Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

X/11 z dnia 27 maja 2011 r.

Protokół Nr X/11
 sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 maja  2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 8.00 do 11:40

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. (nieobecna Radna S.Łagowska)
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2010r. oraz podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2010:
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia,
- dyskusja,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2010:
   - dyskusja,
c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium  za 2010 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu za rok 2010,
c) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu w Mogilnie dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2010r.,
e) dyskusja,
f) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2010 rok.
8. Przedstawienie informacji finansowo – ekonomicznej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010 i I kwartał 2011r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Wolne głosy i sprawy różne.
19. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu IX sesji uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15  głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.
Ad.4
Interpelacji nie było.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje nie było.

Ad.6
a)
Radny Mirosław Leszczyński – w 2010 roku, kiedy przystępowaliśmy uchwalenia budżetu na 2010 rok było trochę dyskusji gdyż przyjętych było trochę inwestycji, pewne inwestycje były przyjęte na 2010 rok. Jako Przewodniczący komisji gospodarki i finansów chciałbym ocenić, że budżet wykonany został bardzo dobrze za 2010 rok. Należy tutaj wspomnieć o rozpoczęciu inwestycji budowy drogi Wylatowo – Chabsko – Mogilno, następnie zakończenie całej inwestycji, którą podjęliśmy - rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, było to zakończenie termomodernizacji. Na te dwa zadania zostały pozyskane środki unijne i to w wysokości 50% dotacji. Należy też wspomnieć o przeniesieniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Szerzaw do Bielic, gdzie  zostały zagospodarowane budynki po internacie w Bielicach. I co najważniejsze, zawsze się mówi, jeżeli chodzi o zdrowie, o obsługę pacjentów, zawsze będą dyskusje, ale bardzo dużo zainwestowaliśmy w ubiegłym roku w szpitale i tutaj chciałbym zauważyć, że zakupiono wiele nowoczesnego sprzętu, aparaty rentgenowskie, ultrasonografie, monitory kardiologiczne, zestawy do endoskopii także sprzęt rehabilitacyjny. Także ja uważam i komisja również dyskutowała na swoim posiedzeniu, że nie ma problemu, aby udzielić absolutorium zarządowi, bo budżet zostały wykonany bardzo dobrze. I co na koniec chciałbym powiedzieć, zadłużenie powiatu wynosi około 6,3%, daje to nam moc, zarządowi, nam radnym i całemu powiatowi, że możemy inwestować, jesteśmy otwarci na inwestycje, możemy dalej występować o środki czy zaciągać kredyty gdyż taki procentowy dług zadłużenia jest bardzo minimalny i powiem otwarcie, że bardzo bezpieczny.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo przepraszam, że powinąłem tak ważny akurat moment, zapoznanie się z treścią uchwały składu orzekającego, za co serdecznie przepraszam i Pan Wiceprzewodniczący przeczyta, powrócimy z powrotem do dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uchwałę nr 11/S/2011 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo dziękuję za odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wracamy do dyskusji.

Starosta Tomasz Barczak – może na początku zabiorę głos dlatego, że już tu niektórzy mówią, ja powiem dokładnie jeżeli chodzi o cyfry. Najważniejsze cyfry dotyczą budżetu za 2010 rok, jak do tego doszliśmy, jak to żeśmy uchwalali i później nad tym będziemy dyskutowali. Czyli jeżeli chodzi o takie przypomnienie z historii to budżet na rok 2010 był budżetem deficytowym, to było 4.993.200,00 zł deficytu. Po dokonanych zmianach w ciągu roku deficyt zmniejszyliśmy do kwoty 3.423.296,00zł, w tym był kredyt 2.100.000,00 zł. Zaplanowane dochody wykonaliśmy w 100,92%,to jest 53.528.548,96 zł, natomiast wydatki w kwocie 54.028.377,20 zł, to jest wydatki 95,69%. W ramach tej kwoty jeżeli chodzi o wydatki majątkowe stanowiły 8.701.742,99 zł, tyle wydaliśmy na to żeby odtworzyć majątek. Największym zadaniem była budowa drogi Chabsko, granice Mogilna, była to kwota 5.318.153,00 zł, w tym  2.670.826,50 zł pochodziło ze środków unijnych. Również chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o budżet roku 2009 to było tak, że rzeczywiście był to budżet taki inwestycyjny, bo wydaliśmy na inwestycje 6,5mln zł. Także w tym roku była ta kwota o tyle większa do 8.700.000,00 zł. Oczywiście jak co roku część środków została przekazana do poszczególnych jednostek, głównie jednostek oświatowych, bo jak to zawsze mówiliśmy, że jeżeli chodzi założenia, priorytety, które założy sobie zarząd to - oświata, drogi. W związku z tym na oświatę przekazaliśmy 2.122.600,00 zł, i w ramach tej kwoty przebudowaliśmy boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Mogilnie o wartości 591.393,00 zł, dokonana wymiana pokryć dachowych termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Mogilnie, w Zespole Szkół w Bielicach, w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie. Jak również chciałbym przypomnieć, że oddaliśmy w Strzelnie obserwatorium astronomiczne, tzw. Astrobazy nazwaliśmy inaczej, bo robiliśmy to za swoje pieniądze, ale obserwatorium astronomiczne również działa. Również chciałbym przypomnieć, że pod takim też hasłem wiodącym, że dlaczego w Powiecie Mogileńskim nie otwieramy obserwatorium, żeśmy otworzyli, które weszły do programu astrobazę. W ubiegłym roku przenieśliśmy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Szerzaw do Bielic. Oczywiście żeby go przenieść trzeba było wyremontować budynek po byłym internacie i chciałbym przypomnieć, że to było tylko 457.077,00 zł na remont tamtego budynku. Myślę, że radni byli, zobaczyli jak to wygląda, także tyle nas kosztowało, jeżeli chodzi o remont budynku w Bielicach pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Jak już Pan Radny mówił, zakończyliśmy standaryzację DPS, czyli to, co było przed laty mówione, że te DPS, które nie będą miały standaryzacji będą musiały wygaszać swoją działalność. My możemy być spokojni, jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, w standardach europejskich a nawet wyżej działa także spokojnie możemy tą działalność prowadzić. Również chciałbym przypomnieć, że 1.159.738,00 zł wydatkowaliśmy w formie dotacji do SP ZOZ w Mogilnie. Oczywiście był to wkład własny te 35% jeżeli chodzi o fundusze unijne na zakup sprzętu takiego jak aparaty RTG, ultrasonografy, monitory kardiologiczne, zestawy do endoskopii a także sprzęt rehabilitacyjny. Również takim dobrym poczynaniem zawsze było to, że również nie potrzebowaliśmy dopłacać do pensji nauczycieli, jak Państwo wiecie jest to problem ogólnopolski, że kto nie wykona to trzeba mu dopłacić do tego. Nam się udało za ubiegły rok, że nie potrzebowaliśmy dopłacać do pensji nauczycieli. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć odnośnie spłaty kredytu, w 2010 roku spłaciliśmy pożyczki i kredyty w wysokości 480.533,00 zł. to są te pożyczki czy kredyty, które zaciągnęliśmy i obecnie je spłacamy, tyle przypadało na rok 2010, wszystko zostało spłacone w terminie. I tak po tym wszystkim zadłużenie na koniec roku wynosi 3.365.743,00 zł, to jest 6,29% dochodów. Tutaj chciałbym Państwa zapewnić, że jest to zadłużenie bardzo bezpieczne. Jak teraz wszyscy czytamy o pomysłach ministerstwa finansów, miejmy nadzieję, że przy takim zadłużeniu jak się nic nie zmieni będziemy mogli dalej jak to było mówione spokojnie inwestować, nie wiadomo w jakiej skali, ponieważ nie wiadomo jak to przelicznik i minister finansów nam ustali. Mimo tych inwestycji rok 2010 zakończyliśmy deficytem w wysokości 499.823,00 zł natomiast nadwyżka, która nam została wraz z wolnymi środkami wyniosła 5.677.316,29 zł. Tutaj od razu można powiedzieć spokojnie, że jeżeli chodzi o wydatkowanie tych społecznych pieniędzy było o tyle spokojne, przemyślane, że mogliśmy rok w ten sposób zakończyć. To jest tak, że robiliśmy inwestycje a mimo tego jeszcze ten wynik w ten sposób wygląda. Myślę, że nie musimy, jako zarząd się wstydzić. Również chciałbym przypomnieć rzecz taką, że w 2009 roku myśleliśmy jak remontować drogi powiatowe. Zaczęliśmy takie remonty powierzchniowego utrwalenia, niektóre drogi zostały zrobione, na to przeznaczyliśmy 406.000,00 zł. Wyremontowaliśmy w ten sposób 12,5km drogi. Jak Państwo również pamiętacie zima nas nie rozpieszczała, trzeba było duże pieniądze wydać na utrzymanie dróg, a mało tego jak również pamiętamy z zalewania różnych gospodarstw, głównie chodziło o pomieszczenia to trzeba było udrażniać przepusty, rowy. Także ta zima już w grudniu, a później ten rok 2011 to ponieśliśmy dodatkowe pieniądze, teraz ponosimy na te przełomy i przełomy naprawiać. Chciałbym również powiedzieć, że zajmowaliśmy się również opieką społeczną, to jest Dom Pomocy Społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jak Państwo pamiętacie również, jeżeli chodzi o środki przeznaczone na te pomoce to na pewno nie były takie żeby wszystkich zaspokoić, ale robimy wszystko żeby ludziom potrzebującym również pomóc. Wspomnę jeszcze o Urzędzie Pracy, który oprócz naszych pieniędzy pozyskiwał również pieniądze z Unii Europejskiej, dlatego ażeby pomagać ludziom tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji jeżeli chodzi o pracę. Chciałbym również przypomnieć, że Urząd Pracy jest po to żeby pomagać ludziom, których trzeba przekwalifikowywać, przekierunkować, natomiast również nie mamy takie wpływu żeby utworzyć nowe miejsca pracy. Oczywiście, co roku również ponosimy pewne koszty, oczywiście co do całego budżetu to są niezbyt duże pieniądze, mianowicie na robienie nowych projektów. Ponieśliśmy koszty zrobienia nowych projektów do realizacji na 2011, to jeszcze trzeba powiedzieć, że były robione dokumentacje od drogi, to również warsztaty, szpital. Także teraz te projekty są gotowe, będziemy je realizowali. Również na koniec chciałbym przypomnieć, że środki unijne, które w zeszłym roku wykorzystaliśmy to było 3.346.450,00 zł. - Drogi, działanie 9.2 czyli szkolnictwo zawodowe, PCPR, Powiatowy Urząd Pracy. Teraz dokładnie nie będę wszystkiego tłumaczył. Także tak to chciałbym przedstawić przed dyskusją jak to wyglądało i jak to nam się udało zrobić.

Radny Krzysztof Szarzyński – tak się złożyło, że w imieniu Komisji Rewizyjnej mam zaszczyt po raz piąty rozpatrywać budżet Powiatu Mogileńskiego. Obiektywnie należy zauważyć, że to jest najlepszy budżet w przeciągu tych 5 lat. Dochody wykonano na poziomie 100,92%, ponad 3mln więcej jak w roku ubiegłym, również wydatki wykonano na poziomie 95,69% na poziomie 54mln. Budżet zamknął się deficytem również mniejszym jak w roku ubiegłym, jest to niecałe 500tys. Pan Starosta wspomniał o nakładach, o inwestycjach. Również inwestycje były wykonane na bardzo wysokim poziomie z tym, że w sferze służby zdrowia i w sferze dróg powiatowych należy również obiektywnie stwierdzić, że jest to wykonanie niewystarczające. Po tej zimie widzimy, jaki jest stan naszych dróg powiatowych jak i również infrastruktury technicznej, czyli drogi oraz tego urządzenia, który jest przy drodze, tego rowu, który odprowadza tą wodę, są problemy. Wczoraj na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie Radni podnosili ten problem. Problem m.in. w Bławatach mają rolnicy, mieszkańcy drogi powiatowej Strzelno-Ciechrz. Również problem jest w Młynach, byliśmy z Panem Dyrektorem, ja wiem, że to jest rozpatrywanie budżetu, ale na budżet składa się również budżet Zarządu Dróg Powiatowych. I żeby była obiektywna ocena z wykonania budżetu należy również mieć te drobne sprawy a bardzo ważne dla mieszkańców. Mieszkańcy nie mogą sobie z tymi problemami sami poradzić. Dla nas jest to nie duży wydatek pogłębienie rowu, udrożnienie przepustu w tych właśnie newralgicznych miejscach. Dlatego myślę, że Zarząd Powiatu realizując budżet tegoroczny również weźmie to pod uwagę.  Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, również mam taką nadzieję, że Zarząd Powiatu realizując budżet tegoroczny również te sprawy poprawy efektywności leczenia jak i również jakości, była mowa o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Ja bym prosił o taką standaryzację naszego powiatowego szpitala z obiema filiami.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nim udzielę Panu Radnemu głosu, to tak się składa, że my mamy 2 podpunkty, głos w dyskusji zabierając Pan Starosta poruszył jak gdyby już drugi podpunkt b, który mówi o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego. Myślę, że o ile połączymy to już w tej chwili, bo Pan Radny na pewno kilka słów by powiedział, tym bardziej, że to były Wicestarosta, więc zna ten budżet 2010 roku jak mało kto, dlatego prosiłbym żebyście Państwo Radni się zgodzili żeby przejść do podpunktu b.

 b)
Radny Przemysław Zowczak – zgadzam się z moimi przedmówcami, budżet 2010 roku był rzeczywiście budżetem bardzo dobrym. I z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim pracownikom wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. To głównie dzięki ich wysiłkowi, bo oni to w praktyce realizowali, udało się z dużym sukcesem zrealizować ten budżet. Dziękuję również Radzie Powiatu poprzedniej kadencji, pozostałym członkom zarządu za taką realizację budżetu. Ale Proszę Państwa, przemówienia które były wcześniej u moich przedmówców zabrakło mnie jednego elementu. To o powiem nie chciałbym żeby rzutowało źle na wykonanie całego budżetu, ale jest coś co mnie bardzo niepokoi. Pamiętam jak na zarządzie jeszcze w 2009 roku była bardzo ostra dyskusja w sprawie kształtu propozycji uchwały budżetowej na 2010 rok. Po długich dyskusjach udało się wprowadzić do pierwotnej propozycji budżetu, nie zmieniając jego strony finansowej tylko w opisówce, udało się wprowadzić zapis o realizacji powierzchniowego utrwalenia na drodze pomiędzy Strzelnem a Ciechrzem. Pomimo tego, iż był ten zapis w budżecie powiatu na 2010 rok, pomimo tego, że w sposób szczególny, nie chcę żeby to zabrzmiało że nie interesowały mnie inne gminy, ale w sposób szczególny byłem zainteresowany tym co się dzieje w Strzelnie, w Gminie Strzelno, nie otrzymałem żadnej informacji, żadnego sygnału, że zmieniły się jakieś ustalenia i część budżetu będzie realizowana w inny sposób. Jak zaniepokojeni mieszkańcy pytali mnie co się stało, że zostały przerwane prace przy powierzchniowym utrwaleniu na tej drodze, odpowiadałem że być może jest to kwestia jakiegoś krótkiego okresu czasu, dokończymy to powierzchniowe utrwalenie. Proszę Państwa, tak się nie stało. Ponieważ znam dobrze Pana Dyrektora Ficera, więc nie wierzę i nie uwierzę, że to była jego decyzja. To jest decyzja zbyt poważna żeby nie realizować części zapisu uchwały budżetowej i realizować ją w inny sposób, ta decyzja musiała zapaść na dużo wyższym szczeblu. Tego nie zrobiono. Co było przyczyna tego i co było przyczyną, że informacja o tym nie dotarła do mnie, a byłem przecież członkiem zarządu, byłem etatowym członkiem zarządu, byłem przez cały czas w starostwie? Panie Starosto jestem przekonany, że zasadniczy wpływ na taką sytuację miał fakt, iż obaj sobie zdawaliśmy sprawę, że na przełomie kwietnia i maja, że będę startował z innego komitetu wyborczego i deklaruję z tego miejsca, że przez najbliższe cztery lata będę bardzo dokładnie przyglądał się czy budżety powiatu są budżetami zrównoważonymi, jeśli chodzi o potrzeby wszystkich gmin i będę bardzo dokładnie przyglądał się czy budżet powiatu nie jest wykorzystywany do celów politycznych. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie jeszcze kilka lat wcześniej wtedy, kiedy Powiat zrealizował zatoczkę, poprawił nawierzchnię w Gębicach przy szkole podstawowej, pamiętam były długie dyskusje ja wpływałem żeby wcześniej zbudować wąski chodnik w miejscowości Stodoły w Gminie Strzelno. Jest tam w końcu wsi szkoła podstawowa, nie ma tam wcale chodnika, a droga jest również w fatalnym stanie. Ponieważ Strzelno jest mniejszą gminą, więc musiałem ustąpić wtedy, ale uzgodniliśmy, że poprę i poparłem inwestycje wtedy w Gębicach, czy właściwie w Marcinkowie, natomiast uzyskałem wtedy zapewnienie, że będzie zrealizowany chodnik w miejscowości Stodoły. Tam rzeczywiście szczątkowo pewne rzeczy zostały zrobione z płytek z odzysku, ale nie na to się umawialiśmy, ponieważ rok 2010 był ostatnim rokiem, w którym byłem członkiem zarządu, więc w sposób szczególny ponoszę odpowiedzialność za to, że w 2010r. nie udało się zrealizować tamtego ustalenia i uzgodnienia. Wtedy pamiętam nasz obecny członek zarządu, ówczesny Przewodniczący Rady Pan Wiesław Gałązka mówił o pewnej inwestycji drogowej na terenie Gminy Dąbrowa, ja mówiłem o Stodołach. Na terenie Gminy Dąbrowa to zostało zrobione, w Stodołach niestety nie. Przepraszam, że wprowadziłem tutaj pewien dysonans, ale musiałem to powiedzieć ze względu na swoje sumienie, natomiast powtarzam raz jeszcze, nie zmienia to mojej oceny wykonania budżetu za 2010 rok. Wiele rzeczy rzeczywiście udało się wspólnie nam wszystkim zrobić i udało nam się to zrobić przede wszystkim dzięki wszystkim pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Radny Wiesław Gałązka – chciałem tylko się nie zgodzić z podejściem Pana Radnego Zowczaka do tematu, który brzmi budżet powiatu wykorzystywany politycznie. Myślę, że w ten sposób może formułować tylko takie określenia, takie nazewnictwo i takie myśli naprawdę człowiek będący zupełnie oddany polityce. Wśród samorządowców takie określenia nie powinny w ogóle funkcjonować. Myślę, że gdy pojawiają się jakieś komentarze które mają takie prawo natomiast my radni powinniśmy wyhamować, bo pracujemy na rzecz, nie powiem swoich wyborców, bo to też jest bardzo polityczne, ale na rzecz swoich środowisk. To jest bardziej demokratyczne i bardziej obywatelskie.

Radny Przemysław Zowczak – kolego Radny, w takim razie jeśli Pan się poczuł tak bardzo dotknięty moim sformułowaniem to proszę podać mi jakiekolwiek inne rozsądne uzasadnienia faktu, że jako urzędujący wicestarosta i członek zarządu nie byłem poinformowany o zmianie tego co zostało zapisane w budżecie powiatu na 2010 rok. Nie chciałbym tutaj dalej ciągnąć tej dyskusji, ja mówię o swoim odczuciu, mam do tego pełne prawo, Pan ma prawo również się z tym nie zgodzić. Po prostu przez cały 2010r. wtedy, kiedy można było to zrobić, wtedy kiedy to część powierzchni drogi była utrwalona, wszyscy zainteresowani wiedzieli, że będę startował z innego komitetu wyborczego. I mnie się wydaje, jestem przekonany, że to jest jedynym rozsądnym, racjonalnym uzasadnieniem tego stanu, że po prostu całkowicie zlekceważono przedstawiciela Gminy Strzelno w Zarządzie.

Radny Wiesław Gałązka – jednak jeśli w sprawach politycznych chciałbym odnieść się do Pańskich wypowiedzi z wielkim zażenowaniem do sprawy i z pewnym zakłopotaniem, ponieważ ja dowiedziałem się od komitetu wyborczego niż Pan uczestniczył przez osiem lat o wiele później. Pan wspominał u o kwietniu, marcu bodajże, ja wprost powiem, że to było pół roku później. Dlatego łączenie faktu deklaracji startowania z innego komitetu wyborczego z niedokończeniem, jak Pan twierdzi, nawierzchniowego utrwalenia dróg jest paranoją, bo powiem że ta droga do żadnej opcji nie należy.

Starosta Tomasz Barczak – ja myślę, że to jest wrzucenie do tego dobrego budżetu takiego kamyszka, to jest takie nie swoje a wrzuciliśmy. I tak może należy robić, nie wiem. Ale ja powiem tak, chciałbym przypomnieć, bo mój przedmówca czyli Przemysław mówił dużo, ja chciałbym przypomnieć, że pod pewnymi warunkami chodnik w Stodołach jeżeli zrobią drogę krajową to będziemy robili jako ciąg dalszy. Niech oni zrobią nam skrzyżowanie, będziemy robić dalej. Takie były uzgodnienia. Na wniosek i prośbę radego zrobiliśmy tą część chodnika, wcale w tym nie uczestniczyłem ale na tej drodze akurat niedawno byłem, dwa tygodnie temu, i wiem że są stare płytki ale bardzo ładnie położony chodnik przy szkole. Wracając do tego, że zostało to zrobione w Gębicach, jest bardzo nieelegancki i nieładne, bo to było od dłuższego czasu ażeby przeznaczyć pieniądze, ponieważ ponad 400 dzieci do szkoły i to z Gębic, gdzie chodnik był po kanalizacji dziurawy, asfaltowy, wręcz niebezpieczny. Nieudało nam się zrobić tej zatoczki w Gębicach dlatego żeby dzieci wychodziły z drugiej strony ale to co nam się udało zrobić to zrobiliśmy. Także to jest takie nie bardzo ładne. I druga rzecz, powierzchniowe utrwalenie dróg rzeczywiście zrobiliśmy tylko, że za tym wszystkim stoją jeszcze pieniądze. Ja powiem tak, przez osiem lat najbardziej takim walczącym o sprawy Strzelna był Przemysław Zowczak. Nie pamiętał, że są Jeziora Wielkie, Dąbrowa czy Mogilno tylko jest zawsze Strzelno. Patriotyzm lokalny, to ma do siebie Powiat i gmina, że każdy z radnych oczywiście walczy w swoim kierunku. I bardzo nieładne jest znając mnie tyle lat, że ja kiedykolwiek działałem w tych sprawach politycznie jeżeli chodzi o gospodarkę, nigdy. Nigdy i Ty dokładnie o tym wiesz, bo tak to było, że nigdy na to nie patrzyłem. Ale mając pewną pulę pieniędzy i mając drogi, które trzeba było zrobić to ta najgorsza część drogi Strzelno - Ciechrz została utrwalona powierzchniowo i została zrobiona druga część. Chciałbym przypomnieć, ponieważ zostało przedstawione, że w ogóle to nie zostało zrobione. Dlatego bardzo bym prosił, że te małe kwoty, to są kwoty 8mln, te parę groszy na utrwalenie km 45tys.zł, to naprawdę nie ma wpływu na budżet. To są takie pieniądze żeby w czasie absolutorium o tym w ogóle opowiadać, bo to jest takie naprawdę, patrząc na cały budżet, to są groszowe straty. Tak samo ten chodnik w Stodołach, on by nie przewrócił budżetu. Tylko, że dokładnie wiemy jak to się odbywa, że zarząd dróg przedstawia najbardziej największe potrzeby, gdzie trzeba coś zrobić. Tak zawsze to było. I nie można zarzucać, że np. ja działałem dowiadując się o czymś, że ja działałem żeby nie zrobić drogi do Ciechrza. To jest bardzo nie fair i bardzo nieelegancko i nieładnie, bo nigdy nie działałem politycznie, jeżeli chodzi o inwestycje, nigdy. Patrząc na to, musiałbym wszystko robić w gminie Mogilno, a nic w Strzelnie czy innych gminach, gdzie nie ma miejsca, bo np. w sprawozdaniu widać, co zostało zrobione w poszczególnych szkołach, w poszczególnych miejscowościach itd. Także tutaj naprawdę bardzo bym prosił ażeby daleko od polityki. Bardzo proszę, ponieważ najważniejsze jest to, co robimy wspólnie i na pewno robimy to dobrze. I nie wydajemy pieniędzy na to, że ktoś będzie skądś startował i trzeba coś zrobić. Każdy radny o tym wie, że jak do mnie w tych sprawach przychodzi to mu przedstawiam sprawę, że najpierw jest to i to do zrobienia, a dopiero później inna rzecz i radni z poprzedniej kadencji dokładnie to wiedzą, bo również chcieli chodniki i inne rzeczy, a ja mówiłem zrobimy to jak porobimy te najważniejsze rzeczy, które zostały określone, jako najbardziej niebezpieczne w powiecie. Też dokładnie o tym Przemek wiesz, że zostało określone, co trzeba zrobić na drogach, bo jest akurat bardzo niebezpiecznie. I między innymi były to Gębice, zostały zrobione i chwała za to tamtej radzie, że uchwaliła pieniądze, zostało zrobione ponad 130tys. zł to żądna wielka kwota. Także bardzo bym prosił żeby o tym też pamiętać. Nie było tak, że nic nie zrobiliśmy, tylko nie zrobiliśmy do końca a na pewno jest jeszcze przed nami 4 lata i zawsze nam się coś uda zrobić.

Radny Przemysław Zowczak – zdaję sobie z tego sprawę, że to było sporym dysonansem. Natomiast Panie Starosto jak ja się miałem czuć wtedy, kiedy nie tylko mieszkańcy Ciechrza czy mieszkańcy Stodół mieli do mnie pretensje, że wprowadzałem ich w błąd. Mało tego, że nie uczestniczyłem w podejmowaniu decyzji, że zamiast w tym miejscu, w innym miejscu robimy, to przepraszam, było zrobione kawałek gdzie indziej natomiast uważam, że należała mi się przynajmniej informacja. Nie mówiłbym o tym gdyby na zebraniach sołeckich gdybym nie był atakowany przez nie tylko mieszkańców, ale przez członków tej koalicji, która dzisiaj rządzi powiatem. I to, że nie udało się czegoś zrobić w budżecie w 2010 roku to w tamtych sołectwach zostało wykorzystane przeciwko mnie, dlatego o tym dzisiaj powiedziałem Panie Starosto. Zaznaczyłem kończąc swoją wypowiedź, podkreśliłem właściwie raz jeszcze, że nie zmienia to mojej oceny budżetu, jako całości, ale czułem się w obowiązku powiedzieć to i obiecałem tym ludziom wtedy na zebraniach , że dzisiaj to powiem.

Radny Wojciech Baran – ja w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym takie krótkie oświadczenie odnośnie wykonania budżetu za 2010r. Budżet przyjmowany i wykonywany był w większości podczas naszej nieobecności, bo wówczas wielu z nas nie było jeszcze radnymi, więc krótko tutaj takie najważniejsze uwagi. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej stoi na stanowisku, że budżet i jego wykonanie jest taką polityką nieco zachowawczą, wyczuwany jest z tego tytułu pewien marazm w zadaniach, które należą do kompetencji powiatu. Chodzi tutaj generalnie o te zadania, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym, tutaj chodzi generalnie o pobudzanie obszarów związanych z zatrudnieniem, z bezrobociem czy z promocją powiatu a także częściowo z drogami publicznymi. To taki nasz jednocześnie apel, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu już tegorocznego, apel do Zarządu o trochę więcej odwagi i wyjście z takimi inwestycjami, które pobudzą, będą stymulowały do rozwoju w tych dziedzinach, o których tutaj mówiliśmy. Generalnie chodzi o rozwój gospodarczy, sferę bezrobocia czy dróg, które też są związane ściśle ze sferą gospodarki. W związku z tym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w większości wstrzyma się od głosowania nad budżetem z uwagi na to, że nie braliśmy udziału w tym bieżącym wykonywaniu czy przyjmowaniu.

Radny Wiesław Gałązka – chciałbym powiedzieć, że określenie marazm to tak troszeczkę może nie przystoi, że pewne rzeczy są zrobione niepoprawnie. Natomiast na to określenie marazm powiem, że Powiat Mogileński zajął drugie miejsce w rankingu w Kujawsko-Pomorskim województwie, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, była to kwota ponad 22mln. Więc jak popatrzymy na wielkość budżetu 53mln i porównamy z wielkością pozyskanych środków to ja tego marazmu nie widzę. To, że nie wszystkie rzeczy są zrobione to po prostu jesteśmy w takiej fazie rozwojowej a nie innej. Pewnie jeszcze długie lata będziemy niezadowoleni, natomiast te możliwości, wszyscy dobrzy gospodarze wiedzą, że zadłużanie, inwestycje jakieś prowadzone na terenie takiego powiatu, jakim jest nasz prowadzi do jego zguby. Poza tym środowisko, które żyje i mieszka na terenie Powiatu Mogileńskiego to jest środowisko, które bardzo precyzyjnie, bardzo gospodarczo ocenia swoje możliwości jak i też inne podmioty, które w tym środowisku żyją. Myślę, że takie wyważone inwestowanie jest ze wszech miar pożyteczne. Na pewno nie spełnia naszych marzeń, może oczekiwań, ale musimy patrzeć zawsze trochę w przyszłość żeby nie zadłużyć jednostki samorządowej, bo później ślad za ustawami o finansach publicznych, które powinniśmy już na dzisiaj dobrze znać, co najmniej się orientować o jego skutkach nie pozwolą nam na inwestowanie. Myślę, że lepiej jest, co roku inwestować w rozsądnych granicach, ale w takim ruchu ciągłym a nie doprowadzić do sytuacji takiej, że my zrobimy dług inwestycyjny a potem będziemy patrzeć co się da z tym zrobić. Więc może to nasze rozumowanie jest trochę sprzeczne, ale ja po prostu akurat, jako pogląd w gospodarce taki właśnie respektuje. Myślę, że spora większość tych ludzi, którzy na co dzień muszą dbać o to, aby mieli czym gospodarzyć i na czym gospodarzyć musi tak po prostu myśleć.

Radny Wojciech Baran – w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Gałązki, Panie Radny nie da się ukryć, że rozwój gospodarzy Powiatu Mogileńskiego jest taki jaki jest. Bezrobocie jest znaczne. Tymi słowami chciałem zachęcić Zarząd Powiatu do podejmowania takich inwestycji, które spowodują, że zła tendencja, jeśli chodzi o rynek pracy zostanie zatrzymana. Ten ruch jednostajny, jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące rozwoju gospodarczego powiatu będzie w przyszłości ruchem jednostajnym, ale przyspieszonym. To jest sfera bardziej dotykająca mieszkańców, sfera pracy, droga to są takie sfery, które są najbliżej mieszkańców. Także myślę, że te słowa były tylko po to żeby zwrócić trochę uwagi Zarządowi w tego typu inwestycjach, w podejmowaniu działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, promocji gospodarczej naszego powiatu i wykorzystania tych walorów, które mamy czy jednocześnie oczywiście dbamy kwestię finansową, które pan radny poruszył, bo to jest bardzo istotna rzecz i nie chcę żeby zadłużenie jakoś znacząco wzrosło, doprowadziło do niekorzystnych sytuacji.

Starosta Tomasz Barczak – ja myślę tak, że już wiemy jak wygląda budżet powiatu, z czego on się składa, jakie to są pieniądze. Także my nie mamy wpływów z podatków lokalnych i nie możemy sobie regulować, podnosić i inne rzeczy robić, w tym regulować dochody jednostki samorządowej. My mamy, jak Państwo wiecie, te pieniądze poukładane odgórnie prawie że, a ta niewielka część, mówiąc szczerze taki czysty dochód własny nasz to jest wydział komunikacji gdzie wypracowujemy to a reszta to jest udział w PIT. Czyli to bym musiał powiedzieć tak, że my patrząc na to, to my nie musimy patrzeć na stan zadłużenia, ale na płynność i inne rzeczy, które będziemy spłacać kredyty, jak to będzie wyglądało w 2012, 2013, 2014 gdzie mamy to i to jest najważniejszy wskaźnik żeby być zawsze wypłacalnym, żeby bieżąco wszystkie wydatki pokryć łącznie z tym spłacaniem zobowiązań. To jest bardzo ważne. To nie są pieniądze wielkie na mały terytorium, tylko dość duże terytorium pieniądze w większości znaczone. Ja powiem tak, czy Zarząd Powiatu nie wykonał jakiejś uchwały Rady? – Nie, wykonał wszystkie. Nie wykonał tylko pewnych wydatków w szpitalu z tego czasu, że nie można było tego przerobić w szpitalu. Reszta, uchwały zostały wykonane, a absolutorium się głosuje nad wykonaniem budżetu. To nie jest zagrywka, że coś mi się nie podoba, bezrobocie. Nie mamy największego bezrobocia w województwie Kujawsko-Pomorskim. Nie Powiat jest od tworzenia miejsc pracy. Powiat jest od wspierania inicjatyw gospodarczych, jest od tego żeby osoby, które znalazły się w takiej trudnej sytuacji żeby im pomóc w pewien sposób i po to jest powołany urząd pracy. Oczywiście po to są pieniądze z funduszu pracy, z centrali żeby tym ludziom pomagać. Wracając do tego, że strefa ekonomiczna, podjęliśmy w pewnym momencie pewne uchwały, historycznie mogę przypomnieć, że żeby rzeczywiście ten rozwój gospodarczy powiatu nastąpił to niestety zabieraliśmy się latem, szybko to robiliśmy, samorządy Gminy tego nie zrobiły, nie było żadnej strefy robionej w związku z tym obecnie trzeba o tym myśleć, ale najlepszy okres minął. Wtedy mieliśmy inicjatywę, mieliśmy chęci i mieliśmy środki na to żeby taką strefę uruchamiać. W tej chwili trzeba się przyglądać i myśleć, dlatego są kontakty z samorządami gminnymi. Ja Państwu powiem, w tej chwili spotkanie wójtów, burmistrzów, oświata i inne rzeczy wspólnie myśleliśmy globalnie o całym powiecie, ponieważ jak każdy będzie robił sobie, to są naprawdę trudne czasy dla samorządu. I to jest nieuniknione. I to co zapowiada minister Rostowska od 1 stycznia nie będzie równoważącej i wyrównawczej subwencji, albo to nam obetnie, to będą bardzo ciężkie czasy i wtedy jeżeli tego się nie zmieni, bo chcą nam ograć duże miasta i prawie już nas ograły, bo będą globalnie liczyć te 4% z tym, że jak ktoś ma miliard, obraca miliardowym budżetem i ma duży majątek to inaczej niż ten co obraca 50-cio milionowym budżetem z małym majątkiem a wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe od dochodów bieżących. I wtedy stop, i spłacanie kredytów, trzeba patrzeć w ten sposób na spłacanie kredytów powiatu, bo tak on został skonstruowany przez ustawodawcę. I teraz jak ktoś mówi, że Powiat czegoś nie wykonał to w tej chwili naprawdę Zarząd wykonał wszystkie uchwały, które Rada podjęła na tej sali. Został budżet zrealizowany i według mnie zrealizowany bardzo dobrze. I bardzo bym prosił, aby w ten sposób patrzeć na budżet powiatu, gdzie wszystko jest, subwencje, dotacje i parę groszy własnych.

Radny Krzysztof Szarzyński – pragnę zauważyć, że nie mogę zgodzić się z poglądem Pana Wojciecha, że w Powiecie Mogileńskim nie ma rozwoju. Rozwój jest, chociażby tutaj sami widzimy po naszych jednostkach organizacyjnych, jak te jednostki wyglądają. Chociażby ta sala, ja pamiętam pięć lat temu jak się spotykaliśmy, gdzie się spotykaliśmy. Może Pan Wojciech nie pamięta, ale rzeczywiście Powiat Mogileński jest motorem rozwoju i to zrównoważonego rozwoju natomiast lokomotywą są Gminy, Gmina Mogilno, Gmina Strzelno, Gmina Dąbrowa i Gmina Jeziora Wielkie. To jest lokomotywa, która ciągnie ten Powiat, ponieważ Gminy mają narzędzia, instrumenty do tego rozwoju. Powiatowy Urząd Pracy też ma instrumenty w kierunku promocji, w kierunku przeciwdziałania, natomiast nie ma wpływu na sytuację gospodarczą i tutaj pogląd, że nie ma rozwoju jest poglądem mylnym, z którym ja osobiście nie mogę się zgodzić.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – szczerze mówiąc miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, ale po wysłuchaniu i radnych i sprawozdania Pana Starosty myślę, że powinniśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Tak naprawdę to Zarząd proponuje politykę i kreowanie tego, co będzie działo się w powiecie. Rada jedynie zatwierdza to, co Zarząd zaproponuje. Pozwolę nie zgodzić się tutaj z Panem Radnym Szarzyńskim i powiem tylko tak, polityka kreowana przez Zarząd ma wpływ na to, co dzieje się i w gospodarce Powiatu Mogileńskiego, i na drogach, i w oświacie i dlatego Szanowni Państwo musimy patrzeć szerzej. W tej chwili debatujemy nad punktem rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego. Trzeba przyznać, że wykonanie jest na dobrym poziomie, są zadania inwestycyjne, które są zrealizowane. Myślę, że na to, na co było stać, co zaproponował Zarząd zostało zrealizowane, dlatego ta sytuacja związana z rozwojem, sytuacja związana z budową dróg, możemy patrzeć w różnych aspektach na nią. Ja patrzę w tej chwili z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy chodzą i proszą o pracę. Kiedyś usłyszałem, bo Pan Starosta mówił, że to nie jest zadanie własne powiatu stworzenie miejsc pracy. Podkreślę tylko jedno, są możliwości, są narzędzia do tego, aby starać się już myśleć o następnym sposobie pozyskania środków z regionalnych programów na 2014-2020. I nie zgadzam się z tym, że minął już okres Panie Starosto, każdy może mieć swoje zdanie, myślę, że ten okres następnych prosperity z regionalnych programów operacyjnych, ze skorzystania z tych środków dopiero będzie. To, że nie została wykorzystana szansa i stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej jest jednym z bardziej bolesnych aspektów dla Powiatu Mogileńskiego. I nie winię ani jednej ani drugiej strony, może nie było woli z obydwu stron, nie mam zielonego pojęcia, ale pamiętam jak rozmawialiśmy z wszystkimi gminami żeby właśnie do tego doprowadzić, żeby mieszkańcy nie musieli prosić się o pracę. I to sprawozdanie, pomijając że jest budżet wykonany i jestem za, za tym żeby Szanowni Państwo jeszcze raz pochylić się nad tym budżetem i zobaczyli na kolejne lata co możemy nowego wprowadzić. Te słowa kieruję do Zarządu Powiatu, bo tak jak powiedziałem na samym początku to Zarząd kreuje politykę nie w poszczególnych gminach, ale patrząc horyzontalnie, patrząc na to co będzie działo się w przyszłości dla mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. Dlatego mając wszystkie instrumenty, a tym instrumentem jest ziemia w Bielicach, jest dostępność drogi krajowej nr 15, jest możliwość rozmowy z ministrem gospodarki, apeluję do Państwa, aby budżet już na 2012, przepraszam że tak daleko wybiegam w przyszłość, ale widzę, że ten budżet który mamy na 2011 już jest dosyć napięty, żeby on zawierał już pierwsze elementy powstania specjalnej strefy ekonomicznej. Ja mam taką prośbę do Pana Starosty, aby jako taki koordynator całego Powiatu Mogileńskiego musi na to w ten sposób patrzeć, że jeżeli chcemy się rozwijać to ktoś musi nad tym czuwać. Nad tym czuwa Zarząd i Radni Powiatowi, aby budżet, który jest uchwalany był budżetem prorozwojowym i żebyśmy mieli możliwość spojrzenia mieszkańcom prosto w oczy i powiedzenia, że stworzyliśmy warunki do normalnego funkcjonowania. Dlatego kieruję apel, aby w następnym budżecie znalazły się środki na przygotowanie do stworzenia nowych miejsc pracy w specjalnej strefie ekonomicznej. I prosiłbym żeby Zarząd już począł starania szukania inwestora. Myślę, że w porozumieniu z gminami nasz Powiat Mogileński będzie mógł się spokojnie rozwijać, niezależnie środków finansowych, jakie mamy. Mamy takie narzędzia, jest Powiatowy Urząd Pracy, który korzystając ze środków i unijnych i rządowych ma możliwość również przekwalifikowania osób i przygotowania do konkretnych zawodów w momencie, kiedy znajdą się inwestorzy. O to bardzo apeluję i proszę Państwa żebyście pochylili się nad tym problemem. Myślę, że na pewno poprzemy, jako Klub Platformy Obywatelskiej działania zmierzające do rozwoju właśnie Powiatu Mogileńskiego poprzez utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Apeluję i jeszcze raz proszę o rozwagę na przyszłość i przy konstruowaniu budżetu na 2012 rok zabezpieczenie środków na częściowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, co jest zadaniem własnym, bo jest rozwój gospodarczy Powiatu Mogileńskiego.

Radny Wojciech Baran – w kwestii odniesienia do wypowiedzi Pana Starosty, Panie Starosto oczywiście, że aktywizacja lokalnego rynku pracy leży w kompetencjach Zarządu Powiatu i nie ma się, o co spierać, możemy się ewentualnie spierać jak ta aktywizacja ma wyglądać. Takie liberalne branie tego przepisu i kierowanie całej uwagi na urząd pracy to w mojej ocenie nie wystarcza tutaj tak jak słusznie wspomniał kolega Nowacki.  W odniesieniu jeszcze do słów Pana Radnego Szarzyńskiego, Panie Radny nie chodzi o to, że nie ma rozwoju w sferze utrzymania mienia Powiatu Mogileńskiego, bo utrzymanie mienia Powiatu Mogileńskiego to jest taki obowiązek podstawowy Zarządu i tutaj to w żaden sposób nie ma nic wspólnego z rozwojem gospodarczym na naszego powiatu. My do tego się jakby nie odnosimy, bardzo dobrze, że są w należytym stanie utrzymywane mienie powiatu, ale to jest po prostu administrowanie a co dalej, jeżeli chodzi o inwestycje, które będą czymś więcej niż tylko po prostu w administrowaniu powiatu.

Radny Wiesław Gałązka – ja chciałem krótko podziękować koledze Radnemu Nowackiemu i w pewnym stopni Panu Wojciechowi, że Panowie wpisaliście się bardzo fajnie dwa lata po inicjatywie uruchomienia specjalnej strefy, dlatego gratuluję bo  to o czym mówiliście przytaczając argumenty, droga, ziemia, mienie, to wszystko mieliśmy w uzasadnieniach uchwał, które były podejmowane w tym specjalnym trybie. Myśmy tak ostro pracowali by to zadanie wykonać, że zwoływałem kolegów radnych w trakcie wakacji na sesję nadzwyczajną. My zrobiliśmy od tej strony wszystko. Ale proszę Państwa, infrastruktura w żaden sposób nie może być realizowana w postaci wodociągu, w postaci nitek kanalizacyjnych, tzw. uzbrojenie terenu przez Powiat Mogileński, bo to nie ta jednostka. Nie mylmy pojęć, bardzo bym prosił żebyśmy byli realistami w tej ocenie, bo sobie przygadujemy atak naprawdę to nie mamy faktycznie powodu do tego żeby sobie punkty strzelać. Podkreślam jeszcze raz, bo to co dzisiaj mówiliście na temat tego rozwoju, macie wizje tego rozwoju to myśmy to proponowali. W naszych aktach prawnych, które w prawie miejscowym uchwalaliśmy w uzasadnieniach tam są. O tym możemy sobie poczytać i upewnicie się Panowie, że nie tacy buraczani po prostu byliśmy przez te lata. Wracając do mienia powiatu, to utrzymanie na wysokim poziomie szkół, jednostek organizacyjnych, to już nie chodzi o te mienie, ale o rozwój tej szkoły, o nadążanie, o utrzymanie wodociągu, wyposażenie w sprzęt tych szkół to miał na myśli Krzysztof Szarzyński. Wiem, że klepnęło się o tej sali, która ma najmniejsze tu znaczenie, bo my możemy również wartościowe dokumenty uchwalać w zupełnie plenerowych warunkach, ale to tak na marginesie. Dziękuję kolegom za takie widzenie sprawy, bo ona jest bardzo zbieżna wręcz.

Radny Wojciech Baran – ja nie znam uchwały, która tutaj zapadła. Gratuluję, jeżeli takie uzasadnienie było, trzeba myśleć o nowych rzeczach.

Radny Wiesław Gałązka – może was po prostu wtedy brakło, bo bylibyście stroną, która by była pewnym łącznikiem i przekonała tą najważniejszą część.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że wyczerpaliśmy te dwa podpunkty i nim przejdziemy do podpunktu trzeciego, do podpunktu c, w którym mamy do przegłosowania, proszę Panie Radny.

Radny Witold Pochylski - przelewając młodym ludziom wiedzę, poziom edukacji zapewniając niestety w życiu gospodarczym i społecznym, w strukturze społecznej ma miejsce ruch obrotowy. Za chwilę ci wykształceni młodzi ludzie zapytają, będą uczyli swoje pociechy, będą budowali następne pokolenie, ale pytanie, co dalej. Do tego dalej potrzebna jest taka sprawa. Bo tutaj sposoby tłumaczenia, że my to, Gminy to, instrumenty itd. To co powiedział Bartosz Nowacki -determinacji potrzebujecie Państwo, ona jest bezwzględna i nikogo nie będzie interesowało a szczególnie tych dobrze wykształconych ludzi, którzy wyjadą na dobre i nie wrócą którzy sie tu kształcili, to są pieniądze i tych ludzi tutaj zatrzymywali. Innych sposobów nie ma. To nie są bzdury. Tak dogadywać się, tak przetrzymywać decyzje, słowa, uchwały i wymagać od zarządów poszczególnych gmin, którym Państwo mówicie, że mogą zainwestować. Nie na tej zasadzie, próbowaliśmy już, nie, spróbujmy póki, co i jeszcze z Unii środki są zatwierdzane, próbujemy udowodnić sobie, że takie rzeczy można. Drodzy Państwo, szkoda kształcić młodych ludzi, trzeba próbować ich tutaj zatrzymywać, bo za chwilę, co z tego, że będziemy mieli, kogo kształcić, bo co z tego że będziemy mieli piękne wizje.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – to jest ten punkt, w którym każdy ma prawo się wypowiedzieć, jest tam zaplanowana w tych podpunktach dyskusja. Za tą dyskusję w tych dwóch podpunktach dziękuję, bo przecież oprócz tego, że my tu dzisiaj zaprezentowaliśmy, jako radni różne poglądy, że zarząd musi stać na stanowisku, bronić tego budżetu, który został wykonany, gdzie podkreślamy, że ten budżet został wykonany bardzo dobrze. Ale również nigdy nie jest tak żeby nie zadać sobie pytania czy nie można więcej jak się zrobiło. Dlatego też myślę, że każdego z Państwa dyskusja nad dzisiejszym budżetem, nad dzisiejszym absolutorium jest bardzo ważna i ta dyskusja wnosi na pewno duży już wkład w budowę następnego budżetu Rady Powiatu, bo my będziemy decydować, zarząd będzie przedstawiał, ale my będziemy decydować i każdy z Państwa będzie miał prawo do wniesienia swoich uwag, do przedyskutowania, do ewentualnych poprawek do tego, co zarząd ma przestawić wysokiej radzie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Siedzimy tutaj na tej sali i zderzamy się z wami młodymi, którzy weszliście do tej Rady, którzy macie trochę inne poglądy, inną wizję z tym, co my prezentujemy, tą trochę większą ostrożność. Ale proszę nie myśleć o tym, że my działamy zachowawczo. My na pewno, Zarząd i Rada chcemy iść do przodu, bo rozwój nam wszystkim równo leży na sercu i całego Powiatu Mogileńskiego.

c)

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnej opinii RIO oraz w wyniku głosowania 10 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.7
 a)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mogilnie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2010 rok. Następnie został przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie, a także opinię Komisji Rewizyjnej, które stanowią załącznik do protokołu.

b)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywną opinię, treść uchwały Nr 7/Kr/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu za rok 2010, która stanowi załącznik do protokołu.

 c)
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński – Komisja Gospodarki i Finansów na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011r. dokonała omówienia jak również analizy wykonania budżetu za rok 2010. Obecnych było 4 radnych na 5-osobowy skład komisji. 4 Radnych głosowało za pozytywną opinią i udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko – na posiedzeniu 23 maja 2011r., na wspólnym posiedzeniu oczywiście, komisja edukacji głosowała, na 6 członków komisji było 5 obecnych i 5 członków komisji głosowało za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak – na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury, które odbyło się 24 maja 2011r. żaden z członków komisji nie wniósł uwag dotyczących sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu w 2010r. Podczas głosowania na 5 członków komisji 2 głosowało za przyjęciem, natomiast 3 członków wstrzymało się od głosu.

 d)
Do informacji o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2010r. pytań i uwag nie było.

 e)
Radny Mirosław Leszczyński – ja chciałbym się odnieść do stanu mienia powiatowego. W ubiegłym roku było dość dużo dyskusji podczas tworzenia Fundacji w Bielicach i chciałbym tu zaznaczyć, że chociaż to Powiat przekazał do fundacji część majątku, ale trzymamy na tym rękę, trzymamy kontrolę, a co chciałem powiedzieć, to przede wszystkim to, że Powiat nie wyprzedaje majątku. Jak obserwuję gazety, czy media innego typu w większości powiaty wyprzedają majątek i to na dość dużą skalę. U nas się tego nie stosuje, trzymamy ten majątek i ja uważam, że to jest taki symptom pozytywny. To co mamy należy na tej bazie pracować i utrzymywać miejsca pracy, bo jednak ta fundacja, która powstała w myśl ustawy naszego rządu do końca roku gospodarstwa budżetowe miały zostać zlikwidowane. U nas wymyślono to inaczej, powstała fundacja i gdzie wiele pracowników pracuje i nadal ma tą pracę i nie poszli ani po zasiłek do Urzędu Miejskiego ani do Powiatowego Urzędu Pracy nie zostali zarejestrowani. Ci ludzie pracują. Takim przykładem odwrotnym do rozwiązania tego, co u nas powstało jest inny Powiat gdzie było gospodarstwo koło 300ha, około 100 sztuk bydła, 30 pracowników. Tam niestety starostwo się nie przychyliło tak jak my. Ani nie powstała szkółka ani nie powstała fundacja, 30 ludzi poszło na bruk i zadawali sobie pytanie gdzie ja teraz pójdę do pracy. Tutaj jednak to zachowaliśmy, miejsca pracy są, majątek jest pod naszą kontrolą.

Radny Wojciech Baran – chciałbym zgłosić wniosek formalny o kilka minut przerwy prze głosowaniem.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zamykam dyskusję, ogłaszam, bo chciałem ogłosić to po absolutorium, ale w związku z tym, że Klub Radnych PO wystąpił już wcześniej, ogłaszam przerwę.

 f)

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnej opinii RIO oraz w wyniku głosowania 10 głosami za, 0 przeciw i przy 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – serdecznie gratuluję Zarządowi za udzielenie absolutorium dla Pana Starosty, dla całego Zarządu. Dwóm zarządom, bo częściowo udział w tym absolutorium już brał udział zarząd, który został z zeszłego roku po wyborach wyłoniony. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Powiatu Mogileńskiego.

Starosta Tomasz Barczak – dziękuję bardzo za udzielenie absolutorium. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy do tego się przyczynili czyli pracownikom starostwa jak i również wszystkim jednostkom, które podlegają pod Powiat Mogileński. Wszystkim serdecznie dziękuję za pracę i myślę, że nadal będziemy realizowali zadania, które będą przed nami stawiane.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym również Panu Staroście i całemu Zarządowi pogratulować serdecznie uzyskania absolutorium za wykonanie budżetu i chciałbym powiedzieć bez żadnej takiej nuty ironii czy sarkazmu, bez takich aspektów politycznych, że wszystkim nam chodzi o to żeby Powiat Mogileński i mieszkańcy powiatu odczuwali pozytywne zmiany i żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie mógł z cały przekonaniem podnieść rękę za udzieleniem absolutorium Panu Staroście i Zarządowi, bo formalnie Zarządowi się udziela. I jeszcze raz chciałem w imieniu Klubu pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego w trwającym roku budżetowym.

Ad.8
Przedstawienie informacji finansowo – ekonomicznej z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010 i I kwartał 2011r.

Pytań i uwag do sprawozdania nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2010.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Skarbnik Karina Kostyra – niniejszą uchwałą dokonujemy zwiększenia naszego planu dochodów jak i wydatków o 281.055,00 zł.  Z tego 230tys. z tytułu refundacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania związane z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej zostaje przeznaczone na usunięcie tzw. przełomów po zimie, natomiast 51.055,00 zł to są środki, które uzyskujemy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na działania związane z takim programem „wyrównajmy szanse”.  Część tych pieniędzy już była w budżecie - 130tys., a teraz po rozpatrzeniu całego wniosku jest dodatkowo 51tys. zwiększenia. Oprócz tego jest rozwiązana rezerwa celowa oświatowa na kwotę 60tys, z tego 45tys. idzie na zadanie związane z położeniem polbruku przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie i 15tys. na szacowanie nieruchomości oświatowych celem oddania ich czy uregulowania formy władania nieruchomości. I jeszcze jest jedno przeniesienie, środki jakie były położone przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach na działania związane z modernizacją budynku okazały się na tyle wystarczające, że po przetargu jest potrzebna mniejsza ilość środków i 45tys. z tego zadania też idzie na położeniu polbruku przy Zespole Szkół w Bielicach.

Radny Przemysław Zowczak – mam pytanie do Pana Starosty i Pani Skarbnik. W Państwa ocenie pieniądze, które są w budżecie położone na naprawdę zniszczeń spowodowanych zimą na naszych drogach są wystarczające, a jeśli są niewystarczające te pieniądze, które są w budżecie to w Państwa ocenie, w jakim procencie szacunkowo, chociaż zaspokajają rzeczywiste potrzeby.

Starosta Tomasz Barczak – na tą chwilę są wystarczające. To się tak udało nam zrobić jak to było mówione. Dyrektor opowiadał, że to będzie własnymi siłami robione, te najgorsze zostały usunięte także przełomy zostały zlikwidowane. Taką mam informację, bo ja nie jeździłem po drogach, ale nie wszędzie byłem. To, co wiem od Dyrektora Zarządu Dróg to na razie jest to wystarczające na terenie najbardziej naglącym.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto, moje pytanie dotyczyło kwestii związanej z naprawą wszystkich zniszczeń na naszych drogach powiatowych po zimie. Pana wypowiedź interpretuję w ten sposób, że te środki są wystarczające.

Starosta Tomasz Barczak – na zlikwidowanie przełomów i zaklejenie dziur w drogach. Na pewno wszystkiego dokładnie nie zrobimy, to zależy o co chodzi.

Radny Przemysław Zowczak – o naprawę dróg po zimie. Nie mówię poboczach, nie mówię o przepustach, nie mówię o obiektach inżynieryjnych, mnie chodzi o naprawę dróg po zimie.

Starosta Tomasz Barczak – myślę, że wystarczy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecna Radna A.Ziółkowska)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Skarbnik Karina Kostyra – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu upoważnia Zarząd do podjęcia działań związanych z uruchomieniem procedury, jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu. Jest to kredyt na kwotę 230.000,00 zł z dopłatą z środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich. Ta fundacja, która tymi środkami dysponuje udziela kredytów również w dziedzinie odnowy dróg. I te pieniądze przeznaczone są, jako m.in. źródło finansowania przebudowy drogi, ulicy Niezłomnych. Cała wartość tego zadania to jest 1.240.000,00 zł, z tego 230.000,00 zł będzie pochodziło właśnie z tego kredytu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Tomasz Barczak – dlatego, że były pytania a jest Pani Kierownik PCPR, a jej nie było na komisjach to byśmy dali jej głos dlatego, że ona jest bardzo zorientowana w tej sprawie.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – chciałam tutaj prosić o wyrażenie zgody na przesunięcie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zadań na likwidację barier architektonicznych na sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, ponieważ podzielone pieniądze na bariery architektoniczne okazało się, że nam zostało w tej części dlatego, że niestety były zgody naszych wnioskodawców oraz dwoje wnioskodawców zrobiły sobie łazienki wcześniej jak pojechali pracownicy na miejsce okazało się, że już są zadania wykonane, nie mogliśmy tych środków im przyznać. W związku z tym prosimy o przesunięcie tych środków na aparaty słuchowe i łóżko rehabilitacyjne, ponieważ jedna pani z stwardnieniem rozsianym musi wrócić do domu a nie ma łóżka ortopedycznego, rehabilitacyjnego i rodzina w tej sytuacji nie może odebrać ze szpitala. Także to jest taka dosyć pilna sprawa i bym prosiła o podjęcie takiej uchwały.

Radny Krzysztof Mleczko – ja mam pytanie w związku z tym, bo jeżeli jest prośba o przesunięcie a skąd my mamy wiedzieć, jakie kwoty i gdzie. Ja sądzę, że Pani Kierownik powinna nam tutaj coś zaproponować ewentualnie do dyskusji.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz - proszę o przesunięcie 3000zł ze środków na bariery architektoniczne na środki rehabilitacyjne i sprzęt ortopedyczny.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak – ja już wcześniej wielokrotnie prosiłem Zarząd Powiatu żeby sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Mogilnie oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Mogilnie było szersze, obszerniejsze niż tylko wyciąg z protokołów z posiedzenia Zarządu. Do protokołu z posiedzenia Zarządu wszyscy mieszkańcy mają swobodny dostęp i nie ma sensu tego po prostu przepisywać. Sprawa pierwsza, uważam że wydarzyło się sporo rzeczy poza tymi, które są tutaj opisane i szkoda, że nie mamy żadnej informacji na temat co się dzieje również i w naszych jednostkach. To jest jedna taka prośba. Druga sprawa, zauważcie Państwo, że tutaj nie ma nawet ani słowa o tym co się dzieje w sprawie dotyczącej strategii i przekształcenia SPZOZ. Gdyby ktoś to tak dokładnie przeczytał to się okazuje, że Zarząd na tych swoich posiedzeniach, które są tutaj ujęte w ogóle nie dotykał tego tematu. Prośbę mam o wyjaśnienie, przeczytam fragment tego sprawozdania: „sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego”, czy można uzyskać jakąś informację?

Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński – otóż uchwałą Zarządu Powiatu został powołany zespół koordynujący ds. opracowania, następnie wdrażania na terenie Powiatu Mogileńskiego powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. W skład tego zespołu wszedł psycholog kliniczny, doktor nauk medycznych o kierunku psychiatrii, pracownik socjalny i moja skromna osoba. Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego wprowadzany jest, wprowadzony będzie niejako w dwóch kierunkach, czyli w kierunku rządowym i samorządowym. W wyniku podjętych działań ustaliliśmy, że pierwszym etapem na poziomie województwa będzie spotkanie z przedstawicielami Rządu czyli Urzędu Wojewódzkiego i ministerstwa. Następnie w oparciu o te ustalenia wspólnie z taką fundacją Pol-Familia z Torunia będziemy podejmowali działania na poziomie departamentu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego informacje i takie ustalenia zejdą na dół do powiatów i gmin, następni cofną się z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego. Nie ma co ukrywać, że opracowanie powiatowych, gminnych, wojewódzkich programów, które miałyby być wytycznymi dla programu narodowego to są, że się tak wyrażę, w polu daleko. Na tym etapie możemy mówić o diagnozowaniu środowisk, o dyskutowaniu na temat wizerunku jaki ma przyjąć ten powiatowy program, bo dopiero na tej podstawie będziemy kształtowali, budowali wojewódzki i to zostanie dostosowane do potrzeb narodowego programu. Z takich ciekawostek z tego programu mogę jedynie państwu powiedzieć o tym, że został położony potężny nacisk na zmodernizowanie szpitalnictwa psychiatrycznego w Polsce. Odstępowano od molochów psychiatrycznych na rzecz małych oddziałów w szpitalach powiatowych. Zupełnie nie wiem, w jaki sposób to zostanie wykonane biorąc pod uwagę to, że nie ma po prostu lekarzy i lekarze, którzy leczą, mają te tytuły o którym mówię wszedł do składu zespołu, powiedzieli „ale minięto zupełnie nie opłaca bycie ordynatorem oddziału w szpitalu powiatowym, nie mamy o czym mówić. Moja poradnia w Bydgoszczy przynosi mi dwa razy takie zyski jak bycie ordynatorem oddziału w szpitalu powiatowym ”. Więc tu pewnie będziemy mieli barierę nie do pokonania aczkolwiek być może mamy taką nadzieję, że za tym programem pójdą pieniądze i to coś wyjaśnia.

Rady Przemysław Zowczak – powiem, że być może powinniśmy mieć nadzieję, że za tym programem pójdą pieniądze ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i pewne procedury będą odpowiednio wycenione.

Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński – ja myślę, że nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia a i z innych ministerstw, ponieważ Rada Ministrów zobowiązała do koordynowania działań w obrębie tego narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego nie tylko ministerstwo zdrowia. Tam ministerstwo zdrowia jest jako jeden  podmiotów wymienione, tam ministerstwo pracy czy spraw społecznych, ministerstwo finansów, oświaty mają równe stanowiska w obrębie tego programu. Więc mam nadzieję, że będzie można wygenerować środki nie tylko z ministerstwa zdrowia, to jest tylko jednym z elementów tego programu i to jest bardzo ciekawe w związku z tym.

Sekretarz Stefan Łukomski – otóż 17 maja podpisaliśmy umowę z firmą Biostat na przygotowanie, opracowanie strategii rozwoju Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2020. 18 maja odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami wraz z osobami odpowiedzialnymi za oświatę i była rozmowa na temat ich ewentualnego udziału w przygotowaniu tej koncepcji. Przedstawiliśmy ze swojej strony, co byśmy oczekiwali od drugiej strony, czyli w tym momencie byłoby to pewne informacje, które są niezbędne do opracowania takiej strategii, także pewne własne pomysły na temat jej budowy. Ja mogę powiedzieć, że 17 maja odbyliśmy spotkanie z przedstawicielem tej firmy, który naświetlił nam jak będą przebiegały prace nad strategią. To będzie jak gdyby kilka takich punktów, czy kilka etapów. Mianowicie pierwsze to zebranie informacji tutaj rzeczywiście jeżeli są na sali uczestnicy, którzy brali udział w budowie tej naszej pierwszej strategii w roku 2001. Otóż zmieniła się całkowicie metodologia przygotowania tego rodzaju opracowań, tam myśmy mieli spotkania byli zaproszeni goście, przedstawiciele, bardzo szeroki udział osób instytucji i przedsiębiorców itd. W tej chwili budowa strategii odbywa się w stylu kameralnym pozyskiwanie informacji poprzez Internet, dane, publikacje itd. Ja może powiem jak firma będzie pracowała i jak  to terminowo będzie wyglądało. Otóż firma się zobowiązała, że wykona strategię w ciągu 8 tygodni. W tym czasie zbierze informacje, przygotuje ankiety i dokona badań mieszkańców. Kolejnym etapem będzie analiza tych danych i tutaj firma przewiduje, że po tej analizie danych będzie takie pewne wstępne opracowanie i przewiduje gdzieś w granicach około 20 czerwca spotkania w gronie ekspertów. Następnie firma przygotuje strategię wstępną, w której oczywiście już będzie możliwość naniesienia przez nas uwag własnych, pewnych przemyśleń czy rozwiązań strategicznych. I następna rzecz finalizująca, czyli strategia ostateczna, prezentacja na forum Rady Powiatu. I tutaj wstępnie byśmy to planowali zrobić to w miesiącu wrześniu, czyli w tej pierwszej sesji po wakacjach. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ja mogę powiedzieć, że w tej chwili są zbierane dane, jeśli chodzi o budowę strategii oświatowej oraz pewnego elementu związanego z rynkiem pracy, one są daleko zaawansowane i one wejdą w skład również, te dane posłużą budowie tej strategii ogólnej powiatowej, tej dużej. Natomiast na tym spotkaniu poprosiliśmy wójtów i burmistrzów o pomoc w pozyskaniu danych, nam chodziło o te dane demograficzne czy inne. Strona samorządu gminnego powiedziała, że tego rodzaju dane pomoże nam uzyskać.

Ad.15
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Krzysztof Mleczko – podczas dyskusji nad sprawozdaniem finansowym padły pewne słowa kolegi Przemka, Radnego ze Strzelna, które ubodły mnie jako radnego ze Strzelna. Musiałbym podobnie się czuć niekomfortowo, ponieważ Starosta zatrzymał, wstrzymał, może podjął decyzję o nie prowadzeniu  dalszego utwardzenia drogi lub chodnika w Stodólnie. Sądzę, że rozmów było tyle wystarczających ze Starostą żebym czuł się inaczej niż to odczuwa i to zaznaczając w sposób polityczny szanowny kolega Przemysław. Ja jestem przekonany, że w porozumieniu ze Starostą, z Zarządem wykonamy te odcinki. Mamy na to określony czas i Starosta nigdy nie powiedział, że tego nie wykona. Dlatego nie odczuwam tego, jako polityczną decyzję, zwłaszcza że biłoby to samego Starostę jako kandydata na starostę w przyszłości, dlatego prosiłbym o nieużywanie w ten sposób składanych zdań i tego typu metodologie budowania zdań jako praca radnego Rady Powiatu.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem zacząć od kwestii związanej ze służbą zdrowia. Prosiłem na poprzedniej sesji Rady Powiatu o jakieś dokładniejsze, bliższe sprawozdanie z prac zespołu powołanego przez Zarząd Powiatu ds. związanych restrukturyzacją i przekształceniem naszej służby zdrowia. Niestety nic takiego nie napłynęło. To jest sprawa jedna. Na temat służby zdrowia na razie nie będę nic mówił. Kolego Krzysztofie nie będę powtarzał się i nie będę wracał do tego, o czym mówiłem wcześniej, nie będę używał nazwisk, nie będę używał nazw miejscowości, w których odbyły się te spotkania, ale ubodły mnie dwie rzeczy. Ubodło mnie po pierwsze to, że nawet informacja do mnie nie dotarła o tym, że się coś zmieniło, a miałem prawo do tego. Później świeciłem swoimi oczyma przed swoimi wyborcami, że im opowiadałem nieprawdę. Opowiadałem im, że za moment to będzie zrobione wtedy, kiedy już było wiadomo, że za moment nie będzie zrobione, że to będzie zrobione niewiadomo kiedy, taka informacja do mnie nie dotarła. I kwestia druga, na kilku spotkaniach, nie chcę z różnych powodów przywoływać nazwisk, ale absolutnie nie Ty, ale osoby z Twojego otoczenia wtedy, kiedy mówiłem o tym, że coś się udało zrobić, że coś zostało zrobione, byłem przez te osoby atakowany na zebraniach z wyborcami i było mnie zarzucane m.in. to, że nie zostały zrobione te rzeczy, które wcześniej były uzgodnione na forum Zarządu. Więc ja nie mogę tego w inny sposób interpretować. Decyzje, które zapadały poza mną, o których ja nie wiedziałem, skutki tych decyzji były wykorzystywane przez osoby z Twojego otoczenia, nie przez Ciebie, przez Ciebie nigdy nie byłem zaatakowany, były wykorzystywane do ataku na moją osobę. Mało tego, działo się to w sytuacji takiej, kiedy te osoby później przeze mnie sprowokowane były. I to jest moja już ostatnia odpowiedź dotycząca tego problemu. Muszę powiedzieć, że wypowiadam się w tej kwestii z coraz większym zażenowaniem i niesmakiem. Nie chciałbym bez względu na to, co kto teraz powie na ten temat więcej się wypowiadać.

 


Ad.16
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – chciałem pogratulować z tego miejsca Zarządowi Powiatu za osiągnięte wyniki za rok ubiegły i udzielonego absolutorium. Jednocześnie chociaż wiem, że wynik jest bardzo korzystny dla powiatu zaapelować z tego miejsca i prosić o wsparcie podstawowej nocnej opieki zdrowotnej w Strzelnie. Pieniądze są jak z tego widzę, można do podstawowej POZ nocnej dołożyć.

Radny Przemysław Zowczak – przypomniał mi jeszcze Pan Burmistrz, mówiłem o tym na poprzednich sesjach, Panie Starosto czy coś się zmieniło w kwestii opieki POZ nocnej? Czy została przeprowadzona analiza, chociaż według mnie nawet gdyby była przeprowadzona taka analiza, nie powinno to mieć wpływu na uruchomienie w pełnym wymiarze opieki POZ nocnej w Strzelnie.

Ad.17
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta Tomasz Barczak – nic się nie zmieniło na razie. Czekamy. A chciałem jeszcze powiedzieć przy okazji Panu Burmistrzowi, że już część pieniędzy została uruchomiona to nie jest, że akurat coś nam zostało i będziemy teraz, te pieniądze są dokładnie poukładane.

Ad.18
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Mirosław Leszczyński – ja chciałem się odnieść do podniesionego podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium sprawy specjalnej strefy ekonomicznej. Uważam, że to nie było w tym punkcie, bo dyskutowaliśmy nad budżetem w 2010 roku, dlatego nie zabrałem głosu. Czekałem do punktu wolne głosy. Akurat ja mam tu chyba trochę więcej do powiedzenia, bo posiadam szerszą wiedzę. Jeżeli chodzi o strefę specjalną to Rada Powiatu spotykała się nawet na sesjach nadzwyczajnych, byliśmy wszyscy za, nawet wtedy i opozycja i my gdzie mieliśmy do tego różne podejście. Moje osobiste podejście było takie aby tak pięknego gruntu rolnego jaki jest w okolicach Bielic 137ha nie niszczyć, nie wprowadzać ale w rozmowie z mieszkańcami, do tego się przyznaję, mieszkańcy mnie do tego namówili żeby głosować za. Bo jak mówi mądrość - głos ludu głosem Boga. Wysłuchałem ludu i się dałem przekonać, że to będą miejsca pracy. Do ostatniej chwili byłem przekonany, że będą miejsca pracy, nie 1000, nie 2000, ale 400-500 miejsc pracy i Powiat Mogileński jest tak specyficzny, że na pewno stolarz, spawacz, szwaczka i może coś tam innego. I byłem przekonany, że te miejsca pracy powstaną. Osobiście zaangażowany byłem z Panem Burmistrzem Leszkiem Duszyńskim, kiedy został ogłoszony taki konkurs na szczeblu rzędu marszałkowskiego grunt na medal. Osobiście przygotowywałem zaopatrzenie tego terenu w energię, zaopatrzenie w gaz, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód deszczowych. Bardzo dobrze, że ten grunt w tym konkursie zajął szczytne miejsce jako grunt na medal w skali 25 takich wniosków. I to opowiadałem już kiedyś Burmistrzowi tutaj na sesji i w tej chwili to przypominam. Czwarte miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim, o dziwo spotykamy się na sesji w naszej sali w lipcu i kiedy kolega Przemek przez cały czas nas przekonywał, że jest ta strefa potrzebna, że mamy głosować. Wszyscy żeśmy głosowali, bo liczyliśmy na te miejsca pracy, nawet jak nie pamiętasz, wy jako opozycja się dogadaliśmy tutaj, chociaż były drobne uwagi ale się dogadaliśmy. W lipcu sesja nadzwyczajna, tutaj kolega występuje i mówi, że nie warto, nie opłaca się. Ja się poczułem jakby mnie ktoś złoił kijem bejsbolowym. Rozmawiałem z ludźmi, z mieszkańcami, obiecywałem, że coś takiego będzie, że będą miejsca pracy, od razu dostałem w głowę porządnie. Poczułem się jak taki dzieciaczek, który w szkole podstawowej jest, podnosi rękę, nauczyciel chwali ale w końcu jest siadaj, dwa. Na zebraniach wiejskich się spotykałem i to samo mieszkańcom mówiłem. Dlaczego wtedy mieszkańcy zadawali wtedy pytania, dlaczego ta strefa nie powstawała. Tłumaczyłem tak samo jak w ten sposób. Jednak do mieszkańców to nie dociera. Tak jak tu kolega Bartosz powiedział czy kolega Radny Wojciech, mieszkańców interesują miejsca pracy, ale co się stało w tym momencie, że ta strefa nie powstała czy by dała tyle miejsc pracy. Ja mam na to swój pogląd, gdzie jeden z ówczesnych radnych Władek Widomski powiedział, że zadziałała niewidzialna ręka. Nie. Zadziałała wtedy pewna ręka, nazwana dziś przez kolegów polityka, ale swoje wiem, swoje myślę. Po prostu pewne rzeczy, pewien splendor spłynąłby wtedy na ówczesną rade powiatu i na pracowników i na zarząd. Chcieliśmy pójść w tym kierunku i na pewno nie możemy sobie zarzucać, że się nie chciało. Zrobiliśmy dużo a nawet bardzo dużo. I tak jak mówię, bardzo się dziwiłem wtedy jeżeli wystawiony jest do konkursu grunt, który mógł być wykorzystany inwestycyjnie, na miejsca pracy, zajął czwrte miejsce, momentalnie jest to wyrzucane i tego się nie robi. Szkoda, że to się nie stało. Usłyszałem od kolegi Bartosza, że jest szansa jeszcze wystąpić, będą środki. Mi się wydaje, że w tym kierunku należy iść, ja się do tych głosów przyłączam. Nie mniej jednak to jest takie moje wytłumaczenie radnego, człowieka który trochę wie na ten temat, bo zapewnienia jeżeli chodzi o energię elektryczną w pełni na tą strefę były, zapewnienia kierownictwa wtedy od kierownika Lewandowskiego bardzo dobrze wszystko przedstawił, ja byłem zachwycony, że mogłem to tak opisać, to liczyło około 20 stron, cały opis. Zapewnienie w cieć wodociągowych, gdzie tam przebiega sieć wodociągowa o 250 z Wylatowa do Bielic jest połączenie i to było wystarczające. I pozostałą infrastrukturę z odprowadzeniem wody deszczowej, z wybudowaniem separatorów tłuszczów i to wszystko było bardzo szczegółowo opisane. Powtarzam, szkoda że to nie powstało. Naprawdę szkoda, bo w tej chwili dodatkowo jeszcze byśmy się mogli szczycić tym, że powstało.   Czegoś zabrakło.

Radny Bartosz Nowacki – tak naprawdę ta szansa, o której mówił Pan Radny Leszczyński faktycznie została zmarnowana, ale myślę, że to co powiedziałem wcześniej rozpoczyna się nowa karta jak gdyby w historii całego Powiatu Mogileńskiego, bo jest nowa kadencja i można w tym czasie dalej realizować to zadanie, mieć je jako zadanie priorytetowe. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma sensu chyba patrzeć na politykę, bo tutaj niezależnie od wszystkiego tak jak Kolega Radny Mirek powiedział, wszyscy by na tym zyskali i zyskałyby władze gminne, ale i nie tylko gminy Mogilno, ale i gminy Strzelno. Szkoda, że Pana Burmistrza Strzelna już nie ma, bo bardzo mocno starałem się i zabiegałem o to żeby jednak ta strefa powstała. Przypomnijcie sobie, że byli przywożeni inwestorzy, Japończycy, Tajwańczycy, staraliśmy się żeby to jednak miało wszystko bardzo dobre zakończenie. W momencie już nawet, kiedy nie było inwestora miałem informację, że Gmina Strzelno takiego inwestora posiada, to nawet poprosiłem Pana Burmistrza o to żeby zebrać radnych i przedyskutować to. Dyskusja uważam, że była jałowa, bo była nad punktem czy mamy dać inwestora Gminie Mogilno czy też nie mamy dać. Dla mnie to była trochę taka wirtualna dyskusja. Okazało się, że jednak nie dajemy inwestora i do tej pory tego inwestora ani Gmina Strzelno ani Mogilno. Ale patrzę teraz z tej perspektywy 3 lat i uważam, że nie było zrobionych dalszych kroków w celu chociaż zachęty dla powstania specjalnej strefy ekonomicznej. Zastanawiam się nad jednym patrząc z aspektu politycznego, mamy teraz jako powiat, bo patrzę tutaj nie dzieląc na politykę, my, wy itd. mamy dalej szansę żeby starać się jednak o powstanie specjalnej strefy ekonomicznej. Myślę, że ministerstwo gospodarki nie jest aż tak daleko, bo do Warszawy jest niecałe 300km, warto by było żeby radni zobligowali Zarząd do tego aby Zarząd podjął właśnie rozmowy z ministerstwem gospodarki do tego aby taka specjalna strefa ekonomiczna powstała. To nie jest demagogia to co mówię, bo Szanowni Państwo podczas kampanii wyborczej mieszkańcy naszego Powiatu Mogileńskiego wskazywali tylko tak naprawdę na jedną potrzebę, potrzebę pracy. I powiem szczerze, dotknęło mnie to na tyle bardzo, że jedna z mieszkanek po prostu popłakała się, bo mówiła, że jej cała rodzina się rozpadła w związku z tym, że wszyscy musieli wyjechać zagranicę. Pozostała sama z małym dzieckiem, ojciec z najstarszym synem wyjechał do Irlandii, tam pracują, mówią że widują się raz na 3-4 miesiące. Takich przypadków jest więcej, a myślę że powinniśmy sobie wszyscy jako radni zdać sprawę z tego, że ta przyszłość nasza, bo my w tej chwili mamy pracę, wszyscy mamy pracę, i ten kto jej nie ma tak naprawdę jak to stare powiedzenie mówi „syty nie zrozumie głodnego”. I jak słyszę ile mieszkańcy tak naprawdę zarabiają, że dostają 1100, 1200, 800zł a rękę to pytam z czego wy tak naprawdę żyjecie. I odpowiedź jest jedna, zaciągniemy trochę pożyczki, spłacimy, najgorzej jest przed zimą, bo przed zimą trzeba zakupić opał a ci mieszkańcy, którzy mają problemy w spółdzielniach, może Pan Prezes powiedzieć ile tak naprawdę i jakie jest zadłużenie. I prosiłbym Zarząd żeby pochylić się nad tą sprawą, nie mówię tego, jako polityk tylko mówię, jako zwykły mieszkaniec, bo zobaczycie Państwo, przeczytajcie fora internetowe przede wszystkim. Zobaczcie, co głównie mieszkańcy potrzebują, potrzebują pracy i to krzyczą do Was, bo roboty interwencyjne tak naprawdę nie załatwiają tej sprawy, bo roboty interwencyjne są na 3 miesiące, na pół roku, a co dalej. Dlatego wiemy, że subwencja z ministerstwa na opiekę społeczną jest o wiele mniejsza niż było przewidywane. Jest problem z bezrobotnymi żeby dać im jakąkolwiek pracę i powiem Państwu szczerze, kto będzie chciał będzie pracował i na pewno będzie szukał tej pracy. Tylko miałbym takie marzenie żeby szukać tej pracy na terenie Powiatu Mogileńskiego a nie poza jego granicami. Bo patrząc na to co dzieje się na terenie województwa, miałem wrażenie, że po prostu może tutaj władze nie chcą tej strefy i dlatego powiedziałem, że nie obwiniam ani jednej ani drugiej strony. Nie wiem co jest przeszkodą żeby podjąć te działania, nie wiem dlaczego tak się dzieje, że w Barcinie powstała strefa  u nas nie może powstać i tam faktycznie wystarczyło kilka ruchów, bo tak naprawdę to ta strefa w Barcinie również nie miała powstawać. Tylko wystarczył jeden ruch, prośba burmistrza żeby przyjechał marszałek, żeby władze firmy Lafarge zobaczyły, że jest zainteresowanie władz wojewódzkich i nagle decyzja jest zupełnie odmienna, budujemy strefę ekonomiczną. Już weszło Mapei, wchodzą następne firmy i dlaczego ma być w Powiecie Żnińskim lepiej aniżeli w Mogileńskim. Proszę Państwa Radnych żebyśmy wszyscy pochylili się nad tym problemem i uwierzcie mi, że za to mieszkańcy będą wdzięczni, że będą mogli pracować. Reszta rzeczy nie patrzy już na orliki, nie patrzy na inne sprawy, bo lepiej się prosperuje w tym społeczeństwie, lepiej się żyje jak człowiek ma za co chleb kupić i wyposażyć dzieci do szkoły a w drugim jak gdyby etapie mógł spędzać miło czas, bo za ten czas wolny niestety ale trzeba też płacić. Także proszę Zarząd żeby jeżeli Zarząd będzie potrzebował uchwały nawet Rady to taką uchwałę mogę przygotować o podjęcie rozmów na temat specjalnej strefy ekonomicznej w Bielicach.

Radny Wiesław Gałązka – z wielką uwagą wysłuchałem słów Pana Radnego, obywatela, człowieka a nie polityka. I w tym duchu chciałbym również się wypowiedzieć. Nie wierzę w to, że nie są znane przyczyny, że ta strefa nie powstała. Przypominam, że Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, urzędnicy zajmujący się sprawami geodezji, nieruchomościami pracowali z potrojoną wydajnością. Ze strony powiatu przygotowaliśmy się, mieliśmy kontakty z przedstawicielami strefy gospodarczej, nie będę mówił jakiej bo mogę w nazewnictwie coś pominąć, mieliśmy szereg kontaktów, rozmów. Tak właściwie mieliśmy zapięte na ostatni guzik. I wygłaszanie takich słów w imię mieszkańców na potrzeby, one powinny być 2 lata temu. Zabrakło tego, nie w powiecie, bo ten powiat dawał grunt za darmo, majątek. W Barcinie natomiast trzeba było majątek, tą ziemię uzyskać z agencji nieruchomości rolnych, czyli stopień trudności większy, ale burmistrz krótko mówiąc to ten urząd, który powinien zaktywizować się w tych właściwych momentach. W Mogilnie była aktywność dopóty, dopóki powiat nie wywiązał się w 200% z powiedzianego słowa, tak wchodzimy, robimy. Zresztą pomysł pochodził od członka Zarządu władz powiatu. I w związku z tym nigdy nie było możliwości w taki sposób podyskutować, dzisiaj po obradach ja zabieram głos, jako człowiek, jako obywatel, który miał również takie same nadzieje jak kolega Nowacki. Bo to było pełne uzasadnienie naszych starań, aby tak właśnie postąpić, pomimo że moja mentalność rolnika, przywiązanie do ziemi mówiła, że szkoda tego ładnego kawałka pola. Ale z kolei świadomość co na tym kawałku ziemi będzie to było ważniejsze i wyższe, bo te dochody z tego hektara tej rolniczej ziemi  w przeliczeniu później na efekty uzyskane w funkcjonowaniu jakiejś firmy na pewno były ileś razy większe. Nawet pewne porównanie to astronomia. I proszę bardzo, mówimy o pewnej świadomości, gdzie była wtedy ta świadomość.  Powiem wprost, nie powinienem się wypowiadać, bo nie teren mojej gminy, ale tak okiem gospodarczym hala widowiskowo-sportowa, gigantomania w Mogilnie powinna zejść na dalszy plan, natomiast w to miejsce środki powinny wejść w urządzenie, poprowadzenie infrastruktury. Dzisiaj byśmy mówili o wspólnym sukcesie. Nie wiem czy w pewnym momencie wyobraźnia podpowiadała, że będzie to sukces powiatu. Nie, wspólny sukces dwóch szczebli samorządu. Jeden, który inicjował, przygotował grunty, podjął decyzje uchwałami Rady Powiatu, jako właścicieli tego majątku i drugi, który zgodnie z powołaniem ustawowym miał zrobić infrastrukturę i po temacie. Brakło tej woli, a byłyby pieniądze z tej strefy, spokojnie by się spłaciło, tą halę wybudowało trochę później. Takie jest moje patrzenie na sprawę a tak robimy koszty, nie dbamy o wpływy.

Starosta Tomasz Barczak – do strefy tylko dwa słowa, boja mam, co innego do powiedzenia. Ja Państwu chciałem tylko również przypomnieć, że podpisaliśmy, jako powiat, czy jako starosta, jako zarząd, podpisaliśmy nawet taką chęć, że jeżeli będzie ta sieć gazu doprowadzona w tym kierunku osiedle Świerkówiec do Bielic, całą szkołę przerabiamy na ogrzewanie gazowe. Takie dokumenty są. To ja podpisałem osobiście, czyli to było aż tak daleko. Mało tego, z rolnikami wymienialiśmy grunty. W rozmowie, ponieważ od strefy przyjechali eksperci i jak powiedzieli, że by się przydał grunt w kierunku Żabienka, wymienialiśmy z tym Panem z krzyżówki grunt, były takie rozmowy. To wszystko jest przecież w dokumentach. Naprawdę tak to było, wody odpływowe, stary rurociąg po naszej deszczowni do rzeki Panny, to wszystko przecież było na gruncie wszystko robione. Także naprawdę pod tym względem, jeżeli chodzi o Radę Powiatu i Zarząd nie mamy sobie nic do zarzucenia. Naprawdę nic, potem to utknęło, nie zostało zrealizowane. Ja bym chciał Państwu tylko tak powiedzieć na koniec, zrealizowaliśmy inwestycje, czyli parking przy Powiatowym Urzędzie Pracy, takie przekazanie będzie w piątek o godzinie 10.00 jeżeli ktoś z radnych chciałby wziąć udział. Oczywiście nadzór budowlany przekaże formalnie parking do użytku, to będzie w piątek 3 czerwca o godzinie 10.00. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ mówiliśmy, że będziemy zwoływać sesję czy nie będziemy, ponieważ zaczyna się okres letni i po przedwczorajszym konwencie starostów chciałbym Państwa poinformować, że będzie tworzony związek celowy w województwie Kujawsko-Pomorskim, czyli związek powiatu do przeprowadzenia ewidencji budynków i gruntów. Kilka słów na ten temat powie teraz geodeta powiatowy, dlatego prawdopodobnie trzeba się liczyć, ponieważ został powołany zespół, w skład zespołu wszedł Starosta Żniński, Starosta Toruński i Starosta Bydgoski, jak ten zespół opracuje gotowe uchwały to wtedy będzie trzeba się zebrać i taką uchwałę podjąć. Ppo to związek celowy ażeby ta ewidencję gruntów robić za pieniądze, które pozyskamy z zewnątrz, głównie chodzi tu o norweski fundusz inwestycyjny w związku z tym bardzo bym Państwa Radnych prosił, że jeżeli będziemy gotowi to wtedy byśmy prosili żebyśmy na koniec czerwca lub początek lipca spotkali się by taką uchwałę podjąć. oczywiście będzie się to wiązało również z pewnymi kosztami.  W tej chwili zakładana składka to jest 10gr na jednego mieszkańca. Jak to będzie dopracowane to na razie jest w fazie tego tworzenia i dysponowania. Prosiłbym Pana Jarosława Zwiernika o kilka słów o tym związku celowym.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – nie będę się wypowiadał na temat tej strefy ekonomicznej dyskusji, tylko chciałbym zabrać głos w sprawie w ogóle bezrobocia, jest mi bliski język Pana marszałka w sprawie tych osób, którym jest ciężko. Chciałbym powiedzieć tak, że generalnie w tej chwili nawet te zakłady, które są i pracują nie na  pełną moc produkcyjną. Wiem, że problemy są z tym i jeżeli ten zbyt byłby trochę lepszy, mieszkańcy by mieli trochę więcej pieniędzy. Chciałem zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie istnieje do samorządu. W tej chwili samorządy mają wpływ na też pewne prace.  Państwo wiecie, była o tym mowa, jesteśmy w Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2013 musimy opracować pewne wskaźniki. Muszę Państwu powiedzieć, że po 2013 roku jak będzie minister Rostkowski tą politykę sprawował to samorządy takie jak moje Strzelno nie będą mieć na środki inwestycyjne w ogóle i wtedy ani jednostki lokalne nie będą mieli roboty czy firmy budowlane nie będą miały pracy. Gmina nie będzie inwestować. PO 2013 będzie mogli inwestować ze środków własnych. Żadnych kredytów. 85 % samorządów nie jest w stanie tego wskaźnika wypełnić. To jest zagrożenie, to się zbliża i mimo, że protestują wielkie miasta Kraków, Wrocław, Katowice i czas na protesty samorządów miejskich. To się musi zmienić, bo samorządy jeżeli ta polityka będzie preferowana, aj wiem że państwo ma długi, my jesteśmy na miejscu, my wiemy jakie są potrzeby mieszkańców i tych miejscowych przedsiębiorców, jeżeli my nie będziemy mieli na inwestycje to też są kolejne miejsca bez pracy, nie będzie miejsc pracy. Te co są będą likwidowane. Jest apel do Państwa Radnych, do Starosty, do Zarządu o wspólne działania w kierunku zmiany polityki rządu, jeżeli chodzi i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – ja może w kilku słowach naświetlę temat związku celowego powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szerszych informacji udzielę na następnej sesji natomiast dzisiaj tylko tak jak wspomniałem krótko przedstawię temat. Związek celowy powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego ma powstać i miejmy nadzieję, że powstanie z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Bydgoszczy. W skład tego związku wejdą powiaty, które wyrażą chęć przystąpienia do takiego związku właśnie poprzez podjęcie odpowiednich uchwał. Co będzie celem takiego związku. Celem takiego związku będzie pozyskiwanie środków ze wszystkich możliwych źródeł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zadania te zostały określone w ustawach. W ustawie prawo geodezyjne, w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także w dosyć stosunkowo nowej ustawie o informacji przestrzennej, która weszła w życie w ubiegłym roku. Co to są za zadania, tak jak Pan Starosta tutaj wspomniał, pierwszym takim najważniejszym etapem będzie założenie ewidencji budynków i lokali. Kolejnym etapem będzie stworzenie i założenie mapy numerycznej zasadniczej. Kolejnym etapem będzie założenie GESUT-u czyli geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenów a także informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego. Dzisiaj dosyć intensywnie był poruszany ten temat strefy gospodarczej i różnego rodzaju inwestycji i chciałbym tylko krótko powiedzieć, że każde podjęcie decyzji, każde zebranie informacji zaczyna się właśnie od danych z wydziałów geodezji. Jeżeli będziemy mieli sporządzone odpowiednie bazy danych, jeżeli będziemy mieli jakoś usystematyzowane te wszystkie dane odnośnie gruntów, odnośnie budynków, odnośnie sieci i zinformatyzowane wtedy bardzo szybko tego typu decyzje będziemy mogli podjąć. Będziemy mieli w przeciągu bardzo krótkiego czasu wszystkie informacje, które pozwolą nam podjąć każdą decyzję związaną z inwestowaniem na danym terenie. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że podobny związek powstał bodajże w 2003r. w województwie Zachodniopomorskim. Związek ten odniósł już pierwszy sukces, ponieważ zakończył pierwszą część takiego projektu opracowanego a mianowicie na terenie województwa jest już założona pełna baza danych odnośnie ewidencji budynków i lokali. Pozyskano środki z funduszu norweskiego i dzięki tym środkom właśnie to zadanie zostało zrealizowane. Wojewódzki inspektor poprzez zebranie danych pod geodetów powiatowych, pod starostów, na podstawie jego wyliczeń wyszła prosta taka kalkulacja, że żeby przy dzisiejszych dochodach, które starostowie mają i dotacjach zrealizować te zadania, o których tutaj mówiłem zajmie nam to czasu do 2030-2040 roku. Także są to potrzebne bardzo duże środki, jednocześnie jest to bardzo ważne zadanie, które uważam, że trzeba zrealizować. Dlatego na kolejnej sesji będzie tutaj uchwała odnośnie chęci przystąpienia naszego powiatu do takiego związku i Państwo poprzez głosowanie wyrażą chęć. Korzyści na pewno są wielkie, bo tak jak mówiłem pieniądze są do pozyskania i te zadania, które tutaj moglibyśmy rzeczywiście przy tych dochodach tak jak mówiłem wykonywać do 2030-2040 roku jesteśmy w stanie i jesteśmy zobowiązani wykonać wcześniej, bo część tych terminów została już przekroczona natomiast kolejnym ważnym terminem jest 2013 rok kiedy powinna powstać mapa zasadnicza, numeryczna i tutaj również bodajże GESUT. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, mamy założoną ewidencję budynków i lokali dla miast Mogilno i Strzelno, dla Gminy Dąbrowa założoną również ewidencję budynków i lokali Gminie Mogilno. Kolejnym etapem, który już niedługo będzie realizowany jeszcze rozpoczęty w tym roku, będzie założenie ewidencji budynków i lokali na Gminie Strzelno i później w kolejności Gmina Jeziora Wielkie. Ale wszystko jest oczywiście związane i uzależnione od tego, jakie będziemy mieli na to przeznaczone kwoty.

 

ad. 19
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11:40

 
Przewodniczący Rady Powiatu
            Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-08-09 12:04:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-09-30 14:49:28
Ostatnia zmiana:2011-11-23 12:04:03
Ilość wyświetleń:993

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij