Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

54/11 z dn.27.10.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 54/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 27 października 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni drogi  gminnej  stanowiącej  ul. Grobla w Mogilnie”.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ul. Ogrodową i Bukietową w Mogilnie”.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie”.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni  dróg gminnych stanowiących  ul. Mrugowskiego i  ul. Brodowskiego w Mogilnie”.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
11. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez UE ze środków EFS. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu usług szkoleniowych.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określonego w niniejszej uchwale, o wartości szacunkowej  poniżej 193 000 euro, prowadzone będzie na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 124/11.

ad.5
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Zgodnie z art. 121 ustawy o działalności leczniczej nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nadzór sprawuje podmiot go tworzący. W ramach nadzoru może on m.in. dokonać kontroli i oceny działalności tego podmiotu. kontroli SPZOZ w Mogilnie odbędzie się w zakresie gospodarowania przekazywanymi przez Powiat Mogileński środkami publicznymi i prawidłowością stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadzi Audytor Wewnętrzny, który przedstawi wynik przeprowadzonej kontroli Zarządowi Powiatu w Mogilnie w formie wystąpienia pokontrolnego. Kontrola obejmuje okres od 1.01.2010 do 15.10.2011.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 125/11.

ad.6
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni drogi  gminnej  stanowiącej  ul. Grobla w Mogilnie”.
Pismem z dnia 19 października 2011 r. przedstawiciel MTB Project Poznań, działając z upoważnienia Burmistrza Mogilna, zwrócił się do Zarządu Powiatu w Mogilnie z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Budowa nawierzchni dróg gminnych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych obejmuje złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożenie wniosku wymaga wcześniejszego uzyskania opinii właściwego miejscowo organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu w Mogilnie po przeanalizowaniu przedłożonego planu sytuacyjnego zaopiniował projekt pozytywnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 126/11.

ad.7
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ul. Ogrodową i Bukietową w Mogilnie”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 127/11.

ad.8
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 128/11.

 


ad.9
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni  dróg gminnych stanowiących  ul. Mrugowskiego i  ul. Brodowskiego w Mogilnie”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 129/11.


ad.10
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r. Dokonano zmian polegających na przeniesieniu w ramach działu 754 rozdziału 7541 pomiędzy paragrafami w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków finansowych w paragrafach : 4010, 4060, 4050 natomiast zwiększono plan wydatków dla paragrafów: 4020 na nagrody dla pracownika korpusu służby cywilnej, 4060 na nagrody dla funkcjonariuszy, 4210 na zakup paliwa, materiałów do remontów nieruchomości, zaopatrzenie mundurowe, 4270 na konserwację samochodów, i sprzętu. Dokonano przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Mogilnie w rozdziałach 80120, 80123, 80130, 80146 z uwagi na odpowiednią liczbę niepełnosprawnych uczniów uprawniającą do obniżenia wpłaty do PFRON pozostałe środki finansowe w § 4140 zostaną przeznaczone na bieżące zakupy tj. środki czystości artykuły w zakresie BHP . W rozdziale 80146 dokonuje się przeniesienia środków finansowych na szkolenia dla nauczycieli. Plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy zmienił się w związku z obowiązkiem opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami, dlatego dokonano przeniesień między paragrafami.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 130/11.

ad.11
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.12
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła zebranym wstępne założenia dotyczące zbiorczego zestawienia dochodów i przychodów oraz  wydatków i rozchodów do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:38:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:402

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij