Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 5/2011

   PROTOKÓŁ Nr 5/11

                                                     z  posiedzenia 

                                        Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia

                                          Rady  Powiatu w  Mogilnie

                                           z   dnia  21 lutego  2011r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

        1.   Otwarcie.

        2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

        3.  Przedstawienie i promocja  przez   Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 

             Mogilnie założeń  programu   szczepień  dla  dziewcząt 12-13 letnich  przeciwko 

             rakowi  szyjki macicy.

        4.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

        5.  Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

             finansowych Warsztatu   Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za 2010r.

        6.  Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za 

             IV  kwartały  2010 r.

7.      Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2011r.

8.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r. 

9.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

10.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.

12.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący Krzysztof Mleczko  poprosił  Dyrektor Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w  Mogilnie   Urszulę  Brejecką  - Piwek  o   przedstawienie  założeń  i promocję  programu skierowanego  dla  dziewcząt  12-13 letnich przeciwko  rakowi  szyjki macicy.

Dyrektor  Urszula  Brejecka – Piwek  omówiła  założenia  programu i zwróciła  się  do  przewodniczących  Komisji  Zdrowia  samorządów gminnych i powiatu  o  wsparcie  finansowe  na zakupienie  szczepionek, ponieważ  uważa, że  zapobieganie i  profilaktyka  przynosi  skutki  po latach, a  obecnie  jest   dużym zagrożeniem dla życia kobiet.

Przewodniczący  Komisji  pytał, ile  kosztuje  jedna  szczepionka?

Dyrektor Urszula  Brejecka  - Piwek  odpowiedziała, że  1500zł, dodała, że  należałoby  przeprowadzić  pogadanki, uświadomić  młodzież  i  rodziców.

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  Kazimierz  Szary  powiedział, że  decyzje  finansowe  podejmuje  wójt, burmistrz i rada, natomiast  my  możemy  składać  deklaracje, ale  nic  więcej, budżet  na ten  rok jest  przyjęty, ewentualnie  możemy  pomyśleć  o  przyszłym  roku.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał, że  godne  poparcie  dla  inicjatywy, ale  wszystko  rozbija  się  o  środki  finansowe.

ad.4

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Kierownik Warsztatów  Terapii Zajęciowej  w  Bielicach  Marię  Mazurkiewicz  o przedstawienie  sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków  finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2010.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  poinformował, że  pani  Kierownik  Anna  Mazurkiewicz  odchodzi  na  emeryturę  i  kończy  z  nami  współpracę, dlatego  należą  jej się  słowa  uznania  i  podziękowania  za  włożona  pracę  w  utworzenie  Warsztatów.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.6 i 7

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Jerzego  Krigera  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  o przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za  IV   kwartały  2010 r.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował, że  przedstawił  także  informację  o  działalności 

SP ZOZ w  Mogilnie, ponadto  NFZ nie  zapłacił  za  nadwykonania   na kwotę  568 tys. zł , nie  podpisał  kontraktów  na  wszystkie poradnie  w  Strzelnie, będziemy się  odwoływać i  składać  ponownie  wnioski, będziemy  dążyć  do  wygaszania  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego, ponieważ nie  da  się  dalej  pokrywać  strat.

Członek Komisji Witold  Pochylski  pytał, jaki   jest   koszt  miesięczny  utrzymania  ZOL i  jak  długo  trwałaby  likwidacja  działalności ?

Dyrektor  Jerzy Kriger  odpowiedział,  że  140 tys. zł, a  likwidacja  rok. Następnie  dodał, że od 1marca br.  wchodzą  nowe zasady NFZ  o  dyżurach  nocnych  lekarza i  pielęgniarki, jednego  na  50 tys. mieszkańców, dlatego  zwróciliśmy  się  do  gmin  o wsparcie  finansowe aby  utworzyć  drugi  pkt. opieki  nocnej  w  Strzelnie, ale  od  Burmistrza  Mogilna  otrzymaliśmy odpowiedź, że  z braku  wolnych  środków  finansowych  w  I półroczu br.  nie  jest wstanie   nas  wesprzeć. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 8

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Skarbnik Powiatu  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r. 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Agatę  Matyjasik  pełnomocnika  Starosty  ds. Unii  Europejskiej  o  przedstawienie   informacji  o przystąpieniu  do  programów  unijnych i uzyskanych  środkach  na  ich realizację.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  nie  które  wnioski są  już  pozytywnie  ocenione, a     też   takie  które nie  zostały  zaakceptowane?

 

Pełnomocnik  ds. UE Agata  Matyjasik , odpowiedziała  że  tak, min. na  drogę  Orchowo – Ostrowo ponieważ  projekt  nie  zawiera dodatkowych rozwiązań ,  jak   zatoczki, zjazdy itp., a  takie projekty  były  brane  pod  uwagę.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 10

Następnie Przewodniczący  Komisji  poprosił  inspektor  Joannę  Casparii- Filipiak  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  prosił  o  informację  o  zawodach sportowych,  które  odbywają  się  w  naszych  szkołach, czy  ośrodkach, ponieważ  nie mamy  wiedzy  i  nie  możemy  uczestniczyć. Następnie  pytał, ile  kosztują  poszczególne  imprezy, ulotki, foldery? – powinno  to  być  rozpisane  kwotowo.

Inspektor  Joanna Casparii- Filipiak  odpowiedziała, że  nie  wszystkie  imprezy  da  się  określić  dokładnie,  ponieważ  często koszty  ulegają  zmianie, bywa tak, że  tylko  finansujemy  nagrody, puchary.

ad. 11

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   Andrzeja  Konieczkę  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak uznał, że  program  powinien  być  przesunięty na  następną  sesję.

Przewodniczący  Komisji  powiedział, że  Komisja  otrzymała  miesiąc  wcześniej  materiały.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  dodał, że  projekt  przeszedł  przez  Zarząd  i  informacja  została przesłana  do  szkół.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  należy  jak  najszybciej  dotrzeć  do  uczniów,  może  poprzez  parafie.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   powiedział , że   jeździmy  i  informujemy  dyrektorów  gimnazjów.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  należałoby    informację  wyróżnić  na  naszej  stronie  internetowej.

Przewodniczący  Komisji  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji,

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.

ad. 12

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                     Przewodniczący   Komisji

                                                                                             

                                                                                         Krzysztof  Mleczko

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:32:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:32:40
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:33:06
Ilość wyświetleń:443
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij