Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

IV/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/10
 sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 grudnia 2010 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 12.30

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił wniosek Zarządu Powiatu dotyczący wprowadzenia do porządku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Mogileńskiego oraz poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.


 Następnie Przewodniczący Rady odczytał następujący porządek obrad:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów II i III sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Uchwalenie budżetu na rok 2011:
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,
d) dyskusja  nad  poprawkami   i  ich przegłosowanie, 
e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011-2018.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Mogileńskiego.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Wolne głosy i sprawy różne.
16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów II i III sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

Ad.4
Interpelacji i zapytań radnych nie było.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad.6
Uchwalenie budżetu na rok 2011:

a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeśli chodzi o budżet proponowany przez Zarząd na 20111 Radni znają ponieważ otrzymali materiały, jak również po ostatnich komisjach jakie się odbyły. Gościom, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie przybyli chciałbym kilka słów powiedzieć. Dochody w wysokości 51.742.614zł natomiast planowane wydatki 58.828.214zł z tego wynika, ze deficyt to 7.085.600zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem bankowym w wysokości 4.900.000zł. Zaplanowane są dwie większe inwestycje a mianowicie dokończenie budowy drogi z RPO to są drogi z ul.Hallera w Mogilnie od drogi nr 15 przez Chabsko. Wartość tej drogi to ok.3,5 mln.zł. Jutro na tą drogę podpisujemy umowę w Urzędzie Marszałkowskim i potem kwota ta nam się zmniejszy, po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Po podpisaniu umowy możemy patrzeć, że kwota będzie mniejsza o 1.751.753,14 zł bo na taką kwotę umowę jutro prawdopodobnie podpiszemy. Również droga powiatowa w kwocie 956.693zł tj. ul.Niezłomnych w Mogilnie w kierunku na Dąbrówkę, Kołodziejewo. To inwestycja która będzie realizowana, koszt to 1.078.000zł jak i również pokrycie planowanych inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie a mianowicie dostosowanie do obecnych wymogów – jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, warsztatu szkolnego w Strzelnie. Wartość całkowita inwestycji to ok. 2.800tys. a ponad 1 mln.zł planowany jest z naszych pieniędzy, resztę chcielibyśmy pozyskać z zewnątrz. Zobaczymy jak to będzie wyglądało u marszałka. W tej chwili jest złożony wniosek. Jeżeli chodzi o dochody bieżące to są to dotacje, subwencje jak i dochody własne powiatu. Budżet Powiatu jest specyficzny, ponieważ dochody własne to ok. 12 mln.zł reszta to subwencje i dotacje. Największa kwota w tych subwencjach to jest subwencja oświatowa, to jest prawie połowa budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dochody powinniśmy je zrealizować w tym roku. Subwencje spływają tak jak powinny spływać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również nic się nie stanie takiego globalnego żeby subwencji i dotacji tych zaplanowanych w wysokościach, które otrzymaliśmy żeby je wykonać, jak również nasze dochody własne powinny również w tych zaplanowanych wysokościach spłynąć. Jest to budżet deficytowy dlatego, że są to wydatki majątkowe, które chciałbym przedstawić. Jest to kwota 7.901.789,00 zł, to jest w tych wydatkach majątkowych, w których jest wspomniana droga jedna i druga, jak również inwestycje w Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym, budowa parkingu przy ul. Ogrodowej i budowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Są to rzeczy, które w tym roku będzie trzeba wykonać, również modernizacja warsztatu szkolnego tj. 1.020.000,00zł, to jest ten udział, który powinniśmy mieć własny żeby ten warsztat w Strzelnie doprowadzić do stanu należytego. Również drobne inwestycje jak polbruki, remontowanie placówek oświatowych, dokończenie termomodernizacji, są to mniejsze kwoty których nie będę podawał, również 50% udziału w zakupie samochodu do Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ jak ma się połowę, to drugą połowę ma się z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Przeznaczona jest kwota 100.000,00zł na zarządzanie kryzysowe, a mianowicie gdyby coś się wydarzyło niespodziewanego na terenie Powiatu Mogileńskiego, to mamy w rezerwie w tym budżecie uwzględnione. Tak w skrócie wyglądałby budżet Powiatu Mogileńskiego na 2011 rok. Bardzo bym prosił, aby się przychylić do wniosku Zarządu i go uchwalić. Na komisjach były pewne uwagi i pewne zmiany, które wczoraj Zarząd uchwalił, ta uchwała została Państwu dostarczona, to co zostało na powiedziane komisjach będzie w miarę możliwości realizowane.

b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak – jako przewodniczący chciałem powiedzieć, że nie mamy żadnych uwag w tej chwili do projektu budżetu. Komisja opiniuje pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko – komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budżetu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – opinia komisji rewizyjnej Rady Powiatu podjęta w dniu 27 grudnia br. Na 5 członków komisji rewizyjnej – 5 za przyjęciem projektu budżetu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt przez Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński – opinia Komisji Gospodarki i Finansów Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 grudnia 2010r. dotycząca budżetu na 2011 rok. Komisja po zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji stałych opiniuje budżet na 2011r. pozytywnie. Z przedstawionego projektu wynika, że plan dochodów Powiatu Mogileńskiego przedstawia się następująco, dochody 51.742.614,00zł, w tym dochody bieżące, dochody własne 12.177.784,00zł, subwencje 32.082.277,00 zł, dotacje 6.977.100,00zł, dochody majątkowe 102.300,00zł. Wydatki 58.828.214,00zł, w tym wydatki bieżące 50.926.425,00zł, wynagrodzenia i pochodne 32.090.769,00zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych 14.502.804,00zł, dotacje 1.661.950,00zł, wydatki na obsługę długu 300.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.984.400,00zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 386.502,00zł , wydatki majątkowe 7.901.789,00zł, przewidywany deficyt budżetowy w kwocie 7.085.600,00zł.  Komisja Gospodarki i Finansów omawiając budżet Powiatu zwróciła uwagę na dochody własne Powiatu, które w porównaniu z zadaniami własnymi nałożonymi na Powiat są niewielkie. Komisja po zasięgnięciu opinii pozostałych komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011r. Na głosujących 5 członków komisji, 5 było za pozytywną opinią projektu budżetu.

Pozytywne opinie Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie stanowią załącznik do protokołu.

c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy. Uchwała Nr 12/P/2010 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy.  Uchwała Nr 12/DPR/2010 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2011 rok. , która stanowi załącznik do protokołu.

d) dyskusja  nad  poprawkami   i  ich przegłosowanie, 

Radny Przemysław Zowczak – ponieważ nie miałem czasu na zapoznanie się z uchwałą Zarządu prosiłbym o odpowiedź Pana Starostę, czy te poprawki, te kwestie, o które ja wnosiłem, czyli zapis w budżecie w opisówce, że będzie dokończone powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej Ciechrz – Strzelno i kwestia zrobienia chociaż części chodnika w miejscowości Stodoły, czy to zostało uwzględnione przez Zarząd Powiatu czy też nie?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – były dwa wnioski do budżetu, ale takiego nie było na posiedzeniach komisji.

Radny Przemysław Zowczak – Ja o tym też mówiłem na posiedzeniu połączonych komisji. Jeśli tego nie ma, najprawdopodobniej poprę projekt budżetu ze względu na znajdujący się w nim zapis o modernizacji warsztatów szkolnych w Strzelnie, bo to jest kwestią bardzo ważną i to jest rzeczywiście priorytetowe dla Strzelna. Bardzo niepokoi mnie jednak fakt, iż moje prośby nie znalazły uznania w oczach Zarządu i o tym mówiłem. Panie Starosto, Zarządzie, Szanowna Koalicjo, bardzo proszę o uwzględnienie w ramach tego budżetu a jeśli się znajdą jakieś dodatkowe tych dwóch rzeczy na terenie Gminy Strzelno. Chciałem tylko przypomnieć, że  pomimo tego, iż znalazły się zapisy w budżecie Powiatu na 2010 rok o powierzchniowym utrwaleniu całej drogi pomiędzy Ciechrzem a Strzelnem, nie zostało to zrealizowane.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – tutaj w części opisowej jest do projektu budżetu na 2011 w części dotyczącej wydatków dróg publicznych powiatowych dokonuje się uszczegółowienia przeznaczenia wydatków, tj. dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej 2350C na odcinku Szkolna i Centralna, o to wnioskowaliśmy, i mam zapytanie co z drugim wnioskiem, tj. dokumentacja na remont dalszej drogi powiatowej na odcinku Chałupska-Wszedzień. Czy taka dokumentacja również będzie uwzględniona, czy będzie to sfinansowane z innych źródeł?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – nie potrzeba projektu na tą drogę, tak nam powiedziano i możemy zrobić bez projektu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – czyli będzie to ujęte w zadaniach remontowych?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu. Następnie zapytał się, kto jest za przyjęciem odczytanych poprawek.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawki zostały przyjęte.

Radny Wojciech Baran – poprosił o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu chciałbym złożyć takie krótkie oświadczenie. Po naradzie pomimo tego, że w budżecie nie uwzględniono środków na stworzenie strategii rozwoju powiatu to jednak mając na uwadze to, że w tym budżecie znajduje się wiele inwestycji, pod którymi my, jako Klub podpisujemy się, w związku z tym Klub Radnych PO poprze przedłożony przez Zarząd projekt budżetu na rok 2011. 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – w kwestii formalnej takiego wniosku nie było, formalnego, głosowanego na komisjach odnośnie uwzględnienia pieniędzy na opracowanie strategii Powiatu Mogileńskiego.

e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W związku z pozytywnymi opiniami komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Mogileńskiego na lata 2011-2018.

Radna Stanisława Łagowska – chciałabym tutaj wyrazić uznanie dla Pani Skarbnik za wielki trud w opracowaniu nowego dokumentu, który się w samorządach pojawił Wieloletnia Prognoza Finansowa, która właściwie jest budżetem na następne lata i na pewno te nasze tabelki, które mamy to jest właściwie wynik wielu innych wyliczeń, które Pani musiała dokonać. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo wielki obręb pracy, który się później mieści w jednej małej rubryczce, ale tak jak już na komisjach przedstawiałam niepokoją mnie dochody, które nie maja jakby uzasadnienia. I tutaj chciałam spytać Panią Skarbnik, prognoza 2012- sprzedaż majątku wzrasta prawie dziesięciokrotnie, bo w 2011 mamy 102.000,00zł a w 2012 1.372.714,00zł. W uzasadnieniu pisze Pani, że wynikać to będzie z przeprowadzonych inwentaryzacji. Chciałabym, zatem wiedzieć, co to jest za majątek w takiej kwocie do sprzedaży na 2012.

Skarbnik Karina Kostyra – jeśli chodzi o ten majątek, faktycznie jest zapisane, że wynika to z inwentaryzacji, tzn. jakby z prześledzenia ewentualnych nieruchomości, które należą do mienia powiatowego i które mogą ewentualnie zostać sprzedane. Mamy tutaj mapki z działkami, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jakie to są nieruchomości. Między innymi tutaj jest też ulica Sądowa, ten budynek, który jest za sądem, należy do Powiatu. On mógłby być sprzedany. Szereg innych nieruchomości, które są w obrębach Marcinkowa, Kwieciszewa, Strzelna. To nie są wartości, które są ustalone przez rzeczoznawcę, to są takie wartości określone szacunkowo na podstawie danych, jakie są z geodezji. Gdy przyjdzie konkretna decyzja do sprzedaży takowego majątku, to zostanie rzeczoznawca powołany, oszacowane dokładnie i wtedy to będziemy wiedzieć, a to są wartości szacunkowe.

Radna Stanisława Łagowska – zgadza się wszystko tylko, że w tej prognozie powinny być realne dosyć kwoty przyjęte. Ja tutaj nie oczekuję żeby były ceny zrobiony, ale pytam co ma być sprzedane skoro aż taki duży przyrost sprzedaży z majątku, bo później już mamy faktycznie takie bieżące, natomiast musiałyby być jakieś bardzo duże nieruchomości żeby przynieść taki dochód.

Skarbnik Karina Kostyra – to nie jest tak, że to jest wyrzucone. Tutaj mamy podane konkrety i ja mam wyliczone konkretne szacunkowe wartości na dzisiaj.

Radna Stanisława Łagowska – może poda Pani parę nieruchomości, jakie miałyby być sprzedane, tak dla orientacji.

Skarbnik Karina Kostyra – ul. Sądowa 21a, następnie działka  19/14, też w obrębie Marcinkowa tj. działka rolna w Bielicach przylegająca do nieruchomości zabudowanych .

Radna Stanisława Łagowska – czy to nie jest czasem majątek, który w tej chwili np. jest we Fundacji? Co to w ogóle jest, bo to jest jednak duża kwota, czy to są budynki, czy grunty rolne?

Skarbnik Karina Kostyra – nie to nie jest majątek Fundacji, budynek jest przy ul.Sądowej tam za sądem, tam kiedyś był notariusz a teraz stoi puste, między innymi też jest budynek związany na zagospodarowanie stara przychodnia w Strzelnie, budynki użytkowe – garaże w Bielicach, natomiast pozostałe nieruchomości to są nieruchomości rolne. Gdyby ktoś chciał bliżej, to mam mapki, szacunkowe wartości, jak tutaj to wynika.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz w wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2011 rok.

Radny Przemysław Zowczak – moim zarzutem, czy uwagą wobec planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok jest zbyt duża ogólnikowość. Komisja Rewizyjna nie jest komisją śledczą. Zakres kontroli powinien być ściśle określony w uchwale Rady Powiatu, powinien wynikać albo z uchwały odnoszącej się do konkretnej kontroli albo z rocznego planu. Zauważcie Państwo, w miesiącu lutym jest mowa np. Starostwo, Zarząd Powiatu, kontrola zamówień publicznych inwestycji gospodarki mieniem powiatowym. W jakim zakresie, za jaki okres, przy tak ogólnym zapisaniu problematyki kontroli można kontrolować jeszcze coś, co się wydarzyło w  roku 2000. Podobnie jest i w pozostałych kontrolach w miesiącu maju, czerwcu, sierpniu, wrześni, listopadzie. Bardzo bym prosił o uszczegółowienie tego tym bardziej, że komisja rewizyjna podobnie jak wszyscy radni maja dostęp do wykazu wszystkich postępowań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, czyli widzimy wszystkie przetargi, możemy wpisać ten i ten przetarg, ewentualnie przetargi, które odbyły się w jakimś okresie. Prosiłbym o uściślenie tego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – jestem zdumiony wypowiedzią Pana Radnego, ponieważ jak się doskonale orientuje komisja rewizyjna działa rokrocznie i rokrocznie jest w jednostkach organizacyjnych Powiatu, przeprowadza kontrole cyklicznie. W tej chwili to już uważam, że kontrole się nakładają, bo tak się składa, że we wszystkich jednostkach organizacyjnych komisja rewizyjna była raz, dwa razy. W tej kadencji te kontrole nadal będą w takim kształcie jak były, nic tutaj komisja nie będzie zawężać, nie będzie rozszerzać. Jest taka funkcja komisji rewizyjnej zgodnie z art. 36 statutu i tą rolę Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mogilnie wypełnia.

Radny Przemysław Zowczak – Pana prawo jest być zdumionym, nie podnoszę niczego nowego, to są rzeczy, które podnosiłem wtedy również jak byłem wicestarostą, podnoszę tu również, jako radny. Komisja Rewizyjna idzie do kontrolowanej jednostki i w moim głębokim przekonaniu powinien być wcześniej ściśle określony zakres kontroli, obszar tematyczny i czasowe sprawy, które podlegają kontroli. Pan może mieć inne zdanie, ja przy swoim pozostanę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – oczywiście z zakresem kompetencji Pana Starosty, ponieważ Pan Starosta doskonale się orientuje, jak komisja rewizyjna idzie na kontrolę ma harmonogram, każdorazowo ma harmonogram opracowany przez komisję i ściśle tego harmonogramu się trzyma, jest to plan kontroli. I tak to jest praktykowane, w trzeciej kadencji tak było. Każda kontrola ma harmonogram, ma plan, tego się trzymamy jako komisja rewizyjna, pan starosta by chciał żeby w ogóle nie było Komisji Rewizyjnej, bo po co, po co kontrolować.

Radny Wiesław Gałązka – chciałbym zwrócić uwagę tylko na miesiąc listopad pod pozycją 10 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kontrola rozliczenia dotacji i pożyczek oraz zrealizowanych inwestycji dodałbym z tych środków. Tak żeby była jasność po prostu, bo jest to dosyć pojęcie bardzo ogólne, w związku z tym żeby komisji nie narażać na jakiś błąd i żeby nie było pewnego konfliktu, proponuję żeby to dosyć uszczegółowić.

Radna Stanisława Łagowska – wydaje mi się, że poprawki są zbędne. Komisja Rewizyjna w takim zapisie ma otwartą drogę, ale na pewno nie będzie kontrolowane nie wiadomo ile lat wstecz, ponieważ takie kontrole sie już odbyły, a zapis taki pozwala zerknąć w dokumenty z lat poprzednich. Natomiast, jeśli chodzi o kontrolę SPZOZ też wydaje sie zbyteczne dopisywanie, ponieważ możemy kontrolować środki przekazane przez powiat.

Radny Wiesław Gałązka – wobec takiego rozumowania rezygnuję z tego wniosku.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Radny Mirosław Leszczyński).

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Radny Mirosław Leszczyński).

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Mogileńskiego.

Radny Bartosz Nowacki – sytuacja, w jakiej znalazła się moja osoba pozwoliła na to abym osobiście wyraził zgodę i będę prosił abyście Państwo odwołali mnie z funkcji wicedyrektora w Kujawsko-Pomorskim oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie będę rozwijał tematu, gdyż powiem tylko krótko wracając do Agencji Restrukturyzacji na stanowisko wicedyrektora, funkcja ta już jest zajęta, prezes zaproponował inne stanowisko, nie wyraziłem na to zgody i w związku z tym prezes wystąpił do Państwa o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze mną, jako z radnym powiatowym. Przychyliłem się do tej decyzji, proszę państwa abyście wyrazili na to zgodę. Wiem, że jest to dla Państwa sytuacja bardzo niezręczna, bo wiem, że w poprzedniej radzie nie wyrażaliście państwo na to zgody aczkolwiek już w tej chwili otrzymałem propozycję innej pracy i dlatego proszę Państwa o głosowanie za odwołaniem mnie ze stanowiska wicedyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiem, że nie wszystkim Państwu łatwo to przyjdzie, bo będzie to sytuacja po raz pierwszy w Powiecie Mogileńskim w samorządzie powiatowym, wcześniej Państwo nie wyrażaliście na to zgody aczkolwiek proszę nie mieć tutaj skrupułów i głosować, jeżeli jest to możliwe na tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki w związku z prośbą Klubu Radnych ogłosił 10 min przerwy.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta (nieobecny Radny Mirosław Leszczyński).

Ad.11
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – można również zabrać głos na następnej sesji, bieg wydarzeń tak szybko na razie się posuwa, że to sprawozdanie zostało dostarczone Państwu Radnym dzisiaj.

Radna Stanisława Łagowska – ja bym proponowała żeby po prostu te sprawozdania przedstawiały zagadnienia, którymi zajmował się Zarząd, pomijając porządek posiedzenia, bo to faktycznie jest później jakby odniesienie się, to jakby taki wyciąg z protokołu, a dla nas najistotniejsze są wszystkie problemy, które były poruszane na Zarządzie i ewentualnie czy były podejmowane jakieś uchwały. Zamiast pisać: otwarcie, przyjęcie porządku, napisać co na tym posiedzeniu było załatwiane, po prostu jakie uchwały, będzie to bardziej skrótowo i dla nas może i bardziej przejrzycie, bo tutaj są odnośniki kto, co przedstawił, a tutaj dla nas najistotniejsza jest informacja czym konkretnie Zarząd zajmował się na swoich posiedzeniach. I właściwie czy podjął jakąś tam decyzję w sprawie czegoś, czy podjął uchwałę, czy w ogóle coś omawiał. Wydaje mi się, że tutaj jest tyle pracy. Ale tak właściwie jak już tutaj zauważyłam, mam takie konkretne pytanie, tutaj była podejmowana uchwała w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości. Jakie to są stawki, czy to są mieszkań komunalnych czy użytkowych, w ogóle jakie to były i czego dotyczyły. Następnie, czy Zarząd planuje spotkanie z wójtami i burmistrzami w temacie opracowania projektu wydatków na powierzchniowe utrwalanie dróg, tych 500.000,00 zł, bo zawsze na to czekaliśmy  i tutaj mam taki wniosek do Zarządu żeby może wziął to pod rozwagę. Znów widzę tutaj decyzje w sprawie osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego, może bym prosiła ile to osób, czy to z naszego terenu, bo o ile wiem to jednak pieniędzy za tymi osobami nie widać, a wydatki w SPZOZ rosną, czy po prostu Zarząd jakieś limity ustali czy ilu się zgłosi tylu będzie przyjętych bez względu na koszty.

Radny Bartosz Nowacki – idąc za propozycją Pani Stanisławy Łagowskiej, mam taką prośbę aby po spotkaniach, jeżeli one oczywiście się odbędą z wójtami i burmistrzami na terenie Powiatu Mogileńskiego, taki plan został opracowany do końca marca będzie już wiadomo jaki jest stan dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego i wówczas dobrze by było przedstawić właśnie w tej kwocie 500.000,00zł, jak te drogi będą remontowane i w jakim zakresie.

Radny Wiesław Gałązka – jak co roku nie mamy jeszcze planu pracy przyjętego, ale z doświadczenia lat ubiegłych zawsze po ziemie mieliśmy taką ocenę stanu dróg po zimie. Myślę, że będzie to właściwy moment, to o co wnioskuje Pan Bartosz Nowacki żeby po prostu taką weryfikację przeprowadzoną przez komisję stosowną podjąć, to właściwy czas żeby to tematu nawiązać i wrócić.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o sprawy ustalenia minimalnych stawek czynszu, chodziło tutaj o gabinety lekarskie w naszych szkołach.

Pani Magdalena Szwarckopf inspektor  z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami -  ta uchwała dotyczyła dodania stawki do ogólnej uchwały o stawkach minimalnych, chodziło o gabinety pielęgniarskie. Takie gabinety pielęgniarskie są zobowiązane prowadzić placówki oświatowe, stawka ta wynosi 50gr za m2, ale do tego oczywiście dodawane jest 22% podatku VAT.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – wczoraj na Zarządzie było również omawiane spotkanie z wójtami i burmistrzami na dwa takie główne tematy drogownictwa i oświaty. W najbliższym czasie po nowym roku pisemne zaproszenia do wójtów i burmistrzów zostaną wysłane przez Zarząd żeby się spotkać. Te dwie kwestie omówić, najpierw informacyjnie a później już konkretnie, co zrobić z tymi dwoma rzeczami. Tutaj było powiedziane, jeżeli chodzi o drogi to zobaczymy po zimie, ponieważ tak jak wszyscy widzą, co się będzie działo, to wtedy się okaże i gdzie te środki, jeżeli burmistrzowie i wójtowie będą przychylni żeby do tego dołożyć jak najbardziej wtedy można zrobić tego o wiele więcej. Także to rzeczywiście wczoraj na Zarządzie było omawiane.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, było skierowane 6 osób, prawdopodobnie, bo teraz nie mam tych danych, natomiast większość osób jest spoza terenu Powiatu Mogileńskiego. Jeżeli taka placówkę prowadzimy, musimy przyjąć bez względu na to czy generujemy stratę czy koszty, jeżeli ją prowadzimy. Także dopóki Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest i podpisany kontrakt z Funduszem w tej chwili na to prowadzenie, to musimy przyjąć z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bo to jest tak zrobione i to jest też taki pod rozwagę w tej kadencji tej Rady będzie trzeba rzeczywiście również odnośnie służby zdrowia głównie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podjąć decyzje, co będziemy z tym zakładem czynili, ponieważ jak państwo wiecie, o to nie jest tajemnica, że ten zakład ciągle generuje długi, bo jest to leczenie kosztowne osób przewlekle chorych. Nie mamy wpływu, nam te osoby są kierowane, musimy tylko przyjąć z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radna Stanisława Łagowska – ale jeszcze może Panie Starosto do tego tematu, czy coś Panu wiadomo jaki będzie na ten oddział kontrakt przyszłoroczny, czy będzie podpisany.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – tak.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze jedno zauważyłam, prosiłabym o wyjaśnienie odroczenie terminu spłaty należności Powiatu Mogilno, co to jest?

Skarbnik Karina Kostyra – nie mam tutaj tej uchwały, ale jeśli odroczenie terminu płatności, to chodziło o odroczenie terminu płatności spłaty raty pożyczki SPZOZ do marca.

Radna Stanisława Łagowska – więc prosiłabym o taka informację z pracy Zarządu żeby ona brzmiała bardziej jasno, podjęcie uchwały Zarządu w sprawie (kogo dotyczy, co i jak), bo tutaj zapisy Pani Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, to nam nic nie wyjaśnia. Natomiast prosiłabym żeby była informacja, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie odroczenia terminu ZOZ-u i wtedy wszystko będzie wiadomo, nie będziemy zadawać zbytecznych pytań. 

Ad.12
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Baran – skoro jesteśmy w punkcie wniosków i oświadczeń, to taki formalny wniosek tutaj chciałbym zgłosić, aby doręczono mi wykaz nieruchomości, które mają być zbyte w roku 2011 i 2012, jeżeli to możliwe z wyciągiem wyrys z działek geodezyjnych. Druga sprawa to tutaj w tym punkcie chciałem się odnieść do tego, o czym mówiłem przed głosowaniem nad budżetem odnośnie tych środków na stworzenie strategii rozwoju powiatu. Zarzut nie dotyczył tego, że nie został uwzględniony nasz wniosek tylko, że w tej wersji budżetu w ogóle ta funkcja się nie znalazła. W ocenie naszego Klubu jest to bardzo istotna sprawa, bo wszystkie środki wewnętrzne muszą dawać oparcie w takim planie i myślę, że tutaj Panie Starosto w następnym roku będzie możliwość i będzie wola do tego żeby jednak takie środki wygospodarować i taką strategię rozwoju Powiatu stworzyć. Ufamy, że Pan Starosta podejmie z nami w tej sprawie rozmowy.

Radny Przemysław Zowczak – kwestia pierwsza, chciałem jeszcze na moment wrócić do m.in. sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny. Mam prośbę żeby rozumieć to sprawozdanie trochę szerzej niż ono było rozumiane do tej pory. Mianowicie Zarząd funkcjonuje nie tylko na swoich posiedzeniach, ale Zarząd to również Członkowie Zarządu, którzy przez ten cały okres międzysesyjny pracują, spotykają się, rozmawiają, ustalają pewne rzeczy, to bardzo istotne dla Powiatu rzeczy, które nas wszystkich jako radnych powiatu interesują i bardzo bym prosił o umieszczanie również jakiś informacji dotyczącej tego obszaru działalności członków zarządu. Nie chodzi mi o jakieś sprawozdanie, ale jeśli któryś z członków Zarządu, zazwyczaj Pan Starosta spotyka się z kimś poza Zarządem, wyjeżdża do Bydgoszczy, do Warszawy, rozmawia i porusza sprawy istotne dla Zarządu również prosiłbym żeby tego typu kwestie także się znajdowały w tym sprawozdaniu. Bardzo bym również prosił o to żeby, gdyby była oczywiście taka możliwość, to zarówno protokoły z posiedzenia Rady jak sprawozdania z prac Zarządu jeszcze nie podpisane, wtedy kiedy one już są zaakceptowane i już fizycznie powstały, gdyby przesyłać na nasze skrzynki mailowe. Zwłaszcza dotyczy to protokołów z posiedzeń Rady, trudno jest nam wcześniej przyjeżdżać do Starostwa zapoznawać się z tym w Biurze Rady. Gdybyśmy to mieli na swoich skrzynkach mailowych moglibyśmy przeczytać po prostu wtedy ewentualnie wnioskować w właściwym momencie o jakieś dopisanie czegoś, chociaż to jest tak bardziej proforma dlatego, bo wiem że zawsze są robione bardzo rzetelnie i bardzo skrupulatnie, tym niemniej prosiłbym gdyby była taka możliwość. Zaniepokoiła mnie jedna rzecz, przy okazji głosowania nad budżetem spotykaliśmy się na komisjach, cały Zarząd był, ja nawet teraz nie chcę sprawdzać czy te rzeczy, o których ja mówiłem zostały zgłoszone w sposób formalny czy też nie zostały zgłoszone. Tak naprawdę ja nie wnioskowałem nawet o zmianę w budżecie, bo poruszałem tą sprawę i to dosyć szeroko o niej mówiłem, o zmianie w opisówce, bo zapisanie w ramach zaproponowanego budżetu już teraz pewnych rzeczy żeby uspokoić mieszkańców Strzelna. Uważam, że ważniejsza jest rozmowa o jakimś problemie od kwestii czysto formalnych. Wielka prośba żebyśmy tam gdzie nie musimy nie uciekali w te kwestie formalne. Tak na marginesie powiem, że jest to pierwszym przykładem, nieuwzględnienie tych moich uwag, jest to pierwszym przykładem, że źle się stało, że w Zarządzie Powiatu nie ma nikogo ze Strzelna. Najprawdopodobniej gdyby był ta kwestia zostałaby poruszona i bez większego problemu mogła zostać dopisana do opisówki budżetu.

Radny Krzysztof Szarzyński – ja mam wniosek do Zarządu. Mój wniosek dotyczy udzielenia pomocy zakładowi. Jest to jedyny zakład na terenie Powiatu Mogileńskiego położony w miejscowości Bronisław, Zakład Przemysłu Ziemniaczanego. Jak wiemy Powiat Mogileński z rolnictwem stoi i źle by było gdyby ten zakład rzeczywiście upadł. Miejsca pracy zostaną utracone bezpowrotnie. Włączenie się Zarządu Powiatu w rozmowy z zarządem spółki, z potencjalnymi inwestorami, dołożenie wszelkiej staranności żeby zakład przemysłu ziemniaczanego w tej miejscowości, w Bronisławiu nadal funkcjonował. Jest to bardzo ważne nie tylko dla pracowników, ale też i dla naszych rolników z naszego powiatu, jedyny taki zakład. Pomoc to już mamy Zarząd, ja również mogę się włączyć, moja skromna osoba w te rozmowy, są plany itd. Myślę, że na początku rozmowy z zarządem spółki, jaki problem, diagnoza problemu i wtedy dalsze ewentualne działania. Czy wyżej, czy pomoc w pozyskaniu inwestora, dzisiaj o ile mi wiadomo środków finansowych starczy na jeden miesiąc, może na styczeń i to jest wszystko. I ten zakład nie ma racji bytu, ponieważ z limitu 9.000 skrobi przerobu zakład wyprodukował ok. 2.000 więc jak widzimy jest to bardzo znikoma część i tutaj również myślę, że gmina Strzelno też się włączy, bo to jest na terenie gminy ale też na terenie Powiatu jest ten zakład. Świadczy właśnie usługi naszych rolników, jedyny taki zakład żebyśmy nie zaprzepaścili tej szansy właśnie ratowania zakładu i mój wniosek formalny dotyczy właśnie tego zakładu, włączenie się w rozmowy, w wszelką pomoc, aby zakład w tej formie jak funkcjonuje albo w zmienionej formule, ale żeby były, żeby przerabiał tą skrobię, żeby były miejsca pracy dla naszego powiatu mogileńskiego, gdzie rolnictwo mamy wpisane w nasze barwy powiatowe i gminne.

Radny Przemysław Zowczak – mówiliście Państwo o spotkaniach Zarządu z wójtami i burmistrzami. Absolutnie nie chciałbym tutaj, jako radny wkraczać w kompetencje Zarządu, ale jeśli maja być ustalane czy ma być mowa o jakiś priorytetach dotyczących naszych inwestycji, naszych działań, to prosiłbym jeśli uważacie Państwo, że to jest możliwe, nie chciałbym tutaj niczego narzucać ale prosiłbym żebyście rozważyli czy nie dobrze by było na takie spotkanie zaprosić również, poinformować o terminie takiego spotkania zainteresowanych radnych powiatowych, jeśli coś dotyczy mojego obszaru zainteresowania czy przede wszystkim mojej jurysdykcji, chciałbym mieć wiedzę nie mniejszą niż wójt, burmistrz, którego to w zakresie jurysdykcji nie jest. Też chciałbym mieć możliwość aktywnego włączenia się w ustalenie hierarchii ważności pewnych zadań, tym bardziej, że mówimy o zadaniach Powiatu. Gdybyście Państwo jako Zarząd doszli do wniosku, że jest to możliwe zaproszenie czy poinformowanie o takim spotkaniu zainteresowanych radnych, to prosiłbym wtedy o informacje, ja zainteresowany jestem.

Ad.13
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.14
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.15
Wolne głosy i sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Radu Powiatu Krzysztof Mleczko – ja króciutko przypominam, że posiedzenie komisji edukacji, kultury i zdrowia zaraz po zakończeniu sesji mamy spotkanie z kolegą naczelnikiem oraz z dyrektorem SPZOZ.

Radny Wiesław Gałązka – chciałem tylko króciutko odnieść się do wniosku złożonego przez Pana Radnego Szarzyńskiego w sprawie zakładu przetwórstwa ziemniaków w Bronisławiu. Ten zakład jest we władaniu fizycznie osób prywatnych, to jest prywatna spółka. Ja tez jestem troszeczkę zorientowany, że są tam kłopoty, są opóźnienia w wypłatach za dostarczenie ziemniaków skrobiowych, nawet, że tak powiem, mocno wstecz. W związku z tym sprawa jest bardzo delikatna. Wiem również o tym, że ten zakład nie wyprodukował przewidzianej dla nich normy produkcji czystej skrobi. W związku z tym na pewno jest to bardzo ważna i istotna kwestia dla naszych producentów, rolników ziemniaków, natomiast jak się rozwinie sytuacja będzie w dużej mierze zależało najbardziej od samych właścicieli tego zakładu. Natomiast uważam, że Radni Powiatowi, Zarząd Powiatu powinien w jakiś sposób zareagować, ale trzeba mieć rozeznanie sytuacji. Obok w Trzemesznie działa również krochmalnia, ona jest we władaniu spółki pracowniczo-producenckiej czy producencko-pracowniczej, w pewnej mierze maja swoją konstrukcję organizacyjną, prezesem jest pan Roman Lewandowski, stąd również wiem od tej osoby o problemach, które dotyczą przetwórstwa ziemniaków. Podkreślam, problem jest dosyć poważny.  Tutaj usłyszałem wiele pomysłów, będących ze strony właścicieli  na rozwiązanie problemu, słyszałem również o tym, jak na te ewentualne propozycje zapatruje się ten najbliższy zakład, który na pewno byłby zainteresowany przejęciem kwoty, bo to jest istotna rzecz. I pewnie tych osób i podmiotów zainteresowanych przejęciem kwoty produkcyjnej czystej skrobi będzie więcej, bo zakładów w Polsce zbyt dużo nie ma, które zajmują się przetwórstwem ziemniaków skrobiowych. Biznes kieruje się swoimi prawami, my tutaj też nie mamy jakiegoś znaczącego wpływu na to, jakie decyzje zapadną. Natomiast możemy być zwykle w takich sytuacjach pewnym organizmem opiniującym, wspomagającym, inicjującym, możemy przecież zaproponować, jako Zarząd Powiatu spotkania, jeśli strony zechcą przyjąć takie zaproszenie, i próbować być tylko pewną formą moderatorów, tak to nazwę, bo decyzji my tutaj nie jesteśmy w stanie podjąć, ale problem jest. Niektórzy rolnicy nie maja jeszcze zapłacone za poprzednie dostawy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Strzelecka – w nawiązaniu do tego wniosku pomocy zakładom ziemniaczanym w Bronisławiu, chciałabym przedstawić nasze stanowisko Urzędu Pracy w Mogilnie. Na początku grudnia wpłynęła informacja o planowanych zwolnieniach grupowych w tymże zakładzie, tzn. w myśl ustawy o szczegółowym sposobie rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami ona była niewłaściwa. Podjęliśmy negocjacje z tym zakładem pracy, jakiego rodzaju są to zwolnienia, z jaką grupą osób, czy całość zakładu pracy, jaka kategoria to jest osób wiekowa, jak ukierunkować pomoc. Wiemy wszyscy z doniesień medialnych, widzimy w ustawie budżetowej, że środki funduszu pracy są bardzo obcięte, nadwyżka wysokości 4mlrd z funduszu pracy została przekazana przez Ministra Finansów na inne cele, nie na aktywizację zawodową, więc chcieliśmy pomóc ze środków unijnych czy z rezerwy Ministra napisać specjalne programy. Zakład ten do dnia dzisiejszego nam się nie ustosunkował, ani co do grupy osób, ani w jaki sposób pomóc, czy przez przekwalifikowanie, czy pomoc w obliczeniu doświadczenia przedemerytalnego stażu pracy, czy pomoc doradcza, czy poprzednika pracy, czy nawiązanie współpracy z agencjami zatrudnienia, zakład pracy nie wie, w jaki sposób tą kwestię rozwiązać, formalnie wniosek jest niewłaściwie złożony, niewiadomo w jaki sposób pracownicy zostali powiadomieni o wypowiedzeniach. Tam są wymagane konsultacje związków zawodowych, sytuacja jest niejasna. Trudno jest powiedzieć, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy, tak jak mówił Pan Radny Wiesław Gałązka, wiemy z innych źródeł, że tam są różne przyczyny. Trudno tutaj mówić o pomocy jak sam zakład, samo kierownictwo nie umie doprecyzować kogo będzie zwalniało, jakie grupy osób i na czym miałaby polegać pomoc tym właśnie ludziom, nie kapitałowi w tym zakładzie, ale ludziom tam pracującym.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – chcę poinformować o tym, że upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Czy wszyscy Państwo ci, którzy składali ślubowanie w pierwszym terminie dokonali tego i oświadczenia majątkowe złożyli, o ile nie bardzo proszę się spieszyć, bo ten termin upływa. Ci z Państwa Radnych, którzy ślubowanie składali później maja jeszcze ten termin kilku dni, ale w ciągu 30 dni takie oświadczenie majątkowe na moje ręce powinno wpłynąć.
Na komisjach stałych rady prosiłem żebyście Państwo ewentualnie wytypowali osoby, które w dniu 1 stycznia, będą uczestniczyły w poczcie sztandarowym Rady Powiatu Mogileńskiego na cmentarzu mogileńskim na uroczystościach o godzinie 14.00. Czy Państwo Radni z Klubu Radnych PO mają taką osobę?

Przewodniczący Klubu Radnych PO Wojciech Baran – w imieniu klubu powiem, że nie mamy takiej osoby. Myślę, że tutaj koalicja na pewno znajdzie osoby.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – to tak zawsze jest, jak ten sztandar jest to potem nie ma, kto pod tymi sztandarami pójść. Ale myślę, że zorganizujemy to. Na pewno pójdzie Pan Radny Mirosław Leszczyński, zwrócę się tu z prośbą do Pana Radnego Roberta Musidłowskiego i ewentualnie ktoś z Państwa Radnych jako trzeci uczestniczyłby w tym poczcie sztandarowym, myślę, że dobrze by było gdyby to osoby były z terenu Mogilna żeby rzeczywiście ktoś nie będzie dojeżdżał z terenu Dąbrowy czy Strzelna na tą uroczystość do Mogilna. O ile nie ma trzeciej osoby to myślę, że do dnia 1 kogoś znajdziemy jeszcze.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – ja Państwu przypomnę jak żeśmy od momentu ufundowania sztandaru najpierw to było najprościej wyznaczyć staroście pracowników, którzy dostali polecenie i poszli. Później był wniosek radnych żeby jednak radni ufundowali ten sztandar i żeby radni nosili ten sztandar, oczywiście jak najbardziej byliśmy za tym, dlatego tak to się odbywa, więc bardzo proszę żeby radni brali udział. Ja myślę, że tu nie ma co się rozgraniczać czy koalicja czy nie koalicja, ponieważ sztandar łączy wszystkich a nie dzieli, i bardzo bym prosił, że jeżeli ktoś jest z Mogilna, młoda osoba, a są takie to o tej 14.00 przyjść na cmentarz, oczywiście szarfa i nie ma problemu, bo to tak nieelegancko będzie, jeżeli będziemy się licytować. Jeżeli Państwo upoważnicie Starostwo do tego żeby mogli chodzić pracownicy, to nie ma problemu, wyznaczę pracowników, będą chodzili. Bardzo proszę żeby jednak nie było tak, że potem ze sztandarem idzie jedna lub dwie osoby, bo to jest tak nieładnie, jeżeli chodzi o sztandar. Bardzo bym prosił to przemyśleć, ponieważ jest to kilka razy w roku tylko taka uroczystość, gdzie idziemy ze sztandarem.

Radny Wojciech Baran – Pan Starosta przekonała Pana Pochylskiego i wyraził on zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – pozwólcie Państwo nim zostanie podany symbolicznie szampan na zakończenie tego roku, kto z Państwa Radnych będzie tutaj życzył sobie, a myślę, że wszyscy żeby ewentualnie przy tej lampce szampana chwile postać i zastanowić się nad tym mijającym rokiem. Ja złożę w imieniu własnym, Rady najserdeczniejsze życzenia na ten przyszły rok, żeby ten rok był nie gorszy od tego mijającego. W pierwszej kolejności, żeby Zarząd zrealizował cały budżet, który został uchwalony, chcę tu wszystkim pogratulować, bo to jest wielka odpowiedzialność tej nowej Rady, że wszyscy Państwo zagłosowaliście za tym budżetem, widzicie możliwość jego realizacji i na pewno Zarządowi łatwiej się w tym układzie będzie pracowało, o ile zgodę ma na realizację tego budżetu w całości wszystkich Radnych jest to duża odpowiedzialność. Na pewno nigdy ten budżet nie jest całkowicie doskonały, zawsze brakuje w nim najważniejszego – środków, i to w każdym budżecie, zaczynając od domowego, poprzez te budżety wszystkich widzimy te strajki, gdzie się obcina autostrady, gdzie się obcina drogi ekspresowe z realizacjo, bo brakuje tych środków. Oby nam tych środków na realizację tych zadań w Powiecie Mogileńskim nie brakowało, tego sobie życzmy Państwo wszyscy razem, oby były zrealizowane w 100%, oby jak największe były dochody, oby te zadania, na które będziemy ponosić wydatki czy w przetargu czy z wolnej ręki, czy z umowy były jak najniższe żeby pozostawały na realizację zadań dodatkowych. Jeszcze raz z tego miejsca chcę życzyć właśnie Zarządowi, Pani Skarbik, która na pewno włożyła duży wkład, co podkreślała również Pani Stanisława Łagowska, jest to taka dłubanina, gdzie trzeba te grosiki, te złotóweczki składać żeby to wszystko się bilansowało. Chcę również z tego miejsca życzyć wszystkim Państwu, Państwa najbliższym żeby ten następny rok był szczęśliwy, żeby był zdrowy, żeby Państwo odnosili sukcesy, wszystkiego najlepszego, „do siego roku”.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – Szanowni Państwo pozwólcie, że w imieniu Zarządu i pracowników Starostwa chciałbym również życzyć wszystkiego dobrego, również „do siego roku”.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu Radnych PO chciałbym również życzyć wszystkiego dobrego na przyszły rok 2011. Życzę wszystkim spełnienia swoich planów, marzeń, a tak dodatkowo przede wszystkim dużo zdrowia.

Ad. 16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12:30

 
Przewodniczący Rady Powiatu

            Jan Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:17:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:02:43
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:02:52
Ilość wyświetleń:428

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij