Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

III/10 z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr III/10
 sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 17 grudnia 2010 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 16.25

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Sesję poprzedziło uroczyste przekazanie przez Harcerzy Hufca Mogileńskiego „Betlejemskiego Światła Pokoju”.

Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV, LV, LVI sesji poprzedniej Rady i I sesji nowej Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł:
a) w miejsce Pana Duszyńskiego Leszka Marka,
b) w miejsce Pana Matczaka Ewarysta Zdzisława.
7. Złożenie ślubowania wstępujących radnych.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) pytania do kandydatów,
d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
e) ogłoszenie wyników wyborów,
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
9. Wybór Starosty Mogileńskiego:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) pytania do kandydatów,
d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
e) ogłoszenie wyników wyborów,
f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Mogileńskiego.
10. Wybór Wicestarosty Mogileńskiego:
a) zgłoszenie kandydata przez Starostę,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) pytania do kandydata,
d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
e) ogłoszenie wyników wyborów,
f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Mogileńskiego.
11. Wybór Członków Zarządu Powiatu:
a) zgłoszenie kandydatów przez Starostę,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) pytania do kandydatów,
d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
e) ogłoszenie wyników wyborów,
f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu w Mogilnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie i ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Wolne głosy i sprawy różne.
22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

Radny Wojciech Baran – wnioskuję, aby głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu odbyły się odrębnie.

Przewodniczący Rady – czy są inne propozycje?

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 9 przeciw i przy 0 wniosek nie został przyjęty.

Adwokat Wojciech Mańkowski zwrócił uwagę, ze radni wstępujący nie mogą oficjalnie jeszcze głosować.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania.
W wyniku głosowania 7 głosami za, 8 przeciw i przy 0 wniosek nie został przyjęty.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów LIV, LV i LVI sesji poprzedniej Rady Powiatu i I sesji nowej Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

Ad.4
Radny Wiesław Gałązka – aura doświadczyła nas opadami śniegu, dlatego chciałby wnioskować o uregulowanie sprawy odśnieżenia terenu przyległego do przystanku autobusowego. Często rano obserwuje, że przystanki zasypane są śniegiem, po przejeździe pługu powstaje skarpa a młodzież dojeżdżająca do szkoły ma kłopot. Przystanki leżą przy różnych drogach – gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, dobrze było by to zsynchronizować, aby to zostało uregulowane.

Ad.5
Przewodniczący Rady zapytał czy Radny życzy sobie odpowiedzi od Dyrektora?

Radny Wiesław Gałązka nie chciał odpowiedzi.

Ad.6
Podjęcie uchwał w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł:
a) w miejsce Pana Duszyńskiego Leszka Marka,

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał pismo z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dotyczące wskazania kolejnych kandydatów na radnych. Radni wstępujący złożyli pisemną zgodę. W miejsce Pana Duszyńskiego Leszka Marka – Jakub Adam Dąbek i w miejsce Pana Matczaka Ewarysta Zdzisława – Krzysztof Jerzy Szarzyński. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do uchwały nie było. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i w poddał go  pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

b) w miejsce Pana Matczaka Ewarysta Zdzisława.

Uwag do uchwały nie było. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i w poddał go  pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 7
Złożenie ślubowania wstępujących radnych.

Przewodniczący obrad odczytał tekstu roty ślubowania Radnego Powiatu, po czym Radni Pan Krzysztof Szarzyński oraz Pan Jakub Dąbek dopowiedzieli „ślubuję”.

Ad. 8
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów,

Radny Mirosław Leszczyński w imieniu Klubu Radnych PSL SLD zgłosił kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Radnego Krzysztofa Mleczko. Radni w poprzedniej kadencji współpracowali ze sobą w Radzie i Komisji Rewizyjnej. Jest to osoba kompetentna, rozsądna i znająca przepisy i problemy samorządu gminnego i powiatowego.

Radny Wojciech Baran wnioskował w imieniu klubu PO o 15 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 15 minut przerwy.

Radny Wojciech Baran w imieniu klubu PO zgłosił na kandydaturę Radnego Bartosza Nowackiego na Wiceprzewodniczącego.

Radni Krzysztof Mleczko i Bartosz Nowacki wyrazili zgodę na kandydowanie.

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zaproponował trzy osobowy skład komisji skrutacyjnej.
Rada nie wyraziła sprzeciwu.

Radny Krzysztof Mleczko zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Musidłowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Bartosz Nowacki zgłosił kandydaturę Radnego  Wojciecha Baran, który wyraził zgodę.
Radny Mirosław Leszczyński zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Gałązki, który wyraził zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady Jan Bartecki poddał pod głosowanie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja  w składzie Robert Musidłowski, Wojciech Baran, Wiesław Gałązka  została powołana.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki poprosił Komisje o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.

c) pytania do kandydatów,

Radny Bartosz Nowacki – w związku z tym, że głosowanie odbywa się i dotyczy mojej osoby chciałbym nie przystąpić do głosowania i wstrzymać się od niego. I apelowałbym do mojego kolegi, który jest kandydatem, aby również to samo uczynił.

Radna Stanisława Łagowska – proszę Pana Radcę, aby odniósł się do tego punktu, czy Radny może głosować, jeżeli jest to jego interes prawny, bo zgodnie z ustawą nie powinien głosować, nie powinien brać w nim udziału.

Adwokat Wojciech Mańkowski – problem jest znany Państwu, jako oczywisty i oczekiwanie ode mnie, że go rozwiążę i powiem, że Radny ma się zachować tak a nie inaczej to jest nadmiar oczekiwań.  Zapewne znane jest orzecznictwo Naczelnego Sądownictwa Administracyjnego w tych sprawach, natomiast czy Radny będzie głosować czy nie to jest tylko i wyłącznie jego wola i być może, że apel Państwa żeby nie głosował będzie skuteczny, ale jak powiedziałem to nie jest normą prawną do tego czy Radny może brać udział w głosowaniu czy nie. Chciałem powiedzieć, że nie ma definicji interesu prawnego. Sąd będzie ustalał czy ten interes prawny rzeczywiście występował w sprawie, kiedy dochodzimy do głosowań korporacyjnych, czyli do wyboru członków zarządu, starosty, przewodniczących itd., bo tego dotyczy Państwa kwestia czy też nie. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i doktryna nie jest jednolita. Pani Radna z niedowierzaniem kiwa głową, ja się powołam w takim razie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2003r., który wyraźnie stwierdza, że radny ma prawo i nawet obowiązek głosowania w sprawach, które dotyczą np. wyboru jego, jako osoby na funkcje związane w organach samorządu terytorialnego. Wiem, że jest nowe orzeczenie z 2003r., ale nie jest tak, jak to, ewentualnie jest przy stanowieniu prawa, że akt późniejszy uchyla akt wcześniejszy. Ta zasada niestety nie działa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ogóle w jakimkolwiek orzecznictwie, bo mamy do czynienia z niespójnym orzeczeniem. Ja się zgadzam, ale ja tego problemu nie rozwiąże. Oczekiwanie ode mnie żebym powiedział, że nie wolno głosować, gdyż dochodzi do kolizji interesu prawnego radnego z tego tytułu, że aspiruje na jakąś funkcję i w związku z tym nie powinien na siebie głosować, doprowadzi do jakiś konsekwencji prawnych, że uchwała będzie nie ważna itd., ja tego państwu nie oświadczę i nie oczekujcie tego ode mnie. To jest wolny wybór i wolna wola Radnego, który ewentualnie zamierza uczestniczyć w akcie głosowania czy nie. Taka jest moja odpowiedź, bo gdybyśmy mieli w ustawie definicję interesu prawnego, to wtedy byłaby sprawa oczywista. Ja tylko posłużę się analogiami w innych organach korporacyjnych, np. spółek. Tam również mamy do czynienia z sytuacją, że wspólnicy spółek czy akcyjnych, czy z ograniczoną odpowiedzialnością głosują w swoich sprawach korporacyjnych i ustawa to dopuszcza. Mówi, w jakich sprawach nie powinien wspólnik głosować, kiedy to dotyczy np. jego odpowiedzialności cywilnej itd. Tutaj ustawa tego nie definiuje.  Nie ma zakazu, więc od indywidualnej sprawy będzie i od poglądu ewentualnie danego składu Sądu Administracyjnego czy ewentualnie od poglądu Wojewody będzie zależało to, czy ten akt w postaci wyborów będzie budził wątpliwości czy nie. Zapewne będzie budził wątpliwości, ale oczekiwanie ode mnie żebym się wypowiedział na tak, nie, przerasta Państwa oczekiwania i moje możliwości.

Radna Stanisława Łagowska - nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, ponieważ pkt. 7 art.27 mówi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Ja rozumiem, że interpretacja interesu prawnego budzi zastrzeżenia, ale w takim przypadku chciałabym usłyszeć deklarację pana Radnego Mleczko, czy będzie brał udział w głosowaniu czy nie, bo nie może być tak, że jeden rezygnuje a drugi nie. Może być, ale chciałabym po prostu widzieć czy będzie brał udział czy nie.

Adwokat Wojciech Mańkowski - Państwo nie macie prawa, jako radni kształtować zasad ewentualnie, które wynikają z wolnej woli radnego, że powiedzmy jakimś aktem głosowania wyłączycie radnego z głosowania w jego sprawie. Tego nie możecie zrobić.

Radna Stanisława Łagowska- my do tego nie zmierzamy. My tylko po prostu w takiej sytuacji, jeżeli pan Mecenas nie określił jednoznacznie czy może czy nie, w związku, z czym elegancko byłoby wiedzieć czy osoby zrezygnują z głosowania czy nie.

Radny Krzysztof Mleczko – chciałem powiedzieć, że wybór należał do społeczeństwa. Społeczeństwo wybrało radnych do pełnienia różnych funkcji, jeżeli powiedziałem, że zgadzam się na start na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady to nie mogę sam sobie zaprzeczać i nie głosować, bo powinienem powiedzieć, że nie będę kandydował i poprosić druga osobę o kandydowanie. Może my pójdziemy dalej, gdy będziemy rozmawiać o dietach, zwróćmy się do społeczeństwa żeby określiło nam diety, ponieważ nie wypada nam w interesie prywatnym, w interesie prawnym radnego decydować o dietach. To dotyczy też wielu innych zakresów, w których będziemy głosowania przeprowadzać. I nie pomoże tutaj kręcenie głową w jedną czy w drugą stronę kolegi Starosty, czy Wicestarosty, czy dywagacje na temat czy można czy nie można. Uważam, że jeżeli wyraziłem zgodę na kandydowanie, społeczeństwo mnie wybrało, będę głosował tak jak wyraziłem swoja wolę.

Radny Krzysztof Szarzyński – mój przedmówca zwrócił już uwagę na ten problem. Niewątpliwie głosowanie radnych czy radnego nad dietą czy dietami dotyczy jego interesu prawnego i tutaj tak to wygląda. Myślę, że głosowanie jest to osobista sprawa każdego radnego i teraz deklaracje składane to uważam, że powinniśmy wobec naszego społeczeństwa być uczciwi. Tak się zachować, jak sumienie dyktuje każdemu radnemu.

Radny Przemysław Zowczak – ponieważ zostałem wywołany do tablicy przez pana Radnego Mleczko odpowiem tylko w ten sposób, że skazanie społeczeństwa na tą czy inną osobę i obdarzenie tej osoby mandatem zaufania nie ma nic wspólnego z istnieniem interesu prawnego bądź jego brakiem.

d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Pan Wojciech Baran.
Przewodniczący Rady Jan Bartecki poprosił o przestawienie zasad głosowania i przeprowadzenie wyborów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Baran odczytał zasady głosowania, zgodnie z załącznikiem do protokołu, następnie Komisja wyczytywała kolejno Radnych z listy obecności,  po czym każdy radny, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

e) ogłoszenie wyników wyborów,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Baran przedstawił Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mogilnie sporządzony na sesji w dniu 17 grudnia 2010r.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje: ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych, obecnych na sesji jest 17 radnych, głosowało 16 radnych, głosów ważnych oddano 16, głosów nieważnych oddano 0. Zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Krzysztof Mleczko głosów 14, Bartosz Nowacki głosów 16. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Mogilnie zostali wybrani: Krzysztof Mleczko i Bartosz Nowacki (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował Komisji za przeprowadzenie wyborów Wiceprzewodniczących. Przewodniczący przeczytał tekst uchwały wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mogilnie. Pozwólcie Państwo, że w imieniu całej Rady pogratuluję Państwu wyboru na zaszczytne stanowisko Wiceprzewodniczących Rady, życzę Panom sukcesów i liczę na pomoc. Bardzo serdecznie zapraszam do stołu prezydialnego.

Ad. 9
Wybór Starosty Mogileńskiego

a) zgłaszanie kandydatów

Radny Wiesław Gałązka – zgłaszam kandydaturę Pana Tomasza Barczaka na stanowisko Starosty Powiatu Mogileńskiego. Pan Tomasz Barczak pełnił tę funkcję przez ostatnie 8 lat, czyli przez 2 kadencje. W tym czasie dał się poznać, jako osoba decyzyjna, zdecydowana a jednocześnie osoba, która w samorządzie ma bardzo ważną cechę potrzebną, cechę kompromisu. Mieliśmy wiele razy do czynienia z różnymi sytuacjami i śmiem twierdzić, że postawa Pana Tomasza Barczaka, jako Starosty przyczyniła się niejednokrotnie do bardzo dużego postępu na terenie Powiatu Mogileńskiego. Jego umiejętność porozumienia się z różnymi opcjami politycznymi, a więc ta wysoka kultura polityczna, kultura osobista, nie pokazywanie cech partyjnictwa, branie problemu według jakiejś hierarchii ważności, to są te cechy, które prezentował do tej pory Pan Tomasz Barczak. Myślę, że mam prawo te cechy wyróżniać, ponieważ pracowałem z Panem Barczakiem przez 8 lat i powiem szczerze, że nie doszło nigdy pomiędzy Przewodniczącym Rady Powiatu a Starostą do jakiś kłótni, do jakby osobistych jakiś animozji, ambicjonalnych kwestii, rozmawialiśmy bardzo często, ale też i bardzo krótko konkretyzując głównie swoje wypowiedzi, oczekiwania jak również ustalając niekiedy również hierarchię ważności problemów, co oczywiście jest bardzo pozytywne w pracy samorządu. Jest to człowiek pogodny, wychowany w takim poczuciu odpowiedzialności, a to ważne. Był dobrym rolnikiem i jest nim nadal i śmiem twierdzić, że również te zdolności gospodarzenia przełożyły się na funkcjonowanie w samorządzie. Rzecz najważniejsza, jaką chciałabym wyróżnić to jest brak jakiejkolwiek mściwości, jakiegokolwiek odgrywania się. Jak przypomnę pierwsze kresy funkcjonowania na stanowisku starosty, przecież wszyscy śledziliśmy, przeżywaliśmy, nie było czystek w urzędzie starostwa, nie było postrzegania wpływów politycznych, nie było oceny pracowników od tej strony politycznej, była pełna akceptacja i jest nadal dla dużej samodzielności pracowników, dlatego żeby mogli pracować wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę. Pan Starosta potrafi z ludźmi porozumieć się jednocześnie utrzymując określona dyscyplinę. To są cechy, które chcę Państwu uwypuklić. Większość z nas przez 8 lat współpracowała z Panem Starostą i na pewno ta większość z nas ma podobne zdanie, albo nawet jeszcze bardziej wysoko oceniające niż moje, dlatego w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez moją osobę rekomendujemy Pana Tomasza Barczaka na stanowisko Starosty Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poprosił o zgłoszenie kolejnych kandydatów na stanowisko Starosty Mogileńskiego. Nie zgłoszono kandydatów. Przewodniczący zamknął listę kandydatów na Starostę Mogileńskiego.

Pan Tomasz Barczak wyraził zgodę na kandydowanie.

b) powołanie komisji skrutacyjnej

Radny Krzysztof Mleczko zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Musidłowskiego, który wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki zgłosił kandydaturę Radnego Wojciecha Baran, który wyraził zgodę.

Radny Wiesław Gałązka również wyraził zgodę na kandydaturę do komisji skrutacyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady Jan Bartecki poddał pod głosowanie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym komisja w składzie Robert Musidłowski, Wojciech Baran, Wiesław Gałązka została powołana.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki poprosił Komisje o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Starostę Mogileńskiego został Wojciech Baran, a członkami Pan Wiesław Gałązka i Pan Robert Musidłowski.

c) pytania do kandydatów

Kandydat na Starostę Tomasz Barczak – 8 lat już pracowałem na stanowisku Starosty, ale dlatego, że mamy nowych radnych to chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Mam 54 lata, mieszkam od urodzenia w Gębicach z małą przerwą zamieszkania w Bydgoszczy. Tam również skończyłem studia na Akademii Techniczno-Rolniczej na kierunku zootechnika, takie jest moje wykształcenie. Jeżeli chodzi o moją działalność już po studiach to było: pierwsza praca w Bielicach w Centrum Kształcenia Rolniczego, później była praca w Bydgoszczy, później działalność własna i gospodarstwo rolne, działalność do momentu objęcia funkcji w 2002r. na stanowisku Starosty Mogileńskiego. Jak również w tym momencie zaprzestałem działalności, bo akurat tak tego prawo wymaga. Od 2002r. jestem Starostą Mogileńskim jak również Radnym Powiatu Mogileńskiego od 8 lat i wybrany na Radnego Powiatowego również w tej kadencji. Jeżeli chodzi o to co było, to oczywiście akurat trafiliśmy w tej ostatniej kadencji na środki unijne i można było różne inwestycje prowadzić. Może bym powiedział kilka słów o tym, co bym widział i co byśmy widzieli jako radni żeby zrobić w tej kadencji, która jest kadencją rozpoczynającą się akurat w tej chwili. Powiat zajmuje się takimi strefami jak edukacja, prowadzimy szkoły gimnazjalne, w ostatnich latach poruszyliśmy inwestycję termomodernizacji i zmiany ogrzewania w szkołach jak i w wyposażenia w instrumenty dokształcania uczniów, jak i również taką szeroką akcję propagandową żeby nasi uczniowie nie odjeżdżali z naszych szkół, ale żeby przyjeżdżali z innych ościennych miejscowości do naszych szkół. To nam się udało i teraz będziemy musieli kontynuować, czyli po prostu robić to co zostało, takie małe rzeczy jeszcze do zrobienia, wyposażenia, doposażenia czy docieplenia szkół, natomiast dać duży w tej chwili nacisk na to żeby rzeczywiście stworzyć program stypendialny żeby uczniowie rzeczywiście chcieli do naszych szkół przychodzić, ponieważ za uczniem idzie subwencja oświatowa. Jak na razie nam się to udaje zrobić. Jak wiemy trafia do nas niż demograficzny, czyli zmniejsza się ilość młodzieży, ilość oddziałów i trzeba wszystko robić żeby automatycznie zmniejszała się nam subwencja oświatowa. Pomysły zostały wdrożone, teraz trzeba byłoby się tym dokładnie zająć jak zrobić to żeby uczniowie trafili i zostali w naszych szkołach. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, jak państwo wiecie Dom Pomocy Społecznej ma standaryzację, możemy spokojnie w tej kadencji już tylko przyjmować i pracować nad tym, ażeby ten Dom Pomocy Społecznej dobrze funkcjonował. Jeżeli chodzi o Centrum Pomocy Rodzinie jak i również Ośrodek Interwencji Kryzysowej bardzo ważne rzeczy się okazuje, że Powiat prowadzi i nadal musi prowadzić, ponieważ akurat te rzeczy służą bezpośrednio osobom, które są w nagłej potrzebie. W związku z tym jest to bardzo ważna rzecz, mianowicie też dzieci, które się rodzą a są kłopoty z umieszczeniem dzieci w domach dziecka, także również trzeba prowadzić rodziny zastępcze. To jest akurat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, takie rodziny zastępcze działają na terenie naszego Powiatu, a wiąże się to z tym, że również ograniczamy koszty czyli wydatki, które ponosimy na to, ażeby te dzieci umieszczać w innych domach dziecka, ponieważ jest duża różnica między jednym kosztem a drugim. Następna rzecz, która jest do zrealizowania przez następnych kilka kadencji to są oczywiście drogi, czyli sieć komunikacyjna na terenie Powiatu Mogileńskiego. Jak Państwo wiecie tutaj przebiega kilka kategorii dróg, nas interesują drogi Powiatowe. W zeszłym roku, jako Zarząd powiedzieliśmy takie postanowienie, że co roku będziemy robić około 10km powierzchniowego utrwalenia, to jest około 500tys. złotych zawsze musi się znaleźć, natomiast pozostałe te większe inwestycje wchodzą, co roku też w zależności od tego, jakie będziemy mieli dochody i wydatki. Najważniejsza myślę, że do dokończenia bardzo kosztowna jest służba zdrowia i nasze szpitale, bo jak Państwo wiecie posiadamy dwa budynki szpitalne. Jeden SPZOZ, filia Strzelno i filia Mogilno, to jest bardzo dużo, ale chyba takim naszym marzeniem i celem jest żeby szpital w Strzelnie dokończyć, to co zainwestowaliśmy w środek i w remonty, natomiast jak i również z zewnątrz żeby wyglądał tak jak to zrobiliśmy w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie. Marzeniem jest żeby zdobyć środki i skończyć to, żeby szpital mógł spokojnie i dobrze działać i druga rzecz jest taka, że trzeba, co roku wspierać ażeby starczyło pieniędzy na pensje pracowników SPZOZ ale również na inwestycje, które trzeba by było tam przeprowadzić. Jest to na pewno bardzo trudne zadanie, ponieważ jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia będzie szukał oszczędności, miejmy nadzieję, że dochody Powiatu trochę wzrosną.  Następna rzecz, Starosta jest również kierownikiem Starostwa Powiatowego, czyli szefem urzędu i myślę, że po wprowadzeniu systemu ISO jak i również elektronicznego obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego, trzeba to kontynuować jak również trzeba ciągle szkolić pracowników, ponieważ przepisy się ciągle zmieniają i miejmy nadzieję, że mając w miarę młodą kadrę temu wszystkiemu podołamy ażeby ta obsługa oczywiście społeczeństwa naszego była na takim wysokim europejskim poziomie, miejmy nadzieję, że koszty które ponieśliśmy w ostatnich latach będą nam procentowały w związku z tym jak mówią, praca urzędu są to pewne koszty, ale koszty które muszą być, ponieważ tak jak się kiedyś mówiło o zmniejszeniu administracji, to raczej jest to taka rzecz nieosiągalna, ponieważ ciągle przybywa zadań samorządom i urzędom tych, co trzeba realizować i to akurat musi realizować człowiek, nie wszystko zastąpimy elektroniką, ponieważ najważniejszy w tym procesie jest człowiek i tu trzeba również brać pod uwagę, że ten człowiek musi pracować w odpowiednich warunkach. To, co robimy w naszych urzędach to po to żeby ten klient, który przychodzi do urzędu, to estetyczne pierwsze wrażenie w urzędzie żeby było takie, że to jest urząd, czyli reprezentuje wszystkich nas, całe społeczeństwo. Miejmy nadzieję, że i przy tym budynku uda nam się zrobić parking, to będzie również taka wizytówka, że to jest urząd i trzeba do tego dążyć żeby, gdy ktoś przyjedzie z zewnątrz wiedział, że to jest urząd. Na te rzeczy zwracałem i zawszę będę zwracał uwagę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – mam pytanie, jaką Pan Starosta ma wizję Powiatu Mogileńskiego, bo powiat to cztery gminy, to mieszkańcy, którzy oczekują również od Starosty nie tylko od burmistrzów i wójtów pewnych działań związanych ze stworzeniem miejsc pracy. W obecnej sytuacji macie Państwo, jako Starostwo narzędzia, czyli macie ziemię, która jest promowana, bo sam również tego dokonywałem, jest promowana na całym świecie, jest możliwość w Urzędzie Pracy zorganizowania odpowiednich szkoleń i jak Państwo widzicie na dzień dzisiejszy, jak Pan jako kandydat na Starostę widzi rozwój gospodarczy Powiatu Mogileńskiego.

Starosta Tomasz Barczak – pomoc ludziom bezrobotnym, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to mi umknęło akurat w tym moim wystąpieniu, rzeczywiście są to dość duże pieniądze, które są z Funduszu Pracy po to żeby pomagać osobom bezrobotnym, ja zawsze powtarzam tak, że niestety my nie jesteśmy od tworzenia miejsc pracy, my jesteśmy od pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie mają pracy, jest to w Powiecie Mogileńskim dość duży procent bezrobotnych, bo to około 15-20 %, czyli to jest 1/5  ludzi, którzy powinni pracować a nie pracują. To jest tak rzeczywiście żeby stworzyć mechanizmy i przedsiębiorstwa, które działają na terenie Powiatu, czyli poszczególnych gmin. W dobrym kierunku idziemy odnośnie ułatwienia zakładania jak i również likwidacji firm, jak również usługi interesantów żeby uprościć ludziom ten start, ale jest to bardzo trudny moment dlatego, że jeżeli chodzi o tą, kiedyś podjęliśmy uchwałę odnośnie strefy ekonomicznej, która miała powstać w Bielicach a oczywiście później nie powstała, to jest w tamtym momencie może rzeczywiście ze strefy ekonomicznej było bardzo łatwe i proste, ponieważ dużo inwestorów przyjeżdżało do Polski i szukało miejsc, gdzie mogliby założyć swoje firmy, w tej chwili to będzie o wiele trudniej dlatego, że te firmy, które miały w Polsce plany, one już osiadły, natomiast reszta się przesuwa dalej na wschód dlatego, że szuka tańszej siły roboczej. Dlatego też jak najbardziej szkolenia, które się wprowadzi przez Urząd Pracy w tej chwili, trochę niepokojące jest to, że znowu nam się mówi, że w przyszłym roku zostaną ograniczone fundusze pracy, będziemy mieć cięcia w Urzędach Pracy, ale mam nadzieje, że część osób, w sprawozdaniu w Urzędzie Pracy jest tak, że ci którzy przeszli szkolenia i kursy otworzyli własną działalność gospodarczą i działają. Pewien procent zawsze się takich osób albo po prostu nie wytrzyma finansowo albo zrezygnuje, natomiast część działa i myślę, że to jest dobry kierunek żeby młodym ludziom, jak zawsze w radzie zatrudnienia się mówi, dać możliwość odbycia stażu, bo to jest ten pierwszy kontakt, żeby ten młody człowiek poszedł do pracy i wiedział, co to odpowiedzialność i punktualność, a później namawiać go i widzę, że tak młodzi ludzie chętnie to robią, żeby namawiać do założenia własnej działalności gospodarczej lub poszukania, jeżeli jest oczywiście specjalistą dobrego miejsca pracy, ponieważ są firmy, które mają miejsca pracy, ale nie mają chętnych do tej pracy, bo to jest np. ciężka praca budownicza. Natomiast na terenie Powiatu Mogileńskiego myślę, że powinniśmy dążyć do tego żeby społeczeństwo, a właściwie osoby, które znalazły się w tej sytuacji wcale nie z własnej winy, bo wiemy np., że upadł zakład pracy żeby ich wesprzeć również psychicznie jak i materialnie dlatego żeby miały chęć do dalszej pracy i szukania takich innych rozwiązań. Taka to by była jedna z wielu możliwości, ażeby tym osobom pomóc w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności.

Radna Stanisława Łagowska – chciałabym jeszcze usłyszeć od Pana Starosty, jaki ma Pan pomysł na zacieśnienie współpracy z gminami i rozwiniecie tej współpracy, bo jak dotychczas nie wyglądało to najlepiej.

Starosta Tomasz Barczak – w 2002r. czy 2003r. jak tworzyliśmy Stowarzyszenie Sąsiedzi, to byłem pełen entuzjazmu i zaangażowania dlatego, żeby rzeczywiście wszystkich zjednoczyć, głównie chodziło mi o gminy Powiatu Mogileńskiego i zawsze z nami związane historycznie Orchowo i Trzemeszno, żeby razem zawiązać stowarzyszenie, oczywiście były to pomysły różne, może projekty miękkie i twarde, może byłoby lepiej zrobić inne stowarzyszenie, powstało Stowarzyszenie Sąsiedzi i na początku tak to działało, że rzeczywiście  wspólnie organizowaliśmy imprezy, harmonogramy robiliśmy imprezy, żeby się nie nakładały, natomiast w pewnym momencie według mnie jak się ukazały środki unijne to my się zaczęliśmy już interesować własnymi projektami  i zabiegać o te pieniądze. Na początku się wytworzyły częste spotkania, dyskusje, w pewnym momencie jakoś poszła na boczny tor i zainteresowaliśmy się według mnie własnymi projektami, ażeby pieniądze pozyskać i je realizować. I już może nie było tego czasu dla wójta, burmistrza czy starosty żeby kontynuować tego, co było na początku. Ja nie widzę innej możliwości, bo taka było możliwość i w pewnym momencie nasze umysły były skierowane na to żeby te środki pozyskać i zrobić, byliśmy na szkoleniach, byliśmy na wszystkich spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim żeby słuchać, co możemy wziąć, co zrobić i prawdopodobnie przez ten czas, którego było coraz mniej to nie skonsolidowaliśmy się tak do końca. To, co mieliśmy już prawie wziąć i zrobiliśmy, to rozdanie się kończy i teraz jest znowu taki moment żeby spotkać się z gminami i powiedzieć, co robimy wspólnie. Mamy jeszcze pewne pule, które nam zapłacą, kończy się pula w Unii Europejskiej też taka walka się odbywa, kto ile wyszarpnie, ale teraz jest najlepszy moment żeby spotkać się w gronie wójtów, burmistrzów i zarządu, usiąść i powiedzieć zróbmy plan, co będziemy robić wspólnie, co jeden drugiemu pomoże, bo to jest najlepszy przykład również z tymi warsztatami, które chcemy w tym roku, to Zawodowe Kształcenie. Tu również możemy sobie nie dać rady sami, jako Powiat, jak również służba zdrowia. Jak tak się będzie działo, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie nam ciął kontrakty i obniżał to wtedy trzeba wspólnie usiąść i powiedzieć: usiądźmy razem i zróbmy, co zamierzamy zrobić, żeby nie było tak, że np. w pewnym momencie stanie się, że powiat nie będzie miał pieniędzy, gminy nie będą miały pieniędzy, czyli to jest następny dobry moment, żeby wspólnie usiąść i nad tym w nowym roku pomyśleć.

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki – nie otrzymałem tak naprawdę odpowiedzi, mamy instrumenty, jako Starostwo Powiatowe i uchwała jest Rady o stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej, dlatego chciałbym usłyszeć deklarację, czy jest szansa żeby ta strefa powstała, bo przecież jest grunt, można go uzbroić, może również Starostwo ubiegać się o środki unijne na uzbrojenie terenu z Urzędu Marszałkowskiego, bo województwo takimi środkami dysponuje i czy Pan, jako Starosta może zadeklarować, że taka strefa powstanie.

Starosta Tomasz Barczak – nie. Nie mogę zadeklarować, dlatego, że jeżeli uchwała Rady jest natomiast już decyzje są w innych rękach, czyli w rękach Gminy Mogilno dlatego, że jeżeli chodzi o uzbrojenie terenu i inne rzeczy robi to samorząd gminny a nie powiatowy, a więc prosiłbym żeby w tym kierunku iść. Jeżeli będą chęci, zrobię to na pewno, po to jest Zarząd a później Rada Powiatu. Wszystko jest w rękach Państwa Radnych, jeżeli Państwo Radni powiedzą „tak” to Zarząd wykonuje tylko i wyłącznie uchwały Rady Powiatu także deklaracji, jako Starosta nie mogę podjąć, bo to jest nie decyzja Starosty a Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Przemysław Zowczak – mandat radnego otrzymałem od mieszkańców całej Gminy Strzelno. Gminy w naszym Powiecie drugiej, co do wielkości. Wszystkich mieszkańców naszej gminy interesują zasadniczo dwie sprawy. Sprawa pierwsza, jak się wywiązuje samorząd powiatowy z nałożonych na siebie obowiązków. Ma to olbrzymi wpływ na standard i jakość naszego życia. Sprawa druga, na ile będziemy jako Strzelno musieli uniżenie prosić a na ile będziemy mogli taktycznie a nie jedynie proforma uczestniczyć wspólnie z przedstawicielami innych gmin naszego Powiatu w podejmowaniu decyzji nas wszystkich przecież dotyczących. Jest Pan kandydatem Klubu Radnych SLD – PSL na Starostę. To pańskim wyłącznym prawem, jako Starosty będzie za chwilę zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym zaproponowanie Radzie przyszłych kandydatów na członków Zarządu Powiatu w tym i Wicestarosty. Zawsze tak dotychczas było, że przedstawiciel mieszkańców drugiej, co do wielkości naszych małych ojczyzn, mam na myśli Strzelno, był etatowym członkiem Zarządu w randze Wicestarosty. Przez ponad jedną kadencję byliśmy również reprezentowani w Zarządzie Powiatu przez nieetatowego członka Zarządu. Niepokoją mnie doniesienia prasowe mówiące o tym, że zarówno Starosta jak i Wicestarosta mają być z Gminy Mogilno. Mam pytanie, czy jest to prawdą i czy widzi Pan jako kandydat na Starostę udziału przedstawicieli innych gmin w organie wykonawczym Powiatu. Radnym Powiatowym jest 12 lat, przez 8 ostatnich lat byłem etatowym członkiem Zarządu Powiatu, z wykształcenia jestem politologiem i doskonale sobie zdaję sprawę z mechanizmów sprawowania władzy w Powiecie. Wiem, że największy realny wpływ na podejmowanie przez nas wszystkich radnych decyzje mają osoby zajmujące się sprawami Powiatu zawodowo plus Przewodniczący Rady, już z wyraźnie mniejszym wpływem pozostali nieetatowi członkowie Zarządu. Mam pytanie, czy skutkiem wyboru Pana na Starostę Mogileńskiego w wyniku uzgodnień pomiędzy wszystkimi osobami z PSL i SLD, które uzyskały mandaty w wyniku wyborów samorządowych w tym Pana Burmistrza Ewarysta Matczaka i Prezesa PSL Radnego Krzysztofa Mleczko, obaj nawiasem mówiąc z Gminy Strzelno, społeczność mojej gminy, której jestem przedstawicielem będzie miała swojego przedstawiciela w Zarządzie Powiatu czy jest to planowane, czy też nastąpi drastyczne osłabienie naszej pozycji w Powiecie Mogileńskim. Bardzo Pana proszę o przekonanie mieszkańców mojej gminy w formie odpowiedzi na zadane pytania, że opowiedzenie się za Pańską kandydaturę na Starostę Mogileńskiego pozwoli Strzelnu przynajmniej na utrzymanie naszej dotychczasowej pozycji w Powicie Mogileńskim. Sytuacja, w której Pański wybór na Starostę Mogileńskiego ewentualnie drastycznie obniżyłby rangę Strzelna w naszym Powiecie jest dla mnie po prostu niemożliwy do zaakceptowania, przy czym chciałbym tutaj podkreślić, że nie dzieje się to ze względu na Pańską osobę, z którą przez 8 lat współpracowałem, a chodzi mi tylko o zaspokojenie oczekiwań mieszkańców mojej Gminy. Może na wyrost zakończę swoją wypowiedź, ale opieram się na informacjach prasowych, które nie zostały sprostowane. Wiemy Szanowni Państwo, Strzelno może przecież prosić, Strzelno jednak chce i ma do tego pełne prawo współdecydować razem z przedstawicielami innych gmin o tym, czym będziemy się zajmowali na obradach Rady Powiatu Mogileńskiego. Ja zaznaczam, naprawdę szczerze, nie muszę być Wicestarostą, Strzelno powinno, a nawet musi być odpowiednio reprezentowane we władzach naszego powiatu. Bardzo Państwa proszę i apeluję żeby nie spychać Strzelna na krawędź naszego Powiatu, być może jest to apel na wyrost, nie chciałbym żeby ktokolwiek się poczuł dotknięty moją wypowiedzią, po prostu wybrali mnie mieszkańcy całej Gminy Strzelno i jestem zobowiązany, zobowiązałem się również złożonym ślubowaniem żeby dbać i ich interes.

Starosta Tomasz Barczak – jak przez 8 lat byłem Starostą Mogileńskim i jeszcze jestem do wyboru nowego Starosty, to dziwię się trochę, że członek Zarządu w randze Wicestarosty mówi o spychaniu Strzelna, o innych rzeczach, ponieważ to co by musiała powiedzieć Dąbrowa i Jeziora Wielkie. Myślę, że to jest tak, że jeżeli chodzi o Radnych, którzy reprezentują odpowiednie gminy, bo to trochę inaczej nam się rządzi niż w gminach dlatego, że to są rozbieżne interesy, ponieważ każdy chciałby jak najwięcej do swojej gminy i myślę, że to zawsze jest tak robione, do tej pory było robione, że jeżeli było inwestowane do tego momentu zawsze było, oczywiście Mogilno, Strzelno, bo to są dwie największe gminy w naszym Powiecie Mogileńskim, połowa mieszkańców to jest Gmina Mogilno – 25tys., w Powiecie jest niecałe 48tys. mieszkańców w związku z tym zawsze na drugim miejscu było Strzelno. Jak sobie dobrze przypominamy na posiedzeniu zawsze Zarządu pan Jacek Kraśny – przedstawiciel Gminy Mogilna, robił to co robił, ale powiedział, że nigdy się nie zgodził, ale w końcu się zgodził żeby wszystko było robione w szpitalu w Strzelnie a nie w Mogilnie. Tak to się odbywa, niestety jest to ciało kolegialne i każdy chciał żeby było to zrobione za duże pieniądze, które idą np. na szpital do Strzelna, to dlaczego nie robimy tego w Mogilnie. I tego się nie uniknie dlatego, że trzeba przyjąć projekty, które będziemy realizowali i niestety musi się pogodzić Mogilno z tym, że akurat obiekt szpitalny i większość oddziałów jest w Strzelnie, i tam będziemy inwestować pieniądze natomiast nie w Mogilnie, bo jest to tak historycznie usytuowane. Tak samo, jeżeli chodzi o oświatę i szkolnictwo. Mówiłem, obierzmy sobie cel, co robimy w poszczególnych latach, które szkoły i po kolei i dojdziemy również do szkół, bo to akurat Gmina Mogilno i Strzelno. Teraz to, co sobie założyliśmy 5-6 lat temu, bo to było w I kadencji, to prawie to zrealizowaliśmy. Jak powiedzieliśmy na Zarządzie, że skończymy budynek Liceum w Strzelnie, tak jak powinno to wyglądać, my to zrealizowaliśmy. I tak samo wiadomo, że naszym marzeniem i celem było żeby zrobić to ze szpitalem w Strzelnie. Myślę, że to się nam uda. Według mnie nie ma większego wpływu skąd są ludzie, tylko żeby byli dobrzy i żeby wiedzieli to, co robią. Rzeczywiście, bo ktoś może powiedzieć, że Strzelno ma swojego Wicestarostę, to jest to miło i ładnie, ale nie zgadzam się z tym, że jeżeli np. osoba nie będzie ze Strzelna, to nie może być tak, ponieważ wszystko trafia na komisje i na Radę, choćbyśmy mieli niewiadomo, jakie pomysły, to zawsze możemy to zmienić. A po drugie znając moją osobę, to naprawdę ja podejmując raz decyzję mogę ją bardzo szybko i często zmienić, jeżeli ktoś mi udowodni, że jest to na korzyść danego społeczeństwa. To się odbywało nie raz, to się odbywało na ustępstwa żeby, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy w Strzelnie, bo tak to się odbywało, że na początku I kadencji było bardzo burzliwie, bo mieliśmy oboje różne charaktery, ale po tych latach można powiedzieć, że my rzeczywiście pracowaliśmy tak pozytywnie dla całego społeczeństwa. To trzeba powiedzieć, że naprawdę efekt był taki, zawsze się mówi, że zgoda buduje a nie zgoda rujnuje, i najlepiej to można sprawdzić w samorządzie powiatowym, w Zarządzie, ponieważ jak robi to się zgodnie, a tak to robiliśmy w poprzednich latach to naprawdę były efekty. Te efekty były takie, że np. również Radni, którzy na początku z niedowierzaniem, bo zawsze na początku kadencji jest to, że przychodzi nowy Radny, który naprawdę patrząc np. jak człowiek zaczyna czy to jest tyle do zrobienia i można zrobić, a później jest ekonomia i są finanse, dostajemy budżet i mówimy, że rzeczywiście tego, co chcieliśmy zrobić nie możemy zrealizować, wtedy np. nie robimy gdzieś, a robimy tam, ponieważ akurat to będzie służyło ludziom i całemu społeczeństwu w Powiecie i tak do tego trzeba podchodzić. Tak samo dokładnie wiadomo jak było z drogami. Tez było, jakie wybrać, trzeba było wybrać takie, że wjeżdżamy do centrum Powiatu Mogileńskiego, czyli do Mogilna i musimy tak jak zrobiliśmy wjazd w Chabsku tak musimy teraz Niezłomnych i od Padniewka, że jak ktoś wjeżdża do Mogilna to ten pierwszy efekt ma taki, że jedzie po dość dobrej drodze, to jest ten pierwszy dobry kontakt z tą miejscowością, w której człowiek jest pierwszy raz. My, na co dzień tego nie widzimy, natomiast jak się gdzieś jedzie to trzeba obserwować, bo pierwszy kontakt daje odpowiedź na to jak rzeczywiście ten nasz powiat, nasza gmina wygląda. Tak mi się marzy, żeby to było w dwóch największych miejscowościach Powiatu, czyli w Strzelnie i w Mogilnie. I tu nie można mi zarzucić, że np. tak mnie politycy, w Mogilnie ludzie wybierają to będę robił wszystko w Mogilnie i tu można dokładnie powiedzieć, że tak nigdy nie było. Nie patrzyłem na to, gdzie kto na mnie głosował, tylko na to żeby miało wszystko sens i jakoś to wszystko połączyć żeby ludzie nie tylko w Mogilnie ale również w Jeziorach Wielkich i w innych miejscowościach byli zadowoleni. Nie zawsze się wszystko uda, bo to jest niemożliwe żeby się udało, bo wiemy dokładnie ile byśmy musieli mieć pieniędzy żeby to wszystko zrealizować. Co roku, co kadencje coś się robi i efekty zostają dla potomnych, bo to jest taki najważniejszy nasz cel, jako Radnych i myślę, że tak to powinno wyglądać. Było pytanie również o skład, to ja, jeżeli taka będzie wola, to ja powiem proponowany skład członków Zarządu. Statut Powiatu Mogileńskiego mówi o 4 w tej chwili członkach Zarządu, bo jak Państwo wiecie w 3 kadencji to zmieniliśmy dlatego, że mówiąc szczerze akurat w Zarządzie dobraliśmy się tak, że każdy myślał  tym żeby zmniejszać koszty, żeby jak najmniej kosztowało utrzymanie np. Zarządu. Ja zawsze patrzę na to, że jeżeli to jest Powiat 48-tysięczny, jest teraz dwóch etatowych członków Zarządu, bo były takie propozycje żeby zrobić następnego członka do Zarządu,  ale z punktu patrzenia na finanse nasze, to powiem, że nie tędy droga. Ja rozumiem, jeżeli zwiększyć Zarząd do np. 5 i zrobić za dietę, nie za członka Zarządu, jak najbardziej tak. Natomiast jak dobrze pamiętasz i wiesz, to rzeczywiście roboty mieliśmy dużo, ale zawsze się wyrobiliśmy w związku z tym akurat od tej strony pozostawić tych dwóch etatowych, czyli starosta, wicestarosta, natomiast myśleć później o tym, patrząc na Strzelno żeby wprowadzić, bo w tej chwili nie przewiduję na tą chwilę. Na razie o tym nikomu nie mówiłem, ale w głowie mi tak to się układa, że kogoś ze Strzelna moglibyśmy jak oczywiście Rada pozwoli zrobić, to myślę, to by nie przewróciło finansów Powiatu a byłoby tak elegancko.

Wicestarosta Przemysław Zowczak – ja chciałem zauważyć, że absolutnie nie sugerowałem, że Strzelno było w jakimś obszarze pokrzywdzone. Ja mówiłem nie o tym, że jest zła akceptacja środków czy inwestycji, ja mówiłem o aspiracjach mieszkańców całej Gminy Strzelno, o aktywnym udziale osób, które mają mandat z tamtej Gminy w organie wykonawczym Powiatu, ponieważ obaj zdajemy sobie z tego sprawę jak duża jest różnica w faktycznym wpływie na pewne rzeczy etatowych, nieetatowych członków Zarządu, obaj wiemy dużo zależy od organu wykonawczego, czyli już od całego Zarządu. Zaniepokojony doniesieniami prasowymi pytałem tylko i wyłącznie o to czy właśnie te aspiracje Strzelna zostaną zaspokojone, czy te aspiracje całej naszej gminy, naszej małej ojczyzny zostaną zaspokojone. Natomiast chciałem raz jeszcze podkreślić, absolutnie nie sugerowałem jakiejkolwiek dyskryminacji do tej pory, mieszkańców.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ja myślę, że wchodzimy w polemikę w tym momencie. Myślę, że ktokolwiek by był starostą, wicestarostą w Zarządzie Powiatu Mogileńskiego na pewno będzie rozpatrywał te sprawy dosyć kolegialnie i wszystkie wnioski, które będą spływały z terenu będą rozpatrywane po to żeby mieszkańcom danej gminy żyło się lepiej. Nikt na pewno nie będzie patrzył w tym kierunku, gdzie ta koszula jest bliższa, bo przecież jest to Powiat Mogileński.

d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Rady Jan Bartecki poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Baran odczytał zasady głosowania, zgodnie z załącznikiem do protokołu, następnie Komisja wyczytywała kolejno Radnych z listy obecności,  po czym każdy radny, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.


e) ogłoszenie wyników wyborów,

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Baran przedstawił Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach Starosty Mogileńskiego  sporządzony na sesji w dniu 17 grudnia 2010r.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje: ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych, obecnych na sesji jest 17 radnych, głosowało 17 radnych, głosów ważnych oddano 17, głosów nieważnych oddano 0. Pan Tomasz Barczak uzyskał głosów 10 za. Komisja Skrutacyjna ma zaszczyt stwierdzić, że Starosta Mogileńskim został wybrany Pan Tomasz Barczak (protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

g) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Mogileńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował Komisji za przeprowadzenie wyborów Starosty Mogileńskiego. Przewodniczący przeczytał tekst uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – serdecznie gratuluję Panie Starosto wyboru, życzę dużo siły, zdrowia w realizowaniu dalej tego, co Pan zamierza w Powiecie Mogileńskim.

Starosta Tomasz Barczak – mówiłem przed wyborem dość dużo, także bardzo serdecznie dziękuję. Postaram się, ażeby te osoby, które miały wątpliwości czy moja osoba jest odpowiednia osoba na stanowisko Starosty zmieniły to zdanie w ciągu tych 4 lat, ponieważ moja współpraca na pewno będzie się układała z moje strony zapewniam bardzo dobrze, wręcz wzorowo, w związku z tym wszystkich Radnych zapraszam do tej współpracy, deklaruję się ze wszystkim jak najbardziej, a najbardziej z tymi, którzy mieli pewne obiekcje do tego czy moja osoba podoła i sprosta tej odpowiedzialnej funkcji. Wszystkim mieszkańcom również chciałbym podziękować za tak wysoki wynik wyborczy, jeżeli chodzi o Radnego Powiatowego i zapewniam wszystkich, że tak jak nasza przysięga Radnego mówiła, tak również w tej chwili chciałbym powiedzieć, że zrobię wszystko żeby mieszkańcom Powiatu Mogileńskiego żyło się coraz lepiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa – gratulujemy Panie Starosto i myślimy, że współpraca z naszą Gminą Mogilno, która stanowi nie mała część Powiatu Mogileńskiego będzie układała się nam dobrze i zawsze Pan będzie dumny z tej naszej małej Mogileńskiej Ojczyzny.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – pierwszy raz jestem na obradach tej kadencji Rady Powiatu, więc złoże wszystkim Radnym wyrazy uznania za wspaniały wynik, za to, że jesteście Radnymi i będziecie realizować interesy nas wszystkich mieszkańców Powiatu. Myślę, że tak będzie i będziecie godnie reprezentować nasz Powiat Mogileński. Panie Starosto również składam indywidualnie życzenia, gratuluje Panu, wierzę głęboko, że ta kadencja, będzie kadencją współpracy pomiędzy gminami a Powiatem Mogileńskim. Powiat Mogileński to nie jest duża jednostka administracyjna, a mogileńską racją stanu jest budowa silnego Powiatu Mogileńskiego. Tutaj składam wobec Państwa, wobec Pana Starosty deklarację, że będę czynił wszystko żeby ta współpraca odbywała się pozytywnie. Wierzę głęboko, Panie Starosto, że mamy bardzo dużo wspólnych celów. Drodzy Państwo mimo, że nie wszystko udało się po myśli, ale wierzę głęboko to wszystko co Pan Starosta deklarował, że budowa jazu na rzece Panna czy też budowa strefy ekonomicznej również Pan będzie realizował jako Starosta Mogileński. Ze swej strony deklaruję też współpracę i udział, zresztą tak było cały czas, my zawsze gdy Starostwo o coś nas poprosiło staraliśmy się pomóc wspierać. Życzę wielu sukcesów Panie Starosto i zapraszam do mnie, do urzędu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Emilia Żmudzińska – Panie Starosto bardzo gratuluję wyboru, życzę sukcesów. Wszystkie gminy się tu licytują, która większa która mniejsza, która pierwsza w kolejności, ale te małe też są ważne i myślę, że Pan będzie pamiętał o naszej gminie i liczę na naszych przedstawicieli w Radzie.

Wójt Gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski – w swoim imieniu chciałbym pogratulować wszystkim Państwu Radnym wyboru na radnego, również Państwu Przewodniczącym i Zastępcom Przewodniczących, serdecznie gratuluję wszystkim. Panie Starosto dla Pana gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko. Ja tylko mam jedną taką prośbę o dobrą dalszą współpracę. Jak Pan powiedział zgoda buduje i myślę, że tak przez 4 lata będziemy pracować, żeby dla wszystkich gmin również dla Gminy Dąbrowa udało się jak najwięcej zrobić.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Piotr Pieszak – chciałbym złożyć gratulacje wszystkim Radnym z racji wyboru na tą bardzo ważna funkcję,  Panu Przewodniczącemu i Panom Wiceprzewodniczącym z racji wyboru dzisiaj na stanowiska, o których wspomniałem, Panu Staroście gratuluję wyboru na kolejne 4 lata. Mam nadzieję, że będą to lata dalszego rozwoju Powiatu w tym gmin wchodzących w skład Powiatu Mogileńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Strzelno. Mam nadzieję taką, że nadal będziemy dobrze ze sobą współpracować, i że te kolejne 4 lata przyniosą rozwój dla córek podległych Panu Staroście, którą jedną z nich mam zaszczyt kierować.

Szef Klubu Radnych PO Wojciech Baran złożył gratulacje Panu Staroście.

Szef Rady Powiatowej OPZZ Zbigniew Trzosek złożył gratulacje Panu Staroście.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zamykam ten punkt dziękując bardzo za życzenia, które zostały przekazane zarówno na ręce Pana Starosty jak i Rady Powiatu. Wszystkim za to bardzo dziękuję.


Ad. 10
Wybór Wicestarosty Mogileńskiego:

a) zgłoszenie kandydata przez Starostę

Starosta Tomasz Barczak – mam przyjemność i zaszczyt zgłosić na to stanowisko Starostę I kadencji, Pana Tadeusza Szymańskiego. Jest to osoba, która z samorządem powiatu miała kontakt już od 1999r. Myślę, że jest to osoba, która rzeczywiście może być Starostą Mogileńskim dlatego, że jeżeli chodzi o zagadnienia samorządu Powiatu Mogileńskiego zna bardzo dobrze pełniąc przez pierwszą kadencję funkcję Starosty Mogileńskiego. Prosimy bardzo żebyście Państwo głosowali na Pana Tadeusza Szymańskiego.

Pan Tadeusz Szymański wyraził zgodę na kandydowanie.

b) powołanie komisji skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy będzie nietaktem o ile zaproponuje komisję w składzie, w którym dotychczas pracowała, Pan Robert Musidłowski, Pan Wojciech Baran, Pan Wiesław Gałązka. Usprawni nam to trochę głosowanie.

Pan Robert Musidłowski wyraził zgodę.
Pan Wiesław Gałązka wyraził zgodę.
Pan Wojciech Baran nie wyraził zgody.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o podanie trzeciej kandydatury do komisji skrutacyjnej.

Pan Wojciech Baran zaproponował kandydaturę Radnej Agnieszki Ziółkowskiej, która wyraziła zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady Jan Bartecki poddał pod głosowanie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja  w składzie Agnieszka Ziółkowska, Robert Musidłowski, Wojciech Baran została powołana.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie pracy w celu wyboru Wicestarosty

c) pytania do kandydata

Pan Wojciech Baran poprosił Pana Tadeusza Szymańskiego o autoprezentację.

Pan Tadeusz Szymański – zdaję sobie sprawę z tego i Państwo też, że zawsze najgorzej jest mówić o sobie. Mam 56 lat, urodziłem się w Wałczu, od 30 lat mieszkam na ziemi Mogileńskiej i przez cały ten okres jestem związany z miejscowością Bielice, w której zaczynałem pracę zawodową po ukończeniu studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Tam byłem wychowawcą i kierownikiem internatu. Potem przez 2 lata zastępcą dyrektora oświaty w Łabiszynie, później dyrektorem Szkoły podstawowej w Kwieciszewie, naczelnikiem Wydziału Oświaty, Starostą Mogileńskim przez 4 lata, później Naczelnikiem Wydziału Oświaty znowu i ostatnie 2 lata inspektorem w Urzędzie Stanu Cywilnego. W międzyczasie robiłem również wiele funkcji społecznych, a między innymi Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZM w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o taki krótki życiorys i o osobę.

d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne)

Przewodniczącą Komisji skrutacyjnej została Pani Agnieszka Ziółkowska.
Przewodniczący Rady Jan Bartecki poprosił o przestawienie zasad głosowania i przeprowadzenie wyborów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska przedstawiła zasady głosowania w wyborach na Wicestarostę Mogileńskiego, które stanowią załącznik do protokołu., następnie Komisja wyczytywała kolejno Radnych z listy obecności,  po czym każdy radny, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – chcę poinformować Państwa Radnych z Klubu PO, że każdorazowo jeśli będziecie prosili o przerwę w obradach, że chcecie się spotkać, że chcecie porozmawiać we własnym gronie, taka prośba zostanie spełniona. Niemniej jednak w tej chwili myślę, że powinniście uszanować tu wszystkich, którzy są obecni na tej sesji i chociażby się zwrócić. Myślę, że w przyszłości takie coś nie będzie miało miejsca.

Przewodniczący Klubu Radnych PO Wojciech Baran – w imieniu całego Klubu przepraszam za przedłużenie tej przerwy, ale takie ważne powody były tej zwłoki, jeszcze raz przepraszam.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – rozumiem Panie radny. To może nie na tym rzecz polega żebyśmy się przepraszali, żebyśmy się tylko szanowali, wy zgłaszacie, chcecie rozmawiać, my wtedy tą przerwę nie robimy 10 minutową tylko 20 minutową i wam udostępniamy ten czas żebyście mogli dyskutować.

e) ogłoszenie wyników wyboru

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wicestarosty Mogileńskiego sporządzony na sesji w dniu 17 grudnia 2010r.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje: ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych, obecnych na sesji jest 17 radnych, głosowało 17 radnych; głosów ważno oddano 17, głosów nieważnych oddano 0. Pan Tadeusz Szymański otrzymał 10 głosów za.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wicestarostą Mogileńskim został wybrany Tadeusz Szymański.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki pogratulował Wicestaroście Tadeuszowi Szymańskiemu.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – trudno jest w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Myślę, że najbardziej odpowiednim słowem będzie słowo „dziękuję bardzo”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Emilia Żmudzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie, Wójt Gminy Dąbrowa pogratulowali Panu Tadeuszowi Szymańskiemu wyboru na stanowisko Wicestarosty Mogileńskiego.

f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Mogileńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował Komisji za przeprowadzenie wyborów Starosty Mogileńskiego. Przewodniczący przeczytał tekst uchwały w sparwien stwierdzenia wyboru Wicestarosty  Mogileńskiego.

Starosta Tomasz Barczak – niech mi będzie wolno podziękować Panu Wicestaroście Zowczakowi za 8 lat współpracy, za to co razem zrobiliśmy. Myślę, że tego już nikt nie zabierze i nie wymaże. Życzę dużo zdrowia, dużo zadowolenia na tej nowej niwie politycznej, a wiem że Ty jesteś takim jak to zawsze mówiłeś, takim politykiem z krwi i kości. Także naprawdę wszystkiego dobrego i dziękuję raz jeszcze w imieniu pozostałych członków Zarządu. Myślę, że spotkamy się może przed świętami ażeby to oficjalnie jeszcze stary Zarząd przekazał nowemu Zarządowi. Z góry zapraszam i dziękuję bardzo za 8 lat współpracy.

Ad. 11
Wybór Członków Zarządu Powiatu:

a) zgłoszenie kandydatów przez Starostę

Starosta Tomasz Barczak – pozwólcie, że zgłoszę kandydatów na członków Zarządu. Pan Wiesław Gałązka, Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji, która się skończyła jak i w kadencji 2002-2006. Myślę, że Pan Wiesław Gałązka jest człowiekiem, któremu możemy ufać spokojnie dlatego, że jest to człowiek z bardzo dobrym stażem politycznym i samorządowym, wyważony, opanowany jak również widzi zawsze to, że dobro całego Powiatu jest najważniejsze. Drugi członek Zarządu, Pan Robert Musidłowski. Radny od 8 lat Powiatu Mogileńskiego, Wiceprzewodniczący Rady ubiegłej kadencji. Jest to człowiek, który ma styczność z samorządem powiatowym już od wielu lat, jak i również pracuje w samorządzie gminnym.

Panowie Wiesław Gałązka i Robert Musidłowski wyrazili zgodę na kandydowanie.

b) powołanie komisji skrutacyjnej

Pan Tadeusz Szymański zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Siwek, który wyraził zgodę.
Pan Robert Musidłowski zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Mleczko, który wyraził zgodę.
Pan Wojciech Baran zgłosił kandydaturę Radnej Agnieszki Ziółkowskiej, która wyraziła zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady Jan Bartecki poddał pod głosowanie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja  w składzie Robert Musidłowski, Wojciech Baran, Wiesław Gałązka  została powołana.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poprosił komisję o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.

c) pytania do kandydatów

Radny Witold Pochylisk – chciałbym prosić Roberta Musidowskiego o przedstawienie swojej osoby, zakres obowiązków czy tematów, które są mu bliskie, które będzie realizował podczas obrad Zarządu Powiatu.

Radny Robert Musidłowski – nazywam się Robert Musidłowski, mam 40 lat, urodziłem się w Mogilnie, jak Pan dobrze wie na tej samej ulicy się wychowaliśmy i od 1992r., więc prawie 20 lat już pracuję w Urzędzie Miejskim w Mogilnie i począwszy od Straży Miejskiej i od najniższego stanowiska Straży Miejskiej i ukończywszy na pełniącym obowiązki Straży Miejskiej Komendanta. Radnym w Powiecie zostałem wybrany w 2002r. jako najmłodszy członek z Rady, następnie zostałem wybrany w 2006r. na Radnego Powiatowego ponownie. Pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i ponownie w 2010r. zostałem wybrany na Radnego Rady Powiatu. Chciałbym powiedzieć, że nie będę dyskryminował żadnej z gmin, wszystkie będę chciał i zawsze tak robiłem, co można byłoby to potwierdzić w głosowaniu, że jeżeli środki starczą, jeżeli pieniążków starczy, to zawsze będę za gminami czy Strzelno, czy Dąbrowa czy Jeziora Wielkie.

Radny Witold Pochyliski – jeśli chodzi o zakres merytoryczny, na którym się Pan zna, ja szanuję doświadczenie Radnego, którym mógłby Pan pomóc doradczo czy zarządzając Zarząd Powiatu, to jest dość ważne ciało, które reprezentuje nasze decyzje na zewnątrz.

Radny Robert Musidłowski – przede wszystkim chciałbym się udzielać w Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Finansów. Komisja budżetu jest mi bardzo bliska i komisja bezpieczeństwa również. Byłem strażnikiem miejskim w Mogilnie ponad 12 lat, wszystkie te sprawy związane z bezpieczeństwem nie są mi obce, także sprawy policji, straży pożarnej.
Mogę jeszcze dodać, że pełniłem i pełnię dużo funkcji społecznych. Byłem Komendantem Powiatowym Straży Rybackiej, a moje hobby to hodowca gołębi pocztowych, ale to chyba każdy wie w Mogilnie, bo tam się mocno udzielam.

Radny Witold Pochylski – ja tą karierę samorządową zaczynam dopiero od teraz, ale chciałbym, bo teraz jesteśmy po wyborze i ja się wstrzymałem przy wyborze Pana Starosty, przy wyborze Pana Wicestarosty. Pan Starosta zaproponował członków Zarządu Powiatu. Chciałbym tylko, nie oceniać, ale mój sposób myślenia biegnie gdzieś obok. Chciałem tylko zaapelować o taką rzecz, o coś co nazywamy kulturą społeczną i polityczną. Chciałbym zaapelować o to żebyście Państwo nie zapominali, że te społeczne głosy jeśli chodzi Panie Starosto o współpracę między sąsiadami czyli samorządem gminnym, w tym samym budynku jesteście, to opinia społeczna, póki jeszcze jesteśmy na początku, jeszcze nie zostałem skażony czymś co się nazywa dobre mniemanie i dobre imię samorządowca, żeby ta współpraca lepiej przebiegała. W odczuciu społecznym to na poziomie administracyjnym i politycznym Państwo macie problem żeby się dogadywać. Chciałbym też żebyście Państwo wykorzystali, Pan Starosta, Pan Wicestarosta i Członkowie Zarządu, a żebyście pamiętali o jednej rzeczy, że jesteście tak zwanymi rutyniarzami, nie w sensie złym, ale w sensie dobrym. Chciałbym abyście te wszystkie elementy, które związane są z rutyną, z zasadami administrowania, współpracy z pojedynczymi nowymi ludźmi i na poziomie administracyjnym i politycznym, wykorzystywali te doświadczenia jak najlepiej. To jest tylko apel, uwaga.

d) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne)

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska przedstawiła zasady głosowania w wyborach Członków Zarządu Powiatu w Mogilnie, zgodnie z załącznikiem do protokołu, następnie Komisja wyczytywała kolejno Radnych z listy obecności,  po czym każdy radny, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy.

e) ogłoszenie wyników wyborów

Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska przedstawiła Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach Członków Zarządu Powiatu w Mogilnie sporządzony na sesji w dniu 17 grudnia 2010r., który stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, co następuje: ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych, obecnych na sesji jest 17 radnych, głosowało 17 radnych; głosów ważnych oddano 17, głosów nieważnych oddano 0. Pan Wiesław Gałązka otrzymał głosów 9, Pan Robert Musidłowski otrzymał głosów 9.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Członkami Zarządu Powiatu w Mogilnie zostali wybrani: Wiesław Gałązka i Robert Musidłowski.

f) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu w Mogilnie

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie wyborów. Pogratulował Panom wyboru na stanowisko Członków Zarządu Powiatu w Mogilnie. Przewodniczący przeczytał tekst uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu w Mogilnie.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Statut nasz mówi, że komisja rewizyjna może liczyć od 3 do 5 członków. Chciałbym wobec tego zapytać Państwa Radnych żeby się wypowiedzieli ile osób ma liczyć komisja rewizyjna. Ze swej strony proponuję, aby komisja rewizyjna liczyła 5 członków.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie propozycję, aby komisja rewizyjna liczyła 5 członków?
W wyniku głosowania 17 radnych za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przegłosowano skład komisji rewizyjnej w ilości 5 członków.
Komisję rewizyjną powołuje się w następującym składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, członek, członek. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Radny Mirosław Leszczyński – w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłaszam kandydaturę Krzysztofa Szarzyńskiego. Chciałbym tutaj dodać, że ostatnią kadencję współpracowałem z kolegą Komisji Gospodarki i Finansów, jak również Komisji Rewizyjnej. Razem się wymienialiśmy przy tych komisjach wspólnie. Praca ta pokazała kolegi, że tak jak powiedziałem o poprzednim koledze, zna przepisy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, sprawnie kontrole były przeprowadzane i tematykę kontroli w samorządzie zna bardzo dobrze.

Radny Krzysztof Szarzyński wyraził zgodę.

Adwokat Wojciech Mańkowski – w punkcie 1 jest, iż Rada powołuje przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej, minimum 3, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji. Taki jest zapis. Czyli Rada także wybiera na funkcję.

Radna Stanisława Łagowska – wydaje mi się, że najpierw powinni być podani wszyscy kandydaci do komisji rewizyjnej. Później możemy dopiero wybierać przewodniczącego spośród tych osób podanych do komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w takim razie przepraszam. Do komisji rewizyjnej został podany pan Krzysztof Szarzyński i Pan wyraża zgodę.

Radny Wojciech Baran – w imieniu Klubu radnych Platformy Obywatelskiej chciałem zgłosić kandydaturę Pani Radnej Stanisławy Łagowskiej i Pani Radnej Agnieszki Ziółkowskiej.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – chciałem zgłosić Pana Andrzeja Siwka na członka komisji rewizyjnej.

Pani Stanisława łagowska, Pani Agnieszka Ziółkowska, Pan Andrzej Siwek wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko – chciałem złożyć kandydaturę Mirosława Leszczyńskiego, który pracował do tej pory też w komisji rewizyjnej, w której ja uczestniczyłem poprzedniej kadencji i jest to osoba znająca się na rzeczy, znająca się na budżecie i zna te zasady, które są związane z funkcjonowaniem powiatu. Uważam, ze dobrą kandydaturą by była osoba Mirosława Leszczyńskiego.

Pan Mirosław Leszczyński wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie było, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zamknął listę kandydatów do komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poprosił Adwokata o przedstawienie zasad głosowania.

Adwokat Wojciech Mańkowski – moim zdaniem należałoby spośród tych osób ewentualnie wskazać osobę przewodniczącego. Przepis tutaj zwiera dosyć niejasną treść, bo jak powiedziałem Rada powołuje przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, czyli minimum 3, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji. Z tego zapisu wynika, że w zasadzie tych funkcyjnych należy wskazać i na nich głosować. Mamy taką sytuację, że jest 5 kandydatów na członków komisji i z tych 5 osób należy ewentualnie zaproponować na przewodniczącego osobę „x”, na zastępcę przewodniczącego osobę „y” i na sekretarza komisji osobę „z”.

Radna Stanisława Łagowska – wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdy po wyborze już komisji rewizyjnej spotkała się i między sobą ustaliła propozycje, która przedłożony by była radnym do przegłosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – myślę, że to nie będzie żadnym błędem. Wobec tego proszę żeby komisja wybrała przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ja wtedy wpiszę, przeczytam gotową treść uchwały i przegłosujemy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Krzysztofa Szarzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 8 przeciw i przy 0 wstrzymujących Radny Krzysztof Szarzyński został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Mirosława Leszczyńskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 8 przeciw i przy 0 wstrzymujących Radny Mirosław Leszczyński został Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Andrzej Siwek na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 8 przeciw i przy 0 wstrzymujących Radny Andrzej Siwek został Sekretarzem Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie kandydaturę Radnej Stanisławy Łagowskiej na członka Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym Radna Stanisława Łagowska została członkiem Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie kandydaturę Radnej Agnieszki Ziółkowskiej na członka Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym Radna Agnieszka Ziółkowska została członkiem Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przeczytał tekst uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie i ustalenie ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – chce Państwa poinformować, że wpłynęło do mnie dnia 14 grudnia pismo Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pana Wojciecha Barana jeśli chodzi o zakres działania komisji.  Klub Radnych PO widzi tak samo działalność 3 stałych komisji Rady Powiatu, tj. Komisja Gospodarki i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia oraz Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury. Myślę, że najpierw przegłosujemy, jeśli chodzi o te komisji, bo myślę, że tu jest zgodność, później przeczytam, jeśli chodzi o zakres, wniosek Klubu Radnych PO.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie, kto jest za tym, aby Rada Powiatu działała w trzech stałych komisjach Rady.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – jeśli chodzi o zakres działania to chcę powiedzieć, że on się różni od tego, który był przedstawiony Państwu Radnym na zeszłej komisji, tzn. nazwa jest ta sama, ale np. propozycja Klubu Radnych PO jest taka żeby komisja gospodarki i finansów zajmowała się gospodarką nieruchomościami, rolnictwem, leśnictwem, rybactwem śródlądowym, przeciwdziałaniu bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumentów i budżet powiatu. Komisja bezpieczeństwa i infrastruktury miałaby się zajmować geodezją, kartografią, katastrami, administracją architektoniczno-budowlaną, transport zbiorowy i drogi publiczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyroda, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatu magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie inny nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, środowisko, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronność. Te zakresy się różnią, np. jeśli chodzi o geodezję i kartografię i kastr, gospodarka nieruchomościami, jeśli według propozycji Klubu Radnych PO żeby przesłać do komisji bezpieczeństwa. Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia ma się zajmować: edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja Powiatu Mogileńskiego.  Czy ktoś z Państwa chciałby przed podjęciem uchwały w sprawie zakresu działania tych komisji zająć głos?

Radny Wojciech Baran – Klub Radnych PO zaproponował taki podział zadań dla poszczególnych komisji z uwagi na to, że dotyczyło to współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji powiatu, aby tymi sprawami zajmowała się ściśle komisja edukacji, jeśli chodzi o sporawy dotyczące geodezji, katastru i administracji architektoniczno – budowlanej to uważamy, że bardziej stosowną była by komisja infrastruktury. Chciałem zwrócić uwagę, że zakres zadań, którymi mają zajmować się komisji jest określony na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.   Proponuję, aby telekomunikacja, która jest jednym z zadań powiatu znalazła sie w zakresie komisji bezpieczeństwa i infrastruktury.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czyli dopisać do waszego wniosku?
Radny Wojciech Baran – tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych PO w sprawie zakresu działania komisji stałych?
W wyniku głosowania 8 głosami za, 9 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – odczytał propozycje składów komisji:

Komisja  Gospodarki  i  Finansów
1. Mirosław  Leszczyński
2. Bartosz  Nowacki
3. Stanisława  Łagowska
4. Wojciech  Baran 
5. Witold  Pochylski
6. Rafał  Woźniak
7. Wiesław  Gałązka
8. Przemysław  Zowczak
9. Krzysztof  Szarzyński
10. Robert  Musidłowski
11. Tadeusz  Szymański
12. Krzysztof Mleczko
13. Andrzej  Siwek
Komisja  Edukacji, Kultury i  Zdrowia
1. Witold  Pochylski
2. Stanisława  Łagowska
3. Agnieszka  Ziółkowska
4. Bartosz  Nowacki
5. Wiesław   Gałązka
6. Tadeusz  Szymański
7. Andrzej  Siwek
8. Krzysztof  Mleczko
9. Przemysław  Zowczak
10. Krzysztof Szarzyński
11. Robert  Musidłowski
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury 
1. Rafał  Woźniak
2. Wojciech  Baran
3. Agnieszka Ziółkowska
4. Robert  Musidłowski
5. Tadeusz  Szymański
6. Andrzej  Siwek
7. Jakub  Dąbek
8. Wiesław  Gałązka
Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić się do pracy w poszczególnych komisjach. Statut Powiatu przewiduje, ze Radny może pracować w 5 komisjach, natomiast przewodniczącym komisji może być tylko w jednej.
Przystępujemy do głosowania składów poszczególnych komisji.

Radny Witold Pochylski – szanujemy ochotę Rady pracy w komisjach, ale to jakiś absurd. Na zeszłej Radzie była lista – 5 do 8 miejsc. Dziś się dowiadujemy, że cała Rada się zapisała. O co tu chodzi?  Wszyscy sie na wszystkim znają? Pierwsza komisja będzie sie składała z 16-czy 17 Radnych i kolejne również? Nie znam zasad, jakie były poprzednio, ale te komisje są po to by rozmawiać ze sobą, ale nie wieść jakieś spory polityczne. To tylko taka uwaga, czy jest sens? Mam wrażenie, że się osoby podopisywały, szanuję chęć pracy, ale żeby nie było cyrku.

Radna Stanisława Łagowska – mam taką propozycję abyśmy ustalili, jakie duże powinny być te komisje, bo 8 osobowe to nawet za dużo. Praca przy takiej ilości osób jest mniej efektywna. Wydaje mi się, że 5 osobowe by wystarczyły. Może ci, którzy są już w komisji rewizyjnej zrezygnowalibyśmy z jakieś komisji i może zrobić jakąś krótką przerwę i się zastanowić jak duże powinny być komisje, to też diety.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Radny ma prawo pracować w 5 komisjach, my nawet takiej liczby nie mamy, – bo mamy 4 razem z rewizyjną a tu już mówić o komisjach stałych rady mamy 3. Jako Przewodniczący Rady nie mogę zamykać dostępu Radnym do tego, skoro wyrażają chęć? Możemy dyskutować czy merytoryka odpowiada Radnemu, ale tyle osób się wpisało i ja to przedstawiam. Nie mogę w inny sposób przedstawić. Jeśli będzie sytuacja, w której przystąpimy do zmian w statucie Powiatu Mogileńskiego i wtedy ewentualnie określimy, ze skład komisji nie powinien być większy niż 5 osób to wówczas ograniczymy ilość.

Radna Stanisława Łagowska – zgłaszam formalny wniosek o ustalenie ilościowych składów osobowych poszczególnych komisji do 5.

Adwokat Wojciech Mańkowski – zgodnie z par. 44 Rada w drodze uchwały może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje do zadań określając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Czyli Rada podejmując uchwałę o powołaniu komisji, jednocześnie określa jej skład osobowy 5-10-15 osób, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jak Pani Radna zgłosiła wniosek formalny, żeby liczbę – skład osobowy komisji konkretnej, czy wszystkich ograniczyć do 6-7 czy 5 osób. Nie ma takich przeszkód. To wniosek formalny, który Przewodniczący podda pod głosowanie a Radni odniosą się do tej propozycji, żeby dana komisja, czy wszystkie składała sie z 5-6 -7  czy 8 osób.   Wtedy dopiero trzeba będzie kompletować skład komisji przez imienne wskazanie Radnych. I następnie głosować powołanie komisji. Niech Radna wskaże ile konkretnie miały by mieć te komisje.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – komisje dziś muszą się ukonstytuować, ponieważ mamy do zaopiniowania uchwały w przerwach.

Radna Stanisława Łagowska – zaproponowała 5 minut przerwy, aby wypowiedziały sie Kluby. Radna proponuje 5 osobowe składy komisji, wszystkich trzech komisji.

Radny Wiesław Gałązka – uważam, że taki sposób rozwiązania może w przyszłości zafunkcjonować, na chwilę obecną musimy zostać po staremu, ponieważ mamy zapis, ze Radny może być członkiem w 5 komisjach. W związku z tym potrzeba jest zmiany zapisów statutowych, aby w porządku to pozałatwiać. Możemy też w krótkim terminie dojść do sytuacji, na której jest oparty wniosek, bo dziś będziemy jeszcze długo pracować a komisje musimy powołać w celu zaopiniowania uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ogłosił 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Radna podtrzymuje wniosek, wobec tego Przewodniczący poddał go pod głosowanie (aby w każdej komisji pracowało 5 Radnych).
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Panie Mecenasie, czy Radny jest zobowiązany do pracy w komisji? Ma prawo.

Radny Witold Pochylski – poprosił o ustalenie procedury, przed chwilą Pan czytał zestaw rozszerzonych, które były wytycznymi i postanowiliśmy zrezygnować i zmniejszyć. Teraz dostaliśmy karteczkę, na której klub PSL i SLD w 3 komisjach, które mają, być 5 osobowe zarezerwował sobie po trzy miejsca. Czy to są jakieś zabawy, czy poważnie sobie traktujemy? A dlaczego my pierwsi się nie wpisujemy, albo czytamy listy, które przygotowaliście w rozszerzonych składach, my się wycofujemy i dobijamy do 5 osób, albo ten papier jest nieporozumieniem. Np. komisja oświaty – my z Panem Zowczakiem się dopisaliśmy i ktoś od nas chciałby w tej komisji uczestniczyć, ale nie może. Zdecydujmy się na jakąś formułę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – liczba chętnych do pracy jest nieograniczona, tylko w głosowaniu jawnym imiennym będzie sytuacja.

Radny Tadeusz Szymański - trochę mnie dziwi głos Radnego Pochylskiego, przed momentem było mówione, ze Państwu zależy na tym, aby Radny pracował w jednej Komisji. Dwie panie są w Komisji Rewizyjnej. Zostało 6 Radnych i macie państwo dokładnie 6 miejsc, aby obsadzić je w komisjach. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi, bo jesteśmy posądzani o jakiś spisek. Sami zgłaszaliście wniosek.

Radny Witold Pochylski - to w takim razie, jeśli liczyć 3 komisje po trzech to jest 9. Z waszego Klubu PSL SLD 3 radnych jest w komisji Rewizyjnej, jak będziemy tak liczyć to...

Radny Tadeusz Szymański – z naszej strony nie padł wniosek, że mamy pracować w jednej komisji. My pracowaliśmy w poprzedniej kadencji w dwóch i w trzech komisjach i nic się nie działo. Nie widzę dla siebie żadnych przeszkód abym pracował w dwóch a jak trzeba to w trzech komisjach. Dlatego to tak wygląda.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wniosek został przegłosowany, ze w komisji stałej będzie pracować 5 radnych i proszę, aby klub dopisał się o ile będzie więcej osób w danej komisji, przez głosowanie imienne będziemy głosowali, kto będzie pracował a kto z przykrością stwierdzam, ze nie. Proszę o zwrot kartki, jeśli Radni sie dopiszą.

Radny Bartosz Nowacki – mamy taką propozycję. Pani Agnieszka Ziółkowska jest w Komisji Rewizyjnej ale w komisjach stałych nie jest w żadnej, proponujemy aby któryś z członków zarządu zrezygnował z którejś komisji, bo powpisywaliście się do dwóch komisji, myślę, ze i tak będziecie mieli dużo pracy i proponuję aby Pani Agnieszce Ziółkowskiej ustąpić miejsca w Komisji oświaty. Na pewno któryś z Panów będzie komisję nadzorował a dziwne by było, jeśli nadzorujący komisję, wydział oświaty, będzie również głosował nad samym sobą.

Starosta Tomasz Barczak – Starosta nadzoruje oświatę.

Radny Bartosz Nowacki – to zarząd podejmuje decyzję, a będzie to bardzo logiczne i dacie Państwo szansę radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – przedstawił poszczególne składy osobowe komisji:
Komisja  Gospodarki  i  Finansów
1. Mirosław  Leszczyński
2. Bartosz  Nowacki
3. Stanisława  Łagowska
4. Wiesław  Gałązka
5. Krzysztof  Szarzyński
Komisja  Edukacji, Kultury i  Zdrowia
1. Witold  Pochylski
2. Agnieszka  Ziółkowska
3. Wiesław   Gałązka
4. Tadeusz  Szymański
5. Krzysztof  Mleczko
6. Przemysław  Zowczak
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury 
1. Rafał  Woźniak
2. Wojciech  Baran
3. Robert  Musidłowski
4. Tadeusz  Szymański
5. Andrzej  Siwek
6. Jakub  Dąbek

Gdyby Rada poszła dalej i zwiększyła do 6 osób w związku z tym, aby nie zamykać drogi radnym i nie głosować imiennie nad każdą z kandydatur, tym bardziej, ze Radnemu przysługuje prawo i dziwnym by było, aby Radny nie pracował w żadnej komisji.

Radny Przemysław Zowczak – zaczynam odnosić wrażenie, że tu nie chodzi o chęć pracy, ale o chęć posiadania przez koalicję większości w komisjach. Postawmy sprawę jasno, mówicie, że bierzecie wszystko i poukładajmy to. To zaczyna być trochę mało poważne.

Radny Mirosław Leszczyński – my jako koalicja idziemy na rękę, prosiliście o 5 osobowe. Chciałem prosić o 7 osobowe prawdopodobnie byłoby to najlepsze. Kolego Przemku ja troszeczkę się cofnę 3 lata temu, co było z komisją gospodarki i finansów. Proszę nie postrzegać o jakieś politykierstwo czy wzięcie władzy z tego względu, co było z komisja 3 lata temu, czego ty też byłeś inicjatorem. Proszę nie wysuwać takich insynuacji. Komisja była 8 osobowa a potem w walce 9 osobowa. My, jako koalicja jesteśmy skłonni, rozmawiałem z Panią Łagowską i zgodziliśmy się na 5 osobową.

Radny Przemysław Zowczak – zobaczymy później jak sie ukonstytuują komisję czy miałem rację, czy nie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zgłosił wniosek dalej idący, aby powiększyć składy komisji do 6 osób.

Radny Bartosz Nowacki – zaproponował „do 6 osób”.
Adwokat Wojciech Mańkowski – parzysta liczba członków nie zawsze jest korzystna. Jeśli chcecie zwiększyć to proponuję 7 osób. W konkretnej uchwale o powołaniu komisji określacie skład osobowy w tym liczebny komisji. Przed chwilą określiliście, limitujecie skład komisji do 5 osób. Można to jakoś zreformować w kierunku, w którym wskazuje Pan Leszczyński, jest to możliwe.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z tym, jak mecenas mówi, że jeśli chodzi o pewne sprawy podejmowania decyzji w tych komisjach, może to być brak mobilności, bo będą następować jakieś paty. Myślę, że we wszystkich merytorycznych sprawach, będziemy głosować pozytywnie a nie negatywnie i, że będziemy pracowali.  O ile 6 osobowe składy Komisji by się nie sprawdziły to będziemy szli jako Rada w tym kierunku aby zrobić 5 lub 7 , na tą chwilę jeśli to będą składy „do 6 osób”, nie będzie to błędem.

Radny Tadeusz Szymański – mam pytanie do Pana Mecenasa. Czy podjęcie uchwały odnośnie ilości osób w komisji musi dotyczyć wszystkich komisji, czy komisje mogą być w ilości zróżnicowane?

Adwokat Wojciech Mańkowski – tak, ale Państwo już generalnie określili.

Radny Tadeusz Szymański – mi chodzi o to, aby wycofać ten wniosek i każda komisję oddzielnie ustalić.

Adwokat Wojciech Mańkowski – oczywiście, to nie jest powiedziane, ze musimy ustalić stały skład komisji. Komisje w zależności od problematyki, jaką sie będą zajmowały mogą być osobowo – liczebnie różnić.

Radna Stanisława Łagowska – chciałabym usłyszeć od mecenasa czy nie koliduje tutaj w Przypadku Pana Wicestarosty, który będzie odpowiedzialny za sprawy oświaty, równoczesne członkowstwo w komisji.

Radny Krzysztof Mleczko – Pan Starosta mówił o sobie.

Radna Stanisława Łagowska – to przepraszam, źle usłyszałam.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – stawiam taki wniosek abyśmy przegłosowali, ze komisja oświaty będzie liczyła 6 osób, po czym będziemy glosować składy osobowe, komisja bezpieczeństwa – 6 osób a finansów – 5 osób.
Proponuję aby:
Komisja  Edukacji, Kultury i  Zdrowia liczyła do 6 radnych:
1. Witold  Pochylski
2. Agnieszka  Ziółkowska
3. Wiesław   Gałązka
4. Tadeusz  Szymański
5. Krzysztof  Mleczko
6. Przemysław  Zowczak
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących komisja w powyższym składzie została zatwierdzona.
Komisja  Gospodarki  i  Finansów liczyła do 5 radnych:
1. Mirosław  Leszczyński
2. Bartosz  Nowacki
3. Stanisława  Łagowska
4. Wiesław  Gałązka
5. Krzysztof  Szarzyński
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących komisja w powyższym składzie została zatwierdzona.
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury 
1. Rafał  Woźniak
2. Wojciech  Baran
3. Robert  Musidłowski
4. Tadeusz  Szymański
5. Andrzej  Siwek
6. Jakub  Dąbek
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących komisja w powyższym składzie została zatwierdzona.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania sie komisji stałych i zaopiniowania projektów uchwał.

Po przerwie Przewodniczący Rady ogłosił, że komisje się ukonstytuowały. Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Finansów został Radny Mirosław Leszczyński, zastępcą Krzysztof Szarzyński. Przewodniczącym Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia – Pan Krzysztof Mleczko, Zastępcą pani Agnieszka Ziółkowska. Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pan Woźniak Rafał, Zastępcą Pan Andrzej Siwek.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Radny T.Barczak).

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Radny T.Barczak).

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zaproponował dla Starosty wynagrodzenie zasadnicze – 4900zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1800 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 8 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.17
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
Radna Stanisława Łagowska – proszę o przybliżenie kwestii zamówienia publicznego, tj. 29 październik pkt. 5 na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób. Co to za samochód.?

Starosta Tomasz Barczak – jest to samochód 8 osobowy do przedwozu osób w szkole w Bielicach, jeśli chodzi o ośrodki wychowawcze i MOW-y często jest tak, ze uczniowie wyjeżdżają i nie wracają, i pracownicy musieliby własnymi samochodami przewozić, dlatego zaplanowaliśmy kupno samochodu, będzie on też wykorzystywany do przewozu uczniów min. do kościało, czy inne.

Radna Stanisława Łagowska – kolejne z tego samego dnia – przetarg na remont dworku Bielice.

Starosta Tomasz Barczak – staraliśmy się od dawna u Pana Wojewody. W zeszłym roku przeznaczył nam pewną kwotę, na kościół w Kwieciszewie jak i remont w Bielicach, było to 50 tys.zł. i ciągle staramy się o zwiększenie puli, bo jest to dworek Skarbu Państwa i oczywiście w gestii Wojewody. Przekazał nam 80+50 czyli 140 tys.zł. i wymóg jest, aby wykonać to końca roku. Wykonawca wygrał z Więcborka, który za kwotę 99tys.zł zmienia dach, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków a za resztę będziemy robili strop i podłogę, bo zostało nam jeszcze do 27 grudnia wykonawca musi zejść z budowy.

Radna Stanisława Łagowska – chciałam się jeszcze zorientować w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia w najem części nieruchomości stanowiącej własność powiatu przy ul.Konopnickiej. 

Starosta Tomasz Barczak – na ul. Konopnickiej w budynku ZDP mamy jedno mieszkanie, pracownik już nie pracuje u nas, ale zajmuje lokal. Kiedyś wypowiedzieliśmy mu umowę na jedno pomieszczenie, które daliśmy i w związku z tym PINB chciał zrobić tam archiwum i Zarząd stał na stanowisku, ze małżeństwo z dziećmi ma małą powierzchnię daliśmy im to pomieszczenie a później chcieliśmy odebrać. Rodzina nas odwiedziła i złożyła pismo z prośbą o udostępnienie pokoju, dlatego podjęliśmy uchwałę, ze dajemy pomieszczenie, ale są poinformowani, że mają jak najszybciej mają szukać mieszkania albo własnego albo komunalnego, ponieważ zarząd stoi na stanowisku, że niestety w takich budynkach nie należy wynajmować mieszkań, chociażby ze względu na ogrzewanie w soboty, niedziele i święta, można by było zredukować do minimum. Jest tu tak podzielone, ze akurat możemy grzać tylko w tym mieszkaniu. To nam obniża koszty.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze chciałabym usłyszeć o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie indywidualne zajęcia z obsługi samochodu dla uczniów w ramach projektu.

Starosta Tomasz Barczak – jest to projekt 9.2 – szkolnictwo zawodowe i jest ich dużo. Chodzi tu o naukę jazdy dla uczniów.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze przyznawane dotacje na GS Strzelno, Jeziora Wielkie, Dabrowa.

Starosta Tomasz Barczak – co roku przeznaczamy pewną kwotę pieniędzy na spółki wodne.

Radna Stanisława Łagowska – do wykorzystania do końca roku?

Starosta Tomasz Barczak – nie. To było przy omawianiu budżetu na kolejny rok. W tym roku już otrzymali.

Radna Stanisława Łagowska – jeszcze jedno z 7 grudnia w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających organowi administracji państwowej w miejscowości Budy 8.

Skarbnik Karina Kostyra – to należność Skarbu Państwa. Najczęściej za wieczyste użytkowanie, ponieważ Starosta, jako reprezentant Skarbu Państwa pobiera również opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i ta należność została po uprzednim przedłożeniu odpowiednich dokumentów umorzona.

Ad.18
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Krzysztof Szarzyński – zwrócili sie do mnie mieszkańcy Strzelna i mam wniosek do Pana Starosty, jako Przewodniczącego Zarządu o spowodowanie, aby przychodnie specjalistyczne filii szpitala w Strzelnie funkcjonowały jak do tej pory. Wniosek dotyczy wszelkich możliwości, wszelkich prób zabezpieczenia środków finansowych z NFZ tak, aby mieszkańcy gminy Strzelno mieli dostęp do przychodnia specjalistycznych, nie musząc jeździć do innych miejscowości. Społeczeństwo się starzeje, są to problemy komunikacyjne i zdrowotne. Proszę poważnie podejść do tematu i spowodować, aby przychodnie specjalistyczne pozostały.

Radna Stanisława Łagowska – ja mam do Pana Przewodniczącego wniosek, aby pkt. zapytania, oświadczenia radnych gminnych, mieszkańców i odpowiedzi oraz wolne głosy i sprawy różne przenieść na początek po pkt. interpelacji. Właściwie wiem z doświadczenia, ze trudno być tutaj do końca i nie ma możliwości wypowiadania się w sprawach, które są palące chociażby dla gmin. Proszę wziąć to pod uwagę, aby porządek obrad był tak ułożony, aby goście, którzy są tutaj na posiedzeniu sesji mogli też w odpowiednim czasie zgłaszać swoje problemy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wezmę to pod uwagę. Specyfika dzisiejszej sesji spowodowała to, że trwa ona tak długo i myślę, ze goście i mieszkańcy opuścili tą sesję, bo każdy ma jakieś swoje obowiązki. Myślę, ze na następnych sesjach takich problemów nie będzie. Zastanowię sie czy byłoby to zasadne,.

Radny Przemysław Zowczak – rozmawiałem z Dyrektorem SPZOZ na temat problemów związanych ze specjalistką. Wiem, że pewne rzeczy twardo determinuje stanowisko NFZ. Nie wyobrażam sobie, zęby społeczność tamtej części naszego powiatu, nie dotyczy to tylko gminy Strzelno, ale również mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie była pozbawiona dostępu do specjalistki na terenie przychodni w Strzelnie. Trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać stan posiadania. Jest czymś niewyobrażalnym, aby te osoby, były zmuszone do dojeżdżania bądź do Mogilna, bądź do Inowrocławia czy Bydgoszczy.

Ad.19
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.20
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.21
Wolne głosy i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – następna sesja jest 29 grudnia – sesja budżetowa, żeby Państwu ułatwić uczestniczenie w komisjach, nie rozmawiałem z Przewodniczącym Klubu PO, jednak Pan Bartosz Nowacki zaproponowała aby wszystkie komisje w celu zaopiniowania budżetu na 2011 spotkały sie 27 grudnia o godz. 14.00. Myślę, ze to propozycja dobra, Zarząd również będzie miał czas na ustosunkowanie się do ewentualnych poprawek. Czy Radni mają uwagi? 

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Radny Bartosz Nowacki zaproponował inne ustawienie stołów na sali. Jednak myślę, ze do nowego roku nie będziemy nad tym tematem dyskutować, wniosek przyjmuję, zastanowimy się jak to widzimy. Rozumiem, ze najlepiej by było, aby Przewodniczący Rady, Zarząd siedział gdzieś z boku. Czy my się w jakiejś podkowie się zmieścimy, jak to jest w Urzędzie Marszałkowskim – czy nie będzie to robiło ścisku.

Radny Bartosz Nowacki – ale jest hałas.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – ja Pana też rozumiem. Dyskutancie też przychodzą na tą sesję gdzie na bieżąco pewne kwestie, którymi my się zajmujemy on przedyskutowują i troszeczkę wprowadzają chaosu, ale obiecuję zastanowimy sie do nowego roku w tym układzie przetrwajmy.
Przewodniczący złożył obecnym życzenia bożonarodzeniowe.

Ad. 22
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16:25.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

            Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:17:19
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:01:42
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:02:07
Ilość wyświetleń:367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij