Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr15/2011

 

 

                                                            PROTOKÓŁ  Nr  13/11

                          Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                             I  KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                 w  dniu  22 września  2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji    Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

       1.   Otwarcie.

       2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

       3.   Przyjecie  protokołów  z ostatnich  posiedzeń.

       4.   Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze  

              2011r.

5.    Przedstawienie informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ wMogilnie.

6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.

7.       Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

8.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

9.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

10.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

11.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

12.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

13.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

14.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.

15.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.

16.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.

17.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z ostatniego posiedzenia.

 

 ad. 5

Przewodniczący  poprosił Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie Jerzego  Krigera   o  przedstawienie  informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował, że  wynik  finansowy   byłby   na plusie gdyby  nie  nadwykonania ,  które  odnotowujemy    na  większości  oddziałów  oraz  amortyzacja   środków trwałych, dodał , że NFZ  nie  płaci  za  nadwykonania, a  my  nie  możemy odsyłać  pacjenta.

Członek Komisji  Bartosz  Nowacki  pytał,  855tys. zł to  zadłużenie za  II  kwartały  br. ,a jakie  jest   zadłużenie  szpitali  i  ogólne  SP ZOZ ?

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka – Stępień  odpowiedziała, że  2, 5 ml zł  szpitali, całkowite

7 ml.  zł.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  pytał  dalej, czy  SPZOZ będzie  przekształcony w  spółkę ?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  jutro  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  przedstawiona  zostanie  przez  audytorów  firmy   Formedis  - Piotr  Magdziarz  z  Poznania  strategia, gdyby    ktoś  z radnych  chciał  się  z  nią    zapoznać  to   jest    zapisana   na  płycie  wersja  robocza. Audyt  obejmuje  remonty, inwestycje, sprzęt, wyposażenie,  kadrę  oraz  proponowane  zmiany  do  dyskusji. Na  posiedzenie  Zarządu  został  zaproszony  Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Rady  Powiatu.

Przewodniczący  Oświaty, Kultury  i  Zdrowia  Rady  Miejskiej  w  Strzelnie  Piotr  Dubicki  stwierdził, że  ta  sama  firma  przeprowadzała  audyt w  Powiecie  Żnińskim  i  z  tego,  co  pisała prasa  to przekształcenie  nie  przynosi  wymiernych  wyników!

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  firma  nie  nakłada na  nas  obowiązku  pójścia  w spółkę, nie  zdradzę  tajemnicy, że  my chcemy pozostać  w  SP ZOZ – ie, zależało nam na  opracowaniu   wiarygodnego  i szczegółowego   materiału do dyskusji   nad  kształtem SPZOZ-u.  

Przewodniczący  Piotr  Dubicki  odpowiedział, że  to pocieszająca  informacja, następnie  pytał  co  z  zewnętrznym wizerunkiem  szpitala  w Strzelnie?  -  miał  się  zmienić,  na  jakim  jest  etapie?

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział, że  w  tym  roku  będzie  ogłoszony  przetarg  na  podjazd, klatki  schodowe, dźwig. Pewne koncepcje  zapisane są  w  audycie,  poczekajmy na  dalsze  rozwiązania.

Przewodniczący  Piotr  Dubicki  pytał, czy będzie  przyjmował  stomatolog  w  Przychodni  w  Strzelnie?

Dyrektor  Jerzy Kriger  odpowiedział, że  stomatolog  będzie  przyjmował  w  Strzelnie i w Mogilnie.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji , Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko stwierdził, że    jak  wynika  z  informacji  to  ZOL  w  dalszym  ciągu przynosi  straty!

Przewodniczący  Piotr  Dubicki  podziękował za  zaproszenie  na posiedzenie  Komisji  i  wyjaśnienie  pewnych  zagadnień, które  nurtowały  radnych  Rady  Miejskiej  w  Strzelnie.

ad. 11

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poprosił Wicestarostę Tadeusza  Szymańskiego  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  zmiany  w  Statucie  SP ZOZ podyktowane    zdyscyplinowaniem  członków  Rady  Społecznej, ponieważ  były takie  posiedzenia,  że  nie  można  było zebrać  kworum, dlatego propozycja  jest  10 członków.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

 

 Skarbnik Karina  Kostyra  omówiła  zasady  udzielania  dotacji  dla  spółek  wodnych.

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Naczelnika  Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury  i  

Budownictwa, Rolnictwa  oraz  Leśnictwa  Andrzeja  Stachowiaka  o  reguły  jakimi  będzie   kierował  się   Zarząd?

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak   poinformował, że  zgodnie  z  ustawą  Prawo  wodne  Zarząd  Powiatu  w  oparciu  o   przepisy   ustawy o  finansach  publicznych  określa tryb  postępowania  w  sprawie  udzielenia  dotacji, ogłasza  nabór  wniosków  od  spółek  wodnych   w  nowym  roku  kalendarzowym.  

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w   sprawie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.

Skarbnik  Karina Kostyra  poinformowała ,że dochody  własne  w  stosunku  do planu są  wykonane, dochody  z  podatków  od  osób prawnych są   wyższe  niż w  roku  ubiegłym, choć  z  ich ściągalnością  jest problem, większość   wydatków  nastąpi  w  II półroczu, ponieważ  nastąpią    płatności   za  wykonane  inwestycje,   dla  SP ZOZ  środki     przeznaczone, czy  będą  wydatkowane  w  tym  roku? -   nie  wiadomo.

Członek Komisji  Bartosz  Nowacki  zwrócił  się  z  pytaniem do  Dyrektora ZDP w Mogilnie  Piotra  Ficera  – czy są   opracowane  projekty na  remonty  kolejnych  dróg  powiatowych  w 2012 roku?

Dyrektor Piotr Ficer  odpowiedział, że  przygotowywane    projekty  na  drogę  w  Nowej  Wsi, w  Dąbrowie  ul. Szkolna  oraz  planujemy   wykonać  remont  drogi  Chałubska  - Wszedzień.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad.6

Przewodniczący  zapytał czy  do sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r., są  pytania ?  Komisja nie wniosła uwag, następnie Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad.7

Następnie Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Członek Komisji  Bartosz  Nowacki pytał, co z  zakupem  wozu  strażackiego?  - i  na  co     przeznaczone  środki  dla  SP ZOZ - u?

Skarbnik Karina  Kostyra  odpowiedziała, że  samorząd  województwa  utworzył  Fundusz  Wsparcia, do którego  przystąpiły  gminy  i  powiaty , a  ze  środków  przez  nich wpłaconych  i zgromadzonych ,  będzie   wspomagał  i  realizował    różne małe   przedsięwzięcia  oraz   zakupy  w  sprzęt  i my  także    przeznaczyliśmy  środki na  FW  przez  który będzie  zakupiony wóz strażacki. Natomiast  środki  dla   SP ZOZ   przeznaczone   zostały na  gazy  medyczne  oraz   na  piec   centralnego  ogrzewania  do  Przychodni  w  Wylatowie.

Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad.8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018., a  następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

 

 ad. 10

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodając,  że  projekt uchwały   został  przygotowany    w  związku  z  nowo  otwartą  apteką  w  Mogilnie.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 12

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia, min. parawanu  do  gabinetu pielęgniarskiego, radiomagnetofonów, nagrywarki DVD oraz  sprzętu  gospodarstwa  domowego, następnie poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej  nieruchomości   wchodzącej  w skład zasobu nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Przedmiotem  projektu uchwały  jest działka o  powierzchni  0,0 830 ha  położona    w  Bielicach.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 14

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową, dotyczy  działki  w  Strzelnie  przy  ul. Św. Ducha. Komisja  nie  wniosła  uwag.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 15

Sekretarz  Stefan Łukomski   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Komisja  nie  wniosła  uwag.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 16

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, jednocześnie  dodał, że  do  Przewodniczącego  Rady   P                owiatu   w  Mogilnie  wpłynęło pismo  Radnej  Stanisławy  Łagowskiej w  którym  zrzeka  się mandatu, w  związku z  tym przyjęcie  uchwały  jest  zasadne.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 17

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                                                            

                                                                                                                                  Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 09:21:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 09:26:26
Ostatnia zmiana:2012-01-05 09:27:26
Ilość wyświetleń:318

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij