Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr4/2011

                                                            PROTOKÓŁ  Nr  4/11

                                 Z POSIEDZENIA   KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                                   oraz   KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   23  lutego   2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.   Otwarcie.

      2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.   Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

      4.   Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

             finansowych Warsztatu   Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za 2010r.

      5.   Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za 

             IV  kwartały  2010 r.

6.      Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2011r.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r. 

8.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

9.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.

11.  Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  Gospodarki i Finansów przyjęła jednogłośnie  protokół z ostatniego posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  wniósł  poprawkę  do  protokołu  z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  Kierownik Warsztatów  Terapii Zajęciowej  w  Bielicach  Marię  Mazurkiewicz  o przedstawienie  sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków  finansowych Warsztatu   Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2010.

Kierownik  WTZ Anna  Mazurkiewicz , powiedziała  że  Warsztaty  Terapii Zajęciowej  w  Bielicach  działa  już  5 lat, w  Warsztatach  uczestniczy  30 osób z wszystkich gmin powiatu, mają  zapewniony  transport, obserwujemy  ich  postęp w  zaradności i sprawności, przygotowujemy ich  ekonomicznie do życia, organizujemy wystawy, kiermasze.

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Szarzyński pytał, jak wygląda  dowóz?

Kierownik WTZ  Anna Mazurkiewicz odpowiedziała, że  dowozimy autobusem PKS i wynajętym Busem.

Członek Komisji Stanisława Łagowska zapytała, czy  ktoś  z  uczestników  warsztatów  podjął prace?

Kierownik WTZ  Anna Mazurkiewicz powiedziała, że nie , ale  myślimy o założeniu spółdzielni.

Komisja nie  wniosła  uwag.

ad.5 i 6

Przewodniczący  Komisji wspólnych  poprosił Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mogilnie Jerzego Krigera  o omówienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za  IV   kwartały  2010 r.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że strata  wynosi1,2 ml zł, nadwykonania  przez  NFZ za  ubiegły rok nie  zapłacone, ZOL powoli będzie  wygaszany, na  opiekę  nocną  nie  podpisany  kontrakt,  będziemy składać  ponownie,  można będzie  utworzyć  drugi  punkt  opieki  nocnej na który  potrzeba  260 tyś. zł do końca tego roku , zwróciliśmy się  do  gmin o wsparcie  finansowe , ale odpowiedzi    wymijające.  Gmina  Dąbrowa  będzie  podlegać  opiece  nocnej  pod  Barcin  na  warunkach NFZ- wia.

Członek  Komisji Stanisława  Łagowska pytała, czy  w  Województwie    podobne  zakłady  do ZOL – u w  Mogilnie?,

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział, że  w  Radziejowie.

 które  podobnie  regenerują  straty

ad. 7

Przewodniczący  Komisji wspólnych poprosił  Starostę Tomasza Barczaka o  przedstawienie  sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r., ponadto  dodał, że    to trzy umorzenia, dwa  dotyczą byłego pracownika kotłowni,  bezrobotnego i SPZOZ-u

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 8

Przewodniczący  Komisji wspólnych  poprosił  Agatę  Matyjasik  pełnomocnika  Starosty  ds. Unii  Europejskiej  o  przedstawienie   informacji  o przystąpieniu  do  programów  unijnych i uzyskanych  środkach  na  ich realizację.

Pełnomocnik  ds. UE Agata  Matyjasik , poinformowała, ze  tabela  obejmuje  środki zewnętrzne oraz  projekty  realizowane  przez  Powiat  Mogileński, PCPR, PUP, SPZOZ, natomiast  projekt  dotyczący „SchetynówkI” został  przesunięty  na  rezerwę, która  raczej  nie  ma  szans. Wniosek PFRON przeszedł  na  ten rok.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Następnie Przewodniczący  Komisji wspólnych  poprosił  inspektor  Joannę  Casparii- Filipiak  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

Inspektor  Joanna Casparii- Filipiak powiedziała, że  kwota jaka  jest   przeznaczona na promocję  w  2011 roku  to 60 tys. zł. Ważniejsze  imprezy to Dni Pola, I Powiaty Konkurs Orki, 5 Rocznica Elementu Wsparcia, Targi Rolne w Bielicach.

Członek  Komisji Bartosz  Nowacki zapytał, jaki  jest  udział Powiatu  w  targach  turystycznych, ponadto  powiedział że nie  widzi  kierunków  działania ani  pod  względem  turystycznym, ani pod  względem  gospodarczym.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że to jest  60 tys. zł, na  tyle  się  Powiat  promuje   na  ile  starcza  finansów, możemy  wyliczyć  w  przybliżeniu  koszt  poszczególnej  imprezy, czy  udział w  targach, ale  najczęściej  ostateczny  koszt  się  zmienia.

Członek  Komisji Bartosz Nowacki pytał, dlaczego  nie  przymierzacie  się  do  większych  przedsięwzięć i  opracowania  kierunków   działania  z  wyszczególnieniem  kwot, robicie  raptem  3  imprezy.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  radni  mają  prawo  wnieść  propozycje  i  podpowiedzi.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, że  jest  to  gospodarne  i oszczędne wydawanie  środków , gminy  też  starają  się  oszczędnie  wydawać  środki  na  imprezy, najbardziej  popularna  reklama  to  media  i  to  najczęściej   się  wybiera.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  ripostował, że  Powiat  powinien  scalać  gminy, organizować  lokalne  imprezy   pod  względem  gospodarczym i  turystycznym,  Powiat  nie  ma  strony  internetowej  turystycznej  i  gospodarczej.

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  jesteśmy  członkiem  Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, na   którą płacimy  składkę  4 tys. zł, ale  wygląda na  to że  chyba  z  niej  zrezygnujemy ponieważ  oprócz  spotkań  nic  się  nie  dzieje. Natomiast  jeśli  chodzi  o  współpracę  z  gminami  to  byliśmy  inicjatorami  3  spotkań, ale  wszystko rozbija  się  o  środki  finansowe  i gminy  się  wycofują.

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska pytała, ile  osób  jest  zatrudnionych  w  promocji?

Jakie  korzyści  daje  „Beczka  Śmiechu”? Następnie   dodała, że   są takie  imprezy  jak Biesiada  artystyczna  w  Słaboszewku, gdzie   uczestniczą  znani  artyści,  którą  trzeba  wspierać  i  promować, następnie powinniśmy  wiedzieć  ile  co kosztuje.

Starosta  Tomasz  Barczak  w  promocji  pracuje  jedna  osoba, pani Joanna Filipiak – Casparii i do  pomocy  jedna osoba z  prac  interwencyjnych.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  imprezy gminne  to nie  zawsze  jesteśmy  zapraszani  do  udziału.    

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  powiedział, że   na najbliższej  sesji  prosi  o  szczegółową   informację  w  sprawie  kierunków  i  kosztów.

ad.10

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   Andrzeja  Konieczkę  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki pytał, czy  będą  to  stypendia  socjalne, czy  wyrównujące  szanse?

Starosta  Tomasz Barczak powiedział, będzie  to  zachęcenie  uczniów  gimnazjum  do  wybrania  naszych  szkół.

Członek  Komisji Stanisława  Łagowska pytała, dlaczego  Fundacja  Powiatu  Mogileńskiego  przeznacza  tylko 45 tyś. zł z  tak dużego  majątku, ciekawi  mnie  ile  z  niego  pozostanie?

 

ad. 11

Przewodniczący Komisji wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                      Przewodniczący  

 Komisji  Wspólnych            

                                                                                  Mirosław  Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-02 08:33:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-02 08:33:10
Ostatnia zmiana:2011-08-02 08:33:54
Ilość wyświetleń:435
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij