Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XI/11 z dnia 1 lipca 2011 r.

Protokół Nr XI/11
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 1 lipca 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14:45 do 15:40


W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji. (nieobecny Radny W.Pochylski i Radna Stanisława Łagowska)

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji, oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:


1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do porządku obrad?

Radny Wojciech Baran – ja chciałbym prosić o umieszczenie w porządku obrad punktu pod tytułem interpelacje. Chciałbym w imieniu Klubu Radnych PO złożyć interpelację dotyczącą istotnej kwestii dla Powiatu Mogileńskiego i chciałbym to zrobić na sesji, dlatego wnoszę o ujęcie tego punktu i o wyrażenie zgody przez wnioskodawcę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z tym Panie Radny, że jest to sesja nadzwyczajna i nie przewidujemy w takim przypadku punktu interpelacje i zapytania radnych, nie mniej jest możliwość żeby Pan złożył na piśmie w każdym czasie, nie tylko na sesji, również między sesjami interpelacje. Pan do porządku obrad taki wniosek zgłosił, poproszę Pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o stwierdzenie czy jest kworum, o ile jest kworum możemy procedować to wtedy udzielę Panu głosu i przystąpimy do głosowania.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – na dzisiejszym posiedzeniu Rady obecnych jest 15 na 17 radnych, co stanowi 88%.

Radny Wojciech Baran – jeszcze chciałem taką wątpliwość wyjaśnić, bo statut naszego powiatu przewiduje, że w porządku każdej sesji powinien znajdować się taki punkt jak interpelacje, czyli między punktami powinien się znajdować punkt pt. interpelacje.

Mecenas Wojciech Mańkowski – statut wskazuje, ze powinien porządek zawierać w szczególności pewne punkty, praktyka w starostwie jest taka, że sesje nadzwyczajne są zwoływane w celu podjęcia danej uchwały. Radny Zowczak jak pamiętamy, sam podsuwał takie pomysły, aby sesje nadzwyczajne były bez takowych punktów. Co nie oznacza, że na wniosek Radnego nie przeprowadzi się głosowania i umieści taki punkt w porządku. Sesje nadzwyczajne rządzą się swoimi prawami, to zwyczaj tejże Rady, nie mnie jednak wniosek należy przegłosować.

Radny Wojciech Baran – interpelacja, którą chcę zgłosić jest interpelacją merytoryczną, naprawdę bardzo istotną, dotyczy planów likwidacji prokuratury mogileńskiej i działań, jakie można by podjąć żeby do tego nie doprowadzić. Ja myślę, że to będzie krótkie wystąpienie, sformułowana na piśmie podpisaną przez Klub Radnych Platformy i myślę, że tutaj naprawdę nie ma powodów żeby tego punktu nie ujmować.

Radny Przemysław Zowczak – bardzo mnie cieszy radość, którą wywołał Pan Mecenas u Pana Starosty Szymańskiego. Natomiast powiem tak, do tej pory zwyczajem, bo to rzeczywiście nie jest zapisane w naszym statucie, ale zwyczajem było, że sesje nadzwyczajne są zwoływane wtedy, kiedy wystąpią komutatywnie dwie przesłanki. Rzeczywiście jest kwestia jakaś merytoryczna ale i ze względu po prostu na niemożność zwołania sesji w zwykłym trybie, tutaj chodzi przede wszystkim o możliwość dostarczenia materiałów na sesję, wtedy zwoływało się sesję w trybie nadzwyczajnym. Natomiast to, że jest sesja zwołana w tym trybie, absolutnie nie przesądza o tym, że nie może być interpelacji, bo to jest zupełnie inna historia. Był zgłoszony wniosek o to żeby dołożyć ten punkt obrad, ja też chciałem złożyć pewną interpelację i uważam, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie żeby wprowadzić to do porządku obrad oczywiście wtedy, kiedy będzie to przegłosowane, a jeszcze wcześniej zarząd, jako wnioskodawca tej sesji wyrazi na to zgodę, oczywiście nie musi.

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o prokuraturę, rzeczywiście po ukazaniu się artykułu w Rzeczpospolitej z 2 tygodnie temu skontaktowała się ze mną pani prokurator i jest również planowana komisja bezpieczeństwa przy staroście mogileńskim ażeby wyraziła swoją opinie, dezaprobatę tego, że zaczyna się znowu mówić, nic nie jest przesądzonego jeśli chodzi o likwidację prokuratur i sądów tego typu, znowu komuś chodzi po głowie aby je reformować i łączyć, zarząd oczywiście działa i komisja bezpieczeństwa przy staroście również żeby w odpowiednie ręce trafił protest. Także nie widzę przeszkód żeby również i cała rada zaprotestowała przeciwko temu, że znowu zaczyna szukać się oszczędności tam gdzie tych oszczędności szukać się nie powinno i skierować na ręce premiera, marszałka jak i również ministra sprawiedliwości, te pomysły na pewno nie dadzą tyle oszczędności co oni sobie wyobrażają. A jeżeli chodzi o oszczędności społeczeństwa, czyli kosztów które poniesie społeczeństwo z dojazdami i innymi rzeczami to wiadomo, że bezpośrednio tego nie poniesie rząd ale każdy obywatel nasz, bo sam z własnej kieszeni odczuje. Także rzeczywiście bardzo wskazany, myślę że taka rada może w ten sposób zareagować żeby odeprzeć to co będzie robił zarząd i komisja bezpieczeństwa przy staroście mogileńskim. Również Rada Powiatu się w ten sposób wypowiedziała. Zawsze chwała jest ku temu żeby to zostało w Mogilnie, żeby nie pozwolili zamknąć i również taki apel do Radnych Platformy Obywatelskiej, bo to rządzą tam nasi ludzie, czyli PSL i Platforma Obywatelska, na każdym spotkaniu to pierwszy to właśnie mówimy o tym zawsze jeżeli chodzi o problemy ażeby nie wpadli na takie pomysły żeby zamykać sądy czy prokuratury. To trzeba im mówić na każdym spotkaniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że przegłosujemy zgłoszony wniosek o ile przejdzie to będziemy wtedy ewentualnie przyjmiemy punkt interpelacje.

Radny Wojciech Baran – chciałbym się zgodzić z Panem Starostą, trzeba uderzać wszędzie. Myślę, że po prostu wywołanie tej sprawy na sesji, likwidacja może nastąpić w każdej chwili tak naprawdę bo to są jednostki takie bardzo zhierarchizowane i tam podległość służbowa jest bardzo ścisła, to może stać się w każdej chwili więc myślę, że na dzisiejszej sesji warto by ten temat chociaż zasygnalizować, wywołać i dać wsparcie dla zarządu żeby miał taką podkładkę do dalszych działań, bo myślę, że Pan Starosta jest świetnie zorientowany w temacie. Z resztą brał udział w tworzeniu siedziby prokuratury, na którą wydano znaczne środki. Ja chciałem tylko w interpelacji podkreślić kwestię jeszcze taką społeczną znaczenia prokuratury i to wszystko. I naprawdę nie ma tutaj nic, bo aż półtorej strony tekstu, myślę, że o szybko odczytamy i warto ten temat na sesji wywołać, poruszyć.

Radny Przemysław Zowczak – ja tylko o tym co mówił Pan Starosta Tomasz Barczak. Mam pytanie, wiemy, że Pan Starosta miał wiedzę o tym już od kilku dni i wiemy, że tym ma się zająć komisja bezpieczeństwa działająca przy staroście. Mam pytanie, czy informację o tym dostał przewodniczący komisji bezpieczeństwa właściwej problemowo komisji Rady Powiatu i czy członkowie tej komisji o tym wiedzą.

Radny Wiesław Gałązka – ja myślę jak i koledzy z platformy, problem ważny, ważki, niecierpiący zwłoki. Myślę, że przydałoby się może 10 minut przerwy żeby powstał tekst wspólny całej rady powiatu i możemy to dzisiaj załatwić, przy całym audytorium, przy obecności wszystkich. Skoro tu koledzy wnieśliście taką inicjatywę, oczywiście Pan Starosta się tu do tego w pewny sposób przychyla więc myślę, że byłoby to załatwienie sprawy od ręki jeśli chodzi o nasze gremium, bo czy to się da załatwić od ręki dalej to będziemy oczekiwali na jakieś efekty.

Radny Bartosz Nowacki – myślę, że jednak powinniśmy wprowadzić punkt do porządku obrad na dzisiejszej sesji, jako interpelacje a na kolejnej sesji proponuję żeby wzmocnić tą interpelację, bo tutaj to pismo jest skierowane raczej do Pana Starosty i Zarządu żeby wzmocnili działania dotyczące właśnie ochrony prokuratury, ale następnym krokiem może być wspólne stanowisko rady i takie stanowisko uważam, że powinniśmy faktycznie stworzyć, jako powiat mogileński w obronie prokuratury.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z tym, że przed uchwaleniem porządku obrad widzę, że się tu wywiązała szeroka dyskusja ogłaszam 5 minut przerwy. Myślę, że we własnych gremiach klubowych każdy podejmie decyzję, wrócimy i będziemy procedowali.
Wznawiamy obrady, jesteśmy w punkcie uchwalenia dzisiejszego proponowanego porządku obrad. Padł wniosek Pana Radnego Wojciecha Barana, aby dzisiejszy porządek obrad rozszerzyć o punkt interpelacje i zapytania radnych. Ktoś jeszcze przed głosowaniem chciałby zabrać głos?

Radny Przemysław Zowczak – interesuje mnie, czy zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad, jako wnioskodawca? Ja wiem, że nie potrzebuje natomiast nie wyraża zgody? Rozumiem, natomiast mogę tylko powiedzieć, że ja chciałem złożyć interpelację wyłącznie dotyczącą służby zdrowia, szkoda że nie można.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wobec tego przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o punkt interpelacje i zapytania radnych. W wyniku głosowania 6 radnych za, 9 radnych za, 0 wstrzymujących się, wniosek został odrzucony.
Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?  W wyniku głosowania 9 radnych za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Państwo Radni uczestniczyli w posiedzeniu komisji, wobec tego czy są jeszcze jakieś pytania na ten temat?

Radny Wojciech Baran – ja mam takie pytanie w związku z utworzeniem tej mapy numerycznej. Ja zapytuje jakie będą, czy będą jakieś obowiązki ciążyły na właścicielach, zarządcach nieruchomości. Jeżeli tak, jakie to będą obowiązki? I czy na podstawie tejże mapy będzie tworzona tzw. powszechna taksacja nieruchomości.

Naczelnik Jarosław Zwiernik – jeżeli chodzi o pytanie, które zadał Pan Radny Powiatowy, jeżeli chodzi o mapę numeryczną, właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z założeniem numerycznej mapy zasadniczej. Jest to obowiązek, który spada na starostę i w ramach zadań rządowych. Także, jeżeli chodzi o koszty, właściciele ani za założenie ewidencji budynków ani za mapę numeryczną czy też inne prace związane z realizacją tych zadań nie będą ponosili kosztów. Natomiast, jeżeli chodzi o powszechną taksację to tutaj większe znaczenie odgrywa ewidencja gruntów i budynków, bo ona nam mówi o informacjach odnośnie gruntów, budynków i lokali i na podstawie tychże informacji może w przyszłości taka taksacja powstanie. Ale na tą chwilę konkretnych informacji nie ma. Założenie ewidencji budynków potrwa jeszcze podejrzewam kilka lat.

Radny Wojciech Baran – ja pytałem, czy będą jakieś obowiązki nałożone w związku z tym, nie o kosztach. Obowiązki dla właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości.

Naczelnik Jarosław Zwiernik – jedyny obowiązek mógłby wiązać się tutaj z finansami także, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów także żadne obowiązki na nich nie zostaną nałożone. Mapa numeryczna zasadnicza, tzn. na tą chwilę dysponujemy mapą analogową zasadniczą, czyli taką mapą na papierze, foli. To wszystko musi być przekonwertowane do formy numerycznej i tutaj właściciele nieruchomości nie będą w to w żaden sposób ingerować. Co innego jest w przypadku założenia ewidencji budynków. Tutaj właściciele w przypadku modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, tutaj właściciele jak najbardziej mogą w ten proces ingerować poprzez uczestnictwo w procesie wyłożenia tej modernizacji, tzn. jest przygotowywany projekt modernizacji i przez okres 15 dni roboczych ta dokumentacja, ten projekt jest wyłożony w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy z właścicieli nieruchomości, każda osoba zainteresowana może w takim procesie uczestniczyć poprzez sprawdzenie danych swoich nieruchomości, które zostały w tym projekcie wyłożone. I tutaj jak najbardziej informujemy poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez ogłoszenia podawane sołtysom poszczególnych miejscowości wsi i oni informują mieszkańców, i każdy z mieszkańców podczas procesu wyłożenia może przyjść do nas i sprawdzić wszystkie dane odnośnie swojej nieruchomości i odnośnie budynków, lokali czy też gruntów.

Radny Wojciech Baran – a ewidencja lokali, w jaki sposób będzie prowadzona do potrzeb tego systemu?

Naczelnik Jarosław Zwiernik – ewidencja lokali już jest prowadzona. W tej chwili dokonujemy bieżącej aktualizacji tych danych, tzn. w momencie, kiedy z wydziału ksiąg wieczystych spływają do nas informacje odnośnie lokali automatycznie jest to wprowadzane i również w procesie modernizacji, założenia ewidencji lokali również takie dane zostają pozyskiwane głównie z wydziału ksiąg wieczystych wpisywane są informacje bezpośrednio z ksiąg wieczystych.

Radny Wojciech Baran – a może Pan wyjaśnić, w jaki sposób do innych celów może być taka mapa numeryczna wykorzystywana? Po co się tworzy taką mapę numeryczną, bo jednym z założeń jest ułatwienie procesów inwestycyjnych, to jest raz. Ale jednym też z założeń jest powszechna taksacja i właśnie w konsekwencji wprowadzenie podatku katastralnego.

Naczelnik Jarosław Zwiernik – jeżeli chodzi o przepisy prawne, które narzucają nam tutaj założenie tych map numerycznych do 2013r. to jest jeden z powodów, dla którego musimy to zadanie wykonać. Uważam, że jest to powód mniej ważny niż fakt, że tylko i wyłącznie poprzez tworzenie mapy numerycznej, poprzez przekonwertowanie naszego zasobu  analogowego do postaci numerycznej dalej będziemy w stanie funkcjonować. W tej chwili jest tak duży natłok informacji i tak duży rozrost naszych zasobów geodezyjnych, że jeżeli ta mapa numeryczna w tej chwili nie powstanie to za chwilę nie będziemy w stanie tego w ogóle prowadzić. Tak samo jak z ewidencją gruntów.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ze względu na brak dalszych uwag odczytał projekt uchwały.
W związku z brakiem uwagi do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania  14 głosami  za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się uchwała została przyjęta.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – uzyskał zgodę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.


Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Pani Skarbnik wytłumaczyła, jakie zmiany, czego dotyczą. W sumie jest to 64.725.000,00zł w następujących rozdziałach, w uzasadnieniu. Państwo Radni mają wszystkie te zmiany budżetowe.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – uzyskał zgodę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jest to wynikiem zmian budżetowych uchwały poprzedniej. Odczytał projekt uchwały oraz poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyjaśniła dokładnie, czego to dotyczy, jak procentowo jaki sposób zadowalający jest dla tych osób, że niektóre potrzeby są zabezpieczane niemalże w 100%. Niemniej jednak są takie kwestie gdzie tych środków należałoby mieć więcej ale dobrze, że chociaż są w takiej wielkości, że możemy się poruszać i możemy w jakiejś części tym osobom, które naszej pomocy potrzebują pomagać.
Przewodniczący przeczytał treść uchwały oraz poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – przed zakończeniem sesji, każdy z Państwa dostał płytę ze strategią oświatową także każdy z Państwa może się z tym zapoznać.
Bardzo dziękuję za bardzo sprawne przeprowadzenie sesji. Chcę poinformować, że o ile Państwo radni chcielibyście taką interpelację na moje ręce bądź zarządu powiatu złożyć to bardzo proszę. Komisja bezpieczeństwa na pewno w najbliższym czasie, jeśli chodzi o tą kwestię, się zajmie.

Sekretarz Stefan Łukomski – Szanowni Radni chciałbym poinformować o następującej sprawie, a mianowicie 7-8 lipca powinna być przygotowana wersja strategii powiatowej przekazana nam. Ja postaram się Państwu przygotować i przekazać też w formie elektronicznej, bo za dużo by papieru było gdyby to rzeczywiście wszystko drukować. Proszę sobie zapisać datę 12 lipca, jest to wtorek godz. 9.00. Będzie przedstawiciel firmy Biostat, który będzie dokonywał prezentacji tego opracowania, które przygotował i w tym momencie będą mogli Państwo już po otrzymaniu tej prezentacji, tego opracowania dyskutować, zgłaszać wnioski, propozycje itd. Także 12 lipca, wtorek godz. 9.00 ta sala, natomiast 7-8 lipca czyli do piątku przyszłego tygodnia postaram się Państwu przekazać to w formie elektronicznych na płytach.

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15:40.
 

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-08-09 12:04:52
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-09-30 14:49:28
Ostatnia zmiana:2011-11-23 12:04:41
Ilość wyświetleń:629

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij