Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr9/2011

                                                                       PROTOKÓŁ   Nr 9/11

                                                                Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                                                          z  dnia  11 maja 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków  Komisji, co wobec 5 osobowego składu komisji stanowi kworum  do  podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński, który powitał obecnych.

Członkowie komisji oraz goście obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Rozpatrzenie  sprawozdań  finansowego i z wykonania budżetu za 2010 rok  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy  oraz  informacją  o  stanie  mienia Powiatu.

4.      Przedstawienie  projektu   uchwały  Komisji  w  sprawie  wniosku o  udzielenie  absolutorium dla  Zarządu Powiatu w  Mogilnie za 2010rok.

5.      Przedstawienie informacji finansowo – ekonomicznej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010 i I kwartał 2011r.

6.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11.   Sprawy różne.

12.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Przewodniczący  poinformował, że  Komisja  rozpatrzyła   wykonanie    budżetu

uchwalonego    przez Radę  Powiatu w Mogilnie   Uchwałą  Nr IV/15/10 z  dnia  29 grudnia

2010roku. Budżet   po uwzględnieniu zmian  w  ciągu   roku,   przewidywał  realizację 

dochodów  w  kwocie 53.040.404,00.

Dochody  wykonano  w  kwocie  53.528.548,96 tj. 100,90%. W tym dochody majątkowe

uzyskano wkwocie 2.894.195,27 zł, czyli 5,40%.

Otrzymano środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.346.450,04 zł.

 

Struktura  dochodów  przedstawia  się  następująco;

- subwencja  ogólna  31.180.344,00 zł , tj. 58,20%

- dochody  własne 12.297.230,60 zł tj. 23,00%

- dotacje  celowe 10. 050.974,27 zł  tj. 18,80%

 

Wydatki budżetowe w planie finansowym po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosiły 56.463.700,00 zł, z tego zrealizowano na kwotę 54.028.377,20 zł, tj. 95,70% planu.

W tym wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 8.701.742,99 zł, tj. 97,30% planu.

 

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 9.217.736,88 zł, w tym należności

wymagalne 113.420,54 zł.

Zobowiązania ustalono na kwotę 3.365.743,00 zł, które stanowią wartość zaciągniętych

pożyczek i kredytów, jest to 6,30% w relacji do wykonanych dochodów.

Budżet Powiatu zamknął się za 2010 rok deficytem w kwocie 499.828,24 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu obejmuje budynki, budowle, grunty oraz pozostałe środki trwałe na ogólną kwotę brutto   56.994.719,14 zł,   w tym umorzenie wynosi 15.939.331,15 zł. Uzyskano dochody z tytułu praw własności w kwocie - 407.336,63 zł.

 

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmuje bilans, łączy bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych Powiatu Mogileńskiego.

Zarząd Powiatu realizował zadania związane z wykonaniem budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kierując się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do

wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji i wykonaniu budżetu Powiatu za 2010 rok i

wystąpienia do Rady Powiatu w Mogilnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi

Powiatu w Mogilnie.

ad. 4

Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały  Komisji  w  sprawie  wniosku o  udzielenie  absolutorium dla  Zarządu Powiatu w  Mogilnie za 2010rok, następnie poddał  pod  głosowanie.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następująco:

- za udzieleniem absolutorium   4  członków  Komisji ,  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących się.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie, powierza się Sekretarzowi Komisji.

ad. 5 i 6

Przewodniczący  przedstawił  informację finansowo – ekonomicznej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010 i I kwartał 2011r. i  projekt   uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010., natomiast  pytania  i  uwagi  Komisja  postanowiła  przekazać  na  sesji.

 

ad. 7

Skarbnik  Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Przewodniczący  Komisji poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie, za  głosowało  4  członków  Komisji,  przy  0  przeciwnych i 0  wstrzymujących  się.

 

ad. 8

Następnie  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Przewodniczący  Komisji poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie, za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.  

 

ad.9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Następnie  Przewodniczący  poddał projekt  uchwały pod głosowanie, za głosowało  4 członków  Komisji,  przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie, za  głosowało 4 członków Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.  

 

ad. 11

W  sprawach  różnych  Komisja  ustaliła  termin  kontroli,  zgodny  z  planem   w  Zespole  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie  na  dzień  15 czerwca 2011r. na  godz. 10.00.

 

ad.12

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                        Przewodniczący  Komisji 

                                                                                            Krzysztof  Szarzyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 10:53:15
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 11:06:00
Ostatnia zmiana:2012-01-05 11:06:04
Ilość wyświetleń:266
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij