Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

59/11 z dn.16.11.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 59/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 16 listopada 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
5. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian   w  Statucie   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie   zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 19/14, obręb Marcinkowo.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia jednostce organizacyjnej  Powiatu  Mogileńskiego bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
14. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie miejsca na reklamę na budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki.
15. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o realizacji działań stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Strzelecka przedstawiła informację z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Referent Izabel Rogowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zatwierdzonego  Uchwałą Nr LV/319/10 z dnia 9 listopada 2010r.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020, Strategii Powiatu Mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020. Badanie lokalnego rynku pracy oraz Strategii Oświatowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 19/14, obręb Marcinkowo. Z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej działka gruntu położona w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno.  Działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 19.840,00 złotych. Ceną sprzedaży będzie cena uzyskana w przetargu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 146/11.

ad.13
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia jednostce organizacyjnej  Powiatu  Mogileńskiego bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionach złożył wniosek o oddanie w trwały zarząd zabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Siemionki, przeznaczonych na działalność opiekuńczą. Jednocześnie wniósł o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Zgodnie z § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania Zarząd Powiatu może udzielić bonifikaty do 50% od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 147/11.

ad.14
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie miejsca na reklamę na budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie-jednostki organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego złożył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej udostępnienia miejsca na reklamę na budynku poradni. Zabudowana nieruchomość, na której posadowiony jest budynek poradni na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Mogilnie została oddana w trwały zarząd Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Zarząd powiatu zezwolił na zawarcie kolejnej umowy na okres jednego roku, dotyczącej udostępnienia miejsca na reklamę na budynku poradni.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 148/11.

ad.15
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia wybrano dziesięciu wykonawców, którzy otrzymali 100 punktów w kryterium cena.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 149/11.
ad.16
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.17
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym pismo Radnego Przemysława Zowczaka w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Nr 131/11 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planowanych działań restrukturyzacyjnych w SPZOZ w Mogilnie.

ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:39:42
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:28:41
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:29:30
Ilość wyświetleń:511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij