Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XVI/11 z dnia 28 listopada 2011r.

Protokół Nr XVI/11
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 listopada 2011 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
w godzinach od 9:00 do 11:32

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu – nieobecny Radny Witold Pochylski). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Zebranych powitał również gospodarz obiektu – Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – odczytał wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do protokołu.  Zgodnie z treścią art.15 ust 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zmianę porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Mogilnie i zdjęcie pkt.11 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zatwierdzonego Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.”
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
7. Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za III kwartały 2011 roku.
8. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.
9. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – w imieniu Klubu PO zgłaszam wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 15. „ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.” Są to bardzo ważne punkty dla przyszłości na lata 2012 – 2020r. dla Powiatu Mogileńskiego. Te punkty i te strategie wymagają dodatkowego posiedzenia Rady Powiatu, gdzie byśmy mogli spokojnie przedyskutować wszystkie strategie. Po zapoznaniu się Radnych Klubu PO stwierdziliśmy, że te strategie wymagają dodatkowego omówienia, ewentualnie wprowadzenia poprawek, które gwarantowałyby prawidłowy rozwój naszego Powiatu na lata 2012- 2020. Apeluję do Radnych z tego względu, że w tych programach, są to programy tak naprawdę powiązane tematycznie, powinniśmy skupić się na tym analizując poszczególne strategie, czy są one ze sobą spójne, czy są spójne ze strategią wojewódzką i krajową i myślę, że doprowadzenie w osobnym punkcie na kolejnej sesji bądź na sesji dodatkowej nadzwyczajnej pozwoli nam na wgłębne przeanalizowanie tych strategii dlatego, że przyszłość naszego powiatu wiąże się dużym bezrobociem jak na dzień dzisiejszy, również z wykształceniem ludzi młodych co jest powiązane niestety z bezrobociem na terenie Powiatu Mogileńskiego. Myślę, że szanowna Rada i prosiłbym żeby poparła ten wniosek, żebyśmy mogli spokojnie dyskutować, dlatego, że zbicie tego w jeden punkt i krótka dyskusja nie załatwi sprawy a jest to okres, przypomnę ośmioletni.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – wydaje mi się, że wniosek Wiceprzewodniczącego jest bezzasadny ze względu na to, że nad tą strategią i Państwo o tym dobrze wiecie, cała Rada, cały Powiat, wszystkie wydziały, wszystkie jednostki współpracujące i działające w ramach powiatu wiedzą o tym. Radni i Państwo dobrze o tym wiecie, że nad tym pracujemy. Zwracaliśmy się do Państwa o to, aby swoje uwagi do pierwotnej strategii nanieść na piśmie i takie uwagi nie wpłynęły, były dwa spotkania, na których frekwencja była niska, ostatnie spotkanie, które się odbyło z osobami, które opracowywały. Ostatnie spotkanie miało za zadanie nanieść te ostatnie poprawi i uwzględnienie wszelkich uwag, które Państwo macie. Niestety również nie spotkało się ono zbyt szerokim udziałem radnych w tymże spotkaniu. Proszę Państwa, mówienie że są to trzy strategie, to w zasadzie jedna strategia bo strategia oświatowa jak i rynku pracy jest integralną strategii Powiatu o tym właśnie i to tłumaczył ostatnio Pan, który reprezentował firmę opracowującą tą strategię. I wydaje mi się, że możliwości ingerencji, poprawek, swoich uwag do tejże strategii było bardzo wiele. Czas nas trochę nagli, zbliża się koniec roku a praktycznie z dniem 31 grudnia strategia, która dotąd obowiązywała traci ważność. Ta strategia jest nam potrzebna i prosiłbym, aby Rada odrzuciła wniosek Pana Wiceprzewodniczącego

Radny Przemysław Zowczak – chciałem wesprzeć argumenty i wniosek Pana Przewodniczącego Nowackiego. Miejscem, w którym powinniśmy rozmawiać o strategii przynajmniej w aspekcie oświaty jest właściwa problemowa komisja Rady Powiatu, ponieważ nie odbyło się żadne specjalne posiędzenie tejże komisji poświęcone strategii, która dotyczy oświaty a jest to rzecz bardzo ważna, bardzo istotna za moment nas czekają duże zmiany w oświacie. Właściwie konieczność ich wprowadzenia uważam, że wniosek Pana Przewodniczącego Nowackiego jest jak najbardziej zasadny i absolutnie nic się nie stanie, jeśli przełożymy uchwalenie tych strategii na czas późniejszy.

Radny Wojciech Baran – Przewodniczący Nowacki w imieniu Klubu Radny PO zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji. Chciałem zwrócić uwagę, po przeanalizowaniu tej strategii, spotkaniu z firmą, która ta strategię tworzyła, że posiada ona pewne poważne braki, chociażby braki w postaci tego, że nie były one konsultowane z podmiotami czy osobami, do których te działania mają trafić. Bo na spotkaniu przedstawiciele gminy z Powiatu Mogileńskiego, przedstawiciele organizacji i ta strategia pokazywała braki w obszarach, które poruszyły te osoby. Poza tym, trzeba to jasno powiedzieć, że firma, która to zrealizowała nie przyłożyła się w punkcie dotyczącym wskazywania kierunków rozwoju Powiatu Mogileńskiego i należałoby porozmawiać z tą firmą na temat ewentualnych poprawek, innego podejścia do tematu. Uważamy, że takie sztampowe podejście do stworzenia tych strategii i właściwie baraku odniesienia do wielu istotnych kwestii, w których Powiat Mogileński mógłby w przyszłości się rozwijać. Uważamy, że jak koledzy wcześniej powiedzieli, strategie wymagają dodatkowych dyskusji i zmian, wprowadzenia po prostu pewnych rozwiązań, wskazań, które w przyszłości w latach 2012-2020 będą sprawiały, że nasz Powiat będzie się rozwijał. Niestety ja osobiście po przeanalizowaniu, po spotkaniu z firmą prezentująca ten program nie zauważam takich rozwiązań, dlatego prosiłbym Państwa o przesunięcie tego punktu na inną sesję, jak wspominał Przewodniczący Rady sesja 29 grudnia być może będzie to dobry moment, aby i na komisjach przed tą nadzwyczajną sesją i na samej sesji temat szerzej przedyskutować. Uprzejmie prosimy, jako Klub Radnych PO, aby ten punkt z obrad sesji zdjąć.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – musze powiedzieć, że nie ma Pan Radny Baran racji, że podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji tej strategii nie brały udziału w jej opracowywaniu, są dyrektorzy, kierownicy, mogą stwierdzić, że byliśmy z nimi cały czas w kontakcie i wszystkie sprawy, które przesyłała nam firma były z nimi konsultowane, mieli prawo wnosić swoje uwagi, swoje propozycje. Również nie jest prawdą, że komisje nad tym nie miały pracować. Najlepszym dowodem jest to, że ostatnie posiedzenia komisji, na które Zarząd przedłożył Strategię Rozwoju Powiatu, Strategię Oświatową i Strategie Rynku Pracy, te materiały były a to, że komisje za bardzo szczegółowo nad nimi się nie pochyliły to nie wina Zarządu nie nas. Był w programie przewidziany tenże zapis, że dzisiaj strategia staje na sesji i w dalszym ciągu podtrzymujemy wniosek, aby strategia została dzisiaj rozpatrzona. Musze powiedzieć, że uczestnicząc w ostatnim posiedzeniu, spotkaniu z firmą, która opracowywała mówiłem do Radnych, zostańcie – to jest czas żeby wnieść swoje uwagi. Niestety Radni opuszczali posiedzenie nie wnosząc szczególnych uwag, a dziś mówią, że nie było okazji i możliwości zaproponowania zmian i uwag, które oni mają. Dlatego wydaje mi się nie do końca prawdą to, co Radny Baran mówi.

Starosta Tomasz Barczak – Pan Baran mówi, że nie jest wpisane coś albo czegoś nie wpisaliśmy. Myślę, że w tej strategii jest tak wpisane. Po latach doświadczeń wiemy, że jeśli nie wiemy, jakie będą pieniądze w następnym rozdaniu, na co one będą, to strategia jest tak dopasowana, aby środki które trafią do nas w przyszłym rozdaniu, jeśli chodzi o środki tzw. z Unii Europejskiej aby je można było wykorzystać. Pracując nad strategią robiliśmy tak ażeby nie była za szczegółowa, aby środki zawsze można do programu, które zostaną ogłoszone przez Marszałka czy inne instytucje, można do tej strategii dopasować i ona jest w tym duchu robiona. Strategia musi być bardzo ogólna po to by można wykorzystać środki, które będą napływały a nie wiemy, jakie programy i na jakie cele te środki zostaną przeznaczone i bardzo bym prosił żeby nie mówić, że nie było możliwości, bo od roku pracujemy, niedługo od lutego będzie rok dokładnie. Wykonaliśmy na piśmie i wszystkie instytucje otrzymywały zawsze na piśmie i wskazywały swoje wnioski. Nie prawda jest to, że została opracowana źle albo niedokładnie jak Panowie Radni mówicie, to nieprawda, Ta strategia jest zrobiona tak, aby można dopasować, wpiąć się w przyszłe programy, które może trafią do naszych samorządów.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – skieruję słowa do Zarządu. Czytając szczegółowo wszystkie strategie, jeśli chodzi w strategii Powiatu Mogileńskiego słowa dotyczące potencjału rozwojowego w obszarze rozwoju gospodarczego. Zauważcie Państwo, że tak naprawdę nie ma słowa dokładnie o rozwoju gospodarczym, są wszystkie tematy związane z elementami promocji, budowy dróg, ale tam naprawdę nie mamy żadnego odnośnika do tworzenia stref gospodarczych a jest to również zadanie, bo wczytałem się szczegółowo i w statucie Powiatu Mogileńskiego, mamy obowiązek gwarantować miejsca pracy na terenie Powiatu Mogileńskiego. Tego tutaj nie ma wpisanego i do tego będę się dalej odnosił. Jeśli państwo przeanalizujecie materiał dotyczący bezrobocia i rynku pracy to tak naprawdę jest opracowany na podstawie kilkunastu firm działających na terenie powiatu mogileńskiego, ale bez możliwości zerknięcia szerzej na ten temat bezrobocia i możliwości zatrudnienia, również analiza spoza powiatu mogileńskiego powinna być uwzględniona, gdzie ludzie dojeżdżają z jakich kierunków przyjeżdżają, tego kompletnie nie ma. Są tylko suche dane, które tak naprawdę nie tworzą szczegółowej analizy tylko możemy na nie spojrzeć i zobaczyć jak wygląda statystyka. Nie mamy żadnych odnośników, jeśli zobaczylibyśmy w dalszą cześć tych materiałów, nie mamy wskazówek, w jakim kierunku nasz Powiat ma się rozwijać. Jest to tak naprawdę materiał poglądowy i pewnie gdybyśmy poszli do GUS-u i ściągnęli te materiały to mielibyśmy identyczne opracowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wracamy do wniosku o zdjęcie z porządku obrad, nie rozszerzajmy dyskusji w tej chwili, wniosek został formalnie złożony. W tej chwili zaczynamy dyskutować nad punktem 15 – strategia. Udzielam jeszcze głosu Radnym i myślę, że na tym zakończymy dyskusję i przystąpimy do głosowania.

Radny Wojciech Baran – wniosek, w tym przypadku nie jest jego celem uderzanie w Zarząd, ale po prostu uważamy, że strategia w tej postaci, którą przygotowała firma nic nie zmieni w naszym powiecie i po prostu nadal trwała taka sytuacja jak w chwili obecnej. Jak powiedział Radny Bartosz Nowacki jest to po prostu kompendium wiedzy o Powiecie Mogileńskim, żadnych kierunków, konkretnych rozwiązań te strategie nie przedstawiają. Mam podstawy wątpić, czy jest to skorelowane z programami operacyjnymi, które będą obowiązywały w ramach województwa kujawsko –pomorskiego a także ja się zgadzam, że być może przedstawiciele jednostek powiatowych brali udział, ale chodzi też o szersze podejście do tematu, bo przecież w ramach powiatu funkcjonują cztery gminy, funkcjonuje kilkanaście albo kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, instytucji które skupiają w swoich strukturach kilka tysięcy osób z terenu powiatu mogileńskiego i tam te firmy nie dotarły i nie przeprowadziły rozmów czy badań nad kierunkami, możliwościami rozwoju w ramach powiatu tych instytucji i nie wykorzystały potencjału tych wszystkich organizacji, które nie są ściśle związane ze Starostwem Powiatowym w Mogilnie a o to chyba chodzi w tych strategiach, aby dotrzeć do wszystkich organizacji i wykorzystać ich potencjał do rozbudowy czy rozwoju Powiatu Mogileńskiego. To nie jest tak, że my obarczamy winą Zarząd, po prostu firma średnio się przyłożyła do tego tematu i porównując analizę tą SWOT z innymi strategiami tak naprawdę - zdanie w zdanie jest to samo przepisane, można porównać inne powiaty a tutaj naprawdę w naszym przypadku chciałoby się, żeby ze względu na naszą sytuację chociażby na rynku przedsiębiorczości czy rynku pracy chciałoby się, żeby to był bardziej kreatywny projekt, który pozwoli naprawdę coś zmienić w funkcjonowaniu Powiatu Mogileńskiego, to jest takiej naszej małej ojczyzny.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto Szymański, kto, jak kto ale Pan chyba powinien doskonale rozumieć, o co mi chodzi. Strategia oświatowa w perspektywie roku 2020 jest sprawą naprawdę niesłychanie ważną i proszę mi nie mówić że sprawa została załatwiona poprzez spotkanie na komisji właściwej problemowe Rady Powiatu, która się zaczyna o godzinie 14:00 i na tym się sprawa kończy. Oczekuję, jako Radny Powiatowy, że na mojej komisji spotkamy się nie raz a przynajmniej dwa razy i poważnie o tym porozmawiamy. Tego nie można w ten sposób potraktować.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – myślę, że znowu włożono mi w usta słowa, których nie wypowiedziałem, ale chciałem powtórzyć jeszcze raz, było posiedzenie komisji, wszystkich komisji przed dzisiejszą sesją, na której rozpatrywane były wszystkie punkty programu dzisiejszej sesji w tym również strategia. Nie jestem przewodniczącym komisji, nie programuję prac komisji i jeżeli macie Państwo do mnie pretensje o to, że nie było na tej komisji dyskusji z tego, co pamiętam akurat Pana nie było na sali jak był program strategii. Mam jeszcze jedno pytanie, ja te strategie przeglądałem, czytałem, pracowałem prawie rok czasu nad nimi i wydaje mi się, że Panowie Radni otrzymali inne materiały, ale wszyscy potwierdzają, że otrzymaliśmy wszyscy jednakowe materiały. Idąc dalej. Dzisiaj ma być końcowy etap przyjęcia strategii Powiatu Mogileńskiego i jeśli macie Państwo takie wspaniałe propozycje myślę, że Rada przyjmie je i wszelkie zaproponowane dzisiaj, przy rozpatrywaniu wszystkich trzech strategii zostaną przez Państwa uwzględnione. Oczekujemy takich propozycji, prorozwojowych. Wydaje mi się, że chcecie Państwo dać do zrozumienia, że my nie dopuszczaliśmy waszych propozycji do tego opracowania, co jest oczywiście nieprawdą, bo my za każdym razem jak organizowaliśmy spotkanie mieliśmy obawy czy ktoś przyjdzie, czy będzie brał udział, czy będzie chciał dyskutować i nasze obawy zawsze się niemal spełniały, rzadko kto zabierał głos i wnosił coś nowego. Na ostatnim spotkaniu zostały przedstawione cztery uwagi, które zostały przez firmę przedstawione i będą one dzisiaj sugerowane do tego, aby je uwzględnić przy przyjęciu strategii powiatu. Proszę nie mówić, że nie było możliwości. Naprawdę zarówno Zarząd przedkładał Państwu w sprawozdaniach informację o tym, że pracuje nad strategią i również zwracaliśmy się do Państwa wielokrotnie pismami o przedstawienie swoich propozycji. Uważam, że Państwa propozycja dzisiaj jest niezasadna.

Radny Wojciech Baran – to nie jest tak jak mówi Wicestarosta Szymański, że Radni PO nie chcieli rozmawiać. Chcieliśmy rozmawiać tylko, nie chciałem tego robić, ale przypomnę ostatnią komisję, kiedy poruszyłem sprawę, że chcielibyśmy jeszcze przedyskutować sprawy strategii. Nie było już na to woli i chęci na komisji. Strategia to jest tak skomplikowany dokument i tak skomplikowane rozwiązania zawiera, że ja bym się spodziewał, że na takiej komisji przed sesją przynajmniej przedstawiciele wszystkich działów, jednostek Starostwa będą obecni a ostatnio był z tym problem. Ja byłem otwarty na ostatniej komisji by rozmawiać, sam ten problem poruszałem, nie wracajmy do tego, kto chciał dyskutować a kto nie chciał dyskutować. To jest na tyle ważna sprawa, że nie warto kłócić się o to, kto jak dyskutował, ale co należy do strategii wprowadzić, aby faktycznie ona był skuteczna w przyszłości. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał, kto jest za zdjęciem pkt.15 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020” z porządku obrad.
W wyniku głosowania 7 głosami za, 9 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został odrzucony.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 7 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Powiatu.

Do protokołu z XV z sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Wojciech Baran – moja interpelacja dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Mogileński. Bodajże szkoła o profilu gastronomicznym, mam takie zapytanie do Naczelnika Konieczki, czy w ramach tej szkoły prowadzone są w jej strukturach zajęcia praktyczne? Przygotowujące do nauki zawodu?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – tak.

Radny Wojciech Baran – w czym rzecz, w ramach takich zajęć, wiadomo szkoła o profilu gastronomicznym zajmuje się przygotowaniem uczniów do zawodu kucharza, piekarza czy innych takich specjalności. Dochodzą mnie słuchy od uczniów i rodziców szkoły w Bielicach, że uczniowie są zobligowani do tego, żeby na takie zajęcia przynosić ze sobą własne produkty. Oznacza to, że mniej zamożni uczniowie, rodzice nie są w stanie wysłać na takie zajęcia a to wykluczenie tych osób z normalnego funkcjonowania w szkole. Wbrew motywom, jakie przyświecają takiej sytuacji, doprowadzają do takiego stanu należy Panie Naczelniku, Starosto zmienić. Naprawdę nie może być tak, że młoda osoba, która kształci się w naszej szkole nie może uczestniczyć w zajęciach ze względu na to, że nie ma środków na to aby nabyć produkty i przynieść je na zajęcia. Wykluczanie takiej osoby z normalnego procedowania szkoły, nie mówmy o kompleksach i wielu nieprzyjemnych sytuacjach, dlatego bym prosił, aby Naczelnik lub Starosta odniósł się do tej kwestii i wnioskuję bez względu, jakie są podstawy w tej chwili działalność, aby to zaniechać i nie zmuszać, aby musieli przynosić ze sobą produkty, nabywać je za niemałe pieniądze. W zależności od rodzaju zajęć mogą to być znaczne kwoty, jeśli szkoły, Powiatu nie stać na to, aby takie produkty na zajęcia zabezpieczyć to należy kształcenie praktyczne przenieść do zakładów pracy bez ponoszenia kosztów przez uczniów.

Radny Przemysław Zowczak –  w sprawozdaniu Zarządu na poprzedniej sesji Rady Powiatu było wspomniane, że Pan Starosta Szymański wystąpił do SPZOZ – u o pewne dokumenty finansowe, prosiłem aby mi je dostarczyć, ponieważ nie mam ich do teraz chciałbym uzyskać informację czy SPZOZ przedstawił te dokumenty, czy nie. Jeśli przedstawił to proszę o dostarczenie mi ich. Ponieważ został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu harmonogram w sprawie planowanych działań restrukturyzacyjnych w SPZOZ. Z tego programu wynika, że będą zwolnienia pracowników, czy już dziś wiadomo ile osób będzie zwolnionych i czy są opracowane kryteria dla tych osób, które mają być później wskazane do zwolnienia. Prosiłbym Starostów o wskazanie na ile program, który Państwo zatwierdziliście jednocześnie zatwierdzając harmonogram tych zmian, na ule te zmiany są zbieżne a na ile nie uwzględniają propozycji firmy audytorskiej.

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Tomasz Barczak – jeśli chodzi o Bielice, szkołę gastronomiczną, to jest tak, że każdy przynosi swoje produkty ale nie ma sytuacji że ktoś nie zostanie wpuszczony na zajęcia i nie będzie się uczył, bo tak wychodzi z tego co Radny Baran powiedział, że dyskryminacja ucznia polega na tym, że musi przynieść swoje produkty, nie -nie musi. Uczeń przynosi z dobrej woli, nikt od niego nie wymaga, że musi je przynieść. Takie wyjaśnienie o szczegółach kształcenia, poproszę Naczelnika Oświaty.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – oczywiście dokumenty zostały przedstawione i nie są one żadną tajemnicą, myślę, że nawet dzisiaj, jeśli Pan Dyrektor ma je przy sobie, może je Pan otrzymać. Jeśli chodzi o harmonogram działań, to poprosimy Dyrektora, aby odpowiedział a jeśli chodzi o rozbieżności między tym, co zaproponował Dyrektor SPZOZ a audyt to taki materiał przecież jest, to jest ten materiał, który zarzucano nam, jako Zarząd nie dołączyliśmy go do harmonogramu i tam jest pokazane, na co dzisiaj możemy sobie w SPZOZ pozwolić, co jest proponowane przez Dyrekcję SPZOZ i co generalnie nie będzie wykonane na razie przynajmniej, może w dalszej przyszłości i taki materiał również Pan Dyrektor opracował.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jak piszemy w harmonogramie, redukcje załogi będą rozłożone w czasie to nie jest tak, że my zwolnimy duża ilość osób z uwagi na to, że oddziały muszą działać. Jeżeli chodzi o listę zwolnień, jeszcze jej nie ma, są podane ramowe czasy i ramowe ilości ludzi, którzy mogą być zwolnieni. Czekamy, bo część pracowników sama zaczyna przychodzić i jest możliwość taka, bo 39 osób u nas ma prawo do zasiłku pomostowego, przedemerytalnego. Ja, jako Dyrektor, wstyd mi proponować to bezpośrednio pracownikom z uwagi na kwotę, jaką pracownik otrzyma, ale są informacje takie, że są pracownicy, którzy sami chcieliby na ten zasiłek przejść. Jeśli chodzi o kryteria, będą podane i uzgodnione ze związkami zawodowymi i wtedy możemy otwarcie, nie chciałbym, aby pracownicy znowu dowiedzieli się z innych źródeł w tym tygodniu będzie spotkanie ze związkami zawodowymi gdzie to wszystko będzie omówione. Jeśli chodzi o harmonogram to my złożyliśmy pismo takie do zarządu mówiące o tym, z czym się zgadzamy w audycie, z czym się nie zgadzamy i to, co może być później robione czasowo. Problem zwolnień to problem najbardziej dokuczliwy dla wszystkich i dla załogi i dla mnie też. Oddział rehabilitacyjny może powstać dopiero za 2 lata, gdyż wszystkie kontrakty, które ma fundusz zawarty są kontraktami 3 letnimi, i nie można mówić, że ludzie którzy będą zwolnieni przejdą na oddział rehabilitacyjny. Taki oddział musimy przygotować pod względem kadrowym, sprzętowy. Na tym oddziale znajdzie zatrudnienie sześć pielęgniarek w tym oddziałowa. Z oddziału wewnętrznego ma przejść sześć osób na oddział rehabilitacyjny, nie jest to możliwe, bo tam główną kadrą jest kadra rehabilitantów. Natomiast personel lekarski stanowi mniejszość na takim oddziale i przez najbliższe dwa lata nie ma możliwości uzyskania kontraktu na oddział rehabilitacyjny. My w funduszu na temat tego oddziału rozmawiamy już od dawna. Po styczniu będzie złożone pismo o tym, aby fundusz miał informację też pisemną, ale realny termin, kiedy powstanie oddział rehabilitacyjny to kwestia dwóch lat.  Nie wiem czy te materiały są gdzieś ogłoszone, ale chyba wszyscy maja do nich dostęp, zostało to zrobione po analizie audytu po naszych własnych przemyśleniach. Drugim ważnym punktem są sprawy chirurgii dnia jednego i ginekologii dnia jednego. W ramach jednego oddziału nie można kontraktować dwóch tych usług jednocześnie. Można albo zakontraktować oddział chirurgii albo chirurgii dnia jednego. Te ruchy będą możliwe po wykonaniu wszystkich prac w Strzelnie tzn. nadbudowy całego szpitala, przeniesieniu oddziałów, zatrudnieniu dodatkowej kadry, bo w myśl wytycznych funduszu, jest potrzebne pół etatu specjalisty na daną dziedzinę, którą my chcemy robić w ramach chirurgii jednodniowej. Jeśli będą robione inne zabiegi to znowu musi być zatrudnienie pół etatu danego specjalisty, nie mówiąc o tym, że kadra obecnie pracująca na oddziale chirurgicznym nie może pracować w tym samym czasie na oddziale chirurgii jednego dnia. To są oddzielne pomieszczenia, oddzielna kadra i średnia i wyższa.

Radny Przemysław Zowczak  - chodziło mi o informację, czy są opracowane kryteria, czy nie. Rozumiem, że są opracowane, ale to nie ten moment, kiedy można jeszcze o nich głośno mówić i dlatego nie dopytuję. Rzecz dosyć istotna. Propozycje firmy audytorskiej wychodziły daleko poza cześć opisową, którą przedstawił Dyrektor Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu z części opisowej do swojej uchwały zatwierdzającej harmonogram działań restrukturyzacyjnych, Zarząd Powiatu w swojej uchwale zamieścił jedynie część pomijając bardzo istotne fragmenty tzw. opisówki. Tak naprawdę nie wiadomo, ja nie wiem, jaki jest zamysł Zarządu, koncepcja jeśli chodzi o całokształt działań naprawczych. W uchwale Zarządu jest pokazany tylko mały fragment. Jeśli działania naprawcze apelowałbym, aby tego terminu używać a nie restrukturyzacja, jeśli do tego mamy sprowadzić, co jest w uchwale Zarządu, uważam, że jest to nieporozumieniem. Jaki jest zamysł Zarządu, jaka jest koncepcja Zarządu, pytałem o tym na poprzedniej sesji Pana Starostę Barczak. Starosta wówczas mi nie odpowiedział. Próbuję dzisiaj uzyskać te same informacje zadając trochę inne pytanie, też nie wiem do dzisiaj, jaka jest koncepcja Zarządu – co Zarząd planuje, zamierza zrobić. Pan Starosta Szymański powiedział o tym, co przedstawił Dyrektor. Ja rozumiem, że bez względu na to, co przedstawi Dyrektor to Panowie podjęliście swoją własną, autonomiczną decyzję i ja rozumiem, że to co jest w uchwale Zarządu jest stanowiskiem Zarządu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – w istocie jest tak, że na zajęcia, które są prowadzone w ramach szkoły kucharz małej gastronomi i technik technologii żywienia, uczniowie przynoszą na zajęcia własne produkty, z których wykonują potrawy. Te produkty wg. opinii nauczycieli prowadzących są mniej więcej od 8 do 10zł na jedne zajęcia. W szkole zawodowej takich zajęć jest osiem w miesiącu w technikum jest ich mniej w zależności od klasy. Te zajęcia są tak organizowane od początku jak szkoła funkcjonowała, również w szkołach, które prowadzą podobne kształcenie są tak samo organizowane. Spowodowane jest to tym, że przygotowujemy dzieciaki na egzamin zawodowy, szczególnie w zawodzie kucharz małej gastronomi, gdzie wykonuje się sztukę w sensie takim, że trzeba coś ugotować i tak te zajęcia były zorganizowane i taki pomysł, że jeśli szkoły nie stać i iść do pracodawcy to takiej możliwości nie ma. W systemie szkolnym nie uczy się u pracodawcy, poza tym nie ma takiego pracodawcy, który by nam przyjął grupę dwudziestu paru dzieciaków i przeprowadził tam zajęcia a do tego jeszcze przy różnorodności. Jeśli się idzie do pracodawcy np. restauracja, to tam jest z góry zaplanowane menu pod restaurację a tu chodzi o pewną różnorodność, są produkty do ugotowania jakiś prostych potraw, deserów, śniadań, kolacji różnie to jest. Tak są zorganizowane zajęcia. Dodatkowo mogę powiedzieć, że jak prowadzimy zajęcia rozszerzające a jeszcze dodatkowo mogę powiedzieć, że uczeń przynosi produkty, zjada te produkty po wytworzeniu i to jest dla niego śniadanie i do tego, jeśli nie jest w stanie zjeść, jeśli za dużo naprodukował to zabiera do domu, tak że nie jest tak, że do kosza się to wyrzuca. Dotychczas nikt nie wnosił wielkich pretensji i nieprawdą jest, że jeśli jakiś uczeń z powodów materialnych przyjdzie bez tego produktu nie zostaje wpuszczony na zajęcia. On wtedy dołącza się do grupy, nie robi się pojedynczo, ale dwie – trzy osoby stanowią grupę.

Starosta Tomasz Barczak – odnośnie SPZOZ i harmonogramu, który przyjęliśmy to rzeczywiście harmonogram po wielu dyskusjach, po wielu rozważaniach Zarządu, wspólnie z SPZOZ i na ogólnych spotkaniach, że mają do dyspozycji program opracowany przez firmę zewnętrzną. Chcieliśmy to dopasować do naszych warunków. Firma zewnętrzna pokazała nam ile można zyskać na przeprowadzeniu takich radykalnych cięć. My wychodzimy z założenia, że SPZOZ nie powinien nam przynosić zysków, ale powinien chociaż bilansować się, bo to jest najważniejsze. Nie zakładamy, aby służba zdrowia w myśl prawa handlowego przynosiła dochody, ale aby dobrze funkcjonowała na terenie powiatu mogileńskiego ustaliliśmy wstępny harmonogram działań z podanymi datami, co zamierzamy w najbliższym czasie zrobić. Podjęliśmy to, jako Zarząd, aby zmobilizować Dyrekcję i przedstawić pracownikom, co w najbliższym czasie zamierzamy zrobić. Po spotkaniu na ostatniej sesji odnośnie służby zdrowia z firma zewnętrzną, nie zgodziliśmy się ze stwierdzeniem radnego gminnego Stochlińskiego, który powiedział, że rzeczywiście zamknąć wszystko w Mogilnie i przenieść do Strzelna i w ten sposób uzdrowić służbę zdrowia. Stoimy na stanowisku, że 13- tysięczne miasto Mogilno i gmina również powinna mieć dostęp do podstawowych działań, jakie oferuje służba zdrowia w związku z tym ograniczamy działalność oddziału wewnętrznego, ale zostawiamy go w Mogilnie i ograniczamy działalność ZOL i również zostawiamy go w Mogilnie. Tak żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane harmonogram został przyjęty również w trybie z podanymi datami, kiedy co nastąpi. Staliśmy na stanowisku też, aby nie robić tak, że tylu czy tylu pracowników, jak to było powiedziane 69 zwolnić z SPZOZ i jest to najprostsze wyjście z sytuacji zwolnić pracowników i czyste pieniądze zostają w SPZOZ, nie. Również podjęliśmy próby działania skierowaliśmy się do gmin, aby nam pomogły dobrze, że gminy się określiły, że nam nie pomogą. To bardzo dobre określenie, jeśli gminy nam nie pomogą musimy liczyć na siebie i w budżecie na rok 2012 przedstawiam poważne kwoty do zaakceptowania przez Radnych, aby również do służby zdrowia dołożyć, jako Rada Powiatu w Mogilnie, jako społeczeństwo powiatu mogileńskiego żeby ona w tym kształcie funkcjonowała. Nie wyobrażamy sobie również ażeby ograniczyć dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jak i szpitalnej w Mogilnie. W związku z tym podejmujemy próbę, aby w ten sposób uzdrowić służbę zdrowi, chodzi o uzdrowienie finansowe, czyli uzdrowić finanse SPZOZ a po przeliczeniu, jest taka szansa, że te finanse w taki sposób właśnie uzdrowimy, że powinno nam się to bilansować i zamknąć koło zera w przyszłości, bo to jest nasz główny cel. Również nieprawdą jest, jak to niektórzy piszą na forach, że my robimy cięcia, zwalniamy. Niedobrym przykładem jest to, że wzięliśmy pod uwagę pracowników i z Dyrekcją SPZOZ- u żeby rzeczywiście sprawdzić, kto może odejść na emeryturę, kto chciałby odejść na zasiłek przedemerytalny ażeby w jak najmniejszym stopniu dotyczyło to tej najboleśniejszej rzeczy, to jest pozbawienia pracy danej osoby. Myślę, że lepiej zwolnić te ok. 30 osób, niż 430 którzy mogą za chwilę nie mieć pracy jeśli dopuścimy do tego, że przestaniemy działać, chodzi mi o działalność leczniczą, szpitalną na terenie Powiatu w miejscowości Mogilno jak i Strzelno. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Trochę naiwnie Zarząd liczył, że gmina w małym stopniu nam do tego dołoży, aby przygotować pomieszczenia, bo o to głównie nam chodziło do działalności, która chcemy zrobić, czyli przenieść rehabilitację i inne rzeczy. Dokładnie wiemy i to dobrze, gminy powiedziały wyraźnie, że w tym nam nie pomogą. W związku z tym drodzy Radni musimy liczyć na siebie. Budżet jest tak opracowany, że te zamierzenia powoli powinniśmy wprowadzać w życie i osiągnąć cel, który zamierzamy, czyli zbilansować finansowo nasz SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – mogę podać strukturę zwolnień, która jest planowana. Personelu białego w SPZOZ 76,6%, kierowcy 3,6%, administracja 5,3% i personel obsługowo –gospodarczy 14% i to co jest planowane w redukcji jeśli chodzi o personel biały tj. 5,6%, kierowca 6,7% w administracji 9% i gospodarczo –obsługowym 16,4%. Jak widać zwolnienia są naprawdę bardzo rozłożone. W nawiązaniu do tego, co mówił Pan Starosta i tak jak powiedział, że to co jest opracowane to ma doprowadzić do redukcji straty. W tabelce, która tam też była dołączona jest podana redukcja starty, jaka ma nastąpić w wyniku tych wszystkich osiągnięć. Redukcja straty za rok ubiegły, jest zakładana na kwotę 934.472zł. Co to daje? SPZOZ jeśli ma wynik finansowy ujemny to organ prowadzący musi w ciągu trzech miesięcy ten wynik spłacić, lub w ciągu dwunastu miesięcy musi nastąpić przekształcenie w spółkę. Strata ogólna od tego odejmuje się amortyzację i tu dopiero wychodzi kwota, którą organ prowadzący musiałby pokryć. Jeśli od naszej starty, która wynosi obecnie, mamy już dane za dziesięć miesięcy - 1.050 tys.zł nie wzrosła a zmalał w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Jeżeli odejmiemy od tego prawie 900tys.zł straty to ta faktyczna starta SPZOZ jest całkiem inna niż się myśli i to, co było kanwą naszych wyliczeń było to żeby spowodować, aby nie było ujemnego wyniku finansowego, który by musiał być ponoszony przez organ prowadzący. Na infrastrukturę tzn. na wprowadzenie zmian, które są konieczne w szpitalu w Strzelnie i w Mogilnie jest potrzebna kwota 452tys.zł. To jedna część kosztów wprowadzenia zmian. Natomiast, jeśli chodzi o koszty osobowe tj. kwota ok. 201tys.zł i to są odprawy dla pracowników, jeżeli chodzi o redukcję starty, bo my operujemy takim pojęciem to 282tys.zł to redukcja straty na oddziale wewnętrznym w Mogilnie, na ZOL jest redukcja straty o 110tys. na przychodni 2 – 26tys., WOZ w Józefowie- 109tys., położnictwo z ginekologią -36tys., ekipa sprzątająca -66tys., obsługa techniczna -143tys, administracja 25tys., kierowcy – 56tys., sim -18tys., położne środowiskowe -31tys., na laboratorium – 35tys. To daje kwotę, która powoduje redukcję straty i to co nadmieniałem, że w wyniku audytu, to co kiedyś omawialiśmy na spotkaniach z załogą tzn, przejście personelu średniego na kontrakty w niektórych dziedzinach, co by znacznie usprawniło pracę, było niemożliwe. Teraz okazuje się, że nie ma problemu z tym, zgłaszają się pielęgniarki same i chcą prowadzić działalność medyczną na zasadzie działalności gospodarczej.

Radny Przemysław Zowczak - słyszałem dwa razy wypowiedź pana Radnego Stochlińskiego i on nie mówił, że jest za likwidacją służby zdrowia w Mogilnie. Radny Stochliński w mojej obecności być może mówił to w innej sytuacji, ale w mojej obecności wyrażał swoje uznanie dla programu, który opracowała firma audytorska dla pewnego pakietu rozwiązań, całego pakietu i przypisywanie czegoś przynajmniej, czego ja nie słyszałem, jest takie, chyba że to wyraźnie Pan Starosta słyszał. Chciałem zauważyć, że jeśli nawet mówimy o pewnym pakiecie rozwiązań to tam też były pewne wersje i tak długo dopóki ktoś nie określi się, co z tego pakietu, za jakimi rozważaniami z tego pakietu się opowiada, to trudno komuś tego typu rzeczy zarzucać. Przyznam się, że w mojej ocenie to, co mówił Pan Starosta trochę wykracza poza to, co zostało przyjęte w uchwale Zarządu. Dla mnie po tej dzisiejszej dyskusji, jedynym dokumentem, na którym się mogę oprzeć i który mówi, w jaki sposób Państwo widzicie restrukturyzację SPZOZ-u to jest to, co znajduje się w uchwale zarządu. W moim przekonaniu, jeśli mówimy o tych rzeczach, które znajdują się w uchwale Zarządu to są tylko działania doraźne, których celem jest takie doraźne ratowanie finansów SPZOZ- u. Tutaj nie widzę jakiejś koncepcji przeprowadzenia zmian w SPZOZ, które w perspektywie nawet wielu lat pozwoliłaby myśleć o rozwoju naszej służby zdrowia.

Starosta Tomasz Barczak – zawsze można powiedzieć, że coś nie widzę, nie rozumiem, nie może być tak czy inaczej. Mówiłem dokładnie, że to działania doraźne ażeby poprawić, zbilansować wynik finansowy SPZOZ-u, jeśli chodzi o te rzeczy. Radny wie, że w perspektywie, że zamierzamy zrobić, czy nam pozwolą na to finanse, jako samorząd, bo musimy liczyć na własne siły. To co zamierzamy zrobić tymi krokami będziemy robić, czyli będziemy przygotowywać pomieszczenia, warunki do tworzenia oddziału rehabilitacyjnego lub poradni, jak również będziemy rozbudowywać, przenosić ośrodek zdrowia w Strzelnie, będziemy rozbudowywać stary obiekt pod potrzeby i to będzie robione w styczniu i na to też są pieniądze przeznaczone, czyli będziemy ograniczać koszty, będziemy włączać przychodnię na ul.Św. Ducha w Strzelnie aby ograniczyć koszty przesyłu ogrzewania i inne, żeby budynek zwolnić. Będziemy dostosowywać to co jest w programie RPO, też każdy Radny wie o tym, że będziemy to co złożyliśmy do Marszałka, będziemy robić w Strzelnie, czyli ciągi komunikacyjne – poprawa warunków oddziałów. To będzie przeprowadzane. Zastrzegam i mówię od razu, że na ile pozwolą nam nasze finanse, ponieważ zapowiedzi Ministra są różne, zobaczymy jak to będzie jak przyśle ostateczne wersje budżetu Państwa. Wtedy będziemy mogli wiedzieć czy będzie nas na to stać. Jeśli chodzi o obronę Radnego Stochlińskiego chcę powiedzieć wyraźnie i Pan też powiedział wyraźnie, tak Panie Starosto robić jak nam zrobił audytor w związku z tym audytor zrobił prosto i wyraźnie, zamknąć oddział wewnętrzny w Mogilnie, utworzyć tylko jeden oddział tj. 2mln.zł. od razu do przodu, bez niczego i tym cięciem jesteśmy od razu uzdrowieni finansowo. Po analizie Zarząd postanowił, że będziemy starać się zrobić tak ażeby nie odsłonić zupełnie Mogilna, chodzi o te wszystkie osoby, jak to Panowie mówicie, biedne które nie mogą dojechać do Strzelna i odwrotnie. W związku z tym staramy się ten 20 łóżkowy oddział wewnętrzny w Mogilnie zostawić dla najbardziej potrzebujących ludzi. My nie zakładamy, że zrobimy z szpitala w Mogilnie, szpital kliniczny, nie. Chcemy zrobić tak, aby obywatel Powiatu Mogileńskiego i nie tylko mógł spokojnie, jeśli będzie potrzebował pomocy, aby mu pomóc w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, dlatego go zostawiamy, jak Państwo wiecie są tam straty, ale zostawiamy go i postaramy się straty ograniczać. Jak również postanowiliśmy, że zostawimy 20 łóżkowy oddział wewnętrzny w Mogilnie po to by ci ludzie, którzy w Mogilnie potrzebują pomocy, aby lekarz doraźnie położył a później zdecydował czy przekazać takiego chorego do szpitala klinicznego, żeby to udało nam się zrobić. I bardzo bym prosił, aby Państwo wszyscy nam tego życzyli, aby nam się to udało, bez względu na to czy jestem w tej chwili tam gdzie przed chwilą może być każdy z nas czy Radny, czy Członek Zarządu, czy Przewodniczący Rady, czy Prezydium Rady wszystkim nam się to musi udać i ja wierze w to bo jestem optymistą, że uda nam się zbilansować finanse SPZOZ i spokojnie będziemy mogli patrzeć w przyszłość. Oczywiście, że ktoś zaproponuje nam taką ustawę typu „203” lub inną, czego też możemy się spodziewać po rządzących, że szukając pieniędzy mogą sięgnąć po pieniądze nasze samorządu i wtedy byłoby to bardzo zgubne dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że mądrość Polaków jest taka, że pozwolą nam żeby w takich miejscowościach jak Mogilno również mogła funkcjonować oczywiście w ograniczonej liczbie oddziałów, ale służba zdrowia i to najlepiej w formie SPZOZ a nie spółki prawa handlowego. Jak Państwo wiecie spółka prawa handlowego trochę innymi się rządzi prawami i o tym wszyscy wiemy i nie chcielibyśmy, jako Zarząd aby dopuścić do tego, żeby ogłosić upadłość dlatego, że jeśli spółka wykazuje starty to trzeba ogłosić upadłość a tego byśmy nie chcieli. Życzmy sobie ażeby w roku 2012 udało nam się wyjść z dołka , ja Państwu przypomnę jak zawsze mówiłem, nie z naszej winy, bo dokładnie wiesz Przemek, że to jest nie z naszej winy że kontrakt jest mniejszy, że wiedzieliśmy na początku roku, że będziemy mieli 1,2 mln straty ponieważ niestety nasi rządzący ograniczyli nam kontrakt, na to niestety nie mamy wpływu. Życzmy sobie tego, nie szukajmy dziury w całym. Proponuję Radnym, jeśli ktoś ma pomysły, aby przyszedł do mnie nieoficjalnie, nie zwołujmy komisji i innych, najpierw pogadajmy jak widzimy, aby wspólnie powiedzieć dobra, jak ktoś ma dobry pomysł niech przychodzi i mówi otwarcie, że ma taki dobry pomysł a na pewno Zarząd nad tym się pochyli i ten pomyśl będzie realizowany.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z tym, że pkt. odpowiedzi na interpelacje znów przerodził się w dyskusję, próbujmy trzymać się porządku obrad, realizujmy go, bo sytuacja wymyka się spod kontroli, bo każdy chce zabrać głos, każdy chce coś dopytać. Czy Rada by się przychyliła do tego o czy mówiłem, ze 9 grudnia chcemy zwołać sesję nadzwyczajną i ona miałaby charakter przyjęcia do budżetu środków, które przyjdą z zewnątrz i aby można je było wydatkować do końca roku i tam przewidujemy szeroką dyskusję na temat służby zdrowia.

Radny Przemysław Zowczak  - ponieważ Starosta Barczak zasygnalizował, że samorządy gminne postawiły sprawę jasno, że nie będą dofinansowywały. W związku z tym jak wygląda sprawa z opieką POZ- etowską nocną w Strzelnie. Sprawa też była postawiona na jednej z ostatnich sesji w sposób bardzo jednoznaczny. Tytuł uchwały Zarządu, zresztą treść jest podobna w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planowanych działań restrukturyzacyjnych w SPZOZ, ponieważ Starosta mówił teraz o przeniesieniu Przychodni w inne miejsce do budynku szpitalnego, rozumiem, że to przeniesienie Przychodni jest poza działaniami restrukturyzacyjnymi, tego tutaj nie ma.

Radny Wojciech Baran – nie rozumiem tego ograniczania możliwości dyskusji w punkcie interpelacje, porządek obrad jest, jaki jest i dotyczy konkretnych spraw, ale są też inne sprawy, które warto poruszyć na sesji, bo gdzie mamy, jako Radni dyskutować o tym przecież sesji jest najlepszym momentem, aby te sprawy poruszyć. Wracając do sprawy, którą poruszałem wcześniej, Panie Naczelniku, Panie Starosto. Jestem zasmucony i zdziwiony taką odpowiedzią i taką reakcją. Ja zawsze stałem na przekonaniu, że szkoła oprócz tego, że ma kształcić ma też odpowiednie postawy moralne swoich podopiecznych tworzyć, ma też taki rozwój emocjonalny powodować. Tego typu sytuacja gdzie uczeń z powodu braku środków finansowych nie może uczestniczyć w zajęciach, bo faktycznie nie może, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś korzysta z produktów, które przynoszą inne osoby i taki stan rzeczy będzie się powtarzał. Więc siłą rzeczy będzie się czuł gorszy i wykluczony i bez względu na to jak to funkcjonowało i nie jest to tak, że ja sobie to wymyśliłem, to konkretne problemy z którymi zgłaszają się mieszkańcy a my jako Radno mamy obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i taki problem rodzice, uczniowie zgłaszają i nie wyobrażam sobie żeby taka sytuacja miała trwać dalej, że uczniowie z powodu środków finansowych będą w taki sposób ograniczeni, bo będzie wywołało w nich uczucie tego, że są gorsi od innych, to naprawdę nie temu ma służyć szkoła. Szkoła ma zbudować człowieka, który będzie dobrze wykształcony i też będzie pewny siebie i będzie odważnie szedł w dorosłość a nie osobę, która będzie z różnych względów wpędzona w kompleksy, chociażby ze względów finansowych. Naprawdę bez względu na to jak to funkcjonowało, bez względu na to, jakie są podstawy tego stanu rzeczy ja wnoszę, proszę Państwa o to, aby tą sytuację zmienić, bo można iść dalej, co by się stało z takimi zajęciami gdyby nikt z uczniów nie przyniósł produktów, czy by się zajęcia nie odbywały w szkole. Dla mnie jest to trochę niezrozumiałe, aby pomoce naukowe czy dydaktyczne uczniowie organizowali we własnym zakresie, to kwestia bardziej formalna a kolejny aspekt jest bardziej emocjonalny i prosiłbym zwrócić na to uwagę i zweryfikować dotychczasowe praktyki.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka –  jak Pan Radny przedstawia to tak wygląda smutno. W rzeczywistości to nie jest nie wiem, jeśli to jest jakiś przypadek drastyczny, jedna, dwie osoby to proszę podać nazwisko Dyrektorowi szkoły zobaczymy jak można pomóc. Braki materialne, czy jakieś inne, pomoc socjalna istnieje czy poprzez gminę, czy poprzez fundusz stypendialny. Moglibyśmy zobaczyć czy ten uczeń dojeżdża do szkoły czy on dostaje stypendium czy dostaje stypendium z własnej winy czy nie. Rozmaicie to jest. Jeśli chodzi o taką sytuację brzegową, że wszyscy nie przynoszą i zajęcia się nie odbywają, tak Panie Radny są takie szkoły gdzie zajęcia odbywają się w szkołach rolniczych na obrazkach. Nie ma gospodarstwa, nie ma niczego i kształci się na obrazkach i to niedaleko od nas, nie o to chodzi, aby przenosił kwintal zboża, bo jeśli zajęcia odbywają się na gruncie gospodarstwa jak to się odbywa w Bielicach w Fundacji, to tam jest produkcja i tam jest to tak zorganizowane, że to można tak zrobić. Zajęć z gotowania nie można przeprowadzić w żadnej restauracji, bo żadna restauracja nie przyjmie takiej ilości uczniów. Uczeń, który przychodzi do tej szkoły jest od razu informowany, że te zajęcia się tak odbywają w tym typie szkoły, nic nie zrobimy a w sytuacjach pojedynczych, jeśli jest sytuacja trudna gdzie rodzice nie mogą, to na pewno szkoła pomoże w jakiś sposób i na pewno nie musi czuć się wykluczony czy gorszy czy inaczej.

Starosta Tomasz Barczak – problem dopiero dziś usłyszałem i deklaruję, że jeżeli chodzi o te rzeczy, produkty to ja mogę kupić ile będzie potrzeba tym uczniom i rzeczywiście nie robić tak jak Pan mówił. Mąkę i jaja, tylko musze wiedzieć a uczeń żeby nie wiedział. Ja worek mąki, nie wiem czy inspektor pozwoli czy jaja muszą być kupowane z hurtowni z pieczątkami czy wystarczą chłopskie. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, Pan Doktor na pewno by powiedział - oj te jajka nie mogą być, ale to pomijamy. Deklaruje się, że jeśli będzie takie sprawdzenie, jestem w stanie z mojej pensji wygospodarować i te produkty kupić cały rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ja nie ograniczam, to niezbywalne prawo każdego Radnego i ma prawo zabierać głos tyle razy ile chce. Ja zdaje sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie, rodzi następne i dlatego dyskusja nam się wymyka.

Radny Wojciech Baran – każdą sprawę można sprowadzić do absurdu, to nie są sprawy absurdalne. Budowanie społeczeństwa za pomocą podstaw społecznych, za pomocą min. szkół to jest ważny temat, nie ma, co się naśmiewać z tematu. To nie jest problem czy Starosta kupi, czy ja kupie komuś produkty, chodzi o to, aby jako władze samorządowe mamy stworzyć pewne rozwiązania systemowe, które takie sytuacje wykluczą a nie w sposób doraźny reagować w mojej ocenie na bardzo poważny problem, który nie powinien w ogóle w XXIw. mieć miejsca z powodu złej sytuacji finansowej, na etapie szkoły gdzie zmuszony jest do jakiegoś wykluczenia. Naprawdę nie sprowadzałbym tego do absurdu i tego, że ktoś komuś pomoże. Myślę, że rozmawiamy w ramach struktur, które są wpisane w porządek prawny i w ramach tych struktur należy systemowe rozwiązania przyjmować a nie składać jakieś deklaracje, kto komu jak pomoże, bo myślę, że na pewnym etapie należy tak podejść do tematu, aby problem rozwiązać u podstaw, aby takiej sytuacji nie było. 


Ad.6
Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą informację.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących raport został przyjęty. (Nieobecna radna A.Ziółkowska)

Ad.7
Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej   SPZOZ   za  III kwartały   2011 roku.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą informację.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących raport został przyjęty.

Ad.8
Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą informację.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących raport został przyjęty.

Ad.9
Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą informację.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących raport został przyjęty.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 
Radny Wojciech Baran – my stawki określamy a kto będzie te pojazdy usuwał? Czy jest na to jakiś przetarg rozstrzygnięty?

Sekretarz Stefan Łukomski – na kilku komisjach mówiłem, ale chyba na tej nie, że w tej chwili mamy dwa podmioty wyłonione, które wykonują tego rodzaju usługi. Ważność umowy z nimi wygasa z końcem stycznia. Będzie rozpisany nowy konkurs, przetarg czy uruchomiona procedura wyłaniania tych podmiotów i dlatego też ta uchwała, bo będziemy musieli to przygotować odpowiednio wcześniej. Przy zmianie tych stawek, które Rada ma przedłożone, będziemy mogli już im pokazać w tym momencie, jakie to będą koszty.

Starosta Tomasz Barczak - chciałbym dopowiedzieć odnośnie zmiany ustawy, ponieważ ci, którym holujemy pojazdy mówią, że Powiat bierze pieniądze, nie. My ściągamy pieniądze od kierowcy, którego pojazd trzeba usunąć, natomiast my płacimy temu, który pojazd usuwa. Do tej pory była to transakcja między kierowcą, którego pojazd usuwano a tym, który pojazd usuwał w myśl nowej ustawy zrobiło nam to trochę pracy, ponieważ musimy to zapłacić jak wystawi nam fakturę za usunięcie pojazdu natomiast od danego obywatela musimy ściągać, gorzej jak nie chce nam zapłacić, to takie trochę utrudnienie. Powiat rzeczywiście ściąga pieniądze, ale płaci temu, który holuje pojazdy od razu po wystawieniu faktury. Czyli ten, co holuje pojazdy ma udogodnienia, ponieważ płacimy mu pieniądze a po naszej stronie jest ściągnięcie pieniędzy z obywatela, któremu pojazd trzeba było z drogi holować.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy w związku z zgłoszeniem Klubu PO.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem odnieść się do strategii rozwoju oświaty w perspektywie roku 2020. Sytuacja demograficzna jest doskonale rozeznana, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne i moim największym zarzutem, jedynym wobec tej strategii jest zbyt małe uszczegółowienie. Strategia jest stworzona w ten sposób jakbyśmy nie posiadali jeszcze szczegółowych danych. Nauczony przykrym doświadczeniem wolałbym mieć strategię bardziej dookreśloną, bo zdaję sobie sprawę, że ktoś później przy reorganizacji sieci szkół np. może powiedzieć „proszę Pana, ale wtedy, kiedy była uchwalana strategia pan rękę podniósł na tak Pan się zgodził, więc my to realizujemy”, nie. To trzeba w moim przekonaniu zapisać bardziej szczegółowo i bardziej dokładnie. Ja, jako Radny, członek właściwej problemowej komisji chciałbym mieć możliwość dyskusji i rozmowy o strategii dotyczącej oświaty na swojej komisji, dyskusji takiej rzeczywiście poważnej i szerokiej, ponieważ nie było tej możliwości, mało tego członkowie komisji oświaty nie uczestniczyli w spotkaniach z burmistrzami, wójtami czy w takich innych szerszych spotkaniach, po prostu nie byliśmy zapraszani. Uważam, że sposób, w jaki doszliśmy do uchwalenia strategii przynajmniej w zakresie oświaty w perspektywie roku 2020 dowodzi istotnego ograniczenia po prostu demokracji, To jest obarczone dużym deficytem demokracji, dlatego bo na temat strategii powinniśmy rozmawiać w miejscu do tego przeznaczonym, na właściwej problemowej komisji Rady Powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – brakuje mi tutaj w strategii rozwoju Powiatu Mogileńskiego współpracy gmin z powiatem w zakresie przedsiębiorczości. Musicie Państwo wiedzieć, że Regionalny Program Operacyjny to również przedsiębiorczość, gospodarka. Jedyne zapisy, jakie widzę dotyczące wizji Powiatu Mogileńskiego tj. „Powiat dostosowany do oczekiwań społecznych, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem społeczno – gospodarczym, dbającym o strefę oświaty i ochrony zdrowia mieszkańców osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów społecznych, gospodarczych, kulturowych i przyrodniczo –krajobrazowych a przez to zapewniających miejsca pracy oraz wzrost poziomu, jakości życia mieszkańców”. Niestety w tej strategii z przykrością stwierdzam, że nie widzę tutaj zapewnienia mieszkańcom miejsca pracy oraz wzrostu poziomu, jakości życia. Proponowałbym za to, aby w części gospodarczej wpisać potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju gospodarczego, oprócz głównych elementów promocji dopisać również możliwości stworzenia stref rozwoju gospodarczego i pod nazwą strefy rozwoju gospodarczego można to brać specjalne strefy ekonomiczne, strefy gospodarcze, strefy gospodarcze stworzone przez samorządy gmin czy łączone powiatu i gminy, możemy też wpisać. Nie będzie to blokowało w żadnym momencie tego dokumentu a myślę, że będzie on rozwinięty o te właśnie możliwości. Analizując tak jak powiedziałem wcześniej w mojej wypowiedzi strategię oświatową oraz strategię rynku pracy i bezrobocia widzimy tutaj, że korelacja między tymi trzema dokumentami jest bardzo duża, aczkolwiek nie wynikają z tego, w jakich kierunkach tak naprawdę samorząd powiatowy ma skierować swoje działania. Nie widzimy, jeśli chodzi o rynek pracy. Powinniśmy przeprowadzać przez urząd powiatowy szkolenia, które będą zmniejszały bezrobocie, bo z tych dokumentów wynika, że tych szkoleń było dosyć dużo, aczkolwiek rok ten był szczególny i nie było zbyt ich wiele i możemy również opierając się na tych dokumentach i wyczytać z nich, że potrzebna nam jest ściślejsza współpraca między gminami a powiatem, dlatego, że te wszystkie trzy dokumenty również nie podlegały konsultacji z gminami w powiecie mogileńskim, co jest błędem, ponieważ każda gmina ma również własną strategię. Gmina Jeziora Wielkie na pewno będzie się opierała na rolnictwie i turystyce, gmina Mogilno będzie na pewno dążyła do tego, aby ujęty był tu przemysł a gmina Jeziora Wielkie również bardziej na rolnictwie. Proponuję, aby taki zapis znalazł się w strategii powiatu mogileńskiego.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak- strategię w każdej chwili można zmienić, nie zamykamy sobie drogi, że dziś uchwalamy na osiem lat i nie możemy, możemy zmienić. W każdej chwili Rada Powiatu ma taką możliwość może ją zmienić dopisać. Te rzeczy, o których mówił mój przedmówca wszystkie są ujęte, ale ogólnikowo. Proszę nie mówić, że gminy, nie były zapraszane a że nie brały udziału nie nasza wina, my nikogo nie zmusimy, wiedziały dokładnie, co robimy, tak samo powiadamialiśmy, co zamierzamy zrobić, tak samo z oświatową, że prowadzimy konsultacje w sprawie strategii oświatowej i prosiliśmy o uczestnictwo. Wszystko było z tej strony zrobione i nikt nikogo nie zmusi, demokracja ma to do siebie, że każdy jest wolnym obywatelem albo przyjdzie na takie konsultacje, albo nie. Nikogo nie będziemy zmuszać a chciałbym uświadomić Państwu, przegłosujmy a potem w każdej chwili możemy zmienić, możemy dopisać strefy gospodarcze, jest taki wniosek, przegłosujemy dopiszemy. Jak masz ogólną strategię zawsze dopasujesz do programów. Jeśli chodzi o spadek bezrobocia, to te programy dały efekty. Spadek bezrobocia w Powiecie Mogileńskim mamy, aż za wysoki. Pani Dyrektor mówiła, że na przyszły rok dostaniemy mniejsze środki z tego powodu, z funduszu pracy i tak to się zamyka. Niektórzy sztucznie utrzymują również bezrobocie po to by mieć większy fundusz na przyszły rok, bo tak są sformułowane ustawy. Czyli efekty tego widać na terenie powiatu mogileńskiego, jeśli chodzi o spadek bezrobocia. Jest wniosek przegłosujmy dopiszmy strefy ekonomiczne a w każdej chwili można strategię zmienić później.

Radny Wojciech Baran – po zapoznaniu się szczegółowym z tą strategią pewnych rzeczy tam nie zauważyliśmy i proszę nie mówić, że tematu nie poruszaliśmy przy różnych okazjach. Jak tutaj Radny Bartosz Nowacki wspominał nasz Powiat składa się z czterech gmin, jest terenem typowo rolniczym, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, nie zauważyłem żeby znalazły się tam takie zapisy promujące rozwój gospodarstw agroturystycznych, wykorzystujące walory turystyczne naszych gmin i powiatu. Chciałbym przypomnieć, że zgłaszaliśmy takie propozycje dużo wcześniej, przy okazji sesji w 2011 i bodajże wcześniej też i przeszło to niezauważone a myślę, że rozwój gospodarstw agroturystycznych, promowanie rozwoju przedsiębiorczości ma istotne znaczenie w kontekście tego, że Powiat Mogileński jest powiatem rolniczym. Tutaj też zmieniła się sytuacja na rynku pracy a mamy potencjał, który warto wykorzystać i o tym mówimy, że kluczowych elementów, które są do wykorzystania, strategia często omija, nie porusza w ogóle. Cieszę się, że te punkty dotyczące pomocy czy wsparcia, wykorzystania potencjału energii, która była wyrażana, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, zostało to ujęte w tej strategii, ale jednak to nie wszystko. Myślę, że te uwagi, które Radny Zowczak i Nowacki przedstawili są jak najbardziej zasadne i warto by było jeszcze raz przyjrzeć się programowi i przemyśleć wszystkie szanse, które ma Powiat Mogileński i po prostu je w ramach tej strategii wykorzystać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak- szkolenia przygotowujące mieszkańców wsi do prowadzenia działalności pozarolniczej, reorientacja zawodowa i w tym jest wszystko.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bartosza Nowackiego o dopisanie w Strategii Powiatu Mogileńskiego w dziale 3.2.3. ”stworzenie stref rozwoju gospodarczego i współpraca między gminami leżącymi na terenie powiatu mogileńskiego i powiatem.”
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawka została przyjęta. 

Radny Mirosław Leszczyński – wstrzymałem się, bo zapis współpraca powiatu z gminami leżącymi na terenie powiatu mogileńskiego a jak będziemy chcieli współpracować z gminą Orchowo czy Trzemeszno? Dlatego się wstrzymałem.

Radni oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zgodził się z przedmówcą i ogłosił reasumpcję głosowania  aby wpisać tylko współpracy powiatu z gminami.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.16
Do sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i pytań nie było.

Ad.17
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu PO oświadczam (mogę też pisemnie), że do naszego klubu przystąpił nowy radny Pan Henryk Różycki, stosowna uchwała w ramach klubu została przyjęta.

Ad.18
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa – kiedy w 1999r ustawodawca przywracał jednostkę terytorialną jaką jest Powiat to w tym swoim prawie zrobił z powiatu jednostkę autonomiczną i niezależną czyli formalnie i prawnie Powiat czy Zarząd Powiatu nie ma żadnego wpływu na działanie gminy, rady gminy tak samo jak Panowie radni. Jedynie taki, że możecie lobbować na sesjach Rad Gminnych na rzecz pomysłów, które zrodzą się w powiecie. Tak samo Miejscy Radni formalnie nie mają wpływu na funkcjonowanie jednostek podległych powiatowi, ale mądrość radnych w każdej gminie i zżycie z środowiskiem z którego się wywodzą doskonale dają przykłady tego, że ci Radni wiedzą co potrzebują ich mieszkańcy i tylko i wyłącznie dobrowolna współpraca między samorządem powiatowym i gminnym może dawać dobre rezultaty czego my możemy dawać dobre przykłady jako Rada Gminy Mogilno w wielu dziedzinach współpracujemy z powiatem i Powiat nam pomaga i odwrotnie, dlatego Panie Starosto nie może Pan tak kategorycznie powiedzieć że samorządy gminne nie pomogą w sprawie zdrowia i SPZOZ. Ja doskonale wiem, jaka jest opinia mieszkańców chociażby miasta Mogilna na temat funkcjonowania mogileńskiego szpitala nawet tego okrojonego oddziału. Społeczeństwo naszego miasta starzeje się i ten zakład opiekuńczo leczniczy i bardzo dobry pomysł rehabilitacyjny, który jest tak potrzebny. Chce godnie chorować a nawet umierać wśród swoich bliskich i dlatego bardzo proszę abyście Panie i Panowie Radni zrobili wszystko, aby te jednostki które są w mogilnie zachowane pozostały a ja i Radni Rady Miejskiej Mogilno zrobimy wszystko żeby was w tych działaniach gdzie będziemy mogli, gdzie będą nasze kompetencje wspierać. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję Przewodniczącej za deklarację.

Ad.19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.20
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Henryk Różycki – na poprzedniej sesji na ręce Pana Starosty w imieniu moich mieszkańców złożyłem interpelację dotyczącą cięć pielęgnacyjnych na bardzo ruchliwej i uczęszczanej ulicy szkolnej. Z przyjemnością musze powiedzieć, że już po pięciu dniach na moje ręce wpłynęło pismo podpisane przez Dyrektora ZDP informujące, kiedy takowe prace będą wykonane. Dzisiaj w imieniu mieszkańców i swoim chcę podziękować, bo reakcja była natychmiastowa a prace wykonane zostały fachowo, jak jeszcze wczoraj informowali mnie mieszkańcy. Dziękuję.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11:32.

 
Przewodniczący Rady Powiatu
                Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 12:06:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:24:37
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:25:10
Ilość wyświetleń:340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij