Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 8/2011

       PROTOKÓŁ Nr 8/11

                                                                          z  posiedzenia 

                                               Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia

                                                         Rady  Powiatu w  Mogilnie

                                                              z   dnia  27 kwietnia   2011r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

       1.   Otwarcie.

      2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

4.      Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2010r.

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2010r.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.

  1. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
  2. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
  3. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
  5. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
  6. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy.
  7. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
  8. Sprawy bieżące.

15.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił   o przedstawienie  informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2010r.  Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Mogilnie  Urszulę  Piwek – Brejecką.

Inspektor  Urszula  Piwek-  Brejecka omówiła   stan  bezpieczeństwa  sanitarnego za 2010rok,jeśli chodzi o sytuację  epidemiologiczną w powiecie , to jest podobna do wojewódzkiej.  Następnie  poprosiła o  uwagi i pytania.

Przewodniczący  Komisji zapytał, dlaczego w  kąpielisku w Przyjezierzu  pojawiają  się od  lat  bakterie  kałowe?

Inspektor  Urszula  Piwek – Brejecka , że  najczęstszą przyczyną  tych  bakterii     odchody  ptactwa, różne ścieki, chemia   z pól  tzn. środki ochrony roślin itp.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał, dlaczego  nie  ma  kontroli wody  w  kąpielisku w Ostrowie?

Inspektor  Urszula Piwek – Brejecka  powiedziała, że Gmina  Strzelno, musi  uznać to miejsce za kąpielisko, a z tym związane są  wymogi, min.  koszty badania  wody, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa  kąpiących się.

Członek Komisji Wiesław Gałązka  pytał, kto musi złożyć taką deklarację, czy właściciel wody , czy Gmina?

Inspektor  Urszula Piwek – Brejecka  odpowiedziała, że za stan  bezpieczeństwa sanitarnego   odpowiedzialna  jest gmina.

Komisja nie  wniosła  uwag  do informacji.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2010r. Dyrektor  Marię  Chmielewską.

Dyrektor  Maria  Chmielewska  powiedziała, że pod względem czytelnictwa nasza biblioteka  zajmuje  III miejsce  w  województwie, biblioteki wypiera  Internet, ale utrzymujemy  się od paru lat na takim samym poziomie. W najbliższym  czasie zostanie  skatalogowany  cały księgozbiór, dzięki programowi komputerowemu   będzie można  sprawdzić  zasób  biblioteki .

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za głosowało  5  członków  Komisji. (nieobecny W. Pochylski )

 

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru Budowlanego Macieja  Matuszkiewicza  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.

Inspektor  Maciej Matuszkiewicz  powiedział, że  sprawozdanie  przedstawia  analizę  całego ubiegłego roku, przeprowadzone kontrole i  inspekcje utrzymania obiektów, katastrofy budowlane naturalne, losowe, ale także zawinione. W zeszłym tygodniu  został  zamknięty  były  młyn, obiekt należący  do  GS Mogilno, ponieważ  jego użytkowanie  było nie zgodne z   zasadami bezpieczeństwa.

Kontrola  obiektu  została  przeprowadzona  wspólnie  ze  Państwową  Powiatową  Strażą  Pożarną  w  Mogilnie.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

ad. 7

Przewodniczący poprosił  o  przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim inspektor Wydziału Ochrony Środowiska , Architektury  i Budownictwa, Rolnictwa  oraz Leśnictwa   Ewę  Kicińską .

Inspektor  Ewa  Kicińska  powiedziała, że   wszystkie dane   zapisane  w  informacji   zostały zebrane z  gmin  i zakładów  obsługujących  rolnictwo, jednocześnie  dodała  że  na  poprzedniej  Komisji  było pytanie, ile jest  w  Powiecie  gospodarstw  agroturystycznych? – po  zasięgnięciu    informacji   otrzymałam  odpowiedź, że  zarejestrowanych jest  7 gospodarstw.

Następnie  Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad. 8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r., następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018., a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 10

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", poinformował, że  należałoby  zaproponować  kandydata, zapytał  czy członkowie  Komisji  zgłaszają propozycję?  -  z  braku  propozycji , poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 3  członków  Komisji,

Wstrzymało się  2 członków  Komisji.

 

ad.11

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 5  członków  Komisji.

 

ad. 12

Następnie  Przewodniczący przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy, poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za głosowało 4 członków  Komisji, wstrzymał  się  1  członek  Komisji(P. Zowczak)

 

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego, następnie  poddał pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 14

W  sprawach różnych  Członek  Komisji Przemysław  Zowczak  stwierdził, że 600tys. zł  przeznaczone  w  budżecie  na  remont  dróg   na   tzw. przełomy  to  za  mało, dlatego  wystąpił  o  dodatkowe  800 tys. zł. .

 

 

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                    Krzysztof  Mleczko

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:45:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:45:44
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:45:46
Ilość wyświetleń:465
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij