Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

IX/11z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Protokół Nr IX/11
 sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 kwietnia 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 11.00 do 14:20

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VII i VIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.
8. Przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2010 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2010r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2010r.
11. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Wolne głosy i sprawy różne.
23. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny Radny W. Gałązka)

Ad.3
Do protokołu VII i VIII sesji uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty. (nieobecny Radny W. Gałązka)

Ad. 4
Radny Przemysław Zowczak – mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy spraw związanych z ewentualnym, potencjalnym przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jest powołany uchwałą Zarządu zespół, chciałem poprosić o informację dotyczącą wyników prac tego zespołu i ewentualnej takiej roboczej koncepcji, jak ona już jest, Zarządu Powiatu. Sprawa druga, opieka POZ nocna, mam pytanie Panie Starosto czy coś się od ostatniej sesji zmieniło, czy jest przewidywane uruchomienie w pełnym zakresie opieki POZ nocnej w Strzelnie.

Radny Andrzej Siwek – chciałbym złożyć interpelację do Zarządu Powiatu w sprawie ujęcia w zadaniach inwestycyjnych na lata 2012 – 2014 przebudowy następujących ciągów komunikacyjnych. Droga powiatowa Gębice-Ostrowo o długości 14km i droga powiatowa Strzelno-Wójcin do granicy aż województwa Wielkopolskiego, granica w Kownatach też o długości 14km oraz jeszcze jedna droga powiatowa dotyczy Siemionki-Włostowo-Krzywe Kolano do granicy Skulska, ta droga ma około 10km.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – wczoraj na komisji nie mieliśmy informacji, informację dostałem w międzyczasie, zdarzył się przykry przypadek w naszym DPS Siemionki. Co się stało? Ja, jako członek komisji rewizyjnej, gdy tam przebywaliśmy w poprzedniej radzie, zabezpieczenia które tam były miał na tyle zabezpieczać te osoby chore psychicznie żeby nie mogły otworzyć okien, nie mogły w jakiś inny sposób wykonać czy zdarzenia czy w jakiś sposób. Co się stało, że wystąpiła taka sytuacja? Nawet swego czasu kolega dyrektor mówił, że okna są zabezpieczone w taki sposób, że ich od wewnątrz niemożna otworzyć. Co jest przyczyną tego?

Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – prosiłbym Pana Stanisława Bieleckiego o kilka słów, prosił mnie Pan przed sesją żeby ewentualnie kilka słów powiedzieć. Bardzo proszę i później przejdziemy do merytorycznej części.

Pan Stanisław Bielecki – przez 8 lat pełniłem funkcję prezesa Polskiego Związku Niewidomych koła powiatowego przy Starostwie. Z dniem 5 kwietnia zrezygnowałem z dalszego pełnienia tej funkcji, gdyż oprócz tej funkcji miałem też inne funkcje i niestety trzeba się jakoś wywiązywać z tego. Z dniem 5 kwietnia również przestało istnieć koło przy starostwie powiatowym. Z tego miejsca chciałbym podziękować za wieloletnią współpracę Radzie Powiatu, Panom Starostom z dwóch kadencji, pracownikom urzędu w Strzelnie, w Mogilnie, pracownikom starostwa jak również Pani Marii Konkiewicz z PCPR i jej pracownikom. Bardzo bym prosił żeby wszystkim pracownikom w poszczególnych komórkach podziękować, gdyż wykonywano za mnie dużo pracy pisemnej zwłaszcza, bo ja w czarnym druku nie pisze, tylko piszę pismem punktowym Braille’a. serdecznie jeszcze raz dziękuję za dotychczasową współpracę, natomiast funkcję przewodniczącego społecznej rady przy starostwie powiatowym pełnię nadal.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – jak Państwo wiecie zespół pracuje od pewnego czasu. Znajdujemy się w tej chwili w takiej sytuacji, że ustawa została podpisana, wchodzi w życie z dniem 1 lipca i chcielibyśmy, aby po tym czasie zespół mógł wypracować pewne sprawy, które będą przedstawione Państwu Radnym, tutaj się spotkamy żeby przedstawić wyniki pracy tego zespołu. Natomiast zespół odbył 3 spotkania, jedno spotkanie w swoim gronie, dwa spotkania z firmami, które prowadzą badania, propozycje takiej strategii w rozwoju ZOZu, przekształcenia SPZOZ i w ogóle służby medycznej. To była firma Medical z Poznania i Promotor z Poznania. Te firmy proponują nam swoje usługi, natomiast mamy zaprogramowane jeszcze jedno spotkanie z firmą, która również takie działania prowadzi i później chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki tych prac i dokonać prawdopodobnie formie zapytania o ocenę wyboru jednej z tych firm, która przeprowadzi nam pewien audyt, a potem przedstawi propozycje zmian i restrukturyzacji SPZOZ. Jak Państwo wiecie, niestety będzie to nas kosztowało i też propozycja zespołu będzie taka żeby wybrać taką firmę, natomiast Państwo Radni zdecydują czy podejmiemy taką decyzję o wyborze firmy, która będzie to opracowywała. Jak Państwo wiecie każdy z nas zajmując się służbą zdrowia mniej więcej wie, jakich zmian należy dokonać w SPZOZ, zresztą zwykle propozycje są proponowane przez Pana Dyrektora, natomiast chcielibyśmy żeby te propozycje były poparte swego rodzaju szeroką analizą firmy zewnętrznej nie obarczonej jakimś subiektywnym patrzeniem na te zmiany. Następne spotkanie z firmą mamy tuż po tych dniach wolnych, po tym weekendzie, wtedy z Panem Starostą zgodnie z umową spotkamy się z Państwem Radnym żeby przedstawić, jakie są propozycje i w którą stronę byśmy wyszli, jeżeli chodzi o prace w SPZOZ. Także na dzień dzisiejszy taka informacja.

Radny Przemysław Zowczak – mam pytanie, bo przyznam, że się trochę pogubiłem, bo tak, uchwała zarządu powiatu powoływała zespół ds. opracowania strategii i przekształcenia, SPZOZ, czyli słyszeliśmy, że ten zespół ma się zająć opracowaniem propozycji dotyczącej przekształcenia SPZOZ natomiast nie ma się zająć opracowaniem strategii, o ile dobrze zrozumiałem dzisiejszą wypowiedź, jest to ten zespół przynajmniej na obecnym etapie jego działanie koncentruje się przede wszystkim kontaktach z firmami, które miały przeprowadzić audyt zewnętrzny i wynik po tym audycie zaproponować wypracowanie jakiś dalszych strategii funkcjonowania SPZOZ. Rozumiem, że ten zespół tak jak przed chwilą słyszeliśmy, zajmuje się kontaktem z firmami, które mają wypracować koncepcję dalszego funkcjonowania SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeżeli chodzi o sytuację w POZ nocnym to nic się nie zmieniło. Jest słowna deklaracja Pana Wójta Jezior Wielkich, że ma przygotowane pieniądze pod warunkiem, że wszyscy pozostali też te pieniądze dadzą. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, czyli że Strzelno działa codziennie od godziny 18.00 do 22.00,w dni wolne od pracy jest 24-godzinny. Tak jak było od początku tak jest w dalszym ciągu.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem poinformować Państwa, iż na wielu spotkaniach sołeckich, rady osiedlowe były już wcześniej na terenie Gminy Strzelno, podnoszona jest przez mieszkańców kwestia braku dostępności po godzinie 22.00. Na poprzedniej sesji słyszeliśmy deklarację Pana Starosty, że Pan Dyrektor będzie analizował potrzebę uruchomienia tego po 22.00. Z tego miejsca chciałbym stwierdzić, że bez względu na to, co wyniknie z analizy przeprowadzonej przez Pana Dyrektora jest to jednak kwestią zabezpieczenia po prostu pewnych sytuacji, które się mogą zdarzyć. I z tego miejsca chciałem ponowić swój gorący apel, nieważne które samorządy dofinansują czy w jakikolwiek inny sposób pomogą Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej to zdaję sobie z tego sprawę, że w obecnej trudnej sytuacji finansowej trudno jest Panu Dyrektorowi z własnych środków wypracować pełne pokrycie finansowe, ale naprawdę powinniśmy zabezpieczyć to przez cały tydzień, opiekę POZ nocną.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – fundusz płaci za jeden punkt, bo taki jest zakontraktowany i naprawdę SPZOZ nie stać na to żeby zrobić opiekę całodobową. Ja zresztą Państwu mówiłem chyba, że drugi punkt się tworzy wtedy jeżeli odległość pacjenta do miejsca udzielenia pomocy wynosi 66km, tu jest odległość 17-18km między Mogilnem a Strzelnem i stąd stanowisko funduszu, że jeden lekarz do 50tys. mieszkańców, a my mamy w wyniku kreski przeprowadzonej między nami a Gminą Dąbrowa 42,5tys. pacjentów przypisanych do tego POZ nocnego.

Radny Przemysław Zowczak – fundusz nie narzuca nam, żeby był jeden do50tys. mieszkańców tylko fundusz mówi, że jeśli jest powyżej 50tys. mieszkańców to w tym momencie bylibyśmy zobligowani do uruchomienia przynajmniej dwóch. Czy to będzie jeden czy dwa punkty to już jest po prostu kwestią przede wszystkim naszej kondycji finansowej i naszej woli. Natomiast rzeczywiście pieniądze na opiekę POZ nocną pochodzą z opłaty czy właściwie stawki kapitacyjnej na każdego mieszkańca, który jest przypisany do tego rejonu. I naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy zabezpieczyli dwa takie punkty.

Dyrektor SPZOZ  Jerzy Kriger – jeżeli chodzi o sprawę urzędową, fundusz wymaga od nas podania jednej lokalizacji do 50tys., myśmy podali dwie to była nasza dobra wola. Fundusz nie wskazuje, że muszą być 2 czy 3. Fundusz wskazał w zasadzie jedną. My po konsultacjach funduszu pisaliśmy drugie pismo, ale bylibyśmy prawni w porządku jakbyśmy pisali też tylko jeden punkt. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że stawka kapitacyjna w porównaniu do poprzedniego systemu tzn. kiedy był lekarz do 25tys. mieszkańców została przez fundusz zmniejszona o 40gr, czyli to też jest mniej środków finansowych niż było poprzednio. Poza tym początkowo się mówi o tym, że pomoc ma być udzielana pacjentom z danego rejonu, później na stronach funduszu ukazały się informacje, że nie ma rejonizacji czyli, że pacjenci, którzy przyjdą do nas nawet z obcego terenu muszą być u nas przyjęci a my nie dostajemy za to żadnych środków finansowych za przyjęcie tego pacjenta, my dostajemy środki tylko na pacjentów którzy są zdeklarowani na naszym terenie i że każdy pacjent z zewnątrz ogołaca jeszcze tą kasę naszą a my na głowę pacjenta dostajemy 1,38 zł na miesiąc. Także naprawdę to nie są żadne olbrzymie pieniądze, a wymagania funduszu wobec zorganizowania opieki nocnej w stosunku do poprzednich rzeczy wzrosły. Dla nas uruchomienie dwóch pełnych punktów to jest postawienie dwóch samochodów sanitarnych, każdy punkt musiałby mieć swój. To są naprawdę takie koszty, na które nas w żadnych przypadku nie stać. Jak już wspominałem ta sytuacja jest przejściowa, bo z tego co planują na górze, to prawdopodobnie opiekę nocną w przyszłości przejmą izby przyjęć. Podejrzewam, że znowu nastąpi zmniejszenie środków, bo powiedzą nam, że w ryczałcie na izbę przyjęć dziennym pieniądze są i będzie to podstawą do tego żeby obciąć jeszcze tą stawkę kapitacyjną, która jest teraz 40gr mniejsza niż była w miesiącu lutym, bo do lutego funkcjonowała jeszcze na starych zasadach.

Radna Stanisława Łagowska – ja chciałabym dopytać Pana Dyrektora w związku z tym, że nie ma już tej rejonizacji Dąbrowa tak faktycznie została przypisana do Żnina, ale mieszkańcy podejrzewam od strony Mogilna będą jednak zgłaszali się tutaj do Mogilna. Czy będą przyjmowani jak każdy inny mieszkaniec powiatu czy będą jakieś problemy z tym, bo sądzę, że ze Szczepanowa to pewnie raczej będą korzystali z pomocy żnińskiej, ale tutaj ta strona bliżej Mogilna będzie korzystała, przynajmniej będzie chciała skorzystać z tej pomocy w Mogilnie, ponieważ też jesteśmy mieszkańcami tego powiatu i całe życie byliśmy związani ze służbą zdrowia w Mogilnie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – my nikogo nie dyskryminujemy, pacjenci są przyjmowani z tym, że to stanowi zabranie pieniędzy tych, które są bardzo nikłe, a cieszy się Barcin bardziej, bo nie ma kosztów. Jest to sytuacja naprawdę paradoksalna, jedynie jest sprawa taka, że jeżeli jest wizyta z rejonu Barcina to pacjent zostaje odsyłany do Barcina, ale bardzo często się spotyka, bo też sam interweniowałem, że następny jest telefon na pogotowie. Z tego tak czarny obraz, że karetka musi jechać. I ze spraw oparła się o dyżurnego koordynatora w zarządzaniu kryzysowym z uwagi na to, że próbowano na nas wymóc żebyśmy karetkę wysłali w rejon Dąbrowy a naprawdę nie było wskazań do wysłania tej karetki. Każdy szuka pewnego rodzaju oszczędności i Barcin się na pewno cieszy, że pacjenci będą trafiali tutaj, bo u nich te pieniądze pozostaną a my natomiast jesteśmy zobligowani do przyjęcia pacjenta, ale to powoduje drenaż tych pieniędzy, które przychodzą na pacjentów przypisanych do naszej opieki nocnej. Najgorsze to, że w sposób sztuczny wprowadzono tą kreskę między Dąbrową i Mogilnem podejrzewam po to właśnie żeby utworzyć punkt w Barcinie, bo z Dąbrowy tam była przypisana zbyt mała ilość pacjentów do tego terenu żeby był sens otwarcia tego punktu. A drugim powodem chyba było to, że ludzie z Barcina i Łabiszyna by musieli jechać w zasadzie do Żnina do tej opieki nocnej. To spowodowało to, że został w Barcinie uruchomiony punkt. Także pacjenci są przyjmowani, nie realizujemy wizyt nocnych w rejonie Dąbrowy. Jeżeli chodzi o pogotowie, to jeżeli jest wskazanie do tego aby pogotowie jechało to pogotowie jedzie, z tymże jeżeli jest ocena przez dyspozytora, że to nie wymaga interwencji pogotowia to taka wizyta jest przekazywana do opieki nocnej do Barcina. Wtedy muszą pacjenta do szpitala dotransportować, bo były próby zlecania tego nam, w stawce kapitacyjnej jest wszystko zawarte, czyli porada lekarska, wyjazd i koszt transportu, jeżeli pacjent musi jechać gdzieś dalej do szpitala.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze jedno pytanie Panie Dyrektorze czy w tej sytuacji, jaka zaistniała jest możliwość jeszcze korekty tego z zakresu chociażby częściowego gminy do Mogilna a do Żnina, czy już nie ma?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – nie ma możliwości, nie ma tego, co tą kreskę postawił. Jak panie były na kontroli to się pytały czy my wnioskowaliśmy, będąc w funduszu przedstawiono nam sytuację, że taka kreska została ku naszemu zaskoczeniu postawiona, bo jak Pani Wójt słusznie zauważyła to przez długi okres czasu całe społeczeństwo Gminy Dąbrowa było związane ze służbą zdrowia mogileńską. Ale na pewne decyzje to naprawdę my nie mamy wpływu, konkurs został ogłoszony na poszczególne rejony. Jeszcze może taka krótka dygresja, fundusz na swoich stronach opublikował wszystkie punkty nocne gdzie my składaliśmy informację jak działa Strzelno, jak działa Mogilno. W materiałach funduszu na stronie funduszu nie ma tego, że Strzelno działa w zakresie ograniczonym, Mogilno działa w pełnym zakresie. Zresztą analogiczna sytuacja dotyczy Solca Kujawskiego, gdzie wynikł taki sam problem. Też jest to załatwione tylko w sposób częściowy, też na stronach funduszu Solec figuruje, jako opieka nocna w zasadzie w pełnym zakresie. Drugi błąd jest taki, że też interweniowaliśmy ale nie uległo zmianie, że jeszcze Powiat Mogileński w której pozycji, natomiast w poszczególnych rozpiskach na poszczególne te punkty opieki nocnej, nie pierwszym jest chyba  miejscu na drugim jest właśnie wymieniony Barcin, Łabiszyn i Gmina Dąbrowa natomiast w dalszej kolejności jak tam jesteśmy to pisze Powiat Mogileński, nie pisze wcale że w wyłączeniem Gminy Dąbrowa. Też usiłowaliśmy żeby to zostało zmienione, niestety bez efektów. Fundusz mógł się dobrze naświetlić, że ma zabezpieczoną pomoc w dwóch punktach dając środki finansowe na jeden.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – myślę, że taki ogólny i dalekosiężny punkt widzenia przedstawię odpowiadając na interpelację Pana Radnego a jednocześnie będzie to jakby już odpowiedzią wstępną, którą mógłby odpowiedzieć zarząd powiatu a następnie rada powiatu. Trzy ciągi wymienione przez Pana Radnego Andrzeja Siwka oczywiście znajdują się w mojej nowej propozycji wykazu dróg sieci podstawowej naszego powiatu i według najnowszych analiz przebiegu ruchu wskazuje do zarządu, że 18 takich ciągów powinno być uznane za sieć podstawową natomiast pozostałe tj. 65 następnych ciągów będzie siecią uzupełniającą. Sieć podstawowa będzie liczyła wówczas 126km natomiast sieć uzupełniająca 276km. Również na posiedzenia zarządu majowe pragnę przedstawić ten plan z określeniem wielkości nakładów, jakie należałoby zaprogramować, aby doprowadzić wszystkie te drogi do odpowiedniego stanu technicznego, jaki jest określony w rozporządzeniu do ustawy o drogach publicznych. Z tych 18 ciągów będziemy za kilka miesięcy mieli jedną drogę, a mianowicie drogę Mogilno-Chabsko droga nr 15 o pełnych parametrach, która może przynosić właściwy ruch na drogach publicznych. Będzie to odcinek 6km, natomiast pozostałe 120km w moim planie zakładam, aby przez najbliższe 10 lat powiat mógł doprowadzić te drogi do tego odpowiedniego standardu. Na dzień dzisiejszy wg wstępnych analiz i przyjmując ceny dzisiejszego dnia należałoby zabezpieczyć rząd 200-250mln zł i w ciągu 10 lat zrealizować te inwestycje. Kolejne lata, a mianowicie po tych 10 latach należałoby się zastanowić i inwestować w sieć dróg uzupełniających. Na dzień dzisiejszy, to co powiedziałem, moje przewidywania wskazują, że należałoby na całe te przedsięwzięcie zabezpieczyć ponad 550mln zł. Państwo oczywiście będzie decydowali, jaki przyjmiemy krok, jaką przyjmiemy kolejność realizacji poszczególnych zadań. Aby Pan Radny Andrzej Siwek miał pełną satysfakcję to mogę powiedzieć, że w moich planach drogi, które wymienił są zawarte właśnie w tym planie 10letnim. Dzisiaj z pamięci nie powiem czy one są w pierwszych latach, czy w kolejnych latach. Także tak by wyglądała ta sprawa. Przy okazji chcę zawiadomić szanownych radnych, że również do tego wykazu sieci dróg uzupełniających będzie załączony program ograniczenia tonażu tak, aby można na dzień dzisiejszy zapobiegać degradacji tychże dróg. Również ustawa o drogach publicznych nakłada na mnie obowiązek, jako dyrektora zarządu dróg powiatowych do dążenia w celu zabezpieczenia dalszej degradacji tych dróg. Drogi, jakie w naszym powiecie występują, wszyscy szanowni państwo o tym wiedzą, ja również o tym wiem, nie są w stanie przynosić tego, co nakłada ustawodawca a mianowicie, że każda droga publiczna musi przenosić ciężar 8 ton na jedną oś. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na wszystkie pojazdy ciężarowe, które przewożą nominalnie 40 ton i przez 5 osi to 8 ton wtedy wychodzi. Jak wiemy mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt takich odcinków dróg, które nie są w stanie przenosić większego ciężaru jak 3,5 czy 7 ton. Tyle z mojej strony, jeżeli są pytania to bardzo proszę. Ten materiał zostanie przedstawiony na zarząd w pierwszej dekadzie maja.

Radny Wojciech Baran –rozmawialiśmy na komisji bezpieczeństwa i infrastruktury o drodze z Strzelna do Kunowie i chciałem zapytać o jej remont.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – jeżeli chodzi o ten odcinek remont cząstkowy będzie robiony, natomiast tam również będziemy starali się poprawić nieco tą nawierzchnię przez powierzchniowe utrwalenie czyli emulsja i grysy. Będzie to na przełomie czerwca i lipca. To pozwoli na zabezpieczenie jakby tej degradacji wody natomiast nie poprawi to profilu ani podłużnego ani poprzecznego. Także musimy się z tym zgodzić, że stan dróg jest taki jaki jest a mogę tylko jako dyrektor zarządu apelować do wszystkich użytkowników dróg, szczególnie do kierowców abyśmy zachowali pełną ostrożność i dostosowali prędkość do panujących warunków.

Starosta Tomasz Barczak – na początku kilka słów odnośnie podziękowań Panu Stanisławowi Bieleckiemu. Myślę, że to była przyjemność wielka współpracować z Panem jako prezesem, także dziękuję bardzo za to wszystko co Pan zrobił dla naszego środowiska jak i również za tą bardzo miłą i owocną współpracę. Życzymy dużo zdrowia, cieszymy się, że zostaje Pan jeszcze nadal u nas w  strukturach powiatowych. Za to wszystko chciałbym imieniu zarządu jak i pracowników starostwa powiatowego serdecznie podziękować.
Teraz wracając do interpelacji, jeszcze kilka słów. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o POZ to jest następne takie pociągnięcie wg. mnie Rządu ażeby zrzucić na samorządy pewną odpowiedzialność finansową i myślę, że trzeba by zacząć tak jak się pisze do powiatu jak i również do SPZOZ, różne stowarzyszenia lub inne takie społeczne organizacje, organizacje pozarządowe żeby również pisać tam wyżej, ponieważ to tak się wydaje, że damy sobie sami radę. Radę możemy sobie sami dawać do pewnego momentu, a później niestety nie stać nas na sfinansowanie następnych zadań, które chciano by na nas zrzucić. Jeżeli chodzi o pytanie Pana Radnego Mleczki, mianowicie rzeczywiście miał miejsce wypadek w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. O tym zostałem powiadomiony telefonicznie przez dyrektora DPS. Takie wypadki się zdarzają w DPSach, bo tu Pan Radny mówi, że to akurat jakiś mit jest w Strzelnie, bardzo bym prosił żeby na ten temat kilka słów przedstawił Pan Dyrektor DPS. Bardzo proszę Panie Dyrektorze o przedstawienie już takich na miejscu spraw.

Dyrektor DPS Dariusz Chudziński – otóż w godzinach popołudniowych 17 kwietnia na terenie naszego domu miało miejsce zdarzenie, nieszczęśliwy wypadek z udziałem ciężko chorej psychicznie kobiety, która po kilku dniach zmarła w szpitalu klinicznym w Bydgoszczy. Niezwłocznie powiadomiony został Pan Starosta, prokuratura jak to się zawsze w takich okolicznościach czyni. Prokuratura prowadzi swoje postępowanie, jest ona na początku tej drogi wyjaśniania całej sytuacji w związku z czym Państwo Radni, niewiele wiemy ani my ani Państwo i zapewniam Pana Radnego, że w sytuacji kiedy otrzymamy jakieś wiążące informacje  z Prokuratury Rejonowej w Mogilnie, bo ona to prowadzi, niezwłocznie Państwa Radnych o tym zdarzeniu powiadomimy.

ad. 6
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2010.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz – przedłożyłem Szanownej Radzie sprawozdanie, które zawiera zestawienia liczbowe, które odnoszą naszą działalność do roku ubiegłego jak również do wykonania planu. Generalnie rok 2010 jest porównywalny z rokiem 2009, pewnych zdarzeń było nieco więcej. W zasadzie takie najbardziej nośne, o których należałoby mówić to były 4 decyzje nakazujące rozbiórkę, mieliśmy 3 katastrofy budowlane i trzeba było skorzystać 3 razy z organów ścigania w sytuacjach kiedy nadzór swoimi przepisami nie dawał rady więc również nasze przepisy karne umożliwiają ewentualne kierowanie w sprawie organów ścigania. Wracając do decyzji nakazujących rozbiórkę, bo to są bardzo takie zawsze drastyczne, bolesne, ale 2 czyli 50% z tego było to powiedzmy dokonanie dokończenia dzieła po katastrofach, obiekty się już nie nadawały do naprawy i remontu, należało wydać decyzję, która zobowiązywała właściciela do rozebrania tego obiektu i uporządkowanie terenu. Jedna sprawa taka dosyć przykra, bo trzeba było nakazać rozebrać budowlę, niewykończony budynek mieszkalny jednorodzinny, ale tam był taki konflikt między „eks-małżonkami”, że tego się inaczej naprawić nie dało, skarga, wniosek, mimo próby negocjacji z różnymi stronami niestety trzeba było wydać decyzję, obiekt został rozebrany. Czwarta sprawa jest w toku, właściwie się odwołuje, kilka razy już tam był główny urzędnik nadzoru budowlanego, sprawa została w mojej działalności pozostała w mocy i w tej chwili toczy się postępowanie egzekucyjne. U podstaw legła banalna sprawa, konflikt między sąsiedztwem, najpierw jeden na drugiego, później drugi rewanż i tak się to niestety kończy. Ja nie ubolewam nad tym, że mam robotę, bo od tego jestem Iza to mi płacą, dochodzi czasami do takich wręcz nienormalnych sytuacji. Katastrofy dwie spowodowane wichurami, trzecia – budynek stawiany bez pozwolenia w dawnych latach i podtopienia lokalne, a jeszcze należy zaznaczyć, że poprzedziła katastrofę eksplozja w kotłowni, o której właścicielka nikogo nie informowała to jest na końcu powiatu, żeśmy o tym nie wiedzieli, a miała taki obowiązek, bo gdyby nam to zgłosiła być może jakieś działania z naszej strony by wstrzymały tą dalszą degradację, byśmy zawiązali jakieś zabezpieczenia, być może obiekt by się uratowało, ale niestety ten pierwszy impuls po eksplozji, przestano ogrzewać, bo skoro kotłownia została zniszczona to siłą rzeczy przyszło zawilgocenie, doszedł jeszcze mróz, rozsadzanie itd. i część domu poleciała na dół. Do prokuratury to się zgłasza wtedy, bo są sytuacje gdzie powiedzmy inwestor, właściciel nie reaguje a nasze przepisy karne w prawie budowlanym umożliwiają taką pomoc organów ścigania, że w wypadku, jeżeli ktoś nam utrudnia działalności ustawowej to mamy taki obowiązek i w tej chwili na pewno temat państwa radnych interesował, mamy gorzelnię, odnaleźliśmy właścicieli po księgach wieczystych. Mimo korespondencji, propozycji wspólnego spotkania bez echa, korzystam z pomocy wójta żeby póki, co doraźnie otaśmowujemy, piszemy tablice ostrzegawcze żeby przestrzec przed zagrożeniem. Niemniej właściciele nie podjęli żadnej próby kontaktu z nami i w tej sytuacji było niezbędne skierowanie sprawy do organów ścigania.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (Nieobecny Radny Jakub Dąbek)

ad. 7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Panie Komendancie mimo, że takie posiedzenie komisji bezpieczeństwa i infrastruktury odbyło się na terenie Komendy Powiatowej w Mogilnie, one taki dosyć wyczerpujący obraz dały komisji o tym co policja na terenie powiatu mogileńskiego robi, niemniej wyszła taka sytuacja, że nieobecność akurat taka przypadkowa akurat wypadła, zrodziła tą sytuację, że przesunęliśmy to na następną sesję, nie przyjęliśmy tego sprawozdania..

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – Pan Przewodniczący tutaj powiedział przed chwilą, obowiązki służbowe nie pozwoliły mi na uczestnictwo w poprzedniej sesji i jak również Pan Przewodniczący powiedział, dość obszerne sprawozdania złożyłem wcześniej także, była na pewno możliwość zapoznać się z nimi. Ja tylko może tak teraz skrótowo przedstawię informację, a jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał pogłębić te informacje to jak najbardziej postaram się odpowiedzieć na pytania. W 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie wspólnie z podległymi jednostkami wszczęła 796 postępowań przygotowawczych, to jest o 4% mniej niż w poprzednim 2009 roku. Podobnie też spadła ilość przestępstw stwierdzonych o 11% w porównaniu do roku 2009 i w 2010 wynosiła ona 963 przestępstwa. W 2010 roku uzyskaliśmy wykrywalność ogólną 85,3%, w 2009 była nieco wyższa, bo 89,1%. Taki poziom wykrywalności ogólnej uplasował Powiat Mogileński na trzecim miejscu w województwie Kujawsko-Pomorskim. W 2009 byliśmy liderem w województwie, mieliśmy 1 -miejsce. Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie przestępstw może powiem tak, uszczerbek na zdrowiu – liczba przestępstw w tej kategorii spadła w 2010 roku o połowę, odnotowano 5 takich przestępstw na terenie powiatu natomiast liczba wszczętych postępowań o te czyny wzrosła z 11 do 15 w 2010 roku. Warte podkreślenia jest to, że od kilku lat wykrywalność w tej kategorii przestępstw wynosi 100%, natomiast średnia wojewódzka jest niższa 87,2%. Bójka i pobicie – wszczęto 13 postępowań, stwierdzono 15 przestępstw, wykryto wszystkie stwierdzone bójki  i pobicia, podobnie jak w 2009 roku. Kradzież cudzej rzeczy – wszczęliśmy 107 postępowań, tj. o 23 więcej, w tej kategorii zaistniało 111 przestępstw, tj. o 27 więcej niż w roku poprzednim. W 2010 roku podniesiono wykrywalność tych przestępstw do 45,5% przy 42,5% w 2009 roku. Wskaźnik średniej wojewódzkiej wykrywalności dla tego rodzaju przestępstw wynosi 30,9%. Pomimo, że wyniki osiągnięte w tej kategorii patrząc pod kątem wskaźnika zagrożenia przestępczością na 10tys. mieszkańców plasują nasz Powiat na wysokim 3-  miejscu. Jest to jeden z obszarów przestępczości, gdzie uzyskane wyniki w zakresie jej ograniczania i zwalczania nie są dla nas satysfakcjonujące. Sytuacja ta wyznacza na bieżący 2011 rok określone działania naprawcze, które mają na celu obniżenie liczby przestępstw i wzrost ich wykrywalności . Kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu – wszczęliśmy 9 postępowań, tj. o 3 więcej niż w 2009 roku, stwierdzono 7 kradzieży, czyli o 3 więcej. Osiągnęliśmy wykrywalność na poziomie 14,3%, wykryliśmy niestety tylko jedną kradzież pojazdu. W 2009 roku ten wskaźnik był nieco wyższy, wynosił 19,1% i ta sytuacja na bieżąco wyznacza też dla nas określone działania naprawcze, które mają na celu przede wszystkim wzrost wykrywalności tych przestępstw. Kradzież z włamaniem – wszczęliśmy 56 postępowań, o 7 więcej niż w roku 2009, stwierdziliśmy 53 włamania, o 1,3% spadła wykrywalność w tej kategorii, która wyniosła 32,8%, średnia wojewódzka akurat w tym przypadku jest nieco wyższa, wynosi 34%. Trzeba jednak powiedzieć, że wskaźnik przestępstw w przeliczeniu na 10tys. mieszkańców plasuje nas na 2- miejscu w województwie także nie można tu powiedzieć, że mamy jakąś szczególną plagę tych skażeń. Przestępstwa rozbójnicze – wszczęliśmy 7 postępowań o takie przestępstwa, tj. o jedną mniej niż w 2009 roku, ujawniliśmy 12 czynów stwierdzonych, w poprzednim roku  było 13. Wszystkie przestępstwa rozbójnicze zaistniałe na terenie Powiatu Mogileńskiego zostały wykryte. Wskaźnik średniej wojewódzkiej wykrywalności dla tego rodzaju przestępstw wynosi 70,7%. Przestępczość narkotykowa – wszczęliśmy 24 postępowania, o 7 więcej niż w roku 2009, dynamika przestępstw stwierdzonych w tej kategorii wyniosła aż 273%. W 2010 roku stwierdziliśmy 82 przestępstwa, rok wcześniej 30. Uzyskaliśmy wykrywalność na poziomie 98,8% w tej kategorii. Średnia wojewódzka jest nieco niższa o1,5%. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – w 2010 roku zatrzymaliśmy 227 pijanych kierowców poruszających się po drogach Powiatu Mogileńskiego, tj. o 21 mniej niż w roku poprzednim. Takie kiedyś miałem też zadane pytanie jak się rozkładają proporcje pomiędzy zatrzymanymi kierującymi samochodami a rowerzystami. Chciałbym tu powiedzieć, że to się rozkłada mniej więcej pół na pół w zależności od roku to są różnice rzędu kilku zaledwie procent. W 2010 roku dla wybranych kategorii przestępstw stwierdzonych opracowano wskaźniki zagrożenia przestępczością na 10tys. mieszkańców, które Powiat Mogileński w zestawieniu ze wskaźnikami zagrożenia dla innych powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiają się następująco. Przestępstwa ogółem – wskaźnik 205,4 na 10tys. mieszkańców i to jest 5- miejsce w województwie, rok wcześniej było 8. Przestępstwa kryminalne – wskaźnik 97,1 przestępstw tj. 3- miejsce w województwie, w poprzednim roku mieliśmy 2- miejsce. Bójka i pobicie – wskaźnik 3,2 przestępstwa, tj. 5- miejsce, w 2009 mieliśmy miejsce 4. Kradzież cudzej rzeczy – wskaźnik 23,7 przestępstwa i to jest 3. miejsce w województwie, rok wcześniej mieliśmy 1. Kradzież samochodu – wskaźnik 1,5 przestępstwa, 6 - miejsce, w 2009 miejsce 2. Kradzież z włamaniem – 11,9 przestępstwa 2. miejsce w województwie, rok wcześniej mieliśmy miejsce 1. Przestępstwa rozbójnicze – wskaźnik 2,6 tj. 6 - miejsce w województwie, rok wcześniej było to miejsce 9. Na wnioski składane przez komendę za pośrednictwem prokuratury rejonowej Sąd Rejonowy w Mogilnie zastosował 8 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych sprawców przestępstw. W 2009 było ich znacznie więcej, było to 15 tymczasowych aresztowań. Może powiem jeszcze tylko, bo tak dużo o tej statystyce, ale odnośnie wypadków drogowych. W 2010 roku na drogach Powiatu Mogileńskiego zaistniało 35 wypadków, to jest o 5 mniej niż w 2009 roku. Zginęło w nich 8 osób, o 2 mniej niż w 2009. Tyle samo było rannych w wypadkach drogowych w roku 2009 co w 2010, tj. 36 osób. Znaczna ilość kolizji drogowych tj. 741, o 130 więcej niż w roku 2009. Chciałbym powiedzieć, że też kwalifikujemy jako kolizje drogowe takie skażenia, których było sporo a mianowicie odpryski kamieni na jezdni, które powodowały uszkodzenia szyb w samochodach.

Radna Stanisława Łagowska – chciałabym zapytać czy w przypadku takiego wielkiego zagrożenia jak narkomania policja planuje jakieś konkretne przedsięwzięcia w celu zmniejszenia tego zagrożenia i jakie konkretnie podejmuje kroki, bo niestety, ale ten problem dotyka już wszystkich, niezależnie miasto czy wieś i przyznam, że w Dąbrowie też wnioskowaliśmy o częstsze patrole i chciałabym się dowiedzieć, czy nie ma problemu z pieniędzmi na właśnie dyżury nocne i patrol, który na pewno znacznie przyczynia się do ograniczeń. Ponadto jeszcze chciałam spytać czy są planowane jakieś też działania zapobiegawcze wzrastającemu takiemu rozwojowi, bo byłam nawet sama kiedyś świadkiem jak młodzież idąc nagle zaczęła się tłuc na ulicy tak brzydko powiedziawszy i myślę, że to należałoby już w gimnazjum podjąć jakieś działania wspólnie z pedagogami żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Młodzież jest coraz bardziej agresywna i tutaj chyba należałoby w tym kierunku coś pomyśleć jak ten problem zniwelować.

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – jeżeli chodzi o narkomanię chcę powiedzieć, że jest to problem nie tylko naszego powiatu, jest to przynajmniej naszego kraju, a podejrzewam, że i nie tylko. Nasze działania przebiegają tutaj dwukierunkowo. To są działania prewencyjne, różnego rodzaju pogadanki, uświadamianie młodzieży w szkołach na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków. Jak zmniejszyć zagrożenie? Ja myślę, że duża rola tych właśnie działań prewencyjnych, uświadamianie właśnie młodzieży. Natomiast to, że my ujawniamy więcej takich przestępstw to chyba nie jest źle, bo wyłapujemy tych ludzi, którzy ponoszą jakieś konsekwencje i od naszej inicjatywy, naszego zaangażowania zależy czy tych przestępstw jest mniej czy więcej. Jeżeli będzie ich mniej tzn. że my się chyba mniej angażujemy w to i chyba nie o to chodzi. Także ja bym się skłaniał ku temu żeby ich ujawniać jak najwięcej. Nie ma jakiegoś problemu z paliwem czy czymś takim, to tutaj samorządy nas wspomagają w tym, natomiast jeżeli chodzi o służby nocne to na terenie Dąbrowy mamy 5 funkcjonariuszy i nie da się obstawić całodobowo tam gminy. Wspomagamy tu czasami policjantami z Mogilna-  Dąbrowę, ale też nie wszędzie, nie zawsze możemy być. Reagujemy oczywiście na różne zgłoszenia, zagrożenia płynące od społeczeństwa między innymi i staramy się być tam, gdzie ludzie chcą żebyśmy byli. Jeżeli chodzi o drugi problem, o rozboje. Z tymi rozbojami to mi się wydaje, że nie jest aż tak źle, bo to co Pani Radna tu przed chwilą powiedziała to bardziej takie wybryki chuligańskie powiedziałbym aniżeli rozboje. Też znane są nam miejsca gdzie najczęściej dochodzi do tego rodzaju zdarzeń i tam są po prostu kierowani policjanci. Taka jest dyslokacja służby. Wiadomym jest, że nie jesteśmy w 100% zapobiec każdym zdarzeniom, bo tak się nigdzie na świecie po prostu nie dzieje.

Radna Stanisława Łagowska – macie jakiś film drastycznie pokazujący, jakie są skutki narkomani? Bo wydaje mi się, że jedynie w ten sposób można do młodych dotrzeć, bo same pogadanki to właściwie często jest przyjmowane, jako szkolenie jak ten narkotyk brać. Natomiast dopiero jakiś szok, kiedy człowiek zobaczy jak to się może skończyć może na tych młodych podziałać. Czy coś takiego macie w swoich materiałach?

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – tak, mamy bardzo bogatą bazę materiałów na nośnikach elektronicznych także nie ma problemu. Mamy komputery, laptopy i rzutniki także takie rzeczy są po prostu pokazywane. Natomiast nie wszyscy nauczyciele to trzeba powiedzieć, życzą sobie jakieś drastyczne sceny pokazywać.

Radny Bartosz Nowacki – Panie Komendancie ja mam takie dwa pytania, pierwsze czy zmniejszył się stan osobowy w Komendzie Powiatowej w Mogilnie i chodzi tutaj też o to czy zwiększyła się ilość patroli w miastach Strzelnie, Mogilnie, Jeziorach Wielkich i Dąbrowie. I kolejne pytanie, chodzi o wykrywalność przestępstw, z tego co nam Pan Komendant przedstawił dosyć drastycznie zaczyna spadać ta wykrywalność i jaki Pan Komendant przewiduje program naprawy jeżeli chodzi o wykrywalność tych przestępstw, a pytanie moje związane jest z tym, że dość duże bezrobocie na terenie Powiatu Mogileńskiego, bo aż 22,1% powoduje to, że zaczynają się tworzyć grupy zorganizowane. Zresztą 2011 rok, chyba od początku roku zwiększyła się ilość włamań do gospodarstw indywidualnych i do przedsiębiorstw, dlatego pytam czy ten program naprawczy, który Państwo będziecie realizowali będzie zmierzał do tego żeby ta wykrywalność jednak została zwiększona.

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – jeżeli chodzi o stan osobowy to muszę powiedzieć, że akurat w 2010 roku otrzymaliśmy 3 dodatkowe etaty, które trafiły 2 do ogniwa ruchu drogowego a 1 z etatów trafił do komisariatu policji w Strzelnie do zespołu patrolowo-interwencyjnego, także łącznie teraz mamy w powiecie 89 etatów więc nie możemy mówić, że zmniejszyła się liczba policjantów. Na koniec roku mieliśmy 2 wakaty, ale to jest sytuacja bardzo płynna, ludzie odchodzą na emeryturę, nowych przyjmujemy, także nie mamy złej sytuacji kadrowej, jeżeli chodzi o wakaty. Jeżeli chodzi o wykrywalność podjąłem pewne działania, które mają na celu zwiększenie wykrywalności a mianowicie zwiększyłem stan osobowy wydziału kryminalnego o osobę, która się będzie zajmowała tymi zdarzeniami. Nie da się tak żeby z miesiąca na miesiąc od razu zrobić jakiś przewrót. Takie zmiany powodują, że jakieś oczekiwane rezultaty można uzyskać powiedzmy sobie pół roku, nie miesiąc czy dwa.

Radny Krzysztof Mleczko – ja mam takie pytanie doinformujące, bo w podtytule przyczyn zdarzeń drogowych, w punkcie inne, jest bardzo duża liczba gdzie inne zdarzenia są rozpisane nawet po 3 zdarzenia, które były a tu w innych mam pytanie, co się kryje pod tym pojęciem, może ja niedoinformowany jestem, ale chciałbym uzyskać odpowiedź, 171 zdarzeń „inne” to jest duża liczba.

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – to są wszystkie te, które nie są wymienione, jako przyczyny w tej tabelce. Musiałby to przeanalizować teraz. Wynika to z tego, że mamy opracowane wzory druków statystycznych, które po prostu wymieniają te kryteria, które są tutaj w tym sprawozdaniu i pomijają jak gdyby wymienianie innych.

Radny Krzysztof Mleczko – ja odstępuję od pytania, zadam je przy okazji na następnej sesji.

Radny Mirosław Leszczyński – ja do Pana Komendanta mam taką prośbę nie pytanie. 3 lata temu jak był pan Rybczyński i dało to efekt, o zwiększenie patroli Kwieciszewo-Goryszewo tego rejonu, szczególnie piątek i sobota. Na powrót uaktywniła się grupa młodzieży, która dokonuje niszczenia mienia, słupki przydrożne, uszkadzają skrzynki pocztowe poprzez odginanie tych pokryw, niszczenie płotów jak również drobne włamania i kradzieże, czego właściciele nieruchomości nie zgłaszają. Ginie paliwo, wałki przekaźnika mocy rolnikom w garażach. Tego nie zgłaszają, bo przyjmują to jako za mało, za tanio to kosztuje i tylko by było zajęcie, a praktycznie wszystko znika. Także tylko taki wniosek. I Kwieciszewo i Goryszewo jest z tego względu narażone. W samym Kwieciszewie chodzenie, pukanie do okien po godzinie 22, krzyki. To jest grupa 3 takich „wyrostków”, którzy idą, ja to tak czasami obserwuję, z plecakiem do Kwieciszewa, z powrotem z piwkiem wracają i to ich jakby uaktywnia. To taka prośba, a na koniec podziękowania do Pana Komendanta i służb, działające stowarzyszenia w Goryszewie i rada sołecka, co roku organizujemy bezpieczne białe ferie, wakacje i prosimy właśnie przedstawicieli komendy z wydziału spraw nieletnich o właśnie przedstawienie, nie jako wykład, nie jako szkolenie tylko o omówienie szkodliwości używek dla dzieci. Naprawdę ostatnio mieliśmy ferie, było bardzo duże zainteresowanie, same zaciekawienie się rodziców, bo też byli rodzice i za tą współpracę chciałbym w imieniu Rady Sołeckiej i stowarzyszeń Goryszewa serdecznie podziękować.

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – bardzo dziękuję, a w zakresie tych patroli mówię, każda wskazówka otrzymywana od Państwa czy od obywateli jest dla nas bardzo cenna i na pewno zwiększymy tą liczbę.

Radny Wojciech Baran – Panie Komendancie poprzez posiedzenia jednej z komisji Pan Komendant zwracał uwagę na problem, że tak to ujmę, niepełnego obsadzenia tych stanowisk przy monitoringu. Czy ten temat się wyjaśnił, zmienił i ten problem się rozwiązał i w jaki sposób?

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie Waldemar Lukstaedt – na razie jeszcze nic w tej sprawie nie zmieniło się , na razie jest tylko jedna osoba etatowo zatrudniona na monitoringu i czekamy. Pan Starosta nas pewnie też trochę wspomoże.

Radny Wojciech Baran – przy okazji to oczywiście chciałbym też przychylić do tego wniosku Pana Radnego Leszczyńskiego, jeżeli jest to możliwe zwiększenie patroli Kwieciszewo-Goryszewo, to jest jedna z większych miejscowości w naszej gminie także warto by było tam częściej zajrzeć.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

ad. 8
Przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2010 rok.

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mogilnie Marek Kryszak – otrzymaliście materiały już wcześniej, ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze tematy zawarte w analizie. Najważniejsze zagrożenia występujące w Powiecie Mogileńskim, zaliczamy do nich zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie technologicznym toksyczne środki przemysłowe, gazociągi, obszary leśne, transport drogowy i kolejowy przewożący materiały niebezpieczne. Zagrożenia wynikające z wykorzystaniem toksycznych środków przemysłowych tutaj Kawernowy  Podziemny Magazyn Gazu w Mogilnie w 10 kawernowych magazynach jest przetrzymywane ok. 398000 MG gazu ziemnego. Ponadto OERLEMANS FOODS Strzelno chłodnia, amoniak w ilości 10,5 tony. Gazociągi przebiegające przez nasz Powiat to jest gazociąg DN -700 oraz gazociąg DN- 700 Palędzie Dolne – Wylatowo i Sławsko Dolne – Strzelno – Szczeglin oraz gazociąg DN -1400 Wydartowo – Żabno – Ciechrz – Markowice. Transport kolejowy to jest linia kolejowa Trzemeszno – Mogilno – Inowrocław, przewożone są materiały tego typu jak benzyny, olej napędowy, olej opałowy, amoniak, fenol, gaz propan-butan. Transport drogowy, drogi krajowe, droga wojewódzka, drogi krajowe nr15 i nr 25, przewożone materiały benzyny, olej napędowy, opałowy, podobnie jak w kolejnictwie gaz propan-butan. Na drogach krajowych ponadto jest bardzo nasilony transport indywidualny, przemieszczanie się osób indywidualnych, gdzie dochodzi do dużej ilości zdarzeń komunikacyjnych z samochodami osobowymi. Ponadto zagrożenia pożarowe obszarów leśnych. Mamy 2 nadleśnictwa Gołąbki i Miradz. Przytoczę trochę statystyki. W rejonie działania  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie w 2010r. odnotowano 1009 zdarzeń, w porównaniu do 2009r. 868, z czego 112 pożarów, 980 miejscowych zagrożeń, 17 alarmów fałszywych. Przeprowadzono czynności kontrolo-rozpoznawcze obszarów leśnych, ośrodka sportu i rekreacji w Przyjezierzu, KPMG Mogilno, punktów sprzedaży detalicznej materiałów pirotechnicznych, warunków ewakuacji przedszkoli i szkół. Przeprowadzono 96 kontroli, 27 kontroli podstawowych, 34 kontrole sprawdzające. W wyniku tych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 17 decyzji administracyjnych, 36 wystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budowlanego. Może przytoczę, najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach to: nieodpowiednie warunki ewakuacji, nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń, przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne, zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, brak oznakowania znakami bezpieczeństwa. I tutaj przytoczę najważniejsze wnioski z tejże analizy. Nastąpił spadek pożarów o 43 co stanowi 27,7% w porównaniu z rokiem 2009. Nastąpił wzrost miejscowych zagrożeń o 296 co stanowi 43,3% w porównaniu z rokiem 2009. W analizowanym roku nikt nie zginął w pożarze. W miejscowych zagrożeniach natomiast śmierć poniosło 9 osób, w tym jedno dziecko. Pomimo częstych prewencyjnych działań najważniejsze takie uchybienia to przypadki wypalania pozostałości roślinnych na łąkach i polach powodujące pożary nieużytków, traw, trzcinowisk oraz poszycia leśnego; niedostateczny nadzór prewencyjny ze strony właścicieli i użytkowników obiektów, a przede wszystkim obiektów inwentarskich, gospodarczych oraz budynków mieszkalnych, oraz zdarzały się przypadki celowych podpaleń.

Radna Stanisława Łagowska – ja chciałam spytać, co to są te inne zdarzenia gdzie zginęło tyle ludzi, między innymi dziecko?

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mogilnie Marek Kryszak – to są tzw. w naszej nomenklaturze to są miejscowe zagrożenia, do których zaliczamy m.in. wypadki w komunikacji drogowej, kolejowej, tutaj mamy wypadki drogowe, to są najczęstsze ofiary.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze jedno pytanie, czy za wypalanie traw jeżeli jedziecie do pożaru i wiadomo, że ktoś celowo wypalał te trawy, stosujecie jakieś kary dla właściciela?
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mogilnie Marek Kryszak – są zastosowane sankcje, mandat w wysokości do 500zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (Nieobecny Radny Przemysław Zowczak)


ad. 9
Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2010r.

Radny Przemysław Zowczak – kwestie parametrów wody pitnej na terenie Gminy Strzelno, jest tutaj mowa o decyzji administracyjnej w celu poprawy jakości wody z terminem realizacji do 31.12.2011r. czy ten termin ma szanse, że zostanie dochowany. I jak wygląda dzisiaj kwestia Rzadkwina? I mam jeszcze takie pytanie, jak dużym problemem jest problem z odkleszczowym zapaleniem mózgu, jak duże jest to potencjalne zagrożenie występujące na terenie naszych lasów.

Inspektor PSSE Urszula Brejecka – może zanim odpowiem na pytanie to takie krótkie podsumowanie. Ponieważ temat jest „stan bezpieczeństwa sanitarnego” wypada tutaj krótką kwintesencję tego powiedzieć. Otóż Powiat jest bezpieczny pod względem sanitarnym i to jeśli chodzi o stan obiektów użyteczności publicznej, szkół, miejsc pracy oczywiście z pewnymi drobnymi uchybieniami w niektórych placówkach, które są eliminowane w drodze postępowania administracyjnego jak również pod względem chorób zakaźnych, które w skuteczny sposób są eliminowane, m.in. poprzez wysoką w porównaniu z innymi powiatami naszego województwa wyszczepialnością osób podległych szczepieniom. A mam nadzieję, że również tę sytuację wspomaga i będzie w coraz większym stopniu wspomagała akcja szczepień zalecanych, która w tym roku rodzi się w postaci samorządowego programu na terenie naszego powiatu. Odpowiadając na pytania zakresie, jakości wody myślę, że pytanie co do szans na poprawę i sfinalizowanie inwestycji, która miałaby ku temu służyć, bardziej kompetentną osobą będzie tutaj Pan Burmistrz Strzelna jak również w zakresie jakości wody w Rzadkwinie. Jest tu sytuacja szczególna dlatego, że dotychczasowy dzierżawca ziemi, na której zlokalizowane było urządzenie wodociągowe i sieć wodociągowa, zakończył dzierżawę tego majątku z dniem 30 marca. Natomiast ja wystąpiłam o przekazanie dokumentu potwierdzającego ten fakt jak również byłby to dokument wskazujący nowego odpowiedzialnego, za jakość wody i całe urządzenie. Do chwili obecnej nie uzyskałam tego dokumentu, dlatego wcześniej już też występowaliśmy do Urzędu Gminy w Strzelnie do Pana Burmistrza sygnalizując niepokojącą sytuację i wskazując na fakt, że jednak jest to zadanie własne gminy  zaopatrzenie mieszkańców w wodę i tutaj konieczność włączenia się niejako organu w kompleksowe załatwienie tej sprawy, bo na dzień dzisiejszy mamy sytuację, że właściwie nie ma odpowiedzialnego za to urządzenie chociaż w świetle prawa jest udzielający dzierżawy, czyli jest to zakład w Rzadkwinie, ale nie mam oficjalnego dokumentu przekazania tego, także myślę, że w najbliższych dniach ta sprawa zostanie ostatecznie zdefiniowana chyba, że do czasu mojego wystąpienia do urzędu zmieniła się sytuacja, ale to też osoba kompetentną bardzie w tym temacie będzie Pan Burmistrz. Natomiast, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu to jest to jedna z chorób wirusowa przenoszona przez kleszcze i jeśli chodzi o sytuację na naszym terenie to sytuacja jest dobra. Po prostu nie ma takich przypadków. Oczywiście najbardziej narażonymi na te przypadki zawodowo są leśnicy, ale Nadleśnictwo Miradz szczepi swoich pracowników, także ta sytuacja znowu potwierdza się, że szczepienia są najlepszą metodą ochrony przed chorobami, co od dawna zresztą sugeruję i polecam uwadze Państwu Radnym w aspekcie prowadzenia programów samorządowych. Natomiast chciałabym tutaj temat wywołany, zwrócić uwagę na drugą chorobę przenoszoną przez kleszcze, to jest borelioza. Jest to choroba bakteryjna i nie ma szczepień profilaktycznych w tym przypadku. Oczywiście zawodowo narażeni leśnicy są systematycznie badani w tym kierunku i muszę powiedzieć, że jak żadnego roku, ubiegły rok był rokiem stwierdzenia 5 chorób boreliozy. Natomiast jest to sytuacja nie tylko u nas wzrostu tych przypadków, co wiąże się niewątpliwie też z rozpowszechnieniem badań w tym kierunku, bo tak naprawdę, jeśli się nie bada to tych przypadków się nie wykrywa, ale jeśli te badania są i weszły one w koszyk badań profilaktycznych dla pracowników zawodowo narażonych to oczywiście te przypadki wychodzą. Ta sytuacja potwierdza jakby ogólnowojewódzką sytuację, bo proszę sobie wyobrazić, że aż 87 chorób zawodowych stwierdzonych w całym województwie większość przypadków to borelioza, także to obrazuje skalę problemu i my oczywiście kontrolując zawody leśne i związane z leśnictwem będziemy zwracać uwagę na stosowanie środków ochrony osobistej pracowników. Jest to taka wskazówka do nadzoru na przyszły rok. Może jeszcze taka mała dygresja, ponieważ tak z zazdrością posłuchałam Komendy Powiatowej Policji, że 80 osób pracowników inspekcji sanitarnej, nadzorowych jest 16 i nie mamy do dyspozycji samochodu, także często korzystamy z pomocy innych służb czy inspekcji weterynaryjnej czy właśnie policji, za co dziś tym służbom jak i wszystkim innym współpracującym z nami chciałam złożyć serdeczne podziękowania.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (Nieobecni Radni: Agnieszka Ziółkowska, Jakub Dąbek, Rafał Woźniak, sesję opuściła Radna S.Łagowska –która usprawiedliwiła się u Przewodniczącego Rady)

ad. 10
Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2010r.


Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zadać Pani Dyrektor Marii Chmielewskiej pytania, jeśli chodzi o bibliotekę, jeśli chodzi o czytelnictwo? Pani Dyrektor była na wszystkich komisjach, dosyć wyczerpująco przedstawiła stan czytelnictwa w naszej gminie, w naszym powiecie, ale o ile by ktoś z Państwa Radnych chciał zadać pytania to bardzo proszę.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. (Nieobecni Radni: Agnieszka Ziółkowska, Jakub Dąbek, Rafał Woźniak, Stanisława Łagowska)

Ad.11
Ad. 11
Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

Radny Przemysław Zowczak – tym razem nie jako radny ale jako rolnik chciałem podziękować tym wszystkim instytucjom i organizacjom, które pomagają rolnikom, ich bardzo trudnej pracy często zupełnie nieopłacalnej. W sposób szczególny chciałbym tutaj podziękować agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz ODR. Rzeczywiście wszyscy rolnicy mogą liczyć na Państwa pomoc wtedy kiedy upływa termin czy składania wniosków czy jakieś inne terminy, zwłaszcza agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rzeczywiście do późnych godzin nocnych przyjmuje wnioski żeby umożliwić rolnikom złożenie na czas wniosków i jednocześnie od razu na miejscu jest wtedy weryfikacja, czyli nie ma takiej sytuacji, że ktoś wysyła to pocztą a później się okazuje, że źle złożył. Także jeszcze raz Państwu dziękuję jako rolnik i w imieniu rolników. Chciałem również podziękować i Panu Staroście i całemu Zarządowi oraz wydziałowy AB/OS zwłaszcza naczelnikowi Stachowiakowi za rokroczne przygotowywanie tego materiału. Ten materiał przyjemnie się czyta, ale zdaję sobie z tego sprawę ile pracy wymaga zebranie tych wszystkich informacji, które dzisiaj mamy w swoich materiałach.

Radny Bartosz Nowacki – ja mam pytanie do przedstawiciela agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, jakie aktualnie są programy realizowane w agencji. Drugie pytanie, czy wiemy już na temat nowego okresu programowania, na co mogą liczyć rolnicy w perspektywie 2013-2020. Myślę, że te informacje pomogą również, aby przekazać rolnikom, z czego jeszcze rolnicy mogą skorzystać na 2011 rok i w nowym okresie programowania. Jeżeli mógłbym prosić o taką krótką odpowiedź przedstawiciela pana naczelnika, będę zobowiązany.

Tomasz Kowalski z ARIMR – w odpowiedzi na zapytanie chciałem poinformować, że obecnie realizowany program, które jeszcze są, możliwe są pieniądze z uzyskanych tych programów to zostało jedynie „młody rolnik”, które ruszyło 26 kwietnia. Dopłaty to tak jak są, do końca 2013r. tak jak jest budżet unijny uchwalony, bo dopłaty są standardowo, co roku składane. Na razie nie ma mowy o jakichkolwiek nowych programach, które mogłyby jeszcze ruszyć. Jedyny ten „młody rolnik”, który pozostaje. Modernizacja wszelkiego rodzaju, możliwe, że będą jeszcze jakieś pieniądze jeszcze na różnicowanie ale to też nie wiadomo. Jeżeli będą jakieś środki gdzieś przesunięte z innych może funduszy. Na tą chwilę nie ma nic więcej nowego.

Radny Wojciech Baran – korzystając z okazji, że są tutaj przedstawiciele organizacji, które wspierają rolnictwo to programy pomocowe, czy też różnego rodzaju formy wsparcia na gospodarstwa agroturystyczne. Z jakich środków mogą skorzystać osoby, które chcą taką działalność otworzyć. To jest pytanie pochodzące od wyborców, którzy poprosili żeby zorientować się, jakie są możliwości uzyskania wsparcia na tego typu działalność.

Tomasz Kowalski z ARIMR - tak jak przed chwilą mówiłem, że wszelkiego rodzaju pieniądze pokończyły się. Owszem były pieniądze na gospodarstwa agroturystyczne lub z różnicowania, ale obecnie tak jak mówię nie ma nic, możliwe, że jakieś pieniądze jeszcze będą. To właśnie wtedy by było to różnicowanie. Wtedy gospodarstwa agroturystyczne, coś takiego wchodzi w rachubę.

Radny Wojciech Baran – kiedy możemy się spodziewać?

Tomasz Kowalski z ARIMR - trudno powiedzieć nawet orientacyjnie. Możliwe, że to będzie i ten rok. Wie Pan, wygląda to tak, że nie ma ustalonych terminów, że to będzie przyznane. To zależy od tego jaki jest budżet, czy zostały jeszcze jakieś pieniądze i czy będą przesunięcia w tym budżecie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy są może pytania do pań jeżeli chodzi o ODR? ODR zajmuje się może nie bezpośrednio tym co agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ale poniekąd jest to jedno zazębione w drugie. Czy są pytania?

Radny Wojciech Baran – skąd te pytania, boja mieszkam na wsi i mam też kolegów, znajomych, którym gospodarstwa padają. W ogóle nasz Powiat jest typowo rolniczy, bo tych gospodarstw mamy dużo i warto by w tym kierunku rozmowy tych gospodarstw agroturystycznych wystęować. Tym bardziej, że dodatkowo mamy piękne tereny turystyczne, które zachęcałyby może do odwiedzania naszego powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)

ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.


Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto mam pytanie, czy jest zagrożony remont tej drogi powiatowej czy też jest on planowany, to jest jedna kwestia. Chciałem również zapytać przy okazji tej uchwały jak wygląda sprawa naprawy przełomów po zimie, mam na myśli nie tyle aspekt na drogach ale w budżecie powiatu i czy planujecie Państwo w ramach tego budżetu, czy tez jest jakieś zagrożenie i nie będzie dokończenia utrwalenia drogi powiatowej Strzelno-Ciechrz  i chodnik w Stodołach.

Starosta Tomasz Barczak – oczywiście droga ta jest już w inwestycjach, będzie robiona dlatego, że akurat po przetargu z ul. Kościuszki zostały na pieniądze. Zostały te pieniądze podzielone właśnie, tam było zwiększenie na ul. Niezłomnych w Mogilnie jak i również na Ostrowo, granice województwa i te drogi już będą realizowane. Jeżeli chodzi o budżet, w tej chwili wszystkie przełomy, czyli to bieżące utrzymanie jest ze środków, które przeznaczyliśmy już w budżecie, to było ok. 600tys.zł. I jak już wiemy, na komisjach, jeżeli te pieniądze się skończą to będziemy musieli wtedy oczywiście dołożyć. Pan Dyrektor przedstawił na zarządzie jakie to są kwoty ażeby naprawić dziury po zimie jak również te przełomy, które się nam niestety pojawiły. Nie tylko na naszych drogach, ale to będzie realizowane jak najtaniej a na pewno te przełomy jak i dziury musimy załatać jak najszybciej.

Radny Bartosz Nowacki – ja mam pytanie do Pani Skarbnik, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego to mamy kwotę 531.557,00 zł (par.2)  i tutaj jeżeli chodzi o uzasadnienie, ja tej kwoty po prostu nie widzę.

Skarbnik Karina Kostyra – ta kwota to nie jest kwota, która jest jakby wprowadzana na nowo do budżetu. Na pierwszych stronach są jakby wyszczególnione ostateczne kwoty jakie są przeznaczane na dane wydatki. Czyli one są umieszczone już w budżecie, to nie że my tutaj w §2, że my kładziemy takie pieniądze 531tys. na programy finansowane z udziałem środków unijnych. To jest jakby wynik ile my w ramach wydatków bieżących wydatkujemy pieniędzy na programy unijne.

Radny Bartosz Nowacki – ale w tym paragrafie rozumiem, musi być wskazana konkretna kwota.

Skarbnik Karina Kostyra – uzasadnienie najczęściej dotyczy zmian, które uchwala zawiera. A my w ramach tych środków unijnych w tej uchwale właściwie nie robimy nic.

Radny Bartosz Nowacki – mam pytanie, czego dotyczy się ta kwota.

Skarbnik Karina Kostyra – to jest program 9.2 szkolnictwo zawodowe.

Radny Bartosz Nowacki – to z uchwały która mamy podjąć?

Skarbnik Karina Kostyra – te pieniądze już są ujęte w budżecie. To są pieniądze przeznaczone na Urząd Pracy, tam jest nowa jakość lokalnego rynku pracy, PCPR robi swój program i program tutaj jest oświatowy „szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego II”. I w ramach wydatków bieżących 531tys. to jest suma tych trzech programów, bo paragraf 2, który tutaj jest wyszczególniony to jest jakbyście zliczyli Państwo wszystkie wydatki, to wychodzimy razem na wydatki bieżące 50mln232, czyli my tą uchwałą nie kładziemy 531tys. na programy. To pokazuje nam tylko ile pieniędzy na programy unijne jest położone.

Radny Bartosz Nowacki – dlaczego pytam o tą kwotę, ponieważ w późniejszych uchwałach m.in. jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” to jest część III. Dlatego pytam czy ta kwota dotyczy tego?

Skarbnik Karina Kostyra – nie, ta kwota jeszcze nie dotyczy tego projektu. To na razie jest taka jakby intencyjna uchwała żeby po prostu można składać wnioski. Dopiero jak będzie już wniosek złożony, zaakceptowany to wtedy wprowadzimy pieniądze do budżetu.

Radny Bartosz Nowacki – ale rozumiem, że te pieniądze będą przeznaczone m.in. na ten program?

Skarbnik Karina Kostyra – te 531tys. nie, te 531tys. to już są pieniądze zaangażowane na te programy, które mówiłam, szkolnictwo zawodowe z dwójką, PCPR i Urząd Pracy. Czyli to już jest położone i to już jest w ramach realizacji.

Radny Bartosz Nowacki – to teraz moje kolejne pytanie, przepraszam, że trochę wybiegam wprzód, ale jakie źródła finansowania właśnie są tego programu nr III?

Skarbnik Karina Kostyra – na dzień dzisiejszy jeszcze żadne nie są pokazane, ale będą to z rezerwy oświatowej. Mieliśmy w uchwale budżetowej zapisane, że rezerwa celowa oświatowa m.in. jest na wkład własny przy różnego rodzaju projektach. Jak przyjdzie powiedzmy odpowiedni moment, kiedy ten wniosek zostanie zaakceptowany to wtedy położymy odpowiednie pieniądze?

Radny Bartosz Nowacki – ale tutaj w §2, przepraszam wybiegam cały czas do uchwały, powinno być wskazanie źródeł finansowych.

Skarbnik Karia Kostyra – ale to jest uchwała o współpracy chyba dopiero.

Radny Bartosz Nowacki – aczkolwiek jest tutaj 15% wkład Powiatu Mogileńskiego, jest zapis.

Skarbnik Karina Kostyra – ale jeszcze dzisiaj nie mówimy po prostu, że na pewno ten wniosek właściwie przejdzie.

Radny Bartosz Nowacki – ale ten wniosek nie musi przechodzić, tylko zabezpieczenie budżetowe powinno być wskazane.

Skarbnik Karina Kostyra – w uchwale jest w rezerwach zapisane. Jak będziemy składać ten wniosek to dopiero będziemy umieszczać konkretnych paragrafach pieniądze.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Wysoka Rado o ile pozwolicie, to może przeczytam podstawę prawną  i każdy z Państwa ma przed sobą projekt uchwały i będzie widział jakieś usterki to wtedy wrócimy. Niemniej do przeanalizowania Państwo macie przed sobą ten projekt uchwały, gdybyście mnie zwolnili to byśmy szybciej przeszli do następnego punktu.
Brak uwag.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał powyższe i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)


ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)

ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jesteście Państwo Radni w posiadaniu tego projektu uchwały, musimy upoważnić to pewną osobę z Rady Powiatu, podjąć uchwałę do reprezentowania Powiatu Mogileńskiego w radzie Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Bardzo proszę w tym punkcie o podanie takiej osoby, która by reprezentowała Powiat Mogileński w radzie Fundacji. Najlepiej gdyby ktoś był z rady. Czy Państwo taką osobę jesteście w stanie wskazać, która by chciała reprezentować Powiat Mogileński w radzie Fundacji? Szanowni Państwo czy może chcecie żebyśmy zrobili 5 minut przerwy, czy może taką osobę widzicie, czy może ktoś jest z Państwa Radnych chętny, który chciałby w tej radzie Fundacji. Czy Pani Agnieszka Ziółkowska?

Radna Agnieszka Ziółkowska – dziękuję bardzo, ale ja fizycznie nie dam rady. Ja się po prostu nie wyrabiam. I nie podpiszę się pod tym z czego później się nie wywiążę, a być figurantem to niestety.

Starosta Tomasz Barczak – dlatego, że zarząd właśnie w takich konsultacjach wstępnych ustalił, że jeżeli nie będzie chętnych to oczywiście zgłaszam Wicestarostę tradycyjnie do Fundacji. Także jeżeli nie ma rzeczywiście chętnych to w imieniu zarządu proponujemy Wicestarostę Mogileńskiego, tym razem Tadeusza Szymańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy Pan Wicestarosta zgadza się?

Radny Przemysław Zowczak – ja uważam, że najlepiej będzie chyba jeśli będzie członek z zarządu powiatu. Przez kilka lat reprezentowałem Powiat w radzie Fundacji i ze względów nawet takich czysto logistycznych to jest wtedy zupełnie inny przepływ informacji pomiędzy Fundacją, radą Fundacji z zarządem powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – rozumiem. Pan najlepiej to ocenia z tego punktu widzenia, kiedy Pan pracował w tej radzie Fundacji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja i realizację przez Powiat Mogileński Pilotażowego Programu Profilaktyki Sczepień Przeciwko Wirusowi HPV stanowiącego przyczynę Raka Szyjki Macicy.

Radny Przemysław Zowczak – czytając dosyć dokładnie projekt uchwały doszedłem do wniosku, że ponieważ dotyczy ona zgody na przystąpienie do współpracy z fundacją Wygrajmy Zdrowie i realizację przez Powiat Mogileński pilotażowego programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV, a w tymże pilotażowym programie profilaktyki szczepień jest docelowo napisane, że minimum 15-20 lat lub bezterminowo to ma funkcjonować więc rozumiem, że jest to zobowiązaniem Rady Powiatu i kolejnych zarządów do uwzględniania skutków finansowych tego w kolejnych budżetach. I tak według mnie to powinno być, pod tym bym się podpisał jedną i drugą ręką. Trochę mnie tylko niepokoi informacja uzyskana przeze mnie na posiedzeniu komisji, z której wynikało, że to jest takie zobowiązanie jednorazowe, przy czym nawet gdyby przyjąć, że to jest zobowiązaniem jednorazowym to w związku z tym proponowałbym żeby to inaczej zapisać. Poza tym jednorazowo nie wiem czy oznacza to 3 dawki, bo 3 dawki muszą być kontynuowane czy też oznacza to tylko i wyłącznie jedną dawkę? Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ po stronie powiatu jest 100% pokrycie kosztów zakupu szczepionki, natomiast po stronie fundacji jest 100% pokrycie działań wspierających i organizacyjnych. Rozumiem, że fundacja pokrywa również koszt samego zaszczepienia, bo my kupujemy tylko szczepionkę i poprosiłbym o przybliżenie, na czym mają polegać te działania wspierające. Ze swojej strony chciałbym złożyć deklarację, że jestem i zawsze byłem gorącym zwolennikiem takiego podejścia, że jeżeli już zaczynamy tego typu program, zaczynamy szczepienia to nie powinniśmy się z tego wycofywać, dlatego wtedy możemy zrobić dużą szkodę tej naprawdę dobrej idei.

Radny Wiesław Gałązka – chciałbym na chwileczkę odnieść się do dyskusji, do głosu Pana Radnego Przemysława Zowczaka i powiedzieć tak, iż w uzasadnieniu jest załączony ten program przedstawiony przez fundację i pierwszy akapit - okres realizacji programu, jest tam rozpiska w pewnych wariantach. Pierwszym wariantem jest bliskim znaczeniu czasowym jest rok szkolny 2011/2012 i o takim zamyśle zarząd pomyślał. Natomiast, jeśli chodzi o podanie jeszcze szczepionki w §2 projektu uchwały zapisaliśmy „wyraża się zgodę na pokrycie całości kosztów związanych z zakupem i podaniem szczepionek dla dziewcząt objętych programem”, czyli podanie szczepionki rozumiem również wykonanie tego szczepienia w sensie fizycznym. Mówiąc o przyszłości pewnie tu nikt z nas na tej sali nie będzie i nie jest przeciwny, aby kontynuować to w dalszych latach, co uważam za porozumieniem, bo nikt z Państwa na żadnej komisji jak również innych rozmowach nie kwestionował takiego pomysłu i takiej potrzeby.

Radny Przemysław Zowczak – jest mowa w programie o tym, iż ten program docelowo minimum 15-20 lat lub bezterminowo. Jeśli to będzie w ten sposób zapisane to ja rozumiem, że docelowo ten program ma być realizowany w dużo dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast powiem tak, rzeczywiście tutaj jest pewien dysonans pomiędzy §2 gdzie mowa o tym, że wyraża się zgodę na pokrycie w całości kosztów związanych z zakupem i podaniem szczepionek. W programie jest mowa o tym, że po stronie powiatu jest jedynie 100% kosztu zakupu szczepionki, natomiast zupełnie nie jest wyjaśnione czy jeden cykl szczepień dla kogoś objętego tymże programem to są 3 szczepienia i zwłaszcza w kontekście deklaracji, że mówimy o jednym roku szkolnym chciałbym usłyszeć wyraźną deklarację, że mówimy o wszystkich trzech dawkach dla dziewczyn, które będą objęte. Ja proponuję żeby to przyjąć w tej formie jak to jest tutaj zapisane tylko proponuję żeby rozumieć to w ten sposób, że ten program będzie kontynuowany przez minimum 15-20 lat tak jak jest zapisane. Mówimy o docelowej realizacji tego programu.

Starosta Tomasz Barczak – ja już wyjaśniałem, pilotażowa dlatego, że chcemy zobaczyć jak do tego się odniosą rodzice, bo to musi być zgoda rodziców w związku z tym zróbmy to pierwszy rok jak jest zapisane. Naprawdę taką naszą intencją jest to żeby kontynuować co roku, wpisywać w budżet np. kwotę i też dziewczynki z naszych szkół szczepić. Jeżeli nas oczywiście będzie na to stać. Miejmy nadzieję, że zawsze pieniądze się znajdą i róbmy to. Od czegoś trzeba zacząć, podejmiemy tą uchwałę, zrobimy to w tym roku, zobaczymy ile rzeczywiście osób nie podjedzie do tego programu. Tworząc budżet na przyszłość będziemy wiedzieli np. jak to powinno wyglądać. A jeszcze druga sprawa, myślę, że inne samorządy wezmą z nas przykład i również parę groszy w swoich budżetach zabezpieczą i całą populację będziemy szczepić w Powiecie Mogileńskim. Dlatego tak zobaczmy jak to wygląda, jak to się będzie odbywało. A jeżeli jest propozycja to możemy wpisać na pierwszej stronie czy na którejś, że np. rok ten szkolny możemy też wpisać, jeżeli o to chodzi. Nie ma problemu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radni: M.Leszczyński S.Łagowska)

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

Radny Bartosz Nowacki – zacząłem dopytywać trochę wcześniej przy budżecie o tą uchwałę, mam takie pytanie, kilka właściwie pytań. Czy jest zawarte porozumienie między Gminą Strzelno i Powiatem Mogileńskim? Drugie pytanie, jaka jest wartość projektu, o który będziecie Państwo wnioskowali jako zarząd razem z Panem Burmistrzem? Trzecie pytanie, jaki jest wkład własny Gminy Strzelno, bo tutaj widzę, że wyraża się zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości kosztów kwalifikowanych ogółem projektu, dlatego pytam, bo nie znamy tak naprawdę na jakich zasadach to partnerstwo ma polegać między Gminą Strzelno a Powiatem Mogileńskim. Zaznaczam, że niedawno również przeznaczyliśmy pieniądze na budowanie warsztatów w Strzelnie i tutaj praktycznie 100% pokrywa Powiat Mogileński, dlatego pytam na jakich zasadach partnerskich w tej chwili łączymy się z Gminą Strzelno i czy jakikolwiek wkład finansowy będzie w ten projekt z ich strony.

Naczelnik Andrzej Konieczka  - jeśli chodzi o ten warsztat w Strzelnie to jest trochę inna sprawa, bo to jest przy naszej szkole, to jest nasze zadanie własne i to, że szkoła jest na terenie Gminy Strzelno to tak prawdę mówiąc nic nie wnosi do problemu, to jest nasze zadanie. A jeśli chodzi o ten projekt to jest to na zasadzie konkursu, nie mniej Urząd Marszałkowski zwyczajem lat poprzednich sygnalizuje o jakie pieniądze możemy się ubiegać. I w tym roku to jest 542.715zł, 79 gr. i do tego musimy dołożyć wkład własny 95.800 co daje nam kwotę 638.515,79.Na taką kwotę możemy wniosek składać i plus minus 10-20tys. w Urzędzie Marszałkowskim nie stanowi problemu. Wniosek jest w tej chwili przygotowywany. Partnerstwo z Gminą Strzelno polega na tym, że jest szkoła zawodowa prowadzona przez gminę przy ośrodku szkolno-wychowawczym na ul.Parkowej i żeby umożliwić tym dzieciom uczestnictwo w tym programie musimy podpisać partnerstwo, bo są dwa organy prowadzące. Dzisiaj Państwo podejmą uchwałę mam nadzieję, że możemy przystąpić do takiego partnerstwa, Gmina Strzelno podjęła już taką uchwałę, i przed złożeniem wniosku, co nastąpi 13 maja, partnerstwo podpiszemy i to będzie dołączone do tego składanego wniosku. I praktycznie rzecz biorąc z tych 95.800, które musimy wnieść to są środki tzw. wkład własny ale on może być pieniężny i niepieniężny. I dzisiaj bilansujemy tak jakby ten nasz wniosek i myślę, że około 50tys. to będzie wkład niepieniężny w postaci wypożyczenia sal lekcyjnych będących w naszym władaniu na realizację tego projektu. Tak to się szczęśliwie zdarza, że taka możliwość jest. Czyli zabezpieczenie gotówkowe mniej więcej 40-45tys. To jest tak jak Pani Skarbnik mówiła, mamy w projekcie budżetu rezerwę celową, w tej rezerwie celowej są przeznaczone pieniądze na wszelki udział w naszych projektach. My w ciągu roku składamy kilka projektów, w związku z tym tak jakby nie możemy precyzyjnie położyć tych pieniędzy w momencie tworzenia budżetu, bo nie znamy realiów. I teraz jeżeli chodzi o udział finansowy Gminy Strzelno to w zeszłym roku były tak dobrane pieniądze, że gmina nie musiała wnosić pieniężnego wkładu ze względu na to, że te 15% wystarczyło od tego udziału niepieniężnego za korzystanie z sal, które oni realizują. Także to w ten sposób jest zrobione. Pieniądze na szkoły my z kolei dzielimy proporcjonalnie do ilości uczniów. Z racji tej, że szkoła zawodowa na Parkowej to jest 15-20 uczniów w związku z tym kwota przypadająca na gminę Strzelno to będą pieniądze rzędu 12tys. Udział własny od takiej kwoty nie jest jakiś szalony.

Radny Bartosz Nowacki – rozumiem, że te 95.800 będzie odliczony w wkład niepieniężny ok. 50% to pokrycie Gminy Strzelno.

Naczelnik Andrzej Konieczka – gdyby pan chciał tak liczyć, że 12tys. dla Gminy Strzelno i z tego 15%, bo w ramach tego projektu na nich przypadnie kwota 12tys. a reszta na pozostałe szkoły zawodowe, dla których my jesteśmy organem prowadzącym. I od tych 12tys. Gmina Strzelno wniesie 15% udziału własnego, to są pieniądze rzędu ok. 1500 czy  1800zł. I teraz jeżeli będą realizowali „x” godzin na terenie swojego ośrodka, za każdą godzinę 15 zł to wychodzi tak jakby pokrycie, ten udział niepieniężny zrównoważy ten ich wkład.

Radny Bartosz Nowacki – czyli rozumiem, że wartość projektu będzie dla Gminy Strzelno, dla partnera, to jest strona Powiatu Mogileńskiego i Gminy Strzelno ok. 12tys. całości projektu

Naczelnik Andrzej Konieczka – tak, dla 25 uczniów.

Radny Bartosz Nowacki – zastanawiam się czy ta uchwala jest precyzyjna w takim razie, bo ona dotyczy całego programu, całego komponentu a nie tylko i wyłącznie, czyli Gmina Strzelno byłaby partnerem dla całego komponenty, z tej uchwały to wynika. Np. gimnazjum w Bielicach, Gmina Strzelno ta naprawdę nie powinna uczestniczyć w tym programie atu mówimy tylko i wyłącznie o Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie.

Naczelnik Andrzej Konieczka – ale w którym momencie piszemy o Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie?

Radny Bartosz Nowacki – jest utaj tak, wyrażenie partnerstwa i tutaj co do całego programu ”szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki  priorytet 9 rozwój i kształcenie kompetencji w regionach działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach funduszu społecznego itd. I tutaj mamy konkretnie jak Państwo przeczytacie w §1, dotyczy to całego programu. Nie wydzielonej części.

Naczelnik Andrzej Konieczka – wniosek dotycz całego programu. Państwo już wyrażają zgodę na to, że my zawrzemy porozumienie z Gminą Strzelno i napiszemy w ich imieniu wniosek, będziemy liderami tego wniosku i my to rozliczymy i rozliczymy się z Gminą Strzelno proporcjonalnie do przekazanych im pieniędzy.

Radny Bartosz Nowacki – czy projekt porozumienia jest już przyjęty.

Naczelnik Andrzej Konieczka – przy sobie nie mam, ale projekt porozumienia jest taki wynikający z uchwały jednej i drugiej. Państwo wyrażą zgodę na zawarcie porozumienia

Radny Bartosz Nowacki – porozumienie powinno być integralną częścią tego projektu uchwały.

Naczelnik Andrzej Konieczka – można by sobie wyobrazić, że ten projekt, nie mam go przy sobie ale on już w naszej dokumentacji jest przygotowany, bo to tak jakby nie pierwszy raz to robimy w związku z tym te projekt jest tak jakby zeszłoroczny, przerobiony, u marszałka zaakceptowany itd. Także tutaj nie ma żadnego nowum, jakby Państwo zechcieli popatrzeć na to, że to jest III – trzeci raz taki wniosek składamy według tej samej procedury, według tego samego pomysłu. Jeden mamy zrealizowany, rozliczony, zakończony, drugi jesteśmy w trakcie realizacji i teraz trzeci składamy, prosimy o zgodę na to żebyśmy mogli to zrobić.

Radny Bartosz Nowacki – ja bardzo dobrze to rozumiem, na czym polegają te programy, tylko pytam o coś innego. Uchwała dotyczy przystąpienia do partnerstwa z Gminą Strzelno. Ja nie mówię tutaj o projekcie całym w tej chwili, tylko pytam czy jest porozumienie z Gminą Strzelno dotyczące współfinansowania, bo z tej uchwały wynika, że wyraża się zgodna wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości kwalifikowanych ogółem projektu i ja nie wiem w tej chwili ile wniesie Gmina Strzelno a ile wniesie Powiat Mogileński.

Naczelnik Andrzej Konieczka – mówię 15% od 12tys. jeżeli dobrze pamiętam

Radny Bartosz Nowacki – i to pokryje Gmina Strzelno?

Naczelnik Andrzej Konieczka – oczywiście z tym że niekoniecznie w gotówce tylko w tym wkładzie niepieniężnym, bo udział własny nie musi być tak jakby w gotówce.

Mecenas Wojciech Manikowski – ja chciałbym tylko wyjaśnić jedną rzecz, że ta uchwała zmierza do upoważnienia właściwych organów powiatu do podjęcia rozmów i skonstruowania tego porozumienia zakreślając jednocześnie ramy dla powiatu, w jakich ewentualnie ma Powiat działać. Czyli, że określa się pewne proporcje udziału w tym przedsięwzięciu, czyli według mojego porządku, Państwo wyrażacie zgodę żeby Powiat mógł zacząć rozmawiać z Gminą Strzelno o zawarciu, czyli tego partnerstwa, które będzie porozumieniem dla wytyczonego w tejże uchwale działania. Nie wyobrażam sobie innej kolejności. Porozumienie i potem ewentualnie postawienie Rady przed faktem dokonanym i akceptujcie to zawarte porozumienie. Żeby zawrzeć porozumienie musi mieć upoważnienie Powiat do tego i Państwo macie upoważnić Powiat tą uchwałą.

Radny Bartosz Nowacki – w takim razie proszę o zmianę §2, wyraża się zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości kosztów kwalifikowanych ogółem projektu przez Gminę Strzelno i mamy wtedy jasność. Ale nigdzie tu nie jest zapisane Panie Starosto, że Gmina Strzelno wniesie 15%. Ja to rozumiem, bo to jest wkład własny. To w takim razie, czemu chociaż nie jest projekt porozumienia dołączony do tego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – uporządkujmy dyskusję, bo zaczynamy wszyscy mówić. Ja myślę, że jest to normalne, to Rada podejmuje decyzje, co do dalszych działań zarządu tym bardziej, że wcześniej już było powiedziane, że Rada Miejska w Strzelnie podjęła już taką uchwałę o partnerstwie i czeka w tej chwili za naszą uchwałą po to żeby dalej spisać porozumienie i wspólnie działać w tym zadaniu.

Rady Bartosz Nowacki – czy w uchwale Rady Gminy Strzelno jest paragraf dotyczący wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 15%?

Naczelnik Andrzej Konieczka – jest taki paragraf, bo akurat byłem na obradach komisji, kiedy to było omawiane i uchwała jest podobnej treści. To jest tylko zgoda na to, że my działamy z wnioskiem, który będzie rodził pewne skutki finansowe. Panowie Radni, bo gdybyśmy popatrzyli na to w sensie finansowym to nawet gdyby ta Gmina Strzelno nie wnosiła tego 1500zł to też by się świat nie zawalił, bo to jest taka skala, że praktycznie ich udział jest śladowy. My gdyby nie ta chęć żeby ta szkoła nie była pozbawiona możliwości uczestniczenia w kilku dodatkowych godzinach zajęć to byśmy tego nie robili, bo to dla nas jest kłopot to partnerstwo, bo ono nie wnosi tak jakby skutków finansowych takich realnych. Tak prawdę mówiąc to bardziej jest zabawa żeby te dzieciaki też miały, o ile dobrze pamiętam, 60 godzin będzie zrealizowanych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Panie Naczelniku myślę, że Pan już wyczerpał limit kilkakrotnie powtarzając to wszystko.

Radny Witold Pochylski – rozstańmy się jak najszybciej, bo popadamy w paranoję jakąś. Ma prawo Radny Bartosz Nowacki nie rozumieć, że jest inna struktura. Państwo mówicie, że inna. Tak czytamy wszystkie pisma, próbujemy rozumieć język prawny ale chwilami jest zbyt dużo zamieszania. Także to tez taki apel żeby doprecyzowywać pewne rzeczy. Teraz jeśli pada pytanie do przedstawiciela, nie chodzi o uchwałę którą Rada podejmowała to mówcie Państwo tak albo nie. Takie precyzyjności musiałby być podopisywane. Wszyscy uważamy, że świetnie, ze program taki będzie napisany, ale mamy prawo też żeby być podejrzliwi do pewnych rzeczy, o czym mówię, jeśli nie powiedział tego Radny Nowacki. I chcielibyśmy żebyście Państwo doprecyzowywali. Tracimy niepotrzebnie 15 minut żeby o takich rzeczach dyskutować.

Starosta Tomasz Barczak – może rzeczywiście są radni, którzy po raz pierwszy uczestniczą. Będzie oddzielna uchwała gdzie będzie wszystko dokładnie sprecyzowane jeżeli ten projekt przejdzie i będziemy mieli pieniądze także wtedy możemy dyskutować o tym kto, co, ile. Uchwała będzie podjęta dopiero, jeżeli wniosek nasz przejdzie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta. (Nieobecna Radna Stanisława Łagowska)

Ad. 18
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak – posiedzenie Zarządu z 6 kwietnia ono dotyczy podziału obowiązków w ramach Zarządu. Jak zostały podzielony obowiązku w ramach Zarządu Powiatu w sprawozdaniu jest mowa o objęciu szczególnym nadzorem przez Radnego Wiesława Gałązkę w kwestii związanej z ujeżdżalnią koni w Bielicach, ale mi chodzi o pełen podział obowiązków zarządu? Druga sprawa, mowa była o komputerach, czy one trafiły do klubu sportowego Sokół czy też tez trafią do starostwa. Jest tylko mowa o tym, że zarząd podjął uchwałę i była mowa o konieczności sporządzenia aneksu do porozumienia na prowadzenie gimnazjum w Bielicach, porozumienia z Gminą Mogilno poprosiłbym o przybliżenie tego.

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o 6 kwietnia odnośnie kompetencji, mianowicie jak Państwo wiecie przymierzamy się do budowy ujeżdżalni do koni w Bielicach, stajnia się rozrasta a chcielibyśmy mieć jako zarząd i ten główny inicjator sprzed lata, ażeby ta stajnia w tych Bielicach powstała i żeby tam między innymi przez to ściągnąć uczniów i żeby również kluby jeździeckie tworzyć. Chcielibyśmy mieć taki wpływ i wgląd na to co tam się dzieje w związku z tym postanowiliśmy żeby o nie było tak,  bo oczywiście tym głównym inicjatorem był również Wiesław Gałązka, jako były Przewodniczący Rady, i żeby tak prawnie mówiąc szczerze daliśmy takie upoważnienie, że jest reprezentantem zarządu jeżeli chodzi o stajnię w Bielicach, czyli sformalizowaliśmy, przekazaliśmy to instruktorowi jak i również dyrektorowi szkoły na spotkaniu, gdzie odbyliśmy w Bielicach żeby wiedzieli, że Pan Gałązka ma prawo w imieniu zarządu pytać, również sugestie inne dawać bo o to tylko chodziło a po drugie jest związany z końmi. Pozostali, nie zmienialiśmy. Tak jak było za naszych czasów poprzedniej kadencji, wicestarosta to co robił wicestarosta, Wiesław Gałązka – Urząd Pracy jak również po Henryku Przybyszu do niepełnosprawnych. I starosta tak jak dawniej było, to co miał to do tej pory ma, oczywiście statut organizacyjny tak o tym mówi. Nad Powiatowym Urzędem Pracy starosta tez bezpośrednio, ale w radzie zatrudnienia  jest Wiesław Gałązka.
Urząd Pracy co jakiś czas wymienia komputery w związku z tym ma nowsze niż my w starostwie i postanowiliśmy, że jednak w starostwie bardziej będą potrzebne te nowocześniejsze natomiast nasze komputery damy do klubu Sokół.
Rzeczywiście zmieniliśmy, Pan Burmistrz prosił żeby tą kwotę, którą co roku ustalamy, to jest ponad subwencję oświatową, ażeby w tym roku w ogóle odstąpić od tej kwoty, to zarząd stanął na stanowisku żeby jednak w tym roku jeżeli tak Burmistrz Mogilna prosił żeby te parę groszy zostawić, to rzeczywiście odstępujemy od tego i dlatego jest ta zmiana.

Ad. 19
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Baran – chciałem w tym punkcie odnieść się do zaproszeń, które otrzymaliśmy od zarządu powiatu, od Starosty Mogileńskiego zaproszenia na VIII już Regionalne Targi Rolne w Bielicach i IX Powiatowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami. Chciałem w tym miejscu, to jest punkt oświadczeń, podziękować serdecznie za to zaproszenie i jednocześnie taką swoją tutaj może refleksję przekazać, że właśnie w tego typu działaniach jak organizowanie takich targów, bo tak jak dzisiaj mówiłem Powiat Mogileński jest to Powiat rolniczy, w takiej formie działalności upatrywać rozwój gospodarczy naszego powiatu, bo to jest impreza, która faktycznie sprzyja takiemu rozwojowi i zachęcić Pana Starostę żeby może w innych też dziedzinach gospodarki tak pomyśleć, rozważyć o organizacji tego typu targów biorąc za przykład te targi rolne, które moim zdaniem przynoszą bardzo pozytywny efekt i w tym miejscu chciałem też Panu Staroście i osobom, które są zaangażowane w tą inicjatywę pogratulować i życzyć żeby te kolejne, już VIII targi były tak samo dużym sukcesem jak w poprzednich latach.

Radny Przemysław Zowczak – dwie sprawy, sprawa pierwsza, jeszcze przez moment chciałem się odnieść do tej najbardziej takiej uśmiechniętej części naszej sesji. Ja jednak mimo wszystko dobrze odczytałem, ja mówiłem o przeznaczeniu 180tys. na inwestycje. Ja nie mówiłem i nie miałem na myśli, że ta inwestycja jest realizowana wyłącznie za kwotę 180tys. Ale tak na marginesie, świadczy to o jednym, że to nie jest tak, że ja z założenia chcę czy lubię coś krytykować. Chciałem jeszcze króciutko odnieść się do kwestii tego programu szczepień. Uważam, że jak już podjęliśmy to wyzwanie, należy w przyszłych latach, następnych latach to kontynuować. Tym bardziej będzie należało to kontynuować gdyby odzew był stosunkowo niewielki, bo to będzie oznaczało, że musimy edukować nasze społeczeństwo żeby widziało potrzebę. I chodziło mi nie tylko i wyłącznie o to, że trudniej jest podjąć uchwałę o odstąpieniu od programu, chodziło mi o to żeby ten program był kontynuowany w kolejnych latach. Boję się, oby to były płonne obawy, że w kolejnym roku zapomnimy o podjęciu podobnej uchwały. Na koniec jeszcze jedna rzecz, w sprawozdaniu prac zarządu przeczytałem, że Polska Partia Pracy Sierpień’80 Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych chce uczestniczyć w posiedzeniu tego zespołu i cytuję „w związku z tym, że zespół kończy swoją pracę zarząd nie widzi potrzeby poszerzenia składu do uczestniczenia w posiedzeniach przez wyżej wymienione organizacje”. Zespół kończy pracę, to było prawie przed miesiącem. Proszę Państwa ja do tego problemu podchodzę trochę poważniej. Była mowa, o ile dobrze pamiętam, że ten zespół spotkał się do tej pory 3 razy, zamierza się spotkać przynajmniej jeszcze raz. Nie wiem i mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o cel powołania tego zespołu i o ewentualny wynik jego pracy. Ja do tego problemu podchodzę bardzo poważnie.

Starosta Tomasz Barczak – ja tez bardzo poważnie podchodzę do tego problemu. Jak został zespół powoływany, to chcę przypomnieć, że nie było mówione ustawę zmienimy zdrowotną, nie zmienimy. Nikt nie wierzył w to, że w tak szybki sposób można ustawę zmienić i tak szybko ją podpisać, i miała wejść od 1 maja. Zastanawiając się, że mogą zrobić krzywdę nam wszystkim, bo nasze spojrzenie było w zupełnie innym kierunku i na podstawie innej uchwały i wtedy ten zespół miał rzeczywiście wiedzieć co i jak robimy. Ta ustawa rozwiązała prawie wszystko, ona prawie wszystko rozwiązała. Nawet z tą możliwością, że może zostać SP ZOZ  i będzie tak działał prawie jak NZOZ. Także zupełnie się wszystko zmieniło. I teraz niech tylko nam powiedzą czy w naszych warunkach eksperci jest sens likwidacji SP ZOZ, przekształcenia w inne czy zostawienia tak jak istnieje. Teraz idziemy tylko i wyłącznie w tym kierunku żeby nie my, gdzie wiemy np. jakie mamy pieniądze, kto nam przynosi straty bo to wiemy, tego nie muszą robić. Zresztą wszyscy mówią, że analiza ekonomiczna jest na bieżąco kontrolowana, robiona, wszystkie sprawozdania są, czyli nie ma obawy, nie ma długów. Czyli oni mają tylko nam powiedzieć, panowie nie, nie zostawiajcie tego, róbcie spółkę, bo będzie lepiej działać na przyszłość. I całe myśli zespołu przekształcić w tym kierunku, bo ci co przyjeżdżają to jedni mówią tak, inni że trzeba zastanowić się. Niech nam ktoś powie z zewnątrz, zrobi analizę również zarządzania i powie, jeżeli chcecie lepiej musicie zrobić to i to. Ustawa zrobiła nam prawie, wyręczyła nas z tych wszystkich, co mieliśmy wybierać i co wybierać żeby zrobić, jakie warianty, jaką drogą likwidować, zostawiać. To wszystko zostało samoczynnie rozwiązane. W związku z tym proszę nie mówić, że jest to niepoważne. Tylko mówię, nie powiedzieliśmy, kiedy będzie zlikwidowany zespół, a że rozwiązało się nie widzę potrzeby żeby związki zawodowe i inne. Jak będziemy gotowi wtedy zaprosimy wszystkich, powiemy że prosimy się wypowiadać bo decyzję trzeba podjąć.  Decyzję, jak wiecie państwo, podejmuje zarząd w związku z tym przed podjęciem tej decyzji i uchwały spotkamy się ze wszystkimi, gdzie będziemy gotowi do rozmów.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto, mi nie chodzi o toczy zaprosić kogoś do zespołu czy, poszerzyć zespół, skład zespołu czy też nie. Mi chodzi o kwestię podejścia do tego problemu, podejścia do zgłaszanych postulatów i wniosków. Natomiast jest jedna rzecz, z której musimy sobie zdawać sprawę, że zarówno w momencie powoływania tego zespołu jak i w tym momencie, kiedy Państwo zajmowaliście stanowisko wobec zgłoszonych wniosków i postulatów instytucji, które chciały uczestniczyć w posiedzeniach tego zespołu jak i dzisiaj zasadnicze rozwiązania przyjęte w ustawie nie uległy zmianie. Tam się zmieniły tylko szczegóły. I tak naprawdę mamy nieomal, że identyczny stan od momentu nawet dużo wcześniejszego podjęcia uchwały przez zarząd powiatu powołanie zespołu.

Ad. 20
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak - obowiązują nowe normy, jeśli chodzi o jakościowe wody. Weszły nowe warunki unijne i w Gminie Strzelno mieliśmy problem prawie z wszystkimi wodociągami. Udało się na terenach wiejskich te wodociągi doprowadzić do norm unijnych, ta woda spełnia warunki norm unijnych, które weszły 2005 roku. Teraz mamy problem z wodociągiem szczególnie w mieście tej stacji, którą mamy nie da się zrobić, trzeba zbudować od nowa. My podjęliśmy działania w poprzedniej kadencji i jeszcze w ramach starostwo porobiło projekty kluczowe do urzędu marszałkowskiego, bo taki był pomysł żeby z każdego powiatu był jeden projekt kluczowy, czyli z każdej gminy były takie wnioski składane. Pamiętam, że Gmina Strzelno składała za pomocą starosty projekt kluczowy budowa stacji uzdatniania wody i po spotkaniu z marszałkiem w 2006r. udało nam się ten projekt, jako projekt kluczowy. Niestety zostało to wycięte i musimy startować w konkursie. Gmina Strzelno jeśli chodzi o miasto przygotowało dokumentację projektową, to jest kwota 3,5mln zł. Mamy złożony wniosek w konkursie na środki unijne. Konkurs ma być rozstrzygnięty chyba w przeciągu krótkiego okresu czasu i jeżeli udałoby się nam te środki unijne pozyskać w tym roku to przystąpimy do budowy w tym roku a jeżeli nie otrzymamy środków unijnych to będziemy realizować z środków własnych. Tak do tego tematu podchodzimy. Uważam, że to jest priorytet w tej kadencji dla naszej Rady. W przypadku środków własnych to może być niedotrzymany termin oddania tej stacji wody do końca tego roku. Najważniejsza w tej chwili jest sprawa rozstrzygnięcia konkursu przez urząd marszałkowski i być może stację uzdatniania wody uda się przy udziale środków unijnych zrealizować. Jeśli chodzi o wodociąg w Rzadkwinie problem jest bardziej skomplikowany dlatego, że tam część wsi Rzadkwin ma wodociąg podłączony do stacji wody w miejscowości Ciechrz. Druga część korzystała z ujęcia wody należącego do dawnej krochmalni w Bronisławiu. Właściciel gruntu sprzedał grunt na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego w Rzadkwinie i sprzedając te grunty jest w akcie normalnym zapis, że do czasu podłączenia mieszkańców z wsi Rzadkwin do ujęcia wody my chcemy to do Ciechrza zrobić. Obowiązkiem jest dostarczanie mieszkańcom wody, tak to jest w akcie notarialnym. Na pewno ta stacja w Rzadkwinie, która jest to jest po prostu zabytek można powiedzieć. Gmina Strzelno ma pozyskane takie środki unijne, zrobiliśmy wniosek o środki unijne, mamy przyznane 150Euro dofinansowania i zaczniemy budować sieć wodociągową w miejscowości Rzadkwin dołączyć do ujęcia w Ciechrzu i wpiąć w starą sieć. Natomiast w przyszłym roku chcemy tą sieć przy jeziorze przebudować od nowa jeśli chodzi o miejscowość Rzadkwin. Sprawa druga, chciałbym coś powiedzieć na temat szczepień ochronnych. W naszej gminie też przystępujemy do szczepień ochronnych jeśli chodzi o ten wirus. Mamy objętych tymi szczepieniami około 80 dziewczyn i ten program chcemy realizować przez kilkanaście a właściwie, jeżeli będą takie wole, wola Rady i wola rodziców, chcemy ten program realizować długotrwale. Cieszę się, że Powiat też taki program realizuje i może by się udało zrobić taki wspólny program, wystąpić o środki unijne dla wszystkich gmin naszego powiatu, może by się udało pozyskać. Dlatego taki apel do Pana Starosty żeby taką możliwość rozważył. My będziemy szczepić wszystkie dziewczęta, które są z Gminy Strzelno i inne dziewczęta, które przychodzą do naszych szkół strzeleńskich – I klasa gimnazjum. W przyszłym roku chcemy do tego szczepienia przystąpić, także będziemy szczepić dziewczęta w ośrodku szkolno-wychowawczym na ul. Parkowej. To jest sprawa druga, czyli my w ten pogram wchodzimy, my po prostu uważamy, że na zdrowiu nie powinno się oszczędzać. Sprawa kolejna, sprawa rolnictwa. Mam pytanie do Panów Starostów na temat izb rolniczych. Niedawno odbyły się wybory do izb rolniczych, frekwencja tym roku w naszej gminie to jest 3% czyli na około 1000 rolników ok. 30 brało udział w głosowaniu, to policzcie sobie jakie to jest odzwierciedlenie. Coś trzeba zrobić żeby te izby obudzić, bo w poprzedniej kadencji brało udział 7% uprawnionych rolników, w tej chwili 3%, za 4 lata to może będzie 1%. Coś trzeba zrobić żeby te izby po prostu były bardziej popularne, bo jeżeli będzie poniżej 1% w wyborach to wybory się nie odbędą. Takie są procedury, dlatego bym prosił żeby sesje Rady powiatu czy Rady gmin byli zapraszani przedstawiciele izb rolniczych i żeby tez raz po raz zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Bo właściwie my niewiele wiemy, co oni robią.

Ad. 21
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad. 22
Wolne głosy i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  w tym punkcie chciałbym jako pierwszy zabrać głos i pierwsze, chciałbym jeszcze raz zaapelować by wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, bo taki wymóg na każdym z radnych spoczywa do dnia 30 kwietnia.  Druga sprawa, zbliżają się dni majowe, i tak 2 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18:20 jest zbiórka i przemarsz na Rynek i tam będzie msza i tam powinien na tych uroczystościach znaleźć się nasz sztandar Rady Powiatu i również 3 maja o godzinie 9:00 msza Fara i później przemarsz na rynek i tam również reprezentować Radę Powiatu Mogileńskiego powinien sztandar nasz, który mamy. W Strzelnie też by wypadało, ale to nie jestem w stanie tu określić dokładnie godziny i dnia. Natomiast, kto z Państwa Radnych chciałby brać udział w poczcie sztandarowym na tych uroczystościach?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – odnośnie tych uroczystości, co Pan powiedział, więc my mamy 1 maja spotkamy się na rynku o godzinie 20:30, zapraszamy radnych powiatowych i państwa gości na obchody związane z beatyfikacją Jana Pawła II. 20:45 zaczynamy koncert chóru z orkiestrami połączone. Chcemy też żeby państwo którzy tam się zbiera przynieśli znicze, zapalić ok. godziny 21:37, znicze każdy zabierze do domu żeby pamiętać o Janie Pawle II o 20:50 będzie Abba Ojcze, o 21:00 Apel Jasnogórski, kilka zdań będzie z historii życia Jana Pawła II i po 21:37 po zapaleniu zniczy będzie Barka. Także zapraszamy Państwa na dzień 1 maja na Rynek o godzinie 20:30. W dniu 3 maja mamy mszę w kościele o godzinie 11:30 i o godzinie 13:30 spotykamy się pod pomnikiem w Strzelnie w parku, tam będzie złożenie wiązanek kwiatów i dzień 8 maja, to jest zakończenie wojny, spotykamy się pod pomnikiem o godzinie 12:00.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję bardzo. Wracamy do tematu czy jesteśmy w stanie skompletować poczet sztandarowy. Szanowni Państwo w związku z tym Wysoka Rado, że nie mamy wyjścia awaryjnie również takie mamy, że w regulaminie się mówi, że może być to poczet sztandarowy z pracowników Starostwa Powiatowego w Mogilnie, w związku z tym tak się to stanie na tych uroczystościach, sztandar będzie reprezentował Radę o ile nie ma chętnych to trudno.

Radny Wojciech Baran – na 3. maja

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo się cieszę tylko, że wtedy by już trzeba było 3 osoby żeby było 3 radnych. Bardzo dobrze, ale kto jeszcze z radnych mógłby być o tej 9:00 msza Fara i przemarsz na rynek. Wysoka Rado wobec tego myślę, że jeśli chodzi o zabezpieczenie to będą to pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Myślę, że na następnej sesji przynajmniej w wolnych głosach wrócimy do tematu, bo myślę, że to jest dosyć ważny temat żeby ta rada była reprezentowana i te sztandar na tych uroczystościach się pojawiał i żeby w tym poczcie sztandarowym w tej przeważającej części uczestniczyli Radni Rady Powiatu Mogileńskiego. Na te dni mamy zabezpieczone. Jeśli chodzi o sesję absolutoryjną Rady Powiatu, przewidujemy ją 27 maja. W dniu 11 maja będzie już posiedzenie komisji rewizyjnej, Państwo Radni dostaniecie materiały na tyle wcześnie tak jak jest to w statucie na 14 dni przed sesją żebyście mogli się zapoznać w tym temacie.

Dyrektor ZDP w Mogilnie Piotr Ficer – chciałem serdecznie podziękować Zarządowi Powiatu za przyjęcie i rozpatrzenie mojego wniosku o zamierzeniach inwestycyjnych w zakresie dróg. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mimo, że nie jest obecna na sali, Pani Skarbnik za miłą i twórczą współpracę w ułożeniu planu wydatków w tym zakresie. Wysokiej Radzie chciałbym serdecznie podziękować za podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu powiatu na rok 2011, gdzie znalazły się zapisy o inwestycjach drogowych, pozwalają na optymalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczone na remonty i przebudowy dróg, a na najbliższą niedzielę pragnę wszystkim życzyć głębokich przeżyć i owoców wewnętrznych.

ad. 23
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14:20

 
Przewodniczący Rady Powiatu

            Jan Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-06-15 15:10:07
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-06-15 15:10:07
Ostatnia zmiana:2011-11-23 12:03:30
Ilość wyświetleń:598

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij