Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 6/2011

PROTOKÓŁ  Nr  6 /11

Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

RADY POWIATU  W  MOGILNIE

z  dnia 24 marca 2011r.

 

               

W posiedzeniu  udział wzięło 3 członków  Komisji, co wobec 5 osobowego składu komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. (nieobecne Radne - S. Łagowska i A. Ziółkowska)

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński, który powitał obecnych.

Członkowie komisji oraz goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

4.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r.

6.       Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.

8.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.

9.       Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

16.   Wolne głosy.

17.   Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

18.   Zakończenie.

 

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 


 

 

ad.3

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński podziękował Dyrektorowi za utrzymanie stanu dróg, za mobilność i w niedziele i święta, ponieważ były szczególne warunki atmosferyczne. Można byłby dopracować kwestię możliwości dojazdu gimbusów szkolnych, poza tym wszystko jest w porządku. Przewodniczący zapytał, kto będzie wykonywał remonty cząstkowe?

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie wyjaśnił, że przetarg na remont ulicy Kościuszki wygrała firma Alstal, która będzie również wykonywała remonty cząstkowe  w Gminie Jeziora Wielkie, natomiast w Gminie Dabrowa i Mogilno – firma El Kajo sp. z o.o.. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie przedstawił zebranym informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym. Zdaje sobie sprawę z sytuacji globalnej i wielu oczekiwań społecznych, ale z drugiej strony stajemy się bezradni – dodał. Zgodnie z procedurą finansową należy przyjmować informacje o konieczności remontów i zapisywać do planu na rok kolejny, czasem staramy się jednak zrobić inaczej, wykonać coś własnymi siłami, szybciej. Budżet na dziś nie wystarcza, stan wód gruntowych jest bardzo wysoki i dokonał zniszczeń, zalane są nie tylko drogi, ale i rowy.  Cała wina zrzucana jest na drogowców, ale pamiętamy, że rowy są do odprowadzania wody z jezdni, ale niestety spływa woda z pól. Zarejestrowaliśmy do tej pory 23 duże przełomy dróg – to drogi zadania, odnowienie 1m2 kosztuje 180 zł  - na dzień dzisiejszy to ok.0,5 mln.zł. To diagnoza wstępna, ale niestety jest zbyt wilgotno, grunt musi być suchy, aby odniosło to właściwy skutek. Mogę tylko apelować o zrozumienie.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał o działania w kwestii zalanej drogi w Rzadkwinie.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie wyjaśnił, że w tym miejscu woda nie pochodzi z drogi, ale z pól. Nie ma tam odpowiedniej gospodarki wodnej, można byłoby wszcząć postępowanie administracyjne, jednak Dyrektor nie chciałby wywoływać szumu społecznego.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński poruszył sprawę oznakowania dróg w związku z remontem drogi w Bonisławiu oraz konieczności oznakowania Ratowa. Kolejna sprawa to ograniczenie prędkości na wjeździe do Strzelna.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie zapewnił, że oznakowanie zostanie zainstalowane. Natomiast droga w Strzelnie nie jest pod moja jurysdykcją. Oznakowanie dróg jest bardzo ważne. Z ubolewaniem Zarząd patrzy na oznakowanie kierunkowe w powiecie, ale też potrzeba czasu i środków na nowe znaki poprzedzone oczywiście planem ich rozmieszczenia, ponieważ oznakowanie jest dla mieszkańców nie dla przyjezdnych. Do ZDP skierowano mnóstwo wniosków o odszkodowania, ale stwierdzam, że nie stosujemy się do oznakowania i niestety nikt nie chce sie do tego przyznać. Droga w Wszedniu została naprawiona.

 

ad.4

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.

 

W związku z nieobecności przedstawicieli KPP w Mogilnie pytań do sprawozdania nie było.

 

ad.5

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r.

Uwag i pytań nie było.

 

 

 

 

 

ad.6

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mogilnie przyjęła wnioskuje do Zarządu Powiatu o rozpatrzenie możliwości dofinansowania programu dla ofiar przemocy w rodzinie w formie grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2011-2015

 

ad.7

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.

Uwag i pytań nie było.

 

ad.8

Magdalena Jańczak –Konopa Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał czy zespól boryka sie z jakimiś problemami?

 

Magdalena Jańczak –Konopa Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśniła, że brakuje tylko rąk do pracy, poza tym nie ma problemów, zespól pozyskuje nowych specjalistów a sprawy rozpatrywane są terminowo.

 

ad. 13

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011. Program został przygotowany w oparciu o wcześniej przygotowany wykaz potrzeb.

Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.14

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał w kwestii możliwości dofinansowani turnusów rehabilitacyjnych z środków UE?

 

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz wyjaśniła, że jest możliwość, jeśli niepełnosprawny bierze udział w programie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a przez rok uczestniczy w naszych grupach wsparcia. Abstrakcyjnie to nie jest dla osób chorych i to środki zaledwie dla 7 osób. Ludzie są niecierpliwi, ponieważ czekaj po 2 lata. Niestety sytuacja jest taka, ze nie ma, z czego dzielić, wniosków jest bardzo dużo a środków nie wystarcza.  Kierownik podziękował Przewodniczącemu Komisji za przysłanie pracownika, który pomógł wykonać remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

ad.9

Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał czy jest większa możliwość informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach finansowania czy szkoleniach.

 

Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że wszystkie informacje są umieszczane na stronach internetowych powiatu. Wiele organizacji podało swoje namiary mailowe i jeśli tylko zaistnieje taka możliwość są na bieżąco informowani o możliwości udziału w konkursach zgodnie do swojej działalności statutowe. W najbliższą środę na ulicy ogrodowej odbędzie sie szkolenie dla organizacji. Szkolenie odbędzie się w godzinach popołudniowych, aby każdy pracujący mógł w nim uczestniczyć. Mamy doświadczenia z poprzednich szkoleń gdzie frekwencja nie była duża, dlatego zmiana godziny. Na szkoleniu min. pokażemy jak wypełniać wnioski, gdzie szukać informacji, poprosimy o wypełnienie ankiety kontaktowej, porozmawiamy o możliwościach pozyskania środków i innych sprawach.

 

ad.10

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

Uwag i pytań nie było.

Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.11

Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Uwag i pytań nie było.

Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.12

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Uwag i pytań nie było.

Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.15

Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uwag i pytań nie było.

Komisja 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.16

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński zapytał Wicestarostę jak daleko posunęły się prace w zespole opracowania koncepcji restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim?

Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński wyjaśnił, ze komisja pracuje. Odbyło się posiedzenie wyjazdowe do szpitala w Żninie, gdzie funkcjonuje szpital w formie spółki, można tutaj skorzystać z ich doświadczenia. Zespół zapoznał sie z projektem nowej ustawy o działalności leczniczej, która dopuszcza różne możliwości przekształcenia służby zdrowia lub pozostawienie jej w obecnym kształcie, może to być spółka kapitałowa, spółka ze 100% udziałem powiatu lub inna. Dziś ukazały sie artykuły w prasie na temat pracy zespołu. Zespół przygotuje jedną koncepcję lub kilka a Rada i Zarząd Powiatu zdecyduje, w jakim kierunku iść, tak aby jak najmniej ucierpieli pracownicy oraz pacjenci. Szczególnie w Mogilnie z uwagi na to, że po ustaleniach może okazać się, że wszyscy będą musieli dojeżdżać do Strzelna. Nie będzie jednak utrudnień w dostępie do świadczeń, spółka będzie mogła zarabiać pieniądze, które można przeznaczyć na zatrudnienie specjalisty, którego nie uda nam sie zakontraktować z NFZ. Usługi będą finansowane z NFZ oraz prywatne, jednak prezes spółki ustalać będzie ich wysokość i z pewnością nie będą tak drakońskie jak w gabinetach prywatnych. Chcieliśmy zobaczyć jeszcze jak działają inne spółki, jak działają zakłady opieki zdrowotnej pod jurysdykcją nowej ustawy, ale tego chyba nie sprawdzimy. Zespół nie jest tajny jak pisze prasa lokalna.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński stwierdził, że wyniki i efektywność to sprawy związane z kontraktowaniem usług przez NFZ. Koszty idą w górę a kontrakt pozostaje na poziomie lat ubiegłych, trudno to zbilansować.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mirosław Leszczyński zapytał się, czy będzie to funkcjonować jak w innych ZOZ-ach na zasadzie kupowania usług?

Tadeusz Szymański Wicestarosta Mogileński stwierdził, że prawdopodobnie właśnie tak.

 

Komisja ustaliła stałą datę posiedzeń przedsesyjnych  tj. czwartek przed sesją o godzinie 12.00 , przed posiedzeniem komisji gospodarki i finansów, która ustaliła posiedzenia w czwartki o godzinie 14.00.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Szarzyński przedstawił wyjaśnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie odnośnie kontroli przeprowadzonej w Starostwie.

 

Komisja Rewizyjna w związku z pismem Zarządu Powiatu  BR.0021.6.2011 z dnia 11 marca 2001r. wnosi o uzupełnienie odpowiedzi w pkt.2 dotyczącym wspólnych postępowań przetargowych.  Prosi o przedstawienie krótkiej analizy wszystkich zamówień publicznych, ich wysokości w roku ubiegłym łącznie z wszystkich jednostek powiatowych oraz starostwa. 

Komisja Rewizyjna zatwierdziła swój protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie dokonała przesunięcia w planie kontroli na rok 2011 i temat -  „Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu  za  rok  2010” przełożono na miesiąc maj oraz ustalono z Skarbnikiem Powiatu posiedzenie na 9 maja br.

 

ad.17

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.18

PrzewodniczącyKomisji  podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji,  a następnie  zamknął  obrady

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji 

                                                                                             

                                                                                                Krzysztof Szarzyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-02 08:36:40
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-02 08:38:12
Ostatnia zmiana:2011-08-02 08:38:14
Ilość wyświetleń:319
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij