Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr14/2011

 

PROTOKÓŁ  Nr  14/11

                   Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                             RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                               w  dniu   22 listopada  2011r.

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata Wilk.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie.

2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołu  z ostatniego  posiedzenia.

 1. Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
 2. Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej   SPZOZ   za  III kwartały   2011 roku.
 3. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.
 4. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.
 5. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
 6. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmian   w  Statucie   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
 8. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
 11. Przedstawienie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
 12.  Zakończenie.

 ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący Komisji  zapytał  czy do informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI” są  pytania?

Komisja  nie  wniosła  uwag  i pytań.

ad.5

Przewodniczący   poprosił  o  pytania  do informacji finansowo-ekonomicznej   SPZOZ   za  III kwartały   2011 roku.

Członek Komisji Jakub Dąbek pytał, czy  na opiekę  nocną w  Strzelnie  jest  kontrakt?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  odpowiedział, że  nie  ma  kontraktu,  opieka  nocna  została uruchomiona na  nasz  wniosek,  kosztem  naszych  nakładów.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i pytań.

ad.6

Przewodniczący Komisji  poprosi  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych Piotra  Ficera  o przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.

Dyrektor  Piotr Ficer  poinformował, że  Powiat  Mogileński  ma największe  zagęszczenie  dróg  powiatowych w  województwie, bo  394 km,  dodał, że  spotyka  się  z  zarzutami, że  największe  inwestycje    wykonywane  w  Gminie  Mogilno, ale  to  nie  zależy   od kogokolwiek , tylko  od  realizowanych,  zaplanowanych  zadań. Sieć  dróg  powiatowych dzielimy  na  drogi podstawowe i  uzupełniające. Zakończona  została  przebudowa  drogi  Mogilno  - Chabsko, należy dodać,   że  droga  ta  spełnia  wszystkie  standardy,  następnie   w  połowie   wyremontowana   została  droga  w  kierunku Dąbrówki, drugą  połowę będziemy realizować   w  przyszłym  roku. Ostatnie  zimowe   utrzymanie   dróg  kosztowało   511 tys. zł   i   było droższe  od   zimy poprzedniej.  Na bieżąco staramy  się  o   utrzymanie  dróg, poprzez  uzupełnianie  nawierzchni,  wycinkę  poboczy, drożność  przepustów,   choć  zaniedbania  w tym  względzie    od 30 lat.

Przewodniczący Rafał  Wozniak pytał, jak  można pomóc  mieszkańcom  drogi  w  Wymysłowicach?

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział, że  będziemy   starali  się     utwardzić, ponieważ  nie  jest przewidziana  w  najbliższym roku  do remontu.

Członek Komisji  Wojciech Baran  zapytał, jak  wygląda kolejność  odśnieżania  dróg, np. Kunowo – Czarnotul?

Dyrektor  Piotr Ficer  odpowiedział,  droga   ta  odśnieżana  jest  w  drugiej  kolejności.

Członek  Komisji  Henryk  Różycki   stwierdził, że  jeśli  chodzi  o  rowy   to rolnicy  sami  je zaorują  i rozjeżdżają   przy  swoich  polach  nie  dbając  o  ich  odwodnienie  i  powodują  zapychanie  przepustów.

Dyrektor  Piotr  Ficer   powiedział, że  aby  Zarząd  Dróg  Powiatowych  mógł  udowodnić  rolnikowi,  że  dany  rów  leży  w  pasie  drogowym  musiałby  wykonać  pomiary  geodezyjne, które    czasochłonne  i  kosztowne.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  Ewę  Strzelecką  o  przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  poinformowała, że  odnotowano   spadek  bezrobocia, na który   miały  wpływ   min. takie  czynniki  jak  wyjazdy   do  pracy   za  granicę, aktywizacja  zawodowa oraz  staże. Na  naszym  rynku  bez  pracy  pozostaje więcej  kobiet  bo aż  19 %. Oczekujemy  rozstrzygnięcia  dwóch  konkursów  z  którymi   wiążemy  nadzieje, że  uda  nam  się  pozyskać  środki  na  staże  i  aktywizację  zawodową.

Członek  Komisji  Jakub  Dąbek  pytał,  czy  będzie  wsparcie  dla  Miejsko- Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Mogilnie?

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  odpowiedział, że  czekamy  w  napięciu  na  rozstrzygniecie  tych  konkursów.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, czy  jest  osobny  wskaźnik  bezrobocia  dla  gminy  i  dla  powiatu?

Dyrektor  Ewa Strzelecka  powiedziała, że  tak,  i jest  to  w  załączonej  tabeli.

Członek  Komisji  Jakub Dąbek  pytał, czy  w  pozyskaniu  środków  z  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy   mają  znaczenie  wskaźniki?

Dyrektor  Ewa Strzelecka, odpowiedziała że nie,  wskaźniki  dla  danego powiatu  po przesłaniu danych  przeliczane   przez  Ministerstwo  Pracy  I  Polityki  Społecznej.      

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 8

Przewodniczący  Komisji poprosił referenta  Izabellę  Rogowską  o   przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Referent  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt  uchwały  oraz  program, dodając  że  priorytetowe  zadania  publiczne  programu  to  oświata, kultura i  dziedzictwo narodowe.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, w jakiej  dziedzinie  składanych  jest  najwięcej  wniosków?

Referent  Izabella  Rogowska  odpowiedziała, że  oświata, kultura oraz  dziedzictwo narodowe.

Członek  Komisji  Henryk  Różycki  zapytał, czy  ktoś  nie  otrzymał  dotacji ?

Referent  Izabella  Rogowska  powiedziała, że  nie  było  takiego przypadku, ale  też  nie  składano  wniosków  dla  osób niepełnosprawnych   dlatego  środki  na  to  zadanie   zostały  na  2012rok.  

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Przewodniczący  poprosił  Wicestarostę Tadeusza  Szymańskiego  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmian   w  Statucie   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  projekt  uchwały, dodając , że  do  końca  nie  wiemy  jaki  będzie  kontrakt  na   szpital   na  2012  rok , zaplanowane  środki  w  budżecie  Powiatu  na  przyszły  rok to  około  2,5 ml. zł, sytuacja  finansowa   SP ZOZ zmusza  nas  do  szukania  oszczędności, dlatego  min. likwidacja  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia w  Józefowie, który  z  roku  na  rok  przynosi  straty.

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski  powiedział, gdybyśmy   w  całości  zaakceptowali  propozycje  audytu, to  społeczeństwo  by nam nie  wybaczyło  zamknięcia  oddziału  wewnętrznego  w  Mogilnie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 10

Przewodniczący  poprosił  Sekretarza  Stefana  Łukomskiego o  przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  i  poinformował, że została  wybrana    Jadwiga  Nawrot,  Biuro  Usług  Księgowych” Ewelina”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.11

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodał, że  środki  zostaną  przeznaczone  na  sprzęt  rehabilitacyjny.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.12

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  i  poinformował w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, dodał, że  stawki  nieznacznie  wzrosły.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 13

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  jest  to  pionierski  program, ponieważ  nikt  wcześniej  nie  opracował  wzorcowego, a  zdrowie  psychiczne  społeczeństwa ulega ciągłemu  pogorszeniu, chociażby  ze  względu na różnego    rodzaju  używki  i  intensywność  życia.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  podziękował w  imieniu  Zarządu  Powiatu, Dyrektorowi oraz  opracowującemu ten program zespołowi  koordynującemu za  wysiłek i  duże  zaangażowanie.

ad. 14

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, jednocześnie  poinformował, że  jutro  odbędzie  się  spotkanie  z  firmą , która  opracowała  strategię,  na którym   będzie  można  wnieść  swoje  uwagi  i  pytania.

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                                       Rafał  Wożniak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-04 11:39:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-04 11:41:54
Ostatnia zmiana:2012-01-04 11:41:54
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij