Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

50/11 z dn.12.10.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 50/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 października 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających organowi administracji państwowej z tytułu zasądzonych kosztów postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
6. Analiza raportu z audytu SPZOZ Mogilno.
7. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 119/11.

ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających organowi administracji państwowej z tytułu zasądzonych kosztów postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
Zarząd Powiatu zgodnie z art.59 ust.4 ustawy o finansach publicznych oraz na prośbę wnioskodawcy rozłożył na raty należności z tytułu zasądzonych kosztów postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie Powiatu Mogileńskiego ( wnioskodawca nie zasiedział nieruchomości).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 120/11.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że dokument audytu został wykonany po analizie wspólnie z Dyrektorem SPZOZ-u, aby firma zewnętrzna dokonała oceny i zmian działania zakładu, koszt opracowania to 50 tys.zł. Miał on określić, co zrobić by przywrócić płynność finansową zakładu. Przed przekazaniem projektu raportu z audytu Radnym Powiatu zostały zgłoszone i naniesione poprawki przez firmę Formedis.  Priorytety to połączenie oddziałów wewnętrznych, zlikwidowanie przychodni w Józefowie oraz przeniesienie przychodni Nr 2 w Mogilnie do naszego budynku szpitalnego, analizujemy też remont pomieszczeń filii szpitala w Strzelnie oraz po uzyskaniu lekarza z drugim stopniem specjalizacji z rehabilitacji otwarcie takowego oddziału. Otwarcie chirurgii jednego dnia jest również możliwe po uzyskaniu specjalistów, ponieważ NFZ Kujawsko –Pomorski wyjaśnił, że chirurg ogólny nie może być jednocześnie na oddziale chirurgii jednego dnia. Należy zadać pytanie czy mieć lepiej chirurgię jednego dnia czy może chirurgię ogólną. Kolejna sprawa to zwolnienia kierowców. Sprawą priorytetowa, której nie można odpuścić to przeniesienie zastępcy Dyrektora do Strzelna.

Wicestarosta Tadeusz Szymański przypomniał, poprzednie spotkanie gdzie Dyrektor SPZOZ wyjaśniał, że w zespole podstawowym ratownictwa medycznego nie można zwolnic kierowców, ponieważ kobiety też są ratowniczkami a przepisy BHP nie pozwalają na dźwiganie wielu kilogramów, nie może dyskryminować kobiet. Dyrektor zaproponował również zmniejszenie ilości łóżek na oddziale wewnętrznym i w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, umieścić je na piętrze szpitala. Ponadto zaznaczył, ze administracja zakładu może zostać przeniesiona do Strzelna, jeśli zostanie tam dobudowane piętro. Bronił również ekipy remontowej.  Dyrektor pytał również o perspektywę lat, w ciągu jakiego należy wykonać zmiany. Firma opracowująca audyt wykona również kalkulację kosztów.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko też opowiedział się za opracowaniem, którego należy się trzymać. Nie zdawał sobie sprawy, czy pomysł audytu wyszedł od Dyrekcji SPZOZ czy zespołu. Kierunek jest wyznaczony, da oszczędności i należy się go trzymać, można tylko zmienić pewne niuanse.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak powitał na zarządzie Dyrekcję SPZOZ wraz z główną Księgową. Poinformował, że Zarząd będzie trzymał się tego, co jest zawarte w audycie, może nie w pełnym zakresie, ale jego głównych założeniach. Rozmawialiśmy o połączeniu oddziałów wewnętrznych (dyrektor mówił, że to 800tys.zł oszczędności), zamknięciu Przychodni w Józefowie. Jeśli tego nie uczynimy, dług zagraża również finansom powiatu. Powiatu nie stać na dokładanie co roku 1 mln.zł. Jeśli tego nie zrobimy może nie być szpitala w powiecie mogileńskim. Zapytał Dyrektora czy jest w stanie w tej chwili coś zmienić, przesunąć, wypowiedzieć warunki pracy i płacy, możemy w tym gronie coś zrobić, bo czy NFZ dołoży pieniędzy? Raczej nie. Czy w tym składzie zdołamy przeprowadzić restrukturyzacje? Czy przenosimy rehabilitację i robimy zaczątek oddziału, da to pewne oszczędności, jak i drugi ruch, jakim jest zamknięcie Józefowa a te pieniądze położyć już na inne rzeczy. Zarząd przygotuje decyzję pod obrady Rady, co zrobi Rada nie wiemy. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków nie jesteśmy w stanie utrzymać służby zdrowia ani w Strzelnie ani w Mogilnie.

Dyrektor Jerzy Kriger dokładnie zapoznał się z audytem, który składa się z dwóch części. Pierwsza to dokładne odbicie naszej rzeczywistej sytuacji a druga to rekomendacja dalszych działań, lecz nie ma rachunku kosztów, nie wiemy ile to będzie kosztowało. 
W tabeli przedstawionej przez audytorów - redukcja kosztów działalności pomocniczej i kosztów ogólnych, kwoty nie są do osiągnięcia. Mówi się o laboratorium Mogilno 348 000zł, Izba Przyjęć Mogilno 176 000 zł, Laboratorium Strzelno 35 000 zł, Dział Pomocy Doraźnej 128 000 zł.35% oszczędności byłyby możliwe pod założeniem, ze nie będzie laboratorium w Mogilnie ale jeśli zostanie wprowadzony system e-zdrowie. W dziale pomocy doraźnej ratownikami są panie, które nie mogą dźwigać a nie mogę pozwolić na dyskryminację kobiet w konkursie i odrzucać ich ofert. Do ekipy sprzątającej nie mam zastrzeżeń, dodał. W dziale Transportu nie można zwolnić aż 5 kierowców, nie może być zespół 2 osobowy, chociażby, dlatego, że same nosze ważą 30 kg. plus pacjent np.100 kg i pytanie, kto go ma nieść? Zrobiliśmy rozeznanie ile pielęgniarek ma prawo jazdy, które mogą same jeździć bez kierowcy. W szpitalu trzeba na oddziale wewnętrznym w Strzelnie przystosować pomieszczenia na trzy sale chorych. Oddział rehabilitacyjny liczyłby 25 łóżek, kontrakt byłby na ok.1054tys.zł audytorzy piszą o 1800 tys.zł  a byłby to większy kontrakt niż Inowrocław i Radziejów. Pytanie się rodzi w jakim czasie ma  być to rozłożone. Jeśli nie przechodzimy płynnie z oddziału wewnętrznego w rehabilitacyjny, to tylko 4 pielęgniarki będą mogły przejść do Strzelna i nie 2 lekarzy jak jest zasugerowane, ale 1 bo nie ma takiej konieczności. Należy zaznaczyć, ze na rynku brak lekarzy rehabilitantów z drugim stopniem specjalizacji. Jeśli byśmy podsumowali zwolnienia będzie to ponad 30 osób i wówczas podchodzi to pod zwolnienie grupowe, co wiąże się ze zgłoszeniem do Powiatowego Urzędu Pracy i półrocznymi odprawami dla pracowników.

Starosta Tomasz Barczak stwierdził, iż należy zastanowić się i wyliczyć koszty, kogo zatrudnić a kogo zwolnić, jak najmniejszym kosztem dla SPZOZ- u i społeczeństwa. Dalej w raporcie pisze o przekształceniu w spółkę, ale tego nie chcemy robić. Musimy wyliczyć oszczędności a później robić ograniczenia, aby nie generować kosztów. Pani księgowa wyliczy ile oszczędności wyniknie z połączenia oddziałów a przy zwolnieniu ile to pociągnie za sobą kosztów.

Dyrektor Jerzy Kriger poinformował, że przygotowano przeliczenie ilościowe zmniejszenia łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym  między 20 a 24 łóżka ( w chwili obecnej jest 35). Audytorzy piszą o przyjmowaniu osób z zerową liczba Barthela, ale to raczej zysków nie przyniesie, ponieważ są to osoby bardzo schorowane i często szybko umierają. 
 
Starosta Tomasz Barczak zapytał co będzie brane pod uwagę w przypadku zwalniania?

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała stwierdziła, ze pozostaną osoby wykształcone i z umiejętnościami, zostanie personel fachowy. Będą pod uwagę brane nie tylko osoby ze zmniejszanego oddziału, ale cały personel zatrudniony na wszystkich oddziałach szpitala w Strzelnie i Mogilnie.
 
Dyrektor Jerzy Kriger wyjaśnił, że redukcja łóżek na oddziale wewnętrznym na tym samym poziomie finansowania będzie z 30 do 20 łóżek i oddział zostanie przeniesiony w miejsce sali zwolnionych przez ZOL na pierwszym piętrze. Izba Przyjęć zostanie przeniesiona do struktur ZOL z redukcją personelu 4 osoby i 1 osoba oddział wewnętrzny. W ten sposób utrzymamy kontrakt na Izbę Przyjęć. Inaczej niż przewiduje audyt, bo byśmy zwolnili 10 osób, ale stracilibyśmy kontrakt i nie byłoby dochodu.  Zgodnie z naszym założeniem będzie przychód a tniemy koszty.

Członek zarządu Robert Musidłowski zapytał, co to za osoby?

Dyrektor Jerzy Kriger powiedział, że zostaje korzystniejszy pracownik dla zakładu pracy i patrzymy na wszystkie osoby w całym szpitalu (mówimy o pielęgniarkach).

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała wyjaśniła, że po przeniesieniu oddziału wewnętrznego dół szpitala będzie wolny i w miejscy gdzie obecnie jest intensywna terapia, gdzie jest odrębne wejście zostanie przygotowane ambulatorium fizjoterapii, pozostała część w przyszłości zostanie przeznaczona na oddział. Zaoszczędzimy wówczas na czynszu w Przychodnia Nr 2 tj. 60tys.zł. Jeśli nie udałoby się z oddziałem mogą tam być gabinety lekarskie

Członek zarządu Robert Musidłowski zapytał, co z laboratorium o którym pisała prasa?

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała wyjaśniła, że prasa miała informacje z audytu, ale jeśli ma być w Mogilnie POZ nocny wówczas musi zostać laboratorium. Mamy dylemat w pogotowiu, ponieważ są kobiety a składy są 3 osobowe. Przychód na pogotowiu jest dotacją celową i nie możemy tego przesunąć, dlatego proponujemy pozostawić w obecnym kształcie.

Dyrektor Jerzy Kriger dodał, że pogotowie finansuje Wojewoda i środki przekazuje tylko przez NFZ. Personel w pogotowiu jest na kontraktach  tj. 720 godzin/miesiąc X 2 stacje.
W Mogilnie jest system 3 osobowy, ale bylibyśmy zadowolenie też z większego składu

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała twierdzi, że chirurgia jednego dnia zaproponowana w audycie jest nie do końca realna.

Starosta Tomasz Barczak zapytał czy mając chirurgię jednego dnia musimy mieć chirurgie ogólną?

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała stwierdziła jednoznacznie, ze musi być bo wówczas trzeba by było zlikwidować ginekologię i położnictwo, bo nie jesteśmy tak konkurencyjni aby zdobyć tyle zabiegów.

Starosta Tomasz Barczak zapytał czy jest możliwość zakontraktowania chirurgii z szpitalem Inowrocławskim?

Dyrektor Jerzy Kriger stwierdził, że NFZ w takim przypadku zabierze nam kontrakt i da go do Inowrocławia. Nie ma możliwości zbywania kontraktów. Fundusz kontraktuje chirurgię z procedurami, ginekologię z procedurami, personelem, salą, której koszty dzielą się na chirurgiczne, ginekologiczne, położnicze w zależności od ilości trwania zabiegów.

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała stwierdziła, ze audytorzy proponują likwidacje 2 etatów położnej. Nie jest to możliwe, tylko 1 etat, ponieważ nie zdołamy zapewnić opieki. Musi być osoba na ginekologii, noworodkach i położnictwie, czyli 3. Połączenie działu Kadrowego i Płacowego jest możliwe i wraz z tym uwolnienie 1 etatu.  Audyt mówi o redukcji Kierownika działu Transportu, jednak ta sama osoba jest Kierownikiem Działu Techniczno –Gospodarczego  i Transportu, zajmuje się  infrastrukturą i samochodami, nie ma takiej możliwości. Redukcja 4 etatów kierowców nie jest możliwa, najwyżej 2, zależy też od tego ile pielęgniarek będzie samych jeździć. Kierownik  Techniczno – Gospodarczego  nie jest możliwe jest to jednocześnie nasz zaopatrzeniowiec.

Dyrektor Jerzy Kriger zabrał głos odnośnie ekip obsługi technicznej, gdzie audytorzy zalecają outsourcing lub likwidacje do 1 ekipy. W obecnej chwili tj.13 osób. Obsługa Facility Management nie jest dla nas, ale dla dużych firm. Zastanawiamy się również nad ekipami sprzątającymi. Kierownik ds. Obronności ma uposażenie na poziomie Pielęgniarki Przełożonej  Szpitala w Strzelnie. Zaleca się redukcję wynagrodzenia lub redukcję czasu pracy na tym stanowisku do 1 etatu pisze audytor, ale nie ma takiej możliwości ponieważ to jest szef związków zawodowych.

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała wyjaśniła, że audyt zaleca redukcje etatów w Dziale SIM o dwa etaty, ale możliwe jest tylko o 1.

Dyrektor Jerzy Kriger wyjaśnił, że należy utworzyć lądowisko dla helikoptera. Wymierzyć teren 10x10m2 i ułożyć kostkę brukową.

Członek zarządu Wiesław Gałązka podsumowując stwierdził, że popiera starostę, gdyby nie to opracowanie trudno samemu byłoby się odnieść do obecnej sytuacji. Audyt należy wzbogacić o uwagi przedstawione prze Dyrektorów i w takiej formie należy go przedstawić. Nie żeby audyt okazał się rzeczą zbędną. Na spotkaniu z burmistrzami pomysł z oddziałami rehabilitacyjnymi może wywołać poważną dyskusje, ponieważ burmistrzowie będą zainteresowani, bo to rzutuje na koszty funkcjonowania w gminach, chociażby patrząc na koszty opieki społecznej.

Członek zarządu Robert Musidłowski zapytał, jaka jest docelowa liczba osób do zwolnienia?

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała wyjaśniła, że nie ma takiej liczby, jedna decyzja pociąga za sobą inne, redukcja, konsolidacja czy likwidacja, nie możemy podać konkretnej liczby.

Członek zarządu Robert Musidłowski zapytał, czy jeśli powstanie oddzial rehabilitacyjny te osoby zwolnione będą mogły liczyć na zatrudnienie?

Zastępca Dyrektora Barbara Buzała potwierdziła, ale nie od razu i tylko 4-5 osób. W tym roku nie zdążymy złożyć oferty ze względu na konieczny sprzęt, ludzi, organizację. Mamy doświadczenie, ze nie można niczego wcześniej zaczynać, ponieważ jesteśmy sprawdzani, czy mamy taki oddział, czy jest wyposażony i czy personel jest gotowy. Fundusz też nie musi nam tego zakontraktować.

Wicestarosta Tadeusz Szymański poinformował, że w środę odbędzie się spotkanie z burmistrzami, na której chciałby analizę kosztów.

Dyrektor Jerzy Kriger wyjaśnił, że tłumaczono audytorom, że pewne rzeczy nie są możliwe do zakontraktowania z NFZ Na podstawie poglądu audytorów chcemy stworzyć swój własny, musimy go dostosować do swoich potrzeb. 

Wicestarosta Tadeusz Szymański poprosił o symulację wszystkich kosztów i zysków.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym:
- wniosek Rady Sołeckiej w Kunowie o przebudowę drogi powiatowej Czarnotul – Kwieciszewo. Wniosek został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
- prośbę Radnego Stanisława Redmana z Gozdanina skierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie o ujęcie w planach budżetowych naprawy drogi Gębice Żabienko.
- Decyzje Wójta Jezior Wielkich dotyczącą pozwolenia na wycinkę drzew na terenie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zgodnie ze złożonym wcześniej przez Dyrektora w/w placówki wnioskiem.

Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że Powiat Mogileński złożył wniosek w sprawie użytkowania części nieruchomości położonej w Bielicach usytuowanej na działce nr 14/28 w celu prowadzenia w budynku dworku zajęć dydaktycznych przez ZS Bielice. Wniosek został przesłany do Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w celu uzyskania zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa.

 

 

 


ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:21:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:580

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij