Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 4/2011

PROTOKÓŁ Nr 4/11

                      z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki I  Finansów i

                                Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia

                                        Rady  Powiatu w  Mogilnie

                                       z   dnia  26 stycznia   2011r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

        1.   Otwarcie.

        2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

        3.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

        4.  Opiniowanie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

              stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat

              Mogileński.

5.       Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście Mogileńskim.

6.       Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014.

7.       Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim.

8.       Opiniowanie   sprawozdania  z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku Komisji.

9.       Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

  1. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

11.   Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu 

 Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata 

 2011– 2015.

12.   Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 - 2018.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011.
  2. Sprawy różne.

15.   Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący Komisji  wspólnych  Mirosław  Leszczyński  poprosił  Naczelnika  Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o   przedstawienie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat  Mogileński.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  sprawozdanie i  dodał, że  jako  Powiat nie  musimy  dokładać , a  wskaźniki   mamy  wyższe  niż  przewiduje   Karta Nauczyciela.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki   stwierdził,  że  ze  sprawozdania  wynika, że  mało  jest  zatrudnionych  stażystów.

Naczelnik Andrzej  Konieczka , odpowiedział, że     zatrudniani.

Komisje  nie  wniosły uwag.

ad.5

Przewodniczący Komisji  wspólnych  przedstawił  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście Mogileńskim. Komisje  nie  wniosły uwag.

ad. 6

Przewodniczący Komisji wspólnych  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014. Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 7

Następnie  Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim. Komisja Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury   zaproponowała  ze  swojego  grona  dwóch  radnych , pana  Wojciecha  Barana i  Andrzeja  Siwka, następnie  zapytał czy  Członkowie  Komisji   wspólnych   mają  inne  propozycje, Komisje  nie  wniosły   innych propozycji  , a  głosowanie  w  tej  sprawie  postanowiły  przenieść  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 8  

Przewodniczący   Komisji   wspólnych   przedstawił  Sprawozdanie  z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku   przez  Komisję  Rewizyjną. Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący Komisji   wspólnych   przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański , poinformował  że w  projekcie  planu   pracy  Rady  zostanie  przesunięty Powiatowy  Program  Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014  z  miesiąca  lutego  na  styczeń br. 

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 10

Przewodniczący Komisji  wspólnych   przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011., jednocześnie  zapytał  czy  członkowie  Komisji   wnoszą   uwagi   do  planów  Komisji ?  - Komisje  nie  wniosły  uwag. Przewodniczący  dodał, że  w  planie  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  został  przeniesiony  temat  z  listopada  na  miesiąc  kwiecień.

ad.11

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie   Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie  Powiatowego  Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2011– 2015.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  poinformowała, że  opracowanie  takiego  programu  to  wymóg  ustawowy,   jest  to  program  dość  ogólny, ale  obejmuje  najważniejsze  założenia przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  i chroni    ofiarę  przemocy w  swoim  miejscu  zamieszkania  i  powoduje, że  sprawca  przemocy  musi  się  z  niego  wynieść. Zespół interdyscyplinarny  powołują  gminy  i  działa on  przy  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie,  który  służy  społeczności  Powiatu, ale  także  gminom  ościennym.    

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska , pytała  czy  jest  więcej  potrzebujących  niż   miejsc?

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała, że zdarza  się  że  w  ramach  współpracy  prosimy  o  pomoc  OIK w  Inowrocławiu,  ponieważ     sytuacje, które  nie  mogą  czekać.

Z –ca  Przew.   Komisji  Gospodarki i Finansów  Krzysztof  Szarzyński  dodał , że  od  tego  roku  można  pozyskać  środki  na  rehabilitację,  czy  PCPR  wystąpił  z  takim  wnioskiem?

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała, że  wystąpimy  z  wnioskiem.

Komisje  nie  wniosły    uwag  i poprawek.

ad. 12

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 – 2018, jednocześnie  dodała,  że  zwiększą  się dochody i  wydatki, ponieważ  otrzymaliśmy  dofinansowanie z  Urzędu  Marszałkowskiego,  które  zostanie   przeznaczone  na  drogę  powiatową   Mogilno - Chabsko i  utwardzenie  placu  postojowego   przy  ul. Ogrodowej  700m2.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że  zaakceptowany  został program  dla  warsztatów szkolnych  w  Strzelnie, tzn. powstanie  nowy  budynek, będą  się  w  nim  uczyć  praktycznego zawodu  uczniowie   MOW – u i ZSZ w Strzelnie.

Członek Komisji  Stanisława  Łagowska  powiedziała, że  jest  zdziwiona  samowystarczalną  subwencją  w  Powiecie, że  wystarcza  na  bieżące  utrzymanie.

 

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  ma  wątpliwości  czy  zmiany  dotyczące  warsztatów  szkolnych  powinny  być    podejmowane  na  obecnej  sesji, a  nie  na  kolejnej,  nie  powinniśmy  brać  pod  uwagę te 10% z  Urzędu  Marszałkowskiego, chyba  coś  się  niedobrego   dzieje z  naszym  wnioskiem ,  że   zmieniła   się  koncepcja!

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  28 grudnia 2010r. Marszałek  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  podał   w  Internecie  informację, że   zmieniają   się  kryteria  wniosków, dlatego  przygotowujemy   się  z  potencjalnym  projektantem   części  użytkowej,  aby zorientować  się  w  czasie  tzn. ile  by    trwało  wybudowanie  z  wyposażeniem.

 

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki, na  złożenie  wniosku  mieliście  2  tygodnie  w  październiku ubiegłego  roku.

 

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański , powiedział, że  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  wiedziała  o  zmianie  koncepcji.

 

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki,  powiedział, że  tym  powinien  zająć  się  Zarząd Powiatu.

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, zwrócił  się  do  Naczelnika  Andrzeja  Konieczki, aby   wcześniej    sygnalizować, a  nie  teraz  stoimy  pod  presją  czasu.  

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska  powiedział, że  powinniśmy  się  zastanowić, czy  budować,  czy  remontować – ja  uważam,  że budować.

 

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  wizualną  prezentację projektu.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  przedstawimy  projekt.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, pytał, czy  Zarząd  zastanawiał  się  nad  koncepcją  publiczno – prywatną?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  nie  było  takiej  potrzeby.

Przewodniczący Komisji wspólnych  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Gospodarki i Finansów.

ad. 13

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła   projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w   budżecie  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011. Komisja  nie  wniosła  uwag  i  poprawek.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Gospodarki i Finansów .

 

ad. 14

W  sprawach  różnych Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował , że należy  się  pochwalić, ponieważ    nasze  Technika i Liceum  zajęły dobre miejsca  w rankingu  szkół  Województwa,   Technikum  Bielice 7  miejsce, a  w  145w  kraju , następnie  Technikum   Mogilno 13  w  Województwie a ponad 200  w kraju, następnie Liceum  Ogólnokształcące w Strzelnie 36 w  Województwie, a ponad 400 w  kraju. Ponadto  powiedział, że  myślimy  o  zainicjowaniu  spotkania  z  gminami  w  sprawie  ujednolicenia  książek  w  naszych  szkołach , chociażby  pod  kątem  przyszłej  matury, aby  uczniowie  mieli  równe  szanse.  

 

ad. 15

Przewodniczący Komisji wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                 Przewodniczący   Komisji Wspólnych

                                                                                                                             Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:29:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:30:40
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:31:26
Ilość wyświetleń:361
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij