Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 58/10

                                                               PROTOKÓŁ  Nr 58/10

                                     Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 

                                                     Rady Powiatu  w  Mogilnie

                                                     z  dnia  23 września  2010 r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.  Otwarcie.

2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego  posiedzenia.

      4.  Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I

           półrocze 2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w

           Mogilnie.

      5.  Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej za II kwartały 2010r.

           Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.      

      6. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego

          na 2010r.

      7. Sprawozdanie z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I – półrocze 2010r.

      8. Przedstawienie  projektu uchwały  w sprawie wydzielonych rachunków dochodów

          jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński

          oraz sposobu i trybu  sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

      9. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

          Zgorzeleckiemu.

   10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady   

          Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w  

          nie odpłatne  użytkowanie  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki     

          Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego,    

          zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28  września 2007      

          roku.

    11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

         obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości   

         wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w

         Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.

    12.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady   

         Powiatu w  Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

         przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań

         powiatu.

    13.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację

         przenosi się środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    14. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.        

        „Szkolnictwo  zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – II” w ramach

          Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i

          kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

          zawodowego, współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego

          Funduszu Społecznego.

    16. Sprawy różne.

     15. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4 i 5

Przewodniczący Komisji przedstawił  informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze  2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w Mogilnie.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał, jaka  jest  różnica  we  wpływach  z  dzierżawy  i  opłat  za  ciepło w    porównaniu  z  poprzednim  rokiem?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że większe  były  opłaty  niż  zużycie  ciepła, ponieważ  lokatorzy  płacą   zaliczkowo  i ustala  to  się  na  rok  do przodu, stąd  ta  różnica, jeśli  będą  mieli  nadpłatę  to  okaże  się  w  2011r.

 

Członek Komisji  Krzysztof Szarzyński  dodał,  że  cena  generalnie  idzie  w  górę, jeśli  chodzi o budżet  to  20 ml. zł jest  więcej  po  stronie  wydatków, więcej  jest   po  stronie  płac  o  11%, wzrosła  też  obsługa  długu.

 

Starosta  Tomasz  Barczak ,  ponieważ  dochody  będą  dopiero spływały, a podwyżki  były  ustawowe  dla  nauczycieli i  administracji.  

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński , zapytał  czy  jest  zagrożenie  odnośnie  wykonania  budżetu?

 

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że  nie  będzie  zagrożenia, jest to  nie  możliwe, zakładamy  że  będą  mniejsze  wpływy    z  podatku od  osób  fizycznych  o  300 tys. zł.

 

Członek Komisji  Krzysztof Szarzyński  zapytał,  jakie  inwestycje  będą  ukończone?

 

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że wszystkie  inwestycje będą  ukończone, doga Chabsko ukończona , boisko przy  Zespole  Szkół w Mogilnie na  ukończeniu, adaptacja budynku MOW w  Bielicach jest  wykańczana, kontrola  która  się  odbyła  wykazała  że  stworzone  warunki są  o  wiele  lepsze  niż  w  Szerzawach.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński  odnosząc  się do załącznika  nr  15  wykonania budżetu, kiedy  była  ostatnia  podwyżka  w  SPZOZ ?

 

Główna  Księgowa  SPZOZ Agnieszka  Matecka  - Stępień odpowiedziała, że  ostatnia podwyżka  była  w ubiegłym  roku, jednocześnie  dodała   że  mamy  zestawienie  wynagrodzeń  o  które  Pan  prosił  na  Komisji  Rewizyjnej.

 

Członek Komisji  Krzysztof Szarzyński  dodał, rozumiem,  że  w  tym  roku  nie  można  liczyć  na  żadne  podwyżki  w  SPZOZ.

 

Dyrektor  SPZOZ  Jerzy  Kriger , za  II kwartały  mamy  stratę i  Zakład    nie  może  zjadać  swoich pieniędzy, ponieważ    inne  potrzeby  i  nie  stać  nas  na  podwyżki.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński   stwierdził, że  strata  jest niepokojąca, z  czego  ona  wynika?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział,  na  to  się składa  wiele  czynników, wzrost  cen  energii, gazu, nie  zapłacone  nadwykonania  i  amortyzacja, ponieważ  mamy  zakupiony nowy  sprzęt,  a  kontrakt  był  na  większości  usług  podpisany  w  2008 r. na  trzy  lata,  obecnie  szykujemy się  do  nowych  kontraktów  i zobaczymy  jak  to  będzie.

 

Członek Komisji  Krzysztof  Szarzyński ,  czyli nie ma  działań  w  kierunku poprawy   finansów?

 

Dyrektor Jerzy  Kriger  należy  mieć  nadzieję,  zapisy  do  specjalistów    przyjmowane  na  rok  przyszły, będzie  utworzona jedna  centralna kolejka,  co  powinno  zmniejszyć  oczekiwanie, ponieważ  do  specjalistów  w  danej  dziedzinie  zapisywali  się  pacjenci  w  różnych  miastach,  a  NFZ  płaci  tylko  za  wykonaną  usługę.

 

Członek Komisji Krzysztof  Szarzyński  pytał  dalej, co  do  informacji  odnośnie  transportu  sanitarnego,  czy  można  przybliżyć ?

 

Dyrektor Jerzy  Kriger    powiedział, że  w   informacji  przedstawiony  jest  cały  transport,   na  zlecenie zatrudniamy    dodatkowo   kierowców, aby  zmniejszyć  koszty,  koszt  prywatnej  usługi  to  60 tys., natomiast    etatowo  byłoby  to  3  razy  więcej.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał, czy  nie  można  wygospodarować  kierowców  już  zatrudnionych?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział, że nie  ma  takiej  możliwości,  ponieważ  kierowca  ma  określony czas  pracy,  jest  to  niezgodne  z  Kodeksem  Pracy, a  Inspekcja  Pracy  i  tak  by  to  wychwyciła, bo  to  jest praca  w  różnych  porach dnia.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał,  jaka  jest stawka  za  ten  transport?

Dyrektor  Jerzy  Kriger,  na  godzinę  8zł, zaoszczędzamy  na  tym, jednocześnie  dodał,  że  ma  przygotowaną  odpowiedź  do Pana  radnego  Jerzego  Szczotki, na  temat  tachometrów,  nie  mogą  być  one  umieszczane  w  naszych  karetkach  ponieważ,  one   nie  przekraczają   7 t  i  nas  to  nie  obowiązuje. Po  za  tym  poinformował,  że  zakończone są  wszystkie  przetargi, czekamy  na  spływ  sprzętu i urządzeń,  w  toku  jest  jeszcze  kilka  projektów, jednym  z  nich  jest  klatka  schodowa  w  Szpitalu  w  Strzelnie,  mamy przeznaczone  środki z  PFRON, ale  jest  problem  bo  nie  posiadają  obecnie  środków, następnie  Burmistrz  Strzelna  przeznaczył  na sprzęt rehabilitacyjny w  Strzelnie  30 tys. zł.   będziemy  działać  aby w pełni  mieć  wyposażenie, w  przyszłym roku  chcemy  połączyć  siecią  informatyczną  obydwa  szpitale aby  usprawnić  prace, od  Rady  Powiatu  na  projekt otrzymaliśmy  25% na  wkład  własny  jest to  dla  nas  bardzo  korzystne.

 

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  informację  z wykonania  budżetu  za 

I – półrocze 2010r.  oraz  informację  finansowo  - ekonomiczną  SPZOZ za  II kwartały br. 

Za  głosowało   8  członków  Komisji.

 

ad.6

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.Komisja  nie  wniosła  uwag.

Następnie   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.7

Przewodniczący  kolejno przedstawił  sprawozdanie z realizacji planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za I – półrocze 2010r. Komisja  nie  wniosła  uwag.

Następnie   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.8

Przewodniczący przedstawił projektu uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu  sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

Następnie   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący przedstawił projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu.

 

Starosta  Tomasz Barczak  poinformował, że  Zarząd  Powiatu  postanowił  przekazać 20 tys. zł  dla  Powiatu  Zgorzeleckiego  dotkniętego  powodzią, na  infrastrukturę  tzn. drogi i mosty, po  podpisaniu  porozumienia  zostaną  przelane  środki.

 

Członek Komisji Jerzy Szczotka  powiedział, że  wcześniej  był wniosek Komisji, którego Rada nie przegłosowała, czy teraz  Powiat  nie  może przekazać 50 tys. ?

Starosta  Tomasz  Barczak,  jeśli   przeznaczymy  50 tys. zł , to  będziemy musieli zrezygnować z  innych  zaplanowanych  wydatków,  obecnie  stać na  20 tys. zł., szukaliśmy na  siłę  pieniędzy, gdyby  każdy  samorząd  tyle  dał, to było  by  dobrze.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka dodał, to  przeznaczmy 20  tys. zł Powiatowi Zgorzeleckiemu, a  30 tys. dajmy  innemu samorządowi, nie  skąpmy  pieniędzy , co roku nie  zdarza  się  taka pomoc, może  czegoś  nie  zrealizujemy, ale wspomożemy potrzebujących.

 

Członek  Komisji  Jan  Bartecki powiedział, że  nikt z nas  nie  wyobraża  sobie  ogromu  tragedii,  głównie  musi  dotrzeć   pomoc  rządowa  dla tych  terenów,  a  my  pomagamy dodatkowo.

 

Przewodniczący Komisji możemy powiedzieć , że  każdy  uczestniczył w zbiórkach w  kościele, czy  na  różnych imprezach.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w  nie odpłatne  użytkowanie  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28  września 2007 roku.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  przyjmiemy  nieruchomość  i  ogłosimy  przetarg.

 

Następnie Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.11

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka      przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha, jednocześnie  dodał, że  dotyczy  to wynajmu  sal  dla  Szkoły  Realnej  w  Zespole  Szkół w  Mogilnie, zależy nam aby ta  szkoła  istniała  w naszym środowisku,  ponieważ  jest  zapotrzebowanie na kontynuowanie  nauki  po  szkole  zawodowej.

Następnie Przewodniczący   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

 

 

 

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat  Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu, dotyczy  działek znajdujących  się  w  obrębie  drogi powiatowej w Przyjmie.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodał, że  środki  zostaną  przesunięte  z  barier  architektonicznych na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad.14

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka      przedstawił projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – II” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego prze Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  dotyczy przystąpienia  do  programu  i  dofinansowania  szkolnictwa  zawodowego, ta  uchwała   po  podpisaniu  uruchamia  ten program.

Następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji.

 

ad. 15

W  sprawach różnych Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński pytał, Naczelnika Andrzeja  Konieczkę czy wzrosły  stawki czynszu, najmu  i  dzierżawy?-  następnie  pytał  o  przekazany  majątek Fundacji, o  protokół zdawczo – odbiorczy , ile  wyniósł  koszt  remontu  budynku  w  Bielicach na  potrzeby 

MOW – u, po jakim czasie  się  zwróci  remont?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że na  pierwsze  pytanie   udzieli  odpowiedzi na  sesji  Rady  Powiatu, jeśli   chodzi  o  majątek  to  był  przekazany  zgodnie  z  protokołem  zdawczo – odbiorczym,  jeśli  czegoś nie  ma w  protokole  to znaczy  że  jest  własnością  Powiatu,  koszt  remontu i przeniesienia MOW – u wyniósł  400tys. zł, dojdą  jeszcze  koszty wyżywienia  w  Szerzawach,  remont się  nie  zwróci ponieważ  nie  zaciągaliśmy kredytu  i  nie  ma  się  co zwrócić, to  jest  inwestycja.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński  pytał, czy to prawda że  mamy nowego  sekretarza?

 

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że mamy  od  dawna, najpierw  był  p.o. , później  został  powołany, ponieważ  zgodnie  z  ustawą  to  Starosta  powołuje  sekretarza.

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał  dalej , to  kto  został  naczelnikiem  w  Wydziale  Komunikacji?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że   została  pracująca  w  tym  Wydziale   Barbara  Sitarz.

 

ad.16

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie  członkom Komisji  i  zaproszonym gościom, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                   Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                    Mirosław  Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-12-07 11:38:55
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-12-07 11:39:03
Ostatnia zmiana:2010-12-07 11:39:35
Ilość wyświetleń:363
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij