Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

14/11 z dn. 16 marca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 14/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 16 marca  2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach nieużytkowanego budynku mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Bielicach , gmina Mogilno, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14/25.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2011.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.
18. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.
20. Przyjęcie bilansu  z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Izabela Rogowska referent z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 oraz dodała, ze powyższe należy przedstawić Radzie Powiatu.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 37/2011.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach nieużytkowanego budynku mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Bielicach, gmina Mogilno, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14/25. Przedmiotowy budynek konstrukcji drewnianej użycza się w celu jego rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na klub szkolny, który docelowo ma stanowić miejsce spędzania wolnego czasu przez wychowanków ośrodka. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat, biorący w używanie dokona zmian budynku we własnym zakresie.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 38/2011.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania,. Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie. W skład komisji zostali powołani przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organizacji związkowych. 
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 39/2011.

ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania,. Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2011.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 40/2011.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 41/2011.
ad.9
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.13
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2011.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.14
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.15
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR  przedstawiła sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2010r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.16
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR  przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2010r.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.17
Magdalena Jańczak Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2010r.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.18
Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilni przedstawił informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocenę dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.
ad.19
Waldemar Lukstaedt Komendant KPP w Mogilnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2010 roku oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2010 roku.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.20
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu  przedstawiła bilans z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego sporządzonego na dzień 31.12.2010r.
Zarząd jednogłośnie przyjął powyższy bilans.

ad.21
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania,. Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował o programie profilaktycznym raka szyjki macicy i szczepieniach dla młodzieży szkół powiatowych klas I gimnazjum. Szczepienia odbędą się po wcześniejszej zgodzie rodziców w nowym roku szkolnym w klasach pierwszych gimnazjum w Bielicach oraz Szerzawach.
W powyższej sprawie zostanie podpisany z firmą oferującą szczepionki list intencyjny.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Wicestarosta Tadeusz Szymański poinformował o analizie rynku pracy, która odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W związku z tym, że powyższa analiza jest częścią strategii powiatu Zarząd postanowił rozpocząć nad nią prace oraz zwrócić się do Radych z prośbą o przedstawienie propozycji kierunków rozwoju powiatu, celów i zadań do realizacji w strategii Powiatu Mogileńskiego.

ad.22
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:17:10
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:18:00
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:18:48
Ilość wyświetleń:442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij