Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XV/11 z dnia 27 października 2011r.

Protokół Nr XV/11
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 października 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9.00 do 16.35

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – chciałbym zgłosić, w imieniu Klubu PO, aby w porządku obrad, znalazł się punkt dotyczący spotkania, które ma odbyć się po sesji. Chciałbym, aby to był jeden z punktów, ponieważ jest to bardzo ważna informacja, gdzie ma być zaprezentowanie i omówienie audytu, który został wykonany w SPZOZ i proponowałbym w związku z tym, że spotkanie przewidziano na godz.13.00, jeśli jest to możliwe, aby był to jeden z ostatnich punktów, nawet przed zakończeniem sesji, jeśli nie przeszkadzałoby to Radnym a jeśli firma nie zdąży dojechać, przerwać na chwilę sesje i wówczas punkt byłby w porządku obrad sesji Rady Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – mogłoby to być w punkcie 24, kto jest za przyjęciem wniosku Wiceprzewodniczącego Rady. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.  (Nieobecny radny W.Baran).

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
5. Złożenie ślubowania przez wstępującego radnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałej komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.
10. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.
11. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne głosy i sprawy różne.
24. Informacja dotycząca omówienia wyników audytu wykonanego w SPZOZ w Mogilnie.
25. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (Nieobecny radny W.Baran).

Ad.3
Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu.

Do protokołu z XIV z sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty. (Nieobecny radny W.Baran).

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( Nieobecny Radny W.Baran)

Ad. 5
Złożenie ślubowania przez wstępującego radnego.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał tekst roty ślubowania Radnego Powiatu, po czym Radny Henryk Różycki dopowiedział „ślubuję”.
Następnie złożono Radnemu życzenia pomyślności.

Radny Henryk Różycki – myślę, że jeśli zdecydowałem się na przyjęcie mandatu, uważam że zadanie jakie stoi przede mną, to równomierny i prawidłowy rozwój powiatu, nie mogę zapominać kto mi ten mandat dał a więc mieszkańcy mojej gminy Dąbrowa.


Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałej komisji Rady Powiatu w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – przed sesją Radny Różycki, zwrócił się z prośbą, że chciałby jednak pracować w komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury a nie Edukacji, Kultury i Zdrowia, myślę że to decyzja Pana Radnego i należy ją uszanować i proponuję aby w paragrafie 1 uchwały dokonać zmianę nazwy komisji na Bezpieczeństwa i Infrastruktury.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( Nieobecny Radny W.Baran)

Ad. 7
Interpelacji i zapytań radnych nie było.

Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje nie było.

Ad. 9
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym i 1 radnym niebiorącym udziału w głosowaniu informacja została przyjęta.

Ad. 10
Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad. 11
Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – dzisiaj na moje ręce wpłynęło pismo US w Gnieźnie dotyczące Pana J.Zwiernika, który złoży stosowne wyjaśnienia. W oświadczeniach majątkowych Radny wystąpiły drobne nieścisłości u Radnego A.Siwek i K.Mleczko, które również zostały wyjaśnione. Drobne uchybienia nie mają wpływu na oświadczenia.

Pytań i uwag nie było.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Skarbnik Karina Kostyra – zmiany, jakie są zaproponowane w uchwale dotyczą zwiększenia dochodów o 111.100zł i zmniejszenia wydatków o 1.018.300zł. Zwiększenia dochodów związane są z pozyskaniem dodatkowych środków w placówkach, w naszych jednostkach budżetowych natomiast zmniejszenie związane jest z przeniesieniem zadań, jakie są realizowane w SPZOZ na 2012r. jak również przeniesiona jest dotacja dla Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na przepływ wód kopalnianych 90tys. na 2012, które były zaplanowane. To główne zmniejszenia. Ponadto rozwiązujemy rezerwę na 107tys. z tego część idzie na zwiększenie środków, na dotacje dla naszych szkół niepublicznych natomiast 30tys. na zadania inwestycyjne związane z dalszym wykonaniem, położeniem polbruku z ZS w Strzelnie i ZS w Bielicach. 

Radny Przemysław Zowczak – proszę o dokładna informacje, jakie inwestycje w SPZOZ są przenoszone na przyszły rok.

Skarbnik Karina Kostyra – nie mam dokładnie wykazu tych inwestycji, chodzi o środki, które były zaplanowane, jako wkład własny w realizację programu 3.2. To jest część zadań związanych z przebudową oddziału dziecięcego, te zadania które są robione w Strzelnie. Wiem, że gazy medyczne nie będą wykonywane w Mogilnie zostają tylko w Strzelnie, przebudowa częściowa bloku operacyjnego też w Strzelnie. Ten wkład, który był na 3.2 jako wkład własny.

Radny Przemysław Zowczak – proszę o szczegółową informację, co i dlaczego i kiedy będzie to realizowane?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – na przyszły rok zostały przeniesione inwestycje budowlane z uwagi na pewne problemy z dokumentacją. W tym roku z inwestycji budowlanych zostanie wykonana instalacja gazów medycznych w Strzelnie, natomiast dobudowa kostki w Mogilnie, dobudowa klatek schodowych i pomieszczeń na oddziale położniczym i ginekologiczny. Przetarg zostanie ogłoszony zaraz w pierwszych dniach stycznia na te roboty. Została nam jeszcze sala operacyjna, ale to trochę wstrzymujemy z uwagi na fakt, bo jeśli wejdzie rozbudowa filii w Strzelnie to wtedy będzie podjęta decyzja, w jakim czasie salę operacyjną robimy. Są jeszcze gazy medyczne w Mogilnie, ale z wiadomych względów jest to powstrzymane.

Radny Przemysław Zowczak – decyzja o zrobieniu nadbudowy szpitala w Strzelnie już zapadła, czekamy tylko, kiedy będzie realizowana?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – to w sumie pytanie nie do mnie, ale są czynione kroki w tym kierunku.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – mam pytanie do Pani Skarbnik. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80130 o kwotę 24tys. i te środki pochodzą ze sprzedaży mienia. Jakie to mienie, które zostało sprzedane?

Skarbnik Karina Kostyra – to jest sprzedaż autobusu w Bielicach.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – osoby proponowane do Rady Społecznej SPZOZ są następujące: Przewodniczący Tomasz  Barczak, Członkowie: Leszek Duszyński, Ewaryst Matczak, Krzysztof  Mleczko, Zbysław  Woźniakowski, Andrzej  Siwek, Marcin  Barczykowski, Wiesław  Gałązka, Michał  Jasiński, Jan  Bartecki takie są propozycje Zarządu, czy są inne propozycje?

Radny Wiesław Gałązka – podczas obrad Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia rozmawiano na ten temat. Klub PO dążył i dał propozycję, aby z tej grupy politycznej również wprowadzić do Rady Społecznej jedną osobę. W związku z tym, że jak popatrzymy na skład proponowanej rady, skonstruowany jest w ten sposób, aby byli przedstawcie każdej z gmin. Wobec powyższego doszedłem do wniosku, że bardzo chętnie ustąpię miejsca komuś z kolegów z tego Klubu, chociaż z drugiej strony prosiłem żeby ta reprezentatywność gmin została zachowana, ponieważ z Gminy mojej Dąbrowa w składzie Rady jest trzech przedstawicieli w związku z tym, jeśli jest taka możliwość zachowania reprezentatywności gmin i zadość uczynić politycznym układom.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – chciałby Pan rozumiem, aby był to przedstawiciel gminy Dąbrowa.

Radny Przemysław Zowczak – sądzę, że wypowiedź kolegi Wiesława została spowodowana artykułem w Pałukach. Państwo jako koalicja, jako Zarząd zgłosiliście projekt uchwały i w nim nie przewidzieliście miejsca dla nikogo z członków Klubu PO, jesteście Państwo bardzo doświadczonymi samorządowcami z bardzo długim stażem w samorządzie i ponieważ nie działo się to ad hoc mieliście bardzo dużo czasu do namysłu, zresztą to było wkomponowane w pomysł zmniejszenia ilości członków Rady Społecznej SPZOZ, sądzę że nie bez przyczyny, nie zaproponowaliście nikogo kto byłby członkiem klubu Radnych PO. Klubu, który liczy ośmiu członków. Państwo sami wskazujecie na rolę, jaką powinniśmy pełnić w obecnej kadencji Rady Powiatu. Państwo sami pokazujecie tak naprawdę, że nie bardzo was interesują nasze pomysły i pokazujecie nam, że powinniśmy pełnić funkcję czysto sanitarną, tak to odbieram. Funkcję sanitarną nie pojmuję w sposób, że należy wszystko negować dla zasady, pojmuje w ten sposób, że jak jest jakiś dobry pomysł to należy przede wszystkim nie przeszkadzać, jeśli wymaga on pomocy, to należy pomóc natomiast wtedy, kiedy jest pomysł, z którym się zgodzić nie możemy to wtedy pełniąc tą funkcję sanitarną musimy o tym głośno mówić. Funkcja Rady Społecznej jest funkcją opiniująco – doradczą. Rada Społeczna tak naprawdę, żadnych istotnych władczych kompetencji nie posiada, więc sądzę, że nie ma tutaj, co kopii kruszyć i walczyć o zasiadanie w Radzie Społecznej, jako niepodległość, dla mnie ta lista jest papierkiem lakmusowym Państwa intencji i zamierzeń. Postaram się sprostać Państwa oczekiwaniom. Nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była skomentowana w ten sposób, że będę starał się cokolwiek utrudniać i będę się starał działać na szkodę, absolutnie nie. Tam gdzie będę mógł pomóc, będę pomagał, ale Państwo sami wskazaliście tym dokumentem pełnienie, jakiej roli Państwo ode mnie oczekujecie, postaram się spełnić Państwa oczekiwania. 

Radny Wiesław Gałązka – ad vocem. Komisja miała posiedzenie w czwartek w związku z tym. Nie czytam do południa gazet, bo nie mam na to czasu. Nie zawsze popieram zdanie redaktora Holaka, więc tekst zamieszczony absolutnie nie był dla mnie przyczyną do zajęcia takiego stanowiska, tekst zobaczyłem dopiero wieczorem. Panie Radny Przemysławie, proszę nie posądzać mnie o to, że jestem bezmyślnym człowiekiem, radnym który korzysta z cudzych sugestii. Chcę powiedzieć, że Zarząd nie zastanawiał się nad kombinowaniem, jeśli chodzi o układ polityczny, gdyby tak było nie pozwoliłbym sobie na posiedzeniu komisji na swoją decyzją. Gdyby to było politycznie montowane, to jako lojalny członek Klubu nie postąpił bym w ten sposób. Dlatego proszę Przemku abyś do takich wniosków nie dochodził a chociaż masz prawo. Proszę mi nie zarzucać, że uległem sugestii zawartej w jakimś artykule. Absolutnie nie. Gdyby politycznie było dogrywane to oczywiście bym takiej decyzji w błyskawicznym tempie nie podjął. Zgłosił taką uwagę Radny Bartosz Nowacki i natychmiast doszedłem do wniosku, że jest to racja i nie było w genezie tworzenia tej Rady Społecznej żadnego projektu politycznego, absolutnie zapewniam raz jeszcze. Moja reakcja była spontaniczna wynikała ze spostrzeżenia zgłoszonego przez Radnego Nowackiego. Natomiast jak Pan Radny tak to sobie odczytał, miał takie prawo. Dementuje raz jeszcze, że moja decyzja nie była uwarunkowana jakimkolwiek artykułem czy inną sugestią niż tylko i wyłącznie moją osobistą dostrzegając, aby zachować to, co Zarząd chciał zaprezentować poprzez przedstawicielstwo w gminach, akurat tak to wypadło. Przecież jestem rozumnym człowiekiem i nie podejmowałbym decyzji wbrew sobie, to była jedyna możliwość, aby tak to szybko załatwić.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki  - na temat tej uchwały dyskutowaliśmy na Radzie, na Komisji gdzie uchwała była prezentowana. Dochodzę do wniosku, że brakuje nam rozmów między dwoma największymi klubami, które zasiadają w Radzie Powiatu. Zwracałem się wcześniej do Przewodniczącego z apelem, żeby organizować spotkania wcześniej dotyczące sesji, bo tak jak Państwo zauważyliście ta uchwała tak naprawdę podejmowana jest przez Radę Powiatu. Rozumiem, że część desygnuje do pewnych zadań Zarząd Powiatu, ale tak naprawdę do działań kolegialnych, które uchwala-  jest Rada Powiatu a w skład Rady Powiatu wchodzą jej przedstawiciele, jest prezydium, które powinno ze sobą rozmawiać, które powinno się znaleźć na małym konwencie, Przewodniczący największych klubów, które są i rozmawiać na temat kandydatów i dlatego zgłosiłem taki punkt, aby byli też reprezentowani przedstawiciele PO a wynikało to z tego, że tak naprawdę nie znaliśmy klucza z jakiego ma być powołana ta Rada, dowiedziałem sie dopiero na komisji. Nie wiedziałem również, że jest parytet dwóch przedstawicieli z gminy, dlatego apeluję do Przewodniczącego. Z miłą chęcią będę również uczestniczył w takich spotkaniach przed sesyjnych, gdzie wiele wątpliwości nie musielibyśmy rozwiewać na posiedzeniu Rady, moglibyśmy pewne uzgodnienia dotyczące niektórych uchwał dokonywać wcześniej, żebyśmy wiedzieli, czego dotyczą poszczególne uchwały.

Radny Przemysław Zowczak – absolutnie nie mówiłem jakimś ubliżającym tonem. Powiedziałem wyraźnie, że jesteście bardzo doświadczonymi samorządowcami. Jeśli wcześniej przy okazji forsowania projektu zmniejszenia ilości liczby członków Rady Społecznej SPZOZ, z ust Pana Starosty usłyszałem, że jest to koncepcja dobrze przemyślana, jeśli słyszałem, że przemyśleliście Państwo żeby nikt nie czuł się odsunięty, pokrzywdzony, że macie po prostu wizję funkcjonowania tego, to przyjąłem za fakt. Z takimi deklaracjami skonfrontowałem imienną listę zaproponowaną przez was, wnioski nasuwają sie po prostu same. Nigdy nie mówiłem, że twoje stanowisko było wyrazem przeczytania przez ciebie jakiegoś artykułu. Ja sądzę, że ty go nie musiałeś czytać, wy jako siła polityczna połapaliście się co się może stać i w związku z tym był wykonany taki ruch. Nie ważne była deklaracja z waszej strony, że koncepcja zmniejszenia ilości członków Rady Społecznej SPZOZ do dziesięciu jest koncepcją dobrze przemyślaną, że jest koncepcją, która ma jakieś realne uzasadnienie i sporządziliście listę na której nie znalazł się żaden członek Klubu PO.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – Pan twierdził przed chwilą, że działanie tego tworu społecznego SPZOZ jest dość marginalne a z drugiej strony, że ma tak wielki wpływ na pewne dalsze decyzje, to myślę, że tak nie jest. Każdy pracuje społecznie, przedstawicielstwo gmin w tym zespole Rady Społecznej SPZOZ nie jest przypadkowe. Każdy w tej Radzie będzie robić wszystko, co będzie miało na celu rozwiązanie problemu SPZOZ, który w Mogilnie jest dość trudny i nabrzmiały. W związku z dwoma szpitalami tym wszystkim, co się dzieje w tym małym powiecie jak trudno jest to wszystko utrzymać i chyba nikt nie miał złej woli. A układ polityczny można tak to odczytać, że przedstawicielstwo w tych gminach jest takie i te osoby weszły.

Starosta Tomasz Barczak – nie myślałem, że taka polityka się tutaj wkradnie, jeśli chodzi o SPZOZ. Po tylu latach Przewodniczącego Rady SPZOZ, przemyślałem decyzję tego typu, żeby zwołać Radę Społeczną SPZOZ, każdy oczywiście deklarował sie, że będzie w niej pracował. Później okazało się, że trzeba ją zwołać i aby mieć kworum i podjąć jakąkolwiek uchwałę trzeba było czekać i dzwonić, aby przedstawiciele przyszli na Rade Społeczną SPZOZ. Moja myśl i nie tylko moja, ale wszystkich, była taka żeby uniknąć tego, zmniejszmy ilość członków Rady Społecznej do 10 osób z każdej gminy było po dwie osoby i z Mogilna, jako Przewodniczący. I to nam przyświecało i to nami kierowało. Zapewniam wszystkich, nikt nie kierował się faktem politycznym, patrząc na listę osób znajdujących sie na propozycji, są przedstawiciele PO i tacy znaczący, akurat nie ma przedstawiciela Klubu, i to od razu, jeśli taka sugestia padła na komisji, przecież nikt z nas nie miał w ogóle nic przeciwko temu, że została podjęta decyzja, czyli jakbyśmy w ogóle podejmowali politycznie byśmy musieli się konsultować, co my teraz zrobimy, nie. Naprawdę taka sugestia była, proszę bardzo jest przedstawiciel PO i od razu sam Pan Gałązka zrezygnował i proszę, aby nas nie podejrzewać o jakieś działania polityczne. To, co nas czeka w służbie zdrowia to bardzo odpowiedzialne stanowisko w Radzie Społecznej, ponieważ każda decyzja musi przejść przez Radą Społeczną SPZOZ i pod tym kątem zastanawiajmy się nad tym a nie wyciągajmy jakieś działania polityczne, bardzo bym o to prosił i apelował. Jak najbardziej sugestia została przyjęta, nikt nie zgłasza sprzeciwu, Państwo podajecie kandydata, będzie ten kandydat przegłosowany i będzie Rada Społeczna pracowała, i nie to że ja jestem z Platformy i co zrobię, żeby się nie udało drugiemu, nie. Zróbmy to ponad podziałami zreformujmy służbę zdrowia w Powiecie Mogileńskim i to główne zadanie Rady Społecznej i prosiłbym, aby tak odbierać. Jeśli ktoś chce być w Radzie Społecznej proszę bardzo, teraz widzę, że w tej chwili dyskusja się taka rozpoczęła, jeśli są inne kandydatury żeby zmienić, żeby była osoba X, osoba Y, jak najbardziej w tej chwili do podjęcia uchwały można to zrobić, przeprowadzić, na pewno nikt, szczególnie Zarząd nie będzie miał jakichkolwiek obiekcji, co do tego. Ja z każdym lubię współpracować i pracuję jak, mi jest obojętne, jakie nazwiska będą w Radzie Społecznej SPZOZ, działanie jest proste i czytelne, że nie ma na Radzie Społecznej wielkich sprzeciwów, są sugestie, które są brane pod uwagę. Wszystkie sugestie, każdego członka Rady Społecznej zawsze dawały wytyczne Dyrekcji SPZOZ swoim postępowaniem. Chciałem Państwu przypomnieć, że zaciskanie pasa i były efekty działalności tej Rady Społecznej, Dyrekcji i całego Powiatu. Zyski, które się pojawiły w 2009 były konsekwencją kontraktu a NFZ, ale również trafnych decyzji Rady Społecznej, Zarządu jak i Dyrekcji SPZOZ. Nie wiedziałem też, że napisano w Pałukach artykuł jakiś tam, coś pod sugestią Pałuk. Kolega Przemek wie dokładnie jak to było z czytaniem Pałuk, że Sekretarz lub Wicestarosta referował, co napisano w gazecie, tak było dawniej. Proszę, aby tego nie upolityczniać. Jak ma się czuć Zarząd, Przewodniczący Zarządu, gdzie z wykonania budżetu półrocznego, jak to powiedział Radny Zowczak, że głosuje się dla proformy? Dobrze wykonany budżet, Klub PO się wstrzymuje od głosowania, my to wspólnie robimy, nie Starosta i Zarząd. To Zarząd ma prawo myślenia i dawania projektów uchwał pod obrady Rady Powiatu, Komisji a Komisje mają prawo zawsze to zmienić, na każdym etapie i po to jest demokracja, bardzo bym prosił żeby nie iść tą bardzo niebezpieczną ścieżką.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – widzę, że z każdego tematu można zrobić bęben polityczny i w niego walić, jeśli tylko jest sposobność. Bardzo proszę, żeby dziś członkowie Komisji Edukacji i Zdrowia, którzy byli na komisji Gospodarki i Finansów, bo było wspólne posiedzenie komisji, które prowadził w moim imieniu kolega Leszczyński Mirosław, aby powiedzieli jak było, bo my się tu nie rozumiemy, przecież to co powiedział W.Gałazka i B.Nowacki, przecież to jest kwintesencja tej komisji. Nie było, żadnego innego zagrania. Nawet była sugestia, aby spotkać sie przed sesją, nie wiem czy się odbyło, bo ja nie dojechałem, nie moją tutaj rolą było. W. Gałązka sam się wycofał. Po takiej luźnej dyskusji w temacie tej uchwały, nie można z tego robić jakiś zarzutów. Jak zaczniemy sobie przypominać różne rzeczy to jestem ciekaw jak będzie huczeć w naszych gazetach i prosiłbym o wstrzemięźliwość w tym temacie i proszę Klub PO o pełne zaangażowanie, wyznaczenie swojego członka. Sugestia była potwierdzona przez kolegów z  PO, że w sumie jak będzie możliwe, ale dobrze by było gdyby Dąbrowa zachowała swój mandat, jeśli nie to wasza wola. Nie róbmy nie potrzebnej dyskusji w tym temacie.

Radny Przemysław Zowczak – podporządkuje się sugestii Pana Przewodniczącego. Rzeczywiście nie będę zabierał więcej głosu w tej sprawie, ale chciałbym ustalić kilka faktów w tej sprawie. Można założyć, że nikt nie czytał Pałuk – rozumiem, przyjmuję, akceptuję. Po drugie Pan Przewodniczący Krzysztof Mleczko mówił o tym, co było na komisji, mnie interesuje nie to, co było na komisji, to było później. Mnie interesuje to, co było na Zarządzie i to, co Państwo uzgodniliście, jako ci, którzy sprawujecie władze w tym powiecie. Kolejna rzecz, o której mówił Przewodniczący, że ma niewielkie marginalne znaczenie Rada Społeczna SPZOZ, absolutnie nic takiego nie powiedziałem. Rola, funkcja Rady Społecznej jest rzeczywiście bardzo ważna, bardzo istotna. Natomiast powiedziałem tylko, że nie ma żadnej istotnej mocy sprawczej ona nie jest władna podejmowania wiążących decyzji. Panie Starosto mówił Pan o koncepcji wg., której zaproponowaliście członkostwo w Radzie Społecznej. Mówił Pan o tym, że chodziło o łatwiejsze uzyskanie kworum. Doświadczenie uczy, że największy problem, jeśli chodzi o kworum to był przyjazd wójtów i burmistrzów. Dzieje sie to z jednego powodu nie, dlatego że są oni za mało zaangażowani, ale po prostu są bardzo zaangażowani w inne różne sprawy i często występuje kolizja terminu i ci ludzie dobrze, znaleźli się w tym składzie, ale jeśli wójtowie i burmistrzowie są w tym pomniejszonym składzie Rady Społecznej to nie zmniejszy to problemu z uzyskiwaniem kworum. Kilka wypowiedzi było przede mną i chciałem się odnieść do spraw, które sobie zapisałem. Starosta mówił o wspólnym działaniu o zadaniach, które czekają nas wszystkich, ma Pan rację i zdaje sobie z tego sprawę, że w perspektywie koniecznych przemian, które dotkną SPZOZ potrzebne jest zbieranie dużego kapitału finansowego, bo mówimy o olbrzymim przedsięwzięciu w wymiarze finansowym, ale również jest potrzebna zbieranie kapitału politycznego, dlatego, bo wiele decyzji, które będą musiały zapaść, będą decyzjami bardzo trudnymi. Dlatego Panie Starosto dziwi mnie wycięcie, czy nie zaproponowanie w skład Rady Społecznej żadnego z członków Klubu PO. Zauważmy, że decyzje są podejmowane przez organ samorządu terytorialnego, szczebla powiatowego i te decyzje powinny być podejmowane przez ludzi, którzy mają ten mandat i w związku z tym całkowicie nietrafną uważam Pana sugestię, że skład tej Rady Społecznej zaproponowaliście ludzi, którzy są członkami PO, nie zaproponowaliście nikogo, kto jest Radnym Powiatowym i należy do Klubu PO. Sądzę, że nie ma sensu przedłużać tej dyskusji, nie sądzę, żeby stanowisko Klubu uległo zmianie. Akceptujemy po prostu Państwa sugestię, co do składu osobowego Rady Społecznej SPZOZ.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak  - zgadzam się, że decyzje zapadają na tej sali, jeśli chodzi o Radę Społeczną pisze się o różnych rzeczach i jest potrzebna tylko opinia Rady Społecznej, ta opinia może być również negatywna ale to  Rada Powiatu decyduje później a od tej decyzji dyrekcja SPZOZ może odwołać się do Rady Powiatu i to tutaj zapadają najważniejsze decyzje. Myślę, żeby nie było tak, że po tej naszej propozycji, klub PO mówi tak, dobra wpuśćmy ich, bo to jest ciężki temat, my zyskamy politycznie, będziemy stać z boku a oni niech się martwią.  Proszę o przerwę, niech PO się zbierze, propozycję przemyśli jeszcze raz i powiedzieć. Nic takiego się nie stanie, ja zawsze mówię, że biorę pełna odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje. Zarząd bierze pełną odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje, jako Zarząd i od lat to samo powtarzam i przed niczym się nigdy nie ukrywam. Po ośmiu latach współpracy Panie Radny wie jak to się odbywało i jak jest.  Nim pomyślę z tego punktu gospodarczego to dopiero później ktoś podpowie, że to może politycznie nie tak, ale nigdy nie jest odwrotnie. Znamy się przez osiem lat i tak to było robione. Proszę, aby zrobić przerwę usiąść w spokoju, przemyśleć. Każdy Radny ma prawo wypowiedzieć się a jeżeli Klub PO złożył taki wniosek na komisjach i komisja to przyjęła zgodnie, proszę o przemyślenie tej sprawy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zwracam sie do Przewodniczącego Klubu PO, nie wiem czy stanowisko Radnego Zowczaka było stanowiskiem Klubu czy tylko Radnego Zowczaka. Ogłaszam 10 min. przerwę.

Radny Wojciech Baran – kandydatury nie zgłaszamy a stanowisko w imieniu Klubu PO przedstawi Pan Zowczak.

Radny Przemysław Zowczak – ze względu na brak dobrego obyczaju, który nakazywałby konsultowanie projektów uchwał i pewnych rozwiązań z drugim klubem radnych, z których składa się ta Rada Powiatu oraz ze względu na Państwa pierwotną dobrze przemyślaną deklaracje, jaką było wskazanie konkretnych osób z imienia i nazwiska, konkretnych osób, jako proponowanych członków Rady Społecznej SPZOZ. Klub Radnych PO szanując wasze stanowisko nie zamierza wchodzić w skład Rady Społecznej SPZOZ.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wobec tego myślę, że kolega Wiesław Gałązka podtrzymuje swoją kandydaturę do Rady Społecznej. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbędzie się 4 listopada 2011r.

Radny Wiesław Gałązka potwierdził.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 9 głosami za, 0 przeciw i przy 8 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny Bartosz Nowacki)

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny Bartosz Nowacki)

Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny Bartosz Nowacki)

Ad. 19
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak – rozumiem, że poza posiedzeniami Zarządu nic sie nie działo, bo to sprawozdanie tylko z tego, co działo się na Zarządzie. Chodzi mi o str. 5 cyt. ” Starosta Tomasz Barczak stwierdził, iż należy zastanowić się i wyliczyć koszty, kogo zatrudnić a kogo zwolnić, jak najmniejszym kosztem dla SPZOZ- u i społeczeństwa. Dalej w raporcie pisze o przekształceniu w spółkę, ale tego nie chcemy robić.” Ja wiem, że to może jeszcze nie ten moment, aby rozmawiać o szczegółach, ale Panie Starosto, jaka jest taka bardzo ogólna lista, w którą stronę władze powiatu chcą iść, jeśli chodzi o zmiany w naszej służbie zdrowia. Później w sprawozdaniu jest mowa „Pani księgowa wyliczy ile oszczędności wyniknie z połączenia oddziałów a przy zwolnieniu ile to pociągnie za sobą kosztów „ i moje pytanie czy rzeczywiście tego typu rzeczy musi liczyć Pani księgowa, czy być może to powinno wynikać z czegoś, za co zapłacimy 50tys.zł. Sprawa kolejna, „Wicestarosta Tadeusz Szymański poprosił o symulację wszystkich kosztów i zysków.” Rozumiem, że wykonano tą prośbę, zrealizowano. Poprosiłbym o przedstawienie wszystkim Radnym takiej symulacji.

Starosta Tomasz Barczak – jak wszyscy wiemy, myślę że nie potrzebuję tłumaczyć Wicestaroście albo członkowi Zarządu od ośmiu lat, ile się pracuje, to jest sprawozdanie z prac Zarządu. Miejmy nadzieję, że były Wicestarosta rozumie, że praca Zarządu w Starosty nie polega tylko na tym, na czym skupia się Zarząd na swoim posiedzeniu. Tłumaczył nie będę. Jeśli chodzi o analizę kosztów, rzeczywiście za chwilę audyt nam to wszystko przedstawi, my z niektórymi postanowieniami audytu się nie zgadzamy i jako Zarząd postanowiliśmy mieć swoje wyliczenia w innej kwestii, będzie to przedstawione Radnym po dzisiejszym spotkaniu z audytorami. Za chwilę spotkamy się z propozycją nową Zarządu, jak będziemy gotowi do takich rozmów i wtedy wszyscy dowiemy się jak chciałby to zrobić Zarząd, aby tak drastycznie nie wykonać tego wszystkiego jak przedstawi to za chwilę audytor, ponieważ są tam niektóre cięcia, ze względów oszczędnościowych, które ze względów społecznych nie powinniśmy, jako Zarząd i Rada Powiatu przyjąć i teraz pracujemy nad tym, aby wersję audytu, przystosować do naszych realiów, czyli naszych dwóch miast Mogilno i Strzelno. Zawsze przypominam, że jeśli to byłby szpital w jednym budynku w tej chwili byśmy się tak nie martwili, tak bardzo jak firmy odnośnie tegorocznej straty. Zakładaliśmy w grudniu, że taka strata będzie a może wyższa, po spotkaniu ze Starostami z całej Polski w Warszawie, niestety wszystkie szpitale generują straty, ponieważ kontrakt z NFZ jest, to nie prawda że Poznań ma więcej, mazowieckie ma więcej, wszędzie nie mogą zbilansować swoich wyników finansowych, wszystkie szpitale z którymi Starostami miałem możliwość rozmowy. Na pewno w pierwszej kolejności Radni otrzymają te wyliczenia. Mam nadzieję, po niefortunnym wydarzeniu, które się stało, dyskutowaliśmy jak audytorzy przedstawili nam pierwszą wersję tego sprawozdania gdzie po konsultacjach zostały naniesione poprawki, oczywiście prasa zgłosiła się do mnie, aby udostępnić. Powiedziałem, że nikomu nie udostępnimy dopóki nie otrzymają Wójtowie, Burmistrzowie członkowie Rady Społecznej i Radni. Stało się inaczej. Było postanowienie Zarządu, że Radnym tą płytkę damy żeby mogli już zapoznawać się z tymi rzeczami, stało się inaczej prasa uprzedziła wszystkich, za co przepraszam. To nie była moja wina ani Zarządu, ponieważ jak to się stało zostały przedstawione rzeczy, które po poprawkach wyglądają trochę inaczej. Audytor dziś przyjedzie to wszystko omówi, będzie można zadawać pytania, dokładnie wyjaśnią swoje stanowisko, jak oni by to widzieli. Decyzja Rady Powiatu musi być trochę również nie tylko ze względów ekonomicznych, na takim stanowisku stoi Zarząd, ale również takich społecznych. Nie można doprowadzić do tego, aby miasto Mogilno zostało, jeśli chodzi o szpitalnictwo zupełnie odkryte. Myślę, że ten wynik audytu, który Państwo otrzymali, tam się dokładnie mówi, z czym Zarząd do końca się nie zgadza. Te wyliczenia, które tam są w sprawozdaniu z Zarządu to do decyzji, co by można zrobić inaczej niż jest w audycie, one w tej chwili trwają, aby urealnić do realiów naszego powiatu, czyli do dwóch budynków szpitalnych, dwóch oddziałów szpitalnych, dwóch laboratoriów i innych rzeczy i tak to wygląda. Dyrekcja swoje, my mamy stanowisko swoje w związku z powyższym trochę to musi potrwać musicie dać nam czasu. Nasza rola będzie taka, aby wszystko dostosować do sytuacji społecznej, która znajduje się na terenie powiatu, że mamy dwa budynki szpitalne z tym mamy największy problem.

Radny Przemysław Zowczak – panie Starosto, ten materiał jest zatytułowany sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Mogilnie on nie jest zatytułowany sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Powiatu w Mogilnie. Mnie interesują również rzeczy, które dotyczą powiatu są istotne z punktu widzenia powiatu, natomiast się wydarzyły pomiędzy posiedzeniami Zarządu, tylko o to mi chodziło. Kolejny apel, żeby w tych materiałach znajdowały sie również informacje, o których nie ma mowy na posiedzeniach Zarządu. Kolejny raz, jako Radny czuje się trochę postawiony do kąta, dlatego bo wcześniej spotkał się z wójtami, burmistrzami i innymi osobami, i tam Pan sygnalizował Pan koncepcje Zarządu czy koalicji w ramach większości w tej Radzie, natomiast ja, jako Radny rozumiem, że to jeszcze nie jest ten moment, żebym się dowiedział. Prosiłem o to, aby Starosta nakreślił ogólny zarys Państwa koncepcji, bo przyjmuję, że macie już jakąś koncepcję dotyczącą zmian w SPZOZ, rozumiem, że ta koncepcja może się zmienić pod wpływem dyskusji, przemyśleń, to nie jest to, że ja oczekuję dzisiaj od Pana jakiś deklaracji, która będzie czymś niezmiennym i niewzruszonym. Natomiast chciałbym wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę podczas prezentacji audytu SPZOZ-u. Myślę, że Wicestarosta Tadeusz Szymański dokładnie wiedział, co mówi wtedy, kiedy prosił o symulację wszystkich kosztów, prosiłbym, aby to przedstawiono również Radnym.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – rzeczywiście wiedziałem, co mówię i Pan Starosta też odpowiedział na Pana pytanie, powiedział, że jesteśmy w trakcie i oczekujemy tychże wyliczeń od Dyrekcji SPZOZ, kiedy będziemy je mieli, kiedy to będzie jakaś całość, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Nie widzę, żadnej sprzeczności w tym, co jest napisane a w tym, co sie dzieje. Jeśli chodzi o działania Zarządu, to co mamy pisać? Że byliśmy na odbiorze drogi, na odbiorze parkingu? Jeśli Radny chce tego oczywiście możemy takie rzeczy również pisać w sprawozdaniu zarządu.  Chyba, że Radnemu chodzi o to, aby konkretnie pisać, co robi Starosta, co robi Wicestarosta, co robi Radny Musidłowski i Radny Gałązka, jeśli tak to proszę powiedzieć, tylko nie wiem czy to znajdzie pokrycie w tych wymogach, które mówią o tym, że Zarząd Powiatu ma przedstawić swoje sprawozdanie z działalności między posiedzeniami czy też z samych Zarządów. Staramy się jak najpełniej oddać to, co się dzieje na Zarządach, choć wydaje mi się, że równie dobrze Państwo zainteresowani, co cieszy nas, że Radni interesują się pracami Zarządu, moglibyście przeczytać protokół, który jest bardzo szczegółowy z tych posiedzeń i tutaj wiele mamy do zastanowienia się, czyją wypowiedź napisać, co jest ważne a co nie ważne, aby oddać atmosferę Zarządu trzeba by było przedrukować protokół z posiedzenia Zarządu. Prosiłbym Panie Radny, aby Pan precyzyjnie określił, o co Panu chodzi a my zobaczymy czy to się mieści w ramach prawych i postaramy się do tego dostosować.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto ja nie będę tłumaczył po raz kolejny, o co mi chodzi i nie będę polemizował z Panem, jak Pan trochę ironizuje, odsyłam do właściwych protokołów kiedy na sesji Powiatu o tym mówiłem i zgłaszałem sugestie. Co do opracowywania pewnych danych przez SPZOZ. Uważam, że wszystkie dane na podstawie, których można było zrobić wyliczenia, o których mówił Pan Starosta, były przygotowane i były materiałem do audytu, jeśli przez dwa tygodnie od momentu zgłoszenia swojego żądania na forum Zarządu nie można było tego zrobić, może tak. Jak będzie poprosiłbym o ten materiał.

Ad. 20
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad. 21
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad. 22
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad. 23
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poinformował zebranych o piśmie które wpłynęło z  Prokuratury Generalnej  z Warszawy dotyczące „Stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011r.  w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Mogilnie” oraz odczytał je. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Poinformował ponadto, że wczoraj na terenie gminy Mogilno miało miejsce tragiczne zdarzenie w miejscowości Padniewo, spalił się dom zamieszkany przez dwie rodziny i siedmioro dzieci. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zasugerowała, że wczoraj poczyniono taką zbiórkę na rzecz tych ofiar, pogorzelców i dziś chciała się zwrócić do Rady, jeśli byłaby taka możliwość, aby datki pieniężne złożyli na pomoc dla rodziny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa – zaapelowała do Radnych. Dokładnie się orientujecie w przepisach, jakie są, że jak przekroczą złotówkę dochód rodziny to pomoc społeczna ma związane ręce itd. Myśmy wczoraj na sesji Rady Miejskiej zebraliśmy 785zł i jakbyście byli chętni dołożyć się, bo wtedy za te pieniądze można dzieciom kupić wyposażenie do szkoły i ubiór, bo oni zostali tak jak stali. Kompletnie nie mają nic a są to biedne rodziny. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – chciałbym również ewentualnie od strony prawnej, że takich zbiórek nie wolno organizować a jest to niby cel bardzo dobry.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa – to apel do osób prywatnych.

Radny Przemysław Zowczak – czy w tym roku albo na początku przyszłego roku jest przewidziane powierzchniowe dokończenie utrwalenia między Strzelnem a Ciechrzem ?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – siedzimy teraz i myślimy jak Dyrektorowi obciąć koszty także za chwilę do 15 listopada będzie powiedziane czy starczy nam pieniędzy i na co. W tej chwili żeby zbilansować budżet musimy robić ostre cięcia w związku z powyższym nie mogę gwarantować, że droga, która jest w dobrym stanie będzie utrwalana powierzchniowo.

Radny Przemysław Zowczak – w związku z tym gorący apel żeby koszty ciąć a inwestycji nie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ogłosił przerwę do godz.13.00
(po przerwie nie wrócili radni: Baran Wojciech, Nowacki Bartosz, Różycki Henryk, Ziółkowska Agnieszka)

Ad. 24
Informacja dotycząca omówienia wyników audytu wykonanego w SPZOZ w Mogilnie.

Piotra Magdziarz z firmy FORMEDIS – przedstawił kolegów Pan Michał Ogrodowicz jest ekspertem rynku publicznej służby zdrowia, od 15 lat jest z nim związany jest ekonomistą, rozpoczął swoją karierę, jako księgowy w szpitalu, kończył jako Dyrektor, teraz z nami współpracuje i pomaga w przeprowadzaniu audytów. To osoba, która wie jak szpital powinien funkcjonować.  Obok mnie Paweł Magdziarz jest analitykiem finansowym i szczegóły, które wyszukujemy w zestawieniach, bilansach w rachunkach wyników. Ja działam 22 lata na rynku medycznym, moja kariera głównie związana z prywatnym rynkiem medycznym od 2 lat, kiedy działamy pod firmą FORMEDIS, działamy i na prywatnym i na publicznym rynku, doradzamy i prywatnym i publicznym placówkom. Oprócz audytu placówek medycznych opracowujemy strategię rozwoju prywatnych i publicznych placówek, doradzamy funduszom inwestycyjnym przy ich zakupach, inwestycjach głównie prywatne, ale też skomercjalizowane placówki służby zdrowia. Głównie zajmujemy się procesami inwestycyjnymi tzn. pozyskujemy fundusze na inwestycje w infrastrukturę placówek medycznych i nadzorujemy proces inwestycyjny związany z budową, rozbudowa, nadbudową placówek medycznych. Nasza rola w procesie audytu SPZOZ Mogilno to naszym zadaniem była odpowiedź na cztery pytania. Pierwsze, jaka jest sytuacja SPZOZ Mogilno? czy Państwo, Starostwo powinniście podjąć decyzję związaną z przekształceniem szpitala w spółkę prawa handlowego i tutaj oczywiście wynika to z ustawy o działalności leczniczej, która się nam na rynku pojawiła, jakie działania restrukturyzacyjne należałoby podjąć, aby poprawić sytuację, jaka w tej chwili jest w SPZOZ Mogilno i kolejny pkt. to jak powinna wyglądać dalsza strategia rozwoju SPZOZ Mogilno. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nasza praca miała na celu całkowicie bezstronne pokazanie aktualnej sytuacji szpitala oraz procesów, jakie mogą zajść, restrukturyzacyjnych i procesów rozwoju strategii szpitala i jakiekolwiek rekomendacje, które pojawiły się w audycie i o których będziemy dyskutować a szczególnie te, które wzbudzają najwięcej emocji, czyli rekomendacje związane z redukcjami pracowniczymi. Chcielibyśmy zaznaczyć, że absolutnie nie odnosimy się do konkretnych osób, ale są to rekomendacje do określonych stanowisk pracy i decyzje, co do konkretnych osób podejmujecie Państwo, Dyrekcja szpitala. Często jest tak, że na stanowisku, które my rekomendowaliśmy, że powinny być zredukowane jest bardzo cenny pracownik, który może znaleźć swoje miejsce w innym miejscu szpitala gdzie znajduje się może mniej cenny pracownik. Prosimy tak te nasze rekomendacje, co do redukcji zatrudnienia przyjmować. Ostatnia rzecz to, dlaczego audyt, analiza restrukturyzacja i decyzja o przekształceniu są takie ważne. Jeżeli SPZOZ jakikolwiek będzie generował straty to tak naprawdę są trzy możliwości, albo strata będzie pokrywana z budżetu powiatu, czyli z państwa pieniędzy, pieniędzy wszystkich mieszkańców, albo w myśl o ustawie o działalności leczniczej będziecie Państwo zobowiązani przekształcić SPZOZ w spółkę prawa handlowego i jak później się przekonacie, mimo, że ja wywodzę się z rynku prywatnego, jestem ogromnym zwolennikiem działania wszystkich firm w ramach spółek prawa handlowego to mam pewne wątpliwości, co do działania, przekształcenia SPZOZ-u w spółki prawa handlowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej, ponieważ to są ułomne spółki jak później pokażemy a przekształcenie SPZOZ dzisiaj w spółkę Prawa handlowego grozi tym, że w przypadku generowania start spółce grozi upadłość, niestety to jest to, co może zdarzyć się w tym momencie i kolejna możliwość, jaka jest to likwidacja SPZOZ, jeśli będzie przynosił straty a Starostwo nie mogło pokryć tych start ani SPZOZ nie będzie miał środków na pokrycie tych start. Dlatego decyzja jest niezmiernie istotna dzisiaj i naprawdę chciałem pogratulować, że zaraz po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej tematem się zajęliście, bo to jest naprawdę bardzo istotna sprawa, również istotne jest to, że w kontekście limitów widzimy, że myślicie o inwestycji w infrastrukturę szpitala, ponieważ ten rynek publiczny, który do jakiegoś czasu był rynkiem, na którym nie było widać działalności konkurencyjnej zaczyna być rynkiem bardzo konkurencyjnym. Proszę mi wierzyć, że większość podmiotów, placówek medycznych zaczyna myśleć bardzo rynkowo o tym jak tego pacjenta pozyskać, przyciągnąć i jak można działać. Jeśli nie to grożą konsekwencje aż do likwidacji placówki albo wchłonięcia placówki przez innego większego gracza z okolicy i takie rzeczy się już dzieją. Przykładem może być szpital w Grudziądzu, którym ma takie ekspansywne działania i przejmuje placówki okoliczne a przy tym też dobrze sobie radzi, bo ma 9 mln. zysku ten SPZOZ. Tak na dziś wygląda rynek. Przejdźmy do tego z czego składa się agenda naszej prezentacji :
1. Informacje podstawowe
2. Wnioski z audytu organizacyjno – zarządczego
3. Wnioski z audytu ogólnogospodarczego
4. Studium opłacalności dalszej formy funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie
5. Rekomendacje w zakresie dalszego kształtu oferty świadczeń medycznych SPZOZ w Mogilnie
6. Strategia rozwoju – restrukturyzacja
7. Strategia rozwoju – optymalizacja
Cel: prezentacja wniosków z audytu SPZOZ w Mogilnie
Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Paweł Magdziarz z firmy Formedis – Podstawowe dane SPZOZ w Mogilnie na dzień wykonywania Raportu przedstawiają się następująco:
1. SPZOZ prowadzi działalność medyczną w zakresie: lecznictwa podstawowego (POZ), specjalistycznego (w tym rehabilitacji, psychiatrii, i stomatologii), lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego
2. SPZOZ prowadzi działalność medyczną w jednostkach terenowych w skład których wchodzą:
• Szpital Powiatu Mogileńskiego:
• filia im. Józefa Strusia w Mogilnie z filią oddziału wewnętrznego i zakładem opiekuńczo-leczniczym;
• filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie z oddziałem wewnętrznym, oddziałem pediatrycznym,
• oddziałem chirurgicznym, oddziałem ginekologiczno – położniczym oraz oddziałem noworodkowym;
• Przychodnia Rejonowa nr 1 w Mogilnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą i poradniami specjalistycznymi
• Przychodnia Rejonowa nr 2 w Mogilnie z gabinetem POZ, poradnią rehabilitacyjną i gabinetami fizjoterapii;
• Przychodnia Rejonowa w Strzelnie z gabinetami POZ, poradnią dziecięcą, poradniami specjalistycznymi oraz gabinetami fizjoterapii;
• Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Gębicach, Markowicach, Wylatowie i Józefowie z gabinetami POZ;
• Poradnia „K” w Dąbrowie;
• Dział Pomocy Doraźnej w Mogilnie.
3. Zatrudnienie – łącznie zatrudnienie to 423 osoby (w tym: 328 na umowę opracę, 84 na kontraktach, 11 na umowie zlecenie)
4. Infrastruktura medyczna i jej wykorzystanie:
• Filia im. J. Strusia w Mogilnie posiada łącznie 65 łóżek, które są wykorzystane w 92%
• Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie posiada łącznie 102 łóżka, które są wykorzystywane w 55%
5. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na I półrocze 2011 roku w kwocie 8.237.650,02 zł
6. Wybrane dane finansowe I półrocze 2011:
Przychody ze sprzedaży na dziń 30 .06.2011r. osiągnęły wysokość 11,379 mln. szpital miał ponad 800 tys. straty, zobowiązania w kwocie powyżej 7 mln. Pierwsza część naszego audytu dotyczyła analizy sytuacji z zakresu organizacyjno – zarządczej i w ramach tej analizy zostały zbadane poszczególne zakresy czy też części działalności szpitala i pierwsza była analiza funkcji i stylu zarządzania która wykazała, że :
• proces zarządzania jest sprawny, skuteczny i prowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami,
• osoby zarządzające posiadają umiejętności właściwego działania, a także odpowiednie doświadczenie i kompetencje,
• brak istotnych zaburzeń w zakresie przepływu informacji i komunikowania się,
• dobór kadry jest optymalny,
• zadowalające wykorzystanie systemów zarządczych,
• prawidłowy sposób podejmowania decyzji.
Uwagi:
• w zakresie zarządzania finansami brak standardów jak jasno zdefiniowane cele Szpitala, planowanie długoterminowe, budżetowanie komórek organizacyjnych i kontrolę wykonania budżetów, planowanie przepływów finansowych i zarządzania bieżące środkami pieniężnymi,
• brak formalnie przyjętego systemu raportowania dotyczącego sytuacji finansowo – ekonomicznej (raporty opracowywane doraźnie),
• brak systemu budżetowania i kontrolingu finansowego,
• ograniczony dobór kadry – przez co musi oferowania wyższych stawek niż na rynku,
• rekomenduje się przeniesienie Dyrekcji do miejsca świadczenia zasadniczej działalności podmiotu – Szpital w Strzelnie (szczególnie uzasadnione w przypadku realizacji strategii restrukturyzacji).
 Wnioski:
• struktura organizacyjna SPZOZ w Mogilnie umożliwia sprawne jej działanie,
• komórki Szpitala współpracują ze sobą w sposób umożliwiający prawidłową realizację wszystkich działań, funkcjonują efektywnie i są samodzielne,
• struktura organizacyjna pozwala na optymalne podejmowanie decyzji,
• hierarchia pomiędzy komórkami jest optymalna,
• nie wykazano celowego stosowania praktyk nieekonomicznych.
Uwagi:
• Szpital boryka się z szeregiem barier rynkowych:
- ograniczona możliwość zwiększania przychodów w ramach kontraktów z NFZ,
- rosnące koszty stałe działalności,
- specyfika obszaru działalności,
• konieczność restrukturyzacji obszarów działalności, które nie pokrywają kosztów bezpośrednich przychodami (szczegóły w części ‘Strategia rozwoju – restrukturyzacja’).

Michał Ogrodowicz z firmy Formedis – przedstawił sytuacje ekonomiczną, przeanalizowaliśmy 3,5 roku działalności szpitala od roku 2008 do końca pierwszego półrocza 2011. Lata 2008-2009 były relatywnie dobrymi latami dla szpitala z tego względu, że szpital wykazywał zyski a relatywnie oznacza, że od strony przepływów finansowych –gotówki, sytuacja nie była idealna. Wnioski płynące z analizy ekonomicznej, były następujące, przyczyną pogarszającej się sytuacji był:
- spadek przychodów -wynika to z polityki NFZ gdzie od 2010r kontrakty dla szpitala głównie w zakresie działalności lecznictwa zamkniętego czyli oddziałów szpitalnych ale również ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego po prostu są zmniejszane,
- wzrost kosztów działalności -tutaj mamy doczynienia też w życiu prywatnym każdy z nas odczuwa, że z roku na rok wszystko jest droższe i to dotyczy nie tylko szpitala, ale każdej innej firmy funkcjonującej, rosną koszty usług obcych, materiałów medycznych leków skutkiem tego jest -
- pogłębiająca się deficytowość działalności (strata) – w 2010 jest strata na poziomie prawie 900tys.zł  w I półroczu 2011 ta strata była równa stracie za 2010r. skutkiem generowania strat jest -
- brak generowania nadwyżki finansowej – to środki pieniężne, które szpital powinien przeznaczać na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, jeżeli nadwyżka jest ujemna, nie ma jej to skutkiem tego jest- 
- pogarszająca się płynność finansowa – czyli zdolność do terminowego regulowania zobowiązań a skutkiem tych czynników jest-
- zadłużanie się Szpitala i z taką sytuacja mamy doczynienia.
Dalszymi wnioskami, jeżeli chodzi o działalność medyczną szpitala, która jest działalnością podstawową. Przeanalizowaliśmy rentowność poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczenia medyczne, pogrupowaliśmy to w grupy i należy wskazać na to, że działalność szpitala w zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, Pracowni Diagnostycznych, Izb Przyjęć, Poradni Specjalistycznych jest trwale deficytowa i to dotyczyło też lat, w których 2008-2009 szpital miał relatywnie dobre wyniki. Kolejny wniosek jest taki, że w pozostałych zakresach działalności te wyniki się pogarszają, są one na plusie jak patrzymy, wyniki brutto komórek z okresu na okres są coraz niższe. Kolejny wniosek płynący z naszej analizy jest taki, że działalność medyczna jest deficytowa a przyczyną takiego stanu rzeczy są czynniki, o których wspominałem wcześniej, czyli spadek przychodów z jednoczesnym wzrostem kosztów. Należy wskazać też na sytuację taką, że szpital nie ma problemów z wykonywaniem kontraktów, są przekroczenia natomiast problem jest taki, aby pieniądze za wykonywane nadlimity odzyskać. Szpital nie ma możliwości fakturowania świadczeń, czyli uzyskiwania przychodów z tych świadczeń ponadlimitowych o ile zakładam, że nie dochodzi do ugody. Natomiast koszty wykonanych świadczeń znajdują sie w sprawozdaniach finansowych szpitala.

Paweł Magdziarz z firmy Formedis – jeśli chodzi o kadrę szpitala to w zakresie zatrudnienia personelu lekarskiego – stan zatrudnienia optymalny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala w zakresie średniego personelu medycznego – występują przerosty w stosunku do norm liczonych metodą zawodową jednak obniżenie i redukcja aby wyrównać do norm nie są możliwe ze względów organizacyjnych spowodowałoby to spadek jakości udzielanych świadczeń, pozostały personel – występują przerosty zatrudnienia, pracownicy szpitala posiadają odpowiednie kompetencje zawodowe i doświadczenie, podział odpowiedzialności, decyzyjności i działań jest prawidłowy, sposoby motywowania pracowników w kontekście trudniej sytuacji finansowej jest odpowiednie, Szpital nie stosuje sformalizowanych praktyk oceniania pracowników, chodzi tutaj o pewnego rodzaju informatyczne czy papierowe systemy, w którym pracownicy są poddawani bieżącej ocenie są im stawiane cele i na podstawie realizacji tych celów przyznawana jest ocena, która skutkuje określonymi decyzjami ze strony Dyrekcji. Mocne strony kadry: duże doświadczenie, dobra renoma wśród lokalnej społeczności, oddanie w stosunku do pacjenta, wysoki poziom kompetencji miękkich (integracja, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów). Słabe strony: brak ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, jednakże w kontekście trudnej sytuacji finansowej również należy uznać to za stan naturalny. Uwagi: rekomenduje się redukcje w zakresie średniego personelu medycznego i pozostałego personelu Szpitala (szczegóły w części ‘Strategia rozwoju – restrukturyzacja’),  rekomenduje się wynagradzanie lekarzy od wykonywanego zabiegu w szerszym zakresie, tylko cztery osoby z działu finansowo – księgowego posiadają wykształcenie kierunkowe tj. ekonomiczne. Możliwości rozwoju – wnioski - dobór źródeł finansowania inwestycji należy uznać za optymalne (głównie środki unijne, PFRON i pożyczki od organu założycielskiego), brak możliwości efektywnego funkcjonowania, w aspekcie ekonomicznym, w obecnej strukturze i formie, problemy natury finansowej przekładają się na możliwości rozwoju – brak inwestycji, obniżone morale pracowników szpitala, brak kadry medycznej (strona podażowa) – na Państwa rynku trudno jest pozyskać specjalistów szpital musi przepłacać za ich usługi i to jedna z głównych przyczyn trudności finansowych szpitala, który posiada również ograniczoną innowacyjność nie należy odbierać tego negatywnie, ponieważ działanie w zakresie podstawowych świadczeń medycznych, głównie innowacyjność w medycynie jest mierzona nowymi technikami leczenia także tutaj w zakresie podstawowych świadczeń medycznych ta sytuacja innowacyjności jest ograniczona, znikoma zdolność do podejmowania ryzyka – naturalne w sytuacji generowania ujemnego wyniku finansowego powyższe należy uznać za sytuację naturalną, ograniczona zdolność indywidualnego wzrostu i rozwoju zasobów ludzkich wynika z wieku kadry oraz braku uczestnictwa w szkoleniach. Uwagi - szansa na rozwój jedynie poprzez głęboką restrukturyzacje i optymalizację. Efektywność pracy – nasze badanie nie wykazało istotnego poziomu kosztów bezczynności odbiegających od ogólnych standardów, brak istotnego poziomu kosztów utraconych szans, zespołowy charakter pracy – personel zintegrowany i zorientowany na wspólny cel, brak sygnałów mogących mieć negatywny wpływ na pracę całego zespołu, występują oznaki zniechęcenia i braku motywacji (głównie średni personel medyczny) związane z niskim poziomem wynagrodzeń i trudną sytuacją Szpitala – w kontekście problemów finansowych należy uznać za naturalne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ta sytuacja nie mają wpływu na rzetelne wykonywanie obowiązków. Pracownicy mają odpowiednie poczucie swojej wartości i właściwy stopień utożsamiania się z pracą i zespołem (personel pomaga Szpitalowi na własną rękę organizując darowizny z zewnątrz). Kwalifikacje i cechy charakterologiczne zespołu są stosowne do wykonywania powierzonej pracy, zakresy obowiązków adekwatne do zajmowanych stanowisk, praca na poszczególnych stanowiskach przebiega w sposób sprawny i efektywny.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – Potencjał wytwórczy szpitala. Wnioski, jakie z analizy wyciągnęliśmy to: stan techniczny infrastruktury oraz standardy pobytowe pacjentów są niezadowalające – podobne standardy obserwowane w wielu SP ZOZ na terenie kraju, konieczna poprawa stanu technicznego infrastruktury i dostosowanie jej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z rozmów z Dyrekcją szpitala i Starostwem wiemy, że takie plany są czynione, że są przygotowane projekty, że te projekty są w tej chwili w fazie przygotowania wyceny, pozytywne jest absolutnie też, że myślicie, aby infrastrukturę szpitala zmieniać. Infrastruktura w wielu parametrach nie spełnia Rozporządzenia Ministra z dnia 2 lutego 2011 roku. Do ustawy o działalności leczniczej nie mamy żadnych aktów wykonawczych i pytanie czy do ustawy nie wyjdzie nowy akt dostosowawczy związany z infrastrukturą, mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych zmian w tym zakresie. Szczególnym problem jest brak bloku operacyjnego jest to priorytetowa sprawa i wymaga w pierwszej kolejności to rzecz, którą należy rozpatrzyć. Rozporządzenie z dn. 2 lutego br. przesunęło termin dostosowania pomieszczeń do jego wymagań do dnia 31.12.2016 roku (z dnia 31.12.2012 roku określonego w poprzednimi rozporządzeniu), ale zalecamy myśleć już o tym i wiemy, że Państwo już to robią, ponieważ jak dotąd za każdym razem było pewne, że ten okres zostanie wydłużony, tak tym razem pewności nie ma. Realizując różne pomysły ministerstwa zdrowia w zakresie podziału szpitala na A i B, pokazuje że te plany są takie aby być bardziej restrykcyjnym i że Ministerstwo liczy się z tym, że część szpitali wypadnie z rynku.  SPZOZ posiada trzy programy dostosowawcze obiektów do Rozporządzenia, chciałem zwrócić uwagę, że art. 207 ustawy o działalności leczniczej pkt.2 mówi, że do czerwca 2012 musi odbyć się ponowna rejestracja podmiotu leczniczego i należy również przedstawić programy dostosowawcze zaopiniowane pozytywnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną, to jest to co czeka i co trzeba spełnić do czerwca roku przyszłego. Mam nadzieję ze to będzie automat w związku z przesunięciem terminu, szacunkowe nakłady, jakie po rozmowach z Dyrekcją otrzymaliśmy to rząd 21 mln zł na infrastrukturę, pozytywny jest bardzo wysoki poziom wyposażenia Szpitala w sprzęt medyczny (zarówno, jakość jak i stan techniczny) i tu ukłon w stronę Dyrekcji za wykorzystanie maksymalnie środków unijny w wyposażenie szpitala.  Uwagi dotyczące potencjału wytwórczego to rekomenduje się podjęcie decyzji o końcowym kształcie inwestycji po ostatecznym przyjęciu programu restrukturyzacji i rozwoju SPZOZ i druga kwestia to wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (korzyści organizacyjne oraz znaczne oszczędności finansowe).

Paweł Magdziarz z firmy Formedis – drugą częścią audytu była analiza sytuacji ogólnogospodarczej.  Wnioski z organizacji rynku usług medycznych w województwie kujawsko – pomorskim na dzień sporządzenia raportu działało 706 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 144 publicznych, 778 jednostek organizacyjnych odpowiadających swoim rodzajem jednostkom struktury SPZOZ (54 szpitale wielospecjalistyczne, 317 przychodni AOS, 354 przychodnie POZ, 25 stacji pogotowia ratunkowego i 28 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Statystyki zarówno w województwie kujawsko – pomorskim tak jak i w całym kraju przeważają choroby układu krążenia i nowotwory. Nasza analiza wykazała wyróżniającą się dynamika zachorowalności na choroby tarczycy oraz obwodowego układu nerwowego, w Powiecie Mogileński zanotowano wzrost o 4,6 razy, zachorowalność liczona jest ilością osób pozostających pod opieką lekarza POZ  w związku z daną chorobą na 10 tys. mieszkańców. Zabiegi z zakresu chorób tarczycy jest głównym elementem strategii rozwoju, którą przygotowaliśmy na bazie otrzymanych informacji od przedstawicieli szpitala, dowiedzieliśmy się też, że Państwa blok operacyjny jest dobrze przygotowany do realizacji takich zabiegów, chodzi o realizację takich zabiegów w ramach Chirurgii Jednego Dnia, który jest jednym z głównych aspektów przygotowywanej przez nas strategii rozwoju.  W powiecie mogileńskim najczęściej hospitalizowani pacjenci z chorobami układu trawiennego. Najważniejsi konkurenci - Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie (kontrakt NFZ – 22,329 mln zł), Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (kontrakt NFZ – 91,232 mln zł), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Radziejowie (Kontrakt NFZ na ZOL – 1,425 mln zł), lokalni konkurenci (kontrakt NFZ w Mogilnie 1,245 mln zł; kontrakt NFZ w Strzelnie 0,377 mln zł). Pozostałe aspekty analizy w skali makro, to co może mieć wpływ na funkcjonowanie szpitala i rynku jest wzrost zamożności społeczeństwa (poziom PKB) obecnie Polska posiadaj jeden z najniższych wskaźników na ochronę zdrowia mierzonych jako procent PKB, wyższy mamy wskaźnik jedynie od Estonii czy Meksyku, Polska charakteryzowała się w 2009r. wskaźnikiem na poziomie 7,4%, Estonia 7%, Meksyk 6,4%, w stosunku do średniej Unii też nie jest najlepsza, dla unie wynosi 9,5% a Polska 7,4%, kolejne to zmiany demograficzne (liczba ludności – to będzie działać od strony popytowej i będzie to pomniejszać, bo wskaźnik urodzeń nam cały czas maleje, to co będzie wpływać pozytywnie i będzie niwelować tą stratę, to struktura społeczeństwa i starzenie się i coraz więcej osób będzie w wieku poprodukcyjnym, potrzebujących leczeni i tu widzimy szansę dla rynku), ostatni czynnik to świadomość prozdrowotna, który powiązany jest z poprzednimi dwoma czynnikami. Strefa mikro: ograniczona konkurencja wynika z faktu zabezpieczenia przez szpital podstawowego leczenia, konkurencję stanowią byli pracownicy SPZOZ brak jest nowych graczy na rynku, dodatkowo, co zwiększa i ogranicza konkurencję to są bariery wejścia, którą jest ograniczona możliwość pozyskania kadry, głównie konkurenci oferują leczenie w ramach jednej lub paru specjalności i posiadają niskie kontrakty z NFZ a także to, co nie sprzyja wchodzeniu tutaj na rynek jest utożsamianie społeczeństwa usług komercyjnych, usług prywatnych z usługami odpłatnymi. Jeśli chodzi o substytuty jest również ograniczona groźba pojawienia się substytutów na rynku, przejawia się to nowymi technologiami leczenia, co w przypadku zabezpieczenia podstawowego leczenia przez SPZOZ jest dość ograniczone. W takim przypadku wpływ na rynek, groźba przejawia się bardziej, w jakości sprzętu a także kadry, oba te czynniki posiada SPZOZ na bardzo dobrym poziomie, co zwiększa Państwa przewagę na rynku. Występuje również niewielka siła oddziaływania pacjentów na działalność, jest to dość naturalne w przypadku ochrony zdrowia, pacjenci korzystają zazwyczaj z leczenia w miejscu swojego zamieszkania, podobnie jest w przypadku Państwa rynku, wykazywane są niewielkie ruchy pacjentów naturalnej wielkości, to co dodatkowo motywuje pacjentów do korzystania ze świadczeń na swoim rynku jest przywiązanie do lekarza. Szpital ma swobodny wybór dostawców i jest niewielka siła ich oddziaływania, jest duża dostępność ofert. Nie ma sytuacji gdzie jeden dostawca oferuje dany produkt a także, co wpływa na swobodny wybór i niewielką siłę oddziaływania to możliwość podjęcia przez szpitala integracji planowej wstecz. Chodzi o takie usługi jak – pralnicze czy sprzątania, które można podjąć we własnym zakresie. Kolejną częścią analizy ogólnogospodarczej jest analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron szpitala oraz zagrożeń i szans wynikających z rynku. Mocne strony to: wysoka, jakość sprzętu medycznego, dobra renoma opieki (szczególnie ZOL), doświadczona i wykwalifikowana kadra, wysokie oceny kontroli sanitarnych mimo posiadania starych obiektów, poziom powikłań dużo mniejszy niż u konkurentów. Słabe strony: istotne problemy finansowe, słaba, niespełniająca wymagań infrastruktura, niski poziom finansowania NFZ, utrzymywanie dwóch obiektów szpitalnych, brak codziennej obecności najwyższego kierownictwa w miejscu świadczenia podstawowej działalności (Strzelno), wąska kadra młodych lekarzy. Szanse: istnienie nisz rynkowych (rehabilitacja, chirurgia 1- dnia, choroby tarczycy), rosnąca chęć społeczeństwa do korzystania z komercyjnych świadczeń medycznych, wzrost zamożności i starzenie się społeczeństwa oraz zmiany w jego strukturze, powstanie kilku niezależnych funduszy zdrowia. Zagrożenia: ograniczony dostęp do kadry medycznej, niekorzystna lokalizacja (chodzi o niekorzystną lokalizację wobec konkurentów, Państwa konkurentem jest szpitala w Inowrocławiu, ma dogodniejszą lokalizację, ze względów geograficznych i demograficznych a jeśli chodzi o Żnin, wywodzi sie z faktu znajdowania się na jednej z głównych dróg), słaba komunikacja miejska pomiędzy Mogilnem i Strzelnem, mała atrakcyjność miejsca dla kadry medycznej, plany podziału szpitali na ośrodki klasy A i klasy B (klasa B = utrudniony dostęp do finansowania NFZ).

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – przechodzimy do części, w której kluczową sprawą są wnioski, jakie wyciągnęliśmy, co do dalszej formy funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie a także do propozycji związanych z restrukturyzacją i opracowaniem strategii rozwoju. Kluczową sprawą jest Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r., która weszła w życie 1 lipca tego roku z małymi wyjątkami, ponieważ wejście w życie kilku artykułów zostało przesunięte. Podstawowa kwestią związaną z wejściem w życie ustawy jest odpowiedź na pytanie czy przekształcać czy nie SPZOZ w spółkę kapitałową. Jakie ustawa daje możliwość, jeśli jest dodatni wynik finansowy nie ma problemu, nie ma przymusu przekształcenia, szpital może funkcjonować w dalszym ciągu w ramach struktury SPZOZ.  Jeżeli mamy ujemny wynik finansowy to tu już ustawa narzuca na Państwa pewne obowiązki. Jeśli SPZOZ posiada środki w momencie pojawienia się ujemnego wyniku finansowego SPZOZ ma możliwość pokrycia straty z własnych środków. Najczęściej się tak nie dzieje i najczęściej tych środków nie ma. Jeżeli nie ma to podmiot tworzący ma dwie możliwości albo pokryje stratę wynikająca z działalności szpitala i musi ja pokryć w wysokości ujemnego wyniku finansowego powiększonego o amortyzację w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jeśli SPZOZ i podmiot tworzący nie pokrywa straty powiększonej o amortyzację w ciągu 12 miesięcy od terminu określonego w art.59, ust.2 ustawy o działalności leczniczej być przekształcony lub zlikwidowany. Patrząc na wyniki firanowe SPZOZ Mogilno to przyjdzie Państwu podjąć taką decyzję, albo pokrywamy albo przekształcamy w spółkę prawa handlowego. Jeżeli decyzja o przekształceniu to istotnym elementem wynikającym z ustawy jest ustalenie wskaźnika zadłużenia SPZOZ na dzień poprzedzający dzień przekształcenia (wskaźnik 0,5) podmiotu. Zgodnie z art.75 wskaźnik jest zdefiniowany, jako relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów. Czyli tak naprawdę skrótowo: ustawodawca dopuszcza zadłużenie spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ na poziomie 50% przychodów rocznych tej spółki. Zachętami do przekształcenia są dwie rzeczy dotacje i tu jest ograniczony czas do dnia 31 grudnia 2013 r. jeśli następuje przekształcenie to podmiot tworzący może ubiegać się w tym okresie o dotację celową. Mogą być umorzone zobowiązania, które są wyszczególnione – znane na dzień 31 grudnia 2009 roku określone w ustawie zobowiązania przejęte od SPZOZ, w większości są to zobowiązania cywilno –prawne i tak naprawdę punkt ten wzbudza duże kontrowersje na rynku. To zapis ustawy, który daje nagrodę tym, którzy się zadłużyli a karze tych jak np. SPZOZ Mogilno, którzy tego typu zadłużeń nie mają.  Kluczowe decyzje organu założycielskiego w przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu to jest kwestia związana z nieruchomością czy ma być aport do spółki, czy dzierżawa nieruchomości, jaki ma być poziom zobowiązań spółki w momencie przekształcenia tu wracamy znowu do wskaźnika 0,5 ustawodawca mówi, że może być pozostawione zadłużenie na poziomie wskaźnika, ale nie musi, organ założycielski może spłacić całość zadłużenia i tu jest ta różnica, ponieważ dotąd można było przekształcić SPZOZ na prawach zgodnie z tzw. planem Rządowym B i różnica miedzy ustawą o działalności leczniczej, przekształceniu nie likwidacyjnym zgodnie z ustawą a przekształceniu likwidacyjnym zgodnie z planem B polega na tym, że tam powstawał nowy podmiot nie zadłużony funkcjonujący na rynku, było tam wiele trudności z przekształceniem, ustawa pozwala na płynne przekształcenie. Tam trzeba było podmiot zlikwidować było to żmudne, natomiast podstawowa równica polega na tym, ze te podmioty, które się przekształciły wg. planu B zaczęły start od zera, bez zadłużenia a dzisiaj większość, którzy zdecydują się na przekształcenie będą posiadały zadłużenie na poziomie 50% rocznych przychodów. Kolejna kwestia to jest decyzja, jaką musi podjąć organ założycielski to forma spółki, czy spółka z o.o.  czy S.A. tu jest też wiele kwestii z tym związanych, powołanie rady nadzorczej czy nadzór z poziomu zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy i kwestia skład zarządu i rady nadzorczej. To kluczowe rzeczy, które należy rozpatrzyć w momencie jak zapadnie decyzja o przekształceniu SPZOZ w spółkę prawa kapitałowego. Chcieliśmy pokazać kilka istotnych elementów, które różnią działalność w formie SPZOZ a spółką. Z analizy tabeli wynika, że zdecydowanie korzystniej byłoby prowadzić działalność w ramach spółki. SPZOZ boryka się często z brakiem środków finansowych, w większości SPZOZ-y są jednostkami, które wykazują straty i nie mają możliwości zaciągania kredytów, nie mogą pozyskać obligacji i brak możliwości jakiegokolwiek innego pozyskania inwestorów zewnętrznych. W przypadku spółki nie ma problemu z kwestią zaciągania kredytów emisją obligacji oczywiście, jeśli spółka jest rentowną. Również swobodna możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych, którzy chętnie przystąpią do spółek przekształconych z SPZOZ-ów. Dostęp do finansowania zewnętrznego jest bardzo ograniczony i najczęściej pomocą służy organ założycielski, który udziela pożyczek SPZOZ a spółka ma zwiększoną wiarygodność kredytową. Restrukturyzacja szpitala nie ma formalnego znaczenia, można to robić w ramach SPZOZ i spółki, nie widać różnicy może w pewnych elementach spółce byłoby łatwiej. Jest różnica, jeśli chodzi o uprawnienia zarządzania spółką, w SPZOZ zarząd sprawuje dyrektor powołany przez organ założycielski, brak kadencyjności oraz trybu dokonania okresowej oceny dyrektora, ograniczenia wynikające z kompetencji rady społecznej i organu założycielskiego, odpowiedzialność materialna tylko wynikająca z kodeksu pracy, ograniczenia w odwoływaniu dyrektora, wynikające z przepisów kp, brak mechanizmów wymuszających kontrolę wydatków prowadzi do zadłużenia zakładu (nie mówimy o SPZOZ). Jeśli chodzi o spółkę to sposób wykonywania zarządu reguluje ksh, jest to ściśle określone i regulowane, kadencyjność funkcji podlegającej corocznej ocenie (absolutorium), uregulowany prawem sposób wykonywania zarządu, uregulowany prawem sposób kontroli zarządu przez właścicieli i radę nadzorczą, odpowiedzialność zarządu całym swoim prywatnym majątkiem za podejmowane decyzje, odwoływanie członków zarządu w każdym czasie, odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną spółce. Jeśli chodzi o usprawnienia zarządzania to w spółce mamy odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, czego nie ma w SPZOZ i odpowiedzialność karna. Jeśli chodzi o percepcję rynkową SPZOZ jest specyficznym podmiotem prawnym, podobny do przedsiębiorstw państwowych i trudnym do oceny rynkowej, trudności w egzekwowaniu roszczeń; brak zdolności upadłościowej, przestarzały i biurokratyczny sposób zarządzania, brak elastyczności. Spółka jest podmiotem prawnym dobrze znany w obrocie handlowym, jest wiarygodna, ma jasne zasady odpowiedzialności za zobowiązania, co zwiększa jej wiarygodność. Dodatkowa działalność komercyjna i tu mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o SPZOZ w kontekście ustawy o działalności leczniczej, jeśli chodzi o spółkę można świadczyć dodatkowe świadczenia odpłatne. Racjonalizacja świadczeń zdrowotnych najczęściej w SPZOZ to brak narzędzi wymuszających racjonalizację w spółce rachunek wyników i zasady, jakim podlega spółka wymusi racjonalizację. Dochodzimy w zasadniczej kwestii do odpowiedzi na jedno z pytań, które nam zadaliście tj. Jakie korzyści, ostateczne pytanie jest przekształcać czy nie, decyzja należy do Państwa, my możemy tylko na bazie rekomendacji. Tabela pokarze, co by się działo gdybyśmy szpital w Mogilnie przekształcić w spółkę kapitałową. Zacznijmy od zachęt, jeśli chodzi o umorzenia to wszystkie zobowiązania były przez Państwa regulowane i tu za bardzo nie ma zachęty finansowej, żeby sie przekształcać. Dotacje i kwota zobowiązań wobec dostawców związana jest z zawartymi ugodami z dostawcami, trudne jest teraz do oszacowania zależne jest na ile uda sie ugody zawrzeć. Kwota zobowiązania wynikających z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący SPZOZ Mogilno – 395.000 zł na dzień 30.06.2011 i o tyle można by było się starać. Istotną kwestią jest zwrot kosztów podatku od towarów i usług od wniesionego do spółki kapitałowej aportu – zależne od wyceny aportu, jeżeli taki podatek byłby należny, ponieważ są dyskusje i różne werdykty sądowe, ze podatek VAT nie występuje w przypadku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jakim jest SPZOZ do spółki, ale w najgorszym wypadku gdyby taki podatek było to oczywiście zależne jest to od wyceny aportu i organ założycielski mógłby sie o taką dotację ubiegać. Również zwrot kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości -zależne od wartości rynkowej nieruchomości, to też jakaś wartość, o którą można się ubiegać, aby została zwrócona, ponieważ przy wniesieniu aportem nieruchomości do spółki niezbędna jest jej wycena. Koszty związane z przekształceniem – wyceny majątku, doradztwa prawnego, opłat notarialnych i skarbowych, koszty związane z limitem początkowego zadłużenia spółki – wyliczone na dzień 30.06.2011 w kwocie 520.625zł, by uzyskać współczynnik 0,5 podatek od towarów i usług od wniesionego do spółki kapitałowej aportu – możliwy zwrot z dotacji na VAT. Dochody ze świadczeń komercyjnych są marginalne w przypadku spółki kapitałowej wszyscy rozważają,  że będzie można je świadczyć u Państwa jest to ograniczone tym, że duża ilość sprzętu pozyskana z programów unijnych i na tym sprzęcie nie można świadczyć usług komercyjnych, ale informacje jakie spływają do nas z rynku to są takie, że świadczenia są marginalne to 3-4 % przychodów szpitali, które działają w formie spółek prawa a handlowego i to praktycznie nic. Ocenia się, że może to być maksymalnie 5% przychodów SPZOZ, który macie z działalności komercyjnej, więc nie jest to mocny argument. Jakie koszty byłyby związane z pozostawieniem szpitala w Mogilnie w formie SPZOZ.  Ujemny wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji do pokrycia przez Powiat Mogileński - na dzień 30.06.2011 r. wynosi 320 321 zł. Gdyby założyć, że ta starta będzie proporcjonalna to powyższa kwota na dzień 31.12.2011 r. wynosić może około 640 000 zł. SP ZOZ jest na pewno ułomną strukturą organizacyjną. To nie jest coś, co powinno w przyszłości funkcjonować na rynku i za pewne nie będzie, to kwestia czasu. Wszystkie podmioty na rynku handlowym powinny działać w formie spółek prawa handlowego, bo tu jest działalność ściśle określona. Ale czy spółka prawa handlowego, która ma następujące ograniczenia rynkowe: ograniczone przychody (wielkością kontraktów z NFZ, negocjacje są coraz trudniejsze, trudno też nazwać to negocjacjami, bo uczestniczyłem często i tak jest, że dostaje sie protokół do podpisani), dopuszczenie do pozostawienia zadłużenia spółki w wysokości 50% rocznych jej przychodów, czyli mamy doczynienia z podmiotem, który zaczyna działalność od nowa i już jest zadłużony, brak możliwości realizacji strategii optymalnego zatrudnienia (spółka przejmuje wszystkich pracowników od SPZOZ i tak jak na bazie planu rządowego B przekształceń spółka SPZOZ podlega likwidacji i powstaje nowa spółka i tu dyrekcja czy zarząd spółki mógł tą kwestie w stopniu uregulować, tak naprawdę w myśl ustawy takiej możliwości nie ma, ten nasz nowy podmiot spółka musi to przejąć), ustawowa konieczność zabezpieczenia nie doszacowanych świadczeń, większość świadczeń kontraktowanych z NFZ jest kompletnie nie doszacowana i za pewne w najbliższym czasie nie będzie, przy jednoczesnym podleganiu przepisom kodeksu spółek handlowych, w szczególności prawu upadłościowemu jest rzeczywiście spółką prawa handlowego? Na pewno nie jest tylko nazwana w ustawie spółka prawa handlowego i ja powiem szczerze jestem za otwartym rynkiem dla działań w formie spółek prawa handlowego i na pewno wszyscy, również dyrektorzy szpitali mieli by dużo większe możliwości w przypadku działalni w formie spółki prawa handlowego to nie chciałbym być właścicielem takiej spółki z takimi ograniczeniami. Zaleca się nie przekształcanie SPZOZ w Mogilnie w spółkę prawa handlowego w chwili obecnej. Uzasadnienie: brak korzyści z przekształcenia (koszty przekształcenia > kwoty ujemnego wyniku finansowego powiększonego amortyzacje); brak nagrody za spłatę zobowiązań cywilno – prawnych, zagrożenia wynikające z przekształcenia (prawo upadłościowe, co wisi nad spółką, która zostanie przekształcona spółką z zadłużeniem z ograniczeniem dochodów i innymi), ułomna forma spółki prawa handlowego, brak rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o działalności leczniczej, nawet te SPZOZ, które chciałyby się przekształcać to tak naprawdę nie mają rozporządzeń wykonawczych pozwalających na przekształcenie się i ten argument obalamy, o którym mówiliśmy wcześniej, że kwestia usług komercyjnych ewentualnie gdyby one mogły być w jakimś zakresie u Państwa wykonywane to w tych szpitalach w których mogą być wykonywane to 3-5% tyle się szacuje. Tak naprawdę zmiana formy prawnej nie uleczy problemów SPZOZ-ów i tak naprawdę proponujemy uleczyć problemy a później przyglądając się, co się dzieje na rynku pomyśleć o ewentualnym przekształceniu. Rodzi sie pytanie czy nie zostaniecie sami albo w mniejszości. Co w tym czasie zrobi konkurencja? 105 SPZOZ przekształciło się w ramach tzw. „Planu B”, rząd ocenia, że w ciągu najbliższych 3 lat, lat obwiązywania umorzeń przekształconych zostanie 40% SPZOZ (= 240) w spółki prawa handlowego na bazie przepisów Ustawy o działalności leczniczej i tyle przewidział na umorzenia i dotacje, które wynikają z ustawy, Związek Powiatów Polskich ocenia, że w powyższym okresie tylko około 50-70 SPZOZ (8-12%) zostanie przekształconych w spółki prawa handlowego. My wracamy z konferencji „rynek zdrowia” gdzie występowało wielu dyrektorów bardzo dużych SPZOZ-ów i tak naprawdę nie usłyszałem ani w jednej wypowiedzi decyzji o przekształceniu. Większość mówiła ok, fajnie ale poczekamy, zobaczymy co się będzie działo, co rynek pokaże i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Proponujemy przyjęcie następującego planu działania : pozostawienie SPZOZ Mogilno w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, restrukturyzacja finansowa szpitala, wdrożenie strategii rozwoju – etap restrukturyzacji organizacyjnej SPZOZ Mogilno, wdrożenie strategii rozwoju – I etap optymalizacji, wdrożenie strategii rozwoju – II etap optymalizacji, to kwestia związana z infrastrukturą, proponujemy to co jest najmodniejsze na rynku ewentualnie rozważenie powołania spółki celowej do dalszych inwestycji w infrastrukturę SPZOZ, to są spółki celowe powstające z udziałem samorządu lokalnego i szpitala, to temat na inne spotkanie, tu są pewne korzyści z tego wynikające i dopiero wtedy proponujemy podjęcie decyzji o ewentualnym przekształceniu, trzeba mieć na uwadze te zachęty które mamy, zachęty firanowe obowiązują do 2013r. i nie wiemy, co będzie dalej. Za pewne jak sprawdzi sie to, co mówi Związek Powiatów, że to będzie 8-12 % przekształconych SPZOZ to może się okazać, ze ustawodawca przedłuży okres obowiązywania tych zachęt na następny okres.

Michał Ogrodowicz z firmy Formedis -  w zakresie restrukturyzacji finansowej którą chcielibyśmy zaproponować są to główne kierunki działania, które mają doprowadzić do tego, że sytuacja szpitala płatnicza się polepszy. To Kierunki działań z jednej strony, które można by było nazwać restrukturyzacją produktową a z drugiej strony są to działania o charakterze bieżącym, które dają czas na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, które proponujemy. I żeby zwiększyć stan gotówki w obrocie bieżącym, do tych działań należy przede wszystkim koncentracja na usługach o najwyższej rentowności zmiany w zakresie polityki cenowej, chodzi nam tutaj o możliwości zmian cen usług, niestety w przypadku szpitala dotyczy to usług diagnostycznych (nadanie rtg, usg i inne), brak jest możliwości realnej zmiany cen, jeśli chodzi o świadczenia wykonywane na rzecz NFZ, kolejne działania to optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury, np. zawieszenie wpłat na ZFSŚ (po uprzedniej zgodzie związków zawodowych), jest też określony czas, na jaki fundusz może być zawieszony, zamrożenie poziomu wynagrodzeń, wprowadzenie zmian w strukturze i wartości pasywów, czyli zamiana zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, zmiana warunków zaciągniętych od organu założycielskiego pożyczek długoterminowych, uprawnienie procesu zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Chodzi o to w zapasach, żeby utrzymać wymagany poziom, taki który zapewni bezpieczeństwo aby nie dokonywać zakupów w dużych ilościach, które taka naprawdę zostanie zużyte w czasie, natomiast z chwilą zakupu rodzi zobowiązanie. Jeśli chodzi o należności, chodzi o to, aby nie dopuszczać do sytuacji takich gdzie dłużnicy szpitala czy też np. osoby prywatne czy osoby korzystające z usług, nie myślę o NFZ, który jest wiarygodnym płatnikiem i płaci na czas, może nie wszystko, ale żeby nie dopuścić do przeterminowania się należności i aby dbać o to, aby jak najszybciej spływały. Jeśli chodzi o zobowiązania, to jak wcześniej była mowa o zamianie ich charakteru z krótko na długoterminowe i utrzymywanie aktywnej polityki w zakresie kontaktów przede wszystkim z dostawcami towarów i usług. Dlatego że jest to największa grupa wierzycieli i tutaj sprawne funkcjonowanie kontaktów gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie szpitala bez zakłóceń

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – i dochodzimy do pierwszej części Strategii Rozwoju, którą Państwu proponujemy. My proponujemy a Państwo decydujecie, co z tych elementów odpowiada i co z tych elementów zrealizujecie. Pierwsza kwestia jest związana z konsolidacją działalności Oddziałów Wewnętrznych. Naszym zdaniem jest niemożliwe działanie dwóch oddziałów wewnętrznych w dwóch jednostkach jednego SPZOZ, proponujemy, dlatego zlikwidowanie Oddziału Wewnętrznego w Mogilnie i zwiększenie liczby łóżek Oddziału Wewnętrznego w filii w Strzelnie, do 45 (co wzięło się z liczby obłożenia łóżek w Strzelnie i Mogilnie i kontynuowanie działalności tylko i wyłącznie w szpitalu w Strzelnie) przy utrzymaniu obecnej wysokości kontraktu z NFZ, co nie musi być łatwe do uzyskania. Spowoduje to redukcję 9 etatów średniego personelu medycznego (około 275 000 zł rocznie), personel lekarski kontynuuje swoją działalność na skonsolidowanym oddziale w Strzelnie, wprowadzenie nowych usług w miejsce zlikwidowanego oddziału w filii w Mogilnie (wykorzystanie zredukowanego personelu).  Kolejna rekomendacja to konsolidacja działalności Izb Przyjęć, będziemy konsekwentni w naszych rekomendacjach, że w ramach jednego państwa SPZOZ-u działającego w dwóch szpitalach nie powinno być prowadzone w większości te same działalności. Jest to skutkiem konsolidacji Oddziałów Wewnętrznych, redukcja kosztów pracowniczych – 176 000 zł w skali roku, mówimy o utrzymaniu obecnego kontraktu z NFZ.  Przeniesienie działalności Przychodni nr 2 w Mogilnie do Przychodni nr 1 w Mogilnie: uzasadnione względami ekonomicznymi i bardziej racjonalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów, koncentracja działalności w jednej lokalizacji POZ, AOS oraz Fizjoterapii (Oddział Rehabilitacji) może przynieść korzyści związane z redukcją średniego personelu medycznego oraz pomocniczego personelu niemedycznego, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oraz nakładów potrzebnych na dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów prawa. Redukcja etatu: pracownika gospodarczego, pielęgniarki (która może być przeniesiona na Oddział Rehabilitacji, który ma powstać w miejsce zlikwidowanego Oddziału Wewnętrznego), korzyści to około 57.000 zł w skali roku.
Przeniesienie Przychodni w Strzelnie do głównej lokalizacji Szpitala: co da bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, sprzętowych i infrastrukturalnych. Likwidacja działalności WOZ Józefowo: sugerowane ze względu na bardzo małą liczbę przypisanych pacjentów – przeniesienie pacjentów do innego ośrodka, kontynuacja działalności w obecnym kształcie spowoduje: generowanie strat na działalności, konieczność poniesienie nakładów na dostosowanie pomieszczeń do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Optymalizacja działalności ZOL, tutaj długo się zastanawialiśmy i szukaliśmy jakiegoś wariantu, są trzy najgorszy jest czwarty likwidacja. ZOL niestety przynosi straty. Wariant I : redukcja 8 etatów pielęgniarskich poprzez zmniejszenie zatrudnienia: z 4 do 3 pielęgniarek w godzinach dziennych, z 4 do 2 pielęgniarek w godzinach nocnych, oszczędności w kwocie około 242 000 zł rocznie, nie spowoduje pogorszenia jakości oferowanych usług, powyższe działania nie wpłyną na rentowność ZOL-u. Zmniejszymy stratę, ale nadal nie będzie rentowny. Optymalizacja działalności ZOL - Wariant II: redukcja 8 etatów pielęgniarskich jak w Wariancie I, podniesienie standardu infrastruktury świadczonych usług zmierzającej do poprawy warunku pobytowych – podjęcie próby ściągnięcia pacjentów o wyższym uposażeniu, mogłoby to wpłynąć na to, bo też to wynikało z rozmów, jakie przeprowadziliśmy z pracownikami, lekarzami, że pacjenci w większości mają niskie uposażenie a to istotne w przypadku ZOL-u, mało realne bilansowanie się ZOL-u: zgodnie z Rozporządzeniem pacjent opłaca pobyt na oddziale 70% swoich dochodów, 100% pacjentów musiałoby dopłacać 1.009 zł (obecnie średnio 648 zł), miesięczny dochód każdego pacjenta musiałby wynosić 1.441zł (średni poziom emerytury w województwie kujawsko - pomorskim 1.597zł). Jest to nierealne i nie do spełnienia. Nie mamy szans na pozyskanie takich pacjentów. Dlatego szukaliśmy dalej, bo mimo wszytko uważam, ze to przyszłość dla szpitala i NFZ musi się obudzić i wrócić do stawek, które kiedyś płacił za osobo dobę pacjenta, ponieważ społeczeństwo nam sie starzeje i ZOL-e będą potrzebne i to jest coś, co prędzej czy później dostrzeże NFZ. Optymalizacja działalności ZOL - Wariant III: oparliśmy się tutaj, że stan pacjentów przyjmowanych na oddział podlega ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (skala od 0 do 40 punktów) im niższa ocena pacjenta w skali Barthel = wyższa stawka od Funduszu, oczywiście są to pacjenci bardziej schorowani, trudniejsi do opieki.  Rekomendujemy: przygotowanie oddziału do przyjęcia przynajmniej 30% pacjentów, którzy w dniu przyjęcia na oddział i w trakcie pobytu będą mieli ocenę w skali Barthela 0, czyli te ciężkie przypadki, co wiąże się z podniesienie standardu infrastruktury świadczonych usług zmierzającej do poprawy warunków pobytowych, pozostawienie dotychczasowego składu średniego personelu medycznego (ze względu na specyfikę pacjentów), konieczność dostosowania kadry zatrudnionej na oddziale do wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., tam są określone, jakiego typu pielęgniarki i ile powinno być zatrudnionych, to jest kwestia czysto organizacyjna, jak pozyskać 30% tego typu pacjentów, tu niestety należy zacząć działania rynkowe, trzeba skierować oferty do wszystkich szpitali w okolicy i taka informacja musi pójść, ze jesteście przygotowani do hospitalizacji tego typu pacjentów i to może dać efekty. Przy tego typu działaniach, przy braku jakiejkolwiek redukcji personelu medycznego oddział staje się rentowny, mówimy o oddziale powyżej 500 tys. Zł. Restrukturyzacja działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego mamy tu doczynienia z niskim wykorzystaniem bazy łóżkowej (60% oddział ginekologiczny, 70% oddział położniczy), średni roczny wskaźnik porodów w powiecie mogileńskim wynosi 109,8 urodzeń na 10.000 mieszkańców (w całym województwie 109,2), w związku z powyższym niewielkie szanse na zwiększenie ilości porodów, szczególnie przy aktualnej infrastrukturze oddziału,  redukcja dwóch etatów średniego personelu medycznego na oddziale (39.000 zł oszczędności) i nie wpłynie, na jakość oferowanych usług przez oddziały. Oddział Dziecięcy:  wykorzystanie bazy łóżkowej na poziomie 71% (sezonowość usług) ale nie można w tej kwestii za dużo zrobić ponieważ to jest typowa sezonowość usług, obowiązkiem Powiatu jest kontynuowanie działalności tego oddziału i przy dzisiejszym poziomie finansowania NFZ nie widzimy możliwości optymalizacji działania oddziału, w celu osiągnięcia jego rentowności, możemy mieć doczynienia ze spółką, która będzie zmuszona prowadzić usługi, które z góry są nierentowne i z tym musicie sie liczyć przy podejmowaniu decyzji z ewentualnym przekształceniem lub nie.
Optymalizacja zatrudnienia w DPD: dokonanie zmian w obsadzie karetki podstawowej w Strzelnie (P) - wprowadzenie zespołu 2 osobowego składającego się z ratownika medycznego oraz ratownika medycznego – kierowcy, redukcja 5 etatów kierowców spowoduje oszczędności w kwocie około 128.000 zł rocznie. Reorganizacja działalności Laboratorium Analitycznego: stworzenie centralnego laboratorium w Strzelnie poprzez likwidację laboratorium w Mogilnie (zalecane w związku z konsolidacją Oddziałów Wewnętrznych i Izb Przyjęć), punkty pobrań w Mogilnie i innych ośrodkach. To laboratorium było niezbędne ze względu na oddział wewnętrzny Izby Przyjęć, wcześniej rekomendowaliśmy konsolidację oddziałów wewnętrznych i izb przyjęć, czyli wynikałoby, że to samo można zrobić z laboratorium tym bardziej, że przyniosłoby to znaczące redukcje kosztów zatrudnienia – 348.000 zł. Znaki zapytania to: realizacja reorganizacji wymaga przeanalizowania umów zawartych na dofinansowanie zakupu sprzętu do laboratorium ze środków unijnych i należy bardzo szczegółowo przeanalizować umowy czy taka możliwość by istniała, aby nie narazić się na obowiązek zwrotu dofinansowania, które Państwo dostaliście ze środków unijnych. Kolejny czynnik - brak laboratorium w Mogilnie spowoduje brak możliwości realizacji w Mogilnie świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia finansowego byśmy byli za konsolidacją, ale niezmiernie istotny jest czynnik społeczny i zdajemy sobie z tego sprawę.  Optymalizacja procesu utrzymania czystości i higieny Szpitala tu sugeruje się rozważenie dwóch kierunków działania:  całkowity outsourcing działalności polegający na zleceniu wykonywania usług firmie zewnętrznej albo przeszkoleniu funkcjonujących obecnie ekip sprzątających w tzw. know how i doposażeniu ich w profesjonalny sprzęt - redukcja 20% personelu (140.000 zł oszczędności). Optymalizacja kosztów obsługi technicznej: znak zapytania to możliwość outsourcingu – Facility Management, w przypadku pozostawienia działalności w Szpitalu – redukcja do jednej ekipy w Strzelnie (275.000 zł oszczędności). Rozmawialiśmy z Dyrektorem i przyznajemy dużo racji w tym, co Dyrektor mówi, że absolutnie taka ekipa przynajmniej jedna, jaką my sugerujemy jest niezbędna żeby szpital funkcjonował i skłaniamy sie ku drugiemu rozwiązaniu, czyli pozostawieniu jednej ekipy. Reorganizacja funkcji administracyjnych: połączenie funkcjonalne działalności Działu Kadrowego z Działem Płacowym Szpitala (redukcja 1 etatu – oszczędność 27.500 zł rocznie); redukcja etatu Kierownika Działu Transportu (około 35.000 zł rocznie) oraz 4 etatów kierowców (około 102.000 zł rocznie); redukcja Kierownika Administracyjno – Gospodarczego (32 000 oszczędności w skali roku) w przypadku przeniesienia Dyrekcji i Administracji do Strzelna, redukcja wynagrodzenia lub redukcja czasu pracy na stanowisku Kierownika ds. Obronności do 1 etatu (18.000 zł rocznie); redukcja etatów w Dziale SIM o dwa etaty (29.000 zł rocznie).

Michał Ogrodowicz z firmy Formedis – w ramach strategii rozwoju i restrukturyzacji rekomendujemy przeprowadzenie innych działań, które korzystnie wpłyną na funkcjonowanie i wynik szpitala i możemy tu zaliczyć: wdrożenie w Szpitalu systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO (alternatywnie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) będącego czynnikiem rankingującym w procesie ofertowania i zawierania umów z NFZ, uzyskanie certyfikatu jakości jest również istotne z punktu widzenia rozwijającego sie rynku ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych, dlatego, że firmy które ubezpieczenia sprzedają również posiadanie takiego sytemu premiują. Do innych działań należy: wdrożenie strategii marketingowej, czyli tak naprawdę wszelkich narzędzi, które będą zmierzały do tego, ze szpital będzie rozpoznawany na rynku. Innymi działaniami mogą być działania zmierzające do usprawnienia kluczowych procesów pomocniczych a w tym wdrożenie systemu informacji zarządczej, wdrożenie systemu budżetowania i controllingu, wdrożenie systemu rachunku kosztów zmiennych, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego tzw. część białą. Te działania zmierzają tak naprawdę do tego, aby Zarząd szpitala posiadał dogłębna informację i był w stanie określić i posiadać taką wiedzę ile tak naprawdę kosztuje wykonanie danej usługi medycznej, co pozwoli na to, ze będzie można dokonywać bardzo szczegółowych analiz a później dokonywać analizy i zmiany cenników oferowanych usług również przydatne w negocjacjach z NFZ. Wprowadzenie w laboratoriach systemu zewnętrznego klasy LIS nadzorującego pracę całego laboratorium w celu wprowadzenia efektywnej kontroli nad ilością wykonywanych badań (może przynieść oszczędności rzędu 10%, czyli około 35.000 zł), wdrożenie systemu będzie miało wpływ na uszczelnienie całego sytemu a przez to na koszt zużycia odczynników, materiałów medycznych używanych w laboratorium. Optymalizacja gospodarki lekami (system IT i Unit Dose), mamy to na myśli system informatyczny wspomagający n[p. gospodarkę magazynową w apteczkach oddziałowych, jak również Unit Dose, co oznacza dozowanie leków na pacjenta – wszystko jest zaplanowane i nie trzeba kupować całego dużego zbiorczego opakowania, jeśli takiego uzasadnienia nie ma. Kolejnym działaniem może być korzystanie usług brokera ubezpieczeniowego (redukcja kosztów ubezpieczenia o ok. 10%), który posiada szerokie kontakty i potrafi z umowami, które szpital aktualnie posiada zrobić coś na zasadzie, że będzie szersza ochrona ubezpieczeniowa za niższą cenę. Opracowanie długoterminowego biznesplanu wraz z jego wdrożeniem i kontrolą realizacji, żeby był pomiar, kontrola, żeby można było korygować założenia przyjęte do biznes planu i żeby można było realizować strategię żeby szpital dalej mógł sie rozwijać. Ostatnie działanie to przyłączenie się do grupy zakupowej, tutaj mamy na myśli, że grupy zakupowe w Polsce powstają do usług związanych z dostawą energii i szpital mógłby się przyłączyć do innych szpitali, to na pewno spowoduje, że zakupy energii elektrycznej, materiałów medycznych będzie niższe, czyli, że większa grupa większy wolumen zakupów będzie powodował jednostkowy niższy koszt zakupu. Te działania oprócz dyrekcji powinny sie odbywać na szczeblu samorządu, powinny być wspierane. Na podstawie wszystkich naszych rekomendacji, działań restrukturyzacyjnych opracowaliśmy symulację rachunku wyników, który będzie możliwy do uzyskania po przeprowadzeniu tych działań. Ekstrapolując wyniki finansowe szpitala za I półrocze 2011r. określiliśmy, że na koniec tego roku oszacowana strata może być na poziomie 1.770 tys.zł , działania restrukturyzacyjne zaproponowane w naszym audycie to przede wszytkim korekta przychodów na plus ZOL 585.345 zł i w zakresie kosztów pośrednich ZOL, Oddział wewnętrzny, Oddział ginekologiczno – położniczy, Oddział dziecięcy, Oddział noworodkowy w zakresie działalności Przychodni w Mogilnie oraz w wyniku optymalizacji gospodarki lekami, łącznie korekty kosztów na kwotę 1.800tys.zł i przy przyjętych założeniach wynik po restrukturyzacji powinien być ok.700tys.zł.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – to był pierwszy etap, restrukturyzacja, czyli to, co możemy zrobić najszybciej. Na wspominanej wcześniej konferencji padały takie kwoty oszczędności związane z grupowymi zakupami, do 20%, czyli cześć szpitali udało się współpracować w tym zakresie, dokonywać wspólnych zakupów i to nie tylko środków medycznych leków, ale i energii elektrycznej, to była dla nas duża niespodzianka, że można aż tyle zaoszczędzić. Kolejna część to optymalizacja (etap I). Proponujemy: utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej na powierzchni zwolnionej przez oddział wewnętrzny w Szpitalu w Mogilnie. Wiemy, że takie zapotrzebowanie na terenie powiatu istnieje, ono wszędzie istnieje i to, co mówimy, czyli starzenie się społeczeństwa będzie powodowało, że zapotrzebowanie na tego typu oddziały będzie wzrastało, z rozmów przeprowadzonych z Panem dyrektorem, były wstępne próby rozmów z Kujawsko – Pomorskim oddziałem NFZ i fundusz przejawiał zainteresowania kontraktowaniem w tym zakresie. Jakie są kontrakty w otoczeniu? W Inowrocławiu na rehabilitację ogólnoustrojową wynosi– 1.156.320 zł w Radziejowie 1.259.999 zł. Oddział rehabilitacji rentowny byłby przy kontrakcie 1.300.000 zł (koszty bezpośrednie na poziomie 60% przychodów). Wiąże się z tym konieczność spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. związanych z kadrą, sprzętem. Oddział trzeba dostosować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Optymalizacja działalności Oddziału Chirurgicznego – tu jest kwestia związana z zarejestrowaniem oddziału Chirurgii Jednego Dnia, pełne wykorzystanie obecnej bazy łóżkowej (obecnie wykorzystanie na poziomie 24%) oraz zatrudnionego personelu średniego (obecnie redukcję spowodowałaby niemożność zabezpieczenia czasu pracy). Dlaczego wykorzystanie jest takie małe, ponieważ większość procedur, które wykonywane są w ramach oddziału chirurgicznego wykonywane są endoskopowo. Pobyt pacjenta w szpitalu jest bardzo krótki, to zgodne z trendami, jakie obecnie panują w medycynie, czego nie dostrzega NFZ. Zabiegi endoskopowe mogłyby być wykonywane w ramach oddziału Chirurgii Jednego Dnia, gdyby udało się pozyskać, wynegocjować kontrakt z NFZ na ten oddział i wykonywać wszystkie zabiegi endoskopowe w jego ramach. Z analizy kontraktów wynika, że była by szansa na kontrakt w wysokości 1.200.000 zł. Swoje działania w ramach oddziału łóżkowego skoncentrować np. na chorobach tarczycy, o których mówiliśmy wcześniej, że jest dość duży wzrost w powiecie i tu po rozmowie z ordynatorem wiemy, że taka możliwość by istniała. Pozyskujemy kontrakt na chirurgie jednego dnia i wykorzystujemy bazę łóżkowa, ponieważ a kontrakt, który dziś obowiązuje wykorzystujemy na zabiegi, które wymagają dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu. Jeśli chcielibyśmy wykonywać zabiegi z zakresu leczenia tarczycy trzeba też mocno postawić na rozwój poradni endokrynologicznych i tu na pewno to nie jest łatwe, ale to kwestia odpowiedniej organizacji. Na jakie problemy możemy natrafić przy rejestracji Chirurgii Jednego Dnia, jedyny to kwestia z postanowieniem sanepidu, pozytywnym, co do bloku operacyjnego, ponieważ jest to rejestrowany nowy twór w ramach SPZOZ i pytanie jak sanepid by na to spojrzał. Atutem, pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ dot. Zabiegów wykonywanych w ramach Chirurgii Jednego Dnia. W rozporządzeniu jest powiedziane, ze może być wykonywana tylko w podmiotach, które są zarejestrowane, jako szpital jedno lub wielospecjalistyczne, czyli twór taki jak chirurgia jednego dnia nie może odrębnie istnieć, musi być zarejestrowany, jako szpital. Takich podmiotów prywatnych, które spełniają kryterium rejestracji szpitala jest niewiele. To samo dotyczy działalności oddziału ginekologiczno – położniczego. Mając zarejestrowany oddział Chirurgii Jednego Dnia można będzie pozyskać dodatkowy kontrakt z NFZ na zabiegi laparoskopowe, możliwe uzyskanie kontraktu w wysokości 800 000 zł. II Etap Optymalizacji to uruchomienie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia w szerszym zakresie, jeśli zrealizujecie plany inwestycyjne, czyli powstanie blok operacyjny i można to działanie rozszerzyć o następujące specjalności: okulistyka, chirurgia dziecięca, chirurgia naczyniowa,
laryngologia, ortopedia, urologia. Rozmawialiśmy tez kadrą na oddziale dziecięcym i ordynator tłumaczyła, że wiele pacjentów odsyłanych jest na laryngologię do innych ośrodków. Chirurgia Jednego Dnia rozwija się szybko, jest to segment rentowny, bo pacjent szybko opuszcza szpital, najczęściej w tym samym dniu, w którym wykonywany jest zabieg i szacuje się, ze 75 procedur w niektórych specjalnościach medycznych może być wykonywanych w ograniczonym pobycie pacjenta do minimum. Skrócony pobyt (od kilku do 72 godzin) w szpitalu to: korzyści farmakoekonomiki, mniejsze ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i infekcji wewnątrzszpitalnych. Jeśli chodzi o Oddział Chirurgii Jednego Dnia jest tu potrzebny sprzęt, ale i dość łatwo można go pozyskać płacąc w systemie za procedurę. O tyle interesujący jest ten oddział, że większość zabiegów np. okulistycznych można wykonywać ściągając lepszych specjalistów, można zabiegi planować na jedne – dwa w miesiącu, może przyjeżdżać najlepszy specjalista w Polsce, nie trzeba go zatrudniać na etat.  Chcielibyśmy jeszcze pokazać, jakie byłyby koszty związane z wdrożeniem tego, o czym mówiliśmy.  Konsolidacja działalności Oddziałów Wewnętrznych: Odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy lekarzy – mamy dwóch lekarzy – kwota zero, ponieważ przenosimy ich do Strzelna. Odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy pielęgniarek tj. 9 etatów, kosztów nie ma, bo etatów nie likwidujemy. Przygotowanie dodatkowych sal pacjentów na 15 łóżek w Strzelnie, liczyliśmy przygotowanie ośmiu sal, koszty wyniosły by ok. 144.000zł, transport ok 5 tys. Razem 149 tys. Konsolidacja działalności Izb Przyjęć - 42.500zł, Konsolidacja działalności Przychodni w Mogilnie 16.500zł. Przeniesienie działalności Przychodni w Strzelnie do budynku Szpitala, przygotowanie gabinetów ok. 495.000zł, transport wyposażenia ok. 5.000zł.  Likwidacja działalności WOZ Józefowo 9.600zł, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowisk pracy, transport wyposażenia Józefowo ok. 9.610. Optymalizacja działalności ZOL, przewidzieliśmy remont oddziału 576.000zł, wyposażenie w sprzęt  300.000zł – razem 876 tys.zł. Restrukturyzacja działalności Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, odszkodowania z tytułu likwidacji stanowisk pracy dwóch położnych, optymalizacja zatrudnienia w DPD – łącznie 33.100zł. Reorganizacja działalności Laboratorium Analitycznego tu mamy znak zapytania, ale gdyby do tego doszło tj. 83.100 zł. Kwestie utrzymania czystości, redukcja etatów 25.500zł, optymalizacja kosztów obsługi technicznej 34.500zł. Reorganizacja funkcji administracyjnych, koszty adaptacji pomieszczeń w Strzelnie na potrzeby Dyrekcji i administracji SPZOZ 127.600zł. Informatyzacja SP ZOZ tu nie wpisaliśmy kwoty, ponieważ można pozyskać środki z programów unijnych na pozyskanie i wdrożenie systemu. Utworzenie oddziału Chirurgii Jednego Dnia, tutaj trudno nam podać, bo musielibyśmy wykonać kosztorys szczegółowy a to praca dla kosztorysantów budowlanych, którzy musieliby zinwentaryzować stan obecny. Przygotować projekt koncepcyjny i jeżeli by tego wymagał sanepid i ewentualne skosztorysowanie prac adaptacyjnych, jeśli takie byłyby niezbędne. Utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, remont oddziału zwolnionego przez aktualny oddział wewnętrzny w Mogilnie, wyposażenie w sprzęt jest związany z zakresem, jaki mógłby być wykonywany tj. ok. 868tys.zł. Czyli ogółem ok.2.800tys.zł plus ewentualne koszty związane z chirurgia Jednego Dnia.

Radny Miejski Grzegorz Stochliński – chciałbym powiedzieć kilka słów na temat opracowania przygotowanego prze Formedis. Czytałem opracowanie jedno i drugie. Pierwsze zostało nazwane roboczym, choć drugie praktycznie niczym się nie różni od pierwszego. Jestem pełen podziwu dla firmy, która opracowała projekt restrukturyzacji SPZOZ Mogilno i nie trudno się z nimi nie zgodzić, ktoś kto obserwuje rynek medyczny w kraju a także uwarunkowania które istnieją na terenie Powiatu Mogileńskiego to w całej rozciągłości ja zgadzam się z tym opracowanie i z kierunkami które są wskazane w tym opracowaniu. Od reformy SPZOZ nie uciekniemy tylko pytanie jest inne, pytanie do Starosty, Zarządu Powiatu i Dyrektora SPZOZ. Czy starczy odwagi i determinacji żeby wszystkie te zamierzenia, które żeście Państwo pokazali, przeprowadzi w sposób właściwy, szybki, aby kiedyś SPZOZ Mogilno, szpital mogileński. Mówię o szpitalu, jako dwóch jednostkach, on nie zniknął z powierzchni ziemi, bo z tym tematem już borykamy się od lat, Pan Starosta doskonale wie jeden i drugi, że pełnia swoje funkcje już prawie nieprzerwanie od ponad 10 lat , to samo Pan Dyrektor. I tu zasadniczo najpierw osiem potem dziewięć, Pan Wicestarosta był poprzednio, dlatego mówię, że jakby jest pełna kontynuacja władzy i tutaj potrzeba Panie Starosto odważnych decyzji. W pewnym momencie w Państwa opracowaniu wskazujecie na uwarunkowania społeczne i polityczne takich uwarunkowań nie powinno być, bo szpital dobrze zarządzany szpital, który nie generuje długów on może jakby oferować lepszą, jakość usług na rynku medycznym. Tutaj powinniśmy wszyscy, jako radni powiatowi, my jako radni gminni, powinniśmy myśleć o tym aby ta służba zdrowia w powiecie mogileńskim był na wysokim poziomie i tutaj polityka Panowie nic do rzeczy, tu potrzeba szybkich i zdecydowanych działań. Chciałem podziękować Panom za tak cenne uwagi, jeśli chodzi o sposób wskazany w restrukturyzacji szpitala w Mogilnie, bo jest on prawidłowy tylko mam pewne obawy. Dostałem dziś od kolegi protokół z posiedzenia z Zarządu, tam się tylko mówi wycinkowo o pewnych rzeczach, boję się że ten raport wasz w 80% może trafić do szuflady gdzieś głęboko a zabiegi zostaną zrobione kosmetyczne a nie całościowe, jeśli dzisiaj nie podejmiemy całościowych chęci zreformowania ZOZ-u szpitala w Mogilnie jednego i drugiego to ja nie wiem czy za dwa – trzy lata będziemy mieli o czym rozmawiać. Bardzo mi się podoba sposób, o którym tutaj mówicie, przekształcenie oddziału wewnętrznego szpitala w Mogilnie w oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czytając rozporządzenie Ministra w tej sprawie, one nie są bardzo wygórowane, żeby go otworzyć. Mamy na terenie Mogilna i wspaniałych fizjoterapeutów i masażystów, brak nam, co prawda lekarza ze specjalnością rehabilitacyjna, ale już dzisiaj należy czynić starania, żeby takiego specjalistę do Mogilna pozyskać. Z resztą te starania można było czynić już dużo wcześniej tak de facto, ale kierunki, które żeście Panowie wskazali chcę powiedzieć i apeluję do Pana Starosty, Dyrektora o podjęcie naprawdę działań i to szybkich i konkretnych.

Radny Robert Musidłowski – też pragnę podziękować trzem Panom, którzy opracowali i niestety jedno słowo, które bardzo często się powtarza w raporcie to słowo optymalnie. Jeśli jest tak optymalnie, to dlaczego jest tak źle. Trzeba wrócić do tego, kiedy zapadła decyzja i kiedy to zaczęło się rozbić z naszym SPZOZ niedobrze. Bardzo zła decyzja zapadła na początku lat 90-tych, jeżeli to zostało rozłupane na dwie filie i to w tym momencie był błąd kardynalny i to nie powinno się stać. Jeśli chodzi o konsolidacje oddziału wewnętrznego i tu będę wchodził w szczegóły, niestety z mojej strony nie będzie poparcia nigdy, na to żeby oddział wewnętrzny był przeniesiony do Strzelna. Oddział wewnętrzny był w Mogilnie, jest i powinien pozostać, tak samo, jeśli chodzi o laboratorium. Ja wiem, że to są koszty, ale trzeba się pochylić nad społeczeństwem i ludźmi mieszkającymi w Mogilnie. Czyli z każdym wynikiem ludzie z Mogilna będą jeździć do laboratorium do Strzelna, to jest niedopuszczalne. Można przychylić się bardzo trafne określenie, jeśli chodzi o przeniesienie poradni z ul.Padniewskiej, to już dawno powinno być zrobione i jeżeli nie jest to powinno być natychmiast zrobione. Jeśli chodzi o Józefowo to moim zdaniem powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne, ile i jaka tam jest praca wykonywana, ile ludzi tam uczęszcza, czy faktycznie jest aż tak mało i jest nierentowne i czy faktycznie powinno być zlikwidowane? Jeżeli chodzi o oddział rehabilitacyjny, faktycznie bardzo dobry pomysł. Powinien jak najszybciej powstać w naszym szpitalu i osoby, które by straciły prace przy redukcji etatów powinny dostać pracę w oddziale rehabilitacyjnym, tylko ile osób może liczyć na ta pracę. Szczegółowe pytanie w kierunku Dyrektora, chodzi mi o redukcję etatów. Redukcja etatów ile osób ogółem straci prace i mnie bardzo ciekawi ile osób z Strzelna straci prace a ile z Mogilna, to bardzo ważna sprawa. Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy redukcji tych etatów, jakie osoby zostaną zwolnione z pracy, jakim kluczem Dyrekcja będzie dysponować? Nie daj Panie Boże jak Grzegorz Stochliński powiedział, że pod względem politycznym, mi się wydaje, że w tej decyzji nie ma żadnej polityki, ale żeby tylko nie było klucz apolitycznego przy zwalnianiu tych ludzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Piotr Pieszak – ja myślę, że na początku tej naszej dyskusji powinniśmy nasze emocje pohamować, jeśli chodzi o kwestie związane z laboratorium to akurat mam doświadczenia ze Strzelna, że tego typu działalność prowadzą firmy np. z Katowic na naszym terenie, jest droga internetowa więc odbiór wyników, problem żaden. Raport, który Państwo przygotowali miałem okazję przeglądać, jest to tak obszerne że trudno pewne dane sobie z tego zapamiętać, problem pojawia się dziesięć – dwanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy jakąś restrukturyzację ZOZ-u już przeprowadzano, podejrzewam, że gdyby nie tamta restrukturyzacja, która też wywoływała duże emocje, spowodowała, że do dzisiaj SPZOZ funkcjonuje. Kolejne działania Dyrekcji, Rady Powiatu, kolegi również jeszcze z poprzedniej kadencji spowodowały, że lata 2008-2009 chyba były dochodowe. Nie mamy wpływu niestety na to, że polityka Państwa w dziedzinie ochrony zdrowia ciągle się zmienia i te wszystkie działania, które były pozytywne przyniosły efekty znowu okazują się niewystarczające, bo śmiem twierdzić, że Państwo będzie dążyło do tego, różnymi sposobami, aby doprowadzić do planów, które pojawiały się lat temu kilka, kiedy przygotowywano siec szpitali w województwie w całym kraju. To się wtedy nie udało, bo spowodował bunt społeczny, przede wszystkim samorządy nie chciały się zgodzić, aby niektóre ZOZ-y przestały funkcjonować, w związku z tym zrobi się to w inny sposób przede wszystkim ekonomiczny, na który my w pewnym momencie nie będziemy mieli, żadnego wpływu, bo nie będzie środków, aby jakaś firma funkcjonowała. Osobiście byłem parę lat temu zwolennikiem tego, aby przekształcić SPZOZ jeszcze, jako radny powiatowy, w spółkę prawa handlowego. Minęło kilka lat i okazało się, że nie jest to już najlepsze rozwiązanie, Panowie wykazali a są fachowcami i nie ma powodu nie wierzyć. Dlaczego powiedziałem, aby powstrzymać swoje emocje? Zawsze było tak, że Strzelno i Mogilno ze sobą konkurowały i nie oszukujmy się, mecze które były rozgrywane w piłkę nożna zawsze między tymi dwoma miastami budziły największe emocje. Duże emocje budziłby w zeszłym roku, przypomnę czy to w tym roku było, przeniesienie całej specjalistki ze Strzelna do Mogilna, czyli pojawił się problem, który był w tym opracowaniu przedstawiony, problem dojazdu mieszkańców ze Strzelna do Mogilna. Nie wiem funkcjonuje to przez rok, nie monitorowaliśmy, ale myślę, że jakoś ta specjalistka jakoś funkcjonuje. Istnieje możliwość korzystania z porad specjalistów przez mieszkańców ze Strzelna. Oczywiście chcielibyśmy i byłoby to idealne rozwiązanie gdyby ta specjalistka została tak jak była wcześniej. Dla mnie jest zupełna bzdurą, ze nie może lekarz przyjechać 20 km do Strzelna i przyjąć 30 pacjentów tylko 30 pacjentów musi jechać do Mogilna, aby uzyskać jego pomoc, ale niestety ktoś tak sobie wymyślił w NFZ. Problem oddziału wewnętrznego, czy konsolidacji oddziałów wewnętrznych spowoduje to, że niestety osoby z terenu Mogilna będą musiały dojechać do szpitala w Strzelnie. Tylko odwróci się sytuacja, że nie zawsze tylko ci ze Strzelną będą dojeżdżać do Mogilna, ale może być tez odwrotnie, Państwo będziecie podejmować ostateczne decyzje, tylko na początek bym prosił, aby te emocje powstrzymać i spojrzeć na opracowanie pod względem ekonomicznym, to szansa dla SPZOZ- u. Panowie zaznaczyli, ze nie wszystkie rozwiązania, które tam są musza być w 100% zrealizowane, jest to optymalne dojście do jakiegoś stanu, który miałaby przynieść SPZOZ 700tys.zł zysków rocznie. Będzie kolejny problem społeczny, ale istnieje z tego, co ja rozumiem wykorzystania tych zwalnianych pracowników w tworzonych nowych oddziałach, tak? Rehabilitacji – na pewno pielęgniarki, nie jestem specjalista w zakresie medycy. W związku prosiłbym, aby dyskusję prowadzić w miarę spokojnie a Państwo na końcu podejmą właściwą rozsądna decyzję.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że analiza tych dokumentów, audytu będzie bardzo szeroka i ona nie tylko będzie się odbywała na tym forum dzisiejszym, ale również wewnętrznie i jeśli chodzi o Radę Powiatu, Zarząd Powiatu, Radę Miejską i SPZOZ i pewnie wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby, aby służbę zdrowia z tego letargu trochę dźwignąć. Chciałbym w tym momencie Pastwa prosić, aby trochę dyskusję ukierunkować nie na analizie bezpośrednio, bo ta analiza była cały czas przedstawiana i my ją widzieliśmy na ekranie, ale by iść w tym kierunku – mamy Panów, którzy przygotowywali audyt i w tej chwili mogą odpowiedzieć na Państwa wątpliwości. Dobrym momentem było by zadawać pytania lub gdzie są wątpliwości, gdzie z Państwa analizy wynikałoby, że można oszczędności uzyskać, że można zmniejszyć etaty. To, co kolega poprzednik w swojej wypowiedzi powiedział, że tu jest coś redukowane a tu można kogoś wykorzystać jak te etaty będą dalej wyglądać, jak oddział rehabilitacji, jak chirurgia jednego dnia myślę, że to wszytko. Prosiłbym, aby Państwo spróbowali wykorzystać a później my wewnętrznie będziemy się zajmowali tym, aby analizować to dokładniej i próbować wdrażać.

Radny Miejski Grzegorz Stochliński – czynnik związany z infrastruktura szeroko pojętą oby dwóch szpitali, bo ja mam takie pytanie, bo tu jakby nie wystąpiły po stronie kosztu, w momencie, kiedy Panowie pokazywali na koniec odnośnie przekształcenia, nie występował koszt zwolnienia dziewięciu pielęgniarek, przy likwidacji oddziału wewnętrznego w Mogilnie. Mam taki wniosek, przeświadczenie, ze już wówczas Panowie założyli, że jednocześnie w miejsce likwidowanego oddziału powstaje oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, tak to zrozumiałem, dlatego nie było tych kosztów. Zasadniczo idziemy w tych dwóch kierunkach. W momencie, kiedy decydujemy się na likwidacje oddziału wewnętrznego jednocześnie rozpoczynamy prace nad adaptacją pomieszczeń i tego oddziału na odział ogólnoustrojowy, dobrze to zrozumiałem?

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – tak dokładnie jest takie założenie, tutaj jest jeszcze kwestia przeanalizowania kadry, która jest w tej chwili zatrudniona na tym oddziale. Takie założenie przyjęliśmy. Odniósłbym się jeszcze do trzech spraw, które Panowie podnosiliście wcześniej. Kwestia laboratorium, my postawiliśmy duży znak zapytania związany z środkami unijnymi i opieką nocną, natomiast absolutnie gdyby doszło do konsolidacji laboratorium, nie będzie potrzeby jeżdżenia pacjentów z Mogilna do Strzelna. Wspominaliśmy o tym, że w Mogilnie pozostałby punkt pobrań i to już kwestia organizacyjna SPZOZ, transportu materiału do badań do laboratorium i przedstawienia wyników. Mogą one być przesyłane internetowo. W tej chwili są tego typu zabezpieczenia systemów medycznych, które nie narażają absolutnie pacjenta na jakiekolwiek możliwość, ze gdzieś na zewnątrz wyciekną. Wprost przeciwnie, teraz radiologia idzie to związane głównie z diagnostyką obrazową, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin wokół medycyny. Ja też zgadzam sie z tym, że Rząd dalej czy ustawodawca myśli o stworzeniu sieci szpitali i na pewno wszystkie działania, jakie będą podejmowane będą dążyły do tego, żeby taka sieć powstałą. Nie udało się, zgadzam się z tym, że nie udało się to zrobić ustawą rozporządzeniem, ale czynnik ekonomiczny, finansowy konkurencji na rynku spowoduje, że do tego dojdzie. Aczkolwiek to, co wspominaliśmy również w zagrożeniach. W zeszłym roku Pani Minister Kopacz miała taki projekt, który dzielił szpitale na szpitale A i B. Był to powrót do powstania sieci szpitali, bo szpitale B miały mieć trudniejszy kontakt i miały być w drugiej kolejności kontraktowane z NFZ. Czyli tak naprawdę skazywane trochę na upadek. Ja absolutnie również zgadzam się, że przekształcenie w spółkę jest optymalne, tylko nie przy tych ograniczeniach, które dzisiaj wynikają z ustawy o działalności leczniczej, myślę, że również SPZOZ Mogilno będzie również tą spółką prawa handlowego, ale w tej chwili najistotniejszy jest problem restrukturyzacji optymalizacji i pewno dobrze by było gdyby ta spółka powstała w momencie, jeżeli nie będzie miała żadnego zadłużenia albo organ założycielski zdecyduje, że zostawi ją, bez jakiego kol wiek zadłużenia.

Radny Wiesław Gałązka – z dzisiejszego spotkania wynika, że audyt był bardzo potrzebny i myślę, że audyt równocześnie myślę, że nie jest żadną decyzją. W związku z tym musimy dyskutować o realizmie, z którym mamy doczynienia tutaj i teraz w związku z tym, iż pojawiły się straty, jeśli chodzi o funkcjonowanie SPZOZ. Sprawa polega na tym, że gdyby kontrakty wyglądały tak jak wyglądały w 2009 roku byśmy pewnie nie dramatyzowali. Aczkolwiek poprawianie stanu służby zdrowia funkcjonowania organizacji trwa nie przerwanie i trwa dłużej niż 10 lat. Czy wszystkie te lata można zaliczyć do sukcesu? Można podyskutować. Ale nie można stwierdzać, że te wszystkie te lata to po prostu nieróbstwo, złe funkcjonowanie, ale po prostu tylko i wyłącznie pewne realistyczne kwestie wykonywane, które w danym czasie mogły być wykonywane. Dlatego na spokojnie musimy na ten temat dyskutować, nie przyjmując wręcz to, co zostało nam przedstawione, jako już decyzje, ponieważ musimy popatrzeć realistycznie na te kwestie, które są tutaj pokazane, przedstawione. Ciekawi zdanie Dyrekcji i przemyślenia w świetle tego audytu, pewnie już jakieś są. Myślę, że starczy odwagi obydwu Starostom, Zarządowi na pewno zdeterminuje to zresztą bez przerwy Dyrekcję szpitala. Dziękuję, że Radny Gminny Stochliński oferuje duże zainteresowanie samorządów lokalnych, co również potwierdził Przewodniczący Rady ze Strzelna, któremu przyznaję w 90% rację, za wyjątkiem meczu. W związku z tym myślę, że rzeczowa dyskusja na ten temat rozwieje pewne obawy, które zostały tutaj pokazane w pewnej emocji. Myślę, że tak na spokojnie najlepiej jest porozmawiać. Całość materiału oceniam bardzo wysoko i myślę, że nie jeden raz pewnie, będziemy próbowali z Panami się kontaktować w kwestiach już pewnego wykonania tych zadań, które przed nami stoją, bo między innymi nie spotkałem się również w Państwa prezentacji, ze jesteście zainteresowani doradzaniem w poszczególnych segmentach czy elementach tego kierunku restrukturyzacji, którą w zgodzie wszyscy podejmiemy.

Radny Przemysław Zowczak – misją naszej służby zdrowia jest i to trzeba mocno podkreślić leczenie a nie zarabianie, ale żeby móc realizować swoją misję, żeby móc ją wypełnić niestety potrzebne są pieniądze, instrumenty, środki. Naszą misją jest zapewnienie szerokiej dostępności do świadczeń medycznych w tym przede wszystkim tzw. bezpłatnych świadczeń medycznych, tak naprawdę my składamy sie na finansowanie ich, my wszyscy się składamy. Dla możliwie jak największej ilości mieszkańców z terenu naszego powiatu. Rzeczywiście ten dokument, który nam został przedstawiony dosyć dobrze obrazuje obecną sytuację, jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji, ale od tego typu dokumentu oczekiwałbym czegoś więcej. Tak naprawdę wtedy, kiedy mówimy o przyszłości naszej służby zdrowia o tym, w którym kierunku powinna ona iść, powinniśmy mówić niestety o pieniądzach. Cała reszta jest tylko wypełnienie, uzupełnieniem wyjaśnieniem, wytłumaczeniem. Tego mi tutaj wbrew pozorom, bo wydaje sie w tym dokumencie jest przytoczonych dużo danych liczbowych, brakuje. W tym dokumencie są ujęte Państwa propozycje, dobrze by było gdyby dokładnie wyliczono koszty, wszystkie koszty, żeby i co jest niesłychanie ważne, wskazano źródła pokrycia tych kosztów, bo my bardzo często wiemy, co trzeba zrobić, problem powstaje wtedy, kiedy próbujemy zrobić montaż finansowy i okazuje się, że stoimy przed barierą finansową. Tego tutaj mi trochę zabrakło. Po pokazaniu wszystkich faktycznych kosztów realnych trzeba również pokazać przyszłe wpływy już po zrestrukturyzowaniu i uważam, że pewne założenia, które Panowie przyjęliście są takie zbyt optymistycznie, jako jeden z przykładów mogę podać zakładany przez Państwa kontrakt związany z świadczeniami dotyczącymi rehabilitacji. Trzeba pokazać w perspektywie czasowej jak nam się będzie w przyszłości SPZOZ bilansował, z czego będziemy w stanie spłacić zaciągnięte pożyczki, żeby dokonać tej restrukturyzacji. Tutaj widzę rzeczywiście bardzo mało konkretów. Nie chcę się tutaj odnosić do historii typu czy mamy na terenie naszego powiatu dwa ZOZ-y czy mamy jeden czy dwa szpitala, to jest tak naprawdę nieistotne. Charakterystyczną rzeczą jest Państwa stwierdzenie, iż trzeba by było przeanalizować kwestie związane z wymogami formalnymi dotyczącymi sprzętu np. laboratoryjnego to samo dot, RTG i wielu innych historii. Według mojej wiedzy nie ma takiej możliwości, mało tego, że tego sprzętu nie można przenieść to ten sprzęt musi uzyskać założoną efektywność, czyli musi być po prostu wykorzystany, bo jeśli nie to czeka nas zwrot wszystkich pieniędzy, które otrzymaliśmy i nie tylko na ten sprzęt. Na to, na co nam zostało przekazane w całej umowie. Wspominacie w swoim opracowaniu o różnych nakładach min. wspominacie o koniecznych nakładach w wysokości 21 mln. zł na szpital. Czy to są już wszystkie nakłady? I czy podana kwota jest netto, brutto, jak należy to interpretować? Oczekiwałbym również lepszego, dokładniejszego pokazania POZ-tów w tym również Wiejskich Ośrodków Zdrowia, tam są potrzebne duże inwestycje i to nawet trochę z innego obszaru niż Państwo wykazaliście w swoim opracowaniu. Zabrakło mi również w opracowaniu pokazanie w przyszłości zakładanych kosztów przychodów funkcjonowania POZ –tów i przede wszystkim oceny, co trzeba zrobić żeby nam pacjenci nie uciekali do NZOZ-ów. Ten trend okresami przybiera bardziej na sile, okresami przybiera mniej na sile, ale tutaj jest jednak ostra konkurencja i z tego musimy zdawać sobie sprawę i jest to bardzo ważnym fragmentem w funkcjonowaniu naszej służby zdrowia, która się sprowadza nie tylko, choć to jest rzeczywiście ten najważniejszy obszar do funkcjonowania samych szpitali.  Chciałem sie odnieść do kwestii związanych z przeniesieniem, likwidacją oddziału wewnętrznego w Mogilnie i przeniesieniem go do Strzelna. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiąże się to z likwidacją opieki POZ nocnej. Tak jak przed laty walczyłem o to żeby nie podchodzić do kwestii dostępności do leków na terenie naszego Powiatu w godzinach nocnych w dniach świątecznych jakby się podchodziło do dostępności marchewki, czy innych produktów spożywczych i uważałem, że mieszkańcy naszego powiatu muszą mieć pełną dostępność przynajmniej w Mogilnie i Strzelnie do leków przez całe 24 h na dobę przez wszystkie dni w tygodniu, przez cały rok. Tak samo tutaj uważam, ze dostęp do opieki POZ nocnej musi być zapewniony zarówno w Mogilnie jak i w Strzelnie przez całą dobę i nie ma możliwości żeby to pominąć. 

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – chciałbym podziękować za to opracowanie audytorom, jeśli chodzi o opracowanie funkcjonowania służby zdrowia w naszym powiecie. Z tym, że koncepcja podejścia do tego problemu mi nie odpowiada. Mówimy o ekonomi a nie mówimy o potrzebach naszych mieszkańców, dostępności mieszkańców do służby zdrowia i o pracownikach służby zdrowia, jest to część wtórna. Myślę, że władze samorządowe powinny zadbać, aby ta dostępność była, restrukturyzacja szpitala jest po raz kolejny, już  10 –lat jak jesteśmy we władzach samorządowych są restrukturyzacja i zmniejszamy i coraz mniej tych ludzi pracuje, coraz trudniejszy jest dostęp do służby zdrowia, i obawiam sie, że ta która teraz będzie przygotowana też starczy na kilka lat i za kilka lat znowu trzeba będzie restrukturyzować, żeby zaspokoić dostępność do środków które otrzymujemy z NFZ. W opracowaniu brakuje jednej rzeczy podstawowej, czy badaliście oprócz oddziału rehabilitacyjnego dziennej chirurgii możliwość pozyskania, stworzenia innych oddziałów np. dla osób starszych, czy takie rozeznanie robiliście w innych sąsiednich szpitalach i czy są możliwości stworzenia takich miejsc, łóżek, oddziałów w naszym SPZOZ. Myślę, że to byłby dobry kierunek i warto by było się nad tym zastanowić.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – jeśli chodzi o kwestię samego audytu, jest on sugestią, rekomendacją tego co my byśmy zrobili gdyby to był nasz szpital. To sugestia, decyzja należy absolutnie do Państwa i nie podlega to żadnej dyskusji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również pomocy ewentualnie w dalszych etapach, jeśli taką pomoc będziecie Państwo uważali za niezbędną. Nie zgadzam sie z Radnym, że misją służby zdrowia jest tylko leczenie a nie zarabianie, ponieważ takie podejście do ochrony zdrowia w Polsce, podejście również przez NFZ doprowadza do tej sytuacji, w której dzisiaj Państwo jesteście. Oczywiście jest to bardzo specyficzna dziedzina absolutnie i to nie podlega żadnej dyskusji, ale jeśli zapomnimy, że to ma również generować przychody i ma zarabiać na dalszą swoją działalność na inwestowanie w infrastrukturę, sprzęt to będziemy mieli sytuację taka, jaką mamy w Polsce z ochroną zdrowia. Jeśli chodzi o braki, które Pan wspomniał w naszym opracowaniu dot. kosztów i źródeł ich pokrycia, to wchodzimy w elementy biznes planu, do którego nie byliśmy zobowiązani, aby taki biznes plan został przygotowany i jesteśmy gotowi to przygotować. Dzisiaj z Starostą rozmawialiśmy o ewentualnych źródłach pokrycia inwestycji w infrastrukturę, jaką Państwo planujecie zrobić w SPZOZ. Kwota 21 mln.zł. To nie jest kwota naszych szacunków. To kwota, jaka uzyskaliśmy orientacyjna wyceny niezbędnych inwestycji, jaką otrzymaliśmy od Dyrekcji szpitala, to kwota orientacyjna.  Z tego, co wiem skończone są projekty wykonawcze i dopiero na ich podstawie może być wykonany kosztorys prac, który Państwa czeka. Z całym szacunkiem, nie jesteśmy firmą, która kosztorysuje usługi budowlane i nie jesteśmy w stanie tego zrobić aczkolwiek możemy w tym pomóc, jeśli taka potrzeba by była, z tego co wiem nie ma bo Państwo macie już firmę z którą w tym zakresie współpracujecie. Jeżeli chodzi o POZ w godzinach nocnych, świątecznych to wskazaliśmy mimo, że rozważamy dwie strony działalności medycznej tj. misja związana z leczeniem ale i konieczność zarabiania pieniędzy aby dalej tą misję sprawować, tu postawiliśmy duży znak zapytania jeśli chodzi po kwestie POZ –tów nocnych. Burmistrz wspomniał, że nasz raport mówi o ekonomi a nie dobrze pacjenta, absolutnie, mimo, że ekonomia była najważniejsza w naszym podejściu, ponieważ ekonomia wymuszona jest zapisami ustawy o działalności leczniczej i ustawa zmusza nas do analizy ekonomicznej SPZOZ, takie było nasze zlecenie i to było to, na czym się rzeczywiście skupiliśmy. Natomiast w sprawowaniu misji leczenia zdrowia pacjentów, co jest absolutnie najważniejsze nie możemy my i Państwo o tym, że jeśli nie będziemy zwracać uwagi na aspekt ekonomiczny a szczególnie po ukazaniu się ustawy o działalności leczniczej, to możecie Państwo i inne SPZOZ spotkać się z sytuacją, że szpitale znikną z mapy szpitali i to dopiero będzie ogromny problem dla społeczeństwa.

Radny Przemysław Zowczak – ja podkreślałem, żeby móc zrealizować misję, jaką jest leczenie ludzi są potrzebne pieniądze, środki są konieczne i niezbędne i absolutnie ja nie działam w oderwaniu od rzeczywistości finansowej. Chciałem skoncentrować sie na jednej rzeczy. Mówił Pan, że wysokość podanych kosztów, koszty które są związane z restrukturyzacją, modernizacją właściwie naszej służby zdrowia, zostały podane przez Dyrekcję szpitala i ja rozumiem, że Pan ich nie weryfikował. Mało tego, może błędnie interpretuję, ale rozumiem, że Pan nie do końca jest w stanie zinterpretować tych danych. Pan nie wie czy to netto czy to brutto. Państwo przedłożyliście nam jakieś propozycje i oczekuję, ze Państwo jesteście w stanie powiedzieć ile te propozycje kosztują i to, w jakiej perspektywie czasowe. Dla nas, jako samorządowców jest to niesłychanie ważne, dlatego bo trzeba na to zabezpieczyć środki. Macie Panowie jakieś propozycje, pomysły, koncepcje chwała wam za to, ale powiedzcie ile to kosztuje, dokładnie ile to kosztuje. Jeśli tego nie jesteście w stanie powiedzieć i tego nie mówicie, bo tego nie przewidywała umowa to chyba błąd jest po stronie umowy. Ja naprawdę oczekuję rzetelnej, dokładnej precyzyjnej informacjo ile to wszystko kosztuje określonej perspektywie czasowej.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – jeśli chodzi o inwestycję związana z rozbudową szpitala w Strzelnie, to jest inwestycja do której nie odnosiliśmy się w sensie rekomendując ją jako coś nowego w naszym audycie, to jest kwestia która została zastana. Państwo zadecydowaliście wcześniej, że taka rozbudowa nastąpi i mając 100% rację, że to musi nastąpić. My nie tworzyliśmy w tej kwestii czegoś nowego w naszym audycie, raporcie tylko oparliśmy się na danych informacjach nie do końca jeszcze zweryfikowanych, że ta inwestycja to rząd wielkości 21 mln.zł. Natomiast, jak wspominałem Państwo prowadzicie w tej chwili zakończyliście kwestie związane z projektowaniem tej inwestycji i na bazie tego projektu firma, która dokonuje kosztorysów inwestycji budowlanych, my nie jesteśmy firmą zajmującą się kosztorysowaniem budowlanym, firma która wykonuje kosztorysy inwestycji budowlanych określi dokładny koszt tej inwestycji. To była kwestia absolutnie niezwiązana z audytem, który myśmy wykonywali.

Radny Krzysztof Szarzyński – analizując szczegółowo opracowanie przedmiotowego audytu można zauważyć, że pokazuje on jak na dłoni stan faktyczny obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się SPZOZ. O tej sytuacji mówiliśmy, ale ten audyt był potrzebny po to by kompleksowo ująć wszystkie problemy, z którymi SPZOZ w Mogilnie się boryka. Jest to punkt wyjścia do dalszych kierunków, czyli rozumiem, że do planu restrukturyzacji, który jak moi przedmówcy powiedzieli musi ta restrukturyzacja być przeprowadzona. To jest reforma, bez której nie ma naprawy naszej powiatowej służby zdrowia. Osobiście jestem za publiczną służbą zdrowia. Wielokrotnie na tej sali to mówiłem. Natomiast, czego mi zabrakło w tym opracowaniu. Wszyscy wiemy, że te problemy wiążą sie z głównym problemem to są trudności finansowe, ale za tymi trudnościami finansowymi idą problemy społeczne. Jeśli mówimy o kosztach finansowych w aspekcie ekonomicznym należy zwrócić uwagę na koszty społeczne. Tego mi w tym opracowaniu zabrakło. Jakie to są koszty społeczne? Do wszystkich uczestników przestrzeni samorządowej, czyli do pracowników, którzy obecnie pracują w SPZOZ, do pacjentów, którzy są interesantami tej służby zdrowia oraz do mieszkańców, którzy zamieszkują w tej lokalnej wspólnocie samorządowej. Tego w tym opracowaniu nie ma. Reformy, które należy przeprowadzić nam samorządowcom są znane, wiemy jakie są problemy, tak samo Dyrekcja SPZOZ- u też wie o tych problemach i rozumiem, że ujęcie kompleksowe czy to kosztów społecznych czy ekonomicznych nastąpi w tym planie restrukturyzacji służby zdrowi, który my będziemy zatwierdzać i wtedy będą znane te koszty, ale naprawdę w szerokim ujęciu nie tylko w ekonomicznym ale i społecznym. Tu również, jeśli mówimy o kosztach społecznych należałoby zawrzeć taką swoistą umowę społeczną z wszystkimi partnerami – uczestnikami, ta umowa społeczna była by gwarantem rzetelności i rzeczywistej zmiany, czyli właściwego kierunku działania SPZOZ-u w Mogilnie. Umowa społeczna po stronie pracownikom daje gwarancję jak i również pacjentom jak i również mieszkańcom naszego powiatu. Jest to gwarant rzetelnego, uczciwego podejścia do problemu a problem jak wszyscy widzimy jest bardzo złożony i wielki ciężar spoczywa na nas samorządowcach, jaki i również na dyrekcji, pracownikach. Są to na pewno wyrzeczenia, które musza ponieść żeby była zmiana na lepszą jakość, na lepszą obsługę pacjentów w szerszym słowa tego znaczenia, ale również po stronie Zarządu. Zarząd będzie inicjatorem tego programu restrukturyzacji w uzgodnieniu z pracownikami i z Dyrekcją SPZOZ. Jak Państwo opracowujący audyt widzą to podjecie do umowy społecznej jak i również w szerokim znaczeniu kosztów społecznych dla całej przestrzenia naszej, lokalnej przestrzeni samorządowej.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – chciałem zakończyć kwestię kosztorysowania tych 21 mln.zł, aby była to kwestia absolutnie zamknięta. Wiem, że ten kosztorys jest przygotowywany, więc zlecenie nam kosztorysowania inwestycji tylko by dublowało koszty związane z wykonaniem kosztorysu i byłoby kompletnie nie racjonalne. Jeśli chodzi o koszty społeczne, to absolutnie skupiliśmy się na stornie ekonomicznej, są elementy gdzie mówimy o zwróceniu uwagi na czynnik społeczny, natomiast tak naprawdę mogę jedną rzecz powiedzieć, jaki będzie albo może być koszt społeczny w przypadku braku restrukturyzacji, my się skupiliśmy na tym. Jeśli Państwo nie dokonacie restrukturyzacji, nie zoptymalizujecie funkcjonowania swojego szpitala to koszt społeczny może być ogromny, związany z tym, że w którymś momencie będzie problem z uratowaniem szpitala i niestety ustawa, która wyszła do tego zmierza i to największy koszt społeczny, jaki możecie Państwo ponieść, to będzie problem z funkcjonowaniem szpitala za jakiś okres, jeśli dziś nie dokonacie restrukturyzacji.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem sprostować jedną rzecz, lub zadać precyzyjne pytanie. Mi absolutnie nie chodziło o kosztorysowanie, wycofuję się z tej kwoty, którą podałem, mam jednak pytanie. Przedstawiliście swoje propozycje, ile musimy znaleźć pieniędzy, aby zrealizować te Panów propozycje, ile będą kosztowały proszę o podanie ceny brutto.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – ja przeczytam taki tytuł, Państwo byli na konferencji, zmiany są konieczne, ale nie przez rewolucję. Ja byłem zdziwiony tym, co powiedział ten człowiek, który wyszedł z sali. Ja byłem na sesji miejskiej, gdzie byłem prawie ukamienowany jak powiedziałem, że są minimalne szanse żeby utrzymać oddział w Strzelnie. Z Panem Starostą byliśmy stawiani pod ścianę, że oddział musi być przecież a teraz taka zmiana w druga stronę? Trzeba wiele rzeczy czasem wybaczyć. To, co przedstawiła forma to odbicie naszej rzeczywistości, Pan Stochliński całkowicie inaczej zachowywał się na sesji Rady Miejskiej, starałem się być kulturalny i nie odpowiedzieć w sposób taki, ale takie samo było podejście do Pana Starosty. Nie czuliśmy sie tam gośćmi wcale a byliśmy zaproszeni, tylko chłopakami do bicia postawionymi pod ścianę. Wracając do audytu, audyt jest odbiciem tego, co jest i co nas może czekać, nie jest też także wszystko, co jest w audycie musi być wykonane i to od razu. Na to się nakłada jak Państwo wspominali NFZ, myśmy prowadzili rozmowy na temat oddziału rehabilitacyjnego, już chyba dwa lata temu, wiadomo jest kłopot z pozyskaniem lekarza o takiej specjalności, rysuje się szansę, że taki lekarz będzie. Fundusz Bydgoski ma podpisane kontrakty na trzy lata. Szansa na terenie działania funduszu była by tylko na rehabilitację poudarową, czyli neurologiczną, związane jest to z tym, że trzeba spełnić określone wymagania tzn. trzeba posiadać dwóch lekarzy na oddziale. Lekarza dyżurnego plus całą rehabilitację. Taki oddział rehabilitacji poudarowej ma sens przy oddziale neurologicznym a jeśli chodzi o ogólnoustrojową z uwagi na to, że kontrakty Fundusz ma podpisane trzy letnie, było by możliwe dopiero za dwa lata. Nie można mówić, że trzeba to zrobić od dziś czy jutra, bo fundusz ma plan zrobiony na rok przyszły i my dostajemy informację, jakie są propozycje, zresztą padło z Państwa strony stwierdzenie albo się bierze albo dają komuś innemu, tak a się też na przyszły rok sytuacja zapowiada. To, co przychodzi na próby rozmów o zwiększenie, bo jak padło tutaj zdanie, bo mamy możliwości przerobowe większe nie to, co jest podane to będzie. Jeżeli chodzi o sprawy Chirurgii Jednego Dnia to jest kwestia taka, że Fundusz Bydgoski nie łączy oddziału Chirurgii Jednego Dnia i Chirurgii Ogólnej. Oddzielna kadra, oddzielne pomieszczenia, oddzielny personel. Można wydzielić oddzielne pomieszczenia, zrobić dwie sale zrobić na chirurgię jednodniową, ale tam jest potrzebny personel, który faktycznie można by było wykorzystać w chirurgii. Jak Państwo mówili licząc metodą zawodową, to personelu jest optymalnie a licząc na obłożenie łóżek tego personelu jest za dużo i podano, że sześć pielęgniarek trzeba by było zwolnić. Fundusz wymaga nie na obłożenie łóżek a ale na ilość łóżek, która jest, czyli zawodową. Rozmawialiśmy z funduszu i nie możliwe jest uzyskanie takich kwot jak Państwo proponują w audycie. W Bydgoszczy nastąpiła zmian na stanowisku i Dyrektor Kiełbasiński został odwołany i nie wiadomo, kto będzie i jakie będą zamierzenia nowego kierownictwa. To nie jest tak, ze od 1 stycznia rozpoczynamy całkowicie nową działalność. To jest artykuł, który pisze jeden z ludzi, którzy w Warszawie na tym spotkaniu, to Medmarket, występował. Też Dyrektor szpitala, który robi restrukturyzację. Najgorsza jest w tym wszystkim demagogia, tutaj trochę w pewnym momencie czułem, ze w niektórych wypowiedziach zapanowało. Padło też zdanie, że wiemy, co robić, ale brak pieniędzy. Tak, ten brak pieniędzy to jest niestety wszędzie w Polsce. Jak to kiedyś powiedziano NFZ jest po to by zakontraktować jak największą ilość usług za jak najniższą cenę. To nawet były słowa człowieka, który w roku 1998r. przygotowywał postanie Kas Chorych i procedury wyceny a teraz jest Dyrektorem szpitala i to się na nim podbija. On twierdzi, że od tego roku, czyli od 1998 jak zaczęto przeliczać to się utrzymuje dalej. Są procedury takie, które są przeszacowane, są takie, które są wyraźnie niedoszacowane. Tu powiedziano, że trzeba odwagi, aby to zmienić. Odwagi trzeba od samej góry, bo nikt nie powie, zresztą Pan Zowczak powiedział, czy któryś z Radnych, że to nie jest bezpłatne to jest z naszych składek i że my się na to wszystko składamy, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, ze nasze Państwo jest za biedne, aby pewne rzeczy wprowadzać i stąd niedoszacowanie procedur. Nie chce wracać do historii, bo miałem szkolenia, które były prowadzone odnośnie zmian w służbie zdrowia, to nie byli nasi prelegenci, ale z zagranicy. Po wprowadzeniu 7,5% składki powiedzieli, ze mamy sobie wybić z głowy to wszystko, co nam mówiono, że to nie da rady. I to widać. Ktoś powiedział, że ile się da na służbę zdrowia pieniędzy zawsze będzie za mało.  Postęp w technice medycznej jest tak duży a nic nie jest za darmo, wszystko kosztuje, każdy sprzęt, każda nowa rzecz to nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy złotych. Te 21mln.zł, to 6 mln. pieniędzy u unijnych z tego połowa poszła na sprzęt medyczny, który jest wymieniony w szpitalach i te 15 mln. to szacunkowe dane, które mówią o tym ile by kosztowała nadbudowa budynku w Strzelnie tzn. nadbudowa budynku głównego i nowego i wyposażenie, to koszt szacunkowy ok.15.mln. Jest tylko koncepcja, nie ma jeszcze typowego projektu, to koncepcja, która została przyjęta. Jest firma, która chce nam za darmo na podstawie koncepcji dokonać wyceny tego ile to będzie kosztowało, to wtedy będziemy mogli podać szacunkową cenę nadbudowy. Od pewnych rzeczy nie uciekniemy, to jest prawda, ale przy wszystkim należy zachować umiar i mieć jeszcze własny rozsądek. Misją szpitala jest ratowanie życia ludzkiego, które nie zna ceny, ale NFZ to życie ludzkie wycenia. Kolejki muszą być, bo inaczej SPZOZ jest zły. Na kolejki można się już zapisywać na przyszły rok, do poradni specjalistycznych. U nas też taka sytuacja będzie, bo do niektórych specjalistów kolejka już jest do końca roku wypisana. Na rehabilitację zapisy już przyjmujemy na kolejny rok na miesiąc luty-marzec. Na sesji rozmawiałem z jedną z Pań, której syn choruje i jest po poważnej operacji wady serca i on się w Poznaniu zapisał do kardiologa na miesiąc lipiec a chwalić Boga mamy koniec października. Chciałoby się rzec Quo wadis Polska służbo zdrowia, ale na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Apel, my borykamy się z pomocą nocną to, co Państwo podkreślali, chodzi o pomoc samorządów gminnych. Wyliczyliśmy, jakie są dodatkowe koszty opieki nocnej i jeśli taka sytuacja będzie dalej, to ja będę zmuszony od nowego roku zlikwidować pomoc nocną w Strzelnie. Nie stać SPZOZ- u przy narastającej stracie na finansowanie tego. Nie będzie straty, ale nie będzie też opieki nocnej w Strzelnie.  Lekarz Izby Przyjęć nie jest do tego zobowiązany by on do wszystkiego schodził na dół. Pacjenci będą musieli dojeżdżać do Mogilna a wszystko tak się mówi. SPZOZ musi sobie z wszystkim poradzić. Z pewnymi rzeczami możemy sobie poradzić, ale będąc bardzo rygorystyczni, nie ma wpływu [pieniędzy, nie robimy tych usług. Fundusz daje pieniądze na jedne punkt, wy dla dobra pacjentów rejonu tamtego Strzelińskiego, zrobiliśmy to, że są dwa punkty, ale pomocy żadnej. Znowu spadło to na koszty ZOZ-u i w takiej pozycji podstawowa opieka zdrowotna świąteczna i nocna jest deficyt, przez to, że jest drugi uruchomiony punkt, wyszliśmy naprzeciw pacjentów. Konsolidacja wszystkich samorządów począwszy od starostwa przez miasta i samorządy gminne może dać jedynie coś, że to ruszy do przodu, bo oglądanie się, że jeden da a drugi nie da – to nic nie daje. Jest przysłowie nec Hercules contra plures i to w tej chwili jest na prawdę adekwatne do tej sytuacji. Jeden sobie nie poradzi, ale jeśli będzie więcej to będzie coś innego.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis –   jeśli chodzi o koszty procesu restrukturyzacji,  o które Pan pytał to pokazywaliśmy na ostatnich slajdach i koszty szacujemy na ok.2.800tys.zł. Szacujemy, ponieważ nie mamy uwzględnionych kosztów wynikających z konieczności dostosowania istniejącej infrastruktury do oddziału Chirurgii Jednego Dnia, ale znowu wymaga to rozmów z sanepidem, podjęcia decyzji i dopiero kosztorysowania, bo to się wiąże z wydatkami, które Państwo będziecie mogli ponieść, te koszty są kosztami szacunkowymi, bo droga powinna być taka. Pokazujemy sposób restrukturyzacji, optymalizacji, korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć i oddzielną kwestią są kwestie inwestycyjne. Najpierw potrzebne jest podjęcie decyzji, w jakim kierunku Państwo idziecie a później dopiero możemy szczegółowo przeanalizować każdy m2 ile nas będzie kosztował i każdy sprzęt, który będziemy mieli. Zgadzam się absolutnie z tym, co Dyrektor był uprzejmy powiedzieć i też nie ma opcji zrobienia jakichkolwiek rewolucji, zgadzam sie, ze zmiany wymagają czasu i nie jest to kwestia, która można zrobić w jeden miesiąc, dwa miesiące i zamknąć sprawę, jest to na pewno proces dłuższy. Jeśli chodzi o wymagania funduszu, co do Chirurgii Jednego Dnia i osobnego bloku operacyjnego, to mam nadzieję, ze nowy dyrektor nie będzie przekraczał swoich kompetencji, ponieważ rejestracja oddziału Chirurgii Jednego Dnia nie powinna mieć nic wspólnego z NFZ, jest to kwestia postanowienia sanepidu, rejestracji oddziału Chirurgii Jednego Dnia wraz z blokiem, ponieważ to musi być osobny wpis 4910 – bloku operacyjnego i to powoduje rejestrację oddziału Chirurgii Jednego Dnia i starania się o kontrakt z NFZ. Tutaj ta droga powinna być inna i mam nadzieję, że zmiany, jakie następują w Państwa NFZ a sygnały o tym, że dość trudno było rozmawiać z Państwa oddziałem, to nie tylko od Państwa my wiemy, że to był dość trudny teren do jakichkolwiek negocjacji z NFZ. To powinno sie oprzeć w pierwszej kolejności na sanepidzie, na wpisie do rejestru oddziału Chirurgii Jednego Dnia i bloku operacyjnego, którego wpis Państwo macie. Tylko tutaj Dyrektor wspominał o wycenie na podstawie koncepcji budowlanej, jeśli mogę na pewną uwagę to byłbym bardzo ostrożny. Ponieważ koncepcja i wycena tak dużej inwestycji na podstawie koncepcji, może być mocno niedoszacowana i tu byłbym bardzo ostrożny. Są firmy, nie wiem, z kim współpracujecie, jeśli już rozmawiamy na temat tej inwestycji, są firmy, które komplet projektów wykonują w cenie późniejszej adaptacji pomieszczeń, to kwestia porównania tych cen, na ile są atrakcyjne.

Radny Przemysław Zowczak – czy kwota, którą podaliście, koszty restrukturyzacji, czy tak naprawdę koszty, które się wiążą z realizacją Państwa propozycji, to jest przy założeniu, że te rzeczy, które powinny być zrobione w naszej służbie zdrowia a nie są jeszcze zrobione, liczycie Panowie te koszty czy nie liczycie ich. Czy to są wszystkie koszty od tego stanu, który jest dzisiaj i czy uwzględniliście w tych kosztach, koszty zakupów całej potrzebnej aparatury związane np. z propozycjami Panów odnośnie Chirurgii Jednego Dnia, bo tam jest bardzo szerokie spektrum zupełnie na innym sprzęcie tak naprawdę musi pracować chirurg urazowy i chirurg miękki. To nie jest tak, że to są te same narzędzi i po prostu ileś kompletów więcej. Czy to wszystko jest uwzględnione, to z tego stanu, który jest dzisiaj? Tak należy to interpretować?

Piotr Magdziarz z firmy Formedis –   tak to należy interpretować, bo jak zwracaliśmy uwagę przesunięcie w tej chwili na chirurgię ogólną większość zabiegów które Państwo wykonujecie, jest zabiegami endoskopowymi, stąd jest to niewykorzystanie łóżek. Dlatego my proponujemy to wszytko, co dziś robicie, to pierwszy etap, to co robicie w ramach chirurgii przesunąć i wykonywać w ramach uzyskanego kontraktu w ramach Chirurgii Jednego Dnia, natomiast zabiegi inne wymagające dłuższej hospitalizacji wykonywać w ramach kontraktu na hospitalizację który w tej chwili posiadacie. Te koszty dotyczą tego etapu, koszty restrukturyzacji,. Natomiast mówiliśmy w ostatnim etapie optymalizacji funkcjonowania o rozszerzeniu Chirurgii Jednego Dnia o inne specjalności, oczywiście te koszty nie są uwzględnione. Ponieważ to propozycja, która pokazaliśmy, my nawet nie pokazywaliśmy rachunku wyników, pokazywaliśmy go w audycie, która jest do zrealizowania w ostatnim etapie, jak juz będzie gotowy również blok operacyjny, który dziś macie w formie koncepcji.

Radny Przemysław Zowczak – czyli koszt podniesienia dachu, czy tak naprawdę nadbudowy w szpitalu w Strzelnie, tutaj nie ma kosztów przeniesienia przychodni, nie ma wielu innych rzeczy.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis –   koszty przeniesienia przychodni są, natomiast podniesienia dachu nie, bo to jest w tych 15 mln. o których Pan Dyrektor mówił, inwestycji, na którą macie w tej chwili koncepcję, z którą mogliśmy się zapoznać i rozumiem, że kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu.

Radny Przemysław Zowczak – czy to jest kwota liczona netto czy brutto?

Piotr Magdziarz z firmy Formedis –   to kwota netto.

Radny Witold Pochylski – odnosimy się teraz do koncepcji służby zdrowia w powiecie, do koncepcji rozwoju. Czy mieliście Państwo tylko zlecenie na restrukturyzacje w postaci klasycznej, czy w postaci spółek prawa handlowego? Czy rozważaliście koncepcję tego typu, jesteśmy na etapie, aby sie nie oburzyć jak zadam pytanie, czy rozważaliście globalną pozycję tego powiatu, tych dwóch miast w skali obiektów służby zdrowia w sąsiednich miejscowościach przeliczając oczywiście koszt społeczny? Czy robiliście symulację jak by np. szpitale – szpital oddział mogileński i strzeliński przestałyby istnieć, bo ja mam wrażenie, że ustawa ku temu dąży. To są może brutalne słowa, ale pomyślmy może tak. Czy Państwo to rozważali? A jak nie to będę ponawiał takie pytanie zachowując oczywiście dla zwykłego obywatela inne formy opieki w postaci przychodni, w postaci służb, które związane są z ratownictwem medyczny, a może to powinna być potężna dobrze zorganizowana diagnoza, a leczeniem powinny się zajmować instytucje w postaci szpitali, które przeskakują nas o wiele lat „świetlnych” z kadrą, ja już nie zadaję drugiego pytania, którego Pan Dyrektor i dyskusja uprzedziła, bo oczywiście diagnozując robi się pobożne życzenia a życie dyktuje swoje warunki. Nie wieżę, że jesteśmy w stanie zdobyć specjalistę endokrynologa, specjalistę, jeśli chodzi o rehabilitację. Czy Państwo robiąc diagnozę przyjrzeliście się dokładnie kadrze średniego personelu i personelu lekarskiego, czy w prognozach nie trzeba by było się temu przyjrzeć i w tych relacjach, jeśli byśmy wchodzili w restrukturyzację klasyczną jakiś zmian w tej kadrze dokonać?
 
Piotr Magdziarz z firmy Formedis – będę teraz bardziej społecznikiem niż ekonomistą i powiem, że nie dopuszczam do takiej sytuacji, aby u Państwa mogło zabraknąć tej podstawowej opieki, jaka powinna być dla pacjentów. Zgadzam się z Panem, że w niektórych specjalnościach medycznych, tu może pójdę bardzo wysoko – kardiologia, onkologia itd. pacjenci powinni być diagnozowani na niższym stopniu i odsyłani do placówek o wyższym stopniu referencyjnym, na pewno tych podstawowych rzeczy, o których tu mówimy, które państwo macie, tylko prawdopodobnie trzeba je trochę przeorganizować nie powinno zabraknąć. Jeśli chodzi o kadrę, to byliśmy na każdym oddziale, staraliśmy się rozmawiać z ordynatorami, lekarzami, których nam udało sie spotkać z pielęgniarkami przynajmniej z oddziałowymi, bo z doświadczenia wiemy, że rozmowy szczególnie ze średnim personelem medycznym dają bardzo wiele informacji odnośnie tego, co się dzieje w szpitalu. Tak jak raport nasz wspomina, nie mieliśmy jakichkolwiek zastrzeżeń co, do jakości kadry. Tym bardziej, ze mamy cały czas na uwadze to, że pozyskanie kadry jest dość trudne. Współczuję Dyrekcji w walce o lekarzy, których musi pozyskać, proszę mi wierzyć, że pozyskanie kadry w mieście Poznaniu jest dość trudne – gdzie tej kadry jest dużo, a pozyskanie kadry tutaj to chylę czoła przed Dyrektorem że potrafi to zabezpieczyć.

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – będę się pytał trochę szczegółowo, ale coś mi tutaj nie pasuje. Jestem przedstawicielem spółki, która jeszcze całkiem niedawno była w podobnej sytuacji, tu nie można tego porównywać, ale też mieliśmy zadłużenie i też z niego wychodziliśmy. W tej chwili mamy to za sobą, ale mam pytanie o to, co Panowie mówiliście, że najważniejszym jest utrzymywanie dobrych relacji z wierzycielami. Znam sytuację, jestem jednym z tych wierzycieli, jak długo to może trwać albo jak długo jeszcze można nic nie robić, zastanawiać się nad koncepcją, bo długi szpitali się bardzo łatwo sprzedaje. Ja sam osobiście dostaję raz na miesiąc telefon z pytaniem za 100% plus odsetki, nie ma problemu. My tego nie zrobimy, prywatny człowiek to zrobi. Mówiliście też, że usługi dodatkowe, te dodane np. Rehabilitacja tj. 3 a optymistycznie licząc 5% dochodów. Jeśli dobrze rozumiem? Stworzyć nowy oddział rehabilitacji, to mi się gryzie, może się mylę tutaj w rozumieniu tego. Mam też pytanie o ZOL, mówiliście o likwidacji etatów pielęgniarskich wiem, że tam już jest mało pielęgniarek, to jest oddział bardzo specyficzny, tam każdy pacjent wymaga osobistej obsługi, to nie są w 100% ludzie chodzący, samodzielni. Redukcja mi tu trosze nie pasuje a jednocześnie mówicie, że dobrze by było gdyby oddział pozyskiwał 30% ludzi, którzy mają 0 punktów w skali Barthela. Czy dzisiejsza ilość ludzi, tam pracujących wystarczy, aby te 30% obsłużyć, 30% i więcej? Jeśli chodzi o outsourcing, uważam że jest możliwy w 100% w każdej sytuacji, nie musi być moim zdaniem własna ekipa ponieważ tą własna ekipę, ponieważ to kwestia umowy, można w formie firmy outsourcingowej załatwić, to jest pewne i sam to przechodziłem jako pracownik w poprzedniej mojej formie, można wszystko w outsourcing włożyć. Zakup prądu, sam przechodziłem, to są drobne rzeczy, może to robić Starosta. Chciałem powiedzieć, że może Starosta robić, jako całość. Chciałem zapytać o Chirurgię Jednego Dnia, ale ono zostało już trochę wyjaśnione, bo chciałem zapytać, co stoi na przeszkodzie dzisiaj, rozumiem, że przepisy stoją na przeszkodzie. I trochę mi sie nie zgadza, bo mówią Panowie, że to może działać w ramach chirurgii, która jest dzisiaj a Pan Dyrektor mówi, że nie, trochę mi tutaj to nie pasuje. ISO wydaje mi się, że to nie ten poziom rozmów, ISO to przede wszystkim koszty. Takie pytanie o ISO czy to jest tak aż opłacalne, aby w to wchodzić, bo tam trzeba dużo warunków spełnić, bardzo dużo i ponieść z tego tytułu koszty, czy to jest aż tak opłacalne, czy aż z tymi ubezpieczeniami idziemy do przodu, że to ma sens? Czy to już jest decyzja ostateczna czy Państwa sugestia, szpital w Strzelnie zostaje, szpital w Mogilnie zostaje zlikwidowany tak naprawdę, bo oddziały te, o których się mówi to są oddziały, które mogłyby stać równie dobrze w środku lasu, ponieważ nie są to oddziały ostre? Czy rozważaliście to, że Mogilno, jako miejscowość dwukrotnie większa od Strzelna powinna mieć ten szpital powiatowy a nie Strzelno? Po prostu więcej ludzi jeździ z Mogilna do Strzelna, niżby było to odwrotnie.

Michał Ogrodowicz z firmy Formedis –   może najpierw się odniosę do tych paru % o których Pan mówił, 4-5% odnosiło się to do udziału w sprzedaży komercyjnej w całej strukturze sprzedaży szpitala nie tylko i wyłącznie oddziału rehabilitacyjnego. Kolejna kwestia dotycząca outsourcingu, tutaj się z Panem zgadzam, że można zrobić to przez zewnętrzną firmę, to kwestia kalkulacji, dobrze przygotowanej umowy a po drugie też, co cały czas się przewija i jest podnoszone, kwestia względów społecznych. Kolejną rzeczą są relacje z wierzycielami. Z doświadczenia wiem, jak kolega wspominał pracowałem przez wiele lat, jako dyrektor finansowy szpitala. W tej chwili zostały wprowadzone ograniczenia w obrocie wierzytelnościami i do tego żeby sprzedać wierzytelność jest potrzeba zgoda organu założycielskiego i jeżeli takiej zgody nie ma jest to bezprawne, tak naprawdę. Natomiast kwestia utrzymywania dobrych relacji z wierzycielami jest o tyle istotna, że wierzyciel może w każdej chwili zablokować dostawę określonych rzeczy, materiałów medycznych, leków itd. Jak długo będzie to trwało? Dopóki się nie podejmie racjonalnych działań i zdecydowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej szpitala. Myśmy tutaj nie przygotowywali harmonogramu, natomiast tych wszystkich działań, które są, natomiast ktoś kiedyś powiedział, że firmy nie padają, dlatego że mają straty, ale dlatego, że nie mają pieniędzy. Przeprowadzenie części pewnych działań, które żeśmy zasugerowali na pewno spowoduje poprawę płynności i w miarę upływu czasu i realizacji wszystkich działań naprawczych, które zostaną zatwierdzone i zaakceptowane do realizacji to jest to horyzont w mojej ocenie.  Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, ze jest to horyzont 2-3 lat. Niemniej takie działania na szybko powinny być podejmowane, żeby jednak ta płynność taka bieżąca była. Teraz może odniosę się do certyfikatu, jakości ISO. Jestem osobiście na stanowisku takim, że działając teraz należy pomyśleć o przyszłości, koszty wdrożenia systemu ISO nie są wielkie w tej chwili. Zgadza się, że są to koszty, bo trzeba zrobić najpierw audyt, potem audyt certyfikacyjny i co roku odnawiać. Natomiast nie są to w mojej ocenie pieniądze znaczące, jeśli chodzi o budżet szpitala, myślę, że to warto zrobić.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeżeli chodzi o Chirurgie Jednego Dnia, nie mogę tego samego lekarza wykazać, że on pracuje w jednym czasie na Chirurgii Jednego Dnia i na Oddziale Chirurgicznym. Fundusz Bydgoski rygorystycznie podchodzi, może Państwo słyszeli, ze w Łodzi znaleziono lekarza, który pracował tam dwie doby w dobie. U nas od 4 lat, jeśli zazębia się czas pracy lekarza, dostajemy, co chwilę, bo wiadomo, że po to, aby uzyskać kontrakt wstawia się słupy podając lekarza, który pracuje u nas a on pracuje gdzieś tam. My jesteśmy na to uczuleni, bo nasz Fundusz przez 4-5 lat ta politykę prowadzi, bo jest wyliczony czas pracy każdego lekarza i ja muszę mieć oddzielną kadrę do tego zabiegu Chirurgii Jednego Dnia, bo muszę mieć zapewnienie 24h tak nasz Fundusz to liczy. Osiem godzin pracy podstawowej te 7,35 i dyżur. Ja musze mieć permanentnie na chirurgii ogólnej i nie mogę zdjąć tego lekarza na Chirurgię Jednego Dnia. Jeśli chodzi i blok operacyjny to mamy dwie rzeczy: jedną mamy, że jest dokumentacja na remont tego bloku operacyjnego, który jest w szpitalu, ale z uwagi na zmiany, które chcemy wprowadzić ma być on przekształcony w sale do cięć cesarskich typowo, ale na tym bloku Wojewódzki Sanepid opera się na tym, co mamy, że te normy, które oni wymagają mamy spełnione. Wiem, że w przypadku nowej rejestracji mogą być jakieś tam wyższe wymagania, ale to będzie dotyczyło nowego bloku, stary blok dopóki jest program dostosowawczy, do czerwca jak Państwo wspomnieli musimy zrobić nowe programy, bo obecnie jest sprawa taka, że piszemy oświadczenie, że nic się nie zmieniło i to dla Centrum Zdrowia Publicznego starcza, to do czerwca musimy zweryfikować, te rzeczy, które zostały zrobione na plus i przygotować nowy harmonogram, do kiedy co i jak zrobimy. Zdajemy sobie sprawę, że to trzeba zrobić jak najszybciej, a to potrzeba pieniędzy.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – jeśli chodzi o ZOL absolutnie rekomendowaliśmy wariant trzeci, gdzie mówiliśmy że nie będziemy robić redukcji kadrowych.

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – rozumiem, 30%  i 0 w skali Barthel, która mówi o tym jaka, bo sam Pan mówił, że są normy na to, że jeżeli tyle to musi być tyle osób. Dzisiejsza kadra na to starcza, jest za duża, jest za mała?

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – dzisiejsza kadra na to starcza, natomiast trzeba przejrzeć ta kadrę pod kątem kwalifikacji, ponieważ są tam dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji kadr. Tu wchodzimy w kwestie organizacyjne, to jest dostosowanie kadry do wymogów.

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – to decyzja, że realizacja, ale decyzja jest podstawowa, bo jeżeli likwidowany jest oddział to zlikwidowani są tez ludzie, nie mają pracy.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – ale oddziału nie likwidujemy.

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – ale informacja, że rekomendacja jest taka i być może to jest decyzja, to jest dobra wiadomość dla tych osób tam pracujących.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – jeszcze odnośnie outsourcingu, bo to strasznie modne jest cały czas i ja jestem zwolennikiem, ale nie do końca i w niektórych wypadkach należałoby się za stanowić, czy na pewno. Aspekty ekonomiczny jest na pewno istotny, część szpitali, która oddała wszystko w outsourcing zaczyna pomału wracać do niektórych elementów, aby mieć to u siebie, bo często to wynika, z jakości świadczonych usług. To złożony temat i należy to rozważyć. ISO ma jedna dobra stronę, porządkuje trochę. Jak działałem operacyjnie w placówkach medycznych i wdrażałem ISO to tak naprawdę wiele rzeczy, które gdzieś umykają zostały mocno uporządkowane, co dawało pozytywne przełożenie na kwestie ekonomiczne. Wszystko, co zawarte zostało w audycie to nasze rekomendacje, wszystkie decyzje zależą od Państwa. Wspomniał Pan, że w Mogilnie powinien być szpital. Nie chciałbym wchodzić między Mogilno i Strzelno, ale oczywiście te decyzje zapadły zdecydowanie wcześniej i oczywiście z mojego punktu widzenia jak już mówiłem to pewnie był błąd, że szpital został utworzony w Strzelnie a nie w Mogilnie i dzisiaj mamy sytuacje, jaką zastaliśmy i możemy pomóc, od tego momentu.

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – nie rozważaliście takiego momentu, czy to jest tak oczywiste?


Piotr Magdziarz z firmy Formedis – z powrotem przenieść?

Prezes Mogileńskich Domów Artur Lorczak – na przykład.

Piotr Magdziarz z firmy Formedis – absolutnie, nie ma to żadnego sensu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – chciałbym zacząć od tego, że my żeśmy przez te lata restrukturyzowali służbę zdrowia, do historii nie będziemy wracać, stało się i nie ma możliwości, aby wrócił szpital taki jak powinien działać dla Mogilna, bo trzeba by było wybudować nowy budynek. Z tym musimy pogodzić się i tak sobie powiedzieć, że musi być to robione w Strzelnie, od tego odwrotu nie ma. Nie możemy dopuścić, aby zostać w ogóle bez szybkiej, doraźnej pomocy na naszym terenie. Nie możemy dopuścić, aby przestał istnieć nie SPZOZ, bo mogą istnieć POZ ale istnieć ze szpitalem, który w tej chwili przynosi straty. W 2002 r. szpital miał 11 mln. długu a zeszliśmy do ok. 4 mln. różnymi metodami, uważaliśmy, co robimy, gdzie można było. Teraz widzę, że nie ma możliwości, jak przedmówcy mówili. Prawdopodobnie chodzi o to, że nie Rząd, nie Minister Zdrowia, ale samorząd ma to zrobić, czyli wyczyścić służbę zdrowia i miejmy nadzieję, że do tego nie dopuścimy. Brać należy pod uwagę również finanse i ponieważ jestem Przewodniczącym Zarządu, teraz zaczynamy myśleć o sposobie finansowania zdań, które przed nami stoją, jak była mowa, że prawie 3 mln. niby to nie jest dużo, ale bardzo dużo, dlatego że nie możemy liczyć na pomoc samorządów gminnych, z różnych względów jak wiadomo wszyscy mamy pewne problemy finansowe, w których realizujemy swoje zadania nie mamy wolnych środków, ale trzeba by jednak. Szkoda, że nie ma Radego Miejskiego, trzeba pomyśleć, aby przez pierwsze dwa lata restrukturyzacji również otrzymać pomoc w różnej formie od samorządów gminnych byłoby nam łatwiej to przeprowadzić i drugie, jeśli chodzi o planowaną inwestycję, modernizację budynku w Strzelnie i dostosowanie go do wymogów Ministra to mam nadzieję, że nam się uda, ale w jaki sposób jak będziemy to finansować to jest karkołomna droga. Chciałbym przypomnieć, że już zlikwidowaliśmy kuchnie i pralnię, było to po kilka osób i w Strzelnie i Mogilnie i wiadomo, jakie to było larum łącznie z władzami gminnymi jak możemy likwidować kuchnię i pralnie i zwalniać ludzi. Jeśli chodzi o aspekt społeczny musimy poważnie rozważyć, nie chcielibyśmy, aby nieodpowiedzialnie pozbawić ludzi pracy, to również należy wziąć pod rozwagę. Trochę zdziwiło mnie wystąpienie Radnego Miejskiego Stochlińskiego, który powiedział, tak robić, tak audyt, tak przenieść do Strzelna. Myślę, że nie tędy droga, bo bardzo łatwo jest wyprowadzić oddział wewnętrzny i nie mieć oddziału wewnętrznego, laboratorium i nie mieć opieki nocnej, ale tu jest miasto, które samo w sobie liczy 13 tys. mieszkańców i nie powinniśmy my jako samorząd gminy i powiatowy dopuścić, aby pozbyć się takiej opieki w samym mieście Mogilno. Już po rozmowach na Zarządzie jest takie wspólne zadanie, aby dostosować to, co Panowie nam pokazali, do naszych realiów społecznych. Jeśli byśmy mieli jeden budynek szpitalny to nie generowalibyśmy długów, byśmy się zamykali może i na plusie. Naszą stratą jest to, że mamy dwa miasta i dwa budynki do utrzymania, chwała nam za to, że udało się nam zrobić termomodernizację i ogrzewanie. Teraz również są takie przedsięwzięcia, które są bardzo kosztowne. Samo przeniesienie przychodni w Strzelnie, to jest wg. naszych wyliczeń ponad 900 tys. zł i to trzeba ponieść, aby budynek również wyłączyć, aby nie ponosić kosztów utrzymania budynku. Jeśli te rzeczy zrobimy to mam nadzieję, że uda nam się zostawić służbę zdrowia w Powiecie Mogileńskim a w przyszłości mówię tak byłem na rozmowach w NFZ oczywiście odnośnie rehabilitacji i po woli stopniowo, jeśli przygotujemy się do tego, mam na myśli pomieszczenia plus sprzęt to NFZ podpisze z nami kontrakt, szukając lekarza z drugim stopniem specjalizacji, bo tak to musi być i mam nadzieję, że mamy kadrę pielęgniarską, która będzie to mogła w szerszym stopniu to prowadzić. Trzeba być optymistami i tak sobie myślę, że jak będzie nowe rozdanie pomocy z UE czyli od 2013 może akurat wyjdzie taki program, że może ktoś nam pomoże z zewnątrz, zrekompensuje poniesione nakłady, ale musimy zacząć, jesteśmy przygotowani mamy projekty, ale prosiłbym ażeby samorządy gminne również wzięły sobie do serca, że to nie jest problem Starosty i Rady Powiatu, to nasz wspólny problem, aby ludziom umożliwić dostęp do pomocy pierwszej, my nigdy nie będziemy szpitalem jeśli chodzi o wysoką specjalistkę. Jeśli ktoś mówi, że najlepiej się skonsolidować, połączyć się z większą jednostka, to powiem, że z chęcią przyłączyłby nasz szpital w Inowrocławiu, ale mimo odpowiednich zapisów w tej chwili w tym porozumieniu czy umowie, ja powiem, że nie będzie takiego nacisku. My mieszkańcy naszego powiatu będziemy robić wszystko, aby to, co w tej chwili istnieje rozwijać i utrzymywać, ponieważ inny szpital, który chciałby konsolidacji z nami, będzie ciął koszty jak wszyscy inni i nie będzie patrzeć na aspekty społeczne. Prosiłbym, aby wziąć to pod uwagę. Największe wyrzeczenia ponieśli pracownicy SPZOZ. Od 2000r. to oni największy ciężar wzięli. Mówiliśmy, że jest już dobrze 2008-2010, że będzie lepiej a tu jest gorzej i nie z winy organu założycielskiego, ale z mega uwarunkowań. Znowu trzeba ciąć koszty, najprościej byłoby zwolnić ludzi, ale nie tędy droga. W pewnym momencie stać również samorząd, aby do tego społecznego interesu dołożyć pewne kwoty, ale do pewnego momentu, bo my też będziemy mieli coraz mniej pieniędzy. To jest analiza i my dopiero przystępujemy do działań.

Ad. 25
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16:35.


Przewodniczący Rady Powiatu
                Jan Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 12:06:43
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:24:37
Ostatnia zmiana:2014-05-22 07:59:58
Ilość wyświetleń:479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij