Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

229/10 z dn.10 września 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 229/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 września 2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 września 2007 roku.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2010r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy środków finansowych na konkurs ekologiczny pt.: „Leśne igraszki”.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych na nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiemu – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mogilnie.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Spotkanie z przedstawicielami władz Miasta Strzelna w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Przyjezierzu.
17. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.4
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił informację finansowo - ekonomiczną za II kwartały 2010r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz przedstawił wstępne potrzeby finansowe na wykonanie koniecznych prac remontowo adaptacyjnych w roku 2011 i na lata następne, stanowiące załącznik do protokołu.
Zarząd postanowił przesłać informację pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Gabriela Stachowiak główna Księgowa PCPR w Mogilnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 września 2007 roku.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2010r.
Zarząd postanowił przesłać informację pod obrady Rady Powiatu.

 

 

ad.10
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy środków finansowych na konkurs ekologiczny pt.: „Leśne igraszki”.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 524/10.

ad.11
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych na nieruchomości oddanej w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiemu – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mogilnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 525/10.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 526/10.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 527/10.

ad.14
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości poinformowała o:
- złożonym wniosku dotyczącym przedłużenia umowy najmu pomieszczenia w ZDP w Mogilnie – Zarząd zdecydował nie przedłużać umowy,
- przygotowaniach do przetargu na wynajem garaży przy ul. Rynek 7a.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Marszałka Województwa w sprawie utworzenia Funduszu Solidarnościowego, którego celem byłoby wsparcie miast i gmin w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. Koszt dla powiatu to 0,50zł od jednego mieszkańca.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował, że ze względu na złe warunki atmosferyczne i nieprzewidziane roboty budowlane nastąpiło przesunięcie terminu odebrania do użytku budynku dydaktycznego w Bielicach, w którym będzie mieścił się obecny MOW Szerzawy do dnia 14 września 2010r.

ad.15

Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.16

Spotkanie z przedstawicielami władz Miasta Strzelna w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.
W spotkaniu ze strony przedstawicieli Miasta Strzelna uczestniczyły następujące osoby: Burmistrz Ewaryst Matczak, Sekretarz Andrzej Konieczka, Radca Prawny Justyna Jarzymowska , Dyrektor SOSW w Strzelnie Elżbieta Lewandowska, Wicedyrektor SOSW w Strzelnie Mariusz Podhorodecki, ze strony Powiatu: Starosta Tomasz Barczak, Wicestarosta Przemysław Zowczak, Członek Zarządu Henryk Przybysz, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka,

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak poinformował, że Rada Miejska w Strzelnie w dniu wczorajszym podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny w Przyjezierzu. W jego miejsce planuje się utworzenie MOS dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym i szkoły podstawowej. W przyszłości planuje się połączyć go z SOSW w Strzelnie i utworzyć jeden Zespół Placówek Specjalnych. Prowadzenie takiej jednostki to zadanie własne Powiatu, dlatego zależy nam na zgodzie Starosty. Na prowadzenie placówki przekazana by została subwencja oświatowa, utworzone zostałyby nowe miejsca pracy. Na początku planujemy obiekt ogrodzić i zamontować monitoring. Burmistrz uważał, że w takim kształcie byłoby to lepszym rozwiązaniem ze strony bezpieczeństwa Przyjezierza niż prowadzenie GOSR.

Wicedyrektor SOSW w Strzelnie Mariusz Podhorodecki dodał, że przygotowuje się miejsc na przyjęcie ok. 50 dziewcząt z normą intelektualną (szkoła podstawowa i gimnazjum).

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka zapytał, jaki cel jest łączeni dwóch tak zróżnicowanych placówek?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak wyjaśnił, że mogłaby być jedna władza w obu szkołach.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał, do kiedy należy podjąć decyzję?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak poinformował, że po waszej zgodzie, musimy wystąpić o ekspertyzę sanitarną, ogrodzić teren i wykonać monitoring. To zaplanowaliśmy do końca roku, aby od 1 stycznia 2011 ruszyć z ośrodkiem.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował, że niestety od 1 stycznia 2011 nie będzie za tym „szła” subwencja oświatowa a utrzymanie ośrodka będzie w obowiązku gminy. Szansa na subwencję jest dopiero od nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2011r. Natomiast jeśli decyzja ma być podjęta w tym roku, Władze Strzelna musza sie spieszyć ponieważ kończy sie kadencja Rady i  do końca roku odbędzie się tylko kilka sesji.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak poinformował, że zależy mu bardzo, aby nie zamykać istniejącej tam kuchni, ponieważ uruchomienie jej na nowo będzie trudne. Planujemy remonty w ruchu ciągłym, w trakcie istnienia placówki. Straż pożarna wymaga, aby od ostatniego pokoju do wyjścia z budynku nie było więcej niż 30 metrów, dlatego planujemy dobudowę odrębnego wyjścia.

Wicedyrektor SOSW w Strzelnie Mariusz Podhorodecki dodał, że sanepid inaczej podchodzi do kuchni, która działa cały czas a inaczej do takich z przerwą w działaniu.

Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził jednoznacznie, że tak naprawdę to władze Strzelna uruchamiając placówkę i tak zaczną od „zera”, ponieważ przeznaczenie obiektu zmienia się diametralnie. Zapytał czy były przeprowadzone rozmowy z Wójtem Jezior Wielkich?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak nie rozmawiał w tej sprawie z Wójtem Jezior Wielkich.

Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że Wójt prosił o uczestnictwo w rozmowach dotyczących utworzenia MOS w Przyjezierzu. Zapytał czy ktoś przeprowadził symulację kosztów remontu i przystosowaniu obiektu i kiedy się ten koszt wróci? Dodał, ze konieczna byłaby uchwała Rady Powiatu na zawarcie porozumienia.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak liczył na ok.500 tys.zł, które wróci się w subwencji przez 2-3 lata.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że wcześniej na ten temat rozmawiała komisja oświaty, należałoby porozmawiać z Wójtem Jezior Wielkich oraz Komisją Bezpieczeństwa przy Staroście Mogileńskim. Naczelnik widzi w placówce 5 oddziałów w tym jeden to byłaby 5-6 klasa szkoły podstawowej i cztery oddziały gimnazjum- z punktu widzenia szkoły, infrastruktury sportowej, należy to zawrzeć w projekcie przebudowy. Placówki prowadzone przez samorząd sprawdza Sanepid Wojewódzki, dodał.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak zaprosił na wizytację ośrodka w Przyjezierzu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka z chęcią zobaczyłby ośrodek, komisja oświaty z pewnością też.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że Rada Powiatu pewną część – intencyjną już podjęła. W kolejnym kroku, jakim będzie podjęcie uchwały dotyczącej porozumienia, należy podać Radnym argumenty min. wolę porozumienia z Wójtem Gminy Jeziora Wielkie, w uzasadnieniu uchwały byłby stosowny zapis o porozumieniu władz Strzelna i Jezior Wielkich. Wolę uczestniczenia w rozmowach wyraził najpierw Przewodniczący Rady Gminy Jeziora Wielkie a następnie Wójt.

Dyrektor SOSW w Strzelnie Elżbieta Lewandowska zapytała czy ten teren należy do Strzelna czy Jezior wielkich?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak stwierdził, że jest to teren Strzelna. Przyjezierze jest specyficzną miejscowością, podzieloną na dwie części różnych gmin drogą powiatową.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka uważał, że sąsiada też należy zapytać o zdanie.

Radca Prawny Justyna Jarzymowska zapytała, w jakiej formie miałaby być ta zgoda?

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka uważał, że wystarczyłaby jawna deklaracja ze strony władz Jezior Wielkich.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wolałby decyzję w formie pisemnej, czy to w formie odrębnego pisma, protokołu, czy notatki ze spotkania, aby nie było później sprzeczności.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wrócił, do sprawy połączenia obu placówek. Nie widzi sensu połączenia dwóch ośrodków tak zróżnicowanych i oddalonych od siebie. Dyrektor ośrodka musi być na miejscu, jedyna oszczędność byłaby na stanowisku księgowego, reszta musi być różna, chociażby nauczyciele. Bez łączenia łatwiej byłoby zarządzać ośrodkami i wpisywać je w SIO, nie da się tego włożyć w jeden plik. Na podstawie doświadczenia, stwierdził, że remont nie będzie kosztował mniej niż 1 mln.zł.

Dyrektor SOSW w Strzelnie Elżbieta Lewandowska zgodziła się, kwota podana przez Burmistrza jest na rozpoczęcie działalności.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka uważał za priorytet uzgodnienia z Jeziorami Wielkimi, sanepidem i strażą.

Radca Prawny Justyna Jarzymowska wyjaśniła, że jeśli kuchnia działa a przekształca się tylko jednostka, sanepid nie będzie tak mocno wnikać i odbędzie się to na zasadzie zmiany dokumentów, zgodnie z ich wytycznymi.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka podpowiedział, że może lepiej gdyby od stycznia weszła ekipa remontowa i przygotowała ośrodek na gotowo, kuchnia działałaby dla nich a w tym czasie starać się o subwencję i zgodę na rozpoczęcie roku szkolnego od września 2011, aby nie ponosić dodatkowych kosztów utrzymania ośrodka. Gdyby został opracowany plan przekształcenia, szczegółowo krok po kroku, można starać się o środki od Marszałka.

Burmistrz Strzelna zobowiązał się do uzgodnień z Wójtem.

ad. 17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:19:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-12-28 08:22:17
Ostatnia zmiana:2010-12-28 08:22:34
Ilość wyświetleń:403

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij