Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 56/10

                                         PROTOKÓŁ  Nr 56/2010

         Z  POSIEDZENIA   WSPÓLNEGO  KOMISJI  EDUKACJI, KULURY I ZDROWIA 

                 ORAZ  KOMISJI   BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY

          RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                  z  dnia  25 października  2010r.

 

Posiedzenie   Komisji  wspólnych  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

1.     Otwarcie.

2.     Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.     Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół

        ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych.

4.     Przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i

        napraw.

5.    Przedstawienie  informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

6.    Przedstawienie  informacji  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych. 

7.    Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

8.    Przedstawienie  projektu   uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24 

       września  2010r.   w  sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla 

       których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  

       planu  finansowego  tych  dochodów.

9.   Przedstawienie  projektu  uchwały    w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu 

       Powiatu  w  2011r. poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą  „ Modernizacja   

       warsztatów przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku   

       i  jego  termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

       Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej  

       dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.

10. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie wyboru  biegłego rewidenta

       celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego 

       Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie za rok 2010.

11. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

       Powiatu Mogileńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi 

       działalność pożytku  publicznego na 2011.

12. Przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie  określenia trybu i  szczegółowych  kryteriów oceny 

       wniosków  o  realizację zadań  publicznych Powiatu  Mogileńskiego  wykonywanych  w  ramach 

       inicjatywy lokalnej.

13. Przedstawienie  projektu uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 

       przetargowego  trybu  zawarcia umowy  najmu części nieruchomości wchodzącej  w  skład 

       zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego – pomieszczenia  użytkowego położonego w

       budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie  przy  ul. Konopnickiej 20, na działkach 

       oznaczonych nr  172/6 i 1092.

14. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący Komisji   poprosił o  przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej Konieczka powiedział, że  potwierdziły  się  przewidywania  o  zmniejszonej liczbie  uczniów  w  szkołach ponadgimnazjalnych o  około 90 i  należy  się  przygotować  na dalsze  coroczne  zmniejszanie się  liczby  uczniów  związanego  z niżem  demograficznym, aby  zminimalizować  ujemne  skutki   tego zjawiska  należy  obniżać  koszty  stałe prowadzenia szkół, pozyskiwać  uczniów  z  poza  Powiatu,  wzbogacać  ofertę  edukacyjną, pozyskiwać środki  na  stypendia.

Następnie  powiedział, że   należy  odnotować , że  w   Województwie  Kujawsko – Pomorskim  szkoły  Powiatu Mogileńskiego  ponownie uplasowały  się  na  4 miejscu  jeśli chodzi o zdawalność  egzaminów  maturalnych. Należy  pochwalić  się przede wszystkim   dobrym  stanem  budynków szkolnych  i  oświatowych, ponieważ ocieplono  wszystkie budynki,   prawie  we  wszystkich    wymieniono   stolarkę  okienną, instalację  centralnego ogrzewania, zamontowano  nowoczesne  kotłownie. Zakończono  budowę  i oddano  do  użytku  sale  gimnastyczną  przy  Zespole  Szkół  w  Mogilnie, odnowiono  elewacje  budynków  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie,   przeprowadzono  generalny  remont  szatni  i  sanitariatów  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkól  Licealnych  w  Strzelnie. Wykonano  termomodernizację  dachu  na  budynku  Zespołu  Szkól Zawodowych  w Strzelnie, przeprowadzono modernizacje  internatu w  Zespole  Szkół  w  Bielicach  na potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego, dokonano  wymiany  pokrycia    dachu  w  Zespole  Szkół  w  Mogilnie, obecnie  trwa  przebudowa  boiska  sportowego  przy  Zespole Szkół w  Mogilnie. We  wszystkich  placówkach  dokonano  bieżących  remontów  sal lekcyjnych. Każda  ze szkół  wyposażona jest w   komputery  z  oprzyrządowaniem   i  ma  możliwość  korzystania  z  Internetu  i   tablic  multimedialnych.

Przewodniczący  Komisji zapytał, dlaczego  sala  gimnastyczna  jest  zamknięta  po zajęciach?

Naczelnik Andrzej  Konieczka odpowiedział, że  trwa  przygotowanie  grafiku wynajęcia  Sali dla  chętnych   i  ustalanie  opłat.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie Piotra Ficera  o  przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw.

Dyrektor  Piotr Ficer   przedstawił  informację o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw,  jednocześnie  dodał, że  każda  złotówka  została  wydana  z  przeznaczeniem , zakończyliśmy  największą  inwestycję  drogową Mogilno- Chabsko, potrzeby    bardzo  duże, jeśli  nie  będzie  większych  nakładów  na  drogi, to  za  5 lat  sytuacja  będzie  jeszcze  gorsza  niż  dziś.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak , powiedział, że  dużym  utrudnieniem  dla  ruchu  pieszych  jest  brak  chodników, np. Stodoły.

Członek  Komisji  Henryk  Przybysz  zapytał,  czy  jest  możliwa  doraźna  interwencja  dotycząca  odwodnienia  rowu  w  kierunku  Mokre  i  przystanku  PKS w  Dąbrowie?

 

Dyrektor   ZDP  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  bez  większych  inwestycji  tego  się  nie  da  rozwiązać, rozpoznamy  sytuację  i  będziemy  próbowali  zaradzić, następnie  przedstawił  plan  założeń  remontów  na  następne  lata.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Przewodniczący  Zarządu  porosił o przedstawienie   informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach   Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział, że  w  Domu  przebywa  obecnie  98  pensjonariuszek. Dom  Pomocy  Społecznej  po  wybudowaniu i  wyposażeniu  pawilonu  mieszkalnego  oraz  modernizacji  dworku  spełnia  wszystkie  wymogi  jakie  obowiązują  w  Unii Europejskiej. Mieszkanki  Domu  mają  zapewnioną opiekę  terapeutyczno -  rehabilitacyjną, uczestniczą  w  różnych  organizowanych  przedstawieniach, okolicznościowych  imprezach. W trakcie  realizacji  znajduje  się  przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  montażem  zbiornika  gazu  dla potrzeb  kuchni,  w  najbliższych  miesiącach   zamierzamy  wykonać  remont stacji  uzdatniania  wody ,a  następnie remont  kuchni. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.6

 Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski     przedstawił   informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  radnych, członków  zarządu, sekretarza, skarbnika , naczelników  i osób  upoważnionych  do  wydawania  decyzji  w  imieniu  starosty, jednocześnie  poinformował, że  wszystkie  oświadczenia majątkowe  złożone  do Wojewody  i  Urzędów   Skarbowych    zostały  przekazane  w  terminie, w  dwóch  oświadczeniach  radnych  stwierdzono  braki  i  nieprawidłowości  co  zostało  skorygowane  w  dniu  18 października br. Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  zmian w  projekcie  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie w  sprawie  uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego  na  2010r.

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2010r.  Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad.8  

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24  września  2010r.   w  sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla  których  organem   prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  tych  dochodów. Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  poprosił  projekt   uchwały    w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu  Powiatu  w  2011r.  poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą  „ Modernizacja  warsztatów przy Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku  i  jego termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej   dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad. 10

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyboru  biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie za rok 2010.

Następnie   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad.11

Referent  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy  Powiatu Mogileńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku   publicznego na 2011.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad.12

Referent  Izabella  Rogowska   przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie  określenia trybu i  szczegółowych  kryteriów oceny  wniosków  o  realizację zadań  publicznych Powiatu  Mogileńskiego  wykonywanych  w  ramach  inicjatywy   lokalnej.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

 

 

ad.13

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie  w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia umowy  najmu części nieruchomości wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego – pomieszczenia  użytkowego położonego w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie  przy  ul. Konopnickiej 20, na działkach  oznaczonych nr 172/6 i 1092.

Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia-  za  głosowało  4 członków  Komisji,

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  - za  głosowało  4 członków   Komisji.

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  projekt  uchwały.

 

ad.14

Przewodniczący Komisji  wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                      Przewodniczący   Komisji Wspólnych

  Radosław  Trepiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-12-08 08:46:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-12-08 08:48:42
Ostatnia zmiana:2010-12-08 08:49:33
Ilość wyświetleń:334
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij