Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 5/2011

                                                            PROTOKÓŁ  Nr  5/11

                                 Z POSIEDZENIA   KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                                   oraz   KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   22 marca   2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

      1.   Otwarcie.

      2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.   Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

4.   Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania

      dróg  i  oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r.

 1. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o

Niepełnosprawności za 2010r.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
 2. Omówienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
 3. Omówienie  projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 4. Omówienie  projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
 5. Omówienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.
 6. Omówienie  projektu uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Omówienie  projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 8. Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z ostatniego posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych   Piotra  Ficera   o  przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania  dróg  i  oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Dyrektor Piotr  Ficer  powiedział, że  wszyscy  chcą mieć  dobre  drogi  nie  tylko  powiatowe, ale  gminne , wojewódzkie i krajowe. Stan  dróg  powiatowych  po  zimie jest zły,  stan nawierzchni  około 40 km  do wymiany. Oprócz   nadmiernych  opadów dochodzi  natężenie ruchu , aby  porównać  to  w  latach osiemdziesiątych, to  po  drogach  jeździło 1,5 ml  samochodów  obecnie  16 ml, cały  transport  odbywa  się  po  drogach, a  powinien  także  odbywać   się  koleją  czy  wodą. Jeżeli  nie  zmienimy  finansowania  dróg, to  za  5  lat  nie  będzie  w ogóle dróg. Apeluje  o  ograniczenia  tonażu  na  drogach  powiatowych, taki  wniosek  powinien  wrócić  pod  obrady  Rady, obecnie  aby  informować  kierowców  o  stanie  dróg, wydaliśmy  na  znaki 250 tys. zł.

Członek  Komisji Stanisława  Łagowska, pytała  czy  wszędzie    takie  przełomy  jak  w  Mierucinie?

Dyrektor  Piotr  Ficer odpowiedział, że jest  wiele  takich  dróg, min. Wszedzień – Chałubska , tak kiedyś  budowano, podłoże  wapienne  nie  przystosowane  do  takich natężeń  i  podtopień.

Członek Komisji  Stanisława Łagowska zapytała, w  jaki  terminie   Dyrektor  przewiduje  remont  drogi  w Mierucinie?  

Dyrektor  Piotr Ficer  powiedział, że  przewiduje   30 dni.

Członek  Komisji Stanisława  Łagowska  powiedziała, że  należy  zmusić  Policję  do  kontrolowania samochodów  ciężarowych, które w ogóle  nie  powinny  poruszać  się  po  drogach  powiatowych, a  do  tego  często  mają  przekroczony tonaż. Następnie  pytała, czy  jest już  dokumentacja  na  ul. Szkolną  w  Dąbrowie.

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  zamontowanie  wagi  należy  do  zarządcy  drogi, natomiast  Policja  zna  dopuszczalność  obciążenia  kategorii dróg, jeśli  chodzi  o  dokumentację  na  ul. Szkolną  to  będzie  we  wrześniu, realizację  przewidujemy  w 2012 roku.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, że  do  tragicznych  dróg  należy też  droga  Słaboszewko – Brudno, jak  wiemy  wody  gruntowe  na  bardzo  wysokim  poziomie.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział, że  stopniowo  będziemy  wykonywać  remonty lub  naprawy  cząstkowe.

Przewodniczący Komisji  podsumowując  dyskusję, powiedział, że  drogi i  melioracja   to główny  temat  zebrań wiejskich.

ad. 5 , 6 i 7

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r.Kierownik  Marię  Konkiewicz.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie, jednocześnie  dodając, że  w  2010 roku w Powiecie Mogileńskim   funkcjonowało 51  rodzin zastępczych,  w  których  przebywa  85 dzieci.  Największa  część  środków Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie  przeznaczona  jest na pomoc  tym  rodzinom,  w  dalszej kolejności  na  zagospodarowanie  wychowankom, na  usamodzielnienie, na kontynuowanie  nauki  przez  wychowanków.

Członek Komisji  Stanisława  Łagowska pytała  co  to za  pomoc  na kontynuowanie  nauki?

Kierownik Maria  Konkiewicz  odpowiedziała, że  jest  to  pomoc  dla  wychowanków, którzy  kontynuują  naukę  do  25  roku  życia.

Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz przedstawiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011, największe  zainteresowanie  jest  turnusami  rehabilitacyjnym  złożonych  wniosków  jest  na  1 ml zł, ale  uznaliśmy, że nie  jesteśmy  wstanie wybrać  z  tak  dużej  ilości wniosków najbardziej potrzebujących, bo  trudno  zdecydować i  sprawiedliwie  podzielić  tą niewielką  kwotę tj. 148tys. zł do  potrzeb, postanowiliśmy  środki  przeznaczyć  na  sprzęt  ortopedyczny  i   likwidację  barier  architektonicznych  dla osób  z  orzeczeniem  o  stopniu niepełnosprawności.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska pytała, jakie  środki  przeznaczone    na  Warsztaty  Terapii Zajęciowej?

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała, że   jest  to  dotacja,  środki  znaczone   przeznaczone  dla  Warsztatów. Następnie  omówiła  sprawozdanie  z  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie, którego  działalność  służy  osobom  w  sytuacjach  kryzysowych, nie  tylko  z  naszego  Powiatu, ale  ościennej  Gminy  Orchowo.

ad. 8

Przewodnicząca  Zespołu  ds. orzekania  o  niepełnosprawności  przedstawiła  sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r,  poinformowała,  że  zespół  obsługuje  dwa  powiaty, nasz  i żniński, wydano 1081 decyzji dla osób z  terenu  Powiatu  Mogileńskiego i 1155  dla  osób  z Powiatu  Żnińskiego.

ad.9

Przewodniczący  Komisji  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską  o  przedstawienie  sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska  pytała, dlaczego brała  udział Biblioteka Miejska i Miejski Dom Kultury?

Referent  Izabella Rogowska odpowiedziała, ponieważ do ubiegłego  roku  były  takie  przepisy, obecnie  ustawodawca  zmienił to  i  mogą  brać  udział  tylko  organizacje  pozarządowe.

Członek Komisji Stanisława  Łagowska  pytała  dalej, czy  było  dużo  wniosków?

Referent  Izabella Rogowska  w sumie  15 wniosków, 1  zrezygnował, dwa  odpadły  z  przyczyn  merytorycznych.

ad. 11

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę o przedstawienie  projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  dotyczy  to  projektu  pompowania  wody z  kopalni odkrywkowej do  jeziora z naszego  powiatu i  jezior  Województwa  Wielkopolskiego współfinansowanego  przez  samorządy.

Członek Komisji Stanisława  Łagowska  stwierdziła, że  kopalnia  jest  bogata, a  swoją  odpowiedzialność  przerzuca  na  samorządy, należało  zmusić  kopalnię  aby  zapłaciła w  całości  za  projekt  i  inwestycję,  jestem  przeciwna  na  wspieranie  silnego  przedsiębiorstwa,  a    środki  przeznaczyłabym   na  drogi.

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  jest  to  odtwarzanie  przyrody, do końca  nie  wiemy  czy  to  wina  kopalni,  że  w  jeziorach ubyło  tyle  wody.

Skarbnik  Karina  Kostyra, ten  temat przewijał  się od  2007 roku  i  było  to  zagwarantowane  w  funduszach  ochrony środowiska, natomiast  samorządy  wspomagają.

Członek  Komisji  Stanisława   Łagowska  dodała, że  te  środki   nie słusznie    od  nas  wyciągane.

Członek Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, ze  popiera  stanowisko  radnej.

 

 

ad. 10

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska pytała, czy  znaleziono  firmę, która  opracuje  strategię?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka, odpowiedział, że  będzie  to  firma  z Rypina.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska, pytała  dalej  czy  została  przeprowadzona  analiza  przez  Dyrektora  SPZOZ, jak  będzie  w  przyszłości  wyglądał  szpital,  jakie i  gdzie będą  oddziały ?- ponieważ  tyle  idzie  pieniędzy  na  szpitale, a  ich  nie  widać, nikt nie jest  w  stanie  utrzymać  dwóch  szpitali, czy  słuszne  jest  wydawanie teraz   pieniędzy, jeżeli  za  kilka lat  może  okazać  się, że  to  wszystko „psu  na  budę”, jak  można  tak  zadłużać  szpital, powiat  tego  nie  udźwignie.

Skarbnik Karina  Kostyra, powiedziała, ze Sejm  uchwalił  ustawę  o  lecznictwie i  o przekształceniu  SPZOZ –ów,  dlatego trwają  rozmowy i  rozważa  się  koncepcję  zamknięcia  jednego ze szpitali.

ad.12

Kierownik Maria Konkiewicz   przedstawiła  projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 13

Kierownik Maria Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 14

Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia  dotacji w 2011r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska pytała, ile  zostało  złożonych  wniosków?

Skarbnik  Karina  Kostyra powiedziała, że  zostały złożone  3  wnioski, odpadł  wniosek  Klasztoru, ponieważ  nie  pokazano  udziału  własnego, a  takie    wymogi.

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

                                                                                             

                                                                                  Mirosław  Leszczyński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-02 09:16:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-02 09:16:44
Ostatnia zmiana:2011-08-02 09:16:50
Ilość wyświetleń:295
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij