Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 65/10

                                              PROTOKÓŁ  Nr  65/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                      z  dnia 27 października   2010r.

 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.   Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół

      ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych.

4.   Przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i

       napraw.

5.   Przedstawienie  informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

6.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

7.   Przedstawienie   projektu  uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24 

       września  2010r. w  sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla 

       których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania 

       planu  finansowego tych  dochodów.

8.    Przedstawienie   projektu  uchwały    w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu 

       Powiatu  w  2011r. poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą  „ Modernizacja 

       warsztatów przy  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku     

       i  jego  termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

       Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej  

       dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.

9.    Przedstawienie   projektu   uchwały w sprawie wyboru  biegłego rewidenta celem

       przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

       Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie za rok 2010.

10. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

11. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji  podziękował  za   4- letnią  pracę  w  Komisji na  rzecz  społeczeństwa  Powiatu  wszystkim  członkom.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  stwierdził,  że  praca  w  Komisji  nie  była  najgorsza, gdyby  nam  stworzono  warunki,  to kontrole  mogłyby  być  bardziej  szczegółowe  i  merytoryczne,  ale  układ  polityczny  był  taki  jaki  był.

 

ad.3

Przewodniczący Komisji   poprosił o  przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu  planu  remontu i inwestycji  w placówkach  oświatowych  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej Konieczka powiedział, że  potwierdziły  się  przewidywania  o  zmniejszonej liczbie  uczniów  w  szkołach ponadgimnazjalnych o  około 90 i  należy  się  przygotować  na dalsze  coroczne  zmniejszanie się  liczby  uczniów  związanego  z niżem  demograficznym, aby  zminimalizować  ujemne  skutki   tego zjawiska  należy  obniżać  koszty  stałe prowadzenia szkół, pozyskiwać  uczniów  z  poza  Powiatu,  wzbogacać  ofertę  edukacyjną, pozyskiwać środki  na  stypendia.

Następnie  powiedział, że   należy  odnotować , że  w   Województwie  Kujawsko – Pomorskim  szkoły  Powiatu Mogileńskiego  ponownie uplasowały  się  na  4 miejscu  jeśli chodzi o zdawalność  egzaminów  maturalnych. Należy  pochwalić  się przede wszystkim   dobrym  stanem  budynków szkolnych  i  oświatowych, ponieważ ocieplono  wszystkie budynki,   prawie  we  wszystkich    wymieniono   stolarkę  okienną, instalację  centralnego ogrzewania, zamontowano  nowoczesne  kotłownie. Zakończono  budowę  i oddano  do  użytku  sale  gimnastyczną  przy  Zespole  Szkół  w  Mogilnie, odnowiono  elewacje  budynków  Zespołu  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie,   przeprowadzono  generalny  remont  szatni  i  sanitariatów  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkól  Licealnych  w  Strzelnie. Wykonano  termomodernizację  dachu  na  budynku  Zespołu  Szkól Zawodowych  w Strzelnie, przeprowadzono modernizacje  internatu w  Zespole  Szkół  w  Bielicach  na potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego, dokonano  wymiany  pokrycia    dachu  w  Zespole  Szkół  w  Mogilnie, obecnie  trwa  przebudowa  boiska  sportowego  przy  Zespole Szkół w  Mogilnie. We  wszystkich  placówkach  dokonano  bieżących  remontów  sal lekcyjnych. Każda  ze szkół  wyposażona jest w   komputery  z  oprzyrządowaniem   i  ma  możliwość  korzystania  z  Internetu  i   tablic  multimedialnych.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał,  ile  dołożono  do  subwencji ?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  nigdy  nie  dokładaliśmy  do  subwencji.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie Piotra Ficera  o  przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw.

Dyrektor  Piotr Ficer   przedstawił  informację o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw,  jednocześnie  dodał, że  każda  złotówka  została  wydana  z  przeznaczeniem , zakończyliśmy  największą  inwestycję  drogową Mogilno- Chabsko, potrzeby    bardzo  duże, jeśli  nie  będzie  większych  nakładów  na  drogi, to  za  5 lat  sytuacja  będzie  jeszcze  gorsza  niż  dziś.

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie Piotra Ficera  o  przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw.

Dyrektor  Piotr Ficer   przedstawił  informację o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów i  napraw,  jednocześnie  dodał, że  każda  złotówka  została  wydana  z  przeznaczeniem , zakończyliśmy  największą  inwestycję  drogową Mogilno- Chabsko, potrzeby    bardzo  duże, jeśli  nie  będzie  większych  nakładów  na  drogi, to  za  5 lat  sytuacja  będzie  jeszcze  gorsza  niż  dziś.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Przewodniczący  Zarządu  porosił o przedstawienie   informacji  z  działalności  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach   Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział, że  w  Domu  przebywa  obecnie  98  pensjonariuszek. Dom  Pomocy  Społecznej  po  wybudowaniu i  wyposażeniu  pawilonu  mieszkalnego  oraz  modernizacji  dworku  spełnia  wszystkie  wymogi  jakie  obowiązują  w  Unii Europejskiej. Mieszkanki  Domu  mają  zapewnioną opiekę  terapeutyczno -  rehabilitacyjną, uczestniczą  w  różnych  organizowanych  przedstawieniach, okolicznościowych  imprezach. W trakcie  realizacji  znajduje  się  przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  montażem  zbiornika  gazu  dla potrzeb  kuchni,  w  najbliższych  miesiącach   zamierzamy  wykonać  remont stacji  uzdatniania  wody, a  następnie remont  kuchni. Komisja   nie  wniosła   uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  zmian w  projekcie  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie w  sprawie  uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego  na  2010r.

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2010r.  Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało -  5  członków  Komisji.

 

ad. 7

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  Nr LIV/304/10  z  dnia  24  września  2010r.   w  sprawie  wydzielonych  rachunków dochodów jednostek  budżetowych, dla  których  organem   prowadzącym  jest Powiat  Mogileński  oraz  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu  finansowego  tych  dochodów. Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało -  5  członków  Komisji.

 

ad. 8

Przewodniczący  Komisji  poprosił  projekt   uchwały    w  sprawie  stanowienia  o kierunkach  działania  Zarządu  Powiatu  w  2011r.  poprzez  przystąpienie  do  realizacji  zadania  pod  nazwą  „ Modernizacja  warsztatów przy Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie  polegająca  na  przebudowie  budynku  i  jego termomodernizacji”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  na  lata  2007 – 2013, Działanie  3.1Rozwój infrastruktury  edukacyjnej   dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  mówił  o  tym  4  lata ,że  Warsztaty  można  uratować.

 

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało -  5  członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyboru  biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie za rok 2010., następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało -  5  członków  Komisji.

 

ad.10

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.11

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                             

                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-12-07 11:18:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-12-07 11:19:17
Ostatnia zmiana:2010-12-07 11:19:38
Ilość wyświetleń:346
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij