Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XIV/11 z dnia 29 września 2011r.

Protokół Nr XIV/11
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 września 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9.00 do 12.35

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Nieobecni Radna Stanisława Łagowska, Radny Krzysztof Mleczko.
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.

Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił Radzie wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad i wprowadzenie pkt. 19 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia się go przez Radną Stanisławę Łagowską. Przewodniczący odczytał treść wniosku radnej. Dodał, że Rada jest zobowiązana w ciągu jednego miesiąca podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oraz należy rozpocząć procedurę dotyczącej wstąpienia kolejnej osoby z listy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu X, XI, XII, XIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.
8. Przedstawienie informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.
20. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24. Wolne głosy i sprawy różne.
25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek z zmianę porządku.
W wyniku glosowania 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.  (Nieobecni radni: S.Łagowska, K.Mleczko, P.Zowczak).

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (Nieobecni radni: S.Łagowska, K.Mleczko, P.Zowczak).

Ad.3
Przyjęcie protokołu X, XI, XII, XIII sesji Rady Powiatu.

Do protokołów X, XI, XII, XIII z sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte. (Nieobecni radni: S.Łagowska, K.Mleczko, P.Zowczak).

Przewodniczący Rady Jan Bartecki - Radni są w posiadaniu projektu stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie planowanej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Mogilnie. Myślę, że takie stanowisko powinno z naszej strony wyjść, ponieważ informacje prasowe i te wieści które dochodzą z góry, z Warszawy mówią, że Prokuratura w Mogilnie może zostać zlikwidowana. W związku z tym proszę, aby państwo w tym punkcie, ten projekt przejrzeli i aby do końca sesji dać poprawki, czy wnieść jego inne brzmienie, jeśli jest taka konieczność. Takie stanowisko powinno być przegłosowane przez Radę i w mojej ocenie z Powiatu Mogileńskiego powinno wyjść.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – powinno być w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki - nie umiem w tej chwili odpowiedzieć czy powinno być w porządku obrad.
 
Radny Wiesław Gałązka – na ten temat i na ten fakt powinno być to nazwane rezolucją.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki - czy możemy w pkt. interpelacje podjąć powyższe. Zastanówcie się Państwo czy to ma być stanowisko Rady Powiatu w Mogilnie czy rezolucja. Całą historię ma Pan Sekretarz jak to wszystko następowało po piśmie klubu radnych PO, jak następowały wszystkie etapy, żeby ewentualnie takie działania czynić, robić wszystko, aby prokuraturę uchronić.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Wojciech Baran – na ogłoszonej liście prokuratur do likwidacji znalazła się niestety także i Prokuratura Rejonowa w Mogilnie. Nie chcę tutaj przypominać naszych działań w celu uratowania prokuratury. Likwidacja prokuratury nie musi, ale może być zalążkiem nawet likwidacji całego powiatu mogileńskiego a do tego nie chcielibyśmy dopuścić. Niestety Prokuratura Generalna przewidziała naszą miejscową prokuraturę do zlikwidowania. W okręgu Apelacji Gdańskiej do likwidacji przeznaczone jest trzynaście prokuratur. Apelacja Gdańska obejmuje kilka województw w tym Kujawsko –Pomorskie. Na trzynaście prokuratur w tym okręgu, które mają być likwidowane, siedem czyli ponad połowa znajduje sie na terenie województwa byłego Bydgoskiego lub Toruńskiego. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że od kilku dobrych lat czynione są pewne starania przez kręgi polityczne i zawodowe, aby apelacje utworzyć w Bydgoszczy, bo czasem pojawiają się stanowiska czy opinie, że co nam pomogą politycy czy posłowie z dużych miast. Gdyby była apelacja Bydgoska wówczas wyglądałoby to zupełnie inaczej. Wiele z tych prokuratur przewidzianych do likwidacji znajduje sie na terenie naszego województwa Kujawsko-Pomorskiego to świadczy o tym, że należy walczyć i włączać się w akcje na terenie całego województwa. Jak najbardziej musimy takie stanowisko czy rezolucję podjąć. Pismo jest pismem bardzo ważnym, ale proponuję, jeśli to możliwe, czy Pan Przewodniczący, czy Zarząd Powiatu spróbowałby zorganizować spotkanie z Prokuratorem Generalnym albo, z kim kto jest odpowiedzialny. To może wywołać więcej efektów niż samo pismo. Jako Przewodniczący Klubu Radnych PO sam mogę poczynić pewne działania dotyczące spotkania. Nie chcę, aby Zarząd Powiatu czy Przewodniczący swoje a Klub Radnych swoje. Musimy to razem zgrać. Klub Platformy Obywatelskiej ma ścisły kontakt z różnymi posłami z naszego regionu i jako posłowie mają możliwość w ramach swoich uprawnień do bezpośredniego kontaktu z kierownikami poszczególnych jednostek organizacji czy to rządowej, czy samorządowej i mogą dotrzeć do przedstawicieli Prokuratury Generalnej. Mogło to by być dobre rozwiązanie i mogłoby przynieść jakiś efekt. Tutaj nie ma miejsca o spór o osobne działanie, ale należy wspólnie uzgodnić stanowisko i przystąpić wspólnie do działań. Na razie to tylko lista, do której nie ma dokumentów wykonawczych, więc jest jeszcze chwila czasu, ale naprawdę nie zostało go wiele. Nie wiem czy po dzisiejszej sesji czy jutro spotkamy się rano uzgodnimy, w jaki sposób możemy dotrzeć do urzędników i im tą sprawę przedstawić i pokazać jak ważna jest to dla nas kwestia. Nie chce wspominać, jakie pismo podpisaliśmy 1 lipca, jakie skutki może wywołać likwidacji prokuratury, może to doprowadzić do likwidacji powiatu, to może być pierwszy krok. Zachęcam, żeby nie patrzeć na działania polityków z dużych miast tylko zająć się lokalnymi interesami w myśl idei „Myśl globalnie działaj lokalnie”. Warto by było przyjrzeć się, co posłowie robią i czasami ich też dopingować, bo to może pomóc interesom.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – po to stanowisko zostało przygotowane, aby podjąć działania, w celu uratowania prokuratury w Mogilnie. Jeśli ktoś ma możliwość dotarcia do Prokuratury Generalnej to dobrze, aby takie spotkanie na szczeblu powiatu się odbyło.  Myślę, że po dzisiejszej sesji spotkamy się przedyskutujemy jak dalej od strony technicznej działać. Dobrze by było dziś to stanowisko, czy rezolucję jak powiedział Pan Gałązka zawierająca to co powinna, możemy to doszlifować od strony technicznej.

Radny Mirosław Leszczyński – głos w tym temacie zabierałem w kwietniu, ale skorzystam z obecności zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji do niego kierując zapytanie. W miesiącu kwietniu zgłaszałem prośbę o zwiększenie patroli w miejscowości Goryszewo, bo były kradzieże, niszczenie mienia publicznego. W tej chwili zaczęło to wracać, ginie paliwo, części do aut od godziny 22.00 do 1.00 , jest grupa trzech osób, którzy wychodzą z plecakami a na następny dzień rolnicy stwierdzają, że coś zginęło. Prośba, aby może na dwa tygodnie znowu zwiększyć patrole.

Radny Przemysław Zowczak – wczoraj przeczytałem na jednym z portali internetowych artykuł „wprowadzono nas w błąd cyt. „Szykujemy ostry protest na najbliższą sesję Rady Powiatu i to radni zdecydują, czy wyślemy go do odpowiednich władz i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli to się nie uda to my, jako zarząd wystosujemy taki protest, ponieważ wprowadzono nas w błąd dając zapewnienia, że nie będzie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Mogilnie - mówi Tadeusz Szymański, wicestarosta powiatu mogileńskiego.” Wypowiedź zdawałaby się mało kontrowersyjna, ale jak to odniesiemy do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, kiedy próbowano na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym poruszyć temat prokuratury, proponowano aby razem jako Rada, to wtedy Państwo absolutnie uniemożliwiliście to i dzisiaj ja nie mogę do tego tekstu odnieść się inaczej niż – w tym przypadku nie Rada, czyli w domyśle- nie jesteśmy pewni, to wtedy my jako Zarząd. Sądzę, że w sprawach związanych z przyszłością powiatu, nie możemy mówić Panie Starostwo Szymański, że Rada może być innego zdania. My, jako radni, wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby nikt nie rozczłonkowywał naszego powiatu, aby nikt nie zaczynał procesu tego, o czym mówił mój przedmówca -likwidacji. Nie chcę odnosić się do kwestii, dlaczego najprawdopodobniej Państwo nie chcieliście wtedy umożliwić podjęcia stanowiska, być może niczego by to nie zmieniło, ale w ten sposób robić nie wolno.  Kolejną jednak sprawą, którą chciałbym poruszyć jest remont ul. Kościuszki. Zgłaszałem między innymi pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych klika problemów, które pojawiły się przy okazji remontu. Sprawa pierwsza, część parkingów od strony jeziora zwłaszcza obok SPZOZ i dalej w kierunku cmentarza przez kilkadziesiąt metrów absolutnie nie ma żadnego krawężnika, który wystawałby ponad jezdnią. Dziękuję że Pan Dyrektor Ficer zareagował i obłożył to ziemią. To absolutnie nie likwiduje problemu w tym momencie trzeba podnieść tam krawężnik, bo ktoś niechcący może zjechać z parkingu i spaść ze skarpy może sobie uszkodzić samochód. Zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy trudno ocenić gdzie kończy się podbudowa parkingu i wtedy, gdy są opady marznącego deszczu można się zwyczajnie zsunąć. Ktoś wysiadając z samochodu, bo cześć parkingu jest skonstruowana w ten sposób, że samochody stają i są zatrzymywane równolegle do jedni – może wysiąść i spaść. Widać na ziemi w niektórych miejscach ślady opon. Mało tego w takim stanie jak to jest dzisiaj to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że niszczymy zieleń miejską. Wiem, że było uzupełniane ziemią i byłą usypywana skarpa, mam zdjęcia, przegram na płytę i przekażę Staroście jak to wygląda, zwłaszcza u wylotu ulic, które są z prawej strony jadąc w kierunku Chabska pod dość dużym kątem, gdzie woda przy intensywnych opadach szoruje i wymywa skarpę. Przy okazji drogi jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o wyjazd z ul.Betonowej, na świeżym chodniku widać ślady opon samochodowych, w zasadzie nie mam absolutnie, żadnych pretensji do przedsiębiorcy. Uważam, że ten chodnik powinien być po prostu zaprojektowany od skrzyżowania w inny sposób. W taki sposób, aby umożliwiło wyjazd długich samochodów. Problem jest również olbrzymi, kiedy próbuje się wyjechać na ul.Kościuszki z kierunku Wybudowanie, Wyrobki, Gozdawa i z tej ulicy, która jest za stacją paliw PKN Orlen. Przy skrzyżowaniach są zlokalizowane parkingi. Wiem, że jest dłuższe miejsce parkingowe i można głębiej wjechać samochodem np. w pobliżu CPN-u, ale w tym drugim miejscu gdzie skręca się na Wyrobki tam nie ma takiej możliwości i musze powiedzieć, że zwróciły się do mnie juz dwie osoby z prośbą o interwencje, dlatego bo nie zawsze zdaje egzaminu lustro, które jest ustawione. Jest tam niebezpiecznie, mało tego tam podjeżdża się pod górę, jest olbrzymi problem z wyjazdem, póki jeszcze nie ma opadów śniegu dobrze by było spróbować to zlikwidować. Całą dokumentację fotograficzną dostarczę Panu Staroście i Dyrektorowi Ficerowi. Proszę Dyrektora ZDP, ale to absolutnie nie jest jego winą, ale na drodze od strony krajowej nr 15 do Ciechrza, przed Ciechrzem po prawej stronie wtedy, kiedy był zakładany wodociąg ktoś na krawędzi jezdni wstawił hydrant, zasuwę jest tam jakieś urządzenie. Stwarza to konkretne zagrożenie dla pojazdów i kierowców poruszających się tą drogą. Mam jeszcze interpelację dotyczącą dróg powiatowych min. zatok, które były przeznaczone dla autobusów dowożących min. dzieci do szkoły, nie chcę przedłużać, towszytsko przekażę informacje na ten temat Dyrektorowi Ficerowi i Panu Staroście. Na koniec takie pytanie do Pana Starosty, co zrobił Zarząd a zwłaszcza Starosta i Wicestarosta dla poprawy sytuacji finansowej SPZOZ-u? Wiemy, że pieniądze do SPZOZ- u, nasza służba zdrowia może z trzech źródeł uzyskiwać -  NFZ, samorząd i możemy odpłatnie świadczyć usługi. Co zostało zrobione żeby poprawić sytuację finansową służby zdrowia?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – podtrzymuję stanowisko, że punkt dotyczący prokuratury powinniśmy wprowadzić pod obrady sesji, oficjalnie, aby punkt był w porządku obrad i nadać mu odpowiednią rangę. Mam jeszcze kilka pytań, bo nie mogliśmy na te tematy wcześniej rozmawiać, ponieważ były sesje nadzwyczajne, w których nie mogliśmy, jako Radni zabrać głosu dot. min. interpelacji. Chciałbym podziękować za to, że droga od Mogilna do od ul. Niezłomnych do Dąbrówki jest w trakcie realizacji. Mieszkańcy nie tylko Dąbrówki, ale okolicznego osiedla są z tego faktu zadowoleni. Zwiększyła się ilość mieszkańców, którzy zaczynają już tym chodnikiem chodzić i teraz taka interpelacja związana z przyszłorocznym budżetem, tak aby zabezpieczyć środki finansowe na dalszą modernizacją drogi w stronę Dąbrówka razem z budową chodnika jeśli jest taka możliwość, ta dokumentacja jeśli nie będzie środków finansowych może być już przygotowywana, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. Sama Dąbrówka to ok.1tys. mieszkańców, którzy codziennie nie tylko samochodami ale rowerami, pieszo chodzą w tamtym kierunku. Droga, która została wyremontowana już poprawia bezpieczeństwo, ale powinniśmy też myśleć do przodu i Zarząd oraz Dyrektor ZDP w swoich planach budżetowych na rok 2012 ujął właśnie projekt modernizacji dalszej części drogi. Pozostanie ok.3 km drogi. Powinniśmy iść za ciosem o poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych zwłaszcza, że po wyremontowaniu zwiększa się liczba pojazdów, które przejeżdżają tą droga. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy Dąbrówki czuli się bezpiecznie i osiedli, które są na obrzeżach Mogilna.  Mam również prośbę, o co apelowałem również przy konstrukcji budżetu na 2011r. chodzi o drogę powiatową Chałupska – Wszedzień tzw. stara droga. Jest to niestety droga niechlubna dla nas, wiem że Starostwo Powiatowe dało środki finansowe na częściową modernizację, wysypano kamień ale przypominam, że po sezonie jesienno – zimowym droga wróci do pierwotnego stanu, nie będzie znowu przejezdna dlatego prosiłbym, żeby również w projekcie budżetu ująć nakładkę, która byłaby zamknięciem już tej drogi i byłaby przejedna przez cały rok. Chciałbym również zapytać Zarząd o strategię powiatu to temat, który zaczyna się robić palącym, wchodzi nowy okres programowania od  2013-2020. Przypomnę, że bez aktualnej strategii rozwoju powiatu nie będziemy mogli składać wniosków o dofinansowanie. Dlatego chciałbym spytać, na jakim etapie jest strategia powiatu, gdyż na pewno Radni są zainteresowani, w jakim kierunku Zarząd Powiatu będzie nam proponował przyszłość i rozwój naszego powiatu.

Radny Mirosław Leszczyński – korzystając z obecności Burmistrza Pana Leszka Duszyńskiego mam zgłoszeni od mieszkańców odnośnie, jakości wody. Rok temu była wymieniana część sieci wodociągowej w miejscowości Kwieciszewo – Goryszewo wtedy było zgłaszane, że leci woda o innym kolorze, po modernizacji jakość wody się poprawiła, nie mniej jednak od dziesięciu dni na powrót mamy to samo, że woda leci brunatna, żółta, szczególnie w  godz. 18.00 - 22.00, jeśli by można w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zwrócić uwagę co jest powodem. Nie chodzi o dzień, ale od 18.00 do 22.00, na powrót po roku od remontu woda zaczyna płynąć nie tej jakości.

Radny Wiesław Gałązka- uznałem za niestosowne zabieranie głosu po wypowiedzi Przewodniczącego Klubu Wojciecha Barana, natomiast po wystąpieniu Pana Zowczaka z tego samego Klubu, należy zareagować. Chciałem powiedzieć tak, gdybym reprezentował tak silną rządząca partię to przy pierwszych słowach przeprosiłbym najpierw za pomysł likwidacji prokuratury a potem poprosił o współprace w jej obronie, tak bym uczynił. To, co zaprezentowano w tej wypowiedzi to dla mnie zwykła hipokryzja, bezczelność. Starosta Mogileński w imieniu Zarządu Powiatu o wiele wcześniej już zareagował na wiadomość o tym, iż prokuratura może zostać zlikwidowana. Minęło sporo czasu i wspominanie sesji nadzwyczajnej jest zwykłym pudrem, ponieważ wiedząc co się dzieje, koledzy jeśli wiedzieliście to nie powinniście teraz robić dymu w postaci być może przyszłej uciśnionej ludności, tylko powinniście jako politycy współodpowiedzialni, solidarni w decyzjach na szczeblu wyższym starać się nawet we własnym zakresie próbować tą niekorzystną sytuację zmienić, bo teraz odnoszę wrażenie i po to, chyba to mówicie i chyba w takiej formie ( nie mam pretensji do Pana Wojciecha) postarać się turbinki nie włączać, oczywiście Przemek uruchomiłeś ta turbinkę i teraz jest dym.  Pomysł spotkania dobry, do przyjęcia i należy go popierać, to jakaś wspólna troska i to rozumiem. Natomiast próba zegnania na jakąś tam sesje nadzwyczajną, jakieś tam bzdurne powody, które teraz zafunkcjonują, jako najistotniejsze, dlatego że prokuratura może być zlikwidowana i ta przyczyna główna jest zwykłą polityczną hipokryzją, jeśli jest to liczone na kampanie wyborczą. Kolego Przemku jest Pan teraz Dyrektorem określonego wydziału, Pańska wiedza jest na pewno większa niż kogokolwiek z nas na tej sali i myślę, że w ramach dobrej współpracy, w ramach troski o właściwe wykonawstwo o toż, że to, co robimy żeby było dobre, piękne i żeby sprzyjało wszystkim już dawno powinieneś się porozumieć z odpowiedzialnymi osobami, instytucjami i zgłosić te uwagi nie czekając na sesję Rady Powiatu. Są to dla mnie drobne techniczne sprawy, pewnie rację masz, tylko czy ta forma jest, za aby to publicznie ogłosić, fajna bardzo długo oczekiwana inwestycja dobiegła końca i nagle pojawił się taki właśnie problem. Po to mówisz, aby obniżyć, zrobić jakiś szum polityczny, bo droga nie służy jakiejś tam jednostce, ale służy wszystkim mieszkańcom. Ja się bardzo cieszę, jeśli w jakimkolwiek samorządzie udało się coś zbudować tak bardzo oczekiwanego prze ludność, przez obywateli i razem się cieszyć nie ważne, kto to zrobił i tak próbujmy to rozumieć a hipokryzja polityczna na inne spotkanie być może byłaby skuteczna, ale na obradach samorządu myślę, że nie. To samorząd powiatowy współpracujący i chcący współpracować, myślę że taka forma jest ze wszech miar nie pozytywna i niedopuszczalna, aby w ten sposób prowadzić naszą dyskusję nazywając to troską o wspólne dobro.

Wicestarosta Tadeusz Szymański –  wywołany przez Pana Zowczaka do odpowiedzi, ja czuje się oszukany i wprowadzony w błąd. Tutaj odbywało się spotkanie z Panią Poseł Ciemniak, która mówiła, że prokuraturze mogileńskiej nie grozi likwidacja. Byliśmy razem z Panem Starostą na tym spotkaniu, były media, telewizja, wielki Show i potem decyzja czy informacja o prawdopodobieństwie decyzji, ja czuję się oszukany.  Natomiast Pan sugestia, że próbuje kogokolwiek skłócić jest daleko idąca, ponieważ nic innego nie miałem na myśli i tutaj chciałem podziękować Panu Radnemu Baranowi. Tylko to, co zaproponował Pan Radny, myślałem że stanowisko stanowiskiem natomiast Zarząd dwutorowo zajmie się tą sprawą, może zostało to źle przeze mnie wypowiedziane, bądź źle napisane przez Pana który ze mną rozmawiał. Nigdy nie wątpiłem w to, że Rada taką decyzję podejmie. Prosiłbym, aby nie interpretować na swój sposób wypowiedzi a raczej zapytać, co ktoś miał na myśli mówiąc to bądź czy do końca to, co zostało napisane, zostało napisane zgodnie z myślą, sugestią osoby wypowiadającej się.

Radny Wojciech Baran – gdybyśmy temat wywołali w lipcu moglibyśmy się pospierać czy to politycznie czy niepolitycznie, ale to nie ten czas teraz musimy szybko działać, bo dni płyną a za chwile możemy się obudzić z takim faktem i nie będzie prokuratury. Nie chcę się odnosić do wypowiedzi Pana Gałązki, ale Prokuratura Generalna jest już instytucją niezależną, także polityczne związki są mocno ograniczone.

Radny Wiesław Gałązka- ale finansowana z jednego źródła.

Radny Wojciech Baran – tak, ale Pan też jest z silnej partii i nie ma, o co się spierać.

Radny Wiesław Gałązka- tak to podkreśliłem.

Radny Wojciech Baran – przypomnę tylko, że były kiedyś plany likwidacji sądu w Mogilnie i udało się.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – jest to naszym celem wspólnym ratować instytucje na terenie powiatu, które funkcjonują. Pan Starosta na pewno takie spotkanie zorganizuje i na pewno bardzo szybko, abyśmy w kierunku Prokuratury Generalnej skierowali pismo. Naszym wspólnym celem jest ratować instytucje na terenie powiatu, które funkcjonują i które powinny być aby wszystko funkcjonowało włącznie z policją, sądami w jakiejś całości aby z tego kontekstu niebyło coś wyrywane. 

Radny Przemysław Zowczak - absolutnie nie sugerowałem, że gdybyśmy się problemem likwidacji prokuratury zajęli na wcześniejszej nadzwyczajnej sesji to dzisiaj nie było by problemu i dla prokuratury nie było by zagrożenia. Sugerowałem tylko, że mogliśmy się zająć tym problemem zanim ktoś wpisał na listę Prokuraturę Rejonową w Mogilnie. Tylko w tym kontekście mówiłem. Nic nie powiedziałbym dziś na ten temat gdybym wczoraj nie przeczytał wypowiedzi Pana Starosty Szymańskiego na portalu informacyjnym.  To nie to, że ja coś źle zinterpretowałem ja sądzę, że to Pańskie słowa zostały źle przeniesione na papier, bo Pańskie słowa oznaczały wprost to, że Pan do końca nie jest przekonany, więc Zarząd dopiero będzie to robił, czyli w domyśle Rada nie, tak to nie tylko można, ale należało zrozumieć. Podtrzymuję swoje deklaracje aktywnego włączenia się w ratowanie instytucji związanych z powiatem. Kolego Wiesławie, jestem zdruzgotany tym, co od ciebie dziś usłyszałem, ja nie pytam Ciebie czy przeprosisz za stan gospodarki i za stan rolnictwa, zostawmy dużą politykę na boku i proszę nie sugerować, że wiedzieliśmy wcześniej, mogliśmy zareagować, ale nie zrobiliśmy. Przypominam, że zapytałem na słynnej sesji nadzwyczajnej Pana Starostę Tomasza Barczaka czy o fakcie, że jest zagrożona prokuratura poinformował komisję właściwą komisję problemową Rady Powiatu. Okazało się, że nie. Wiedza, że prokuratura może zostać zlikwidowana nie dotarła do właściwej problemowo komisji. Ja nie widzę sam możliwości, aby śledzić na bieżąco wszystkie spraw i z jakimś tam wyprzedzeniem reagować. Chciałbym, jako Rady jeśli ktoś z Państwa, wiadomo, że członkowie Zarządu a zwłaszcza Starostowie wiedzą szybciej o pewnych rzeczach, chciałbym uzyskać informacje maksymalnie wcześniej. Kwestia drogi – wtedy, kiedy ta droga była remontowana wcześniej ja zgłaszałem już wtedy problem z krawężnikiem wzdłuż parkingu jeszcze, jako Wicestarosta. Jeśli chodzi o problem z parkingiem informowałem pracowników ZDP, sądzę że jest możliwość poprawienia sytuacji. Z Panem Starostą rozmawiałem wcześniej i mówiłem o problemie powstającym na skrzyżowaniu to nie jest tak, że nie mówiłem. Uważam, że tutaj jest też miejsce, aby o pewnych problemach powiedzieć, jeśli w ten sposób niechcący pominąłem fakt, że to niewątpliwy sukces, jakim jest zrobienie tej drogi, to przepraszam ale nie było to moim zamiarem. Podobnie jak nie chciałbym, aby ktokolwiek odebrał to w ten sposób, że jest to atakiem skierowanym na Pana Dyrektora Ficera. Czuję sie Wiesławie twoimi słowami, twoimi sugestiami dotknięty.

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  – proszę Radę, aby ewentualnie zastanowić sie nad projektem pisma, które zostało tu skierowane i wtedy podjąć stanowisko  i wziąć pod rozwagę uwagę Pana Gałązki, żeby to była rezolucja. Jestem za tym, aby to było stanowisko, ale jeśli rezolucja ma lepszy wydźwięk, to kwestia zredagowania.

Radny Wiesław Gałązka – jak zwał tak zwał, ale chciałem sie odnieś do proponowanego tekstu w pierwszym zdaniu propozycja likwidacji „małych prokuratur”, aby wykreślić słowo małych i wpisać niektórych, bo tym jakby sugerujemy fakt małej prokuratury.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  – zapytał czy ktoś chce wnieś do projektu jeszcze jakąś poprawkę.

Radny Wojciech Baran – chciałbym zwrócić uwagę, bo Mogilno znajduje się w takim szczególnym położeniu, bo mamy kilkadziesiąt kilometrów do takich większych miast, w których są prokuratury np. Żnin, bo Gniezno raczej nie wchodzi w grę. Może Prokurator Generalny zwróci na to uwagę, że są inne prokuratury w pobliżu dużych miast i mają kilka kilometrów są lepiej skomunikowane, bo dojazd do prokuratury np. w Inowrocławiu byłby dla niektórych osób, szczególnie tych mieszkających za Gębicami bardzo utrudniony. Chodzi generalnie o osoby pokrzywdzone, które często się wahają czy do prokuratury wejść a jeśli będą jeszcze miały pojechać do innego zupełnie obcego miasta to będzie niemożliwe. W konfrontacji z innymi likwidowanymi prokuraturami nasze miasto powiatowe leży w większej odległości niż inne i to również powinno być wzięte pod uwagę.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  – zapytał adwokata czy rada może podjąć stanowisko a później sformułować je do końca, czy to błąd? Czy może zrobimy przerwę i wrócimy do tego w pkt. wnioski i sprawy różne?

Adwokat Wojciech Mańkowski – nie można w taki sposób, ale rada może wrócić do tego w pkt. 24.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  – w związku z powyższym, czy Pan Radny może podać poprawki?

Radny Wojciech Baran – nie będę w stanie tych poprawek wnieść dzisiaj, ale możemy oczywiście spotkać się z Zarządem z Panem Przewodniczącym i dodatkowo jeszcze jedno pismo wytworzyć, które możemy zawieźć na ręce Prokuratora Generalnego osobno a może być podpisane nawet przez Zarząd Powiatu, nie ważne kto będzie podpisywał, ważne aby treść obejmowała inne elementy, które nie wiem czy dzisiaj będziemy w stanie dopisać a przyjąć to po prostu.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  - czyli możemy dzisiejsze poprawki i stanowisko przegłosować a zostanie ono wzmocnione przez Zarząd Powiatu przy współpracy Radnych.

Radny Wiesław Gałązka – poprosił Pana Wojciecha Barana, aby zwrócił uwagę na zdanie które odczytał: „Należy zauważyć, iż większa część naszej lokalnej społeczności zamieszkuje na terenach wiejskich słabo skomunikowanych z siedzibami prokuratur funkcjonujących na obszarze sąsiednich powiatów.” Czy ta treść przeczytanego tekstu, oddawałaby pańską myśl?

Radny Wojciech Baran – tak, wcześniej to też w interpelacji podnosiliśmy, chodzi o to dodatkowo, że Żnin czy Szubin jest lepiej skomunikowany z Bydgoszczą, jeśli tam by była dla nich właściwa prokuratura a Mogilno z Inowrocławiem czy Bydgoszczą o wiele gorzej. Nich, więc też w ten sposób takie kryteria weźmie pod uwagę ta komisja, która decyduje o tym. Oczywiście swoją drogą to jest fakt, ze mamy teren wiejski w obszarze naszego powiatu, ale dodatkowo jeszcze Żnin, Szubin i inne miasta są bliżej prokuratur w większych miastach. To nie może spowodować, żeby tego nie przyjąć, ja bym po prostu stał na stanowisku żeby to dzisiaj przegłosować, przyjąć a ewentualne inne argumenty można przedstawić też w innej formie, na roboczym spotkaniu.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki  - czy są uwagi do stanowiska poza uwagą Pana Gałązki dot. wykreślenia słowa „małe” i wpisaniem „niektóre”.
Uwag nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko. W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących stanowisko zostało przyjęte. (Nieobecni radni: S.Łagowska, K.Mleczko, P.Zowczak).

Radny Wojciech Baran – jestem członkiem Rady Regionu Kujawsko –Pomorskiej Platformy Obywatelskiej w ramach Rady Regionu zasiadają wszyscy posłowie naszego województwa z Platformy Obywatelskiej, Minister Sikorski itd. Myślę, że warto wykorzystać to, że się posiada nr telefonu do takich osób i można rozesłać im prośbę o to, jeśli mają możliwość zorganizowania takiego spotkania a wiem, że w ramach uprawnień poselskich to tylko kwestia czasu. Nie chcę mówić o kampanii wyborczej, bo każdy jest zalatany, bo to jest absorbujące. Warto, aby na moment się wszyscy zatrzymali i sprawą naszą się zajęli, bo to dla nas być albo nie być, bo nie chce powtarzać scenariuszy i nie chodzi o możliwości, ale o kontakt.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – w sprawie likwidacji prokuratury zostało wszystko powiedziane, robimy wszystko, aby pomóc. Jeśli chodzi o ul. Kościuszki to wiemy o problemie z parkingiem i krawężnikami. O drogach powie Dyrektor ZDP. Co zrobił zarząd, aby poprawić sytuację finansową SPZOZ-u? Jak państwo wiecie trwa audyt w szpitalu, który ma pomóc podjąć decyzję. Zorganizujemy również spotkanie radnych i wszystkich samorządów gminnych w tej sprawie, ponieważ dotyczy to naszych mieszkańców. Robimy wszystko, żeby jeszcze wiedzieć jak został podpisany kontrakt z NFZ, jakie będą straty już z założenia. Jeśli chodzi o pytanie Pana Nowackiego odnośnie drogi przy od ul. Niezłomnych, składamy wniosek do Marszałka o pieniadze, które zostały po przetargu to jest niecałe 700tys.zł. i droga będzie robiona do tablicy Dąbrówki, projekt taki będzie zrobiony, jak będzie podjęta uchwała budżetowa zaraz zwrócimy się do Marszałka, ponieważ termin składania jest do 30 września br. pracownicy wniosek zawiozą do Urzędu Marszałkowskiego i tam inwestycja będzie kontynuowana. Niestety skrzyżowanie z obwodnicą Mogilna będzie skrzyżowaniem zwykłym, może to błąd, bo przy ruchu okrężnym było by bardziej bezpieczne. Ruchu okrężnego niestety tam nie może być. Wspólna inwestycja z gminą Mogilna, czyli wymiana chodnika na ul. Niezłomnych rozpoczęła się, parking też będzie robiony i w tym kierunku będzie robione, natomiast te wszystkie wnioski składane do budżetu będziemy rozpatrywać na tyle, ile nam starczy środków. Z tych pieniędzy, które nam pozostały po przetargu podjęliśmy decyzję na prośbę pracowników Zarządu Dróg, żeby główną drogę w kierunku Słupcy wzmocnić i ul.Witosa, bo zaczęła pękać. Zarząd podjął decyzję, aby pieniądze skierować na wykonanie utrwalenia. Droga -Wszedzień, o którą pytał Pan Bartosz Nowacki również częściowo będzie zrobiona. Odnośnie strategii powiatu głos zabierze Pan Sekretarz, ponieważ on sie tą sprawą zajmuje, prosiłbym dyrektora ZDP o zabranie głosu odnośnie skrzyżowania z ul. Betonową, które było zmieniane pod potrzeby użytkowników dróg, którzy skręcają w ul. Betonową głównie chodzi o transport firmy Zbychpol. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Ficer – jeżeli chodzi o przebudowę odcinka drogi powiatowej Mogilno -skrzyżowanie z ul.Hallera do drogi krajowej nr 15 w Wydartowie można powiedzieć, że cały odcinek o szerokości 6 m, i długości 1750 m został odebrany od wykonawcy i możemy być zadowoleni, że mamy jedną przyzwoitą drogę o standardach europejskich.  Jeśli chodzi o uwagi zgłoszone przez Radnego Zowczaka musze powiedzieć, że przebudowano tą drogę zgodnie z dokumentacją projektowo- techniczną i podlegającej organom nadzoru  i  wszystkie elementy o których mówimy są zgodne ze sztuką w tym zakresie, to jednak nie znaczy, że nie przyjmujemy uwag społecznych. Co się tyczy parkingów musze powiedzieć, że na tym odcinku 1750 m pobudowaliśmy 133 miejsca parkingowe, są tam parkingi wzdłużne i poprzeczne. Przy parkingach wzdłużnych nie jest konieczne wykonanie zabezpieczenia w postaci wyższego krawężnika czy innych elementów natomiast przy parkingach poprzecznych rzeczywiście przyjęliśmy tą uwagę i zostaną zastosowane odpowiednie barierki tak, aby samochód mógłby się zatrzymać w razie jakby ktoś nie zauważył, że kończy się miejsce postojowe. Będzie zwiększone bezpieczeństwo. Robiliśmy również na drogach 2440 m chodnika, musimy wziąć pod uwagę inwestycję i bezpieczeństwo pieszych, czy pewne utrudnienia w parkingach dla miejsc poprzecznych. Radnemu głównie chodzi o ul. Wybudowanie, nie ma wskazania, że nie można stamtąd wyjechać. Jest jakieś utrudnienie, ale każdy z nas jako kierowca jest zobligowany i do zachowania się w taki sposób aby znaleźć sposób aby znaleźć sie bezpiecznie w danym miejscu. Jeżeli chodzi o system odwodnieni to wszyscy musimy mieć na uwadze, że akurat nasza droga jest zlewnią wszystkich dróg poprzecznych i ulic, które odprowadzają tą wodę. Opady ukazały jak ważne jest odwadnianie każdego elementu zarówno drogi, podwórza czy innej posesji. Wszystkie ulice począwszy od Narutowicza i biorąc każdą następną nie mają systemu odwodnienia i woda płynie sobie jak rzeczką na drogę powiatową gdzie jest zbierana i przechodzi na stronę jeziora czy też parku. Jeżeli chodzi o wyjazd z ul. Betonowej, to na interwencję właściciela firmy Zbychpol, która została skierowana na ręce Pana Starosty to skrzyżowanie zostało poprawione i przebudowane, chociaż jak podkreślam pierwotnie zjazd ten był zgodnie z normatywami, jakie obowiązywały przy zjazdach z drogi publicznej na drogę drugiego stopnia, ale promień zjazdu został poprawiony w taki sposób, że samochody i te duże teraz bezpiecznie wyjadą. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 25 do Ciechrza, oczywiście zanalizuję, jest tam hydrant Gospodarki Komunalnej ze Strzelna, musimy sprawdzić czy został prawidłowo zamontowany i sprawdzić istniejące tam zagrożenie. Co do inwestycji, chciałbym powiedzieć, że w planach zakładamy na rok 2012 drogę Chałupska –Wszedzień jej całościowe pokrycie powierzchniowe.

Radny Przemysław Zowczak – jeśli chodzi o wyjazd z firmy Zbychpol Mobet tam jednak mimo wszystko ciągle jest niebezpiecznie, nie wiem na ile jeszcze to można poprawić ale jest problem. Podobnie jest z tymi innymi skrzyżowaniami i obiecuję, że zrealizuję to, co zapowiedziałem przed kilkoma dniami Panu Staroście Barczakowi. Poproszę jego, poproszę Pana i przejedziemy samochodem, zobaczycie Panowie jak niebezpieczne są to skrzyżowania. Jeśli chodzi o parking zwłaszcza ten wzdłużny tutaj przy szpitalu tam osoby z dysfunkcjami narządów ruchu, osoby starsze często korzystają z tego parkingu i bez względu na to czy coś jest zgodne z przepisami czy nie jest zgodne z przepisami, apeluję aby podnieść czy dołożyć jeszcze jakiś krawężnik chociaż z 3 cm wyższy żeby był i ten spełni dwie funkcje. Po pierwsze wskaże, w którym momencie kończy się nawierzchnia parkingu i uniemożliwi zsunięcie się samochodu poza tym krawężnik stanowiłoby ograniczenie dla płynącej wody i są tam specjalne elementy betonowe, które maja ta wodę w sposób bezpieczny odprowadzić do rzeczki czy do jeziora, wtedy gdyby był wyższy krawężnic cała woda popłynęłaby tymi betonowymi elementami a nie cała szerokością, to jest bardzo ważne. Nie będę zajmował w jaki sposób, to rzeczy które powinniśmy sami wspólnie ustalić, uzgodnić poza obradami rady. Mam jeszcze jedno pytanie do Dyrektora. Wiem, bo czytałem sprawozdanie z prac zarządu, ale czy w tym roku można rzeczywiście liczyć na dokończenie powierzchniowego utrwalenia na drodze między Strzelnem a Ciechrzem.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Ficer – nie jest możliwe, na dziś budżet już jest zrealizowany, co do wszystkich zadań drogowych.

Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu – strategia Powiatu Mogileńskiego jest opracowywana przez firmę BIOSTAT z Katowic, jak na wcześniejszych sesjach wiosennych informowałem jak przebiegają prace. Były dwa spotkania robocze z przedstawicielami tej firmy, Państwo Radni również zostaliście na to zaproszeni. Strategia składa się z dwóch części, części analitycznej i koncepcyjnej. W tej chwili dysponujemy wersją roboczą przygotowaną przez firmę BIOSTAT w części analitycznej jest skończona, co do części koncepcyjnej są plany, że Zarząd zajmie całością strategii na swoich posiedzeniach w październiku, następnie już po przygotowaniu przez Zarząd strategia zostanie przekazana Radnym i będzie po raz kolejny możliwość wniesienia uwag, sprostowań i swoich rozwiązań do tej strategii. Planowano, że strategia zostanie przyjęta na sesji listopadowej. Tak wygląda na dzień dzisiejszy opracowywanie strategii.

Radny Przemysław Zowczak – ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ przed momentem usłyszałem od dyrektora Ficera, że w najbliższym czasie nie będzie powierzchniowego utrwalenia na drodze pomiędzy Strzelnem a Ciechrzem. Na str. 6 i 7 sprawozdania z prac zarządu jest zapis cytuję: „ Dyrektor Piotr Ficer przedłożył Zarządowi Powiatu wykaz dróg powiatowych, na których planuje się w najbliższym czasie wykonanie powierzchniowe, utrwalenie nawierzchni i do nich zaliczono drogę: Goryszewo – Kwieciszewo – to zostało zrobione, Skrzeszewo –Kwieciszewo, Kościeszki –Jeziora Wielkie, Chabsko – Wylatowo, Słaboszewko – Mokre, Ciechrz – Bławaty”. Więc jeśli ja mam taką informację to mam prawo uważać, że to rzeczywiście będzie zrobione w najbliższym czasie i to jest sprawozdanie z prac Zarządu.

Radny Mirosław Leszczyński – chciałem przypomnieć, że jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 6
Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu WIOŚ Honorata Kujawa  - Łobaczewska –  inspekcja ochrony środowiska która reprezentuję oprócz kontroli. Przestrzegania przepisów ochrony środowiska zajmuje się również zbieraniem, analizowaniem i udostępnianiem danych dotyczycących stanu środowiska i zachodzących w nim zmian. Zadanie jest realizowane z ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem cyklicznych pomiarów realizowanych w stałej ilości punktów według jednolitej metody. Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku został przygotowany w oparciu o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012”. Realizacja PMŚ była możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach prowadzonego monitoringu zajmujemy się oceną takich komponentów środowiska jak powietrze, wody powierzchniowe płynące i stojące, obserwujemy klimat akustyczny ciągów komunikacyjnych wybranych miejscowości. Jednym z elementów środowiska szczególnie podatnym na zmiany podatnym na zmiany wywołane działalnością człowieka, jest powietrze. Do pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa wykorzystujemy nasze automatyczne stacje monitoringu wyposażone w nowoczesną aparaturę, są to stacje w Bydgoszczy na Placu Poznańskim, Warszawskiej we Włocławku, w Ciechocinku, w Zielonce, w borach Tucholskich. Pomiary są pobierane za pomocą podwieszanych próbników są to badania zanieczyszczeń komunikatywnych typu dwutlenek siarki i azotu. Posiadamy stacje w Mogilnie badane w zależności od potrzeb wynikających z programu monitoringu środowiska. Badania realizujemy również w ramach programu operacyjnego, który obecnie jest to najnowszy systemu pomiarowego, służącego do pomiaru siedmiu wskaźników zanieczyszczenia powietrza. Z danych GUS wynika, że nasze województwo jest na dziewiątym miejscu w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych a na szóstym pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych. W 2009 roku łączna emisja pyłów wg. GUS wyniosła 4,5tys.ton, emisja gazów 5,9tys.ton. Udział czterech miast na prawach powiatu tj. Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza stanowi prawie 33% całkowitej emisji z województwa, pozostałe powiaty miały udział mniejszy. Powiat Mogileński przy udziale pozostałych miał 0,3 %. Bilans energetyczny i technologiczny wskazuje na proces zanieczyszczenia energetycznego zarówno w przypadku emisji pyłu jak i gazu. W naszym województwie zanieczyszczenia emitowane są z ponad 390 zakładów, ale od wielu lat obserwujemy tendencję spadku emisji całkowitej. W stosunku do 1993 r. wyemitowano do powietrza atmosferycznego mniej gazów i pyłów o ok. 53%. Co rocznie wykonywana jest przez WIOŚ ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie na podstawie monitorowanych stężeń średniorocznych zanieczyszczeń. Na terenie województwa utrzymuje się w ostatnich latach niski poziom stężeń tlenku siarki, natomiast stężenie tlenku azotu utrzymuje się na poziomie wysokim. Wielkość zarejestrowanych w 2010r. stężeń pyłu zawieszonego PM10 wskazuje na niekorzystny stan, a w stosunku do 2009 r. uległ on pogorszeniu na 66% stacji. W Powiecie Mogileńskim znajduje się jedna stacja monitoringowa tj. stacja przy ul. Kościuszki, w której są takie zanieczyszczenia jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony. Stacja jest położona na terenie Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, ponieważ Sanepid zrezygnował z prowadzenia pomiarów na terenie województwa i teraz jest to pod naszą opieka i  od tego roku my prowadzimy te badania. Analizując uzyskane wyniki stężeń średniorocznych pyłów na 2006-2010 na stacji w Mogilnie w ostatni roku obserwujemy nieznaczny jego wzrost. Ten wskaźnik  wpływa na ogólny wynik wskaźnika jakim jest pył PM10, przyczyna wzrostu stężeń podejrzewamy, że była niska emisja związana z niskimi temperaturami występującymi w okresie zimowym 2010r. szczególnie widoczne to było na podstawie listopada gdzie skok pyłu był znaczący. Roczna ocena, jakości powietrza za rok 2010 została dokonana z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi były cztery strefy i ustanowionych ze względu na ochronę roślin – jedna strefa. Wg. Klasyfikacji wykonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi wszystkie cztery strefy w województwie znalazły się w klasie C skutkuje to koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. Klasyfikacja ze względu na ochronę roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy kujawsko – pomorskiej, ponieważ uzyskała klasę A. Z danych GUS wynika, że w ostatnim 10 –leciu nastąpiło zdecydowanie zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych chemicznych i biologicznych. W ubiegłym roku na terenie województwa kujawsko –pomorskiego monitoring jako sci wód płynących prowadzono w 65 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na 38 ciekach. Badania laboratoryjne obejmowały następujący zakres: biologiczny , fizyko-chemiczny, bakteriologiczny. Uwzględniając wskaźniki biologiczne i fizykochemiczne stwierdzono, że: 7 stanowisk spełniało wymogi dobrego stanu ekologicznego, 19 stanowisk spełniało wymogi umiarkowanego stanu ekologicznego, 1 stanowisko spełniało wymogi słabego stanu ekologicznego, 2 stanowiska wykazywały cechy złego stanu ekologicznego. W zakresie oceny niepełnej fizykochemicznej stwierdzono, że: 8 stanowisk wykazywało dobry stan fizykochemiczny, 28 stanowisk wykazywało stan fizykochemiczny poniżej dobrego. Od lat monitorowane są wody rzeki Panny w pobliżu Mogilna a także Noteci. W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową a szczególnie w 2010, powody mogą być dwa. Raz, że rozbudowywana jest sieć kanalizacji a druga sprawa, że w ubiegłym roku były intensywne opady i nastąpiła duża poprawa w tym zakresie. W ubiegłym roku na terenie województwa badaliśmy też jeziora, badaniami objęto 18 jezior w województwie i na podstawie przeprowadzonych badań oceniono, że jedynie jezioro Stelchno charakteryzuje się bardzo dobrym stanem ekologicznym. Dobry stan ekologiczny posiadają jeziora: Moszczonne, Janówko i Żalskie. W pozostałych 14 badanych zbiornikach stan ekologiczny był niezadowalający, z czego aż osiem z nich charakteryzowało się stanem złym. Oceniano także stan chemiczny jezior, który jest określany na podstawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego w tym głównie: węglowodorów, metali ciężkich, pochodnych chlorowcowych węglowodorów oraz pestycydów w tym pestycydów chloroorganicznych. Dobry stan chemiczny stwierdzono we wszystkich badanych jeziorach. W ubiegłym roku kontynuowano monitoring jakości wód na czterech zarejesrtowanych przez RZGW obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Prowadzony monitoring wykazał, że nadmierne stężenia azotanu wystąpiło w wodach Kotomierzycy, Zgłowiączki, Kanału Parchańskiego i Strugi Żaki powyżej Jez. Kornatowskiego. Od 2005 roku funkcjonują też założone przez nas piezometry, założonych jest 5 piezometrów zafiltrowane w pierwszym poziomie wodonośnym. W Gołuszycach, Pruszczu są dwa a jeden piezometr w miejscowości Nowy Mostek. Zajmujemy się również badaniem hałasu komunikacyjnego, z danych GUS wynika, że od lat systematycznie rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów. W porównaniu z wcześniejszymi latami zmniejsza się jednak dynamizmu przyrostu. Przyjmuje się, że ruch samochodowy będzie nadal wzrastał i wskaźnik motoryzacji osiągnie w 2020 roku około 480 poj./1000 mieszkańców (w 2008 roku – 400 poj./1000 mieszkańców). W 2010 r. w ramach monitoringu hałasu drogowego WIOŚ wykonał pomiary poziomu hałasu w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Strzelnie, Chełmży, Kowalu i Ciechocinku. Prowadzony był pomiar Placu Poznańskiego w Bydgoszczy. Na terenie Powiatu Mogileńskiego badania były prowadzono w Strzelnie – ulice Inowrocławską, Kolejową, Michelsona i Powstania Wielkopolskiego. Bez przekroczeń pozostaje ul. Kolejowa pozostałe przebiegają gdzie droga krajowa i wtedy wykazują przekroczenia w dzień do 5 dB w porze nocnej do 10dB, ponieważ w nocy poziom dopuszczalny jest niższy. Zapraszam na naszą stronę internatową gdzie umieszczone są szczegółowe informacje dotycząc e prowadzących przez nas badań monitoringowych czy to w formie raportu czy tez online komponentów.

Radny Mirosław Leszczyński – na początku lipca mieliśmy zanieczyszczenie jeziora na granicy powiatu, chodzi o Jezioro Wójcińskie, czy fakt był zgłoszony do WIOŚ?
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu WIOŚ Honorata Kujawa  - Łobaczewska –  trudno mi jest powiedzieć, może wystąpiło niedotlenienie. Wykwity brunatne pojawiają się zazwyczaj w okresie lipiec – sierpień a nawet w czerwcu, kiedy są wysokie temperatury i dochodzi do niedotlenienia wody. Wtedy występują zakwity w postaci plam a ludzie myślą, że to wylana zielona farba a później robią się brunatne i nie wynika to z zanieczyszczenia. Mogę to jednak sprawdzić. 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie raport.
W wyniku glosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących raport został przyjęty. (Nieobecni radni: W.Baran, K.Mleczko, S.Łagowska, P.Zowczak)

Ad. 7
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011 r.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – radni są w posiadaniu pisma skierowanego do Starosty z RIO. Przewodniczący rady odczytał pozytywna opinie RIO.

W związku z brakiem uwag oraz na podstawie pozytywnej opinii RIO Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011r. W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących w/w informacja została przyjęta. (Nieobecni radni: W.Baran, K.Mleczko, S.Łagowska, P.Zowczak)

Ad. 8
Przedstawienie informacji finansowej-ekonomicznej za II kwartały 2011 r. SPZOZ w Mogilnie
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących w/w informacja została przyjęta. (Nieobecni radni: K.Mleczko, S.Łagowska, P.Zowczak)

Ad. 9
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (Nieobecni radni: K.Mleczko, S.Łagowska, P.Zowczak)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.,

Skarbnik Karina Kostyra – wyjaśniła, że są poprawki do uchwał. Dokonuje się zmiany w zakresie zadania tzn. przesuwamy pieniądze które zostały z ul.Kościuszki 54tys.zł na zadanie związane z przebudową ul.Niezłomych, tam nastąpiło zwiększenie zakresu rzeczowego zadania, aby zadanie zostało w pełni wykonane, przesunięcie z jednego zadania na drugie, tego w tabelkach nie było. Natomiast są wprowadzone pieniążki z tytułu wpłaty części zysku z fundacji - 34.720zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Swojego czasu otrzymaliście Państwo program stypendialny – Szansa, Zdolni i Talent.  I środki na wypłatę stypendiów miały pochodzić w części z zysków fundacji –było to 45tys.zł. Na dzień dzisiejszy jest realizowany tylko program stypendialny Szansa i Zdolni, czyli wprowadzamy część tego zysku czyli 34.720 zł, natomiast całkowita wartość, jaka będzie niezbędnych do wypłaty w 2011 r. wynosi – 60.435,00 zł. różnica w kwocie 25.715,00zł pokryta będzie z rezerwy celowej oświatowej. Zmiany ujęte są również w Wieloletnim Planie Finansowym.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – w związku z przesunięciem środków, chciałbym się dowiedzieć od Pana Naczelnika,  ile tak naprawdę będziemy mieć stypendiów z poszczególnych programów i jakie kwoty są przyznane poszczególnym uczniom?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – po zbilansowaniu złożonych wniosków o stypendia. Na razie startujemy w dwóch programach Szansa i Zdolni. I na Szansę złożyło nam wniosków 368 uczniów. Środki przewidziane są w wysokości 169.050,00 zł, na rok szkolny, czyli miesięcznie tj.16.905,00 zł. Tyle przekażemy uczniom z tytułu Szansa we wszystkich szkołach- 177 uczniów Zespołu Szkół w Bielicach, 32 uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie, 27 uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie oraz  32 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  w Strzelnie, dla uczniów dojeżdżających z klas I. W większości są to kwoty między 35-60 zł. W zależności od odległości. Natomiast w segmencie Zdolni, gdzie uczniów powinniśmy promować, to jak się okazało mamy tylko 31 uczniów, jest to uwarunkowaniem uzyskanych wyników testów gimnazjalnych - 4 uczniów z Zespołu Szkół w Bielicach, 13 z Zespołu Szkół w Mogilnie oraz 14 z Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie. Warunkiem jest otrzymanie 70pkt. z wyników egzaminów gimnazjalnych i pozycję 4,5 na świadectwie gimnazjalnym. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy i myślę, że Zarząd za parę miesięcy zwróci się do Rady z propozycją czy kontynuujemy, czy poprawiamy program. Pieniądze, które żeśmy tam przewidzieli było 300tys.zł.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – program Szansa miał zwiększyć liczbę uczniów, którzy zgłosiliby się do nas po okresie gimnazjalnym. O ile zwiększyła się ta liczba uczniów, bo to był argument wprowadzenia programu Szansa dla uczniów, aby przyciągnąć do jednostek podległych powiatowi.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – jeśli Radny zechciałby poczekać jeszcze miesiąc to następna sesja będzie sprawozdanie oświatowe i tam będzie to zdiagnozowane na 100%, dzisiaj z wstępnych informacji wygląda na to, że program pozwolił nam utrzymać stan uczniów naszych szkół na stałym poziomie. O ile dobrze pamiętam z Mogilna poszło ok.25 dzieciaków a poprzednio było to, blisko 50 więc myślę, że to zadziałało. W Strzelnie stypendia były niedostatecznym magnesem, bo tam dzieciaków 50 nie trafiło do naszych szkół. Te kryteria zadziałały i to dopiero we wrześniu, kiedy trzeba było składać wnioski. Uczniowie z Gniezna trafili do Mogilna jeszcze na początku września.

Radny Wojciech Baran – z uwagą przeczytałem uzasadnienie i z satysfakcją przyjmuję, że w związku z realizacją zadania finansowego w ramach projektu podniesienie, jakości świadczonych usług i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach powiat mogileński uzyskał refundację w kwocie 1.360.000,00 zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały widzę, że środki mają być przeznaczone na deficyt budżetowy. Chciałem zapytać Panią Skarbnik czy w związku z tym, że na terenie powiatu mogileńskiego spora grupa osób cierpiących na różne schorzenia a wiadomo powiat ma w zadaniach wspieranie osób niepełnosprawnych. Czy nie byłoby zasadne, chociaż część z tej kwoty, którą udało się pozyskać przeznaczyć na pomoc osobą niepełnosprawnym, a konkretnie na likwidowanie barier architektonicznych nie tylko warunków mieszkaniowych, ale i w skali komunikacji w ciągach komunikacji publicznej – chodniki, podjazdy. Takie rzeczy szczególnie w instytucjach, do których niepełnosprawni najczęściej przebywają i z których korzystają. Czy w ramach tych środków istniałaby możliwość, aby część z tej kwoty przeznaczyć na ten cel?

Skarbnik Karina Kostyra – dzisiejszą uchwałą, my pokrywamy wydatki zaplanowane w budżecie, też związane z pomocą społeczną min. wypłaty dla rodzin zastępczych, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych to tylko zamiana. Swego czasu wyłożyliśmy pieniążki na budowę DPS-u inne nasze środki, teraz przyszła refundacja i te pieniądze są przeznaczone też na pomoc społeczną, nie na likwidacje barier architektonicznych, które są wykonywane z pieniędzy PFRON, natomiast to częściowo idzie na pokrycie wydatków związanych z pomocą społeczną głównie rodziny zastępcze i placówki wychowawcze. Gdyby zsumował wydatki to rodziny zastępcze ok. 1 mln. zł. i pomoc w placówkach wychowawczych to ta kwota nie wystarczy na to, to na pokrycie deficytu. Mamy deficyt, aby sfinansować wydatki zaplanowane min. na rodziny zastępcze. Wycofujemy wolne środki, one zostają jakby na kupce na kolejny rok i czekają na kolejne zadania, musimy mieć wkład własny na realizacje zadania związanego z przebudową drogi na ul. Niezłomnej, bo wniosek już jest zaakceptowany. Agregujemy je na kolejny budżet.

Radny Wojciech Baran – mój apel związany z wyrażeniem wolne środki był, bo chciałbym zwrócić uwagę, że tej refundacji mogłoby nie być i w różnych konfiguracjach a gdy się pojawiają wpływają do budżetu powiatu a deficytu nie ma dużego i można by było o tej sprawie pomyśleć. Ja już to zgłaszałem na komisji przed sesją, jeśli byłaby taka możliwość prosiłbym, aby w tym kierunku podjąć działalność. Przyjmuje do wiadomości odpowiedź Pani Skarbnik, ale pozostawiam swój apel nadal aktualny. 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak- jest koniec roku a płatności, które mamy trzeba zapłacić, wydatki bieżące nie mogą być wyże od dochodów bieżących. Środki z PFRON przewidywaliśmy, że otrzymamy. Chcieliśmy wykonać windę w przychodni zdrowia w Mogilnie, teraz czekamy środki, które mają być na pojazd do DPS, też nie wiadomo czy będą. Jeśli chodzi o łamanie barier, robimy podjazdy ale zawsze były pieniądze z PFRON – ale teraz mają pewne kłopoty finansowe jak wszyscy i nie możemy wykonać tego. Takie wolne środki jak Pan mówi, to do końca one nie są.

Skarbnik Karina Kostyra – jak się rozpatruje bilans i wykonanie budżetu to część pieniędzy nazwana jest nadwyżka budżetowa a część wolnymi środkami i po prostu jest to określenie, ale dziś jest deficyt, który jest pokryty dziś nadwyżka i przyszły pieniążki z refundacji i jakby wycofuję pieniążki z nadwyżki a wprowadzam w to miejsce pieniądze z refundacji. Czysty księgowy zapis. To nie jest to, że środki są wolne.

Radny Bartosz Nowacki- mam pytanie do Pani Skarbnik w zadaniach inwestycyjnych w zał. 7 rozdz. 9001 tj. dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 90tys.zł. na co są przeznaczone te środki?

Skarbnik Karina Kostyra – to środki, które powinny być przeznaczone na zadania związane z przejęciem wód kopalnianych, zapisane jest starostwo i to powinno być podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki-  czy będzie zawarte porozumienie między Urzędem Marszałkowskim Wielkopolskim i Gminami oraz partnerami w powiecie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak- przyszło pismo od Marszałka Wielkopolskiego, żeby środki zapewnić w przyszłorocznym budżecie.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki- to, dlaczego 90tys.zł. zostało zabukowane.

Skarbnik Karina Kostyra – jeśli Zarząd zdecyduje będzie to ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym na rok 2012.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011-2018.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: T.Barczak, K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

Radny Wojciech Baran – rozumiem, że ta uchwała daje możliwość wpisania do budżetu powiatu takiej kwoty, którą można przeznaczyć na spółkę wodną?

Skarbnik Karina Kostyra – na spółki jest 12 tys.zł i w zależności, jaka będzie planowana kwota, wówczas ogłaszamy nabór wniosków i w ramach tejże kwoty będą rozdysponowane środki. Nastąpiły zmiany w ustawie Prawo wodne, która nas obliguje do podjęcia takiej uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki -  właściciele aptek zwrócili się z pismem do Rady Powiatu w zawiązku z otwarciem nowej placówki  w Mogilnie przy ul.Kasztanowej, która została również wciągnięta do tej sieci dyżurujących aptek i w związku z tym Rada musi podjąć to w formie uchwały. Wymogi niezbędne dla podjęcia uchwały, tj. zasięgnięcie opinii wójtów, burmistrza oraz izby aptekarskiej zostały spełnione.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – zgodnie z uchwałą Rada Społeczna będzie składać się z 10 osób, jest pozytywna opinia Rady Społecznej SPZOZ.  W statucie mówi się, że rada liczy do 15 osób, my po konsultacjach z wójtami i burmistrzami, doszliśmy do wniosku, że aby Rada była bardziej kreatywna i mogła się spotkać doszliśmy do wniosku, aby liczyła 10 osób. Na co Rada Społeczna w starym składzie, której kadencja upływa z końcem września wyraziła zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki- kiedy będzie powołana nowa Rada Społeczna SPZOZ.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – na najbliższej sesji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki- ja mam pytanie o wycenę tych nieruchomości, jakie są szacunkowe koszty nieruchomości?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – wycena nieruchomości będzie wykonana przez rzeczoznawcę po podjęciu uchwały Rady Powiatu, bo jeśli nie będzie zgody, wycena nie jest zasadna.

Radny Wojciech Baran – to jest jakiś argument, ale ja mam może jedną uwagę do wszystkich działek, które są własnością powiatu nie znamy i może okazać, że działka ma jakieś kluczowe znaczeni, bo opinia rzeczoznawcy zawiera wiele elementów nie tylko wycenę nieruchomości, ale położenie itd. funkcje jakie spełnia. Na przyszłość może warto by było, żeby przed wniesieniem takiego projektu uchwały przygotować, chociaż wstępną analizę dotycząca gruntu. Pytanie Radnego Nowackiego jest zasadne.

Radny Mirosław Leszczyński – znając procedurę, prowadziłem te sprawy, najpierw jest projekt uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż a następnie wycena rzeczoznawcy. Na mój wniosek po raz kolejny mamy w materiałach dołączoną mapkę. Procedura jest taka zgodnie z ustawa o samorządzie i gospodarki nieruchomościami, że najpierw podejmowana jest uchwała, a później następuje wycena i ogłoszenie przetargu. Jeśli jako Rada nie wyrazimy zgody to 1,5 – 2 tys.zł powiat starci na rzeczoznawcy.

Radny Wojciech Baran – wszystko się zgadza, ja to rozumiem, nie może być takiej sytuacji, że rzeczoznawca wyceni i nieruchomość będzie faktycznie warta 100tys.zł a on wycenia na 10 tys.zł. i my, jako Radni nie mamy kontroli już nad tym, co się dzieje. Może warto by było jak drugi etap przedstawić Radnym chociażby na komisjach, jaka jest wycena, jaka jest wartość. Rozumiem, że to będzie tylko cena wywoławcza.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – tak jak Radny Leszczyński powiedział, każdy z Radnych otrzymał dokumentację wstępną w postaci mapki, jest tam pokazane, że nieruchomość znajduje się w Bielicach i jeśli ktoś teren mniej więcej zna to wie co to za nieruchomość, do tego dostał wypis z rejestru gruntów, z którego wynika że to nieruchomość rolna.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra  - 13 zł. za m2  było przy sprzedaży podobnych działek w roku ubiegłym.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – rzeczoznawca wycenia działkę zgodnie z przepisami a kwota w przetargu może być wyższa.

Radny Mirosław Leszczyński – rzeczoznawca jest osobą, która musi zdać egzaminy państwowe na wycenę gruntów i jest wpisany do Izby Rzeczoznawców, jest to osoba odpowiedzialna. Technika jest taka, ze musi wziąć przynajmniej trzy ceny z tego regionu, jeżeli następował obrót gruntów na terenie powiatu mogileńskiego. To uśrednia, bierze pod uwagę położenie, czy to droga, czy działka budowlana i nie może być tak, że działka warta 100tys. a rzeczoznawca wyceni na 10.tys., bo znalazłby się w prokuraturze i straciłby uprawnienia. Nie ma takiej rozbieżności, mam praktykę, gdzie setki działek było wycenianych.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – w dokumentacji rzeczoznawca robi analizę planu zagospodarowania przestrzennego, jakie jest przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania, wszystko jest wliczone do kwoty, za którą tą nieruchomość można zbyć i nie ma możliwości, aby kwotę zaniżyć.

Radny Wojciech Baran - zgłosił formalny wniosek, aby po opinii rzeczoznawcy wręczyć jemu kopię.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni:R.Woźniak, K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)
Ad. 19
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  ( nieobecni radni: K.Mleczko , P.Zowczak, S.Łagowska)

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Radnej Łagowskiej.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – przed chwileczką Radna dzwoniła do mnie i przesyła podziękowania dla wszystkich za współpracę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował za pracę i poinformował, że w imieniu całej Rady oficjalnie podziękowanie zostanie przesłane dla Pan radnej z życzeniami zdrowia.

Radny Wojciech Baran- w imieniu klubu Radny Platformy Obywatelskiej powiedział, że Radna Stanisława Łagowska była bardzo ważnym członkiem naszego klubu.  Jej przygotowanie pedagogiczne powodowało (zwłaszcza młodym radnych), że było łatwiej wejść w tryby samorządu. W imieniu Klubu chciałbym podziękować i życzyć zdrowia i pomyślności a problemy, z którymi się zmaga ustąpią i że jeszcze nie raz będziemy mogli współpracować. Jeszcze raz w imieniu całego Klubu wyrazy głębokiego uznania, szacunku i podziękowania.

Ad. 20
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i pytań nie było.

Ad.21
Wnioski i oświadczenia radnych,

Radny Wojciech Baran - chciałbym w tym punkcie znów powrócić do kwestii prokuratury.  W międzyczasie udało mi się skontaktować z posłami z naszego regionu z Posłem Brejzą i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Stanisławem Chmielewskim. Sytuacja wygląda w ten sposób, że lista która opublikowano na stronach jest listą wstępną, formalnie decyzje jeszcze nie zapadły ostateczną decyzję podejmuje Minister Sprawiedliwości, który zainteresowany jest aby się spotkać z przedstawicielami samorządu Powiatu Mogileńskiego z tym, że termin który mi przekazano, mógłby być dopiero po wyborach, niestety.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki-  rozumiem, ze do wyborów ruchów odnośnie prokuratury nie będzie?

Radny Wojciech Baran – nie będzie. Ostateczną decyzje podejmuje Minister Sprawiedliwości, który wyraził gotowość spotkania się z przedstawicielami Mogilna i chce rozmawiać.

 

Ad. 22
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad. 23
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad. 24
Wolnych głosów i spraw różnych nie było.

Ad. 25
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12:35.

 
Przewodniczący Rady Powiatu
                Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 12:06:16
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:20:32
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:21:18
Ilość wyświetleń:406

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij