Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 55/10

                                               PROTOKÓŁ  Nr 55/2010

    Z  POSIEDZENIA   WSPÓLNEGO  KOMISJI  EDUKACJI, KULURY I ZDROWIA  ORAZ  KOMISJI              

                  BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                       z  dnia  21 września 2010r.

 

Posiedzenie   Komisji  wspólnych  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  10  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.  Otwarcie.

      2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.  Sprawozdanie z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I – półrocze 2010r.

      4.  Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I

           półrocze 2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w

           Mogilnie.

      5.  Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej za II kwartały 2010r.

           Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.      

      6. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego

          na 2010r.

      7. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

          Zgorzeleckiemu.

      8. Przedstawienie  projektu uchwały  w sprawie wydzielonych rachunków dochodów

          jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński

          oraz sposobu i trybu  sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

      9. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady   

          Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w  

          nie odpłatne  użytkowanie  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki     

          Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego,    

          zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28  września 2007      

          roku.

    10.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

         obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości   

         wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w

         Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.

    11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady   

         Powiatu w  Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

         przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań

         powiatu.

    12.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację

         przenosi się

         środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  13.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji  

         projektu  pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego –    

         II” w      ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój  

         wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności    

         i  jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego prze Unię Europejską ze 

         środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    14. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

    15. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  są pytania  do  sprawozdanie z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I – półrocze 2010r. ?

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury  Tadeusz  Szymański, zapytał  dlaczego  Komisja  nie  przeprowadziła  kontroli  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach ?  

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko powiedział, że  cała  dokumentacja  była  w  prokuraturze, w  związku z doniesieniem  przez  posła PIS o niegospodarności w  DPS w  Siemionkach, ale sprawa  została  umorzona ponieważ  nie  stwierdzono nieprawidłowości.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.4

Przewodniczący Komisji poprosił  Skarbnik Powiatu Karinę Kostyrę o  przedstawienie  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze  2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w Mogilnie.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący Komisji poprosił Jerzego Krigera  Dyrektora Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie o  przedstawienie informacji ekonomiczno- finansowej za II kwartały 2010r. Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, jednocześnie  dodał, że  wynik  finansowy  jest ujemny.

 

Główna  Księgowa  Agnieszka Matecka – Stępień odpowiedziała, że  na  wynik  finansowy min.  ma  wpływ  wzrost  cen  energii, gazu , a kontrakt  był  bez  zmian. Na  wzrost kosztów  mają  wpływ  także nadwykonania,  w  sumie  to około  1ml. zł, których  nie  mamy  zapłacone,  wzrost  kosztów  amortyzacji  ze  względu na  zakupiony  nowy  sprzęt.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Przewodniczący Komisji  wspólnych   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.7

Skarbnik  Karina  Kostyra  następnie przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu. Zarząd Powiatu  postanowił  przekazać Powiatowi  Zgorzeleckiemu,  poszkodowanemu   przez  powódź,  pomoc  finansową  na odbudowę   infrastruktury.

Następnie  Przewodniczący Komisji  wspólnych   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

 ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek   budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu  sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

Następnie  Przewodniczący Komisji  wspólnych   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

ad.9

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  omówił  projekt   uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność  Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28  września 2007 roku, jednocześnie  dodał, że  dotyczy to  działki  po byłej  kotłowni  przy  Szpitalu w  Strzelnie, która  wraca  do  zasobów  nieruchomości  Powiatu.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.11

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat  Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu, dotyczy  działek znajdujących  się  w  obrębie  drogi powiatowej w Przyjmie.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.12

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodał, że  środki  zostaną  przesunięte  z  barier  architektonicznych na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.13

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – II” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego prze Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  dotyczy przystąpienia  do  programu  i  dofinansowania  szkolnictwa  zawodowego.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia   za  głosowało 6 członków  Komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało  4 członków  Komisji.

 

ad.14

Komisje  przyjęły  jednogłośnie  protokoły   z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.15

Przewodniczący Komisji wspólnych  podziękował  za  spotkanie  członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                   Przewodniczący  Komisji  Wspólnych

                                                                                 

                                                                                            Radosław  Trepiński

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-12-08 09:01:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-12-08 09:07:16
Ostatnia zmiana:2010-12-08 09:07:32
Ilość wyświetleń:350
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij