Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

51/11 z dn.17.10.2011r.

 


PROTOKÓŁ  Nr  51/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  17 października   2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
5. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie powołania członka do stałej komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
6. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.
7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.
8. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
10. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.
12. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14. Przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
16. Sprawy  różne.
17. Zakończenie.

 

 


ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił   Sekretarza  Powiatu  Stefana  Łukomskiego o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.
Sekretarz  Stefan  Łukomski   poinformował, że  w  miejsce  pani  Stanisławy  Łagowskiej   wstąpi  pan  Henryk Różycki z  Dąbrowy, wskazany  przez  Krajowe   Biuro Wyborcze w  Bydgoszczy.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 5
Następnie  Sekretarz   przedstawił  projekt   uchwały w sprawie powołania   członka do stałej komisji Rady Powiatu w Mogilnie. Zgodnie  ze  Statutem  Powiatu  radny  może  pracować   w  5 komisjach, a   w  jednej  powinien. Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Dariusza  Chudzińskiego  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  o przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.
Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  obecnie  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach  zamieszkuje  98 kobiet przewlekle  i psychicznie chorych, lista  oczekujących rośnie.  DPS  po modernizacji i kompleksowym remoncie  spełnia  nowoczesne warunki. Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt, budynki oraz ich otoczenie pozbawione jest  barier architektonicznych. Wszystkie ogólno dostępne pomieszczenia wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy.
We wrześniu br. zakończono instalację podziemnego zbiornika gazu propan, który obecnie wykorzystywany będzie do zaopatrywania kuchni  w  energię, tym samym  dom  będzie ponosił mniejsze koszty  związane ze  zużyciem gazu. Ponadto  Dom  uczestniczy w kilkunastu różnych imprezach, udziela wsparcia mieszkankom we wszystkich obszarach ich życia, poprzez zintegrowane metody terapeutyczno-rehabilitacyjne dla zapewnienia harmonijnego rozwoju w sferze   psycho - społeczno – duchowej.
Zarząd  informacje  przesłał  pod obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 7
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i  Sportu Andrzeja Konieczkę  o przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.
Naczelnik  Andrzej Konieczka  przedstawił  analizę  naboru  do  szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu   w roku szkolnym 2010/2011.Do  klas  pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat Mogileński  przyjęto 662 uczniów z czego  z  poza  naszego  Powiatu  przyjęto  63.  Z  analizy  wynika, że   w  trakcie  roku  szkolnego ubyło   25 uczniów, a przybyło 7 uczniów  nauczania indywidualnego, natomiast pocieszający  jest fakt, że  zmniejsza  się  liczba  absolwentów  gimnazjów  Powiatu  kontynuujących  naukę  poza  Powiatem  Mogileńskim. Należy  uznać  za dobry  stan techniczny i funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo – rekreacyjnych,  a  także  wyposażenie w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne. W  ostatnim roku szkolnym  zakończono  przebudowę  boiska  w  Zespole  Szkół w  Mogilnie, przeprowadzono  adaptację  pomieszczeń  na  potrzeby  MOW w  Bielicach, adaptowano  poddasze  w  Zespole  Szkół w  Strzelnie  na potrzeby obserwatorium, zamontowano  kopułę  obserwacyjną  na dachu  budynku. Przeprowadzono  modernizację  instalacji  kanalizacyjnej i drogi wewnętrznej w  Zespole  Placówek Specjalnych w  Szerzawach, utwardzono  dwa  place  kostką  brukową w Zespole Szkół  w  Bielicach  i  Zespole  Szkół Zawodowych w  Strzelnie  oraz  rozstrzygnięto  przetarg  na  zaprojektowanie  i  wybudowanie Warsztatów  Szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie.  Ponadto w  każdej  placówce  oświatowej  dokonywane  były  remonty bieżące  sal  lekcyjnych.
Zarząd  informacje  przesłał  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.8
Sekretarz  Stefan Łukomski  odczytał  przesłaną  przez  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  i  Starostę  Mogileńskiego  informację o złożonych oświadczeniach  majątkowych radnych  Powiatu, członków  Zarządu i  kierowników  jednostek. Zarząd  informacje  przesłał  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Skarbnik Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiat w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r., jednocześnie  dodała, że  środki  pochodzące  z  czynszu  w  MOW  w Strzelnie  przeznacza  się  na  zakup  gazu i wyposażenie, środki    ze  sprzedaży  mienia   przeznacza  się  na  zakup  oleju  opałowego  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach. Następnie   dokonano  rozwiązania  rezerwy  celowej z  której to  środki   przeznaczono  na  szkoły  niepubliczne. Zaoszczędzone  środki  z  zakończonych  inwestycji drogowych  przeznaczono  na  zakup  tłuczenia oraz  poszerzenie  dróg. W  związku  z  brakiem  realizacji  w  2011r. poszczególnych  działań  w 
SP ZOZ wycofuje  się  środki  na  kontynuację  działań  w  2012 r. Zaplanowane  środki  na  dotacje  dla  Województwa  Wielkopolskiego  na  przerzut  wód  kopalnianych  przesuwa  się  na  2012rok.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Następnie  Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.11
Kolejny  projekt  uchwały   Skarbnik  przedstawiła  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 12
Przewodniczący  Starosta  Tomasz Barczak   przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.13
Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie  zaznaczył, że  wcześniej   Powiat  przystąpił do  Związku  Powiatów, natomiast  teraz  należy  przyjąć  statut,  który  jest  niezbędny aby można  wystąpić  za  pośrednictwem  Wojewody o  rejestrację  związku.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 14
Następnie  Sekretarz przedstawił   projekt  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Dodał,  że  na  reprezentantów  ustala  się  Starostę  Mogileńskiego  i  Geodetę  Powiatowego.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.15
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały określa  zasady przyznawania   dotacji  celowych  z budżetu  Powiatu Mogileńskiego,  które  mają  na  celu  poprawę  stanu środowiska.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.


ad.16
W  sprawach    różnych - Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  Protokołem Nr 5/09/2011  z  kontroli  zespołu  kontrolnego    Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia  27.09.2011r. w  Poradni   Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie  oraz  rezolucją  Sejmiku  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z dnia  28.02.2005r. w  sprawie  ogłoszenia  obszaru  Województwa  Kujawsko  - Pomorskiego  strefą  wolną  od  organizmów  zmodyfikowanych  genetycznie(GMO).
ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz  Barczak   podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:21:38
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:433

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij