Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr14/2011

 

                                                          PROTOKÓŁ  Nr  14/11

                           Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                             I  KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                 w  dniu  23 listopada  2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji    Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjecie  protokołów  z ostatnich  posiedzeń.

4.       Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

5.       Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej   SPZOZ   za  III kwartały   2011 roku.

6.       Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów 

i napraw w 2011 roku.

7.       Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

9.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmian   w  Statucie   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.

10.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.

11.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

13.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

14.   Przedstawienie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.

15.   Sprawy  różne.

16.   Zakończenie.

 

 

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący Komisji  wspólnych zapytał  czy do informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI” są  pytania?

Komisje  nie  wniosła  uwag.

ad.5

Przewodniczący   poprosił  o  pytania  do informacji finansowo-ekonomicznej   SPZOZ   za  III kwartały   2011 roku.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Przewodniczący Komisji  poprosi  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych Piotra  Ficera  o przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.

Dyrektor  Piotr Ficer  poinformował, że  Powiat  Mogileński  ma największe  zagęszczenie  dróg  powiatowych w  województwie, bo  394 km,  dodał, że  spotyka  się  z  zarzutami, że  nic  nie  robimy  w  Gminie  Jeziora  Wielkie  i  Dąbrowa,  że  największe  inwestycje    wykonywane  w  Gminie  Mogilno, ale  mamy  wyliczenia  procentowe, które  pokazują, że także   wykonujemy  różne  remonty  w  tych  gminach,   nie  zależy  to  od kogokolwiek, ale od zaplanowanych i realizowanych   zadań. Sieć  dróg  powiatowych dzielimy  na  drogi podstawowe, uzupełniające, gruntowe  i obiekty mostowe.  W  ostatnich  miesiącach dzięki  środkom  unijnym  i  własnych  powiatu zakończona  została  przebudowa  drogi  Mogilno  - Chabsko,   należy dodać,   że  droga  ta  spełnia  wszystkie  standardy,  następnie   w  połowie   wyremontowana   została  droga  w  kierunku Dąbrówki, drugą  połowę planujemy  realizować   w  przyszłym  roku. Ostatnie  zimowe   utrzymanie   dróg  zamknęło  się  kwotą   511 tys. zł   i   było droższe  od  poprzedniej  zimy.  Staramy  się  o  bieżące   utrzymanie  dróg, poprzez  uzupełnianie  nawierzchni,  ścinkę  poboczy, drożność  przepustów  drogowych, a  chodniki   odkładamy ze  względu  na  brak  funduszy.

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko podziękował  Dyrektorowi  ZDP

za   wykonane  naprawy  zgłoszonych  interwencji.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.7

Przewodniczący Komisji  wspólnych  poprosił  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  Ewę  Strzelecką  o  przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  poinformowała, że  odnotowano   spadek  bezrobocia, a  na  które   miały  wpływ   min. takie  czynniki  jak  wyjazdy   do  pracy   za  granicę, aktywizacja  zawodowa  oraz  staże. Na  naszym  rynku  bez  pracy  więcej pozostaje  kobiet  bo aż  19 %. Oczekujemy  rozstrzygnięcia  dwóch  konkursów    z  którymi   wiążemy  nadzieję, że  uda  nam  się  pozyskać  środki  na  staże  i  aktywizację  zawodową.

Komisje nie  wniosły uwag.

ad. 8

Przewodniczący  Komisji poprosił referenta  Izabellę  Rogowską  o   przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Referent  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt  uchwały oraz  program, dodając  że  priorytetowe  zadania  publiczne  programu  to  oświata, kultura i  dziedzictwo narodowe.

Przewodniczący  Komisji   wspólnych  Mirosław  Leszczyński  podziękował pani  Izie za  merytoryczną  obsługę  i pomoc  w  objaśnieniu  i  przygotowaniu  wniosków.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  dodał, że  taki  powinien  być  docelowy  charakter  urzędnika. 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji  wspólnych   poprosił  Dyrektora  SP ZOZ Jerzego  Krigera  o przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmian  w  Statucie   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował, że  należy  nanieść  zmiany  w  Statucie ponieważ, są  w  nim  komórki  organizacyjne, które  nie  świadczą  usług  zdrowotnych.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  4  członków Komisji,  przy 1 wstrzymującym się( W. Pochylski ) i 1 przeciwnym

(P. Zowczak)

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki)  

ad. 10

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011, jednocześnie  dodał, że  została  wybrana      Jadwiga  Nawrot,  Biuro  Usług  Księgowych” Ewelina” z  Inowrocławia.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  5  członków Komisji,  przy 0 wstrzymującym się i 0 przeciwnym.

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki) 

ad. 11

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodał, że  środki  zostaną  przeznaczone  na  sprzęt  rehabilitacyjny.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  5  członków Komisji,  przy 0 wstrzymującym się i 0 przeciwnym.

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki) 

ad. 12

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  i  poinformował w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, dodał, że  stawki  nieznacznie  wzrosły.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  4  członków Komisji,  przy 0 wstrzymującym się i 0 przeciwnym. ( wyszedł P. Zowczak)

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki) 

ad.13

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  jest  to  pionierski  program, ponieważ  nikt  wcześniej  nie  opracował  wzorcowego, a  zdrowie  psychiczne  społeczeństwa ulega ciągłemu  pogorszeniu, chociażby  ze  względu na różnego    rodzaju  używki  i  intensywność  życia. Nasz program,   Marszałek Województwa   uznał  za interesujący, jutro   odbędzie  się  spotkanie  z  opracowującymi   te    programy.  Na  podstawie  programów  powiatowych  zostanie  opracowany  program  województwa, uważam, że aby było  go można  realizować to za tym   powinny  pójść  środki  finansowe,  bo  w  innym  przypadku  będzie  go  można  odłożyć  na  półkę.

Członek  Komisji  Wiesła3w  Gałązka  powiedział, że  była  by  to  dobra  wiadomość  ponieważ  posiadamy  odpowiednią  bazę  lokalową  i  można  by  to  wykorzystać.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  4  członków Komisji,  przy 1 wstrzymującym się i 0 przeciwnym.

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki) 

ad. 14

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  poinformował, że  dziś  odbyło  się  spotkanie  z  firmą,  która opracowała  strategię i  można  było  wnieść  swoje  uwagi  i  zadać  pytania, co  prawda  niewielu  radnych  w  tym  spotkaniu  uczestniczyło, ale w   przyjętej   strategii   zawsze  będzie  można  wprowadzić  zmiany.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski   zapytał,  od  kiedy  powinna  wejść    strategia?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański, uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem    1  stycznia 2012r.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  5  członków Komisji,  przy 0 wstrzymującym się i 0 przeciwnym.

Komisja  Gospodarki  I  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych. (nieobecny

B. Nowacki) 

ad. 15

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  poinformował, że  jutro  odbędzie  się  spotkanie  Dyrekcji  SP ZOZ z radnymi  Powiatu.

Członek  Komisji Witold  Pochylski, powiedział, że dobrze  że  odbędzie  się  takie  spotkanie,  ponieważ  można   będzie wyjaśnić  wszystkie  wątpliwości ,bo  w społeczeństwie  funkcjonują  różne  informacje.  

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  to  co  Zarząd  przygotował  to należy  traktować jako  rozpoczęcie  procesu  zmniejszenia  strat.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński powiedział, że  doszliśmy  do  tego,  że  nas  się  straszy, że  w  następnej  kadencji nie  zostaniemy  radnymi,  jak  za  głosujemy  za  zmianami w 

SP ZOZ -ie.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  to  spotkanie  zaproponował  Przewodniczący Rady  Jan  Bartecki, ponieważ  były  takie  głosy  min. pana Bartosza   Nowackiego,  że  nie  rozmawiamy!  dlatego  to  spotkanie  ma  nam  wyjaśnić  i  przybliżyć  pewne  zagadnienia.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak  powiedział, że  pytał  na  sesji,  co  Zarząd  zamierza  robić  w tym  kierunku  i nie  otrzymał  odpowiedzi,  a  następnie  na  stronie  powiatu  czytał, że  Zarząd  przyjął  harmonogram   działań  restrukturyzacyjnych, pytał  dlaczego  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  nie  zorganizowała ani  jednego  posiedzenia  poświęconego  służbie  zdrowia  w  powiecie, a  także  strategii  oświatowej? Przewodniczący  Komisji  nie  zrobił  nic w  tym kierunku  aby  przedstawić  i    pokazać  te  zmiany.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  wypowiadali  się  prawnicy  SPZOZ- u  i Powiatu, zaciągnięto  także  opinii  w  nadzorze  Wojewody, ale nikt  wcześniej  po  wejściu  ustawy  o  działalności  leczniczej   takich  zmian  oraz projektów   uchwał  nie  wprowadzał,   ustawa  dokładnie  nie  precyzuje jak należy  postępować,    jest  określone  co  należy  do  Zarządu, a  co  do  dyrektora  jednostki,ale  mniej  do  organu  stanowiącego,  dlatego   ta  sesja  będzie  temu  poświęcona.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził, że  można  było  się  spotkać  w  ramach  Komisji.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  czas  mija  i  formalności może  stać  się  za  dość, myślę  że  jutro  się  dowiemy, zapytał  czy  będą  istnieć  te  dwa  organizmy  jakim    szpitale, ponieważ  w  budżecie  planuje  się  miliony  zł na  inwestycje, czy  nie  lepiej   te  środki   przeznaczyć   na  wyposażenie,  a  może  to  piękna  akcja,  aby  ugrać  politycznie?

ad. 16

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                         Przewodniczący  Komisji  wspólnych

                                                                                                                            

                                                                                                                                  Mirosław   Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 10:31:09
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 10:32:58
Ostatnia zmiana:2012-01-05 10:33:22
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij