Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

57/11 z dn.10.11.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 57/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 listopada 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie samochodu osobowego marki Fiat.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 ” .
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.


ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie samochodu osobowego marki Fiat. Dyrektor ZDP w Mogilnie, zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego samochodu marki Fiat Seicento 187  na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Dyrektor SPZOZ wyraził wolę przejęcia samochodu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 139/11.


ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „ Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 ”. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie art.14 ust.7 pkt 2 ustawy o odpadach, przedłożył Zarządowi Powiatu do zaopiniowania projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 ”. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach opracowuje się Wojewódzki Program Ochrony Środowiska i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który podlegają zaopiniowaniu między innymi przez organy wykonawcze powiatów. Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższe.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 140/11.

ad.6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok.  Zgodnie z  art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnianiem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Mogilnie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W związku z powyższym Zarząd postanowił przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, zawierający następujące parametry: dochody w kwocie 53.674.897,00 zł, wydatki w kwocie 58.131.347,00zł, różnica: 4.456.450,00 zł. Deficyt w wysokości 4.456.450,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.036.485,00 zł, z wolnych środków 615.515,00zł oraz z kredytu bankowego w wysokości 2.804.450,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 141/11.


ad.7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2019. Podstawę prawna do podjęcia uchwały stanowi art. 230 ustawy o Finansach publicznych zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia w/w projektu uchwały i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 142/11.


ad.8
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r. Dokonano zmian polegających na zmianie dochodów i wydatków na kwotę 15.295,00 tytułem zwiększenia dotacji z Powiatu Żnińskiego na działania związane z prowadzeniem Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ww. środki przeznaczone są głównie na wydatki związane z wynagrodzeniami osób obsługujących Zespół tj. komisji orzekającej oraz pracowników Starostwa, wydatkami związanymi z zabezpieczeniem organizacyjnym tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto uchwałą dokonano przeniesień związanych z bieżącą działalnością w rozdziale 600014 -drogi publiczne na kwotę 14.035.00zł w tym na zakup odzieży roboczej zimowej, naprawę sprzętu i środków transportowych, oraz na opłatę roczną za trwały zarząd.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 143/11.


ad.9
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Z wnioskiem zwrócił sie Dyrektor SPZOZ na odroczenie 2 rat pożyczki w kwocie łącznie 30 tys. zł
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 143a/11.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:39:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:372

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij