Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 13/2011

                                                           

                                                          PROTOKÓŁ  Nr  13/11

                          Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                             I  KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                               w  dniu  20 października  2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji    Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek posiedzenia:

        1.   Otwarcie.

        2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

        3.   Przyjecie  protokołów  z ostatnich  posiedzeń.

4.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

  1. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.
  2. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
  3. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
  4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.
  5. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
  6. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  7. Przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  8. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  9.  Zakończenie.

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący Komisji  wspólnych poprosił  Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  obecnie  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach  mieszka   98 kobiet przewlekle  i psychicznie chorych, jest  zapotrzebowanie na taką opiekę  i lista  oczekujących rośnie.  DPS  po modernizacji i kompleksowym remoncie  spełnia  nowoczesne warunki. Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt, budynki oraz ich otoczenie pozbawione jest  barier architektonicznych. Wszystkie ogólno dostępne pomieszczenia wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy. W ostatnim czasie przeprowadzono  w  naszym  Domu  różne kontrole  dotyczące  spraw  bezpieczeństwa, sanitarnych,  wydatkowania  środków   finansowych i dotacji. Nasze  mieszkanki    aktywnie uczestniczą  w  bardzo  różnych  okolicznych  imprezach, odwiedzane    przez  młodzież  różnych  szkół. Dyrektor poinformował,  także   że  uporządkowaniem    miejsca  pochówku, tj. 90  kwater  i  wybudowaniem  tablicy  na  cmentarza  zajmie  się  Stowarzyszenie,  ponieważ  nie  było  innej  dotąd  możliwości    zajęcia  się   tym  miejscem oprócz  skoszenia  trawy i  odchwaszczenia. Komisje  nie  wniosła  uwag.

ad. 5

Przewodniczący Komisji   poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i  Sportu Andrzeja Konieczkę  o przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  przedstawił  analizę  naboru  do  szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu   w roku szkolnym 2010/2011.Powiedział, że  możemy  się  pochwalić  III miejscem w  województwie  pod  względem  zdawalności matur  w  naszych  szkołach,  natomiast  jeśli  chodzi  o  szkoły  zawodowe  to    najlepsze  w  województwie  pod  względem  zdawalności. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat Mogileński  przyjęto 662 uczniów z czego  z  poza  naszego  Powiatu  przyjęto  63.  Z  analizy  wynika, że   w  trakcie  roku  szkolnego ubyło   25 uczniów, a przybyło 7 uczniów  nauczania indywidualnego, natomiast pocieszający  jest fakt, że  zmniejsza  się  liczba  absolwentów  gimnazjów  Powiatu  kontynuujących  naukę  poza  Powiatem  Mogileńskim. Uznać    należy za dobry  stan techniczny i funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo – rekreacyjnych,  a  także  wyposażenie w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne. W  ostatnim  roku zostało  zrealizowanych  i  wykonanych  wiele  różnych większych i  mniejszych  zadań  inwestycyjnych; modernizacji sieci  kanalizacyjnej i  drogi, przebudowy boiska, adaptacji  poddasza pomieszczeń  oraz  bieżących  remontów  sal  lekcyjnych.  Ponadto  Naczelnik  poinformował, że  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  zaprojektowanie  i  wybudowanie Warsztatów  Szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie, jest  wdrażany  program naprawczy  w  ZSZ  w  Strzelnie, ponadto  odbyły  się  kontrole  zewnętrzne  NIK, Rzecznika  Praw  Dziecka, możemy  powiedzieć, że  nie  było  większych  uwag. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji   poprosił Skarbnik  Karinę Kostyrę  o   przedstawienie   projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Przewodniczący  następnie  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 7

Następnie   Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Przewodniczący  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 8

Sekretarz  Stefan  Łukomski   przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011.

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 9

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zapytał, kogo  to  były  propozycje  do  Rady  Społecznej?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  te  propozycje  przedstawił  Zarząd  Powiatu, zakładając, że  każdą   gminę   będą  reprezentowały  2 osoby.

Członek Komisji  Wiesław  Gałązka  dopowiedział, że  nie  patrzyliśmy  na  reprezentacje  klubu, tylko  na  gminy.

Członek  Komisji Bartosz  Nowacki stwierdził, że   nie  będziemy głosować tego  projektu, uważamy  że  powinni  być  przedstawiciele   wszystkich klubów  radnych.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że on rezygnuje  i  w  to  miejsce  Klub  radnych  PO może  zaproponować  swojego  kandydata.

Przewodniczący  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  3  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się. (B. Nowacki )

ad. 10

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie  zaznaczył, że  wcześniej   Powiat  przystąpił do  Związku  Powiatów, natomiast  teraz  należy  przyjąć  statut,  który  jest  niezbędny aby można  wystąpić  za  pośrednictwem  Wojewody o  rejestrację  związku.

Przewodniczący  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 11

 Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dodał, że na  reprezentantów  ustala  się  Starostę  Mogileńskiego  i  Geodetę  Powiatowego.

Przewodniczący  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad.12

Przewodniczący  poprosił Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska , Architektury, Budownictwa, Rolnictwa  Oraz  Leśnictwa Andrzeja Stachowiaka  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały określa  zasady przyznawania   dotacji  celowych  z budżetu  Powiatu Mogileńskiego,  które  mają  na  celu  poprawę  stanu środowiska.

Z –ca przewodniczącego  Krzysztof  Szarzyński  zapytał, na  co  mogą być  przeznaczone  dotacje?

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak  dotacje  mogą  być  np. przeznaczone  na  oczyszczalnie  ekologiczne,   na  wymianę  i  utylizacje   eternitu, na  segregacje odpadów itp.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  powiedział, że  współczuje  Zarządowi  jak  nie  uszczegółowi  zasad  i  kryteriów, to  będzie  się  zgłaszać  wiele osób.

Z – ca przewodniczącego  Krzysztof  Szarzyński , czy  wiadomo  jaka  to  będzie  kwota w  budżecie  na  przyszły  rok?

Naczelnik Andrzej  Stachowiak, na pewno nie  taka  aby  zadowoliła  wszystkich.

Przewodniczący  poddał   projekt uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia;

Za  głosowało  4  członków  Komisji , przy  0  przeciwnych i 1 wstrzymujących  się. (A. Ziółkowska)

Komisja Gospodarki  i Finansów ;

Za  głosowało  3  członków  Komisji , przy  1  przeciwnych( B. Nowacki) i 0 wstrzymujących  się.

ad. 13

Przewodniczący Komisji   wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                    Przewodniczący  Komisji  wspólnych

 

                                                                                                                             Mirosław  Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 10:28:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 10:29:58
Ostatnia zmiana:2012-01-05 10:30:37
Ilość wyświetleń:266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij