Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr12/2011

 

 

 

 PROTOKÓŁ  Nr  12/11

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                      RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                             w  dniu   26 września    2011r.

                w  Komendzie  Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej w  Mogilnie

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokółu  z ostatniego  posiedzenia.

4.       Omówienie   przez  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Mogilnie  głównych  zagrożeń  oraz  działań  profilaktycznych.

5.       Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.

6.       Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.

7.       Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

8.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

9.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

10.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

11.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

12.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

13.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

14.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.

15.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.

16.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.

17.   Sprawy  różne.

18.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z ostatniego posiedzenia.

 

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  omówienie  przez  Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Mogilnie mł. bryg. mgr inż. Marka Kryszaka  głównych  zagrożeń  jakie  występują na  terenie  Powiatu  oraz  o podejmowanych  działaniach   profilaktycznych. 

Komendant  Marek Kryszak  powiedział, że  PPSP swoim  zakresem  działania   obejmuje  4  gminy  Powiatu  Mogileńskiego. Na  naszym   terenie  znajdują  się  3  duże  zakłady  przemysłowe,  kompleksy leśne, transport  drogowy,  natomiast   10 %  wszystkich   zagrożeń  to pożary. W  najbliższym  okresie   należy  dostosować   cały  system  informatyczny  i  serwerownie  do  wymogów  związanych  z  ratownictwem.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  pytał  co  z  fałszywymi  zgłoszeniami?

Komendant  Marek Kryszak odpowiedział, że są różne zgłoszenia, które należy   rozróżnić, takie które  zgłaszają  osoby  w dobrej wierze i takie które    fałszywe i  głupie, które narażają Straż na koszty,     dezorganizują pracę  strażaków  i  te  zgłaszamy  na Policję. Następnie  Komisja  zapoznała  się  z  bazą  sprzętową  Komendy Państwowej Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Mogilnie.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w   sprawie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.

Skarbnik  Karina Kostyra  poinformowała ,że dochody  własne  w  stosunku  do planu są  wykonane, dochody  z  podatków  od  osób prawnych są   wyższe  niż w  roku  ubiegłym, choć  z  ich ściągalnością  jest problem, większość   wydatków  będzie   w  II półroczu, ponieważ  nastąpią    płatności   za  wykonane  inwestycje,  przeznaczone   środki dla  SP ZOZ  nie wiadomo  czy   będą  wydatkowane  w  tym  roku? – prawdopodobnie  zostaną  przeniesione na  rok przyszyszły.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 7

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r., poinformowała, że  otrzymaliśmy  zwrot  dotacji  na  realizacje  przebudowy  Domu Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 8

Następnie  Skarbnik   przedstawiła    projekt  uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.,Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.9

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

Skarbnik Karina  Kostyra  omówiła  zasady  udzielania  dotacji  dla  spółek  wodnych, dodając  że  zgodnie  z  ustawą  Prawo  wodne,  Zarząd  Powiatu  w  oparciu  o   przepisy   ustawy o  finansach  publicznych  określa tryb  postępowania  w  sprawie  udzielenia  dotacji, ogłasza  nabór  wniosków  od  spółek  wodnych   w  nowym  roku  kalendarzowym. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodając,  że  projekt uchwały   został  przygotowany    w  związku  z  nowo  otwartą  apteką  w  Mogilnie.  Komisja  nie  wniosła uwag.

ad.6

Przewodniczący  zapytał, czy     pytania  do sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.,  Komisja nie wniosła uwag.

 

 

 

 

ad. 11

Przewodniczący  Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, dodając, że  zmienia  się  liczbę  członków  z  15  na  10. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 12

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia, min. parawanu  do  gabinetu pielęgniarskiego, radiomagnetofonów, nagrywarki DVD oraz  sprzętu  gospodarstwa  domowego, Komisja  nie  wniosła uwag.

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej  nieruchomości   wchodzącej  w skład zasobu nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Przedmiotem  projektu uchwały  jest działka o  powierzchni  0,0 830 ha  położona    w  Bielicach.

ad. 14

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową, dotyczy  działki  w  Strzelnie  przy  ul. Św. Ducha. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 15

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 16

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, jednocześnie  dodał, że  do  Przewodniczącego  Rady   P                owiatu   w  Mogilnie  wpłynęło pismo  Radnej  Stanisławy  Łagowskiej w  którym  zrzeka  się mandatu, w  związku z  tym przyjęcie  uchwały  jest  zasadne. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 17

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  będzie monitował  do  Burmistrza  Mogilna  o  wybudowanie  ronda  przy ul. Niezłomnych z  obwodnicą.

Wicestarosta  Tadeusz   Szymański  poinformował, że  do  wykonanego  audytu przez  firmę Formedis  Piotr  Magdziarz  ordynatorzy  złożyli  swoje  propozycje, w  najbliższym czasie Zarząd  spotka  się  z  wójtami, burmistrzami  i radnymi  Rady  Powiatu  aby  przedyskutować  propozycje  zawarte  w  audycie.

Członek Komisji  Jakub Dąbek zwrócił  się  z  pytaniem do  Dyrektora  ZDP, czy   dużo  jest skarg  na  wysypanie  kamyszkiem  nawierzchni  drogi  Mogilno – Bielice, ponieważ  wielu   kierowców   skarży  się  na popękane szyby, odpryski na karoserii.

Dyrektor Piotr  Ficer  odpowiedział, że  stosuje  się  takie  rozwiązania  w  drogownictwie, przede wszystkim było  ograniczenie  prędkości,  do   którego   użytkownicy  drogi    się  nie  stosują i  stąd  te  skargi.  

ad. 18

Przewodniczący Komisji  podziękował Komendantowi  PPSP za  spotkanie  oraz   gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                       Rafał  Woźniak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-04 11:35:05
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-04 11:35:53
Ostatnia zmiana:2012-01-04 11:36:16
Ilość wyświetleń:360

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij