Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 5/2011

PROTOKÓŁ  Nr  5/11

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                    RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

        odbytego  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych w Mogilnie ul. Konopnickiej 20

                                         w  dniu   22 marca   2011r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak, które  odbyło  się  w  Komendzie  Powiatowej  Policji w  Mogilnie.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.    Otwarcie.

      2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.    Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg   

             i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

      4.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      

             w Mogilnie za 2010r.

5.      Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.

8.      Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

15.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad. 4,5,6 i 12

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r. Kierownik  Marię  Konkiewicz.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie, jednocześnie  dodając, że  w  2010 roku w Powiecie Mogileńskim   funkcjonowało 51  rodzin zastępczych,  w  których  przebywa  85 dzieci.  Największa  część  środków Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie  przeznaczona  jest na pomoc rodzinom  zastępczym,  w  dalszej kolejności  na  zagospodarowanie  wychowankom, na  usamodzielnienie, na kontynuowanie  nauki  przez  wychowanków. Rodziny  zastępcze    przeładowane, możliwe że  w przyszłości będzie potrzeba stworzenia ośrodka dla dzieci, które  nie mogą znaleźć się  w rodzinach zastępczych.

Członek  Komisji Wojciech Baran  pytał, czy  rodzinom  udziela się  pomocy  psychologa, aby  pomóc w  trudnych sytuacjach?

Kierownik Maria  Konkiewicz, staramy  się  dopasowywać  rodziny  do  dzieci  pod  względem chociażby charakterów.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz  omówiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011, jednocześnie  dodała, że  złożonych  wniosków  jest  bardzo  dużo, a  możliwości  ich  zrealizowania     niewielkie, dlatego  uznaliśmy  że  będą  rozpatrywane  wnioski  na  likwidację  barier  architektonicznych. Związaną  z  wykazem  kolejno    przedstawiła  projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.

Przewodniczący  Komisji  poddał   projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

Kierownik Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r., jednocześnie  dodała, że  Ośrodek  spełnia swoje  zadanie  dla  mieszkańców  powiatu, ale  także  dla  Gminy  Orchowo.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

ad.13

Kierownik Maria  Konkiewicz  kolejno  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

ad.7

Przewodniczący  poprosił Przewodniczącą  Magdalenę  Jańczak – Konopę  o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.

Przewodnicząca  Magdalena Jańczak – Konopa poinformowała, że  Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje  Powiat  Mogileński  i  Powiat Żniński, ponieważ  podpisaliśmy  umowę  na  4 lata, jednocześnie  powiedziała, że  zdarzają  się  odwołania  do  Wojewódzkiego  Zespołu, ale  najczęściej decyzje przez nas wydane     podtrzymane.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

ad.8

Przewodniczący  Komisji  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską  o  przedstawienie  sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”, dodała  że  w  Powiecie  jest zarejestrowanych  95 Stowarzyszeń w  KRS-ie. Co roku organizacje pozarządowe na  wydzielone zadania składają  wnioski, w których  przedstawiają  20 % wkładu  własnego, te których wnioski zostaną  pozytywnie zaopiniowane przez  powołana Komisje  otrzymują  najczęściej 80% dofinansowania.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.  

ad.3

Przewodniczący  Komisji  poprosił Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych   Piotra  Ficera   o  przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania  dróg  i  oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Dyrektor Piotr  Ficer  powiedział, że  społeczeństwo  chce mieć  dobre  drogi  nie  tylko  powiatowe, ale  gminne , wojewódzkie i krajowe. Stan  dróg  powiatowych  po  zimie jest zły,  stan nawierzchni  około 40 km  do wymiany. Oprócz   nadmiernych  opadów dochodzi  natężenie ruchu , aby  porównać  to  w  latach osiemdziesiątych, to  po  drogach  jeździło 1,5 ml  samochodów  obecnie  16 ml, cały  transport  odbywa  się  po  drogach, a  powinien  także  odbywać   się  koleją, czy drogą  wodną. Jeżeli  nie  zmieni się system finansowania   dróg, to  za  5  lat  nie  będzie  w ogóle dróg. Apeluje  o  ograniczenia  tonażu  i transportu  tranzytowego   na  drogach  powiatowych, taki  wniosek  powinien  wrócić  pod  obrady  Rady, obecnie  aby  informować  kierowców  o  stanie  dróg, wydaliśmy  na  znaki 250 tys. zł. Przełomów  na  naszych drogach jest  21, tak wysokiego poziomu  wód  gruntowych  i podtopień nie  było  od  30 lat, 70 %  będziemy wstanie  wyremontować  w  technologii  uproszczonej, 30 % gruntowej.

Członek  Komisji Wojciech Baran zapytał, ile na remonty po zimie?

Dyrektor  Piotr Ficer odpowiedział, że 420 tys. zł.

Członek Komisji Wojciech Baran  pytał, co to są   brygady patrolowe?

Dyrektor  Piotr Ficer powiedział, że  są to  3 osoby patrolujące i kontrolujące nasze drogi, określają uszkodzenie  drogi, które   najczęściej  klei  się   masą na zimno.

Przewodniczący  Komisji  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków  Komisji.  

Wstrzymał  się  1 członek Komisji.(W. Baran)

ad.10

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  dotyczy  to  projektu  w ramach współpracy samorządów,  pompowania  wody z  kopalni odkrywkowej do  Jeziora Ostrowskiego w naszym   powiecie  i  jezior z  Województwa  Wielkopolskiego współfinansowanego  przez  samorządy.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji. 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Skarbnik   Powiatu  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków  Komisji,

Wstrzymał się  1 członek  Komisji.(W. Baran)  

ad.11

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Przewodniczący  Komisji  poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków  Komisji. 

Wstrzymał się  1 członek  Komisji.(W. Baran)  

ad.14

Skarbnik Karina Kostyra  kolejno  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia  dotacji w 2011r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący  Komisji  poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków  Komisji.  

Wstrzymał się  1 członek  Komisji.(W. Baran)  

ad.15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                     Rafał  Woźniak

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:14:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:14:36
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:15:06
Ilość wyświetleń:243
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij