Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr15/2011

                                                           PROTOKÓŁ   Nr 15/11

                                                Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                                        z  dnia  20 października  2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków  Komisji, co wobec 4 osobowego składu komisji stanowi kworum  do  podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński, który powitał obecnych.

Członkowie komisji oraz goście obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Wyznaczenie  terminu  kontroli  zgodnie  z  planem kontroli  Komisji.

5.      Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

6.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

7.       Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.

11.  Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

12.  Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

13.   Przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14.   Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

15.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  powołał  zespół  kontrolny  do  przeprowadzenia  kontroli    w  sprawie    rozliczenia  dotacji i  pożyczek   udzielonych  przez  Powiat  oraz zrealizowanych  inwestycji w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie   w  dniu  22listopada 2011r. od  godz. 8.00.

ad. 5

Przewodniczący Komisji   poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i  Sportu Andrzeja Konieczkę  o przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  przedstawił  analizę  naboru  do  szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu   w roku szkolnym 2010/2011.Powiedział, że  możemy  się  pochwalić  III miejscem w  województwie  pod  względem  zdawalności matur  w  naszych  szkołach,  natomiast  jeśli  chodzi  o  szkoły  zawodowe  to    najlepsze  w  województwie  pod  względem  zdawalności. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat Mogileński  przyjęto 662 uczniów z czego  z  poza  naszego  Powiatu  przyjęto  63.  Z  analizy  wynika, że   w  trakcie  roku  szkolnego ubyło   25 uczniów, a przybyło 7 uczniów  nauczania indywidualnego, natomiast pocieszający  jest fakt, że  zmniejsza  się  liczba  absolwentów  gimnazjów  Powiatu  kontynuujących  naukę  poza  Powiatem  Mogileńskim. Uznać    należy za dobry  stan techniczny i funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo – rekreacyjnych,  a  także  wyposażenie w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne. W  ostatnim  roku zostało  zrealizowanych  i  wykonanych  wiele  różnych większych i  mniejszych  zadań  inwestycyjnych; modernizacji sieci  kanalizacyjnej i  drogi, przebudowy boiska, adaptacji  poddasza pomieszczeń  oraz  bieżących  remontów  sal  lekcyjnych.  Ponadto  Naczelnik  poinformował, że  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  zaprojektowanie  i  wybudowanie Warsztatów  Szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie, jest  wdrażany  program naprawczy  w  ZSZ  w  Strzelnie, ponadto  odbyły  się  kontrole  zewnętrzne  NIK, Rzecznika  Praw  Dziecka, możemy  powiedzieć, że  nie  było  większych  uwag. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Przewodniczący Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  należy  pogratulować  Dyrektorowi   tak organicznej  pracy  od  podstaw, a  następnie   poprosił  Dariusza  Chudzińskiego  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  o przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  obecnie  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach  mieszka   98 kobiet przewlekle  i psychicznie chorych, jest  zapotrzebowanie na taką opiekę  i lista  oczekujących rośnie.  DPS  po modernizacji i kompleksowym remoncie  spełnia  nowoczesne warunki. Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt, budynki oraz ich otoczenie pozbawione jest  barier architektonicznych. Wszystkie ogólno dostępne pomieszczenia wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy.  Mieszkanki    aktywnie uczestniczą  w  bardzo  różnych  okolicznych  imprezach, odwiedzane    przez  młodzież  różnych  szkół, poinformował,  także    że  uporządkowaniem    miejsca  pochówku i  wybudowaniem  tablicy  na  cmentarza  zajmie  się  Stowarzyszenie,  ponieważ  nie  było  innej  dotąd  możliwości    zajęcia  się   tym  miejscem oprócz  skoszenia  trawy i  odchwaszczenia. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.7

Sekretarz  Stefan Łukomski  odczytał  przesłaną  przez  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  i  Starostę  Mogileńskiego  informację o złożonych oświadczeniach  majątkowych radnych  Powiatu, członków  Zarządu i  kierowników  jednostek. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r,  a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

ad.9

Przewodniczący   następnie przedstawił projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Przewodniczący   poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

 ad. 10

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”, następnie    poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

ad. 11

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, następnie  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  2 członków  Komisji,  przy  1  wstrzymującym  się i  0 przeciwnych.

ad.12

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie  zaznaczył, że  wcześniej   Powiat  przystąpił do  Związku  Powiatów, natomiast  teraz  należy  przyjąć  statut,  który  jest  niezbędny aby można  wystąpić  za  pośrednictwem  Wojewody o  rejestrację  związku.

Przewodniczący   poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

ad. 13

Następnie  Sekretarz przedstawił   projekt  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dodał, że na  reprezentantów  ustala  się  Starostę  Mogileńskiego  i  Geodetę  Powiatowego.

Przewodniczący   poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

ad.14

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały określa  zasady przyznawania   dotacji  celowych  z budżetu  Powiatu Mogileńskiego,  które  mają  na  celu  poprawę  stanu środowiska, następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0 przeciwnych.

ad. 15  

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                                 Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:09:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 12:11:03
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:11:04
Ilość wyświetleń:297
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij