Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 7/2011

PROTOKÓŁ  Nr  7/11

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                    RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

        odbytego w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

                                       w Mogilnie ul. Konopnickiej 20

                                         w  dniu   26 kwietnia   2011r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołów  z ostatnich posiedzeń.

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.
  2. Przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2010 rok.
  3. Omówienie  spraw  związanych  z działaniami  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii w  razie  wystąpienia  chorób  przenoszonych przez  zwierzęta.
  4. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
  5. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
  6. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
  8. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
  9. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy.
  10. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

14.   Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad. 3

Komisja przyjęła 3 głosami za i 1 wstrzymującym  się  protokoły z ostatnich posiedzeń.(W. Baran)

 

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru Budowlanego Macieja  Matuszkiewicza  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.

Inspektor  Maciej Matuszkiewicz  powiedział, że  sprawozdanie  przedstawia  analizę  całego ubiegłego roku, przeprowadzone kontrole i  inspekcje utrzymania obiektów, katastrofy budowlane naturalne, losowe, ale także zawinione. W zeszłym tygodniu  został  zamknięty  były  młyn, obiekt należący  do  GS Mogilno, ponieważ  jego użytkowanie  było nie zgodne z   zasadami bezpieczeństwa.

Kontrola  obiektu  została  przeprowadzona  wspólnie  ze  Państwową  Powiatową  Strażą  Pożarną  w  Mogilnie.

Członek  Komisji  Jakub Dąbek pytał, czy  decyzje o rozbiórce obiektów się  dokonały?

Inspektor  Maciej Matuszkiewicz  odpowiedział, że  trzy  rozbiórki  się  dokonały , a czwarta  w toku.

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski  pytał, czy  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru Budowlanego  posiłkuje  się  Prokuraturą?

Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz odpowiedział, że  czasami  tak, jak  nie  skutkują  wezwania do  usunięcia  nieprawidłowości   użytkowania  obiektu, czy  samowoli budowlanej, tak  było w  Lubstówku, w  przypadku  obiektu  GS  można  zmienić  użytkowanie  obiektu  po  jego  dostosowaniu  do  zaleceń pokontrolnych.

Członek  Komisji  Jakub  Dąbek  pytał, czy  młyn  GS nie  miał  sposobu  użytkowania?

Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  , powiedział, gdy  by  miał, to  nie  zostałby  zamknięty, dlatego  nie  można  było  pozwolić  na  to  aby  doszło do  jakiegoś  nie przewidzianego zdarzenia.

Przewodniczący  Komisji poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji   poprosił  Z – cę Komendanta  PPSP w  Mogilnie Radosława  Gałczyńskiego o przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2010 rok.

Z- ca Komendanta Radosław Gałczyński  powiedział, że przedstawiona   analiza  zawiera  szczegółowe  dane  z  pracy Straży Pożarnej za rok 2010, jednocześnie  poprosił o pytania  z  zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych .

Członek Komisji Wojciech Baran zapytał, czy  Komendant  widzi jakieś  zagrożenia pożarowe  mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej ?

Z-ca Komendanta Radosław  Gałczyński powiedział, że największym  utrudnieniem  dla  Straży  Pożarnej są  drogi  dojazdowe  do  budynków  i  hydrantów, zaparkowane  na  nich  samochody , zwłaszcza przy  blokach,  nikt  tego  nie  przestrzega, a przecież  jest  rozporządzenie w  sprawie  dróg  dojazdowych do  budynków  w  razie  zagrożeń.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał  dalej, czy  ilość i  sprawność  hydrantów  jest  sprawdzana?

Z –ca Komendanta Radosław  Gałczyński  powiedział, że  możemy  sprawdzić ilość  hydrantów  zewnętrznych na osiedlach.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.

 

ad.6

Przewodniczący  Komisji   poprosił Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Mogilnie Alicję Wujkowską  o  omówienie  spraw  związanych  z działaniami  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii w  razie  wystąpienia  chorób  przenoszonych przez  zwierzęta.

Z-ca PLW Alicja  Wujkowska  powiedziała, że  działania Powiatowego Lekarza  Weterynarii  polegają  na  kontroli  zwierząt  i  ich  szczepieniu, sprawdzeniu  legalności  ubojni, interwencji    w  razie  nielegalnego  uboju.

Przewodniczący  Rafał  Woźniak   pytał, czy     ubojnie, które nie  spełniają   warunków?

Z- ca PLW Alicja Wujkowska  zdarzyło się, ubojnia  dziczyzny.

Członek Komisji  Wojciech Baran , pytał  czy  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii robi  w  kierunku  wścieklizny lisów?

Z- ca PLW Alicja Wujkowska   odpowiedziała, że  prowadzone    szczepienia i  monitoring , tzn. rozrzucane    w postaci  karmy , a następnie  monitorujemy, wyłapujemy  kilka i badamy  pod  względem wścieklizny.

Członek Komisji  Wojciech Baran , zapytał  czy  wykryto  jakieś  choroby od zwierzęce?

Z- ca PLW Alicja Wujkowska   powiedziała, że  wykryto  włośnicę  w  Gminie  Jeziora Wielkie, następnie    zdarzyła  się    isteria   przy  produkcji  spożywczej  oraz  kilka  przypadków  choroby  Pryszkiego.

Przewodniczący  Komisji podziękował  za  przedstawienie  informacji.

 

ad.7

Przewodniczący   poprosił  o  przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim inspektor Wydziału Ochrony Środowiska , Architektury  i Budownictwa, Rolnictwa  oraz Leśnictwa   Ewę  Kicińską .

Inspektor  Ewa  Kicińska  powiedziała, że   wszystkie dane   zapisane  w  informacji   zostały zebrane z  gmin  i zakładów  obsługujących  rolnictwo.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran zapytał  ile  jest  gospodarstw   agroturystycznych   w  Powiecie?

Inspektor  Ewa  Kicińska  odpowiedziała, ze  nie  ma  takich  danych, ale  zobowiązuje  się  dowiedzieć  i  poinformuje  na sesji.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  informacji.

 

ad.8

Przewodniczący  Komisji    przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r., następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji, wstrzymało  się  2 członków  Komisji ( w. Baran, J. Dąbek)

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018., a  następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Komisji, wstrzymało  się  2 członków  Komisji ( w. Baran, J. Dąbek)

 

ad. 10

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", poinformował, że  należałoby  zaproponować  kandydata, zapytał  czy członkowie  Komisji  zgłaszają propozycję?  -  z  braku  propozycji , poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 5  członków  Komisji.

 

ad. 11

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 5  członków  Komisji.

 

ad. 12 

Sekretarz   Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało 5  członków  Komisji.

 

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego, następnie  poddał pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 14

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                     Rafał  Woźniak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:16:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:17:37
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:17:37
Ilość wyświetleń:385
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij