Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

45/11 z dn.15.09.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 45/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15 września 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy dotyczącej wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.
6. Przedstawienie informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na korycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
17. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach.
18. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Mogilno części nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2413 C relacji Wiecanowo – Szczeglin, położonej w Dąbrówce, gmina Mogilno.
19. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie autobusu Jelcz D-120 wycofanego z eksploatacji w Zespole Szkół w Bielicach oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do przeprowadzenia postępowania w zakresie sprzedaży.
20. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach skanera i drukarki.
21. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
22. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił raport o stanie środowiska przesłanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy dotyczącą wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r., które zostanie rozpatrzone przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację finansowo - ekonomiczną za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.8
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.9
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 


ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.12
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na korycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

ad.14
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.15
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.16
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.17
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach. Stawka w okresie rozliczeniowym od 01.09.2011 do 31.08.2012r. wyniesie brutto 114,85 zł/GJ. Powyższa kwota została naliczona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ZS w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 110/11.

ad.18
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Mogilno części nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2413 C relacji Wiecanowo – Szczeglin, położonej w Dąbrówce, gmina Mogilno. Burmistrz Mogilna wystąpił z wnioskiem w sprawie użyczenia części działki nr 56/2 w Dąbrówce. Na części nieruchomości leżącej w pasie drogi powiatowej nr 2413C posadowiony jest chodnik, który wymaga remontu. Remont przeprowadzi Gmina Mogilno i w tym celu niezbędne jest użyczenie części nieruchomości do dnia 31.10.2011r. na czas przewidywanego remontu. Z uwagi na usytuowanie chodnik w pasie drogi powiatowej niezbędne jest uzgadnianie wszystkich szczegółów technicznych dotyczących remontu z zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 111/11.

ad.19
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie autobusu Jelcz D-120 wycofanego z eksploatacji w Zespole Szkół w Bielicach oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do przeprowadzenia postępowania w zakresie sprzedaży. Z wnioskiem do Zarządu zwrócił sie dyrektor ZS Bielice. Autobus ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne oraz 20 –letni okres użytkowania stał sie nieekonomiczny. Do wniosku dołączono również  protokół stanu technicznego pojazdu wraz z ustaleniem aktualnej wartości rynkowej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 112/11.

ad.20
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach skanera i drukarki. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach pismem z dnia 09.09.2011r. zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie skanera i drukarki na rzecz Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Kruszwicy.  Sprzęt jest sprawny, jednak nie znajduje dalszego zastosowania w placówce z uwagi na koszty eksploatacji i przestarzałą konstrukcję techniczną. Mając na względzie powyższe oraz dobrą współpracę między DPS w Siemionkach i PSR w Kruszwicy Zarząd zdecydował przekazać w/w sprzęt na rzecz zainteresowanej jednostki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 113/11.

ad.21
Karina Kostyra skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 114/11.

ad.22
Zarząd Powiatu podjął dziesięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.23
Małgorzata Kaźmierczak z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformowała zebranych o konieczności podpisania aneksu do umowy z parafią Rzymsko –Katolicką w Siedlimowie, dotyczącej dotacji na prace konserwatorskie „Restauracji hełmu wieży – ostatni etap”. Powyższe wynikło ze zmiany osoby reprezentującej parafię, w związku z powyższym terminy wykonania prac się przesuną jak i termin sporządzenia sprawozdania, ponadto została wyłoniona oferta za mniejszą kwotę niż wpisana w umowie, jednak parafia wnioskuje o pozostawienie kwoty bez zmian. Adwokat zaopiniował pozytywnie projekt aneksu.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Karina Kostyra skarbnik powiatu przedstawiła wyjaśnienia do wykonania planu za I półrocze br. SPZOZ Mogilno.

ad.24
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
  

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:21:02
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:473

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij