kolei – Sąd Rejonowy, Prokuratura doprowadzi w przyszłości do tego, że za trzy lata jednym rozporządzeniem Rady Ministrów i potem uchwałą Sejmu, Powiat Mogileński zniknie z mapy administracyjnej. Już zacznijmy działać, to już czas ostatni dzwonek abyśmy przyłożyli się do tego. Proponuję jeszcze żebyśmy spróbowali podjąć te rozmowy, jest również specjalna strefa gospodarcza pomorska, panowie rządzący macie możliwość rozmowy z Wicepremierem, przypomnę i Ministrem Gospodarki Panem Waldemarem Pawlakiem, który jest odpowiedzialny również za specjalne strefy ekonomiczne, wystarczy pojechać i porozmawiać. To jest część ogólnikowa, która jest ogólnikowa w stosunku do tego budżetu, jeśli chodzi o konkrety to dział 700 zastanawia mnie gospodarka gruntami i nieruchomościami mamy kwotę 60tys., jest to sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości powiatu znajdujących się w miejscowości Bielice w celu wydania decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, pytanie komu? oraz dokonanie na nich podziałów geodezyjnych tj. kwota 10 tys. a na trwały zarząd jest kwota 30tys.zł i inne wydatki związane z zagospodarowaniem nieruchomości, jest kwota 15.800zł, pytanie również, na co są przeznaczane te pieniądze? Następny dział to 600, proponuję również Zarządowi i Radzie, jeśli będą oszczędności z zimy, oby się utrzymała taka aura, jaka jest, żeby z tej kwoty 630tys.zł. jeśli wystarczy nam środków finansowych przeznaczyć na kolejne projekty, niezbędne do modernizacji dróg. Jeszcze mam pytanie związane z remontami cząstkowymi tj. kwota 850tys.zł jeśli Radni otrzymaliby taki wykaz gdzie ewentualnie planowane są remonty cząstkowe bylibyśmy zobowiązani. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to temat równie nośny, jak drogi. Myślę, że brakuje nam w tym budżecie również planu restrukturyzacyjnego. Ja tego planu tutaj nie widzę. Dostałem tylko ustne zapewnienie Zarządu, że będziemy brali pożyczkę na ten cel aczkolwiek myślę, że ta pożyczka powinna być również zapisana w budżecie. Tutaj tez musimy sobie odpowiedzieć o ile zwiększy się procentowo deficyt budżetowy w związku z 2 mln., bo przy uchwalaniu budżetu będziemy robili za chwile poprawkę tego budżetu, żebyście Państwo mieli pełny obraz.

Radny Mirosław Leszczyński – faktycznie przychylę się trochę do głosu Bartosza, że może wypowiedź Pana Starosty i ujęcie słowa zapobiegawczy budżet trochę niefortunne, ja bym powiedział i podtrzymała Pana Starostę – bezpieczny budżet na te czasy, na rok 2012. Już kiedyś mówiłem, o kryzysie słyszymy wszędzie we wszystkich mediach, czytamy w internecie z jednej kryzys z drugiej zielona wyspa. Już teraz nie wiem już trawę ścięto z zielonej wyspy i wyschła na siano, to jest jedna sprawa. Kolego Radny, ja poprę ten budżet, bo dla mnie jest dobrym budżetem a może by należało użyć słowa bezpieczny. Wrócę, co do tworzenia miejsc pracy i tworzenia stref. Już kiedyś mówiłem, co było w poprzedniej Radzie. Jak nas wodzono za noc, kto nas wodził za nos, można było stworzyć, można było zrobić i może w tej chwili było by 400 czy 500 miejsc pracy, kolego Przemku. Może by było. Żal mi było gruntów rolniczych przy Bielicach 136 ha, ale słuchałem głosu ludu, przychyliłem się do wszystkich uchwał, które były przedstawiane, które były opisywane. Niby jakaś czarna dziura, czy niewidzialna ręka to wszystko spowodowała, że na jednej sesji ucięto wszystko. Ja się czułem postawiony do kąta, jak taki chłop. Wszystko pięknie robimy i okazało się potem, że nie możemy zrobić, bo to i tamto. Nie szukam winnego, ale się czuję dziwnie, że w tym kontekście nie mogłem ludziom w oczy spojrzeć a ja sam osobiście, jako Radny drugiej kadencji, mogę każdemu w oczy spojrzeć prosto i rano w lustro jak wstaję. Wszelkie uchwały, jakie Zarząd przedstawiał analizowałem, dyskutowałem na komisjach. Ponadto, co było z fundacją, wielki krzyk, wielkie wszystko, że ktoś to chce wykupić. Fundacja jest, ludzie mają pracę, tych 12 ludzi w Bielicach, olimpiady odbywają się w Bielicach, przyjeżdżają uczestnicy 123 do 150 sięgają uczestnicy olimpiad i mają w Bielicach, na czym ćwiczyć, na czym pokazywać i zdawać egzaminy na olimpiadzie. Budżet jest bezpieczny, dla mnie pozytywny, na pewno każdy z nas chciałby dużo więcej, na pewno zawsze jest tak nawet w budżecie domowym, chcielibyśmy coś więcej, ale Zarząd ja uważam, że stanął na wysokości zadania i opracował taki budżet, jaki możemy stworzyć i co możemy zrobić a czego nie możemy zrobić to zrobimy w przyszłości. A wizja likwidacji powiatów, o tym się mówi, od jakiego czasu, no wisi ta wizja, to jest racja kolego na pewno, ale póki jesteśmy to działajmy na rzecz tej społeczności lokalnej Powiatu Mogileńskiego i nie tylko. Wrócę jeszcze do sesji w Siemionkach, gdzie kolega właśnie chciał zamknąć tą współpracę zapisem do terenu Powiatu Mogileńskiego, na mój wniosek poszerzyliśmy tworząc strefę musimy być także otwarci na gminy z zewnątrz.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – mam taka prośbę, nie wracajmy do historii, bo historia kołem się toczy i za chwilę będziemy mieli tą sama sytuację, jeśli się zaczniemy wszyscy starać o to, aby taka strefa powstała i nowe miejsca pracy to myślę, że wrócimy do tego samego, co działo się 2 lata temu czy 3 lata temu a w tej chwili kolego Mirku mam nadzieję, że staniesz po tej stronie słusznej i zaczniemy walczyć o to, aby mieszkańcy mieli miejsca pracy, bo w tej chwili to, co się dzieje tak naprawdę Powiatowy Urząd Pracy jest tylko tablica informacyjna dla bezrobotnych gdzie mogą ewentualnie znaleźć miejsca pracy za granicą. Właśnie przyglądałem się tablicy i żal ściska, że nasi mieszkańcy muszą wyjeżdżać za granicę za 8 euro na godzinę a nie mogą tych samych pieniędzy zarobić u nas. Każdy na pewno ma kogoś gdzie pracował za granicą lub pracuje po to by utrzymać rodzinę i ja nie patrzę, kto jest winny. Chyba każda ze stron miała trochę winy, bo jeżeli wszyscy by chcieli to ta strefa tak naprawdę powstała a teraz dzieje się tak, że nie powinniśmy odrzucać tego tematu, bo nie ma tego w zadaniach powiatu, guzik prawda takie zadanie właśnie jest. To jest zadanie również Powiatu, aby tworzyć miejsca pracy. Jeżeli nie będzie współpracy między gminami poszczególnymi Strzelna i Mogilna i Jezior Wielkich i Dąbrowy to tak naprawdę nigdy nie powstanie i jak powiedziałem zostaniemy czarną dziurą. Bo nasi mieszkańcy w tej chwili jeżdżą do Poznania, do Gniezna a tak naprawdę w Barcinie mogła powstać strefa, powstała tam już w tej chwili powstał nowy zakład Mapei, dlaczego u nas czegoś takiego nie można stworzyć, po prostu nie było do tego woli. Jeżeli zaczniemy działać w tym kierunku, aby tak naprawdę kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkańców zarabiało trochę lepiej to może ten rynek pracy się ruszy, może nie trzeba będzie wydawać na promocje, nie wiadomo ile pieniędzy, bo sami mieszkańcy i sami ludzie będą przyjeżdżali, aby pracować. O to tylko proszę i apeluję abyśmy zaczęli działać w jednym kierunku, nie na zasadzie takiej to nie moja sprawa, bo tak naprawdę Pan Starosta jest jak gdyby opiekunem, człowiekiem który powinien scalać ten Powiat i powinien działać na rzecz rozwoju tego Powiatu a że Powiat składa się z gmin to niestety trzeba się dogadać z wszystkimi Burmistrzami i Wójtami po to by działać wspólnie. Być może w następnym programie operacyjnym wnioski, które będą składane wspólnie przez Powiat i gminy, jeśli Powiat przetrwa, będą priorytetowe. Apeluję o to abyśmy zaczęli zastanawiać się, co zrobić w przyszłości, po to prosiłem o zapisanie. Mirku, jeśli uważałeś, że zamykanie się na terenie jednego powiatu nie twierdze, że to nie był dobry pomyśl, żeby rozszerzać bardzo dobrze. Jeśli ktoś ma lepsze pomysły wpisujmy to tylko róbmy to w ten sposób żeby to miało ręce i nogi i aby w przyszłości mieszkańcy nawet, jeśli nie będzie Powiatu Mogileńskiego a chciałbym, żeby istniał dalej, żeby mogli powiedzieć, że faktycznie gminy po byłym Powiecie Mogileńskim albo na terenie Powiatu Mogileńskiego rozwijają się a jak na razie zaczynamy się uwsteczniać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – to, co powiedział radny Bartosz Nowacki to chyba nie fair, że się wszyscy uwsteczniamy, patrząc na to, co robimy wokoło i to, co robią Wójtowie i Burmistrzowie to proponowałabym takich słów nie używać. Wracając do tego, jesteśmy rządzącymi w tej chwili czy to Starosta czy Burmistrzowie i dokładnie w tym gremium wiemy, że nie od nas zależy. Dziwię się Panu Nowackiemu, który mówi, że Ministrem jest akurat Wicepremier Pawlak a ja mogę powiedzieć, że Ministrem Zdrowia jest Minister i to jest jego wina? Nie. To my musimy pisać, jeździć, rozmawiać z posłami, bo to od nich zależy jednak mimo wszystko, że się ukazują uchwały. Jestem zbulwersowany, że słucham wypowiedzi Ministra Rostowskiego i Pawlaka i jeden mówi tak, – po co mam siedzieć w Komisji Trójstronnej jak mam przykaz od Rządu, że mam tam iść przedstawić racje Rządu i wychodzić. To jak my rozmawiamy. Najważniejsze gremium, jeśli chodzi o opinie do ustaw. Komisja Trójstronna, która działa dobrze w tej chwili mówi się, że nie, bo ma być przedstawiona opinia Rządu. I o to nam tutaj chodzi. Nasza rola jest tego typu. Straszyli rozwiązaniem Powiatu od dawna, ciągle straszą przychodzą nowe wybory, mówią że będą rozwiązywać Powiaty a później jak policzą wszystko to Powiatów nie rozwiązują. Łatwo jest rzucić hasło, jak ktoś je stworzył i dał zadania do wykonywania, to nie bójmy się, że ktoś jedną ustawą przewali wszystko, bo ktoś to musi robić wszystko. To są tysiące ludzi, którzy pracują koło tej sfery budżetowej, powiatowej.  I nikt się nie odważy w dobie kryzysu jedną ustawą zlikwidować Powiaty. Przekształcenie takiej struktury to są potężne koszty dla budżetu państwa, który w tej chwili na pewno tego nie wytrzyma. My w ten sposób żyjmy i myślmy. Chciałem przypomnieć, że przed wyborami byli wszyscy łącznie z Senatorem Rulewskim i mówiłem im tak – moi drodzy nie może być tak, że powiat który krótko wziął się za służbę zdrowia, nie generowała długów publiczno – prawnych to jest teraz karany. Ci, co kombinowali, nie płacili ZUS-u otrzymują zwroty pieniędzy a my ani grosza? I mówię, że nie o to nam chodzi żeby ktoś nam coś dawał niech BGK uruchomi tani kredyt dla tego rodzaju powiatów. Wszyscy, którzy u mnie byli zapisali sobie, wszystkie opcje i teraz trzeba by było im przypomnieć, że jak są posłami niech się za to wezmą i to w końcu zrobią, bo to nasza wina, że my teraz nie możemy otrzymać żadnych pieniędzy od budżetu państwa, bo żeśmy dobrze gospodarzyli na terenie Powiatu? Nie może tak być. Nie może powiedzieć Radny PO, że wina jest Starosty czy Zarządu – naprawdę nie. Realnie myślmy, to nie jest nasza wina, że dołożyli nam składki zdrowotnej i za chwile obniżą subwencje oświatową rezerwę z 0,6 na 0,4 po wielkiej walce w PSL, bo chcieli na 0,2 zrobić. Tam jest ta wina. My tu możemy Wójtowie, Burmistrzowie sobie wypluć wszystko, to pewne ustawy krępują ręce a wręcz obciążają następnymi kosztami. Piecza zastępcza, potężne pieniądze i powiat musi wyłożyć pieniądze, ktoś uchwalał w lipcu ustawę nie pytając nas o zdanie, o co tu chodzi? O Zarząd i Starostę? Nie, my musimy kombinować, komu wziąć, aby ustawę wypełnić. Teraz wielkie protesty a Pan Boni mówi, że on ją za chwile zmieni. Miał zmienić do końca roku i nie zmienił. Teraz mówił, możecie zatrudniać na umowę zlecenie, już nie potrzebujecie na stałe zatrudniać, ale trzeba mieć na to pieniądze i tu jest cały dowcip, a że ludzie jeżdżą to mówią tak- na całym świecie ludzie jeżdżą do dużych aglomeracji i mało tego i tam szukają i mają prace. Mao tego, założenie jest tego typu, że najwięcej rozwinie się Toruń i Bydgoszcz i my mamy jeździć tam do pracy, to mówi Urząd Marszałkowski już oficjalnie i tak jest strategia województwa ustalana i my możemy się wypluć, abyśmy mieli te podstawowe rzeczy, które mamy, jak mamy dobra oświatę, miejmy dobra oświatę, służby zdrowia mamy taką, aby ludziom pomóc w pierwszej chwili, nigdy nie będziemy inaczej pomagać, ale róbmy to aby to zostało. Mówi do minie odnośnie Sądu, Panie Starosto niech Pan nie rozdziera szat, bo Sąd będzie, sprawy się będą odbywały, będzie w innej strukturze. Może racja, że nie będzie prezesa i parę groszy oszczędzą, że nie jest tak źle jak my sobie to wyobrażamy, ponieważ sędziowie będą orzekali na naszym terenie. Daj Boże, aby tak było a nie, co innego. Już teraz robię spotkania z Wójtami i Burmistrzami, gdzie jest wszystko protokołowane, pisane, ponieważ potem okazywało się tak, że nie ma spotkań i Starosta nic nie proponuje, chociaż odbywały się takie spotkania. W tej chwili jest wszystko opisywane, protokołowane, wszystko to, co kto powiedział jest do wglądu, każdy Radny może przyjść powiedzieć, jakie propozycje Zarząd przedstawił Wójtom i Burmistrzom, co było poruszane i są tego konsekwencje, wszystko jest teraz udokumentowane, wszystko jest napisane. Tak samo Trzemeszno i Orchowo ciągle jednak te więzi utrzymujemy po to, jak mówią sami, że najchętniej wróciliby do Powiatu Mogileńskiego. Może jakaś reforma, będzie coś innego. Terytorialnie byliśmy od lat związani i utrzymujemy z nimi kontakty bliższe, aby również współpraca się odbywała. To nie jest tak, że tu jest województwo kujawsko –pomorskie a wielkopolskie, wszędzie samorządy mają takie same problemy. Oczywiście nie mówiąc o przeliczeniach na mieszkańca, że sto ileś milionów i mają odkrywkową kopalnię węgla i niestety nie wiedzą, co z pieniędzmi robić, jest to też w pewny sposób niesprawiedliwie, ponieważ to dobro, które jest w ziemi, to nie jest tylko danej gminy, ale według mnie to jest ogólnopolskie, do wspólnej puli samorządów też powinno trafić. Tyle, jeśli chodzi o politykę a teraz odpowiem na pytania. Jeżeli chodzi o zadania służby zdrowia to bym prosił Państwa w załączniku inwestycyjnym wszystkie działania są zapisane dokładnie, wymienione jest, co jest zrobione. Jeśli chodzi o strategie powiatu i oświatową, w strategii trzeba wpisywać ogólnie, bo nigdy nie wiemy, co się po drodze przydarzy, w co można wejść. Prosiłbym, aby pod tym względem patrzeć. Odnośnie moich słów do budżetu, nie wiem czy takiego sowa użyłem, myślałem zawsze o realnym budżecie i może się przejęzyczyłem i powiedziałem wyraz jeden inny. Jeśli chodzi o trwały Zarząd w Bielicach to jest trwały zarząd dla szkoły, ponieważ ustawa zobowiązuje nas, że musimy przekazać w trwały zarząd danym jednostkom, które na naszym majątku działają w związku z tym robimy już to od ponad roku. Przekazujemy poszczególnym jednostkom w trwały zarząd jest to kosztowne, ale musimy to wykonać, więc wykonujemy. Jeśli chodzi o te 15tys., to są one położone na to, jeśli będziemy musieli wyceniać Józefowo czy inne nieruchomości, które mamy to one sobie czekają na to, jeśli będziemy potrzebowali od razu rzeczoznawcę wyłaniamy i te pieniądze mamy, aby te wyceny zrobić. Remonty cząstkowe jak wszyscy wiedzą, określić można dopiero po zimie. Po zimie będzie wiadomo ile przełomy, jak inne rzeczy będą kosztowały, ile pieniędzy nam zostanie w tej chwili nie możemy o tym mówić, ponieważ musimy być przygotowani jak w tamtym roku, że były straszne drogi po zimie. W tym roku się zabezpieczyliśmy jak Państwo dokładnie wiecie i zimowe utrzymanie dróg i nie wiemy, co nas czeka i daj Boże, aby nie było potrzeba tyle pieniędzy użyć, na pewno będą wydane na inne cele.

Radny Przemysław Zowczak – zacznę od budżetu dotyczącego służby zdrowia. Pan mówił, że jest to w opisówce cytuję tylko w zakresie Strzelna „ modernizacja oddziału dziecięcego położnictwa, neonatologicznego, modernizacja korytarza chirurgii, sufit podwieszany, posadzka, gipsowanie ścian korytarza, przebudowa bloku operacyjnego”, odnosiłem do klatek schodowych – nie ma. Więc Panie Starosto proszę nie sugerować, że to jest. Mówimy teraz o budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok, mówimy o tym, na co my Radni, jako Zarząd mamy bądź powinniśmy mieć wpływ i bardzo proszę Panie Starosto nie zwalać wszystkiego na makro uwarunkowania na uwarunkowania, które dotyczą wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju. Zajmijmy się tym, na co my mamy wpływ i nasze wypowiedzi a przynajmniej moją wypowiedź proszę interpretować tylko i wyłącznie w tym zakresie, w jakim mamy wpływ. Ja wiem to nie po raz pierwszy się tak dzieje, że jak zaczynamy mówić o rzeczach, które nas dotyczą, które my robimy to dyskusje próbujemy sprowadzić do tego, na co nie mamy wpływu albo mamy wpływ bardzo ograniczony. Panie Starosto, Pan powiedział, że jako Radny PO. Nie stawiajmy tego w ten sposób, mówimy o rzeczach, na które mamy tutaj i teraz wpływ, tutaj i teraz Radni PO nie są reprezentowani po stronie organu wykonawczego. My jesteśmy trochę w innym miejscu, proszę nie przenosić pewnych rzeczy na skalę makro.

Radny Wiesław Gałązka – chciałem tylko stwierdzić, że czarna dziura jest tam gdzie zadłużenie budżetu sięga 50%, to się robi otchłań. Sądzę, że mogę ja osobiście pogratulować poprzednim Zarządom Powiatu, dwóch poprzednich kadencji za to, że tej dziury nie wykopali, tylko sukcesywnie się Powiat rozwija, oczywiście w tych wymiarach, do których Powiat został powołany i ma ku temu odpowiednie kompetencje. Wracając do rynku pracy. Powiat nie kształtuje polityki zatrudnienia, bo nie może, bo jakie ma kompetencje, czy Powiat ustala podatki od nieruchomości i inne, to przecież nie jest nasze zadanie i nie możemy absolutnie tutaj nic robić. Nasza inicjatywa poprzedniej kadencji utworzenia na polach Bielickich strefy specjalnej spaliła na panewce i wszyscy doskonale wiemy, kto tak właściwie przyczynił się głównie do tego. Dzisiaj jak gdyby amnezja opanowała niektórych moich kolegów udają, że nic na ten temat nie wiedzą. Myśmy pracowali w okresie wakacji, nie raz, co tydzień odbywały się sesje nadzwyczajne po to by nadążyć z dokumentami z uchwałami, aby wreszcie do powołania strefy doszło. I co zrobiła druga strona? Zdecydowała całkowicie inaczej. Ta strona to ta jedyna, która mogła przyczynić się do powstania infrastruktury potrzebnej do utworzenia strefy. Druga strona zdecydowała o hali widowiskowo – sportowej, czyli najpierw trzeba zrobić coś gdzie pójdzie się stracić pieniądze niż to, aby te pieniądze zarobić, czyli odwrócono kolejność. I będziemy ubolewali nad tym tematem bardzo długo. Nie chce być złośliwy dla kolegów z PO, ale czasem odnoszę wrażenie, że jakby to niepowodzenie przekierowuje się na władze powiatu a te władze powiatu pracowały naprawdę intensywnie po to, aby do takiego podmiotu doprowadzić i to wszyscy pamiętamy, zwłaszcza osoby, które pracowały w tej radzie lub goście zaproszeni, którzy w tych sesjach w poprzednim okresie uczestniczyli. Wydaje mi się, że stan finansów powiatu pozwala bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość porównując ze stanem finansów innych nazwijmy to formalnie podmiotów samorządowych. Dzisiaj jadąc na ta sesję słuchałem radio, komunikatu, informacji, że Urząd Marszałkowski wyda trzy razy mniej pieniędzy na drogi wojewódzkie i przytoczył takie dwie cyfry 160mln.zł w roku nadchodzącym a w 2011 560mln., czyli chyba przez trzy. Czy w Powiecie Mogileńskim w którymkolwiek momencie jest trzykrotne zejście z inwestowania? Myślę, że oceńmy to nasze działanie wspólne w jakiś realnych bardziej sprawiedliwy sposób. Do tematów, o których koledzy mówili, współpracy to temat rzeka, temat ile człowiek już siedzi w samorządzie zawsze o tym jest mowa. Do współpracy potrzebne są dwie strony. Będę głosował za dobrze przygotowanym, realnym budżetem, który nie robi czarnej dziury budżetowej, bo dowodów jak potem się dzieje z czarna dziurą budżetową nie musimy daleko szukać, patrząc codziennie w telewizor.

Radny Przemysław Zowczak – zajmujemy się dzisiaj naszym budżetem, nie atakujmy Zarządu Województwa, Pana Marszałka, bo ja to w ten sposób odebrałem trochę. Zajmijmy się po prostu naszym własnym budżetem.

Radny Wiesław Gałązka – proszę nie wmawiać mi słów, których nie użyłem. Podałem fakty, źródła tego, co usłyszałem. Nie jest to mój wymysł i moje wyliczenie, moja postawa, ale to co w mediach w radiu zostało pokazane. Daleki jestem, aby wtykać nos w nieswoje sprawy, jestem za tym, aby obiektywnie, realnie oceniać sytuację, które w danym miejscu w danym czasie się pojawiają. Zrzucanie win, taki polityczny amok zupełnie nie przystoi nam w tym czasie, kiedy dotykamy własnego budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że zamkniemy na tym dyskusję. Dyskusja do tego budżetu, nad którym będziemy głosować, na pewno wnosi bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę, że każdy z Państwa Radnych ma swój pogląd tego, co w tym budżecie jest zawarte a co ewentualnie mogłoby być zawarte. Z dyskusji wynika jasno, z tej końcowej nad projektem budżetu, to że dostrzegamy nadchodzące lata trudniejsze, że kryzys nadchodzi, że na każdym kroku wypowiedzi idą w jednym kierunku, ograniczenia wydatków, dotacji, ograniczenia subwencji i tego co można się spodziewać aby można spokojnie patrzeć w przyszłość i rozwój dalszy Powiatu i tego co się w Polsce dzieje. Dobrze, że każdy ma swój pogląd, ale wierzmy w jedno, w sukces tego, co robimy w naszym Powiecie pomimo różnicy naszych poglądów i to myślę, że jest najważniejsze, jeśli chodzi o projekt budżetu Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 rok, uchwała zarządu stanowi załącznik do protokołu. Następnie zapytał się, kto jest za przyjęciem przedłożonych poprawek, które też przedstawiła Pani Skarbnik.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących poprawki zostały przyjęte.

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 pod głosowanie.

W związku z brakiem uwag i pozytywnymi opiniami komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – pogratulował Zarządowi oraz Pani Skarbnik przyjęcia budżetu na 2012 rok oraz ogłosił 15 minut przerwy.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – uchwała jest objęta również autopoprawkami.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny P.Zowczak)

Ad.8
Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2012 rok.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny P.Zowczak)

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady powiatu, wiceprzewodniczących oraz radnych - członków zarządu powiatu.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 9 głosami za, 5 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – tutaj dla Radnych ustala się dietę w wysokości 900zł, to co zostało przegłosowane na komisji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 9 głosami za, 5 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.12
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem tylko sprostować to, o czym mówiłem wcześniej. Mianowicie rzeczywiście jest tutaj w sprawozdaniu Zarządu mowa, iż Zarząd cytuję „ Zarząd Powiatu w Mogilnie wyraził swoje zaniepokojenie planami likwidacji sadów, w których zatrudnionych jest poniżej 10 sędziów w związku z powyższym zdecydowano wystosować stanowisko min. do Ministra Sprawiedliwości, Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Posłów, Senatorów, Marszałka Województwa”. Prosiłbym tylko, bo to jest wyjątkowo skąpa informacja, prosiłbym o przeslanie tego stanowiska Zarządu Powiatu w formie maila.

Ad.13
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Krzysztof Szarzyński – w imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Strzelnie mam zaszczyt przedstawić petycję do Pana Marka Kowalczyka również do wiadomości Starosta Mogileński dotyczące wykonania w 2012 utwardzenia dwóch zjazdów z drogi krajowej nr 15 oraz o naprawę chodnika na ul. Inowrocławskiej w Strzelnie. Pismo zostało odczytane przez Radnego i stanowi załącznik do protokołu.

Radny Henryk Różycki – wszędzie jest tak, że uchwały do realizacji przechodzą większością głosów, to samo stało się, z uchwała dotyczącą uchwalenia diet dla Radnych Powiatu. Od początku byłem przeciwny temu i chciałbym być konsekwentny do końca i myślę, że pomoże mi w tym księgowość Starostwa, bo oświadczam wszystkim, że moją podwyżkę comiesięcznie chciałbym przekazać na szlachetny cel a mianowicie jest placówka na terenie powiatu, która działa naprawdę wspaniale, WTZ w Bielicach i tam moją podwyżkę comiesięczną chciałem przekazywać, nie wiem, w jakiej formie, chyba się dogadamy jak to zrobić.

Ad.14
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.
Ad.15
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.
Ad.16
Wolne głosy i sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Strzelna Jan Szarek – jako, że jesteśmy po najważniejszych uchwałach więc nastrój jest świąteczno- noworoczny. Uprzejmie Panu dziękuję Panie Przewodniczący i Panie Starosto za świąteczne życzenia, miły i sympatyczny gest. W poprzedniej kadencji byłem Radnym Powiatowym i zajmowałem miejsce Pana Witolda a byłem najstarszym Radnym, więc musiałem tam siedzieć, żeby tę dzieciarnię mieć na oku. Rożne rzeczy udało nam się zrobić, pewnie lepsze i gorsze, ale kto w życiu nie zrobił nic złego, ten na pewno nie zrobił nic dobrego. Jednej rzeczy na pewno nie udało nam się zrobić. Zaproponowałem kiedyś Staroście iżby wszyscy radni spotkali się w jeansach, swetrach, bez krawatów, przy ognisku i przy kuflu, no niestety trudno tylu ludzi zgrać, aby się tam pojawili nie będąc za kierownicą, bo z takim gamoniem nie ma, o czym przy ognisku rozmawiać. To nam się nie udało. Może uda się Państwu w tej kadencji. Wiceprzewodniczący łożył również wszystkim życzenia noworoczne.

Życzenia noworoczne złożył również Prezes PSL Henryk Furtak, Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, Starosta Mogileński, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki.

Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński – chciałbym podziękować Zarządowi i Radnym za nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, który przyjechał w piątek. W sytuacji, w której się znaleźliśmy straciliśmy nadzieję na jego zakup, ponieważ był przesuwany od kilku lat, jednak w ostatniej chwili PFRON otrzymał pieniądze i realizacja się udała.

Ad.17
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12:55.
 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:24:43
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:32:41
Ostatnia zmiana:2013-01-02 07:55:25
Ilość wyświetleń:445

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij