Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

236/10 z dn. 20 października 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 236/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
 odbytego 20 października  2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołów  z  ostatnich posiedzeń.
4. Podjecie  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie  dokonania  zmian w  planie  dochodów  i  wydatków budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2010r.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
6. Przedstawienie projektu  uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24 września  2010r. w sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego tych  dochodów.
7. Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych.
8. Przedstawienie  projektu  uchwały   Rady Powiatu  w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu  Powiatu  w  2011r. poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą „ Modernizacja  warsztatów przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku  i  jego  termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.
9. Przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i napraw.
10. Przedstawienie  informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
11. Przedstawienie  informacji  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych. 
12. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia umowy  najmu części nieruchomości wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego – pomieszczenia  użytkowego położonego w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie  przy  ul. Konopnickiej 20, na działkach  oznaczonych nr 172/6 i 1092.
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy  różne.
15. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad.3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokoły  z  ostatnich posiedzeń.

ad.4
Przewodniczący  Zarządu poprosił  Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę o przedstawienie uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie  dokonania  zmian w  planie  dochodów  i  wydatków budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2010r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 537/10.

ad.5
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2010r.    
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6
Następnie  przedstawiła  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24 września  2010r. w sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego tych  dochodów.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7
Przewodniczący  Zarządu  poprosił o  przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej Konieczka powiedział, że  potwierdziły  się  przewidywania  o  zmniejszonej liczbie  uczniów  w  szkołach ponadgimnazjalnych o  około 90 i  należy  się  przygotować  na dalsze  coroczne  zmniejszanie się  liczby  uczniów  związanego  z niżem  demograficznym, aby  zminimalizować  ujemne  skutki   tego zjawiska  należy  obniżać  koszty  stałe prowadzenia szkół, pozyskiwać  uczniów  z  poza  Powiatu,  wzbogacać  ofertę  edukacyjną, pozyskiwać środki  na  stypendia.
Następnie  powiedział, że   należy  odnotować , że  w   Województwie  Kujawsko – Pomorskim  szkoły  Powiatu Mogileńskiego  ponownie uplasowały  się  na  4 miejscu  jeśli chodzi o zdawalność  egzaminów  maturalnych. Należy  pochwalić  się przede wszystkim   dobrym  stanem  budynków szkolnych  i  oświatowych, ponieważ ocieplono  wszystkie budynki,   prawie  we  wszystkich    wymieniono   stolarkę  okienną, instalację  centralnego ogrzewania  oraz  zamontowano  nowoczesne  kotłownie.
Zakończono  budowę  i oddano  do  użytku  sale  gimnastyczną  przy  Zespole  Szkól  w  Mogilnie, odnowiono  elewacje  budynków  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie,   przeprowadzono  generalny  remont  szatni  i  sanitariatów  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkól  Licealnych  w  Strzelnie. Wykonano  termomodernizację  dachu  na  budynku  Zespołu  Szkól Zawodowych  w Strzelnie, przeprowadzono modernizacje  internatu w  Zespole  Szkół  w  Bielicach  na potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego, dokonano  wymiany  pokrycia    dachu  w  Zespole  Szkół  w  Mogilnie, obecnie  trwa  przebudowa  boiska  sportowego  przy  Zespole Szkół w  Mogilnie. We  wszystkich  placówkach  dokonano  bieżących  remontów  sal lekcyjnych. Każda  ze szkół  wyposażona jest w   komputery  z  oprzyrządowaniem   i  ma  możliwość  korzystania  z  Internetu  i   tablic  multimedialnych.
 Zarząd  informację   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.8
Następnie Naczelnik  przedstawił  projekt  uchwały   Rady Powiatu  w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu  Powiatu  w  2011r. poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą 
„Modernizacja  warsztatów przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku  i  jego  termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.9
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  informację  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i napraw.
Zarząd  informację   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.10
Przewodniczący  Zarządu  porosił o przedstawienie   informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach   Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział, że  w  Domu  przebywa  obecnie  98  pensjonariuszek. Dom  Pomocy  Społecznej  po  wybudowaniu i  wyposażeniu  pawilonu  mieszkalnego  oraz  modernizacji  dworku  spełnia  wszystkie  wymogi  jakie  obowiązują  w  Unii Europejskiej. Mieszkanki  Domu  mają  zapewnioną opiekę  terapeutyczno -  rehabilitacyjną, uczestniczą  w  różnych  organizowanych  przedstawieniach, okolicznościowych  imprezach. W trakcie  realizacji  znajduje  się  przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  montażem  zbiornika  gazu  dla potrzeb  kuchni,  w  najbliższych  miesiącach   zamierzamy  wykonać  remont stacji  uzdatniania  wody ,a  następnie remont  kuchni.
Następnie  Zarząd  informację   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.11
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Sekretarza Powiatu  Stefana Łukomskiego   o  przedstawienie   informacji  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  radnych, członków  zarządu, sekretarza, skarbnika , naczelników  i osób  upoważnionych  do  wydawania  decyzji  w  imieniu  starosty.
Sekretarz  Stefan  Łukomski  poinformował, że  wszystkie  oświadczenia majątkowe  złożone  do Wojewody  i  Urzędów   Skarbowych    zostały  przekazane  w  terminie, w  dwóch  oświadczeniach  radnych  stwierdzono  braki  i  nieprawidłowości  co  zostało  skorygowane  w  dniu  18 października br.
Zarząd  informację   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.12
Następnie Sekretarz przedstawił projekt  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie  w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia umowy  najmu części nieruchomości wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego – pomieszczenia  użytkowego położonego w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie  przy  ul. Konopnickiej 20, na działkach  oznaczonych nr 172/6 i 1092.
Zarząd  projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.13
Zarząd Powiatu podjął trzy  decyzje  kierujące   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad. 14
W  sprawach  różnych Zarząd  Powiatu  określił  koszt  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  wykonywanego   dla  Powiatu  Żnińskiego  na  kwotę  105 zł.
Członek  Zarządu  Jacek  Kraśny monitował   zakupienie   ryngrafów  dla  Narodowego  Elementu Wsparcia z  okazji  5 rocznicy   nadania  imienia  „Ziemi  Mogileńskiej”.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:23:31
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-12-28 09:02:56
Ostatnia zmiana:2010-12-28 09:03:41
Ilość wyświetleń:348

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij